Stavební ekonomika
Kalkulace
Náklady
Přirážková kalkulace
Individuální kalkulace
Dynamická a normativní kalkulace
JC v cenové soustavě
Jak na to přišli ?
Co to obsahuje ?
Mám tomu věřit ?
….
Kalkulace položky
Kalkulační vzorec – přímé náklady
Kalkulační vzorec - přirážky
Pro kalkulaci nákladů na stavební konstrukci a
práci potřebujeme znát :
• Spotřebu času …a cenu práce
• Spotřebu materiálu …a ceny materiálů
• Potřebu práce strojů a zařízení …a cenu za hodinu
provozu stroje
Kalkulační členění nákladů
• Náklady na přímý materiál
• Náklady na přímé mzdy
• Ostatní přímé náklady
• Výrobní režie
• Správní režie
• Odbytové náklady
• Zisk / ztráta
Kalkulační vzorec - stavebnictví
přímý materiál
(PH)
přímé mzdy (PM)
náklady na provoz stavebních strojů a zařízení (S)
ostatní přímé náklady (OPN)
přímé náklady
(PN)
+ výrobní režie (VR)
vlastní náklady výroby (VNV)
+ správní režie (SR)
úplné vlastní náklady výkonu
(UVN)
+ poddodávky (P)
+ zisk (ztráta)
(Z)
cena (základní) (C)
Základní problém kalkulace
= správně přiřadit jednotlivé složky nákladů konkrétním
výrobkům a výkonům (kalkulačním jednicím)
Kalkulační techniky
Individuální kalkulace
přímé náklady pro zjištění vlastních nákladů
přímé náklady pro tvorbu ceny v nákladových
složkách (podle kalkulačního vzorce)
s respektováním :
• konkrétních podmínek
• technologie výroby
• organizace výroby
• místa
• času
Přímé mzdy
Přímý materiál
Náklady na provoz strojů a zařízení
Ostatní přímé náklady
Výrobní režie
Správní režie
Vlastní
náklady
výroby
Úplné
vlastní
náklady
výkonu
Poddodávky
Zisk / Ztráta
Cena
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Skupina prací
Platová třída
1.
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1., 2.
48,10
8 000
2.
3., 4.
53,10
8 900
3.
5., 6.
58,60
9 800
4.
7., 8.
64,70
10 800
5.
9., 10.
71,50
12 000
6.
11., 12.
78,90
13 200
7.
13., 14.
87,10
14 600
8.
15., 16.
96,20
16 100
Kalkulace nákladů na mzdu
počet týdnů
52
počet hodin/týden
40
celkem hodiny
svátky (dny)
dovolená (dny)
nemocenská (průměr)
2080
7
20
5
celkem placené hodiny
1824
špatné počasí (odhad 3%)
54,72
celkem (hodiny/rok)
1769,28
Kalkulace nákladů na mzdu
základní mzda (Kč/měsíc)
odvod - sociální a zdravotní pojištění v
zákonné výši 34% (Kč/měsíc)
20000
součet
26800
náklady (Kč/hod)
6800
182
Normativní metoda kalkulace
• Normativ
= „koeficient“ pro zjišťování výše neznámých složek
nákladů v závislosti na známé složce nákladů
N neznámé  n * N známé
Normativní metoda kalkulace:
sazba strojohodiny
• Normativ časového ročního využití
• Normativ směnnosti
H  t*s
• Normativ oprav
N op  nop * PC
• Normativ převozů
N pr  n pr * PC
• Normativ odpisů
N od  nod * PC
Náklady strojohodiny tvoří :
• roční náklady vztažené na 1 Sh :
– odpisy
– opravy
– převozy
– demontáž, odzkoušení a montáž při převozech
stroje
• náklady na 1 Sh na
– provozní hmoty a materiál
– opotřebení pneumatik
n  FN
nSh 
pr
 VN
pr
FN
pr

 VN
Q
N od  N op  N pr  N md
H
 n phm
Dynamická metoda kalkulace
• Různé náklady na jednotku produkce při různých
stupních využití kapacity
N od  N op  N pr  N md
FN
průr
nSh 
 VN

 n phm
Q
H * kap
Přirážková kalkulace
 současná produkce různých druhů výrobků
•
rozvržení nepřímých (režijních) nákladů
rozvrhová základna !!!
režijní sazba
R
rs   nn
Q
R
rs 
Nh
R
rs 
Sh
R
rs 
Z
Nhi
nn ,i  rs *
Qi
Shi
nn ,i  rs *
Qi
režijní přirážka :
R
rp  *100
Z
rp
nn ,i
Zi

*
100 Qi
n n ,i
Zi
 rk *
Qi
režijní koeficient :
R
rk 
Z
Zpřesnění kalkulačních propočtů
• Rozšíření přímých nákladů o další složky
• Diferenciace rozvrhových základen a režijních přirážek
• Nepeněžní rozvrhové základny
• Dynamická kalkulace
Download

Stavební ekonomika Kalkulace