Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Vojenská 13, Košice
za školský rok 2012-2013
Správa bola prerokovaná
v Pedagogickej rade dňa: 11.09.2013
v Rade školy dňa: 24.09.2013
Košice 2013
a) Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:
Spojená škola
Adresa školy:
Vojenská 13, 040 01 Košice
Telefónne a faxové číslo:
72 949 44-46 / 72 949 45
Internetová adresa:
www.spojvojke.sk
E-mailová adresa:
[email protected]
Zriaďovateľ:
Obvodný úrad Košice, odbor školstva, Zádielska 1, Košice
Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Iveta Baková
riaditeľka školy
od 2002
Mgr. Terézia Baková štatutárny zástupca školy
od 2009
Marta Svetová
od 1994
vedúca hospodárskeho úseku
Rada školy – základné údaje:
Rada školy pri Spojenej škole Vojenská 13, Košice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V apríli 2012 sa končilo štvorročné funkčné obdobie RŠ. Voľby nových členov do RŠ prebehli v dvoch etapách: dňa 16.2.2012 (voľby pedagogických zamestnancov) a 15.3.2012
(voľby nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov). Funkčné obdobie sa začalo dňom 16.4.2012
na štyri roky.
Zloženie rady školy
JUDr. Slávka Petrovičová
predseda
za rodičov
Mgr. Eva Straková
podpredseda
za pedagogických zamestnancov školy
Mgr. Dagmar Hajdeckerová
za pedagogických zamestnancov školy
Marta Svetová
za pedagogických zamestnancov školy
PhDr. Helena Mochnáčová
za zriaďovateľa
Ing. Adriana Némethová
za zriaďovateľa
Mgr. Viktória Rozsypalová
za zriaďovateľa
PhDr. Jozef Ihnacík, PhD.
delegovaný zriaďovateľom
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
za rodičov
Ing. Marta Hurbanová
za rodičov
Marcel Bujňák
za rodičov
Činnosť rady školy
 zasadnutia Rady školy (ďalej len RŠ) v školskom roku 2012/2013 boli 3, na týchto zasadaniach
boli prerokované náležitosti týkajúce sa chodu školy,
 17.9.2012 RŠ prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
školy za školský rok 2011/2012,
 boli prerokované a schválené Školské vzdelávacie programy v reformných ročníkoch, Školský
poriadok a Plán kontinuálneho vzdelávania,
 RŠ sa zaoberala aktuálnymi otázkami týkajúcimi sa výchovno-vzdelávacej činnosti, stavom finančných prostriedkov na účte školy, hospodárením, organizáciou školy,
 riešila otázky technického stavu budovy školy, možností jej vylepšenia, mimoškolských aktivít
a úspechov žiakov, prevádzky a celkového chodu školy,
 riešila taktiež otázku elokovaného pracoviska pre žiakov s autizmom.
Poradné orgány
A) Gremiálna rada: riešila operatívne úlohy, technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod školy.
Počet členov: 10
Zasadnutia: 1 x mesačne a podľa potreby
B) Pedagogická rada: prerokúvala, navrhovala a schvaľovala výchovno-vzdelávacie výsledky a riešila
pedagogické problémy.
Zvolávanie: 6 x
C) Metodické združenia: plnili metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú funkciu.
V školskom roku 2012/2013 v škole pracovalo 5 sekcií:

MZ pre I. stupeň: vedúca Mgr. Pješčáková

MZ pre autistické triedy: vedúca Mgr. Ivanovová

MZ pre ŠKD: vedúca Bc. Banyaszová

MZ II.stupňa a PŠ: vedúca Mgr. Bartuneková

MZ pre B a C variant: vedúca Mgr. Ferková M.
Podiel metodických orgánov na riadení a koncepcii školy
V rámci MZ pedagogickí zamestnanci počas I. polroka pracovali podľa vypracovaných plánov,
v ktorých zohľadnili naliehavosť riešenia problémov v rámci predmetov, ale venovali sa aj aktuálnym otázkam, ktoré bolo nutné riešiť.
Počas školského roka bolo uskutočnených päť stretnutí MZ v jednotlivých sekciách.
Vedúci MZ a PK sa ako členovia GR pravidelne raz mesačne stretávali na jej zasadnutiach, kde prerokúvali aktuálne úlohy školy a riešili otázky jej ďalšieho smerovania.
Doplnením činnosti MZ a PK boli celoškolské metodické dni, ktoré boli organizované nasledovne:
Jesenný metodický deň 2012:
Za účelom skvalitňovania práce pedagógov našej školy sme v novembri 2012 zorganizovali celoškolský metodický deň s cieľom odovzdať si navzájom získané vedomosti a zručnosti v rámci kontinuálneho
vzdelávania. Prednášajúcimi boli kolegyne, ktoré sa zúčastnili rôznych druhov vzdelávania.
30.11.2012: Informácie zo vzdelávania PZ – Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných techník, Rozvoj
grafomotoriky v nultom ročníku, Komplexná kognitívno-behoviorálna intervencia – kazuistika, Vizualizácia
sociálnych situácií, Zvládanie agresívneho správania, Muzikoterapia. Súčasťou bola prehliadka učebných
pomôcok v kabinetných zbierkach školy.
12.02.2013: „Nenásilná krízová intervencia“.
Jarný metodický deň 2013 pod záštitou ObÚ v Košiciach, odboru školstva
7.05.2013 zamestnanci školy participovali na príprave a organizovaní metodického dňa pre zamestnancov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v Košiciach, odboru školstva. Naša škola pripravila seminárne dopoludnie s názvom „Svet autizmu“, ktorého sa zúčastnilo 25 pedagogických a odborných zamestnancov z iných škôl Košického kraja.
b) Údaje o počte žiakov v škole
Organizačné zložky:

ŠZŠ

ZŠ pre žiakov s autizmom

Praktická škola
Počet všetkých tried Spojenej školy : 21
Špeciálna základná škola: 12 tried
Trieda
A variant B variant C variant
Prípravný ročník
1
I.
1
II
1
III.
1
IV.
1
1
1
1
1
V.
VI.
1
VII.
VIII.
1
IX.
1
X.
Spolu:
6
2
4
Základná škola pre žiakov s autizmom: 5 tried
Trieda
Počet tried
Prípravný ročník
1
I.
1
II.
1
III.
-
IV.
-
V.
1
VI.
-
VII.
2
VIII.
1
IX.
-
Spolu:
7
Praktická škola: 2 triedy
Trieda Počet tried
I.
1
II.
1
III.
-
Spolu:
2
 počet všetkých žiakov Spojenej školy: 145
 ŠZŠ : 92 z toho v príprav. roč. : 5
v 1. – 4. roč. : 48
 ZŠ pre žiakov s autizmom: 37 z toho: v príprav. roč. : 5
v 1. – 4. roč. : 11
v 5. – 9. roč. : 21
 Praktická škola: 16
 počet oddelení ŠKD : 5
v nich počet žiakov : 35
 ŠZŠ: 2
v nich počet žiakov: 23
 ZŠ pre žiakov s autizmom: 3
v nich počet žiakov: 12
 počet žiakov v jednotlivých variantoch
 ŠZŠ - A : 48
B : 27
A variant B variant C variant
48
27
23
C : 23
v 5. – 9. roč. : 39
 ZŠ pre žiakov s autizmom – bez MR: 25
s MR: 12
Bez mentálneho postihnutia S mentálnym postihnutím
25
12
 PŠ – A: 3
B: 10
C: 3
A variant B variant C variant
3
10
3
 z celkového počtu žiakov - žiaci s viacnásobným postihnutím : 25
 z celkového počtu žiakov - žiaci - autisti : 37
 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 5
 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 15 996
z toho neospravedlnených : 241
 počet znížených známok zo správania : 2. stupňa : 2
3. stupňa : 1
 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 0
pochvál riaditeľom školy : 57
 počet prospievajúcich žiakov spolu : 143
neprospievajúcich spolu : 0
 počet neklasifikovaných žiakov spolu : 2
c) Údaje o počte žiakov zapísaných do prípravného a prvého ročníka
ŠZŠ – prípravný ročník: 7 žiakov
- I. ročník: 0 žiakov
ZŠ pre žiakov s autizmom – prípravný ročník: 6 žiaci
- I. ročník: 1 žiakov
Praktická škola – 4 žiaci
d) Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.06.2013
 počet žiakov 9. a 10. ročníka : 11
z nich neumiestnených : 2
 počet prijatých - do OU : 6
do praktickej školy : 3
počet končiacich v nižších ročníkoch : 3(DSS)
z nich neumiestnených : 3(DSS)
4. stupňa : 0
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Celkové hodnotenie žiakov:
Organizačná
zložka
ŠZŠ A-variant
ŠZŠ B-variant
ŠZŠ C- variant
ZŠ pre žiakov
s autizmom
s MP
ZŠ pre žiakov
s autizmom
bez MP ISCED 1
ZŠ pre žaikov
s autizmom
bez MP ISCED 2
Praktická škola
Spolu:
Spolu
žiakov
Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli veľmi
dobre
Prospeli
Neprospeli
47
25
20
25
27
15
9
12
12
3
3
1
8
7
8
12
0
2
0
0
9
4
0
5
0
3
2
1
0
0
16
145
16
85
0
20
0
40
0
2
Analýza výchovno- vzdelávacej činnosti:
Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania z hľadiska vyučovania učiteľom a učenia sa žiakov boli
sledované na 6 vyučovacích hodinách v ŠZŠ (3 hodinách matematiky, na 3 hodinách RGZ, na 1hodine vlastivedy ) a v ZŠ pre žiakov s autizmom 13 hospitácií (6 rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností, 3
SJL a 2 MAT, 2 GEO) 1 hospitácia v PŠ (výroba keramiky).
Závery:
Špeciálna základná škola
Pozitíva:
vzdelávací obsah bol v súlade so ŠkvP,
 zadávané úlohy boli diferencované s ohľadom na vzdelávacie potreby a schopnosti žiakov, rešpektovalo sa individuálne pracovné tempo žiakov,
 učitelia viedli žiakov k dokončeniu zadávaných úloh,
 využitie interaktívnej tabule pri práci so žiakmi /tvorba úloh v programe activ inspire, využívanie vyukových CD, portálu Zborovňa na všetkých hospitovaných hodinách v triedach variantu A/,
 využívali kompenzačné pomôcky (trojhranná ceruzka, násadku na ceruzku, Waldonovu dosku),
 príjemná atmosféra na hodinách,
 dôsledná príprava úloh pre žiakov, tvorba vlastných UP,
 využívali priebežné verbálne motivačné hodnotenie u žiakov.
Nedostatky:
 nedostatočne, málo konkrétne formulované výchono-vzdelávacie ciele,
 málo podnecovali k hodnoteniu vlastných výkonov žiakov.
Základná škola pre žiakov s autizmom
 vzdelávací obsah bol v súlade IVP,
 využívali štrukturovaný prístup,
 efektívne využitie asistenta učiteľa v triede, striedanie činností pedagogický asistent-učiteľ so žiakmi,
 vedenie žiakov k samostatnosti pri precvičovaní jednotlivých úloh
(využívanie kódovania),
 učitelia vytvárali a podporovali pozitívnu atmosféru na hodinách,
 učiteľ viedol žiakov k vzájomnému hodnoteniu výkonov (v 2 prípadoch).
Nedostatky:
 nedostatočne, málo konkrétne formulované výchono-vzdelávacie ciele.
/v 2 prípadoch/.
Praktická škola
Pozitíva:
 učiteľ viedol žiakov k správnym pracovným postupom, k samostatnej práci, k dokončeniu práce,
 učiteľ zisťoval prostredníctvom spätnej väzby úroveň pochopenia a osvojenia poznatkov vyplývajúcich zo stanovených VVZ cieľov.
Záver:
Silnou stránkou hospitovaných hodín bolo zohľadňovanie individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov s dôrazom na závažnosť ich zdravotného postihnutia. Vzdelávací obsah bol v súlade so ŠkvP, IVP, výchovno-vzdelávacie ciele boli nedostatočne, málo konkrétne formulované v /4 prípadoch/. Učitelia diferencovali úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov a rešpektovali pracovné tempo u jednotlivých žiakov. Učitelia empatickým správaním vytvárali a podporovali pozitívnu atmosféru na hodinách. Vhodne využívali priebežne hodnotenie verbálne, motivačné. Málo podnecovali žiakov k
hodnoteniu vlastných výkonov žiakov a výkonov svojich spolužiakov /len v dvoch prípadoch/. Výrazné
zlepšenie nastalo v rozvíjaní kompetencií žiakov v oblasti IKT, na hodinách učitelia umožňovali pracovať
žiakom s interaktívnou tabuľou a počítačom. V triedach pre žiakov sa autizmom učitelia účelne využívali
pomoc asistentov učiteľa. V praktickej škole viedol žiakov k správnym pracovným postupom, k samostatnej
práci, k dokončeniu začatej práce.
Vo všetkých predmetoch a v rámci triednických hodín:
 do výchovných cieľov vyučovacích hodín boli zakomponované témy zamerané na predchádzanie
sociálno -patologických javov, šikanovaniu, tolerancii a úcta k starším,
 boli zamerané sa na výchovné pôsobenie a predchádzanie k užívaniu toxických látok, alkoholu.
f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy
 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ - fyzický stav : 24
 počet asistentov učiteľa : 8
prepočítaný stav : 23,5
počet vychovávateľov ŠKD : 5
 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 6 (špeciálnopedagogickú spôsobilosť)
 z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 5 (prihlásených -1)
 počet nepedagogických zamestnancov -
fyzický stav : 6
prepočítaný stav : 4,25
 počet odborných zamestnancov: 1
g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

adaptačné vzdelávanie : 7
aktualizačné vzdelávanie : 34
inovačné vzdelávanie : 0

špecializačné vzdelávanie : 1
funkčné vzdelávanie : 1
kvalifikačné vzdelávanie : 5

funkčné inovačné vzdelávanie : 1
Okrem vyššie uvedených druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogickí zamestnanci absolvovali aj
iné formy a druhy vzdelávania, prevažne so zameraním na prácu so žiakmi s autizmom, na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov: napr. Košice – ABA terapia (priebežne), vzdelávania organizované
SZŠ pre žiakov s autizmom v Prešove,...
h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Prehľad o účasti žiakov v súťažiach vo vyšších kolách :
 počet umiestnení na 1. – 3. mieste :
5 x 1.miesto
2 x 2.miesto
1 x 3.miesto
Každoročne organizujeme súťaž v speve ľudových piesní, v recitácii poézie a prózy, matematickú
olympiádu v rámci školy. Víťazi školských kôl nás reprezentovali v okresných kolách organizovaných
v spolupráci s ostatnými ŠZŠ v Košiciach. Pravidelne sa zapájame aj do výtvarných a športových súťaží
v rámci celého Slovenska.
Názov jednotlivých súťaží








-
III. ročník plaveckých pretekov DOMKO: 1 x 2. miesto
Turnaj v prehadzovanej (okresná súťaž): 1 x 3. miesto
Tanec nemá hranice (mestská súťaž): cena poroty
Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise: 1x 1.miesto (máme majsterku Slovenska)
Súťaž v speve ľudových piesní (okresné kolo): 2x 1. miesto
Špeciálne zimné olympijské hry v Južnej Kórei: 1/2013 – (1 žiačka/4.miesto)
Národná letná špeciálna olympiáda v Bratislave: 2x 1 miesto.
Výtvarné súťaže:
4. ročník celomestskej súťaže OZ Bottega – „Košice v Európe, Európa v Košiciach“: 1 x 2. miesto
Súťaže vo vyšších kolách, ktoré organizovala škola :

Matematická olympiáda pre ŠZŠ z Košíc a Moldavy n/B: 1. miesto

Vianočný stolnotenisový turnaj pre ŠZŠ z Košíc a Moldavy n/B: 3. Miesto
K prezentácii školy na verejnosti prospieva:

organizovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov a širšiu verejnosť formou prednášok pedagogických zamestnancov školy, ale aj v spolupráci s inými vzdelávacími inštitúciami a OZ

množstvo kultúrnych akcií a súťaží pre žiakov školy: Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval,
Noc v škole, slávnostná akadémia, zábavné popoludnie pre deti s Downovým syndrómom, bezplatný výlet za odmenu pre najlepších žiakov (v Blatnej Polianke), školský výlet (Červený kláštor), Deň zdravého životného štýlu zameraný na boj s obezitou, organizovanie rôznych akcií
v rámci enviromentálnej výchovy: napr. zber druhotných surovín – elektro odpad, batérie, viečka
od jogurtov, vydávanie školského časopisu, návšteva poradne pre liečbu drogovo závislých
v rámci týždňa boja proti drogám, beseda s príslušníkmi polície, exkurzia do spaľovne KOSIT-u v Kokšov-Bakši, ...

spolupráca so ZOO Košice: adopcia zvieratiek – psíka medvedikovitého a pieskomila mongolského, zdobenie vianočného stromčeka v ZOO, noc v ZOO,

úspešná inklúzia žiakov v praxi - zapájanie sa do aktivít a súťaží v rámci MČ Staré Mesto
v konkurencii so zdravou populáciou: Beh o pohár starostu MČ Staré Mesto, Košický minimaratón, recitačná súťaž: Slovo bez hraníc, Spev bez hraníc, tanečná súťaž: Tanec nemá hranice 2013 (cena poroty), Regionálny lesnícky deň, Deň otvorených dverí v budove úradu MČ Staré Mesto, plavecké preteky pre žiakov ZŠ MČ Staré Mesto - naši žiaci obsadili 5. miesto, pravidelné návštevy mestskej knižnice na Tajovského ulici, zabezpečenie kultúrneho programu
žiakmi školy na konferencii organizovanej Teologickou fakultou v Košiciach a pre klientov DSS
...

pravidelné organizovanie spoločných akcií pre rodičov, žiakov a pedagógov školy: Vianočné
tvorivé dielne s možnosťou tvoriť a vyskúšať si tvorivé aktivity, ktoré bežne zvládajú v škole ich
deti, Deň zdravého životného štýlu spojený s maratónskym behom a prekonaním dĺžky trate
košického maratónu 2,6 násobne (spoločne sme odbehli 111,3 km – žiaci, pedagógovia, rodičia,
bývalí žiaci, ktorí sú momentálne klientmi DSS a OZ ArtEst, študentmi gymnázia na Šrobárovej
ulici v KE). Súčasťou bol aj dvojhodinový tanečný maratón a maratón v hre stolného tenisu. Piaty ročník úspešnej akcie „Žijeme spolu“ s programom pre žiakov, rodičov a súrodencov s pohostením pre celú rodinu organizovaný v júni 2013 „ Letnej záhradke“ v Krásnej nad Hornádom, ...

úspešná participácia školy na akciách organizovaných KŠÚ a od 1.01.2013 odborom školstva ObÚ Košice: Pribeník – Mosty bez bariér (september 2012), celokrajský metodický deň organizovanie seminárneho dopoludnia s názvom „Svet autizmu“(7.05. 2013), ktorého sa zúčastnilo 25 pedagogických a odborných zamestnancov z iných škôl košického kraja a 8 pedagógov našej školy, participácia na organizovaní odborného seminára pre výchovných poradcov s poskytnutím priestorov a lektorov z pedagogických zamestnancov školy (riaditeľka
a zástupkyňa školy) 17.06. 2013 – spoluorganizátorom bolo CŠPP a vydavateľstvo PORTÁL,

organizovanie vzdelávacích aktivít a výstav prezentujúcich činnosť školy: Deň informovanosti o autizme - výstava v OC OPTIMA spojená s organizovaním semináru o práci so žiakmi
s autizmom nielen pre rodičov, ale aj širokú verejnosť, pravidelné organizovanie Dňa otvorených
dverí, organizovanie vzdelávania pre pedagógov a rodičov súčasných aj budúcich žiakov
s autizmom – ABA terapia (september 2012), 20.03.2013 – seminár ku Dňu downovho syndrómu (zúčastnených 43 dospelých ľudí a 19 detí), 29.04.2013 seminár „Vzdelávacie programy
využívané vo vyučovaní pre žiakov s autizmom“ (zúčastnených 22 dospelých ľudí – rodičia,
odborná verejnosť)

organizovanie víkendových turistických vychádzok: Poprad - Kežmarok, galéria Strážky, 2x
Štrbské Pleso,

dlhoročná spolupráca s ÚPSVaR v rámci dobrovoľníckej činnosti a absolventskej praxe – pomoc v triedach B a C variantu, kde chýbajú asistenti učiteľa: 6x dobrovoľníci, 1x absolventská
prax,

cvičná škola Pedagogickej fakulty PU v Prešove.
i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekt ESF a ÚPSVaR– „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Projekt v spolupráci so SČK – „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: DSS ako centrum
komplexných služieb starostlivosti.

RecykloHry – cieľom projektu je systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi,
triedenia a následnej recyklácie elektrozariadení, ktoré doslúžili, do výučby v školských zariade-
niach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.
j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole
Posledná inšpekcia bola komplexná inšpekcia v školskom roku 2011-2012 v organizačných zložkách
ŠZŠ a ZŠ pre žiakov s autizmom, v septembri 2012 prebehla následná školská inšpekcia v ŠZŠ a ZŠ pre
žiakov s autizmom, počas ktorej ŠŠI skontrolovala mieru plnenia odporúčaní udelených v záveroch komplexnej školskej inšpekcie z januára 2011. Závery následnej ŠŠI – bez pripomienok.
k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Vedenie školy sa systematicky snaží odstraňovať nedostatky a vylepšovať podmienky nielen pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale za nie menej dôležité považuje aj zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov. Vďaka tejto dlhoročnej, intenzívnej práci vedenia školy je materiálno-technické vybavenie školy na vysokej úrovni. Vynikajúce podmienky sú vytvorené na rozvoj IKT zručnosti žiakov (škola
disponuje dvomi počítačovými miestnosťami, jednou multimediálnou učebňou, žiaci majú možnosť pracovať na piatich interaktívnych tabuliach. Triedy sú vybavené novým nábytkom, lavicami s množstvom učebných a kompenzačných pomôcok. Žiaci počas vyučovacieho procesu majú k dispozícii viacero odborných
učební: školskú dielňu – tkáčsku, keramickú, stolársku, školskú kuchynku.
Uskutočnené opravy a zlepšenie materiálneho vybavenia školy

oprava a údržba sociálnych zariadení pre pedagógov na prvom poschodí,

výmena dverí na sociálnych zariadeniach a vstupných dverí k vedeniu školy,

oprava a údržba kúrenia, montáž hlavíc na radiátoroch,

oprava keramickej pece, váľandy v AU triede, dataprojektoru,

dokončenie bezpodnetovej miestnosti,

nákup posilňovacích a rehabilitačných strojov a náčinia,

3x nové notebooky, tonery, laminovacie stroje, skartovací stroj,

nákup vybavenia do cvičnej kuchynky: hrnce, panvice, mixér,

učebné pomôcky, výučbové programy,

nákup E-bem systému s funkciami interaktívnej tabule,

nákup nábytku a pomôcok do autistických tried, stoly, stoličky, skrine,

nákup šatňovej zostavy do šatne ŠKD,

nákup kosačky,

zakúpenie interiérového vybavenia do zborovne školy - sedačka,

výmena podlahových krytín v triedach,

nové obkladačky, umývadlá a vodovodné batérie v triedach,

nákup kníh do učiteľskej a žiackej knižnice,

úprava vestibulu – nákup interiérového vybavenia, maľovanie,

maľovanie chodby pri telocvični, kabinetu TV, telocvične, šatne,
Údržba školy
Drobné opravy a údržbu budovy školy vykonáva školník.
l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
V školskom roku 2012/2013 sme mali pridelené normatívne finančné príspevky nasledovne:
Obdobie 9-12/2012 je vyčíslené ako 1/3 rozpočtu na rok 2012.
Obdobie 1-6/2013 je vyčíslené ako 1/2 rozpočtu na rok 2013.

Tabuľka č. 1
Pridelené rozpočtové prostriedky Za obdobie Za obdobie Spolu za školský rok
9-12/2012
1-6/2013
2012/2013
MZDY ( 610)
114 166
238 180
352 346
FONDY (620 )
39 304
83 244
122 548
Tovary a služby (630)
26 763
46 329
73 092
Bežné transfery (640)
446
683
1 129
Za školský klub, ktorý navštevovalo počas školského roka v priemere 35 detí, sme podľa vyhlášky Mš SR
28/1995 Zb. od rodičov prijali tieto finančné príspevky ( Tab. č.2):

Tabuľka č. 2
Školský klub v €
9-12/2012 1-6/2013 Spolu za školský rok
2012/2013
Príjem od rodičov
296
460
756
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na odmeny vedúcim krúžkov
( Tab. č.3).

Tabuľka č.3
Vzdelávacie poukazy v €
9-12/2012 1-6/2013 Spolu za školský rok
2012/2013
Odmeny za vedenie krúžkov- mzdy 610
fondy 620
1 080
1 638
2 718
376
572
948
Príjem od sponzorov, Občianske združenie BLAHO, na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov a na
nákup učebných pomôcok( Tab. č.4)

Tabuľka č. 4
Sponzorské príspevky 9-12/2012 1-6/2013 Spolu za školský rok
2012/2013
Príjem
1 550
Výdaj
0
0
1 550
240,02
240,02
V školskom roku 2012/2013 podľa výnosu MPSVaR o poskytovaní dotácii sme mali pridelené finančné prostriedky pre žiakov na stravovanie a školské potreby ( Tab. č.5).

Tabuľka č.5
Iné finančné prostriedky
9-12/2012 1-6/2013 Spolu za školský rok
2012/2013
Príspevok na stravu
199
365
564
49,80
66,40
116,20
z Magistrátu mesta Košice
Školské potreby
z Magistrátu mesta Košice
m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný kalendárny
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Výchovno-vzdelávacia oblasť
a) V rámci vlastných „školských“ vzdelávacích programov podľa novej školskej koncepcie realizovať
vyučovanie ľudových remesiel v zriadených špeciálnych učebniach na pracovné vyučovanie,
v ktorých sa naši žiaci učia tradičným remeslám: tkaniu, keramike, výrobe z drôtu.
Splnené: priebežne.
b) Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov formou krúžkovej činnosti a využívaním IKT na vyučovaní.
Splnené: Využívanie IKT na vyučovacích hodinách, možnosť navštevovať počítačový krúžok, zlepšo
vaním vybavenia tried – Ebeam systém.
c) Návštevami divadelných predstavení, koncertov, múzeí a galérií pestovať u žiakov aj lásku a vzťah
ku kultúrnym hodnotám.
Splnené: priebežne počas školského roka
d) Organizovaním škôl v prírode a výletov rozvíjať u detí samostatnosť, vzťah k prírode, budovať sociálne vzťahy, a tak nenásilnou formou prispievať k ich socializácii.
Splnené: ŠVP, výlety -3x, celoškolský výlet.
e) Prostredníctvom rozvoja sociálnych zručností zvyšovať úroveň sociálnej integrácie žiakov.
Splnené: priebežne.
f)
Zavádzať inovácie do výchovno-vyučovacieho procesu s cieľom, aby sa učenie pre deti stalo zábavnejším a príťažlivejším. Využívať nové formy a metódy edukácie s rešpektovaním možností
a schopností našich žiakov. Do vyučovania zaraďovať exkurzie, vychádzky, prezentačné akcie
o činnosti polície, hasičov,... s cieľom, čo najlepšie priblížiť žiakom reálny život a preberané učivo.
Splnené: priebežne
g) V záujme všestranného rozvoja osobnosti našich detí aj naďalej budeme poskytovať pestrú paletu
záujmovej krúžkovej činnosti so zameraním na rôzne oblasti. Cez úspechy v záujmovej oblasti budeme budovať ich sebadôveru a sebavedomie.
Splnené: priebežne.
h) Viesť deti k sebahodnoteniu.
Splnené: priebežne
Materiálno-technická oblasť:
a) Zlepšiť vybavenie školy kompenzačnými a rehabilitačnými pomôckami – splnené
b) Zlepšiť vybavenie školy učebnými pomôckami pre žiakov s autizmom – splnené
c) Doplniť inventár kabinetu TEV o nové telovýchovné náčinie a pomôcky – splnené
d) Zriadiť školskú posilňovňu a vybaviť ju cvičiacimi strojmi - splnené
e) Udržiavať areál školy: trávnatý porast, lavičky, záhradný nábytok, altánok - splnené
f) Zabezpečiť aspoň čiastočnú bezbariérovosť– splnené
g) Zriadiť a vybaviť zariadením bezpodnetovú miestnosť – splnené
h) Získať a vybaviť zariadením a učebnými pomôckami elokované pracovisko pre ZŠ pre žiakov s autizmom – splnené.
n) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
 činnosť školského psychológa v škole,
 realizácia rôznych terapeutických aktivít školského psychológa s výchovným poradcom s problémovými žiakmi alebo žiakmi, ktorí potrebujú pomoc,
 vytvorenie možnosti rozvíjať manuálne zručnosti so zameraním na ľudové remeslá: tkanie, keramická výroba, ... pod odborným vedením pedagógov v rámci hodín pracovného vyučovania,
 vzdelávacia a propagačná činnosť pedagogických zamestnancov školy nielen v rámci školy,
 výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a výborná dochádzka do školy,
 veľmi dobré materiálno-technické vybavenie školy,
 množstvo kultúrnych akcií a súťaží pre žiakov školy
 realizácia tematických týždňov: svetový deň výživy, týždeň boja proti drogám, vianočná pošta, ...
 výborná poloha školy na návštevy múzeí, galérií, výstav, divadelných predstavení, koncertov,
ZOO, botanickej záhrady, planetária...
 bohatá krúžková činnosť (krúžok tkania, artetarapie, keramický, počítačový, basketbalový, relaxačných a kompenzačných cvičení, pohybovo-tanečný, krúžok logopédie, „Divadelníci“, Veselá
vareška“, „Krásy Slovenska“, Mladý umelec, „Muzikanti“, Šikovné prstíky, ...)
 veľmi dobrá spolupráca s rodičmi,
 vysoká profesionalita pedagogického kolektívu, neustále zvyšovanie odbornosti zapájaním sa do
kontinuálneho vzdelávania,
 poskytovanie poradenstva a terapií (HRV biofeedback) školským psychológom,
 aby naši žiaci neboli len vzdelaní, ale aj telesne zdatní a hlavne zdraví, v tomto školskom roku
sme začali s cvičením SM systém s elastickými lanami. Zatiaľ sme len v začiatkoch, ale dúfame,
že v časovom horizonte dvoch – troch rokov budeme môcť hovoriť, že sa nám podarilo toto cvičenie zamerané na prevenciu porúch chrbtice a zlého držania tela zaviesť celoplošne na škole,
 okrem toho naši žiaci, aj pedagógovia majú možnosť pravidelne cvičiť aj na 9 rôznych posilňovacích strojoch za pomoci náčinia s cieľom utužiť si zdravie,
 veľkým ocenením práce nášho pedagogického zboru bolo aj získanie ceny mestského zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za rok 2012 za vzdelávaciu, výchovnú činnosť a starostlivosť
o osobnostný rast žiakov Spojenej školy.
 v rámci Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska (OFDMS 2011/2012) sme v októbri
2012 boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie –naša škola v rámci špeciálnych škôl získala cenu pána prezidenta Ivana Gašparoviča.
Iné aktivity
 adopcia dvoch zvieratiek v ZOO Košice: belane tundrovej a muflóna obyčajného,
 návšteva poradne pre liečbu drogových závislostí Prosperitas,
 Týždeň boja proti drogám,
 „Fajčenie a jeho vplyv na zdravie“ beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka,
 „Čitateľský maratón“,
 pravidelná prevádzka školskej knižnice s možnosťou požičiavania si kníh.
Všetky vyššie vymenované aktivity majú za cieľ dosiahnuť u detí čo najvyšší stupeň socializácie
a následnej inklúzie. Život a aktivity žiakov našej školy sú dôkazom, že v špeciálnej škole deti nežijú izolovane od okolitého sveta, ale sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Som toho názoru, že svojou prítomnosťou na rôznych akciách mesta, kde naše deti „fungujú“
v spoločnosti intaktnej populácie, ktorá by im mala byť nápomocná, je to skôr naopak - naše deti otvárajú
srdcia iných a pomáhajú im uvedomiť si skutočné hodnoty.
SWOTT analýza školy:
Silné stránky:
 poloha školy
Slabé stránky:
 akútny nedostatok priestorov na skvalitnenie
 materiálno-technické vybavenie školy
výchovno-vzdelávacej činnosti
 ľudský potenciál (kvalifikovanosť pedago-
a terapeutických aktivít
gických zamestnancov)
 individuálny prístup k žiakom
 ochota pedagógov zvýšiť si odbornosť formou štúdia, seminárov, kurzov
 stav IKT na škole
 bohatá záujmová činnosť
 práca školského psychológa (HRV biofeedback)
 pripravujeme mentálne postihnutých jedincov ako komplexné osobnosti, aby dosiahli
čo najvyšší stupeň a kvalitu socializácie
 snažíme sa vytvárať prostredie bez stresu
a frustrácii a minimalizovať nežiaduce prejavy v správaní sa žiakov
Očakávania
Ohrozenia

reforma školstva

nízky status učiteľa v spoločnosti

ŠkvP

integrácia a inklúzia

nízke finančné ohodnotenie
o) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania
Absolventi našej školy sú výbornými študentmi na OU a patria k najlepším žiakom. Spravidla
v plnom počte absolvujú a úspešne ukončia vzdelávanie v OU alebo v praktickej škole.
p) Spolupráca s rodičmi, verejnosťou a spoločenskými inštitúciami
Sme školou, ktorej hlavným cieľom, okrem výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí a detí
s autizmom, je pomoc žiakom a ich rodinám, z ktorých pochádzajú.
Spolupráca s rodičmi
Spolupráca s rodičmi počas školského roka je zabezpečovaná formou rodičovských združení, ale aj prostredníctvom predĺženia pracovného času pedagogickým zamestnancom v priestoroch školy – každý pondelok v čase od 14,00 hod. do 15,45 hod. s cieľom zabezpečiť pre rodičov možnosť konzultovať otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania ich detí, s ktorýmkoľvek učiteľom. Rodičom, ktorí potrebujú pomoc, vždy
radi a ochotne pomôžeme.
Spolupráca s inými organizáciami
Počas školského roka sme spolupracovali s viacerými organizáciami:

OZ „Usmej sa na mňa“: spoločenské akcie detí, sponzorské dary a finančné príspevky, detské letné
tábory, pobyt pri mori,

Mestskými lesmi – obdarovanie vianočným stromčekom,

OZ „ RUKA“ : 2% z dane, spolupráca pri účasti na košickom minimaratóne výstavka žiackych prác
na vianočných trhoch, nákup učebných pomôcok,

PdF Prešovskej univerzity v Prešove: ako cvičná škola pomáhame pri výchove a vzdelávaní kvalitných pedagógov v rámci praxe študentov,

ÚPSVaR v rámci dobrovoľníckej činnosti a absolventskej praxe pomáhame v ľuďoch pestovať
a upevňovať pracovné návyky a zároveň využívame ich pomoc ako pomocníkov učiteľa pri zabezpečovaní individuálneho prístupu k žiakom,

ŠZŠ v Košiciach za účelom rozvoja športu a spoločenského života organizovaním športových, ale aj
kultúrnych akcií,

ŠMŠ na Ľudovej ulici,

Gymnázium, Šrobárova ul. Košice: vianočné programy pre žiakov školy spojené s obdarúvaním detí
darčekmi a hrami, spolupráca pri organizovaní aj iných akcií školy,

České centrum, Rázusova 4, Košice: pozvania na výstavy a rôzne akcie.
Údaje vypracovala : Mgr. Iveta Baková
Kontakt : 055/7294944
Mgr. Iveta Baková
riaditeľka školy
Download

Osnova správy za školský rok