Individuální PODNIKÁNÍ
Ing. Olga Heralová
OPPA
ČVUT, FSv
Tel.: 777 921 102,
www.stavarka.com
mail: [email protected]
Agenda
• BLOK no I. – ZÁMĚR „CO je či bude (SMART) CÍLEM
mého podnikání“
• BLOK no II. – „GROW“…od REALITY k CÍLi, „to do list“
• BLOK no III. – zahájení podnikání OSVČ, povinnosti
• BLOK no IV. – zvážení PRO a PROTI, vědomá VOLBA
Záměr ….mapování terénu
CO je či bude CÍLEM mého podnikání?
Oblast, služba, produkt?
Co konkrétně budu nabízet/prodávat?
Kdo je či bude má cílová skupina?
Jak se k cílové skupině dostanu?
Použiji prostředníka? Jakého? Kdo mě může pomoci?
Čím se odlišuji? Co mohu nabídnout na rozdíl od jiných (čím je má nabídka
unikátní? )
 Co jsou tržní ceny analogické služby či produktu?
 Jakou cenu stanovím já a proč?
 Kolik chci (mohu) času podnikání věnovat (denně, týdně)?






SMARTer cíl
• S -specific (specifický)
• M-measurable (měřitelný)
• A-achievable (dosažitelný)
(agreed/dohodnutý)
• R-realistic (reálný)
• T-time (časově ohraničený)
• E-enthusiastic (“stojí za to“)
• R-recorded (zapsaný)
SMARTer cíl
•
•
•
•
•
•
•
SMARTER-
GROW přístup
G-goal - cíl
 R-reality - kde jsem nyní
 O-options - zdroj
 W-will - chci, ochota
„TO DO LIST“
Co?
Kdo?
Kdy?
Jak?
Zdroje?
OSVČ – zahájení podnikání
1.
2.




3.



Živnostenský úřad, živnostenský list - JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ - komplet registrace (registrace k živnosti, zdravot. +
sociál.poj., daň z příjmu, DPH, silniční d. apod.)
Živnosti:
volné
vázané/odborná způsobilost,
řemeslné/výuční či rekvalifikační kurz,
koncesované, které uděluje „úřad“
Ministerstvo průmyslu a obchodu – rejstřík živnostenského
podnikání
Vyhledání - chci najít informaci o subjektu
Statistické informace
Živnostenské podnikání – živnostenský zákon a předpisy související
Užitečné odkazy
• http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha3.aspx
• http://www.rzp.cz/
• http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnostpodnikani/#category385
• http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
OSVČ - status činnosti
Jaký je můj příjem z OSVČ?
 hlavní - už v prvním roce platíme min zálohy na sociální a
zdravot.poj.
 vedlejší (vedle HPP) – není povinnost platit zálohy v průběhu
roku, až po vyčíslení daně a vyplnění ročních Přehledů
 pojistné za nás platí stát – chová se jako vedlejší činnost
Jak budu vykazovat výdaje?
1. paušálem – evidence příjmů (příjmové doklady, vydané
faktury)
2. Skutečné výdaje – evidence všech dokladů
3. Pokud jsem plátce DPH a výdaje vakazuji paušálem, musím
evidovat všechny výdajové a příjmové doklady pro účely
DPH
Plátce DPH
§6
(1)Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v
tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
přesáhne 1 000 000 Kč (750.000,- novelizace nabývá
účinnosti 1. ledna 2016.), s výjimkou osoby, která
uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku
na odpočet daně.
(2)Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od
prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle
tohoto zákona plátcem dříve.
Zdravotní pojištění
 Pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ je 13,5 % z
vyměřovacího základu (tedy 6,75% ze zisku, který není
ponížen o ztrátu z předchozích let).
 od platby za leden 2013 - minimální měsíční záloha na
zdravotní pojištění při hlavní činnosti 1.748 Kč
 záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce
 osoby, za které platí pojistné i stát
 student
 starobní nebo invalidní důchodce, i částečně invalidní
 žena pečující o malé dítě
Sociální pojištění (důchodové zabezpečení)
 Sazba činí 29,2% z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku,
který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let).
 Pokud jste se aspoň po část roku účastnili důchodového
spoření (2. pilíř důchodového systému), je aplikována sazba
26,2 % z vyměřovacího základu.
 výše minimální zálohy za sociální pojištění v roce 2013
dosahuje 1 890 Kč (minimální vyměřovací základ v roce 2013
při hlavní činnosti 75 652 Kč ročně)
 Pokud osoba podniká se statusem vedlejší činnosti, nemůže si
zároveň platit nemocenské pojištění (2,3% z vyměřovacího
základu). Pokud si nemocenské pojištění platit i přesto začne,
je automaticky považována za OSVČ s činností hlavní, a musí
podle toho platit zálohy (minimální zálohy jsou vyšší).
Sociální pojištění (důchodové zabezpečení)
 Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % čtvrtiny průměrné
mzdy, tedy 29,2 % z 6471 Kč, výše minimální zálohy pro rok
2013 činí 1 890 Kč (oproti roku 2012 vzrostla o 54 Kč, z 1836
Kč)
 Pro osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost je min.záloha 756 Kč při překročení rozhodné částky
62 122 Kč.
 Maximální vyměřovací základ odpovídá pro pojistné na
sociální zabezpečení částce 48násobku průměrné mzdy (pro
rok 2013 činí 1 242 432 Kč)
Sociální pojištění (2012, 2013)
Údaj platný pro rok 2012
2013
Průměrná mzda
25 137 Kč
25 884 Kč
Maximální VZ
ročně/měsíčně
1 206 576 Kč/100
548 Kč
1 242 432 Kč/103
536 Kč
Minimální roční VZ
(hlavní činnost)
75 420 Kč
77 652 Kč
Minimální záloha
(hlavní činnost)
1 836 Kč
1 890 Kč
Minimální roční VZ
(vedlejší činnost)
30 168 Kč
31 068 Kč
Minimální záloha
(vedlejší činnost)
735 Kč
756 Kč
Rozhodná částka
pro vedlejší činnost
60 329 Kč
62 122 Kč
Zálohy na nemocenské pojištění
Údaj platný pro
rok
2012
2013
Minimální
měsíční VZ
5 000 Kč
5 000 Kč
Minimální
měsíční záloha
115 Kč
115 Kč
Zdravotní pojištění
Údaj platný pro
rok
2012
2013
Maximální roční
VZ
1 809 864 Kč
1 863 648 Kč
Minimální VZ
12 569 Kč
12 942 Kč
Minimální
měsíční záloha
1 697 Kč
1 748 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění - z všeobecného
vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Získáme ji jako 13,5
% z vyměřovacího základu (činí polovinu průměrné měsíční mzdy,
tj. 12 942×13,5 % = 1 747,17)
Maximální vyměřovací základ se stanoví jako 72násobek průměrné
mzdy, tj. 1 863 648 Kč.
Daň z příjmu FO
 Kdy nevzniká povinnost platit zálohy
• Povinnost platit zálohy na daň z příjmu nevzniká v prvním
roce podnikání, či pokud daň z příjmů za předchozí daňové
období byla 30 000 Kč nebo méně.
 Daň z příjmu za předchozí období v intervalu 30 - 150 tisíc
• Pokud daň z příjmů za předchozí daňové období přesáhla
30.000 Kč, a zároveň byla nižší než 150.000 Kč, je třeba během
roku zaplatit dvě zálohy, každou ve výši 40 % z předchozí
daňové povinnosti (záloha se zaokrouhluje na celé stokoruny
nahoru). Splatnosti zálohy jsou 15.6 a 15.12.
 Daň z příjmu za předchozí období vyšší než 150 tisíc
• Pokud daň z příjmů za předchozí daňové období přesáhla
150.000 Kč, je třeba zaplatit během roku čtyři zálohy, každou
ve výši 1/4 z předchozí daňové povinnosti (záloha se
zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru). Splatnosti záloh jsou
: 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15.12.
Daň z příjmu FO
 V kombinaci s příjmy ze zaměstnání (zaměstnanecký poměr)
• Pokud příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), ze kterých
měl zaměstnavatel srazit a odvést zálohy na daň, činily více než
polovinu z celkového základu daně OSVČ, pak OSVČ zálohy platit
nemusí.
 Pokud činily méně než 15 % z našeho celkového základu daně, platí
osoba zálohy tak, jak je uvedeno výše. Přitom zálohy počítá z
celkového základu daně.
• Pokud příjmy OSVČ ze závislé činnosti činily 15 % až 50 % z
celkového daňového základu, platí OSVČ zálohy vypočítané podle
výše uvedeného, ale v poloviční výši.
 Když OSVČ ukončuje činnost
• Když OSVČ zdanitelnou činnost ukončila, přestane platit zálohy od
splátky následující po dni, v němž došlo ke změně. Ukončení
činnosti je nutné ohlásit finančnímu úřadu.
Daň z příjmu FO
Daňové přiznání
• příjmy ze zaměstnání (od svých zaměstnavatelů vyžádáme Potvrzení o
příjmu. )
• Příjmy z podnikání
• příjmy z kapitálového majetku
• příjmy z pronájmu
• ostatní příjmy
(neuvádí se příležitostné příjmy do 20 tisíc za rok a příjmy osvobozené a/nebo
již zdaněné)
Celkový daňový základ a vypočtenou daň sníží:
• odčitatelné položky
• slevy na dani
• dary
• ztráta z podnikání - sníží základ daně z příjmů kromě příjmů ze
zaměstnání. Použije se i ztráta z minulých let.
Sazba daně
• Pro rok 2012 platí 15 % daň z příjmu pro veškeré příjmy
Odčitatelné položky
Dary, úroky a pojištění
 Před výpočtem daně za celý rok je možné si od základu daně odečíst
maximálně: 10% základu daně (minimálně 1.000 Kč) za dary
 300.000 Kč za celou domácnost za úroky z úvěrů ze stavebního spoření
nebo z hypotečního úvěru. Zaplacené úroky z úvěru na koupi stavebního
pozemku můžeme použít jako položku snižující základ daně s podmínkou,
že do čtyř let na takovém pozemku začneme stavět.
 12.000 Kč za zaplacené penzijní připojištění v roce 2012 snížené o 6000 Kč
(od roku 2013 zaplacené doplňkové penzijní spoření snížené o 12000 Kč)
 12.000 Kč za pojistné na životní soukromé pojištění
 3.000 Kč za členské příspěvky odborové organizaci
Podrobně viz § 15 zákona o daních z příjmů.
Ztráta z předchozích let
 Od základu daně je možné odečíst ztrátu z podnikání, která vznikla v rámci
podnikání (OSVČ) v předchozích pěti letech
Slevy na dani z příjmu (§ 35ba)
 24 840 Kč na poplatníka; daň se nesnižuje u poplatníka, který
k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z
důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného
pojištění stejného druhu
 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v
domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za
zdaňovací období 68 000 Kč
 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně
připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu
prezenční formy studia v doktorském studijním programu,
který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku
28 let.
 ……..
Paušální výdaje (%)
• Pro příjmy za rok 2012 i 2013 je možné vypočítat své paušální výdaje
následujícími procenty, podle druhu příjmů:
• 80 % příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství a ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle §10, k tomu i
Příjmy pěstitelů
• 60 % příjmů ze všech živností kromě řemeslných (tedy z příjmů ze živnosti
volné, živností vázaných i koncesovaných).
• 40 % příjmů z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů, z užití
nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví,
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně
příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl
vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ
bez živnosti. Od příjmů za rok 2013 je možné uplatnit výdaje nejvýše do
částky 800 000 Kč, což odpovídá příjmům ve výši 2 mil Kč.
• 30 % příjmů z pronájmu. Od příjmů za rok 2013 je možné uplatnit výdaje
nejvýše do částky 600 000 Kč.
Paušální výdaje (%)
Od 2013 je výše některých výdajů omezena
• Má-li OSVČ příjmy, pro které je sazba paušálu 40 %,
může za rok uplatnit jako paušální výdaj maximálně
800.000 Kč. Pro příjmy z pronájmu analogicky
maximálně 600.000 Kč za rok. Očekává-li OSVČ vyšší
příjmy než 2 miliony za rok, stojí za úvahu, zda pro ni
nebude výhodnější uplatňovat výdaje podle
skutečnosti, což znamená od začátku roku pečlivě
uschovávat všechny doklady a vedení daňové evidence.
(Uvedené platí až pro příjmy za rok 2013 a následující.)
Celkové N – OSVČ vs. HPP … (v tis. CZK)
A
OSVČ
C
fa
Fa.
částka 50 K
60%
ZÁKLAD
0,292
DANĚ A Důch.
PAUŠÁL ODVODŮ poj.
30 K
HPP
hrubá
čistá
mzda
mzda
37, 313 27 ,779
20 K
Super-hrubá
mzda
C+D
1,34
49 ,999
5, 84
B
C
0,023 0,135
A+B+C
0,1 76,00
5
%
OD
Nem. Zdrav. VO daň.
čistá
Poj. Poj. DY základ daň částka
0,460 2, 7 9 K 20 K 3 K 38 K
Př. kalkulace hodinové sazby OSVČ
A
chci čistého
musím fakturovat
per M
38 000
50 000
B
kolik hodin mám?
80
C=A/B





hodinová sazba
Kč/hod
Je to prodejné?
Mohu přidat hodiny?
Mohu zvednout cenu?
Jaké potřebuji vybavení?
Kolik potřebuji na investici do vybavení?
625
Zvážení PRO a PROTI
 Chci podnikat? …Chci být zaměstnanec?




Co jsou výhody OSVČ?
Co jsou nevýhody OSVČ?
Co mi to přinese?
Stojí mi to za to?
• VOLBA JE NA Vás 
Download

Individuální PODNIKÁNÍ