Koncepčný zámer rozvoja
Základnej školy Výčapy – Opatovce
na obdobie rokov 2013 - 2018
Výčapy - Opatovce 26. 08. 2013
vypracovala: Mgr. Mária Civáňová
riaditeľka školy
Koncepčný zámer rozvoja
Základnej školy, Výčapy – Opatovce 185
na obdobie rokov 2013 - 2018
Predkladateľ
Pečiatka a podpis
Mgr. Mária Civáňová,
riaditeľka ZŠ
Prerokované predagogickou radou
Mgr. Mária Civáňová, v.r.
28.8.2013.
riaditeľka ZŠ
Vyjadrenie rady školy
Podpis
ku Koncepčnému zámeru rozvoja
Základnej školy, Výčapy- Opatovce 185
na obdobie rokov 2013 – 2018:
Rada školy pri ZŠ Výčapy - Opatovce
Mgr. Martina Nergešová, v.r.
odporúča
predsedníčka ŠR
zriaďovateľovi schváliť Koncepčný zámer
rozvoja ZŠ na obdobie rokov 2013-2018.
10. 10. 2013
Stanovisko zriaďovateľa
Pečiatka a podpis
Obec Výčapy – Opatovce
schvaľuje
Koncepčný zámer rozvoja
Ing. Jozef Holúbek, v.r.
Základnej školy, Výčapy-Opatovce 185
za zriaďovateľa
na obdobie rokov 2013 – 2018.
30.10.2013
Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy Výčapy - Opatovce
na obdobie rokov 2013 – 2018 bol vypracovaný na základe:
 SWOT analýzy súčasného stavu školy,
 dlhodobej stratégie školy,
 koncepcie výchovy a vzdelávania v SR,
 úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených Ministerstvom
školstva,
 Zákona 596/2003 Z.z, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
 Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
 Štátneho vzdelávacieho programu, ISCED 1, ISCED 2,
 Školského vzdelávacieho programu,
 analýzy spokojnosti a pripomienok partnerov,
 vonkajších a vnútorných podmienok školy,
 Návrhu koncepcie rozvoja školy z výberového konania.
OBSAH
1. Stav školy k 1. 9. 2013
2. Dlhodobá stratégia školy
3. SWOTT analýza školy
4. Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy Výčapy – Opatovce
4. 1 Hlavné strategické ciele rozvoja ZŠ
4. 2 Výchovno-vzdelávací proces
4. 2. 1 Hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu
4. 2. 2 Hlavné stratégie v realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu
4. 2. 3 Hlavné stratégie v záujmovej činnosti, aktivity
4. 3 Stratégie koncepcie ľudských zdrojov
4. 4 Stratégie koncepcie spolupráce s partnermi
4. 5 Stratégie materiálno-technického zabezpečenia školy
5. Záver
1 Stav školy k 1. 9. 2013
Základná škola Výčapy-Opatovce je plnoorganizovaná škola s vyučovacím jazykom
slovenským. Zriaďovateľom školy je Obec Výčapy-Opatovce. Základnú školu navštevujú
ţiaci z Výčap-Opatoviec, Ľudovítovej, Jelšoviec, Koniaroviec, Dolných Lefantoviec, Nových
Sadov, Čabu, Oponíc , Nitry, Nitry - časť Draţovce.
V školskom roku 2013/2014 /stav k 1. 9. 2013/ navštevuje školu 235 ţiakov v 13 beţných
triedach a v 2 špeciálnych triedach. V škole pracuje 25 pedagogických a 5 nepedagogických
zamestnancov. V škole sú zriadené dve oddelenia ŠKD. Ich činnosť sa realizuje v prostredí
tried, v ktorých sa ţiaci dopoludnia vyučujú.
Špecifikom školy sú štyria špeciálni pedagógovia – dvaja sú triedni učitelia dvoch
špeciálnych tried, jeden školský špeciálny pedagóg a jeden asistent učiteľa v špeciálnej triede
A. Integrácia ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa realizuje
kaţdodenným servisom školského špeciálneho pedagóga. Školský špeciálny pedagóg
poskytuje konzultácie pre rodičov z celého regiónu.
Školský vzdelávací program základnej školy je zameraný na vyučovanie cudzích
jazykov a informatiky. Škola poskytuje ţiakom športovú prípravu, tanečnú prípravu a
mnoţstvo záujmových útvarov. Podporuje nadaných ţiakov a zapája ich do predmetových
olympiád a súťaţí, prevaţne na 2. stupni ZŠ. Organizuje kaţdoročne pre ţiakov plavecký
výcvik, školu v prírode /1.stupeň ZŠ/, odborné exkurzie, školské výlety.
V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnila v základnej škole rekonštrukcia interiéru a
exteriéru, čím priestory školy nadobudli na kvalite a vytvorili ţiakom i učiteľom dobré,
kvalitné a estetické materiálne podmienky k práci. Okrem zateplenia, opravy strechy a
celkovej zmene exteriéru boli vymaľované triedy, vymenené dvere na triedach, opravené
podlahoviny, vymenené okná, namontované ţalúzie, zakúpené skrinky do šatní. Triedy
nadobudli nový a čistý vzhľad. Z odborných učební treba spomenúť novozriadené jazykové
laboratórium a 2 počítačové učebne s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi. V budove
školy je zriadené pohybové štúdio, v areáli školy multifunkčné obecné ihrisko, ktoré škola
vyuţíva v čase vyučovania telesnej a športovej výchovy a v čase činnosti športových
záujmových útvarov.
2 Dlhodobá stratégia školy
Dlhodobá stratégia Základnej školy Výčapy – Opatovce :
 poskytovať
ţiakom vzdelávací program, ktorý im bude pomáhať rásť fyzicky,
intelektuálne, morálne a emocionálne,
 poskytovať kvalitné vzdelanie,
 uplatňovať humanizáciu a demokratizáciu výchovy a vzdelávania vo všetkých
predmetoch,
 venovať zvýšenú pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov na I. a II. stupni (ANJ, NEJ),
 vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností ţiakov v oblasti digitálnej gramotnosti a v
IKT v predmetoch,
 viesť ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu a podporovať ţiakov v športovom duchu,
 skvalitniť ďalšie vzdelávanie učiteľov formou kontinuálneho vzdelávania a prepojiť ho s
rozvojom školy a zlepšením ich profesijnej prípravy,
 prehlbovať, rozvíjať a rozširovať odborné, pedagogické zručnosti a vedomosti učiteľov,
 venovať sa začleneným ţiakom a individuálnym prístupom k nim preklenúť všetky
bariéry,
 poskytovať kvalitné vzdelanie ţiakom s mentálnym postihnutím v špeciálnych triedach
a integráciou týchto ţiakov prispievať k príprave ţiakov pre uplatnenie sa v praktickom
ţivote a v spoločnosti,
 uplatňovať proces humanizácie prostredníctvom slovného hodnotenia, zavádzaním
aktivačných, motivačných a kreatívnych metód, diferencovaný prístup k ţiakom,
vzájomná úcta a rešpektovanie sa,
 vytvárať podmienky pre psychický a fyzický rast integrovaných ţiakov,
 starostlivosť o nadaných ţiakov, reprezentácia školy v olympiádach a v súťaţiach,
 starostlivosť o ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
3 SWOT analýza školy
Silné stránky:
 vysoká odbornosť vyučovania,
 pozitívna klíma školy,
 starostlivosť o deti vyţadujúce špecifické podmienky vzdelávania,
 odborný servis špeciálnych pedágógov,
 výučba cudzích jazykov v jazykovom laboratóriu s interaktívnou tabuľou i v
odborných počítačových učebniach,
 dve počítačové učebne s dataprojektormi a s interaktívnymi tabuľami,
 starostlivosť o nadaných ţiakov, úspechy v súťaţiach,
 fungujúca práca záujmových útvarov v mimovyučovacom čase,
 prezentácia školy na verejnosti
 rekonštrukcia exteriéru školy, oprava stretchy, zateplenie, výmena okien, ţalúzie,
 pekne upravené okolie školy,
 modernizácia vnútorných priestorov, moderný nábytok vo väčšine tried.
Slabé stránky:
 sociálne zariadenia pre ţiakov v novej časti budovy – zastarané, zlý stav, potrebná
rekonštrukcia,
 malá telocvičňa,
 potrebná rekonštrukcia oplotenia školy,
 nábytok v kabinetoch,
 zastarané vyučovacie pomôcky /prírodovedné predmety/ ,
 prezentácia školy v kraji, v rámci Slovenska,
 záujmová činnosť ţiakov, ktorá by rozvíjala tradície,
 chýba školský psychológ,
 školský parlament,
 estetika vnútorných priestorov školy /2. stupeň ZŠ/,
 dochádzka ţiakov do školy z rómskych rodín,
 málo sponzorov,
 nedostatočná aktualizácia informácií prostredníctvom školskej webstránky.
Príležitosti:
 rozšíriť Školský vzdelávací program o nové predmety,
 motivovať ţiakov k väčšej aktivite, vzbudzovať ich záujem o učenie a o dianie v škole,
 školský parlament,
 prezentácia školy – webová stránka, účasť v projektoch, organizácia súťaţe pre
základné školy,
 školská kniţnica – informačné a relaxačné centrum, kultúrne aktivity,
 ďalšie vzdelávanie učiteľov – tvorba projektov, tvorba testovacích materiálov,
 vyuţívať moderné informačné technológie ţiakmi i pedagógmi vo vyučovacom i v
mimovyučovacom čase,
 venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov – dôraz na komunikáciu, metóda
CLILL,
 škola otvorená aj pre rodičov, vzťah rodina – škola,
 kvalitný pedagogický tím – odbornosť, ľudskosť, pedagogické majstrovstvo, škola
rodinného typu ,
 upravený exteriér – trieda v prírode, botanické laboratórium,
 nadviazanie spolupráce s novými partnermi – UKF Nitra, NUCEM, Ministerstvo
školstva, …
 výborná spolupráca so zriaďovateľom.
Ohrozenia:
 demografický pokles populácie,
 nárast počtu detí s poruchami učenia,
 nedostatok finančných prostriedkov,
 nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov,
 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,
 dopady hospodárskej krízy,
 byrokracia.
Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy Výčapy – Opatovce
4
4. 1 Hlavné strategické ciele rozvoja ZŠ
V procese rozvoja Základnej školy Výčapy – Opatovce povaţujeme za dôleţité
dôsledné a premyslene zorganizované plnenie úloh, ktoré budú viesť k dosiahnutiu týchto
hlavných cieľov:
 Kvalitné vzdelanie ţiakov v rámci ISCED 1 a ISCED 2, tvorivý štýl ţivota, rozvoj
kľúčových kompetencií, morálna a emocionálna inteligencia ţiakov.
 Výchovno – vzdelávací proces realizovaný zavádzaním moderných a efektívnych
vyučovacích metód a vyučovacích pomôcok, digitalizácia, moderná škola.
 Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu.
 Kvalitné vzťahy ţiak – učiteľ – rodič, škola – rodina.
 Škola rodinného typu.
 Škola otvorená pre všetkých.
 Kvalitný pedagogický tím, tvorivá pracovná klíma.
 Kvalitný servis školského psychológa.
 Servis školského špeciálneho pedagóga pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením.

Starostlivosť o nadaných ţiakov, reprezentácia školy v olympiádach a v súťaţiach.

Starostlivosť o ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – asistent učiteľa.
 Kvalitná edukácia ţiakov s mentálnym postihnutím.
 Rozvoj komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti ţiakov.
 Výučba cudzích jazykov na kvalitatívne vyššej úrovni.
 Gramotnosť ţiakov i učiteľov v práci s informačnými technológiami,
 Zviditeľnenie základnej školy v regióne i v rámci Slovenska.
 Kvalitná spolupráca s partnermi, hľadanie nových partnerov.

Rozvíjanie národných tradícií aj v rámci záujmovej činnosti.
 Nové školské tradície.
 Aktívna práca školského parlamentu.
 Elektronizácia školskej kniţnice a dokumentácie.
 Tvorba projektov, účasť v projektoch, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva a iné
organizácie.
4. 2 Výchovno - vzdelávací proces
4. 2. 1 Hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu
 poskytnúť ţiakom kvalitné vzdelanie a kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a budúci
ţivot , formovať tvorivú osobnosť ţiaka
 modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, vyuţívanie moderných vyučovacích
metód, interaktívnych tabúľ, počítačov, digitalizácia vyučovania, ale aj návrat k prírode a k
tradíciám
 rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka s dôrazom na získanie informačných, učebných,
komunikačných, sociálnych a personálnych kompetencií na vyučovacích hodinách vo
všetkých predmetoch i v mimoškolskej činnosti,
 rozvíjať humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, citlivo a pedagogickým taktom
riešiť výchovné problémy v škole, lebo “ Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, neţ pocit,
ţe ten druhý ma chápe, ţe mi rozumie a prijíma ma takého, aký som.” /M.Zelina/,
 skvalitniť vzťah učiteľ - žiak, nájsť v kaţdom ţiakovi predpoklady vzdelávania sa v
určitej oblasti vzdelávacieho systemu, aby každý žiak mohol zažiť v škole úspech,
motivovať ţiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, riešiť problémy
pedagogickým taktom, individuálnym prístupom pedagóga k ţiakovi, vzťah učiteľ –
žiak musí vychádzať z vysokej miery úcty k ţiakovi ako k jedinečnej bytosti,
 vytvárať optimálnu klímu v triede, príjemné pracovné prostredie, pestovať vzájomnú
úctu medzi učiteľmi a ţiakmi a aj ţiakmi navzájom, vytvárať pohodu vo vyučovaní,
predchádzať stresom, čo má vplyv na výkonnosť ţiakov, ale súčasne vytvára aj
priaznivú atmosféru pre vzájomné rešpektovanie,
 viesť ţiakov k tolerancii, k rešpektovaniu názoru iných, konflikty medzi ţiakmi riešiť
nenásilne, skvalitniť vzťah žiak – žiak, tvorivým prístupom zabezpečiť rozvoj osobnosti
žiaka,
 rozvíjať spoluprácu a skvalitňovať vzťah škola – rodina, lebo výchovno – vzdelávací
proces je úspešný iba v tom prípade, ak medzi týmito partnermi je vzájomná dôvera,
 organizovať pravidelne Dni otvorených dverí pre rodičov podľa harmonogramu na 1. i
2. stupni ZŠ do tried s vyučovaním podľa rozvrhu a s vyuţívaním rôznych vyučovacích
metód, pozvánky na tematické dni, kultúrne či športové akcie školy, zavádzať do
kaţdodennej činnosti školy zásadu, ţe škola má byť otvorená pre všetkých,
 vo výchovno-vzdelávacom procese zámerne preferovať rozvoj komunikatívnych
kompetencií, ktoré sú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho
rozvíjania vo všetkých vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby,
 výrazne posilniť komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka, rozvíjať aktivíty
ţiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom
pracovať s jazykovými komunikátmi,
 najväčší akcent klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať, hodnotiť a pod.,
 dôsledne sledovať uplatnenie tejto zásady vo vyučovaní, lebo dobré zvládnutie
jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie
schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom ţivote,

formovať tvorivý štýl života, kladné vnútorné motivácie, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a vyššie hodnotové orientácie ţiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích
prostriedkov.
4. 2. 2 Hlavné stratégie v realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu
Základný strategický cieľ:
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov podľa platných učebných osnov, zamerať
sa na výučbu cudzích jazykov a informatiky, rozvíjať všetky kľúčové
kompetencie
podľa
Štátneho
vzdelávacieho
programu,
vytvoriť
v dobe
digitalizácie modernú školu s návratom k prírode a k tradíciám. Poskytnúť
žiakom kvalitný servis školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa
a výchovného poradcu. Pokračovať v kvalitnom vzdelávaní žiakov s zdravotným
znevýhodnením.
 zaviesť v 5. ročníku vyučovací predmet rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov, ktorá
výrazne ovplyvňuje vzdelávanie sa ţiakov vo všetkých predmetoch a je nevyhnutným
predpokladom úspešnosti ţiakov v Testovaní 5, Testovaní 9, na prijímacích skúškach,
v štúdiu na SŠ, na trhu práce, v kaţdodennej praxi i v súkromnom ţivote,
T: september 2014
Zodp.: riad. ZŠ
 vypracovať projekt súťaže medzi základnými školami v regióne, v kraji pod názvom
Čitateľská gramotnosť, príp. Čítame s porozumením?, ktorej organizátorom bude Základná
škola Výčapy - Opatovce, získať partnerov pre daný projekt nielen medzi základnými
školami, ale aj strednými, vysokými školami - UKF Nitra - pri zabezpečení hodnotiacej
komisie, získať sponzorov pre daný projekt a jeho úspešnou realizáciou prezentovať činnosť
našich ţiakov, zviditeľniť Základnú školu Výčapy-Opatovce i obec v rámci regiónu
i Slovenska,
T: do júna 2014
Zodp.: riad. ZŠ, PK SJL

v rámci aktivít školy v rozvíjaní čítania s porozumením s pestovaním vzťahu ţiakov
k slovenskej literatúre a k slovenskej kultúre zaviesť v škole novú tradíciu pod názvom
Spoznávame osobnosti slovenskej kultúry,
T: 3. štvťrok 2013/2014, Zodp.: Mgr.E.Veseličová

zapojiť sa do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných
školách s vyuţitím elektronického testovania“, ktorý organizuje NÚCEM / roky 2013 –
2015/, elektronické testovanie zavádzať aj do vyučovania ako formu kontroly a hodnotenia
ţiakov,
T: 2013 - 2015
Zodp.: riad. ZŠ, správca IKT
 zapájať sa do projektov, ktoré vyhlasujú Ministerstvo školstva a iné organizácie,
T: priebeţne
Zodp.: riad. ZŠ, ZR, všetci PZ

zvyšovať gramotnosť žiakov v oblasti IKT vyuţívaním výukových programov , vyuţívať
interaktívne tabule, dataprojektory, prácu s internetom, získavanie informácií z rôznych
zdrojov, ich vyuţitie pri tvorbe projektov, pri rozširovaní vedomostí a kreatívnej činnosti
ţiakov, formovať prezentačné kompetencie u ţiakov,
T: priebeţne
Zodp.: ZR, všetci PZ
 realizovať v škole program digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike
v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020,
ktorého tézy sú rozpracované v materiáli „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s
výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020“,
T: 2013 - 2018
Zodp.: RŠ, správca IKT
 vyuţívať vedomosti, skúsenosti a nadobudnuté zručnosti tých pedagógov školy, ktorí
absolvovali vzdelávanie v oblasti IKT, /MVP/ vplyv na prácu všetkých ţiakov i pedagógov,
tvorba výukových programov, práca s digitálnymi učebnicami, tvorba webovej stránky školy,
tvorba webových stránok pedagógov, školského časopisu v elektronickej podobe,
T: priebeţne
Zodp.: riad. ZŠ, ZR, správca IKT, Mgr.K. Kondelová, Mgr.M. Nergešová
 aplikovať informačné technológie vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy,
T: priebeţne
Zodp.: RŠ, ZR, všetci PZ
 zaviesť elektronické triedne knihy v prípade zabezpečenia notebookov pre všetkých
pedagogických zamestnancov, elektronizácia školskej dokumentácie,
T: 2015 - 2016
Zodp.: RŠ
 aktualizovať kaţdodenne webovú stránku školy, zlepšiť prezentáciu školy, informovanosť
rodičov a verejnosti, pestovať u ţiakov hrdosť na svoju školu a zodpovednosť nielen za
svoje výsledky, ale za výsledky a obraz školy,
T: priebeţne
Zodp.: správca IKT, Mgr. K. Januševič
 vyučovanie cudzích jazykov orientovať na rozvoj komunikatívnych kompetencií ţiakov ,
zaviesť predmet komunikácia v cudzom jazyku, pokračovať v tradícii - týţdeň s anglickým
lektorom, príp. letná jazyková škola,
 dať vzdelaniu ţiakov širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania
detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and
Language Integrated Learning), 1. stupeň, 2. stupeň – informatika, výchovný predmet,
dejepis, geografia vo vybranom ročníku – podľa personálnych moţností,
T: od sept. 2013 - priebeţne
Zodp.: uč. ANJ
 dbať na zážitkové vyučovanie – realizovať vyučovacie hodiny v kniţnici /ţiackej
i obecnej/, v múzeu, v prírode, v odborných učebniach, skupinové a projektové vyučovanie
sa stane nevyhnutou súčasťou vyučovania pri formovaní komunikačných a sociálnych
kompetencií ţiakov, formovanie prezentačných schopností ţiakov,
T: priebeţne
Zodp.: všetci PZ, ved. ŠK
 posilniť vyučovanie slovenského jazyka a matematiky v 9. ročníku o 1 hodinu – príprava
na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy,
T: od sept. 2013
Zodp.: RŠ
 vyučovanie matematiky realizovať tak, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku
vo svojom budúcom ţivote, lebo matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické
myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri
riešení problémov, rozvíjať matematickú a finančnú gramotnosť ţiakov,
T: priebeţne
Zodp.: ZR, uč. MAT
 zriadiť odbornú učebňu prírodovedných predmetov, skvalitniť tým vyučovanie , zvýšiť
záujem ţiakov o prírodovedné predmety, zvýšiť zapojenosť ţiakov do prírodovedných
olympiád,
T: šk.r. 2014/2015
Zodp.: RŠ, uč. prír. p.
 vybudovať v školskom areáli botanické laboratórium, plniť tak hlavný cieľ
vzdelávania v oblasti Človek a príroda - porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim
na ţivot človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o
prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zloţkách nielen z rôznych
zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v
laboratóriu,
T: šk.r. 2014/2015
Zodp.: RŠ, uč. TECH
 zabezpečiť odborné vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, ktoré by rozvíjalo kreatívne
schopnosti ţiakov aj formou hudby, výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, filmu
a elektronických médií,
T: od sept. 2013
Zodp.: uč. HV, VYU,VYV , ZR1,2
 v rámci telesnej výchovy vytvárať vzťah k pravidelnej pohybovej činnosti ako k
nevyhnutného základu zdravého ţivotného štýlu, rozvíjať pohybové schopnosti ţiakov,
pohybovú gramotnosť ţiakov, viesť ich k získaniu základov vybraných športov,
motivovať ţiakov k úspešnej reprezentácii školy v športových súťaţiach,
T: priebeţne
Zodp.: ZR, uč.TSV

viesť ţiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i
spoločných výsledkov práce, k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov
v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu
vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote,
T: od šk. r. 2013/ 2014
Zodp.: PZ TECH a PV
 neustále monitorovať vedomosti žiakov a porovnávať s výkonovým štandardom,
prijímať účinné kroky na odstránenie nedostatkov, spolupráca s NÚCEM, zapájať sa do
testovania Komparo
T: priebeţne
Zodp.: RŠ, ZR
 pokračovať v edukačnom
procese
integrácie žiakov
so špeciálnymi
výchovno-
vzdelávacími potrebami, rozširovať ponuku vyučovacích pomôcok, doplniť triedy
interaktívnymi tabuľami a notebookmi, poskytovať servis špeciálneho pedagóga ţiakom,
rodičom, učiteľom, spolupracovať v tomto smere aj s inými školami v regióne,
T: priebeţne
Zodp.: špec. pedagógovia
 vypracovať projekt súťaţe v prednese poézie a prózy pre ţiakov s mentálnym postihnutím,
organizačne pripraviť súťaţ v našej škole, osloviť základné školy, v ktorých sú vzdelávaní
ţiaci s mentálnym postihnutím
T: marec 2014,
zodp.: K. Janjušević
 vyuţívať v spolupráci s okolitými školami prácu školského psychológa, pomáhať ţiakom
s poruchami správania a ţiakom s výchovnými problémami, zabezpečiť prítomnosť
školského psychológa v našej ZŠ najmenej jedenkrát do týţdňa,
T: od sept. 2014
Zodp.: RŠ
 vybudovať školskú knižnicu ako moderné centrum získavania informácií aj pre verejnosť,
ako relaxačné centrum pre ţiakov, učiteľov - elektronizácia školskej kniţnice, obnova
interiéru, modernizácia, doplnenie kniţného fondu podľa ponuky, organizovanie
kultúrnych akcií pre ţiakov i verejnosť,
T: šk.r. 2013/2014
Zodp.: RŠ, ved. ŠK
 vyuţívať školskú kniţnicu aj pre potreby práce výchovného a kariérneho poradcu, ktorý
v čase konzultačných hodín bude pracovať so ţiakmi s poruchami správania, so ţiakmi pri
zabezpečovaní ich profesijnej orientácie , bude poskytovať poradenskú činnosť ţiakom,
rodičom i pedagógom,
T: šk.r. 2013/2014
Zodp.: vých. por.
 vyučovať cudzí jazyk od 1. ročníka ZŠ – zameranie na cudzie jazyky, multikultúrna
výchova, od 3. ročníka podľa Štátneho vzdelávacieho programu,
T: priebeţne
Zodp.: RŠ
 zavádzať do vyučovania 1. stupňa tematické dni, ktoré budú naplánované v pláne práce
MZ, zvyšovať tým motiváciu ţiakov do učenia, uplatniť do vyučovania zásadu Škola hrou,
odbúrať stres v škole, snaha, aby ţiaci chodili do školy radi,
T: od sept. 2013
Zodp.: ZR, ved.MZ
4. 2. 3 Stratégie záujmovej činnosti, aktivity
Základný strategický cieľ:
Rozvíjať u každého žiaka nadanie, umožniť každému žiakovi zažiť v škole
úspech, formovať kolektív žiakov školy, ich pocit spolupatričnosti, upevňovať
v nich národnú hrdosť, zabezpečovať všestranný rozvoj žiakov, formovať v nich
spoluzodpovednosť za rozvoj a úspechy školy.
 rozvíjať mimoškolskú činnosť žiakov aj v oblasti umenia – spevokol, divadelný krúţok,
folklórny krúţok /ľudové tance a spev/, výtvarný krúţok – podporovať finančne tie krúţky,
ktoré budú reprezentovať školu, ktoré sa budú zapájať do súťaţí, vyuţívať potenciál zo
strany rodičov, bývalých ţiakov, obyvateľov obce , kultúrnych organizácií a subjektov
obce, prípadne blízkeho okolia,
 rozvíjať mimoškolskú činnosť žiakov aj v oblasti športu – futbal, hádzaná, basketbal, tenis,
stolný tenis, atletika, podľa záujmu ţiakov a odbornej pripravenosti vedúcich záujmových
útvarov, budovať materiálnu základňu pre športy, o ktoré ţiaci prejavia záujem, rozvíjať
spoluprácu s obcou a športovými klubmi v obci,
T: priebeţne, od sept.2013
Zodp.: RŠ, ved. ZÚ
 rozvíjať školské tradície, ako imatrikulácie prvákov, Mikuláš, triedne posedenia pod
vianočným stromčekom, koledovanie, školský karneval, rozlúčka deviatakov, kultúrny
program ku Dňu matiek , ktoré obohacujú školský aj verejný kultúrny ţivot,
 zaviesť nové školské tradície podľa záujmu ţiakov, pedagógov, napr. kaţdoročné tablá
deviatakov, ktoré by boli súčasťou a ozdobou vestibulu a školských chodieb, spomienkou
na bývalých ţiakov a na ich úspechy, organizovanie Dňa detí deviatakmi, akcia Ovocná
hostina pre susednú triedu, stretnutie najmladších s dôchodcami – Starší učia mladších
/rozhovory o ţivote v minulosti, pečenie, varenie, vyšívanie, ľudové piesne a pod./, burzy
pre verejnosť a iné,
T: priebeţne
Zodp.: RŠ, ZR1,2
 organizovať výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre ţiakov školy, významne sa
podieľať
na
rozvíjaniu
vzťahu
ţiakov
k umeniu,
k hudobnému,
slovesnému,
výtvarnému,...Vyuţívať výchovnú i estetickú silu umenia vo výchovno-vzdelávacom
procese na 1. i 2.stupni ZŠ,
T: priebeţne,
Zodp.: ZR1,2
 rozvíjanie výtvarného vnímania skutočnosti i fikcie aj u ţiakov špeciálnych tried,
pravidelne organizovať „ Tvorivé a výtvarné dielne“ pre ţiakov špeciálnych tried, kaţdý
rok ich venovať známej osobnosti slovenského umenia, formovať vzťah k literatúre
T:od 2013/2014
Zodp.: špec.pedagógovia
 estetizácia vnútorných priestorov školy :“ Aj chodby a triedy vedia rozprávať“ – o ţivote
a tvorivosti
svojich ţiakov, o školskej i mimoškolskej činnosti ţiakov, o blíţiacich sa
sviatkoch, ročných obdobiach, Vianociach, Veľkej noci, o významných výročiach či
udalostiach v regióne, v spoločnosti, preniesť časť zodpovednosti na školský parlament,
T: priebeţne, od 09.2013
Zodp.: RŠ
 zriadiť triedu v prírode, ktorá by mala svoje vyuţitie v teplých mesiacoch na realizáciu
vyučovacích hodín podľa vhodnej témy – biológia, geografia, občianska náuka, výtvarná
výchova, triednická hodina, ŠKD, ....cieľ: motivačný i zdravotný,
T: apríl 2014
Zodp.: RŠ
 dopĺňať a obmieňať činnosť ţiakov ŠKD, podľa ich potrieb a záujmu vytvoriť ponuku
tvorivých dielní i spoločných posedení s rodičmi , podľa priestorových moţností zriadiť
v škole multifunkčnú triedu pre prácu, relax a zábavu detí v ŠKD – psychohygiena ţiakov
v školskom prostredí v mimovyučovacom čase,
T: priebeţne, od 09.2013
Zodp.: ved. ŠKD
 vytvoriť žiacky parlament s delegovaním právomocí na prípravu pravidiel hodnotenia
správania a prospechu ţiakov, kontroly dochádzky, dodrţiavania ich práv s cieľom
budovať ich rozhodovacie schopnosti a zodpovednosť, prostredníctvom školského
parlamentu organizovať akcie ţiakov školy – Deň v kniţnici, Mikuláš, tvorivé dielne,
tematické dni, imatrikulácie prvákov, školský časopis v elektronickej podobe, školské
rozhlasové štúdio, školské filmové štúdio – spolupráca s médiami v regióne, akcie školy
 vydávať školský časopis WOW v elektronickej podobe,
T: od 09. 2013
Zodp.: ZR, PK SJL
 zapájať ţiakov do súťaží a olympiád, do projektov : predmetové olympiády, Hviezdoslavov
Kubín, Šaliansky Maťko, Svätoplukovo kráľovstvo, Štúrov Zvolen, Literárna a výtvarná
súťaţ Zlaty Dônčovej, Pytagoriáda, Klokan, súťaţe v prednese v cudzích jazykoch,
English Drama, umelecké – spevácke, vytvarné a tanečné súťaţe, športové súťaţe, projekt
Detský čin roka – ktorý rozvíja pozitívne prvky osobnosti detí a iné.,
 zriadiť a podporovať činnosť žiackeho parlamentu,
 organizovať pre ţiakov plavecký a lyžiarsky výcvik, Školu v prírode, odborné exkurzie po
Slovensku i do zahraničia.
T: priebeţne, Zodp.: RŠ, ved.MZ, ZR 1,2
4. 3 Stratégie koncepcie ľudských zdrojov
Základný strategický cieľ:
Vytvoriť na pracovisku ZŠ tvorivú a priateľskú pracovnú atmosféru na základe
zodpovednosti
a dôvery,
ľudskosti, empatie
a spolupráce,
budovať
školu
rodinného typu, zabezpečiť odbornosť vyučovania.
 v riadení uplatňovať demokratický a racionálny spôsob riadenia školy zaloţený na
pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá kaţdý
zamestnanec ,
 zabezpečiť podiel zamestnancov školy na tvorbe koncepcie a plánu školy, informovanosť
zamestnancov o legislatíve,
koncepcii školy, pláne a činnosti školy, tým zlepšiť
organizáciu práce, zvýšiť pocit zodpovednosti zamestnancov za realizáciu koncepcie školy,
 rozdeliť úlohy zamestnancom školy na plnenie cieľov koncepcie rozvoja školy,
 zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť vyučovania - aj výchovných predmetov,
 aktivizovať činnosť metodických orgánov, vytvoriť funkčnú databázu metodických
materiálov v jednotlivých predmetoch / testy, diktáty, .../, vzájomnými hospitáciami
podporovať spoluprácu pedagógov, zvyšovať tým kreativitu a motiváciu v práci
učiteľa,
 pravidelne kontrolovať prácu učiteľov a pracovné výsledky zamestnancov,
 dbať, aby sa kaţdý zamestnanec podieľal na humanizácii pracovného prostredia, aby
pestoval dobré medziľudské vzťahy na všetkých úrovniach,
 vytvoriť motivujúci a spravodlivý systém hodnotenia zamestnancov, zverejniť pravidlá
hodnotenia, uskutočňovať pohovory so zamestnancami na túto tému, viesť diskusie na
pracovných poradách, osobné hodnotenia a odmeny udeľovať podľa finančných zdrojov
a podľa podielu zamestnancov na rozvoji školy,
 zlepšovať pracovné podmienky všetkých zamestnancov moţnosťou vyuţívať počítače s
prístupom na internet, kopírku a iné technické prostriedky učiteľmi aj po pracovnej dobe,
doplniť interaktívne tabule do tried, vymeniť drevené tabule za modernejšie – biele tabule
s keramickou úpravou povrchu, tým chrániť zdravie ţiakov i učiteľov, zabezpečiť čisté
prostredie v učebniach i v telocvični, odstraňovať z tried prašnosť,
 zvyšovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť zamestnancov školy, umoţniť odborný rast
pedagogických pracovníkov, vypracovať individuálne plány ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov v súlade so záujmami školy. Priority ďalšieho vzdelávania
všetkých pedagogických zamestnancov v nasledujúcom období:
o práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese,
o vyuţívanie IKT vo vyučovaní jednotlivých predmetov,
o vzdelávanie učiteľov – špecialistov (triedny učiteľ, výchovný poradca, vedúci
predmetovej komisie, vedúci metodického zdruţenia, koordinátor),
o vzdelávanie v oblasti práce s nadanými ţiakmi,
o vzdelávanie v oblasti prierezových tém a ich zavádzania do vyučovacieho procesu,
o vzdelávanie v oblasti práce so ţiakmi so ŠVVP,
 pri vytváraní kolektívnej zmluvy podporovať dobrú sociálnu politiku školy,
 vyuţívať virtuálnu kniţnicu pre učiteľov ako
motiváciu pedagógov k tvorbe
dokumentov, metodického materiálu pre ţiakov i učiteľov, propagácia školy i obce
v rámci regiónu i Slovenska, podpora spolupráce s učiteľmi na celom Slovensku,
 spoločnými akciami a výletmi naďalej upevňovať medziľudské vzťahy v kolektíve a tie
prenášať do vyučovacieho procesu, aby sa nielen zamestnanci školy, ale predovšetkým
ţiaci cítili v škole dobre a aby chodili do školy radi, lebo tento moment povaţujem za
veľmi dôleţitý v procese nadobúdania nových vedomostí a zručností i v procese
formovania osobnosti ţiaka.
T: od 1. 9. 2013
Zodp.: RŠ, ZR1,2
4. 4 Stratégie koncepcie spolupráce s partnermi
Základný strategický cieľ:
Spolupracovať so všetkými partnermi školy s cieľom skvalitňovania výchovnovzdelávacieho
procesu
a zabezpečovania
materiálno-technických
podmienok
pedagogického procesu, skvalitňovanie vzťahov medzi školou a rodinou.
 pravidelne spolupracovať s Radou školy a Rodičovskou radou pri ZŠ Výčapy - Opatovce
pri prijímaní rozhodnutí o koncepcii školy a dianí v škole, školskom vzdelávacom a
výchovnom programe ako aj o ďalšom smerovaní školy, aktivitách a projektoch,
 spolupracovať so zriaďovateľom, Obvodným úradom Nitra - s odborom školstva, ŠŠI
Nitra, Metodicko – pedagogickým centrom Nitra, MPC Bratislava, ŠPÚ Bratislava, ŠVS
Piešťany, NÚCEM, Ministerstvom školstva, KOS Nitra a i. pri zvyšovaní kvality školy,
vzdelávacieho procesu,
 spolupracovať s CPPPaP Nitra, CŠPP v Nitre, s Dys-centrom pri zabezpečovaní kvalitného
vzdelávacieho procesu u ţiakov so špeciálnymi výchovno-vdelávacími potrebami a pri
skvalitňovaní práce výchovného a kariérneho poradcu,
 spolupracovať so základnými školami v regióne pri zabezpečovaní pozície školského
psychológa v ZŠ, pri organizovaní súťaţí, pri zabezpečovaní odbornosti vyučovania,
 nadviazať spoluprácu s Katedrou slovenského jazyka a literatúry UKF Nitra pri
vypracovaní a realizácii projektu súťaţe pre základné školy Čítame s porozumením ?,
 nadviazať spoluprácu s UNICEF, zapojiť sa do projektu Škola priateľská deťom,
 s rodičmi pripravovať projekty na vyuţitie 2% z daní a realizovať ich výberom vhodných
dodávateľov a brigádnickou pomocou spolupracovať s rodičmi pri zlepšovaní estetických a
materiálnych podmienok školy,
 pravidelne pozývať rodičov na pohovory, konzultácie a riešiť spoločne vyskytujúce sa
nedostatky a problémy, rodičia musia mať dvere do školy vţdy otvorené,
 organizovať aktivity pre rodičov, konzultácie, Dni otvorených dverí, jazykové, počítačové
kurzy podľa záujmu verejnosti, školské plesy,
 rozvíjať spoluprácu s Políciou mesta Nitra s cieľom prevencie patologických javoch,
 nadviazať spoluprácu so zástupcami médií v nitrianskom regióne,
 rozšíriť rozsah a kvalitu školského časopisu ako prostriedku k prezentácii na verejnosti,
informovanosti partnerov a vytváraniu kladného imidţu školy, rozšíriť webovú stránku
školy podľa potrieb ţiakov a rodičov, pravidelne informovať rodičov i obec o aktivitách
školy na webovej stránke školy a priebeţne i v obecných novinách, iniciovať vznik
webových stránok učiteľov ako prostriedku komunikácie s rodičmi, pedagógmi, obcou.
T: priebeţne, Zodp.: RŠ, ZR, všetci PZ
4. 5 Stratégie materiálno-technického zabezpečenia
Základný strategický cieľ:
V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať materiálne podmienky pre rozvoj školy najmä
v oblasti tých investičných finančných prostriedkov, ktoré školám nie sú prideľované
priamo MŠVVaŠ SR. Získavať a využívať materiálnu pomoc školám prostredníctvom
projektov a grantov, oslovovania sponzorov.
Rozpočet školy, ktorý podľa zákona a príslušných normatívov bude škole prideľovaný, by
mal pri hospodárnom a racionálnom vyuţívaní finančných prostriedkov postačovať:
a) na zabezpečenie prevádzky školy,
b) na rozvoj výchovy a vzdelávania,
c) na náleţité odmeňovanie zamestnancov školy podľa platných predpisov.
Okrem normatívnych prostriedkov z kapitoly MŠ SR a podielových daní zabezpečovať pre
školu prostriedky: z tvorby projektov a získavania grantov , 2% z odvedených daní, z
prenájmu priestorov – podľa moţností, zo zberu druhotných surovín, zo sponzorských
príspevkov.
Úlohy v skvalitňovaní materiálno-technických podmienok základnej školy:
 rekonštrukcia sociálnych zariadení,
Zodp,: zriaďovateľ, T. 2013/2014

výmena elektroinštalácie v novšej časti budovy školy
Zodp.: zriaďovateľ, T: 2013 - 2015
 modernizácia školskej kniţnice ako informačného, kultúrneho a relaxačného centra,
Zodp.: RŠ, T: 2014/2015

elektronizácia školskej dokumentácie
Zodp.: RŠ, T: do r. 2016
 dopĺňanie kabinetov o moderné vyučovacie pomôcky a moderný nábytok, estetizácia
pracovného prostredia,
Zodp.: RŠ, T: 2014 - 2018
 zriadenie zborovne pre učiteľov s prístupom ku kopírke, tlačiarni, počítaču, informovanosť
Zodp.: RŠ, T: sept. 2013
 vybavenie beţných a špeciálnych tried interaktívnymi a neprašnými tabuľami,
Zodp.: RŠ, T: 2014 - 2016
 výmena nábytku v triedach 1. stupňa ZŠ, v kabinetoch učiteľov,
Zodp.: RŠ, T: 2015 - 2017
 zriadenie odbornej učebne prírodovedných predmetov,
Zodp.: RŠ, T: 2015 - 2016
 zriadenie multifunkčnej triedy pre činnosť ŠKD,
Zodp.: RŠ, T: 2015 - 2016
 zabezpečenie materiálno-technických podmienok pre prezentáciu prác a projektov ţiakov
vo vestibule školy, v reprezentačných priestoroch obce,
Zodp.: RŠ, T: šk. r. 2013/ 2014, priebeţne
 výmena oplotenia školy,
Zodp.: zriaďovateľ, T: 2014
 zriadenie triedy v prírode, zabezpečenie materiálno-technických podmienok,
Zodp.: RŠ, T: šk. r. 2014/ 2015
 obohatenie školského parku výsadbou kvetov – „farebnosť prostredia“ , estetizácia
exteriéru , lavičky, skalky – podiel ţiakov v rámci predmetov Svet práce, Technická
výchova,
Zodp.: RŠ, uč. TECH, SVP, PV, T: od šk. r. 2013/ 2014 - 2016
 v spolupráci so zriaďovateľom zriadenie detského parku v areáli školy pre ŠKD,
Zodp.: RŠ, T: rok 2014 - 2015
 estetizácia interiéru školy, tried, chodieb, vestibulu,
Zodp.: PZ, ZR 1,2, uč. VYV, VYU, vychovávateľky, T: od sept. 2013
 rekonštrukcia školskej kuchynky a školských dielní,
Zodp.: RŠ, T: šk.r. 2014/2015
 v spolupráci s obcou hľadať vhodné riešenie a prostriedky na výstavbu školskej telocvične.
Zodp.: zriaďovateľ, RŠ, T: do r. 2018, finančné moţnosti
5
Záver
Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy Výčapy – Opatovce, ktorý je tu rozpracovaný,
je určený na realizáciu v období piatich rokov. Jeho realizácia a úspešnosť závisí od viacerých
faktorov: od kvalitného pedagogického tímu, dobrej pracovnej atmosféry v škole, spolupráce
s partnermi, spolupráce so zriaďovateľom, od finančných zdrojov, motivácie zamestnancov
i ţiakov, priestorových moţností, úspešnosti školy v projektoch a v neposlednom rade aj
od riadenia školy. Tím zamestnancov našej školy je pripravený tu spracovanú koncepciu
rozvoja školy aktívne realizovať.
Mgr. Mária Civáňová
________________________
riaditeľka ZŠ
Legenda:
RŠ - riaditeľ školy
ZR - zástupca riaditeľa
VP – výchovný poradca
PK - predmetová komisia
ŠKD - školský klub detí
MZ – metodické zdruţenie
ŠK – školská kniţnica
ZÚ – záujmový útvar
PZ – pedagogický zamestnanec
TSV – telesná výchova
TECH – technika
SVP – svet práce
PV – pracovné vyučovanie
VYU – výchova umením
VYV – výtvarná výchova
ENV – environmentálna výchova
VMN – výchova k manţelstvu a rodičovstvu
ŢP – ţiacky parlament
Download

Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy Výčapy