Stavební ekonomika
Life cycle costing jako moderní metoda
hodnocení nákladů staveb
Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Struktura nákladů životního cyklu
… odpovídá fázím životního cyklu stavby
Celkovénáklady
náklady
Celkové
životníhocyklu
cyklu
životního
(WLC––whole
wholelife
life
(WLC
cost)
cost)
Náklady životního cyklu
5%
20%
40%
Nestavební
Nestavební
náklady,
náklady,
externality,příjmy
příjmy
externality,
Nákladyna
na
Náklady
pořízení
pořízení
Předinvestiční fáze
Investiční fáze
19.9.2013
35%
Nákladyživotního
životního
Náklady
cyklustavby
stavby
cyklu
(LCC––life
lifecycle
cycle
(LCC
cost)
cost)
Náklady
Náklady
naúdržbu
údržbu
na
obnovu
aaobnovu
Náklady
Náklady
naprovoz
provoz
na
Provozní fáze
Nákladyspojené
spojené
Náklady
ukončením
ssukončením
životnosti
životnosti
Ukončení životnosti
Zpracováno podle ISO 15686-5
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
2
v ý ro b n í
d okum entace
fe a s ib i l i ty
st u d ie E I A
doku m entace
p ro v ed e n í
+p r o předběžná
analýza LCC
st a v b y
na základě T-E studie
m a r k e t. s t u d i e
in v e st ič n í
zá m ě r
doku m entace
k ú z e m n ím u
říze n í
z a d áv a c í
d o k u m e n ta c e
d o k u m e n ta c e
p r o s t av e b n í
p o v o le n í
d o k u m en t ac e
p ro v o z ní
d o k u m en t ac e
s k u te č n é h o
p ro v e d e n í
s ta v b y
+ detailní analýza LCC
+ aktualizace LCC při
zpracování podrobnější
ča s
projektové dokumentace
p r o j e k to v á n í s t a v b y
p ř e d i n v e s ti č n í
čin n o s t i
f áz e
p ř e d in v e s t ič n í
i n v e s t i č n í a r e a li z a č n í
p říp r av a
fá ze
i n v e s ti č n í
v ý s ta v b o v ý p r o j e k t
realiz a c e
U ž í v á n í s ta v b y
f áz e
u ž ív á n í
(p r o v o z n í )
U k o nč o v á n í
p ro j e k t u
BIM (Building Information Modeling)
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
3
Začlenění LCC do přípravy investice
1.
2.
3.
model LCC pro stavbu v předinvestiční fázi,
detailní model LCC pro stavbu ve fázi investiční
(založený na detailních informacích – návrhu, PD),
kalkulace LCC pro vybrané klíčové systémy/prvky,
my/prvky
resp. jejich varianty (součást hodnotového
managementu projektu) – např. systém klimatizace,
obvodový plášť, prvky – ventilátor, čerpadlo, střešní krytina,
úprava povrchu,
4.
začlenění variant systémů/prvků z předchozího kroku
do návrhu stavby a provedení detailní analýzy LCC
stavby jako celku.
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
4
Začlenění LCC do přípravy investice
Předinvestiční fáze
T-E
studie
Předběžný model
LCC pro stavbu
návrh
Detailní analýza LCC
pro stavbu
PD
Detailní analýza LCC
stavby jako celku
19.9.2013
LCC
pro
vybrané
LCC
vybrané
LCC
propro
vybrané
kce,
vybavení…
kce,
vybavení…
kce,
vybavení…
Investiční fáze
Etapa projektování
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
5
Vymezení činností v rámci LC
Fáze životního
cyklu
Rozhodnutí
investora
předinvestiční fáze
zdůvodnění
stavby
investiční fáze
způsob
pořízení
detailní návrh
návrh stavby
stavby
fáze užívání
zhotovitel
stavby
ukončení
životnosti
hodnocení
připravenost k
ekonomiky
užívání
provozu
likvidace
Projektová
dokumentace
(výkonová
fáze dle VHŘ)
příprava
zakázky
spolupráce při
spolupráce po
provádění
vypracování vypracování vypracování
dokončení
dokumentace
spolupráce při
stavby
návrh/studie dokumentace dokumentace dokumentace
stavby a
výběru
/výkonu
odstranění
stavby
pro územní pro stavební zadání stavby
uvedení
dodavatele autorského a
stavby
řízení
řízení
dodavateli
stavby do
investorského
užívání
dozoru
Kalkulace,
rozpočet
(LCC)
příprava
feasibility
study
příprava
kontrola finální kontrola
kontrola
analýza LCC
osnovy plánu
nákladů,
nákladů,
aktualizace
nákladů,
nabídek,
aktualizace
LCC pro
optimalizace
kontrolní
analýzy LCC detailní
hodnocení
plánu LCC
potenciální
detailní
rozpočet
dle skutečnosti
analýza LCC
nabídek
varianty
analýzy LCC
stavby
19.9.2013
náklady na
likvidaci
stavby
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
6
Postup při analýze LCC
1. Cíl analýzy LCC
2. Rozsah analýzy LCC
3. Klíčové parametry
4. Varianty
5. Data k hodnoceným variantám
6. Ekonomické vyhodnocení
7. Závěrečná zpráva
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
7
Metoda kalkulace LCC : NPV
Čistá současná hodnota
kde
NPV … čistá současná hodnota peněžních toků,
IN … náklady na pořízení,
CF … peněžní toky (cash flow),
r … diskontní sazba,
t … analyzované období (t=1…T) (roky),
T … životní cyklus.
Čistá současná hodnota
nákladů životního cyklu
T
NPV   IN  
t 1
T
NPVLCC  
t 0
CFt
(1  r ) t
Ct
(1  r ) t
NPVLCC … čistá současná hodnota nákladů životního cyklu (LCC),
Ct … součet všech relevantních nákladů po odpočtu výnosů vzniklých v období t.
zdroj: Task Group 4 (TG4) : (2003) Report of Task Group 4: Life Cycle Costs in Construction, the European Commission
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
8
Metoda kalkulace LCC : EAC
(Roční ekvivalent nákladů)
• slouží k převedení LCC do nákladů vynakládaných za
období 1 roku
NPVi
EACi 
fta i
kde
EACi … je roční ekvivalent nákladů životního cyklu varianty i,
NPVi …je čistá současná hodnota nákladů životního cyklu varianty i,
ftai … je faktor pro přepočet ročních částek.
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
Shrnutí – přínosy LCC:
 transparentnost a udržitelnost budoucích nákladů
stavby,
 komplexní plánování budoucích nákladů spojených
s vlastnictvím stavby,
 ovlivnění budoucích nákladů již v předinvestiční fázi,
 vyhodnocení vzájemně zastupitelných variant návrhu
stavby nebo částí,
 vyhodnocení kompromisního řešení mezi technickými
parametry projektu a náklady (substituce materiálů,
technologií apod.),
 větší důraz na dosažení vyšší „value for money“.
money
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb 10
Podmínky dosažení přínosů:
 týmová práce všech klíčových subjektů: investora
(zadavatele), projektanta, dodavatele, technického dozoru,
odborných konzultantů apod.,
 integrace analýzy nákladů životního cyklu do celého
investičního rozhodovacího procesu:
procesu tvorba koncepce,
projektování, realizace, provozování,
 dostatečné vstupní informace,
 vhodný dodavatelský systém (např. Design Build
Operate),
 vhodný uživatelský systém (Facility management).
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb 11
Požadavky na projektanta
 Zpracovat PD na základě požadavků investora na
úroveň LCC
 Variantní řešení stavby, konstrukcí, vnitřních instalací,
technických zařízení - výběr varianty rovněž z hlediska
LCC
 Změny projektové dokumentace posuzovat z hlediska
vlivu na budoucí LCC
optimalizace nákladů na pořízení stavby a především
nákladů vznikajících ve fázi provozování stavby
19.9.2013
Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb
Download

LCC