Jméno a příjmení:
Dílčí počet bodů:
Celkový počet bodů:
1. Fourierova řada periodického signálu je daná sinovými i kosinovými složkami ve tvaru
. Uveďte vztahy pro výpočet koeficientů jednostranné
Fourierovy řady, tj. amplitudu
a fázi
reálné harmonické složky ve tvaru
(2 body)
2. Obvod podle obrázku s parametry
V,
byl v čase t < 0 v ustáleném stavu. V čase
,
,
rozepne spínač. Určete:
a)
časovou konstantu nastalého
přechodného děje (1 bod),
b)
hodnotu napětí
sepnutí spínače (1 bod),
c) hodnotu napětí
, tj. těsně po
v ustáleném stavu, tj. po odeznění přech. děje (1 bod),
d) časový průběh napětí
pro t > 0 (vypočtěte i načrtněte) (2 body).
3. Nakreslete a popište na osách asymptotickou modulovou kmitočtovou charakteristiku v
decibelech přenosu ve tvaru
(3 body).
Jméno a příjmení:
Dílčí počet bodů:
4. Deskový kondenzátor má rozměry elektrod 10 x 10 cm a vzdálenost elektrod je 1 cm.
Dielektrikum je bezeztrátové a hodnota jeho relativní permitivity je 2,2
(0 = 8,854 .10-12 F/m). Napětí na elektrodách je 10 V. Vypočítejte:
A) Hodnotu intenzity elektrického pole v dielektriku tohoto kondenzátoru.
B) Kapacitu tohoto kondenzátoru.
(3 body).
5. Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu 1 GHz se šíří prostředím s těmito
parametry:  = 0 S/m, r = 9 a r = 1 (0 = 8,854 .10-12 F/m, 0 = 1,256 .10-6 H/m).
Vypočítejte:
A) Vlnovou délku této vlny
B) Fázovou rychlost této vlny.
(3 body)
6. Popište postup návrhu impedančního přizpůsobení obecné zakončovací impedance
s pomocí Smithova diagramu.
(4 body)
Jméno a příjmení:
Dílčí počet bodů:
7. Popište funkci níže uvedených vrstev komunikačního modelu RM-OSI (3 body) a uveďte
konkrétní příklady:
Spojová …….………….………….………….………….………….………….
Síťová ………….………….………….………….………….………….………….
Transportní
.………….………….………….………….………….………….………….
8. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – logický
součet a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NAND (4 body) :
A B
X
9. Jaká přenosová rychlost se typicky používá pro přenos telefonního signálu (1 telefonní
kanál) v klasických telefonních sítích (při použití PCM modulace):
………….
Vysvětlete, co se ve spojovací technice rozumí pojmem „signalizace“ .
Uveďte příklady (3 body):
………….………….………….………….
Jméno a příjmení:
Dílčí počet bodů:
10. Uveďte vztah mezi intenzitou elektrického pole a potenciálem. (2 body)
11. Vyjmenujte možné mechanizmy průrazu PN přechodu. Jak závisí jejich průrazné
napětí na teplotě? (4 body)
12. Nakreslete řez tranzistorem MOSFET s indukovaným N kanálem. Označte jednotlivé
elektrody. (4 body)
Jméno a příjmení:
Dílčí počet bodů:
13. Vysvětlete princip klíčování ASK, FSK a PSK; nakreslete typické průběhy signálů s
časové oblasti. Jak vzniká kvadraturní amplitudová modulace QAM? (4 body)
14. Vysvětlete princip superheterodynního přijímače, čím je způsobena jeho selektivita?
Vysvětlete příjem nežádoucího signálu na zrcadlovém kanálu. (3 body)
15. Vysvětlete princip oscilátorů s prvky s negativním diferenciálním odporem a
zpětnovazebních oscilátorů. Napište Barkhausenovu podmínku oscilací. (3 body)
Download

Jméno a příjmení: Dílčí počet bodů: Celkový počet bodů: 1