Stavební ekonomika
Nabídková cena projektových prací a
inženýrských činností
VHŘ
UNIKA
Kalkulace hodinové sazby
Výkonový a honorářový řád
(ČKA, ČKAIT)
Honorář = finanční ohodnocení výkonů architekta
/inženýra (technika), které vedou k předem určenému
cíli nebo dílčímu cíli
Výkonová fáze (9) = sled výkonů, jejichž výsledkem je
určitý dílčí cíl (např. návrh stavby, vypracování
dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí
nebo stavebního povolení)
nároky kladené na navrhování a provedení objektu 
kategorie objektu  honorářová zóna  honorář
Výše celkového základního honoráře :
• podle započitatelných nákladů
% ze započitatelných nákladů a podle honorářové
zóny
 výše honoráře - mezi dolní a horní mezí - s
přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta
(např. použití zvláštních materiálů a konstrukcí)
 lineární interpolace mezi nejbližší nižší a vyšší
hodnotou započitatelných nákladů
• podle hodinových sazeb
Číslo
VF
Podíl celkového honoráře
Název VF
Pozem.
stavby
Inž.
stavby
Technol.
stavby
VF 1
příprava zakázky
1%
1%
2%
VF 2
návrh/studie stavby
13%
13%
17%
VF 3
vypracování dok. pro ÚŘ
15%
15%
11%
VF 4
vypracování dok. pro SŘ
22%
26%
30%
VF 5
vypracování dok. pro provedení
stavby
28%
24%
25%
VF 6
vypracování dok. zadání stavby
dodavateli
7%
7%
4%
VF 7
spolupráce při výběru dodavatele
1%
1%
0%
VF 8
spolupráce při provádění stavby
/výkonu autorského a
investorského dozoru
11%
11%
7%
VF 9
spolupráce po dokončení stavby
a uvedení stavby do užívání
2%
2%
4%
Sazebník pro navrhování nabídkových
cen projektových prací a inženýrských
činností (UNIKA)
•
návrh ceny na základě kalkulace nákladů a zisku
•
návrh ceny na základě hodinových sazeb
•
návrh ceny na základě doporučených min a max
cen podle tabulek
Návrh ceny na základě kalkulace nákladů
a zisku
Přímý materiál
Přímé mzdy
Ostatní přímé náklady
Režijní náklady
.
Úplné vlastní náklady výkonu
Poddodávky
Zisk (podílem k úplným vlastním nákladům)
Návrh ceny na základě hodinových sazeb
Kategorie práce
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
min sazba
1110,-
velmi náročné a koncepční práce
770,-
náročné práce
600,-
méně náročné práce
460,-
pomocné práce
280,-
c.ú. roku 2011
Návrh ceny na základě doporučených
min a max cen podle tabulek
návrh ceny obsahuje :
• výkony inženýrské činnosti
• vypracování dokumentace k ÚŘ
• vypracování dokumentace pro SŘ
• realizační projekt + koordinační činnost projektanta
• výkon autorského dohledu
rozdělení stavby na funkční části
zařazení do kategorie a do (I. - V.) pásma složitosti a
náročnosti
(ověření pomocí bodového hodnocení)
Náklady provozních souborů, stavebních objektů,
strojů, zařízení řešených v PD  základ pro
stanovení ceny
lineární interpolace mezi nejbližší nižší a vyšší
hodnotou uvedenou v tabulce
rekonstrukce, modernizace a adaptace
 o jeden stupeň vyšší pásmo složitosti nebo V. + 20%
Výkonová fáze
Průmyslové
stavby
Ostatní
stavby
PČ
IČ
PČ
IČ
1
Zabezpečení vstupních podkladů
1%
2%
1%
2%
2
Zabezpečení projektové přípravy pro ÚŘ
10%
5%
11%
4%
3
Zabezpečení projektové přípravy stavby pro
SŘ
21%
2%
23%
2%
4
Dopracování projektu pro provádění stavby
22%
2%
24%
2%
5
Zabezpečení smluvních vztahů pro
provádění stavby
6
Práce spojené s prováděním stavby
5%
20%
5%
17%
7
Práce po dokončení stavby
1%
3%
1%
3%
60%
40%
65%
35%
6%
100%
5%
100%
Kalkulace hodinové sazby projektanta
Průměrná mzda architekta a projektanta
35 000,- Kč/měsíc
Povinné odvody
soc.pojištění
12 250,- Kč/měsíc
na
zdravotní
a
Celkem
Fond hodin
Hodinová sazba
Režijní náklady (obvyklá úroveň)
47 250,- Kč/měsíc
176 hod/měsíc
268,50 Kč
250 Kč/hod - 300 Kč/hod
Hodinová sazba vč. režie
518,50 Kč/hod – 568,50 Kč/hod
Hodinová sazba vč. režie a zisku (5%)
544,40 Kč/hod – 596,90 Kč/hod
Hodinová sazba vč. režie a zisku interval
550,- Kč/hod – 600,- Kč/hod
Nabídková cena rozpočtářských
prací
•
•
•
•
•
Callida
RTS
ÚRS Praha
ARS
….
Propočet X Rozpočet
• Hodinová sazba
• % z rozpočtových nákladů …dle podrobnosti
projektové dokumentace
Download

Stavební ekonomika