Vážené přítelkyně, vážené přátelé,
přicházíme za vámi s dalším číslem našeho interního zpravodaje, kde jsou shrnuty
všechny podstatné momenty z fungování krajské organizace za uplynulé období.
Máme za sebou volby do evropského parlamentu. Jejich výsledek rozhodně není
uspokojivý. Může nás sice těšit, že z celorepublikového hlediska byl dosažený
výsledek v Jihomoravském kraji třetí nejlepší (za Moravskoslezským a Zlínským
krajem), nicméně smutným faktem je, že př. Ing. Zuzana Brzobohatá neobhájila svůj
mandát. Na kandidátní listině byla až na sedmém místě, což tentokrát na zvolení
nestačilo. Sluší se na tomto místě př. Brzobohaté poděkovat a ocenit práci, kterou pro
ČSSD a Jihomoravský kraj v Evropském parlamentu odváděla. Stejně tak patří velké
poděkování všem, kteří se podíleli na zajištění volební kampaně. Volební výsledek
evropských voleb můžeme interpretovat různě. Osobně vnímám pozitivně několik
aspektů. Jednak se nepotvrdil dominantní nástup hnutí Ano. Dále neuspělo
populistické hnutí Úsvit a zajímavým je úspěch Svobodných.
Volební program Svobodných je sice diametrálně odlišný od našeho, nicméně
v jistém ohledu považuji tuto stranu za inspirativní. Jejich komunikace s voliči byla totiž založena čistě na programu. Měli
jasně vymezený volební program určený některým cílovým skupinám a tento trpělivě opakují v každých volbách. Dle mého
názoru se sociální demokracie v současnosti příliš zabývá vnitřními procedurami, jako jsou referenda, primární volby či kvóty
pro ženy. Řešme více plnění a budoucí směřování našeho programu.
KVV se zabýval problematikou privatizace nemocnice Hustopeče. Zachování nemocnic ve veřejných rukou patří ke
klíčovým bodům programu strany. PKVV v této věci vyslalo jasný signál, když doporučilo, aby naši zástupci v radě kraje
prosazovali účast některé z krajských nemocnic ve výběrovém řízení na provozovatele městské nemocnice Hustopeče.
Současně KVV přijalo usnesení, že KVV doporučuje v městech, kde to připadá v úvahu, zapracovat do volebních programů
pro komunální volby zásadu, že naši zastupitelé nebudou podporovat jakoukoliv formu privatizace zdravotnických zařízení
lůžkového typu. Otázkou je, zda kraj bude ve výběrovém řízení úspěšný, neboť město Hustopeče vypsalo soutěž takovým
způsobem, že krajské nemocnice nemohou kvalifikační podmínky splnit.
Je pozitivní, že se podařilo úspěšně dokončit celokrajský kurz vnitrostranického vzdělávání. Příteli mpř. Pavlovi Blažíkovi
patří veliké poděkování za organizaci celého vzdělávacího programu. Rovněž hodnotím kladně proběhnuvší oslavy 1. máje.
Organizátorům v jednotlivých okresních městech patří veliké poděkování.
Dobrou zprávou také je, že sociální demokracie v rámci krajského zastupitelstva průběžně plní volební program. Červnové
zasedání zastupitelstva kraje řešilo rozdělení přebytku hospodaření. Podrobnosti k těmto tématům čtenářům sdělí př. Michal
Hašek a př. Roman Hanák v samostatných článcích. Je také velmi dobře, když v rámci krajské samosprávy pokračujeme
v politice aktivního navazování zahraničních vztahů s důrazem na podporu hospodářské spolupráce jihomoravských firem.
V tomto ohledu doufám, že navázaná partnerství s regiony v Číně a v Tatarstánu pomohou rozvoji regionální ekonomiky a
vědy. S př. Michalem Haškem jsme dále zahájili jednání s představiteli jednotlivých okresních organizací zaměřená na
maximální propojení krajské a místní politiky a podporu našich kandidátů v komunálních volbách.
Vážené přítelkyně, vážení přátelé, máme před sebou léto. Všem přeji pěkné prázdniny. Odpočiňte si a naberte sil na volební
kampaň pro senátní a komunální volby.
Zdeněk Dufek, předseda KVV ČSSD JmK
Dne 23.6. 2014 schválilo PKVV harmonogram tiskových konferencí na 2. pol.
2014. V červenci je Klub zastupitelů uzavřen, tudíž se tiskové konference
nekonají. Tiskové konference budou pokračovat v srpnu, konat se budou v
tom případě, pokud se přihlásí minimálně 3 osoby.
O nahlášení Vás prosím u tajemníka KVV, a to vždy do středy před konáním
pondělní tiskové konference.
Natálie Doffková, místopředsedkyně KVV ČSSD JmK
Naší zahraniční politice jde o investice a
pracovní místa
Exekutor bude moci
zabavit méně věcí
Národy mezi sebou mohou bojovat, mohou spolu
válčit a budou všechny chudnout anebo spolu
mohou obchodovat a oni i jejich občané se budou
mít lépe. Nevidím příliš logiky v prvním postupu a
vždy vyznávám politiku přátelství a obchodu.
V pondělí 16. června 2014 jsem proto vedl
delegaci Jihomoravského kraje plnou našich
podnikatelů a politiků na třídenní misi do
Tatarstánu. S přestupem z pravidelné linky Praha
– Moskva jsme se dostali do jedné z nejbohatších
republiky Ruské federace.
Životní úroveň je zde zhruba čtyřikrát vyšší, než
je ruský průměr. Republika vlastní velký vědecký
a intelektuální potenciál a disponuje mnoha
klíčovými průmyslovými odvětvími – petrochemií,
strojírenstvím, automobilovým a leteckým
průmyslem. Tatarstán se nachází v centru Ruské
federace na území Východoevropské roviny, na
soutoku řek Volhy a Kamy, v centru velké
industriální oblasti. Jde o jednu z nejvíce
ekonomicky rozvinutých republik Ruska.
Hned v úvodní den pracovní návštěvy v tomto
regionu Ruské federace nás přijal v Kazani
prezident
Republiky
Tatarstán
Rustam
Nurgalijevič Minnichanov. Během jednání jsem
pozval prezidenta Minnichanova na návštěvu jižní
Moravy, diskutovala se rovněž možná spolupráce
univerzit, vědeckých a výzkumných center (mj.
Jihomoravského inovačního centra).
Na setkání politických představitelů obou regionů
navázalo jednání v širším kruhu.Setkali jsme se
s představiteli Hospodářské komory Republiky
Tatarstán, zavítali jsme do neuvěřitelně rozlehlé a
slavné automobilky Kamaz a navštívili jsme
centrum průmyslových laserových technologií
KAI-Laser.
Průmyslníci a podnikatelé si vzájemná jednání
pochvalovali. Politik může otvírat dveře, ale nyní
je již na nich, aby se návštěva přetavila do
nových pracovních míst a bohatnutí našich
regionů. Doufejme, že tato cesta povede
k obchodu, novým pracovním místům a přátelské
spolupráci.
Mohlo by se zdát, že spory
na
ministerstvu
spravedlnosti
vedeném
Helenou Válkovou z ANO
2011 poškozují pouze toto
nové hnutí. Ale není tomu
tak. Nefunkční ministerstvo
zabývající se více vnitřními
problémy, než řešením
problémů lidí, vrhá stín na celou vládu. Například neschopností
zavést větší regulaci exekucí, kterou slibovaly všechny vládní
strany. To je důvod, proč jsem podal poslaneckou novelu upravující
jeden z největších problémů v této oblasti – mobiliární exekuce,
tedy zabavování movitých věcí exekutorem přímo u dlužníka.
Stávající úprava má dvě velká a zneužívaná negativa – velmi úzce
stanovuje okruh věcí, na které nelze exekuci vztáhnout a kvůli své
obecnosti přináší výkladové spory. Proto navrhujeme rozšíření
seznamu věcí, které v exekuci zabavit ze zákona nepůjde. Nově
by měly být zabavovány pouze věci, které lze zpeněžit za částky,
které mohou sloužit k úhradě dluhu, a jejich zabavením není
snižována důstojnost dlužníka. Zabavování věcí malé hodnoty,
dětských hraček nebo vybavení nutného k běžnému životu vedlo
mnohdy k nepřiměřenému nátlaku na dlužníka a místo úhrady
dluhu vedlo pouze k traumatizujícím zážitkům zúčastněných,
mnohdy jen příbuzných dlužníka.
Zabavování věcí, jejichž prodejem nelze získat potřebné prostředky
k úhradě dluhu, nemá opodstatnění. Smyslem exekuce
je zaplacení dluhů věřiteli, nikoliv úplná likvidace nebo šikana
dlužníka, jeho dětí či rodičů. Novela má ve sněmovně značnou
podporu a rozhodně nesmí zůstat jen u ní. Je třeba současně snížit
náklady za právní zastoupení, zakázat blokaci a prodej nemovitostí
u dluhů do padesáti tisíc korun a posílit kontrolu exekutorů.
JUDr. Jeroným Tejc, předseda ústavněprávního výboru Poslanecké
sněmovny
Co nebude možné zabavit:
•
běžné oblečení a obuv
•
obvyklé vybavení domácnosti, tedy mimo jiné postel, stůl,
židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí, vytápěcí
těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo,
•
lednička, sporák, vařič, pračka,
•
studijní a náboženská literatura,
•
dětské hračky,
•
snubní prsteny, písemností osobní povahy, obrazové
snímky a zvukové záznamy, které se týkají dlužníka nebo
jeho rodiny,
•
zdravotnické potřeby důležité pro dlužníka či člena jeho
domácnosti,
•
finanční hotovost do výše odpovídající dvojnásobku
životního minima,
•
věci, jejichž hodnota zjevně nepřesahuje 1000 korun
Michal Hašek, hejtman JMK
Vnitrostranický vzdělávací kurz úspěšně skončil
KVV se vyjádřil k zachování MS
silničních motocyklů na
Masarykově okruhu
Na základě podnětu vzešlého
z brněnské městské organizace
ČSSD přijal Krajský výkonný výbor
usnesení, kterým vyzval předsedu
vlády ČR př. Sobotku k nalezení
koncepčního řešení udržitelnosti
Mistrovství
světa
silničních
motocyklů (Velká cena ČR) v Brně
pro následující roky a zároveň
vyzval poslance a senátory zvolené
za ČSSD v Jihomoravském kraji
k podpoře této udržitelnosti.
KVV si jednoznačně uvědomuje
obrovský přínos tohoto významného
sportovního podniku pro město Brno
i Jihomoravský kraj a podporuje jeho
další setrvání na brněnském
Masarykově okruhu.
Pavel Blažík, místopředseda KVV
ČSSD JmK
Vnitrostranický vzdělávací kurz jihomoravské ČSSD byl v měsíci květnu ukončen,
v první polovině června pak měli frekventanti možnost absolvovat závěrečný test.
V průběhu kurzu se účastníci seznámili s řadou témat, která bezprostředně
souvisejí s prací komunálního politika (problematika obecní samosprávy,
hospodaření obcí, veřejných zakázek, občanskoprávní i trestněprávní
odpovědnosti zastupitelů, mediální komunikace apod.). Prostřednictvím
závěrečného testu kurz úspěšně ukončilo těchto 27 frekventantů:
Ing. Miloš Bílý
okres Blansko
Mgr. David Čížek
okres Brno-město
Jaromíra Dubšíková
okres Brno-město
Mgr. Barbora Duchanová okres Brno-město
Mgr. Michael Fistr
okres Blansko
Oldřich Grulich
okres Blansko
Bc. Kateřina Herelová
okres Brno-město
Ing. Kateřina Kalinová
okres Brno-město
Milan Kerber
okres Brno-město
Mgr. Michal Kopuletý
okres Brno-město
Bc. Lukáš Kos
okres Brno-město
Ing. Ivo Kouřil
okres Brno-venkov
Jarmila Kouřilová
okres Brno-město
MVDr. Jana Kubějová
okres Brno-město
Ing. Leo Lacko
okres Brno-venkov
Mgr. Jan Melichar
okres Brno-město
Pavel Mifka
okres Brno-město
Bc. Adam Mikulášek
okres Brno-město
Mgr. Jindřich Mládek
okres Blansko
Leopold Mohyla
okres Brno-venkov
Pavel Němec
okres Vyškov
Marcela Procházková
okres Blansko
Mgr. Tomáš Řepa
okres Brno-město
Zuzana Snížková
okres Brno-město
Bc. Lenka Sobotková
okres Brno-venkov
Hana Sosíková
okres Brno-město
Hana Zabloudilová
okres Brno-město
Děkuji touto cestou všem lektorům i účastníkům tohoto pilotního ročníku
vnitrostranického vzdělávání a věřím, že v případě zájmu ze strany členské
základny bude možné obdobný kurz v budoucnosti zopakovat.
Pavel Blažík, místopředseda KVV ČSSD JmK
______________________________________________________________________
Milé přítelkyně, vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o aktuálním dění v krajské samosprávě.
Krajské zastupitelstvo na svém zasedání dne 19.6. schválilo účetní závěrku
Jihomoravského kraje sestavenou k 31.12.2013 s celkovým přebytkem ve výši 195
508 tis. Kč. Tato částka byla následně rozdělena do různých oblastí. Např. 11,7 mil.
Kč na dofinancování projektů OPŽP, 20 mil. Kč na reprodukci majetku v oblasti
sociálních věcí, 20 mil. Kč na rekonstrukci budovy Krajského úřadu JMK, 54,7 mil.
Kč na reprodukci majetku v oblasti zdravotnictví, 15,7 mil. Kč na reprodukci majetku
v oblasti školství, 11,5 mil. Kč na výdaje na akci „Pomoc obcím JMK“ a 52,7 mil. Kč
zůstalo jako „Rezerva na mimořádné výdaje Jihomoravského kraje.“ Finanční
prostředky tedy směřovaly zejména do oblastí, které jsme považovali za klíčové ve
volebním programu. Zastupitelstvo také schvalovalo další dotace a to pro
dobrovolné hasiče ve výši 28 mil. Kč, čímž také naplňujeme volební program. Dalších cca 40 mil. Kč bylo rozděleno jako
„mimořádné, resp. individuální dotace.“ Vzhledem k silnému postavení našich komunálních politiků významná část těchto
prostředků směřovala na projekty, které budou realizovány v obcích a městech, kde má naše strana své zástupce ve vedení.
Jsem přesvědčen, že naši kandidáti do zastupitelstev v nadcházejících podzimních komunálních volbách opět potvrdí
významné postavení sociální demokracie v našem kraji. Rovněž v senátních volbách stavíme výrazné osobnosti, věřím, že
uspějí. Z pozice předsedy Finančního výboru a předsedy Klubu zastupitelů se těším na spolupráci s nově
zvolenými zastupiteli. Jsem si jistý, že významná část úřadů a radnic bude opět ve správě ČSSD.
Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemně strávené prázdniny, hodně odpočinku a prostoru pro nabrání sil pro náročný
podzim!!
Roman Hanák, předseda KZ ČSSD JmK
Vážení přátelé,
Vážené přítelkyně a přátelé,
MSD na jižní Moravě si prošli
začátkem tohoto roku nelehkým
obdobím přeregistrace našeho
kraje. V současnosti je náš kraj
již opět plně funkční a MSD
fungují, jak je potřeba. Budeme
velmi rádi, když se naše řady co
nejvíce rozšíří. MSD jsou
z právního hlediska samostatný
spolek, a tak se nabízí řada
dalších možností působení, než jaké jsou možné v ČSSD. Za
nejdůležitější cíl považujeme opětovné obnovení klubů v okresech
Břeclav a Znojmo.
chtěla bych Vám poděkovat touto
cestou za podporu a aktivní pomoc v
evropských volbách. Přesvědčili jste
rodinu i známé, aby volili sociální
demokracii, mnozí i aktivně pomohli v
kampani od stánků, přes plakáty,
distribuci materiálů či rozesláním emailů před volbami. Rovněž chci
poděkovat za přímou podporu formou
preferenčních hlasů.
Zuzana Brzobohatá
Hlavní aktivitu chtějí MSD na jižní Moravě směřovat také k podpoře
ČSSD v komunálních volbách a zejména pak jejích mladých
kandidátů. MSD má možnost čerpat peníze na uspořádání školení,
které podpoří mladé kandidáty v boji o voliče. Rádi bychom uspořádali
seminář se zkušeným lektorem na
některá z témat argumentační techniky, rétorická cvičení, mediální
školení apod. Chceme touto cestou oslovit všechny mladé kandidáty
ČSSD v Jihomoravském kraji do 35 let, kteří budou kandidovat
v letošních komunálních volbách, s nabídkou tohoto semináře, jenž by
se konal na začátku září. Prosím všechny zájemce, aby napsali email
tajemníkovi KVV ČSSD a sdělili zároveň, které z témat by je nejvíce
zajímalo. Kapacita semináře bude omezena, proto se ve vlastním
zájmu přihlaste co nejdříve.
Bohužel považujeme dále za nutné, seznámit vás s jednou závažnou věcí, která se nyní odehrává v MSD na jižní Moravě.
Krajský klub MSD JmK musel zahájit proces, který by měl vést k vyloučení našeho člena Jakuba Malého z MSD pro závažné
porušování Stanov MSD a poškozování dobrého jména MSD. Jakub Malý není členem ČSSD, ani nepochází z jižní Moravy,
pouze zde studuje a asi před třemi lety vstoupil do jednoho z brněnských klubů MSD. Jakub Malý se podílel na řadě akcí,
které byly a v budoucnu zřejmě i budou namířené proti ČSSD. V současnosti Jakub Malý navázal spolupráci s Matějem
Hollanem a aktivitami hnutí Žít Brno. Tyto Malého aktivity jsou prezentovány jako spolupráce MSD s výše uvedenými
osobami. Důrazně se proti tomuto ohrazujeme a tvrdíme, že se jedná o akci pouze Jakuba Malého a pár jeho přátel a MSD
s tímto nemají nic společného. Také se jednoznačně distancujeme od výroků, které Jakub Malý veřejně pronáší o ČSSD a
jejích představitelích. Je možné, že Jakub Malý bude členům ČSSD nabízet svoji pomoc při komunálních volbách, tak jako to
činil již v minulosti. Tímto bychom chtěli varovat před spoluprací s tímto člověkem a vzhledem k uvedenému jsme zmínili i
rizika, která by mohla ze spolupráce s tímto člověkem vzniknout.
Michal Škerle, předseda Krajského klubu MSD Jihomoravského kraje
_____________________________________________________________________________________
Download

Zdeněk Dufek, předseda KVV ČSSD JmK Natálie Doffková