www.JsmePartners.cz
2/11
Partners
ve filmu
50 s
50%
15.
er
n
t
r
a
P
13
e
s
r
nive
DEN
50%
rs
e
n
t
Par rse 10
e
v
i
n
U
.
8
2
Od
o
d
ě
lečn
spo
2
1
1
0
5. 2
u
r
í
m
ves
U
!
ů
d
fon
4
TÉMA
JSME PARTNERS
Kampaně připravované ve
spolupráci se společností
KPMG přispívají ke stále lepším
obchodním výsledkům Partners.
8
Novinky
Partners
Nová Partners investiční
společnost uvedla na trh dvojici
podílových fondů.
Mám v živé paměti slova Vladimíra Bezděka, kolegy Pavla Kohouta
z ekonomické rady NERV. Na adresu chystané důchodové reformy
Bezděk před časem řekl: „Penze nám v budoucnu zajistí chleba. Kdo si
však bude chtít namazat na chleba máslo, ten bude muset začít spořit.“
Banální sdělení, které má však pro naši branži hluboký význam. Na
příkladu Portugalska a dalších evropských zemí je vidět, že reformy jsou
nevyhnutelné. Nespoléhejme se však jen na vládní reformy. Nezbytností
je „osobní reforma“ u každého jednotlivce. Tvrdošíjné odmítání reality
a vyhrožování stávkou jsou totiž bezpochyby těmi nejméně šťastnými
postoji. Naším dlouhodobým cílem je tedy změnit přístup lidí k financím,
přičemž vlajkonoši finanční gramotnosti a uvědomělosti jste v této bitvě
právě vy poradci.
Partners jsou na nové trendy pečlivě připraveni. Investiční společnost,
která byla založena na jaře tohoto roku, poprvé v historii představí
na českém trhu fondy předních světových správců a umožní tak
klientům Partners dokonale zhodnotit jejich peníze a zajistit se tak pro
důchodový věk.
Nejen lepší podnikatelské výkony, ale také zvyšování povědomí o
finančním poradenství, značce Partners i o nových produktech mají
za cíl kampaně, na nichž spolupracujeme s renomovanou společností
KPMG. Klademe i patřičný důraz na vzdělání; pro poradce i manažery
je připravena nová OSA vzdělávání, završená atestací, která potvrdí
profesionalitu a kvality začínajících manažerů.
ROZHOVOR
12
Gabriela Kudrnová představuje
novou koncepci vzdělávání pro
poradce a manažery.
Partners
bankovní služby
18
Dagmar Prajzlerová předvídá
příchod bankovní revoluce.
KARIÉROVÝ
PŘÍBĚH
33
Executive manažerce Zdeňce
Marouškové se podařilo
překonat nepřízeň osudu.
38
Poslední novinka se týká časopisu, který právě držíte v ruce. Lada
Kičmerová nasadila laťku jeho zpracování vysoko a nyní je na mně,
abych pokračoval v dobře započaté práci. Mohu vám říci, že je nesmírně
zajímavé postupně pronikat do světa financí a učit se od odborníků
na slovo vzatých. Často jsem fascinován obrovskou vůlí, která spojuje
všechny lidi zde v Partners. Koneckonců kariérový příběh Zdeňky
Marouškové o tom, jak se hrdinsky poprala s nepřízní osudu, nebo
zážitky čerstvě povýšeného manažera Radka Hurty, který na horském
kole vlastními silami pokořil bezmála čtyřtisícové sedlo uprostřed
kyrgyzských hor, jsou toho důkazem. Tento časopis je službou vám,
poradcům a manažerům Partners, a já se budu snažit, abyste s ní byli
spokojeni.
ÚSPĚŠNÍ
PARTNERS
Přeji vám příjemné čtení
Na fotkách si připomeneme
mimo jiné otevření trojice
nových klientských center.
Jakub Zeman
Povýšení na pozice M2 a M3
mluví o sobě i o svých dalších
kariérových plánech.
FOTOGALERIE
42
3
TÉMA JSME PARTNERS
Ivo Rybnikář:
Kontakty nad zlato
Stovky produktů a tisíce klientů. Jenže jak poznat, o který produkt by právě tento
klient mohl mít v budoucnu zájem? Rozhodování usnadňují klientům i poradcům
kampaně, které připravili Partners ve spolupráci s přední světovou poradenskou
společností KPMG. O tom, co servisní kampaně společnosti přináší, vypráví člen
týmu realizátorů, Ivo RYBNIKÁŘ.
Ivo Rybnikář začínal od pomyslné
píky - na přepážce v České spořitelně. Během pěti let se vypracoval až
na pozici manažera pobočky, jenže
jak sám říká, ač manažer, stále byl
jen jedním z tisíce. Rozhodl se proto
změnit prostředí. Prostor pro samostatnou práci a rozhodování získal
na centrále firmy AWD, kde působil
jako projektov ý manažer a vedoucí
oddělení péče o klienty. Vystudoval
sice ekonomii na brněnském VUT,
ale know-how potřebné pro v ý voj
kampaní získával především za pochodu praxí. Tvrdí, že když člověk
4
používá selský rozum, drobné nuance každé práce snadno pochopí.
Od listopadu 2010 je Ivo Rybnikář
č lenem t ý mu br něn ské c ent r á ly
Partners a spolu s Petrem Borkovcem a Martinou Kudrovou a experty
z poradenské společnosti KPMG pracuje na projektech kampaní, které
mají přispět k ještě efektivnějšímu
podnikání společnosti Partners.
Jak jste se vlastně ocitnul
v Partners?
Proběhlo to neuvěřitelně rychle.
Když jsem skončil v AWD, rozmýš-
lel jsem se, co dál. Měl jsem kontakt
na Tomáše Prouzu, a tak jsem ho
oslovil. Řekl mi jen, abych poslal své
CV, a dál se uvidí. Kupodivu neuplynul ani týden a z brněnské centrály
Partners si mne pozvali na pohovor.
Sešel jsem se tenkrát s Petrem Borkovcem a okamžitě jsme se dohodli na spolupráci. Předtím jsem sice
působil na oddělení péče o klienta,
ale ten název je trochu zavádějící;
ve skutečnosti jsem se spolupodílel
na projektech podobných kampaním, které dnes připrav uji v Partners…
Jak si lze vlastně takovou
kampaň vůbec představit? Každý
z nás asi zažil „cross -sellingov ý
útok“ mobilních operátorů
– předpokládám, že taková
kampaň by ale dobrému jménu
společnosti ve v ýsledku spíše
uškodila…
Na š e k a mp a n ě j s o u v ě t š i n o u
spíše infor mat iv ní ho cha ra k ter u
a cílem není př ímo cross-selling.
Chceme připomenout klientov i, že
má svého poradce, zv ýšit povědomí
o značce Partners a v rámci informačního ser v isu uk á zat, že ex istuje nov ý produkt, kter ý by mohl
daného klienta zaujmout. Případně
můžeme nav rhnout př ímo ser v isní schůzku s jeho poradcem. Oslov ujeme samozřejmě jen ty klienty,
kteří podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů. Máme navíc
pev ně stanovené limit y, jak často
můžeme takového klienta oslovovat
– nejčastěji jednou za půl roku. Při
selekci cílové skupiny dané kampaně zohledňujeme i to, zda byl k lient v průběhu posledních několika
měsíců ser v isová n, nebo nikoliv.
Obecně vzato se snažíme při kontaktování dodržovat rozumné časové rozestupy, aby k lient nev nímal
naše impulz y negativ ně, ale nao pak ocenil nové informace a péči,
kterou dostává a která v kombinaci s k valitním poradcem Par tners
t voř í jedinečnou službu. A pokud
si klient kontaktování v ýslovně nepřeje, pak jeho přání respektujeme.
Jak se zachraňuje smlouva
Záchrana smluv. Tak zní název projektu servisní kampaně, který má od konce ledna na starost call centrum Partners v čele s Martinou Kudrovou. Cílem projektu
je upozornit klienta na nedoplatek, který vznikl na jeho smlouvě, dotázat se, zda
o této skutečnosti ví a proč k dané situaci došlo. V některých případech je klientovi navržena schůzka s poradcem, který následně řeší důvody nesrovnalostí,
například zhoršenou finanční situaci v rodině klienta. Pokud ke schůzce poradce
s takovým klientem dojde, ve většině případů se podaří smlouvu zachránit. Řešení spočívá ve snížení platby nebo v krátkodobém zmrazení smlouvy. Úspěšnost
doplacení dlužné částky je poměrně vysoká, což se projevuje v menším počtu
storen. Ze všech klientů, kteří přislíbí uhradit dluh na svojí pojistce, jich následně 83 % takto opravdu učiní. Do budoucna se uvažuje o zavedení systému, který
by poradcům generoval upozornění v podobě SMS zprávy v případě, že by klient
svévolně podal výpověď smlouvy. Poradci by tak získali možnost reagovat a případně smlouvu zachránit. Mnohdy totiž klient řeší svoji tíživou situaci zbrkle, aniž
by tušil, že k rozřešení může dojít i méně radikálním způsobem. Podobný model
v současné době testuje pojišťovna AEGON; pokud se osvědčí, stane se pomůckou i poradců Partners.
Záchrana smluv (27.1.-15.5.2011) Celkem 3546 kontaktů
Výsledky dovoláno: (2124)
Kampaň: investice
s dobrou návratností
Dejme tomu, že jsem poradcem,
který neví, k čemu jsou kampaně
vlastně dobré. Jak byste mne
přesvědčil o jejich užitečnosti?
Třeba poradce, kter ý má v portfoliu pět set klientů, technicky vzato nemá reálnou šanci postihnout
všechny najednou, natož je například informovat o všech novinkách.
V ten okamžik přijde na pomoc centrála se svou kampaní. Dopis připomene klientovi značku Partners
i to, že spolupráce stále funguje. Při
té příležitosti je mu nabídnut produkt, o kter ý by podle našich analýz mohl mít zájem a kter ý by mu
dle zadaných údajů ve FiPu mohl
př i né st d a l ší př id a nou hod not u.
U většiny kampaní korespondence probíhá jménem poradce, čímž
je zajištěn jeho stálý kontakt s klientem, aniž by musel složitě kontrolovat svou databázi. To je hlavní
v ýhoda, která z kampaní plyne pro
poradce. Koneckonců máme již po-
zitivní zpětné vazby od samotných
poradců, kteř í tuto službu k v itují
s povděkem.
Jaké kampaně vlastně Partners
realizovali?
Zatím jsme ve spolupráci s KPMG
realizovali čtyři servisní kampaně.
Tu první jsme spustili letos v břez-
5
měla objevit nová funkce; manažer
bude upozorněn, že daný klient je
bez poradce, a systém navíc ohlídá
i to, zda je klientovi přidělen poradce
nový. Samotnému klientovi pak systém automaticky v ygeneruje informační mail.
Maximum dat –
základ úspěchu
Pokud chceme využít své možnosti efektivně, je nezbytné,
aby se poradci naučili zadávat
do systému maximum dat. Už
při vývoji kampaní jsme narazili na jeden problém; chceme
klientovi nabídnout výhodný
produkt, který jsme vyjednali
s našimi partnery, například velkou slevu na povinném ručení.
Jenže pokud o klientovi víme jen
to, kde bydlí, a že má sjednané
stavební spoření na 500 korun
měsíčně, stojíme před dilematem, zda mu máme ono povinné
ručení nabídnout, či nikoliv.
Pokud však poradce zná více
detailů, například parametry
stávající pojistky klientova automobilu, pak může s pomocí
centrály oslovit klienta se včasnou nabídkou náhrady jeho
neefektivní pojistné smlouvy. To
je ve výsledku přínosné jak pro
klienta, tak pro poradce.
Martin Holub,
obchodní a marketingový
ředitel KPMG
6
Nové příležitosti i péče
o „sirotky“
Pod kampaněmi Partners je
podepsána rovněž poradenská
společnost KPMG. Jak spolupráce
s touto firmou probíhá a co
přinesla?
V první fázi jsme spolu s KPMG
analy zovali k lientská data, k terá
máme k dispozici; ukázalo se, že
v této oblasti musíme ještě zapracovat. Dalším problémem bylo zjištění, že data klientů jsou „rozhozená“
mezi FiPem a Prometeem. Pracujeme proto na jejich sjednocení a data
by nově měla být výhradně ve FiPu.
Prometeus zůstane jen pro řešení
administrativních záležitostí, prov izí a podobně. V další fázi bude
náplní naší spolupráce s KPMG implementace data mining a campaign
management systému. Za tímto účelem jsme za nemalé finanční prostředky pořídili americký software
SAS Marketing Automation, kter ý
je špičkou v oboru a využívá jej většina největších finančních institucí
na světě. Data mining nám pomůže
lépe analyzovat a identifikovat příležitosti servisu a potřeby našich klientů a campaign management umožní
kampaně efektivně realizovat a řídit,
včetně například komunikace vůči
poradcům vybraných klientů v kampani a jednotlivým oddělení centrály.
Poradce jistě potěší, že spolu s KPMG
vyvíjíme upgrade interaktivní nápovědy, která bude k dispozici ve FiPu,
a to dokonce i ve formě instruktážních videí. A těšit se všichni mohou
i na unikátní Kartu klienta, která poradcům umožní efektivně cílovat svůj
servis.
Petr Borkovec na březnové
konferenci hovořil o nutnosti
vypořádat se s fenoménem tzv.
„sirotků“ – lze i v tomto případě
počítat s nějakou podpůrnou
kampaní?
Kampaň zaměřená na „sirotky“
sice zatím neproběhla, avšak připravujeme nástroje, které by měly tento
fenomén podchy tit. Ve FiPu by se
Mají-li být kampaně úspěšné,
jejich autoři musí komunikovat se
samotnými poradci…
Připravujeme aplikaci, která má
pracovní název „generátor příležitostí“. Díky této aplikaci nám v budoucnu bude poradce moci dát rychle a především jednoduše zpětné
vazby k dané kampani. Ale protože
se jedná o poměrně robustní nástroj,
nu a byla z a měřena na Pa r t ner s
profesionální multibrand. S potěšením mohu říci, že investice vložené do této kampaně se nám již
v rátily v podobě dobr ých v ýsledků. Druhá kampaň byla zaměřena
na Konto Par tners. Třetí kampaň
měla za cíl nav ýšit prav idelné investice u stávajících klientů; upozorňovali jsme je na příjmov ý propad, k ter ý by je mohl postihnout
po odchodu do pen ze a k ter ý by
a ni jejich dosavad ní spoření ne dokázalo pok r ý t. Zatím poslední,
čtvrtá kampaň, která ještě probíhá,
propaguje neživotní pojištění A llianz. Tato kampaň je mimochodem
velice atraktivní, neboť díky spolupráci s Allianz pojišťovnou se nám
podařilo vyjednat skvělé podmínky
a slev y platné pro tuto kampaň.
kter ý bude propojen s Prometeem
a FiPem, jeho uvedení do provozu
připadá v úvahu nejdříve po letních
prázdninách.
Karta klienta – klientská data v novém hávu
i s novou funkcí
K čemu všemu by měla tato
aplikace sloužit?
Jak vyplývá z názvu, systém bude
generovat příležitosti. Na jednom
místě poradce nalezne nejzásadnější příležitosti pro svou klientelu –
budou to především konce smluv či
fixace hypoték. Samozřejmě nic se
nemění na upomínkovacím systému
ve FIPu, kde si poradce nastav uje politiku upomínek sám. Druhou
oblastí, kterou bude řešit generátor
příležitostí, je správa a řízení kvalifikovaných tipů (leadů) na neklienty.
Základní pomůckou pro práci poradce s klientským portfoliem se v budoucnu ve FiPu
jistě stane Karta klienta. Podle Iva Rybnikáře se tak zjednoduší práce s klientskými
daty a poradce bude ušetřen zdlouhavého
kličkování ve změti dat. Převratnou novinkou
by měla být schopnost systému automaticky
vyhodnocovat potenciál klienta na základě
poměrových ukazatelů, které pomocí dataminingových nástrojů a obecných demografických a sociálních statistik vytvoří odborníci ze společnosti KPMG. Nová karta klienta bude svým pojetím vázána na avizovaný
projekt „generátoru příležitostí“; ve vazbě na zadaná data o klientovi
a jeho portfoliu se budou poradcům generovat upozornění u všech produktů, u nichž pravděpodobnost, že je klient potřebuje, přesáhne 80 %.
Neklienty?
Ano, jednou z hlavních náplní naší
práce je takzvaný lead generation,
neboli získávání kontaktů na potenciální klienty. Momentálně jsme
ve fázi vyjednávání s firmami, které
provozují webové stránky v oblasti financí a ekonomiky obecně nebo specializované na hypotéky, investice,
penze či pojištění. Lead generation
v praxi funguje tak, že se uloží kontakt zadaný do formuláře s žádostí
o další informace na dané webové
stránce. Provozovatel webu nám pak
kontakt za úplatu poskytne a náš poradce může tohoto člověka kontaktovat – a v ideálním případě to skončí
finanční analýzou a úspěšným obchodem. Významným zdrojem pro
ty nejkvalitnější leady se v budoucnu
samozřejmě stane náš vlastní finanční server Peníze.cz. Protože je naším
cílem co nejvíce pomoci poradcům
v jejich práci, součástí generátoru
příležitostí budou i vzorové scénáře
telefonních hovorů pro případy volání na danou příležitost, či kvalifikovaný tip v ypracovaný naším call
centrem. Samozřejmě bude záležet
na poradci, zda se bude doporučeného vzoru držet, nebo ne.
Jakub Zeman
7
Divize distribuce
a kampaně: co všechno
sem patří?
Kampaně na záchranu smluv
Call centrum obvolává klienty se smlouvami na investiční životní pojištění, kterým hrozí storno kvůli neplacení.
Po vysvětlení dopadů takového storna 80 % klientů přislíbí
zaplacení a poradce tak nepřijde o peníze i potenciálně nespokojeného klienta.
Stav projektu: již probíhá
Informační kampaně na vybrané klienty
Jedná se například o informativní nabídku slevy na autopojištění od Allianz, prezentaci Konta Partners nebo kampaň
na navýšení pravidelných investic. Cílem těchto kampaní
je „připomenout se“ klientovi, aby značku Partners a svého
finančního poradce „vnímal“ i tehdy, pokud nemá kapacitu
na pravidelný servis. Kampaně navíc přinášejí i byznys v podobě doplnění klientských portfolií o nové produkty.
Stav projektu: již probíhá
Generátor příležitostí na základě „vytěžení“ dat
Projekt, který umožňuje filtrovat data o klientovi a jeho
portfoliu ve FiPu a vyhledávat situace, kdy nastane vhodná
chvíle klienta oslovit s nabídkou servisu, aniž by to musel
poradce neustále sledovat, což je v případě portfolia stovek
klientů prakticky nemožné.
Stav projektu: ve fázi vypracování projektové dokumentace
Lead Management.
Na základě dohody s vybranými webovými servery, aplikacemi nebo s využitím našeho webu peníze.cz získáme zajímavé kontakty na potenciální klienty, kteří řeší své finance. Tyto kontakty budou poskytovány vybraným poradcům
a manažerům Partners a budou přinášet nový byznys.
Stav projektu: ve fázi spouštění – v první polovině června byla
zahájena spolupráce ve věci zasílání leadů od firmy Mediacentrum Group a v dohledné době se chystá rovněž podepsání
smlouvy s firmou Ornicus.
Welcome Call
V rámci projektu zajištění kvality služeb kontaktuje naše
call centrum nové klienty, kteří splňují určité námi nastavené výběrové parametry. Tento nástroj má přispět ke zlepšení
proplacenosti – potvrzení plateb, nastavení trvalých příkazů, posílení vztahu mezi klientem a poradcem a konečně
i posílení brandu společnosti Partners. Může být chápán
i jako obrana proti nešvarům trhu: podvodům, zálohovým
pyramidám, či fiktivním smlouvám. Jsme schopni takto pokrýt více než 60% nových klientů.
Stav projektu: již probíhá
Kampaně, call centrum
a spol.: servis, loajalita,
značka a informace. Proč
jsme je spustili a proč je
chceme dále rozvíjet?
Servis klientům. Ale doopravdy
Každý druhý nováček na supervizích při dotazu na finanční poradenství JINAK jako první vyhrkne: dlouhodobá
spolupráce. Servis je jedním z pilířů naší filozofie, ale každý
poradce se stovkami klientů v portfoliu dobře ví, že servisovat všechny je nereálné a na úkor dalšího rozvoje byznysu.
Servis ale dělat chceme, protože zvyšuje loajalitu klientů,
přináší zajímavý obchod a naplňuje naše sliby dané na analýze. Díky kampaním vznikl nástroj, jak servis opravdu dělat, a ne jen o něm mluvit. Servisní kampaně informují klienty o nových příležitostech na finančním trhu.
Vyřešení dvou velkých problémů. Sirotci a storna
Příští rok oslavíme pátý rok úspěšné existence a neustálého růstu firmy. Za tyto roky prošlo řadami Partners velké
množství poradců, které po sobě zanechalo velké množství
sirotků, tedy klientů bez poradce. Efektivní práce se sirotky umožní udržení dobrého jména Partners v očích těchto
klientů, přinese nám další zajímavý byznys a nováčkům či
poradcům, kteří nejsou zdatnými obchodníky, ale jsou kvalitními poradci, vyřeší otázku dostatku klientely.
Kvůli stornům jsme za ty roky na trhu přišli o miliony.
I tento problém ale může mít své řešení, a to v podobě kampaně na záchranu smluv o IŽP.
Kampaně informují a podporují loajalitu
Každou chvíli přichází informace o novém obchodním
partnerovi, o novém exkluzivním produktu v portfoliu Partners. Máme vlastní bankovní služby, založili jsme investiční
společnost. Jenže kdo z vás má čas všechny své klienty o nových možnostech na trhu informovat? Toto řeší informační
kampaně zaměřené na komunikaci nových produktů nebo
zajímavých slev, jako například na zvýhodněné Konto Partners, zlevněné neživotní pojištění u Allianz nebo na Partners
Profesionální multibrand.
Protože jsou kampaně vysoce individualizované, oslovujeme jmenovitě konkrétní vybrané klienty jménem Partners a jejich finančního poradce. Připomínáme tak klientům
značku Partners, službu, kterou poskytujeme, a zvyšujeme
jejich loajalitu i ochotu Partners doporučit.
Nový byznys je ukryt ve vašich vlastních datech
Stovky analýz a klientů, tisícovky uzavřených smluv: kdo
se v tom má zorientovat, kdo si to má pamatovat, kdo se chce
dívat zpět, když je denně motivován hledět dopředu? Díky
projektu „vytěžení“ klientských dat a generátoru příležitostí nebudete muset na všechno myslet sami, systém vás sám
upozorní na potenciál, který se skrývá ve vašem klientském
kmeni. Vy „jenom“ musíte do FiPu zadávat kompletní a detailní data o svých klientech, aby bylo z čeho „těžit“.
Lada Kičmerová
8
NOVINKY PARTNERS
Nadpozemsky dobrá investice
Na sklonku dubna představili Partners veřejnosti vlastní investiční společnost.
Dvojice dynamických fondů byla pojmenována „Partners Universe“, neboť z celého
„vesmíru“ investičních fondů vybírá jen ty nejlepší. Českým klientům poprvé
v historii přináší možnost investovat do fondů předních světových správců, od BNP
Paribas po BlackRock.
Pa r t ner s i nve st ičn í spole čnost
z ísk a la na sk lon k u rok u 2010 licenci od České národní banky a již
v dubnu 2011 představ ila své pr vní podílové fondy. Unikátní „fondy
fondů“ Partners Universe 10 a 13 se
vymykají svou širokou diverzifikací,
obsahem fondů předních a v Česku č asto nedost upných světov ých
správců i aktivní správou. Atraktivitu investic prostřednictvím Partner s Un iver se d á le z v y šuje i v ypuštění vstupního poplatku, kter ý
by moh l řadu k lient ů od invest ic
odradit. „ Jedním z hlavních pilířů
služeb, které posky tujeme klientovi, jsou právě investice, v ysvětluje
jeden z autor ů projek t u Pa r t ners
investiční společnosti Pavel Kohout.
„Věnujeme velkou pozornost tomu,
abychom vybírali ty nejlepší podílové fondy. Je to velmi náročná práce,
neboť ze stovek dostupných fondů
je třeba pečlivě v ybrat ty, které v yčnívají nad průměr a jsou nějakým
způsobem mimořádné.“
Problém dvou dogmat
Podle Pavla Kohouta jsou stávající
dostupné fondy svázány dvěma dogmaty, především pak nutností dodržovat benchmark. „Manažer, který má
na starost správu podílového fondu,
se musí řídit srovnávacím indexem.
Pokud je pod ním, obvykle může očekávat sankce v podobě srážky prémií.
Pokud je naopak nad ním, je to rovněž
vnímáno negativně – coby možné riziko. Takový fond se tedy drží průměru,
zato je velmi aktivní, co se týče poplat-
9
Pošlete, co nejrychleji první zásilku
bot!“ Stejně tak i český trh představuje v otázkách investic jen sporadicky
obdělané pole. Své přirovnání doložil
Kohout i fakty. Na každého Evropana
připadá přibližně 401 000 korun uložených v podílových fondech, zatímco na průměrného Čecha jen 23 000
korun. Jako kuriozitu zmínil smutný
fakt, že do hazardních her investovali
Češi jen v roce 2009 celkem 127,8 miliardy korun s průměrnou návratností -25,4 %. „S ohledem na chystanou
penzijní reformu a rostoucí význam
soukromých úspor se to bude muset
změnit,“ soudí Kohout.
Když investice, tak
jedině v souvislostech
V souvislosti s investicemi,
investováním a fondy Partners
Universe probíhá a proběhne
i několik vzdělávacích seminářů.
Jedním z nich byly i poslední
Finance v souvislostech s Pavlem Kohoutem a Alešem Tůmou
v pražském hotelu STEP. „Klient
může bohužel velice snadno
podlehnout mediálně zprofanovaným trendům. Svého času
bylo v módě investovat do nemovitostí, později byly v kurzu
investice do zlata a drahých
kovů. Všechny tyto bubliny ale
splaskly stejně rychle, jako se
objevily. Ačkoliv poradce samozřejmě nemůže být natolik
zběhlý v makroekonomice, aby
byl v každém okamžiku schopen analyzovat, jak si vede
třeba bangladéšská ekonomika,
po absolvování semináře získává patřičné předpoklady k tomu,
aby byl schopen uvést samotného klienta do souvislostí tak,
aby jeho výsledná investice byla
uvážená,“ dodává Kohout.
10
ků,“ vysvětluje Kohout. Poplatkům se
lze sice částečně vyhnout investicemi
do burzovně obchodovaných fondů
(ETF), nicméně ani to Kohout nedoporučuje. „S fondy ETF je totiž spojeno
to druhé omezující dogma – stylová
čistota. Lpění na zachování směru investování – třeba výhradně do akcií
– bez ohledu na vývoj na trhu nedává
logiku. S tímto fenoménem jsem učinil vlastní zkušenost. Koncem 90. let
český trh padal jako kámen a já, coby
manažer spravující jeden fond, jsem
zoufale navrhoval snížit podíl akcií.
Odpovědí mi bylo, že přece musíme
dodržovat stylovou čistotu. Jenže v takovém případě dochází k nejhoršímu
možnému scénáři, kdy o alokaci aktiv
rozhoduje ta nejméně kompetentní
osoba – a tou je sám klient.“
Bílé místo na mapě českého trhu
Na tiskové konferenci konané u příležitosti založení Partners investiční
společnosti připomněl Pavel Kohout
proslulou anekdotu o expanzi obuvnického magnáta Tomáše Bati na africký
trh. Dva zástupci byli vysláni, aby
přezkoumali možnost prodeje obuvi
v Africe. Jeden z nich poslal zprávu:
„Nikdo nenosí boty. Žádná možnost
odbytu. Vracím se domů.“ Ten druhý
však naopak telegrafoval: „Všichni
jsou bosí. Obrovská šance odbytu.
Inspirace maďarsk ým obchodním
modelem
Při zakládání investiční společnosti
se Partners inspirovali mimo jiné i vývojem na maďarském trhu. Společnost
BROKERNET Group tam totiž před
třemi lety spustila projekt investičních
fondů Quantis a zaznamenala s ním
velký úspěch. „Maďaři tenkrát ukázali, že tento obchodní model může fungovat velmi dobře. V náš prospěch navíc hovoří i větší vůle lidí investovat,
neboť z makroekonomického pohledu
jsme na tom o něco lépe než krizí zmítané Maďarsko,“ tvrdí Kohout.
Název fondů v ychází s provázání s Partners Mixy, tedy produktem
Par tners Profesionální multibrand
a mixovanými portfolii číslo 10 a 13.
Fondy Partners Universe 10 a 13 nalezneme již ny ní nebo v blízké budoucnosti i v některých exkluzivních
investičních životních pojištěních.
K lienti tudíž budou moci do fondů
Partners Universe investovat i prostřednictvím svých pojistek u společností Allianz, AEGON, AVIVA nebo
České podnikatelské pojišťovny. Pojišťovna AEGON se začátkem května stala historicky prvním klientem
nově vzniklé Partners investiční společnosti. Životní pojišťovna AV IVA
před časem převedla dva své investiční programy na fondy Par tners.
Program Dynamický+ splyne s fondem Partners Universe 10 a Agresivní
multibrand bude převeden na fond
Partners Universe 13. Fondy Partners
i nve st ičn í spole čnost i na lez neme
i v další exkluzivní novince – pojištění F1 od Allianz.
V horizontu následujících měsíců
avizuje Pavel Kohout uvedení zcela
nového třetího fondu, kter ý by měl
oslovit hlavně konzervativní investory. Jeho spuštění je předběžně plánováno na podzim letošního roku.
Jakub Zeman
Partners Universe 10
Partners Universe 13
Cílem fondu Partners Universe 10 je poskytnout klientovi
diverzifikované portfolio fondů, které pokryje jeho investiční potřeby. Strategie fondu je dynamická, a tedy obsahuje
i rizikové investice do akciových či komoditních fondů.
Tyto instrumenty tvoří zhruba 70 % portfolia fondu. Protože
hodnota akcií standardně v krátkodobém horizontu kolísá
směrem nahoru i dolů, je nutné dodržet doporučený investiční horizont, na kterém je potenciální výnos oproti konzervativním aktivům podstatně vyšší.
Ani Partners Universe 13 nesleduje žádný srovnávací index
a klade důraz na vysokou diverzifikaci. Přidanou hodnotou
fondu je pečlivý výběr renomovaných domácích i světových
správců, které společnost považuje za mimořádně kvalitní,
a to z „vesmíru“ přibližně 2 500 fondů. Podíl akciových
fondů se může pohybovat mezi 34 a 56 % portfolia. Akciová
složka zahrnuje jak akcie rozvinutých trhů a střední Evropy,
tak akcie z rozvíjejících se trhů, bez omezení na konkrétní
země či odvětví.
Partners UniversePartners
13
Universe 10
Strategie fondu je dynamická, s výchozím podílem rizikových
Cílem fondu Partners Universe 10 je poskytnout klientovi
Protože hodnota akcií standardně v krátkodobém horizontu
Fond nesleduje žádnýinvestic
srovnávací
index, volné investiční
jako jsou akcie, komoditní fondy či high-yielddiverzifikované portfolio fondů, které pokryje jeho investiční
limity naopak umožňují
odlišitvese
od čistě
pasivních fondů potřeby. kolísá směrem nahoru i dolů, je nutné dodržet doporučený
dluhopisy,
výši
90 %.
investiční horizont, na kterém je potenciální výnos oproti
kopírujících trh. Dluhopisové fondy celkem tvoří 30–50 %
Ani Partners Universe 13 nesleduje žádný srovnávacíStrategie
index fondu je dynamická, a tedy obsahuje i rizikové
konzervativním
aktivům
podstatně
vyšší.
portfolia. Limit zahrnuje
konzervativní
složku
i fondy
zaa klade
důraz na vysokou
diversifi
kaci.
investice do
akciových či komoditních
fondů.
Tyto instrumenty
70 % portfolia fondu.
hodnota
Dluhopisové
fondyProtože
celkem
tvoříakcií
17–29 % portfolia. Limit
měřené na dluhopisy s vyšším stupněm rizika, poskytující tvoří zhruba
hodnotou
fondu je pečlivý
renomovaných
standardně
v krátkodobém
horizontu kolísá
směrem
nahoru zaměřené na dluhopizahrnuje
konzervativní
složku
i fondy
vyšší výnos, zejména Přidanou
high-yield
dluhopisy.
Podíl výběr
akciových
domácích i světových správců, které společnost považuje
i dolů, je nutné dodržet doporučený investiční horizont,
s vyššímvýnos
stupněm
rizika poskytující
fondů se může pohybovat
mezi 27
a 45 %
Akciová
za mimořádně
kvalitní,
a to zportfolia.
„vesmíru“ přibližně
2500
fondů. sy
na kterém
je potenciální
oproti konzervativním
aktivům vyšší výnos, zejména
Podíl akciových
fondů trhů
se může
pohybovatEvropy,
mezi 34 apodstatně
56 %
vyšší.
high-yield
dluhopisy. Dalších 8 až 28 procent portfolia
složka zahrnuje jak akcie
rozvinutých
a střední
portfolia. Akciová složka zahrnuje jak akcie rozvinutých
tak akcie z rozvíjejících
se trhů, bez omezení na konkrétní bez připadá na ostatní typy investic – komoditní fondy a dále
trhů a střední Evropy, tak akcie z rozvíjejících se trhů,
Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark),
tzv. total
fondy. odlišit se od čistě
země či odvětví. Dalších
5–30 %
portfolia
na ostatomezení
na konkrétní
země čipřipadá
odvětví. Protože
hodnota
volnéakcií
investiční
limity return
naopak umožňují
standardně
v krátkodobém
horizontu
směrempasivních
nahoru fondů kopírujících trh.
ní typy investic – komoditní
a dále
tzv. total
returnkolísá
fondy.
9%
6%
14 %
i dolů, je nutné dodržet doporučený investiční horizont,
na kterém je potenciální výnos oproti konzervativním
aktivům
Dluhopisové
fondy celkem tvoří 30–50 % portfolia. Limit
podstatně vyšší.
zahrnuje konzervativní složku i fondy zaměřené na dluhopisy
s vyšším stupněm rizika poskytující vyšší výnos, zejména
Dluhopisové fondy celkem tvoří 17–29 % portfolia. Limit
high-yield dluhopisy. Podíl akciových fondů se může
zahrnuje konzervativní složku i fondy zaměřené na dluhopisy
pohybovat mezi 27 a 45 % portfolia. Akciová složka zahrnuje
s vyšším stupněm rizika poskytující vyšší výnos, zejména
jak akcie rozvinutých trhů a střední Evropy, tak akcie
high-yield dluhopisy. Dalších 8 až 28 procent portfolia
z rozvíjejících se trhů, bez omezení na konkrétní země
připadá na ostatní typy investic – komoditní fondy a či
dále
odvětví. Dalších 5–30 % portfolia připadá na ostatní typy
tzv. total return fondy.
investic – komoditní a dále tzv. total return fondy.
7%
8%
28 %
8%
29 %
11 %
Základní informace
Základní informace
ISIN: CZ 0008473527
ISIN: CZ 0008473527
Minimální výše investice: 50 000 Kč
Minimální výše investice: 50 000 Kč
Minimální výše následných investic: 10 000 Kč
Minimální výše následných investic: 10 000 Kč
Nákupní poplatek: aktuální výše 0,00 %
Nákupní poplatek: aktuální výše 0,00 %
Poplatek při zpětném odkupu: max. 4,9 %; po 5 letech
0,00 %při zpětném odkupu: max. 4,9 %; po 5 letech 0,00 %
Poplatek
Doporučený investiční horizont: 5 až 10 let
Doporučený investiční horizont: 5 až 10 let
12 %
24 %
Dluhopisy CZK
12 %
15 %
17 %
Dluhopisy CZK
High yield dluhopisy
High yield dluhopisy
Akcie – vyspělé trhy
Akcie – vyspělé trhy
Akcie CEE
Akcie Emerging Markets
Komoditní fondy
Aktivně řízené fondy
Akcie CEE
Akcie Emerging Markets
Komoditní fondy
Aktivně řízené fondy
11
ROZHOVOR
Zpátky do školy!
Vedle kontrolního systému Watchdog 2.0 získávají Partners další nástroj, který
zdokonalí úroveň profesionality poradenské sítě společnosti. Nová OSA vzdělávání
bude navíc začínajícím poradcům kompasem pro jejich cestu od pohovoru až
k nejvyšším pozicím ve firmě. Podrobnosti nám prozradila spoluautorka OSY
vzdělávání Gabriela KUDRNOVÁ.
Co se skrývá pod termínem „OSA
vzdělávání“ a jaké vlastně byly
motivy vedoucí k reorganizaci
vzdělávacího programu Partners?
OSA vzdělávání je materiál, který
rozebírá detailně vzdělávací program
12
pro poradce Partners, od Trainee akademie až po Ředitelskou akademii.
Naleznete v ní popis jednotlivých fází
vzdělávání, popis konkrétních školení
včetně optimálního časového rozvržení i doporučené pozice školitelů. Bylo
zkrátka nutné pevně vytyčit cestu poradce a manažera od píky až po pomyslný vrchol a poskytnout každému právě to vzdělání, které v daný moment
potřebuje.
Čím se liší od původního stylu
vzdělávání?
V prvé řadě jsme chtěli sjednotit názvosloví užívaná v našem vzdělávacím
programu. Pokud je jeden seminář veden pod několika různými názvy, pro
účastníky to může být hodně matoucí,
ani nemluvě o tom, že to působí krajně
neprofesionálně. Hlavním cílem bylo
ale jasné stanovení standardů, které
má vzdělávání napříč všemi strukturami mít a které je třeba dodržovat, aby
nás to posunulo opět dál…
Říkáte všemi strukturami – liší se
snad dnes tyto standardy?
V některých strukturách je úroveň
vzdělávání jiná než v těch druhých –
v některých lepší, v některých horší.
Nováček má zpravidla jasnou představu o tom, co ho bude čekat v průběhu
prvních týdnů až do supervize. Jenže po absolvování supervize začínají
mnozí tápat. Tím, že je obsah vzdělávání detailně popsán v OSE, získává
samotný nováček přehled o tom, jaké
vzdělání má ve kterou dobu získat.
Stejné informace má jeho garant a vedoucí, což velmi usnadní a urychlí je-
jich náročnou práci. Pokud se nováčkovi nedostane informací předepsaných
v OSE, může zatlačit na svého vedoucího a domáhat se nápravy. Tím je jištěna kvalita vzdělávání a my budeme
moci efektivně synchronizovat školení
daného poradce od pohovoru až po ředitelskou pozici. Součástí OSY budou
navíc prezentace k jednotlivým typům
seminářů, které doporučujeme používat. Pokud poradci a manažeři mají
své vlastní, mohou se jimi alespoň inspirovat. To je další věc, kterou se snažíme manažerům a poradcům pomoci
v usnadnění jejich práce a zároveň
k podpoře profesionálního vzdělávání.
Praxe místo biflování
Poradci si musí projít
několikatýdenním vzdělávacím
programem. Přitom mezi
požadavky kladenými společností
Partners na uchazeče nefiguruje
vysokoškolské vzdělání – není to
podle vás trochu disproporce?
Diplom není ani zdaleka zárukou
toho, že bude člověk dobrým
obchodníkem a manažerem. Znám
bohužel spoustu lidí s titulem,
kteří jsou v běžném životě
nepoužitelní a naopak. I kdyby měl
daný poradce jen středoškolské
vzdělání, absolvování kompletního
vzdělávacího programu Partners
zaručí, že se stane dokonalým
profesionálem, kterému můžeme
s důvěrou svěřit péči o nové
spolupracovníky i finance našich
klientů.
Je vůbec – čistě technicky vzato
– možné, aby se člověk deset let
po ukončení školní docházky byl
znovu schopen naprogramovat
na tak intenzivní přísun nových
informací?
Nemyslím si, že by v tom měl být
problém. Je totiž nutné si uvědomit, že
OSA vzdělávání Partners není totéž co
„studentské“ vzdělávání. Ve škole dostanete do ruky učebnici nebo skripta
a musíte se bif lovat fakta. Naše OSA
vzdělávání je zcela odlišná. Veškeré informace, které poradce získá, má okamžitě možnost vyzkoušet si v praxi.
Vzdělávání podle nové OSY se realizuje od
května letošního roku, kdy byla OSA zveřejněna
do sítě.
Atestace bude spuštěna 1.9.2011 pro ty
kteří k tomuto datu obhájí pozici M1 a budou v
potvrzovacím období. Podklady pro přípravu na
Atestaci M1 spolu s popisem celkového průběhu
Atestace budou zveřejněny v průběhu července.
Přehled OSY vzdělávání naleznete v Prometeu
v sekci Dokumenty/Topvedoucí a Vedoucí/OSA
vzdělávání.
Ostatní materiály k OSE vzdělávání budou od
července průběžně zveřejňovány v Prometeu.
OSU vzdělávání představujeme i v nové náborové brožuře
13
Jak se bude OSA vyvíjet?
Bude zohledňovat nové trendy
a potřeby?
Určitě, naše OSA je unikátní v tom,
že se bude pravidelně upgradovat –
tím zajistíme vysokou kvalitu vzdělávání i do budoucna. Přirovnala bych
to k finančnímu plánu; musíte se o něj
pravidelně starat za jakýchkoliv okolností. Se vzděláním je to podobné…
Jaké jsou konkrétní body nové
OSY vzdělávání?
V prvé řadě máme za cíl zjistit,
zda chce nováček jít tzv. klientskou
cestou, nebo zda preferuje kariérní
růst a možnost budování týmu, což
je většina případů. Asi největších
změn doznala Consultant akademie.
Zde klademe velký důraz na osobní
rozhovory a na to, aby byly dodržovány
obsahy T-Teamů. Spousta lidí si
neuvědomuje, že jiná forma školení,
než je předepsána v OSE, může změnit
obsah, nebo dokonce pokazit celkový
efekt a koncept vzdělávacího programu.
To samé – dodržování pravidel – platí
i pro Akademii budoucích vedoucích;
například semináře Manažerských
dovedností I–III jednoduše nelze
realizovat formou tříhodinov ých
K-Teamů, protože takovým způsobem
nelze naplnit podstatu a cíl těchto
seminářů.
„Supervize“ pro manažery
V minulém vydání JsmePartners
jste prozradila, že by měly být
spuštěny prověrky podobné
supervizím, ale tentokrát se
zaměřením na budoucí manažery.
Už je známo, jak by měly vypadat?
Těmto prověrkám jsme dali název
Atestace a budou probíhat formou
písemných testů po obhájení pozice M1
během potvrzovacích období manažerů.
Atestace mají celkem tři cíle: posoudit
manažerský potenciál nastupujícího
manažera, zjistit jeho stávající úroveň
potřebných znalostí a dovedností a také
definovat oblasti, v kterých se musí
intenzivněji zlepšovat.
Další prověrka? Vždyť máme
supervize – není to tedy zbytečné?
Určitě ne. Atestace má totiž jiné
cíle než super vize. Výsledky testů
mohou odhalit skr y té nedostatky
uvnitř struktur. Pokud je odhalíme,
můžeme pátrat po jejich příčinách,
a tím pádem můžeme zdokonalit náš
vzdělávací systém i podnikatelský um
našich lidí. Pokud by poradce testem
neprošel a bylo by pravděpodobné, že
to může být z jiných než neznalostních
důvodů, následovalo by poz vání
na ústní část, kde by obhajoval své
odpovědi. V případě, že by je neobhájil
nebo by neuspěl z důvodu neznalosti
základních informací, čekal by ho
opravný termín s další skupinou M1.
Nicméně již po případném prvním
neúspěchu by měla proběhnout
komunikace s jemu přímo nadřízeným
manažerem a měla by se zjišťovat
příčina neúspěchu a řešit způsob jejich
odstranění. V případě neúspěchu
nečeká poradce kariérový postih, ale
částečné omezení jeho pravomocí.
Naproti tomu možnost získání atestace
pova žujeme za silně motivační,
neboť to bude oficiálním stvrzením
poradcov y kompetence a jasnou
zprávou jeho podřízeným, že zastává
svou vedoucí pozici oprávněně.
Jakub Zeman
OSA vzdělávání očima Petra Kroupy
Vzdělávací systém donedávna v ycházel ze zkušeností jednotlivých ředitelů a manažerů, přičemž každá skupina si jej upravovala po svém. Taková
koncepce je možná v menších firmách,
kde je silná osobnost s dobrou filozofií a správnými vizemi schopna zajistit
správný směr vzdělávání všech svých
spolupracovníků. Ve firmách naší velikosti to však působí značně neefektivně. Dochází často k rozdílné úrovni
vzdělávání v jednotlivých skupinách,
k rozdílnému v nímání naší f ilozofie a k předávání rozdílných a často
i značně zkreslených informací. A to
je hlavní důvod, proč jsme se pustili
do tvorby jednotné, doporučené koncepce vzdělávacího systému. Pokusili
jsme se jasně pojmenovat a sjednotit
naše úspěšné obchodní know-how,
které jsme poměrně dlouho vytvářeli.
Chceme tím ulehčit našim spolupra-
14
covníkům, vedoucím, ale i ředitelům
jejich práci a podpořit a ochránit naši
společnou značku Partners. Celý koncept a jednotlivá doporučení vycházejí z materiálů získaných napříč celou
firmou. Bylo velmi potěšující zjistit,
že nejvíce rostoucí skupiny vycházejí
v podstatě ze stejné koncepce, lišící se
pouze v maličkostech.
Náš vzdělávací systém není prioritně systémem prodejním. Nepřipravuje
tedy spolupracovníky pouze na práci
finančních poradců, ale připravuje je
především na manažerskou dráhu.
Všichni si uvědomujeme, že od schopných manažerů se vše odvíjí. Proto je
celý vzdělávací systém komplexně zaměřen na dovednosti, které zabezpečují velký osobnostní rozvoj našich lidí.
Učí je vytvářet správný dojem, zvyšuje
jejich sebevědomí, ale zároveň dodává
i určitý cit pro jednání s lidmi či nadhled v řešení situací, se kterými se každý z nás dnes a denně setkává. U řady
firem vnímám pouze tlak na produkci,
ale ne na dlouhodobou kvalitu. A právě
dlouhodobé vnímání kvalitního byznysu bylo podkladem vzniku celého vzdělávacího systému. To, jak si vedeme
oproti ostatním firmám, je vidět nejen
z obchodních výsledků, ale i z toho, jak
nás vnímají obchodní partneři či široká veřejnost. A toto vnímání je jednoznačně pozitivní.
SERIÁL PRO PORADCE
Luděk Švarc:
Pravidla sestavování portfolia
Kvalitní finanční portfolio je opravdovou vizitkou finančního poradce a klienta
provází v ideálním případě mnoho desítek let. Jak vybrat z tisíců produktů ten
správný, jak reagovat na cíle a přání klienta v navrženém finančním plánu? Pravidla
sestavování finančního portfolia představuje manažer Partners Luděk ŠVARC.
Tvorba portfolia začíná již tím, že
na analýze získáte kompletní a správné údaje. Základními vstupy jsou data
o příjmech a výdajích, dluzích a úsporách. Neméně důležité je zjistit, jaké
zkušenosti s financemi už klient má
a jaké mají jeho blízcí. Můžete narazit
na někoho, kdo používá sotva běžný
účet, jiný klient zase už má za sebou nějaké negativní zkušenosti s investicemi
či dalšími produkty – a toto je třeba mít
při sestavování portfolia i jeho následné komunikaci v paměti. A samozřejmě
musíte získat kompletní stávající portfolio smluv a začít sestavování finančního
plánu právě jeho důkladným auditem.
Co se starým portfoliem?
Audit stávajících smluv není triviální
a chce to věnovat mu nějaký čas. V první
řadě musí stávající smlouvy plnit klientovy cíle. A nejde jen o to podívat se,
zda klient zajištění má, nebo nemá, ale
také nastudovat, jaké to zajištění je. To
znamená podívat se pod pokličku daného produktu, zkontrolovat důležité části
pojistných podmínek a nákladovost pojištění…
Rozhodnutí o případné změně portfolia není vždy jednoduché a chce to
dobře si spočítat, zda je pro klienta například změna životní pojistky skutečně výhodná. Nejde pochopitelně o to, že
náš produkt je lepší než ten jeho, ale poradce musí vyčíslit ztráty, které klient
zrušením smlouvy utrpí, a porovnat je
s úsporami, kterých dosáhne díky nové
pojistce. Pro základní orientaci jsou
perfektním nástrojem produktové analýzy životních pojištění Dušana Šídla.
Častou zby tečností v por tfoliích
klientů jsou různá připojištění na pojistných smlouvách, jako je třeba připojištění placení regulačního poplatku
v nemocnici a podobně. Jsou to sice
drobné výdaje v řádu stokorun ročně,
ale stejně není žádný důvod takové věci
platit. Kdyby pak opravdu k nějaké pojistné události došlo, tak se klientovi
15
ani nebude chtít se kvůli pár stovkám
plnění prokousávat nutnou administrativou. To jsou typické výdaje za finanční
produkty, které má smysl zcela zrušit.
Jakmile mám všechna data pohromadě, začíná důležitý úkol kompletně
je zadat do FiPu. Ve FiPu se pak již finanční plán sestavuje hladce a hlavně:
výsledek vypadá hodně dobře.
Základní pilíře a nadstavba
ve finančním portfoliu
K lientům zpočátku vždy kreslím
obrázek, na kterém jim vysvětluji, jak
s nimi budu portfolio stavět. Je to poměrně známá koncepce domu, v jehož
základech jsou tři pilíře: bydlení, příjmy a jejich zajištění a rezervy. V nástavbě neboli „střeše“ nalezneme otázky
stáří a potomstva a konečně na úplném
vrcholu další investice s jinými cíli.
Základní tři pilíře má v portfoliu
smysl řešit jako první, dokud tyto prvky nejsou vyřešeny, všechno ostatní jde
stranou. Většinou klienti stejně přijdou
a ukáže se, že příjem nemají pořádně
zajištěný, rezervy nemají, spoří něco
pro děti a na stáří si dávají dvě stovky do penzijního fondu. A i když je to
hezké, že rodiče spoří dětem na stavebním spoření, tak pokud nemají rezervy
a náhle se jim rozbije auto, stejně sáhnou právě po tom „stavebku“ a původní
ušlechtilé cíle jsou zapomenuty. Takže
postavit v portfoliu tři pilíře je základ.
Tři pravidla
Mám tři základní pravidla pro finanční plán. Tím prvním je BEZPEČNOST. To znamená, že celé portfolio
musí být sestavené bezpečně, a tedy
klient musí být schopen a ochoten ho
dlouhodobě platit. Proto u některých
klientů nedělám celé portfolio hned
najednou. Na prvním poradenství například řeším jenom základní stavební
kameny, jako je zajištění nebo tvorba
likvidní rezervy na nějakém ING kontě
nebo AXA CZK kontě. A teprve později na servisu, kdy jsou základní pilíře
vybudované, se s klienty začnu bavit
o „střeše.“
Druhou zásadou je VÝNOS. Teprve
ve chvíli, kdy je splněna podmínka bezpečnosti, se začnu dívat, kde je nejzajímavější výnos s ohledem na riziko. Zde
už jde o to, porovnat jednotlivé produkty dle jejich možného výnosu a vybrat
ten nejvýhodnější.
No a posledním pravidlem je PO-
16
STUPNOST, tedy přístup ke změně
myšlení klienta a uzavření celého finančního por t folia v jednotliv ých
krocích. Je to i proto, že představení
finančního plánu se všemi jeho aspekty je pro mnoho klientů malá revoluce
a nutnost obrovské změny v myšlení.
Takový klient, který se tím cítí být až
příliš zavalen a vyděšen, potom má tendenci vyrukovat s námitkou typu „já si
to ještě musím rozmyslet…“
Potřeba dodržovat pravidlo postupnosti je ovlivněna i tím, o jak velkou revoluci v životě klienta se jedná, a intenzitou vztahu, který s ním poradce má.
Pokud se jedná o blízký vztah a poradce
má charisma a klientovu důvěru, může
mu celé portfolio předložit najednou
a povede se. Zejména u nováčků to však
často neplatí.
Vstupní data
k sestavení finančního
portfolia:
1. Bilance, výdaje a příjmy, úspory
a dluhy
2. Zkušenosti klienta i jeho
blízkých s finančním trhem
3. Stávající portfolio smluv
4. C íle a přání aneb „co řeší a co
by měl řešit“?
Výpočty a příběhy
Osobně finanční plán stavím i vysvětluji na číslech a výpočtech. V případě zajištění tak například klientům spočítám,
kolik ještě zhruba vydělají do důchodu,
pokud budou zdraví. A o kolik přijdou,
pokud se jim něco stane a skončí v invalidním důchodu. Mohou si tak konkrétně
udělat představu o tom, o jaké peníze se
jedná. Tím pádem už těžko mohou uvažovat ve stylu „kdyby se to stalo, tak se
to nějak vyřeší…“ Převedena do čísel ta
situace nabírá jasných obrysů.
Postup poradce v této fázi je velmi
individuální a vždy záleží na poradci
a typu klienta, zda je lepší přiblížit finanční plán a portfolio spíše na příbězích, nebo se opírat o čísla. Já častěji
preferuji věci přesně propočítat a stavět
na číslech, protože je mi to bližší. Základem ale vždy je, aby si klient riziko
a potřebu danou věc řešit vůbec uvědomil, což je úkolem analýzy. Potom se
již můžeme bavit o produktech, číslech
a parametrech.
Pokud v portfoliu řeším zajištění, tak
klientům radím nepojišťovat zbytečné
„drobnosti“. V oblasti zajištění řeším
zásadní problémy a pojišťuji smrt, trvalé následky úrazu a invaliditu. A pokud
klienti nemají ještě vůbec žádnou rezervu, pojišťuji třeba i pracovní neschopnost, ale například až od šedesátého
dne dál. Pojištění má smysl platit pouze
pro skutečně fatální záležitosti.
Otázka zajištění příjmu se pochopitelně netýká pouze živitele rodiny. Stejně tak kdyby se něco stalo s maminkou
v domácnosti bez příjmů, bude pracující otec řešit dilema, zda zůstat doma
s dětmi, nebo si najmout pomoc. A zase
se bude jednat o velké výdaje a výpadek v příjmech. Řeším proto zajištění
každého člena rodiny včetně vážných
nemocí a trvalých následků úrazu dětí.
Stáří nikoho netrápí
Na zajištění př íjmů a př íprav u
na stáří si při otázce Co nejvíc ve financích řešíte? nevzpomene snad nikdo. Přesto mají produkty na ošetření
těchto cílů pevné místo v portfoliu.
Stáří stejně jako zajištění příjmů komunikuji hodně skrze čísla. Nikdo samozřejmě nedokáže odpovědět na onu
otázku v analýze ohledně toho, jak by
se chtěli mít v důchodu. Ale zda stejně,
lépe nebo hůře než nyní, to již zodpovědět dokážou. Proto jim spočítám,
kolik zhruba bude jejich státní starobní důchod a kolik si musí našetřit, aby
si v důchodovém věku udrželi do 85 let
stejnou životní úroveň, jako mají dnes.
Na tyto výpočty je FiP perfektní,
umí spočítat státní důchod, výši nutných úspor, zohlednit časovou hodnotu peněz i inflaci. Počítám vždy v dnešních penězích i v přepočtu na budoucí
hodnotu. Zde se s využitím srovnávací
tabulky jednotlivých produktů snažím
také odbourat strach z pravidelných
investic i do dynamičtějších strategií, které jsou součástí produktového
portfolia pro řešení otázky přípravy
na důchod. Klient jasně vidí, že pod
polštářem si na důchod nikdy nenaspoří. Nestačí, aby tam peníze jen sypal, ale je nutné, aby i ty peníze samy
něco dělaly, zhodnocovaly se.
Pravidelnou měsíční úložku do investic je třeba s lety zvedat tak, jak odpovídá právě znehodnocování peněz.
Velká částka by v první chvíli klienta
„zabila“, zaplatil by ji dvakrát a pak
by přestal. Proto dnes začne odkládat
alespoň tisícovku nebo dvě a na servisu si potom řekneme, že je čas to zase
zvýšit…
Poplatky a pravidelné investice
Vstupní poplatky u pravidelných
investic klienti řeší a zdá se jim to
hodně, protože se to počítá z celkové cílové částky. Vysvětluji jim, že je
to poplatek za úplně celou dobu a že
na to musí pohlížet s vědomím účelu
daného produktu v portfoliu, kterým
je dlouhodobá kumulace prostředků.
Není to nic, na co by měli za pět let
sahat a vybírat. Je to stejné, jako by
si koupili jízdenku z Ostravy do Prahy
a vystoupili hned ve Frýdku-Místku.
Také by se mohli rozčilovat, že ta cesta byla nepřiměřeně drahá. Koupili
si cestu k nějakému cíli a ten si mají
produktem splnit.
Pravidelné investice volím nejčastěji ve formě Rentiera od Pioneeru
nebo Generace X od AXA. Rentier je
zajímavý schopností investice ke konci investičního horizontu „uzamykat“
do konzervativnějších aktiv, AX A to
ještě neumí, ale má zase o něco nižší
poplatky.
součást produktového portfolia. Je
velice užitečné klientům již při prvním kontaktu vysvětlit, že čas na řešen í f i na nc ová n í byd len í a s t í m
souvisejících finančních náležitostí
není ve chvíli, kdy mají vybraný byt
či pozemek a rychle pátrají po tom,
kdo jim půjčí. V takovou chvíli je již
pozdě. Bydlení má smysl řešit klidně
dva roky dopředu. Klient tak ví, co si
může dovolit, co mu jeho rozpočet
umožní. Teprve když vím, jak financuji, mohu vybírat bydlení.
Na r oz d í l o d p or adc e ba n kovní úředník k lienta neupozor ní, že
až za tři roky jeho manželka půjde
na mateřskou, tak na splácení hypotéky nebudou mít. To je naše role
a odpovědnost. Jakmile mi klienti říkají, že bydlení chtějí řešit až za pár
let, tak reaguji: No výborně, alespoň
máte čas se pořádně připravit na to,
co to pro vás bude znamenat!
Financování bydlení a zajištění je
v portfoliu třeba provázat, to ale nebývá problém, protože klienti jsou ze
starých časů ještě zvyklí, že zajištění
při hypotéce mít musí a dává jim to
logiku. Banky to sice již nevyžadují,
ale klientům to není problém „prodat“.
Rezerva jako základ
Vybudování rezer v y ve v ýši tř íaž pětinásobku měsíčních v ýdajů je
naprost ý zák lad celého f inančního
portfolia. Pokud klient rezervu nemá,
je to to první, co s ním vedle zajištění řeším. Drtiv ý podíl té investiční
částky, která klientovi vychází, v takovém případě dám v první fázi právě
na tvorbu rezervy. Naopak v případě
klienta, který má někde na stavebním
spoření po vázací lhůtě nebo na účtu
peněz mnohem více, radím ponechat
likvidní a bezpečnou rezervu a zbytek
investovat, třeba do našich Partners
Mixů.
Vybudování kvalitního finančního portfolia klienta je běh na dlouhou trať a často vyžaduje opakované
schůzky s klientem a dlouhodobou
spolupráci. A lespoň jednou za rok
by se měl poradce s klientem vidět
a portfolio někam posunout. Upomínky ve FiPu jsou skvělým nástrojem,
jak si důležité momenty ve finančním
životě klienta označit a připomenout.
Produkt ten, či onen
Pokud již jednou produkt prošel
v ýběrov ý m sítem analy tického oddělení centrály, tak vím, že je dobrý.
Potom již rozlišuji jen takové nuance
mezi produkty, jako že vím, že jeden
má hodně v ysoké zajištění za malé
č á st k y, a le ne zc ela stopro c ent n í
investiční část, jinde jsou zase dobré investiční programy, někde zase
dobře pojistíte celé rodiny. Velkou
roli hraje i má zkušenost s danou
pojišťov nou ohledně k valit y ser v isu, tedy především rychlost uzavření
smlouv y a případné řešení pojistné
události.
Všechny produkt y poradce znát
do detailů nemůže. Proto je důležité,
aby si vybral několik produktů, které
bude mít hodně nastudované, bude
je umět dobře nastav it, znát v ýhody i nevýhody. S těmi potom aktivně
pracuje a sestavuje je do klientských
portfolií.
Bydlení
Téma bydlení je samozřejmě jeden ze základních pilířů a důležitá
FiP na výrobu finančního plánu
FiP je př i sestavení f ina nční ho
plánu velkým pomocníkem a hodně
Tipy pro tvorbu
a správu finančního
portfolia Luďka Švarce
Kouzlo čísel
Záleží vždy na klientovi i poradci, ale
osobně se mi produktové portfolio
dobře staví na výpočtech a číslech.
Klient vidí, co ho čeká, kolik si musí
našetřit, o kolik by mohl přijít.
Připomínky ve FiPu
Při správě finančního portfolia je
dobré opírat se o připomínky ve
FiPu a ozvat se klientovi na servis
ve správnou chvíli. Je to zajímavý
potenciál pro byznys a velmi dobrý
signál pro klienta.
Postupná revoluce
Pokud má klient, který doposud
znal jen běžný účet a žil od výplaty
k výplatě, akceptovat a dodržovat
nastavený finanční plán, je dobré
portfolio uzavírat v jednotlivých
krocích. Nejprve vyřešit rezervu,
zajištění a případně bydlení,
potom se přesunout k investicím,
jednorázovým i pravidelným.
Nejlevnější nemusí být nejlepší
Platí to u pojištění, hypoték a
prakticky všech finančních produktů.
Padesátikoruna navíc nemusí nic
znamenat, pokud za ní klient dostává
kvalitnější produkt více odpovídající
jeho potřebám a cílům.
věcí dnes již dělá sám. Samozřejmě
„v ychytávky“ jako kalkulačky, srovnávací tabulky nebo informace o produktech a finančních institucích se
dají ve finančním plánu skvěle využít
a ve v ýsledku klientovi předkládáte
komplexní mnohastránkovou „knihu“ o jeho financích.
Používám dokonce vzorový vypracovaný f inanční plán s por tfoliem
fiktivního klienta, který ukazuji již
na analýze. Klienti tak vědí, na co se
mohou těšit, co bude v ýsledkem našeho setkání a za co například také
dávají doporučení.
Lada Kičmerová
17
PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY
Partners na prahu bankovní
revoluce
Před rokem uvedli Partners ve spolupráci s UniCredit Bank na trh unikátní
bankovní produkty pod značkou Partners. Rok se sešel s rokem a nadešel okamžik
bilancování. Ukázalo se, že Partners stáli u zrodu zcela nové epochy českého
bankovnictví. O tom, jak k tomu vlastně došlo, jsme si povídali s manažerkou
Partners bankovních služeb Dagmar PRAJZLEROVOU.
Jak zpětně hodnotíte uplynulý rok
fungování Partners bankovních
služeb?
Začátky nebyly lehké. Některé banky nás tenkrát sledovaly s lehkým despektem. Tehdy bylo nepřípustné, že by
se nějaký jejich produkt prodával pod
značkou druhé firmy, jako je tomu například u Konta Partners. Ale cesta ke zlatým jablkům je trnitá. Dnes se situace
na bankovním trhu změnila a s odstupem času se ukázalo, že naše volba byla
správná. Co víc, dokonce bych si dovolila
tvrdit, že jsme zahájili zcela novou epo-
18
chu českého bankovnictví. V současné
době uzavíráme tisíc smluv měsíčně, což
je velmi dobrý výsledek…
Proč padla volba právě na UniCredit
Bank?
Chtěli jsme, aby bankovním partnerem byl někdo adekvátní našim ambicím, ideálně banka, která na českém
trhu patří do tzv. „velké čtyřky“. Byli
jsme poměrné nároční, neboť jsme chtěli specifický produkt, který by uspokojil
potřeby našich klientů. Samotnému výběru partnera předcházela analýza, bě-
hem které jsme se ptali zhruba dvou tisíc
našich klientů, jak by si vlastně představovali ideální účet. Když jsme získali
výsledky analýzy, rozběhla se jednání
s vytipovanými obchodními partnery. Nicméně záhy se ukázalo, že jediná
UniCredit Bank byla ochotná vyjít vstříc
našemu požadavku, tedy vytvořit účet
přesně na míru Partners a umožnit jeho
prodej pod tyrkysovým logem. UniCredit Bank totiž tou dobou procházela zásadními změnami a přeorientovávala se
především na retailovou klientelu – což
je koneckonců i naše cílová skupina.
Konto Partners Plus
za zvýhodněnou cenu až
do konce roku
Jaké produkty jsou v současné
době v nabídce Partners bankovních
služeb?
Kromě možnosti sjednání hypotečního úvěru a čipové embosované kreditní
karty Visa Partners patří do nabídky
Partners bankovních služeb trojice účtů.
Základním produktem je Konto Partners, právě to, o němž jsem v úvodu říkala, že vznikalo podle připomínek našich
vlastních klientů. Dále máme v portfoliu
Expresní konto, které uspokojí hlavně klienty hledající základní bankovní
služby za minimální cenu. Třetím účtem
v naší nabídce je Konto Partners Plus,
které vzniklo doplněním původního
Konta Partners o nové služby.
Čím se liší Konto Partners Plus
od běžných účtů?
Konto Partners Plus ocenění především takzvaný „easygoing klient“; tito
klienti se zpravidla nezabývají operacemi typu převádění peněz ze spořicího
účtu na běžný. Věnují se naplno svému
podnikání a nemají čas sledovat každodenní přírůstek na účtu, nicméně
vědí o tom, že prostředky, které mají
na účtu uloženy, jsou jim v případě potřeby okamžitě k dispozici, navíc jsou
zajímavé úročeny. Úrok 1,5 % na běžném účtu je totiž zcela unikátní – běžné
úročení je zhruba 0,01–0,1 %. Navíc se
klientům úroky připisují měsíčně, a nikoliv čtvrtletně, jak je tomu u spořicích
účtů. V neposlední řadě se nám podařilo
vyjednat s UniCredit Bank výhodnější cenu za vedení Konta Partners Plus.
Dříve to bylo 139 korun, nyní je to 89
korun. Ačkoliv původně měla tato akční
nabídka platit pouze do konce května,
na nedávném strategickém mítinku vedení společnosti Partners bylo vzhledem
k tomu, jak velký je zájem o toto atraktivní konto, rozhodnuto o tom, že Konto Partners Plus bude za zvýhodněnou
cenu k dispozici až do konce roku 2011.
A co chystáte do budoucna?
Uvažujeme o zcela novém kontu, které bude určeno pro náročnější klientelu.
Navíc máme od poradců a jejich klientů poptávku po účtu určeném speciálně
pro podnikatele. Tyto dva nové produkty
bychom chtěli představit do konce roku
2011. Ráda bych do budoucna prohloubi-
la spolupráci s manažery na pozicích M1
a M2 – i s ohledem na to, že se ze strany
manažerů ozývají požadavky na zavedení ranklistů výkonů prodeje bankovních služeb, podobně jako je tomu dnes
u celkové produkce. Důvod je prostý:
"Před dvaceti lety byl poradce
vnímán jako ten, kdo chodí
dům od domu a prodává
pojistky. Dnes je situace zcela
odlišná a mnozí poradci se
stali součástí rodin svých
klientů."
čím lepších výsledků dosáhneme, tím
silnější motivaci dáme bance k vyvíjení
nových produktů podle vizí Partners.
Změny filozofie bank jsou
na dohled
Analytik Partners Aleš Tůma byl před
časem hostem diskuze Hospodářských novin. Spolu s bývalým guvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, Alešem
Barabasem z UniCredit Bank a dalšími experty řešil u kulatého stolu poměrně nejistou budoucnost českých
bank…
Často zmiňovaná globální krize se
dotknula především trhu se spotřebitelskými úvěry, co se týče hypoték, tam
je situace v normálu. Problém je podle
mého názoru někde jinde; český trh je
značně omezený, na druhé straně je ale
silný tlak akcionářů bank, které zajímají
hlavně výnosy. A co je paradox: banky
místo toho, aby začaly hledat nástroje
a způsoby, jak zaujmout a udržet si stávající klienty, zahájily poměrně nevybíravý boj o nové klienty, kterým však mohou nabídnout pouze konvenční služby
a anonymní obsluhu u přepážky.
Co z toho plyne pro Partners?
Především potvrzení toho, že naše
strategie je správná. Na rozdíl od běžného pracovníka na bankovní přepážce
poradce svého klienta dobře zná a ví detailně o jeho potřebách. Pokud na něčem
závisí budoucnost bankovního trhu, pak
je to především zaměření jednotlivých
institucí na samotného klienta a plnění jeho individuálních přání. Partners
v tomto mohou posloužit jako dobrá
inspirace. Zde bych ráda zdůraznila, že
tento proces je cestou, ze které není návratu. Jednou provždy se mění přístup
bankovních institucí ke klientům. Je to
úžasný historický moment, kdy Partners jsou u zrodu něčeho zcela nového.
Ti, kteří se námi inspirují, budou už jen
těmi druhými, kteří nastoupí do rozjetého vlaku. Ale byli to pouze Partners,
kteří jej uvedli do pohybu.
Myslíte, že tato „bankovní
revoluce“ ovlivní i branži finančního
poradenství?
Určitě. Před dvaceti lety byl poradce
vnímán jako ten, kdo chodí dům od domu
a prodává pojistky. Dnes je situace zcela
odlišná a mnozí poradci se stali součástí
rodin svých klientů, jsou zváni na svatby, křtiny a automaticky se s nimi počítá při nákupu vánočních dárků. V případě Partners mohu zmínit například
Expresní konto:
nenápadný účet
s přidanou hodnotou
Expresní konto se jeví jako zcela běžný účet pro nenáročné klienty. Zahrnuje
standardní položky, jako jsou trvalé příkazy, embosovaná platební karta Partners či možnost zřízení kontokorentu.
Cena služeb poskytovaných v rámci tohoto konta je 50 korun měsíčně, avšak
při dodržení jednoduchých podmínek
může klient poplatek zcela eliminovat.
Jak toho lze dosáhnout?
Prvním řešením je mít na účtu stála depozita ve výši 50 000 Kč, druhou
možností je zajistit minimální měsíční
obrat na účtu ve výši 10 000 Kč. S ohledem na tyto specifické parametry může
klient využívat Expresní konto během
prvních tří měsíců zdarma, aby se naučil
konto využívat co nejvýhodněji.
Čím může toto konto oslovit i náročnější klienty?
Zde přichází ke slovu skrytá přidaná
hodnota. Prostřednictvím on-line bankovnictví Expresního konta totiž klient
bude moci vidět celé své portfolio, včetně aktuálních výnosů svých investic.
Klient, který nemá v portfoliu ani jeden
z produktů Partners bankovních služeb,
o tuto výhodu přichází. Mezi poradci se
proto osvědčil zvyk nabízet klientům
Expresní konto coby bonus k ostatním
produktům.
19
žebně starší“ poradci berou produkty bankovních služeb jako cizorodý
element v zaběhnutém systému. Tuto
bariéru se snažím překonávat právě
pomocí školení. V úvodu účastníkům
zpravidla kladu dvě otázky – kolik má
daný poradce v portfoliu klientů a kolik z nich využívá Partners bankovní
služby. Zjištění, že leckterý nováček
si v tomto ohledu vede lépe, může být
pro „služebně starší“ poradce motivující k přehodnocení jejich přístupu.
Každý se tak vzájemně od každého učí
nové věci, přesně v duchu total quality
managementu.“
Jakub Zeman
„Predátorské“ půjčky na
festivalu Jeden svět 2011
team manažerku Zdeňku Marouškovou,
které se podařilo navázat se svými klienty mimořádně dobré vztahy. Mimochodem, toto je už dnes standardem třeba
ve Velké Británii. Říkávám, že náš úkol
bude splněn teprve v okamžiku, kdy budou v rodinných galeriích viset i fotografie finančních poradců. Partners bankovní služby jsou jedním z nástrojů k tomu,
jak finanční poradenství dále povznést.
A je koneckonců na samotných poradcích
a jejich umu, jak dovedou tento nástroj
využívat a jakým směrem a na jaké úrovni se bude celá branže dále ubírat.
Hra na klienta a na
poradce aneb školení v
podání Dagmar Prajzlerové
„Pro školení poradců v oblasti bankovních služeb jsem zvolila netradiční
strategii. Ukázalo se totiž, že každý region řeší své specifické problémy, ať už
se jedná o rozdílnou mentalitu tamních
20
lidí, nebo o dílčí technické problémy.
Školení v současné době funguje tak,
že se na základě podnětu manažera
dané struktury ujedná, jaký typ školení by jeho tým potřeboval a co by
mělo být cílem školení. Nejefektivnější metodou se ukázala být kombinace
v ýkladové části školení s workshopem. Na školeních si dokonce přehráváme scénky, ve kterých účastníci
představují střídavě poradce a klienty,
a představujeme si modelové situace,
do jakých se mohou poradci dostat při
prodeji produktů bankovních služeb
Partners. Demonstruji způsob prodeje bankovních služeb tím způsobem, jakým to dělají ti nejúspěšnější
z poradců. Prodej bankovních služeb
zpravidla probíhá ve třech fázích, aby
klient v průběhu finanční analýzy nenásilně dostával informace, jaké produkty může prostřednictvím bankovních služeb vlastně získat. Zajímavé
bylo zjištění, že lidé, kteří jsou v Partners nově, považují bankovní služby
naprosto automatick y za nedílnou
součást portfolia. Naproti tomu „slu-
Poskytování půjček není bohužel
doménou pouze renomovaných
bankovních institucí. Fenomén,
který Dagmar Prajzlerová
pojmenovala jako „predátorské
půjčování“, před časem upoutal
režiséra Martina Řezníčka.
Výsledkem byl dokumentární
film Šitkredit, který se představil
divákům během letošního festivalu
filmů o lidských právech Jeden
svět. Snímek, produkovaný
společností Člověk v tísni,
dává kromě hlavního tématu –
novodobé lichvy – nahlédnout
i do problematiky chudoby
a sociálního vyloučení. „Tento film
všem doporučuji. Zařadila jsem jej
jako součást modulu Bankovnictví
v rámci vzdělávacího kurzu
EFPA. Když film skončil, v sále se
rozhostilo hrobové ticho,“ popisuje
Prajzlerová. Snímek, odehrávající
se v syrových reáliích karvinského
ghetta, přibližuje neetické praktiky
firem zprostředkovávajících
„výhodné“ půjčky sociálně slabším
občanům. V prostředí špatně
regulovaného trhu s půjčkami může
i jediná zpožděná platba znamenat
pro úvěrovou firmu dlouholetý
pravidelný příjem – navzdory tomu,
že jejich dlužníci nemají žádný
majetek…
Snímek můžete zhlédnout
na stránkách České televize.
Stále se
něco děje
a dít se
bude!
Je za námi vskutku plodné jaro, během kterého
jsme zažili doslova smršť
produktových novinek.
Dříve, než se pustíme
do toho, co nás v dalším
období čeká, pojďme se
jen v krátkosti poohlédnout za tím, co se nám
v nedávné době podařilo
zrealizovat.
Kromě spuštění zcela nov ých
exkluzivních produktů Allianz F1, Uniqa
Logika a Partners CARE jsme rovněž
upgradovali naše stávající exkluzivní
produkty – Allegro, Vision a konečně
i Invest and Live, který byl představen
prostřednictvím známého AEGON
Tunning Day. V oblasti životního
pojištění je naše portfolio velmi bohaté,
a to nejen co do počtu exkluzivních
produktů, ale hlavně co do jejich kvality.
Orientace mezi nimi není jednoduchá,
proto jsme pro vás připravili kompletní
dvoudílnou Produktovou analýzu
životního pojištění, zaměřenou
jak na naše vlastní portfolio, tak
na srovnání našich produktů s trhem.
Tento výjimečný srovnávací nástroj
z dílny Dušana Šídla je novinkou mezi
analýzami a další budou rozhodně
následovat. V nejbližších týdnech se
můžete těšit na nové srovnání v oblasti
pravidelných investic, na kterém
již pracuje analytik Aleš Tůma.
Připravujeme rovněž analýzy v oblasti
neživotního pojištění, stejně tak jako
úvěrov ých a spořicích produktů.
Exkluzivní produkty, které máte
k dispozici pouze vy, poradci Partners,
mají své zastoupení nejen mezi
investicemi, životními pojistkami
a hypotečními úvěry. Produktový výbor
pracuje také na exkluzivním produktu
v oblasti neživotního pojištění, který
spatří světlo světa do konce tohoto roku.
Ani technická podpora nezůstává
s inovacemi pozadu. Rozšiřujeme
službu WSP v Prometeu, aby byla
data o smlouvách vždy k dispozici
i u dalších obchodních partnerů.
V nejbližších týdnech se mezi členy
klubu WSP nově zařadí také Allianz,
Uniqa a Conseq. Ve spolupráci s naším
IT oddělením pro připravujeme úžasnou
„vychytávku“ v podobě elektronických
formulářů pro naše exkluzivní
produkty. Řada obchodních partnerů
již tyto elektronické formuláře pro FiP
připravuje a těšíme se na toho, kdo to
zvládne jako první.
Velkým projektem, který vyvrcholí
1. července 2011, je sjednocení
provizí u penzijních připojištění.
Tím se penzijní připojištění zařadí
mezi ostatní typy produktů, kde se
již náš bezkonkurenční model dříve
uplatnil. Ve druhém kvartálu tohoto
roku upravujeme provizní podmínky
všech deseti penzijních fondů a snažíme
se tak dosáhnout našeho konceptu
sjednocených provizí ke stanovenému
datu, přičemž penzijní připojištění
není posledním produktovým typem,
u kterého bude tento osvědčený provizní
model aplikován.
Vladislava Cisarzová
21
Partners
akademie:
co se chystá
Partners jsou dnes největší finančněporadenskou
společností na trhu. A rosteme o bezmála třicet
procent ročně. Nárůstu a velikosti společnosti musí
odpovídat i systém a kvalita vzdělávání, protože právě
vzdělávání je jedním z pilířů finančního poradenství
JINAK. Tak vznikla dceřiná společnost Partners
akademie, která zaštiťuje veškeré vzdělávání se
zapojením externích školitelů a školících firem.
První aktivitou Partners akademie
bylo spuštění vzdělávacího přípravného
kurzu k získání evropského certifikátu
€FA na podzim loňského roku. Zaměřili jsme se tak na odborné vzdělávání
a výchovu poradenské elity na českém
trhu. Nyní Partners akademie přichází
s novým systémem externího vzdělávání
Partners a bookem vzdělávání, který usiluje o zmapování toho nejzajímavějšího
z trhu školících firem, externích školitelů
a vzdělávacích technik.
V červenci startuje nová koncepce
spolupráce s lektory Svatkou Petrovičovou a Michalem Holíkem, která zároveň
zavádí takové novinky, jako je budget
na vzdělávání pro ředitele nebo finanční
spoluúčast. Všichni vedoucí Partners obdrželi vyčerpávající informace o novém
nastavení ve speciálním newsletteru, takže pouze zopakuji, že Svatka s Michalem
22
budou pro Partners školit za velmi exkluzivní ceny. Těšit se můžete na nové neotřelé moduly obou oblíbených školitelů.
BEST OF v externím vzdělávání
Dále Partners akademie představí
book vzdělávání, tedy přehled nejzajímavějších externích lektorů a jejich nabídky vzdělávání. Můžete se těšit na profily
a moduly takových osobností, jako jsou
Bob Stuchlík, Vlastimil Orlita, Libor
Vilím nebo Tomáš Mohorko, ale představíme i nabídku nových školitelů a zajímavých nástrojů, jako jsou barevné
diagnostiky, kurzy etiky a rétoriky nebo
koučing.
Dalším krokem Partners akademie
bude představení vybraných interních
školitelů, kteří jsou již dnes velmi využívanými motivátory a lektory uvnitř
struktur a kteří se budou dále vzdělávat
Co je cílem Partners
akademie?
Dostat pod jednu střechu veškeré know-how týkající se kvalitního vzdělávání od
externích školitelů a školících firem.
Usnadnit orientaci v široké nabídce
vzdělávacího trhu a poskytnout
manažerům Partners tipy a inspirace pro
víkendové a týmové akce.
Zavést férovější systém, který peníze
centrály vyhrazené na podporu
vzdělávání rozděluje podle výsledků
jednotlivých ředitelství.
Zvýšit vědomí skutečné hodnoty a ceny
vzdělávání a zodpovědnost v přístupu ke
vzdělávání.
Zpřehlednit a zjednodušit proces výběru
a objednávání vzdělávání.
Zpřístupnit vám nové zajímavé školitele,
nové moduly, techniky, tréninky a
semináře.
Vyjednat pro vás hodně zajímavé ceny za
školení díky síle a velikosti Partners.
a vypilovávat svá školení u odborníků
na vzdělávání. Připravit chceme i přípravný rychlokurz k získání certifikace
investičního poradce, což bude pro mnohé z vás již velmi brzo aktuální téma.
Máte se zkrátka na co těšit, Partners akademie startuje!
Lada Kičmerová
Nový ročník kurzu k €FA již v září!
Po velice úspěšném premiérovém ročníku v září Partners
akademie odstartuje již druhý rok unikátního vzdělávacího
projektu k získání evropského certifikátu €FA čili European
Financial Advisor™. Přihlášky do kurzu k €FA je možné podávat do konce července.
V roce 2010 jsme jako první přivedli na český trh kurz, jehož
cílem je připravit poradce a manažery k získání vysokého evropského standardu kvality, certifikátu €FA. 9. září 2011 odstartuje nový ročník kurzu v Praze a Brně, potrvá zhruba do června
2012. Prostřednictvím dvanácti výukových modulů si v jednom
roce můžete rozšířit znalosti finančního trhu, finančního plánování a principů pojistných, investičních a bankovních nástrojů.
Pokud to s podnikáním v poradenství myslíte vážně a chcete patřit mezi elitu, kurz k €FA je určen právě vám. Čekají vás
skvělí lektoři z řad akademiků i stoprocentních praktiků, velmi
dobře připravené studijní materiály, moderní výukové metody
a na konci kurzu certifikát, který doloží to, že vaše odborné znalosti financí jsou špičkové.
Všechny informace o kurzu i certifikátu naleznete na webových stránkách http://efa.partners.cz. Přihlašovat se můžete
do konce července, kapacita kurzu je omezena na 25 osob v každé skupině.
Řekli o kurzu k €FA a o evropském certifikátu…
Michal Oppl, Senior Director a lektor
kurzu
Chceme-li skutečně finančnímu poradenství vrátit důstojnost a prestiž, které
mu náleží, nejde to udělat jinak než skrze
odborné a kvalitní vzdělávání poradců.
Kurz Partners akademie k €FA doporučuji
každému, kdo se chce stát opravdovým lídrem a dlouhodobě v tomto byznyse uspět.
Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., lektor
kurzu
Přínos kurzu spatřuji především v
tom, že zde přednášejí akademičtí odborníci i lektoři s mnohaletou praxí v oboru.
Absolventům to umožňuje začlenit praktické zkušenosti do teoretického rámce.
Luděk Švarc, team manažer a absolvent
kurzu
Jsem přesvědčen, že kvalitní finanční
poradenství se nedá dělat bez znalostí
fungování finančního trhu a principů jednotlivých nástrojů. A fakt, že tyto informace čerpám od těch největších špiček
v oboru, jakými Pavel Kohout, Vladimír
Bezděk nebo profesor Oldřich Rejnuš
bezpochyby jsou, mě obrovsky motivuje
a posouvá v práci s týmem i klienty.
Oldřich Šoba, manažer kurzu a lektor
Organizaci kurzu jsme záměrně nastavili tak, abychom i velmi zaměstnaným
manažerům Partners umožnili studium
kombinovat s podnikáním. Kurz využívá
nejmodernějších výukových metod, jako
je e-learning, Partners web TV nebo interaktivní webový portál. Cena kurzu je
pro Partners velmi motivační: místo základní ceny 90 tisíc korun může poradce
díky slevě a výkonovým bonusům zaplatit
jen 40 tisíc za celý kurz.
Marta Gellová, generální sekretář AFIZ
Certifikát €FA není pro každého. Držitel €FA je z mého pohledu poradce profesionál se zaměřením na celý finanční trh,
kterému záleží na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, který přirozeně dodržuje etické principy a má potřebu na sobě
stále pracovat. Prostě poradce, který
půjde příkladem a pomůže tak vytvářet
uznávanou a váženou profesi finanční poradenství, která dnes vlastně neexistuje.
David Kučera, krotitel dluhů a absolvent kurzu
Jsem pyšný na to, že právě lidé z Partners budou prvními držiteli tohoto prestižního evropského certifikátu. Opět tím
potvrzujeme, že jsme lídři trhu, a také
to, že na takový vysoký standard máme.
Buďte JINÍ a pojďte do toho s námi. Znalosti získané na kurzu ihned uplatníte
u svých klientů i při práci se spolupracovníky.
23
Partners media se představují:
Janeček, Okamura, Švejnar: Přinášíme vám rozhovory s lidmi, kteří na to mají!
Finmag a Peníze.cz… to nejsou jen servisní články, makroekonomické úvahy a reflexe aktuálního
dění ve světě peněz, ale také rozhovory. Právě proto jsme se vám rozhodli naservírovat malou
ochutnávku toho nejlepšího. Pokud byste dostali chuť na pořádný nášup, přijďte k nám. Kromě
výše zmíněných pánů u nás najdete nabité povídání s Janem Krausem, Lukášem Kovandou,
mužem, který zpovídá nobelisty jako na běžícím pásu, Tomášem Čuprem, šéfem Slevomatu,
Petrou Kozlovou, známou z televizních Krotitelů dluhů, nebo třeba Radimem Jančurou, majitelem
Student Agency. Brzy se můžete těšit třeba na humpoleckého patriota Stanislava Bernarda.
Jan Švejnar:
Reforma penzí
by měla být
razantnější
„Pád vlády by byl velký problém, doufám ale, že penzijní reforma odložena
nebude. Její hlavní myšlenky a propočty se totiž dělaly již za ministra Sobotky,
který je nyní šéfem sociální demokracie.
Na její podobě by se měly dohodnout
všechny hlavní politické strany. Proto není důležité, kdo je v opozici a kdo
vládne,“ říká v rozhovoru pro Peníze.cz
ekonom Jan Švejnar. Tady je výběr toho
nejzajímavějšího.
Co říkáte návrhu penzijní reformy?
Mezi čtyřmi různě rizikov ými strategiemi, o nichž se v souvislosti s penzijní
reformou hovoří, mi chybí nízkonákladov ý veřejný fond s portfoliem široce
rozložený m po celém světě. Podobný
fond může mít roční poplatek za správu
0,1 %, a pokud je to ETF (exchange traded fund), dokonce 0,07 %.
Je přitom velký rozdíl, jestli na důchod
spoříte 30 až 40 let ve fondech s ročním
správním poplatkem 0,1, nebo 1–2 procenta. Studie také ukazují, že si 80 procent aktivně řízených fondů vede hůře
než pasivní indexové fondy. Příkladem
je Švédsko, kde podobný fond funguje
velmi dobře.
Co by se stalo, kdyby byla reforma
znovu odložena?
Bylo by to velmi nepříjemné. I když je
naše zadluženost v poměru k hrubému
domácímu produktu šestá nejnižší v Evropě, poměrně rychle roste. Počátkem
90. let jsme začali prakticky s nulovým
dluhem, ale v yšvihli jsme se na 40 %,
a když se nic nezmění, může to v roce
2020 bý t až 70 % hrubého domácího
produktu. Čím déle se bude reforma
odkládat, tím bude nákladnější. A nebudou na ni peníze.
24
Karel Janeček:
Krade se tu víc
než na Ukrajině.
Jsme korupčnická
velmoc!
Tomio
Okamura:
Z popeláře
milionářem
„Každý Čech včetně nemluvňat přispěje korupčníkům měsíc co měsíc tisícikorunou z vlastní
kapsy. Rodina se třemi dětmi takhle každý měsíc přijde o pět tisíc korun, je to peklo,“ varuje
Karel Janeček ředitel firmy RSJ Algorithmic
Trading, který se pustil do boje s českou korupcí. Přinášíme vám malou ochutnávku. Celý rozhovor najdete na našem webu Peníze.cz
Další v nabídce je exkluzivní rozhovor s Tomiem Okamurou, viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
a úspěšným podnikatelem, o tom, jak
spletitá může být cesta na vrchol. Kromě
jeho životního příběhu jsme však nakousli
i mnoho ekonomických, politických a obecně společenských témat. Tady je ukázka.
Lidé s vysokými příjmy se, alespoň v Česku, straní pozornosti médií. Vy jste zvolil
odlišnou strategii. Neobehnal jste se ani
vysokou zdí, ani nepropustnou sítí tiskových mluvčích a odborníků na komunikaci. Co vás k tomu motivuje?
Jde hlavně o dvě věci. Můj úspěch i úspěch
mojí firmy je něco, za co se rozhodně nemusím stydět. Děláme naprosto férový byznys.
Ani já, ani nikdo z mých kolegů nemáme špatnou historii, něco za co bychom se museli stydět a co bychom museli skrývat. Nikdo na nás
nic nemá… Proto si můžu dovolit být viděn,
na rozdíl od některých jiných bohatých lidí
žijících v našem státě. Začátaky mnoha z nich
jsou plné špíny.
Devadesátá léta byla bouřlivá…
… devadesátá zplodila generaci korupčníků.
Nebudu jmenovat, ale myslím, že je jasné,
koho mám na mysli. Samozřejmě ne všichni
jsou takoví, ale hodně rychlokvašených zbohatlíků si s sebou nese tenhle cejch. Přišli
k penězům neférovým způsobem – korupcí,
zneužitím zákonů. Prostě neeticky. Tito lidé
pak logicky nemohou dělat to, co dělám já.
Jakmile by totiž začali dělat jiným korupčníkům problémy, každý by na ně okamžitě vytáhl něco černého z jejich historie.
Mluvil jste o dvou „věcech“. Která je ta
druhá?
Motivace pomoci. Změnit to, co se děje kolem.
Je to tragédie. Jsme bohužel velmoc korupce.
V jistém smyslu jsme dokonce nezkorumpovanější zemí na světě.
Měl jste velmi složité dětství. Nějakou
dobu jste vyrůstal v dětském domově.
V Japonsku jste pak začínal pracovat
jako popelář. Jak vzpomínáte na toto
složité období?
V životě mám takové čtyři zásadní mezníky. Když mi bylo pět let, tak jsem šel v Tokiu poprvé sám nakupovat. Prodavačka
v samoobsluze se mě zeptala, jak je možné,
že umím tak dobře japonsky, když nejsem
Japonec. Tehdy jsem si uvědomil, že jsem
jiný než ostatní. Druhým důležitým momentem pro mě byla zkušenost, kdy jsem
byl v dětském domově. Moje maminka
musela v Československu kvůli vážným
psychickým problémům na léčení a tatínek pracoval v Japonsku. Protože se o mě
neměl kdo postarat, musel jsem na nějaký
čas do dětského domova. Tam mě šikanovali, mlátili a brali mi dopisy od rodičů.
Pochopil jsem, že kromě toho, že jsem jiný,
jsem i sám. Že si musím všechno na světě
vybudovat sám, protože jsou chvíle, kdy
mi nikdo nepomůže.
Mohly pro vás tyto momenty být později určitým hnacím motorem za úspěchem?
Když jsem šel do puberty a pomalu se blížila dospělost, tak se opravdu začalo něco
měnit. Sílil ve mně pocit, který v sobě
mám dodnes. Chci ukázat všem, že nejsem horší jen proto, že jsem jiný. A nechci
dokázat jen to. Chci dokázat, že jsem dokonce lepší.
Osm důvodů, proč číst Finmag a Peníze.cz
Chcete vědět víc? Přinášíme
vám deset důvodů, proč byste
měli každé ráno začínat právě
s námi:
Důvod 1 Získejte ty správné argumenty
pro debatu s klienty
Finmag, ale především Peníze.cz jsou
doslova nacpané aktuálními servisními informacemi. Nevíte, jak to bude
s penzijní reformou? Přímo na domovské stránce pro vás máme přichystaný
speciál právě na toto téma. Potřebujete
se zorientovat v aktuálních nabídkách
floatingových hypoték? Připravili jsme
pro vás vyčerpávající dvoudílný seriál
o výhodách a nevýhodách variabilních
hypoték od UniCreditu, LBBW, GE Money Bank a mBank. Víte, která z nich je
momentálně nejzajímavější?
Důvod 2 S našimi kalkulačkami spočítáte všechno
Nejste si jisti, kdy se vašemu klientovi
vyplatí hypotéka a kdy úvěr ze stavebního spoření? Přijďte k nám na Peníze.cz.
Tímhle zcela unikátním kalkulátorem to
ale jen začíná. Nevíte, kdy půjde klient
do důchodu? Potřebujete klienta varovat
před tím, kolik by dostal od státu, kdyby přišel o tři prsty na pravé ruce? I to
umíme. Vše podstatné najdete v sekci
Kalkulačky.
Důvod 3 Takový obchodní rejstřík jinde
nenajdete
Oproti jiným serverům, které zprostředkovávají nahlížení do obchodního rejstříku, má náš obchodní rejstřík
na Peníze.cz jednu zásadní v ýhodu,
která šetří čas – propojili jsme jednotlivé záznamy. Pokud v rejstříku najdete
firmu, jejímž společníkem je třeba pan
Zkažený, můžete si jednoduše kliknout
na jméno pana Zkaženého a zjistit tak
všechny další firmy, zapsané v obchodním rejstříku, které jsou s jeho jménem
spojené. Navíc „umíme“ také zobrazení
sídla hledané firmy v Google mapách.
Důvod 6 Zajímavé investiční informace
Víte, kam míří index PX, pšenice
nebo zlato? Zajímá vás, jak si vedou akcie ČEZu nebo společnosti Philip Morris? A co takhle Sporotrend? Všechno
víme a pravidelně aktualizujeme. Více
v sekci Investice na Peníze.cz.
Důvod 4 Jste mobilní? My také!
Používáte iPhone nebo iPad a ještě
jste si nestáhli naše mobilní aplikace
pro Finmag a Peníze.cz? Že jste o nich
do teď nevěděli? Stačí říct. Ke stažení
jsou jak v applovském App Store (stačí
zadat Finmag nebo Peníze.cz podle toho,
jakou aplikaci si chcete pořídit), tak
na domovských stránkách obou webů.
Vše je a samozřejmě i bude zdarma.
Důvod 7 Rejstřík sociálních služeb
Nejen finančními problémy živ je člověk. Vaši klienti mají čas od času i jiné
starosti. I s nimi jim ale můžete pomoci.
Nemohou najít vhodný domov důchodců u Brna? Shání pečovatelskou službu
nebo snad tlumočníka? Peníze.cz vám
přinášejí kompletní registr poskytovatelů sociálních služeb v České republice.
V rejstříku můžete vyhledávat lokálně
(podle kraje a následně také okresu),
podle druhu sociální služby, cílové skupiny či věkové kategorie klientů. Zda je
daný poskytovatel dle zákona registrován, si pak můžete uvěřit zadáním jeho
názvu či identifikačního čísla (IČO).
Důvod 5 Nejen prací živ je člověk
Proto pro vás každý den připravujeme vtipné anketní otázky u každého našeho článku. Tady je malá ochutnávka.
Politici, kteří investují s Key Investments: jsou hloupí, nebo bezostyšně loupí?
• Hloupí
• Loupí
• Jste zlé médium! Nebýt vás, Key Investments radnicím peníze zhodnotila a světová krize by taky nebyla.
Za komunistů bylo líp!
A tady je ještě jedna: Které poplatky
budou stát klienty penzijních fondů nejvíc peněz?
• Mimořádné
• Řádné
• Neřádné
• Žádné – reforma nebude
Důvod 8 Muzeum bankovek
Víte, na jaké bankovce je nejhezčí bagr nebo proč se říká vyhrát o prsa
vietnamské školačky? Pravdu se dozvíte
jedině v našem Muzeu bankovek. Seznámit se můžete s bankovkami platnými na nejodlehlejších místech planety
(Víte, jak vypadá tonžská pa'anga?) nebo
se vydejte do historie a prohlédněte si,
jak vypadaly československé bankovky
za první republiky či protektorátu.
Martin Vlnas
25
Partners ve filmu
Jaký je nový půlhodinový film o společnosti Partners, jejích představitelích,
kariérních možnostech i filozofii firmy? Především profesionální, technicky hodně
vypilovaný a zajímavý. Na červeném koberci filmového festivalu by se zkrátka
účinkující ani producenti nemuseli vůbec stydět.
Již delší dobu jsme si lámali hlavu
nad tím, jak to zajistit, aby nováčci,
kteří přijdou na první info do Partners, dostali o společnosti ucelené
informace zajímavou formou. Tak
v znik l nápad natočit k rátk ý f ilm,
ve kterém by se představili Partneři
i management Partners, jedinečnost
naší služby i kariérní možnosti a benefity pro spolupracovníky. Udělat
reprezentativní filmové představení
společnosti ale vůbec není jednoduché a stojí to čas i peníze. Nechtěli
jsme dopad nout ja ko ně k teré f i-
26
nanční instituce, jejichž „reprezentativní“ videa na YouTube vyvolávají
spíše úsměv a pocit trapnosti. A tak
jsme s e r oz ho d l i věnov at ho d ně
energie, času a financí přípravě skutečně profesionálního filmu, na který budou Partners moci být pyšní.
Partners v pěti kapitolách
Film vznikal bezmála půl roku.
Ně kol i k d n í s e to č i lo ve s t ud iu,
v r ů z ný c h pr o s tor ác h k a nc e l á ř í
Partners i v oblíbeném Danube House v Praze, kde vznikaly i oficiální
fotky vedení společnosti. Velký kus
práce se udělal od počítače, protože
film obsahuje hodně grafů a filmových efektů. Výsledkem je pět kapitol odstartovaných úvodním slovem
vedení společnosti a Partnerů. Druhá kapitola se věnuje kvantifikovatelný m v ýsled kům Par tners, tedy
číslům a údajům o r ůst u v letech
od vzniku firmy. Třetí, hlavní kapitola je věnovaná myšlence f inančního poradenství JINAK a představuje filozofii, odlišnosti i unikátní
projekty Partners. Čtvrtá a pátá ka-
pitola míří především na nové spolupr ac ov n í k y : ve č t v r té k apitole
k a ž dý z e č t y ř Pa r t ner ů p o s vém
představí hlavní v ýhody podnikání
ve finančním poradenství a v Partners, a v páté jsou představeny hlavní benefity, včetně cest a akciového
programu Partners.
A Oskara za nejlepší herecký výkon získává…
Celý m f ilmem provádí před kamerou ost ř í lený „ k rot itel d lu hů“
David Kučera, který se dobře sžil se
scénářem i použitými technologiemi a efekty. Zajímav ým moderním
prvkem použitým ve filmu jsou totiž
pohyblivé interaktiv ní obrazovk y,
které Dav id pohyby rukou ovládá.
Zkrátka – kdo viděl Minority Report
s Tomem Cruisem, tak ví, o čem je
řeč. Ve filmu si ale zahráli i členové
představenst va a Par tneř i společnosti a samozřejmě mnoho poradců
a mana žer ů Par tners př ítomných
v natáčecí dny v kancelář ích. Výsle d kem m noh a mě síč n í pr ác e je
bezmála půlhodinov ý film na DVD,
k ter ý si můžete již ny ní objednávat standardně ze skladu za 30 Kč
za kus. Záběry pro film i přímo části
v ýsledného filmu čeká další v yužití pro potřeby Par tners: chystáme
speciální f ilm do obrazovek v k lient sk ýc h c ent r e c h, k r át k á v ide a
na korporátní weby i vznikající kariérní microsite. S výsledky natáčení se tak budete potkávat na každém
kroku. Přejeme pěknou podívanou!
Lada Kičmerová
Kapitoly na DVD Partners
ve filmu
1. Úvod (cca 2 min.)
2. Základní informace o Partners (cca 5 min.)
(základní údaje, provizní obrat, počet smluv,
poradců, obchodních partnerů i produktů
v portfoliu)
3. Co stojí za úspěchem Partners
3.1. Značka Partners (cca 3 min.)
(reklama, Krotitelé dluhů, Partners media,
charita, sponzoring)
3.2. Finanční poradenství JINAK (cca 3,5
min.) (dvojí nezávislost, Watchdog, etika,
klientská centra, exkluzivní produkty,
Partners bankovní služby)
3.3. Vzdělávání a zázemí pro poradce (cca
3 min.) (systém vzdělávání, EFPA, provizní
systém, servis centrály poradcům)
4. Kariéra v Partners (cca 5 min.)
5. Benefity pro poradce (cca 4,5 min.)
(firemní eventy, finanční příspěvky a bonusy,
T-Mobile, Akciový program)
Závěr
27
Jarní kampaň Partners 2011:
internet zafungoval skvěle
Do reklamní kampaně 2011 byl významně zapojen i internet a výsledky na sebe
nenechaly dlouho čekat: dvakrát spadly všechny weby společnosti, jaký byl příval
návštěvníků na stránky Partners. Jaké jsou výsledky dosavadní letošní kampaně
a jak se reklama odrazila v průzkumu znalosti značky?
Letos se Partners rozhodli jít v reklamní kampani cestou animovaného
spotu, protože animace je „in“ a také
jsme se díky této formě dokázali lépe
odlišit v bloku reklamních spotů. Navíc se dají jednotlivé animované prvky
dobře používat v brožurách a tiskovinách, což poprvé uvidíte například
na titulní stránce nové finanční analýzy. Stejně jako v předchozích letech je
kampaň hlavně o vysvětlování podstaty finančního poradenství JINAK, ale
také se v ní už objevila konkrétní čísla
a přínos Partners klientům.
V jarní části reklamní kampaně
byly v y užit y t y to kanály: telev ize,
tisk a internet. Televizní reklama se
přesunula na Primu, která má diváky
nejblíže cílové skupině Partners. Část
spotů se také překlopila na sesterskou
stanici Prima Cool. Kampaň kombinovala půlminutový spot, který se vysílal
prvních 14 dní kampaně, a následný
kratší, patnáctivteřinový spot, který
„prodával“ právě přínosy Partners klientům.
Jarní kampaní jsme 135 spoty oslovili celkem 72 % lidí z naší cílové skupiny, která čítá více než 1,5 milionu
lidí ve věku 25 až 50 let. Každý z nich
viděl TV spot v průměru pětkrát.
V rámci tiskové kampaně jsme společnost Partners představili ve specializovaných přílohách v denících
a maga zínech. Jed ním př í k ladem
za všechny může být celostrana v příloze Ekonomu a Respektu Fenomén,
která prezentovala nejvýraznější osobnosti českého byznysu, mezi kterými
byla i generální ředitelka Partners Kateřina Palková.
28
Internet překvapil
Webová kampaň vycházela ze stejného
animovaného spotu a probíhala na hlavních zpravodajských serverech vhodných
pro cílovou skupinu, jako je například
iHNed.cz, iDnes.cz nebo Aktuálně.cz,
a dále na „rozcestníku“ Tiscali.cz a finančních serverech Finance.cz, Kurzy.cz
a Peníze.cz. V rámci kampaně byly kromě
klasických bannerů využity i PR články,
hypertextová reklama a TV spoty.
Kde se objevila
internetová kampaň
Partners?
iHNed.cz
iDnes.cz
Aktuálně.cz
Tiscali.cz
Peníze.cz
Finmag.cz
Centrum.cz
Finance.cz
Kurzy.cz
„Zapojení internetové kampaně do komunikační strategie se projevilo jako velmi správné, protože jsme zaznamenali
masový nárůst návštěvnosti webových
stránek Partners.cz. Oproti původnímu
plánu počtu zobrazení byla realita o 50 %
vyšší a překročila hranici deseti milionů
zobrazení. Jenom přes server iDnes.cz,
kde byly naše spoty před jejich videozprávami, „prokliklo“ na stránky Partners.cz téměř 20 tisíc unikátních uživate-
lů internetu. Celkem jich pak bylo za měsíční trvání kampaně padesát tisíc!“ říká
Milan Rataj z agentury Kristián, se kterou
Partners na reklamních aktivitách spolupracují.
Úspěch internetové kampaně se paradoxně projevil i tak, že v dubnu Partners
dvakrát na pár desítek minut zkolabovaly
všechny weby: tolik návštěv jsme prostě
nečekali a rychle jsme museli weby v čele
s Partners.cz přesunout na větší servery.
Rostoucí znalost značky
I letos proběhl každoroční průzkum
znalosti značky mezi českou veřejností.
Z jeho výsledků je patrné, že Partners
zná stále více Čechů. „Podle průzkumu
jsou navíc Partners vnímáni jako společnost silná, přesvědčivá, pečující, upřímná
a přátelská. A to jsou rozhodně vlastnosti,
na které můžeme být pyšní!“ uvádí ředitel
marketingu a PR Partners Vlasta Divoký.
Průzkum realizovala koncem února
agentura MindBridge na vzorku populace ve věku 25 až 60 let, dotázáno bylo
celkem 1 200 respondentů. Povzbudivý je především růst spontánní znalosti
Partners, kdy respondenti bez nápovědy
odpovídají na otázku: „Které společnosti zabývající se finančním poradenstvím
znáte?“ Z deseti procent na konci roku
2009 vzrostla znalost Partners na více
než osmnáct procent.
Díky kampani a také dalším aktivitám,
jako je například otvírání stále nových
klientských center v prestižních lokalitách měst, znalost značky dále poroste.
Nový průzkum připravíme zase na konci
tohoto roku.
Lada Kičmerová
Našim
klientům jsme
ušetřili
na
více než
poplatcích
Vaše peníze si zaslouží
dokonalou péči
www.partners.cz • tel.: 800 63 63 63
Partners_inzerce_2011_141x109_poplatky.indd 1
9.5.11 16:09
Jarní kampaň v číslech
8 týdnů trvala hlavní část jarní kampaně
135
spotů bylo odvysíláno na TV
Prima a Prima COOL
72 %
lidí z naší cílové skupiny vidělo
náš TV spot
5
v průměru tolikrát shlédl naši TV
reklamu divák z naší cílové skupiny
10 134 861 -krát byla naše
internetová reklama zobrazena na
různých webech
20 000 bezmála tolik lidí prokliklo
jen z kampaně na iDNES.cz na naše
stránky
Znalost
značky
Spontánní znalost značek na trhu
Respondenti odpovídali na otázku: „Které společnosti zabývající se nančním poradenstvím znáte?“
25,0
20,0
18,3
15,3
15,0
10,0
8,4
7,1
Spontánní znalost Partners
4,8
5,0
3,2
20 %
0,0
Partners
OVB
Broker
Consulting
AWD
Fincentrum
18 %
ZFP akademie
15 %
10 %
 Nejčetnějšího jmenování ve spontánní znalosti dosáhla rma Partners. Je tak v myslích respondentů
nejčastěji synonymem nančního poradenství.
10 %
7%
5%
0%
2008
18 %
Čechů spontánně (bez
nápovědy) zná Partners
Průzkum agentury MindBridge, únor 2011, 1.200 respondentů
Naborova brozura_11b.indd 15
2009
2010
„
17.5.11 10:52
29
Prezentujte
tyrkysové
logo!
Inspiroval vás manažer Tomáš
Gross svým školením o finanční
gramotnosti? Zaujal vás ředitel
Robin Šimek plesem, který přichystal
na jaře pro své spolupracovníky? Rádi
byste uspořádali také podobnou akci
a chcete, aby tyrkysové logo Partners
bylo vidět? Centrála je připravena
vám pomoci!
15. června byl v rezervačním systému společnost i spuštěn on-line
formulář, jehož prostřednictv ím si
můžete snadno objednat zapůjčení
prezentačních prostředků Partners.
Zápůjčky jsou určeny pro poradce od
pozice C výše. Cena odpovídá čtyřem
dnům zápůjčky a ref lektuje pořizovací hodnotu daného předmětu i náklady nutné na jeho údržbu. Náklady se
budou poradci strhávat z provizí po
vrácení zápůjček. V případě potřeby
lze rezervaci učinit na libovolný počet předmětů.
30
OBLOUK NAFUKOVACÍ S 3D LOGEM
Počet kusů k zapůjčení: 1
Rozměry: šířka: 10 m, výška: 5 m,
průměr nohy: 1,5 m
Využití: výhradně pro venkovní použití
Pořizovací hodnota: 135 240 Kč vč. DPH
Cena půjčovného: 2 000 Kč vč. DPH
stojan na tiskoviny
Počet kusů k zapůjčení: 2
Rozměry: šířka: 0,25 m, výška: 1,5 m
Využití: pro venkovní i interiérové použití
Pořizovací hodnota: 4 260 Kč vč. DPH
Cena půjčovného: 200 Kč vč. DPH
Pravidla zápůjček
Nafukovací oblouk, pop-up stěna – bude možné vyzvednout
a vrátit pouze osobně, oproti podpisu na předávacím protokolu,
doprava tam i zpět jde na vrub poradce
Sky dancer, vlajky, roll-upy, stojany na tiskoviny – bude možné
vyzvednout a vrátit osobně nebo zaslat přes GLS, doprava tam i zpět
jde na vrub poradce
Při nevrácení zapůjčeného předmětu do čtyř pracovních dní, bude
poradci účtována sankce ve výši dvojnásobku půjčovného za každý
den prodlení a při opakovaném pozdním vracení zápůjček bude
poradci odebráno půjčovací právo. V případě poškození zápůjčky
bude poradci účtována částka vynaložená na její opravu.
Přesná pravidla rezervací zápůjček naleznete v Prometeu ve složce
Dokumenty – Prezentační prostředky Partners k zapůjčení. Pokud
nedojde ke splnění pravidel, bude rezervace neplatná.
Roll-up
Počet kusů k zapůjčení: 4
Rozměry: šířka: 0,8 m, výška: 2 m
Využití: pro interiérové použití
Pořizovací hodnota: 3 360 Kč vč. DPH
Cena půjčovného: 200 Kč vč. DPH
Sky Dancer
Počet kusů k zapůjčení: 1
Rozměry: výška: 6 m, průměr nohy: 0,45 m
Využití: výhradně pro venkovní použití
Pořizovací hodnota: 38 040 Kč vč. DPH
Cena půjčovného: 500 Kč vč. DPH
Pop-up stěna s pultíkem
Počet kusů k zapůjčení: 1
Rozměry: šířka stěny: 3,3 m, výška stěny: 2,2 m,
výška pultíku: 0,8 m
Využití: pro interiérové použití
Pořizovací hodnota: 28 102 Kč vč. DPH
Cena půjčovného: 500 Kč vč. DPH
Vlajka s podstavcem
Počet kusů k zapůjčení: 2
Rozměry: výška: 4 m
Využití: spíše pro interiérové použití, ale je možné je využít i na venkovní události, jen při větrném počasí je nutné zatížit stojan
Pořizovací hodnota: 4 920 Kč vč. DPH
Cena půjčovného: 200 Kč vč. DPH
31
Představit Partners je teď
snadnější
Každý z nás potřebuje při různých příležitostech profesionálně a chytlavě
představit Partners. Někdy je to v situaci, kdy si lámete hlavu nad tím, jaký
materiál ukázat nebo dát potenciálnímu spolupracovníkovi, aby se dozvěděl
všechno důležité o Partners a kariéře v Partners. Jindy zase chcete dát možnému
klientovi do rukou něco, co mu jasně ukáže, že se obrací na poradce té správné
společnosti.
Pro oba jmenované i mnohé další případy teď máme řešení, které
by mělo potěšit každého z vás. Připravili jsme totiž dva zbrusu nové
prezentační materiály „Kariéra v Partners“ a „Partners pro Vás“.
„Kariéra v Partners“ je vlastně vylepšená náborová brožura,
která na čtyřiceti stranách obsahuje čerstvě aktualizované údaje
a hlavně mnoho zcela nových informací, jako jsou:
- údaje o společnostech holdingu Partners
- údaje o marketingových a PR aktivitách a znalosti
značky Partners
- schéma poradenského know-how a systému APS
- zpřesněné produktové portfolio a aktuální přehled
obchodních partnerů
- kariérový plán
- devět pilířů budování kariéry poradce
- aktuální popis vzdělávacího systému a osy vzdělávání
- Partners Collection – přehled služeb poradcům
- upravené benefity pro poradce
- informace o akciovém programu
- Vize a Poslání Partners
„Partners pro Vás“ je pro změnu nově pojatá klientská brožura o rozsahu dvacet stran. Obsahově vychází z „Kariéry v Partners“,
ale samozřejmě v ní najdete pouze ty části, které se týkají Partners
obecně nebo spolupráce poradce – klient. I zde jsou samozřejmě
aktualizovány všechny čerstvé číselné údaje o společnosti a mnoho
dalších informací.
Oba materiály jsou graficky sesazeny podle nového corporate designu a vytištěny na kvalitním křídovém papíru, takže výsledek bude
důstojně reprezentovat jak vás, kteří budete s materiálem pracovat,
tak značku Partners. Jsem přesvědčen, že každý, kdo si brožury prolistuje a pročte, si bude vyčítat, že ještě s Partners nespolupracuje
– ať už jako poradce, nebo klient – a udělá všechno pro to, aby tu
možnost dostal.
Obě brožury je možné objednávat standardní cestou, tj. v Prometeu přes „Služby/Materiály – výstavka/materiály pro práci s klienty
i spolupracovníky“.
1
Kariéra
Kariéra
vv Partners
Partners
Naborova brozura_11b.indd 1
32
16
Poradenské
know-how
Finanční poradci Partners pomáhají každému klientovi s orientací v džungli produktů
na nančním trhu. Každý den jsou lidé oslovováni nabídkami bank a pojišťoven a jen velmi
obtížně mezi nimi hledají vhodné řešení právě pro sebe. Poradce stojí na straně klienta a vybírá
pro něj s využitím analýz a rad specialistů takové portfolio produktů, které nejlépe vede k plnění
nančního plánu. Na nančním trhu se vyznáme a umíme najít tu správnou cestu k řešení.
POJIŠŤOVNY
LEASINGOVÉ
SPOLEČNOSTI
INVESTIČNÍ
SPOLEČNOSTI
STAVEBNÍ
SPOŘITELNY
HYPOTEČNÍ
BANKY
PENZIJNÍ
FONDY
BANKY
Trh je zaplněn
množstvím
nabídek, ale
kterou z nich si vybrat?
Naborova brozura_11b.indd 16
17.5.11 10:52
34
Akciový
program
Akciový program Partners neznamená pouze odměnu, ale také ztotožnění se
s vizemi společnosti a dalšími rozvojovými aktivitami.
Akciový program
Co přináší
Vůbec nejsilnějším benetem Partners je bezesporu akciový program, jehož
koncept nemá mezi českými nančně poradenskými společnostmi obdobu.
Stovky současných i budoucích manažerů, ředitelů a partnerů společnosti se
budou moci přímo podílet na dalším růstu a expanzi Partners. Akciový program je především poděkováním za jejich přístup, loajalitu, výsledky i růst,
a také příležitostí spravedlivě je nančně odměnit za výsledky celé společnosti.
» Možnost participovat na výsledcích formou podílů na zisku a kapitálového
výnosu po našem vstupu na burzu.
» Intenzivnější účast a motivaci na cestě za společnou vizí nanční služby,
jedinečné na našem trhu.
Program je rozdělen na 4 tranše, z nichž první bude vypsána od 1. 7. 2013,
a naopak poslední možnost stát se akcionářem před vstupem na burzu bude
k 1. lednu 2014. Nárok na akcie budou mít manažerské a ředitelské pozice
od kariérové pozice Executive Manager. Vše je navrženo tak, aby byl program
motivační i pro současné nováčky, a dokonce i pro ty, kteří do Partners teprve
přijdou, protože i ti se mohou při dostatečné snaze a aktivitách zúčastnit nejméně 2 tranší.
» Získání dravých, podnikavých a schopných lidí s mentální silou
a schopnostmi dobýt trh.
» Maximální využití obrovského tržního prostoru, který bude dynamicky
růst, spolu s nárůstem klientely západního typu.
» Ovládnutí nových regionů, budování nových poboček i týmů, péče
a individuální nanční služby nové generace milionům klientů.
Cíle
01/2011
Start Akciového
programu
Vlastimil Divoký
17.5.11 10:51
05/2012
07/2012
Auditovaná závěrka
holdingu
Nákup opcí na akcie
Naborova brozura_11b.indd 34
05/2013
07/2013
Auditovaná závěrka
holdingu
Výplata opčního bonusu
Nákup opcí na akcie
05/2014
07/2014
Auditovaná závěrka
holdingu
Výplata opčního bonusu
Nákup opcí na akcie
05/2015
07/2015
Auditovaná závěrka
holdingu
Výplata opčního bonusu
Nákup opcí na akcie
05/2016
07/2016
Auditovaná závěrka
holdingu
Vstup
na burzu
Výplata opčního bonusu
Vypršení opce
a obdržení akcií
17.5.11 10:55
KARIÉROVÝ PŘÍBĚH
Petr Kroupa předává ocenění Zdeňce Marouškové
Kariérový příběh Zdeňky
Marouškové
Vloni získala Zdeňka MAROUŠKOVÁ titul Team Manager roku a ocenění
za nejkvalitnější produkci. Ačkoliv se nyní soustředí na rozvoj svého týmu,
na klientskou práci nedá dopustit a na její adresu se ozývají skvělá doporučení.
„Strašně mě to těší, když na Vánoce dostanu od klientů esemesky s přáním nebo
najdu-li od nich v kanceláři čokoládu či květiny. Připadám si být součástí rodiny.“
33
Zdeňka Maroušková ve své kanceláři v Novém Boru
Celé to vzniklo díky bratranci mého
manžela, kterým není nikdo jiný než
ředitel Partners Karel Maroušek. Byli
jsme jednou u manželov ých rodičů
a jeho tatínek z ničeho nic přiběhl
a povídal: „Představte si, Karel pracuje u jakési švýcarské banky! Viděl
jsem jeho provizní smlouvu a má tam
asi sto padesát tisíc!“ Podívali jsme
se po sobě s manželem a byli jsme
zvědaví, co nám k tomu Karel řekne.
Když jsme se později potkali, Karel
uvedl věci na pravou míru. „Švýcarská banka“ to sice nebyla, zato jsme
uslyšeli zcela nový pojem – finanční
poradenství. Ani já, ani manžel jsme
v té době netušili, že něco jako finanč-
34
ní poradenství vůbec existuje. Ačkoliv
nás tenkrát myšlenka nadchla, byli
jsme poněkud nedůvěřiví. Všechno to
totiž působilo až podivuhodně idylicky. Manžel se dokonce ptal: „Proboha,
Karle, není to nějaká sekta?“
Byznys na dvou židlích
Zlom, kdy jsem si uvědomila, že
finanční poradenství není jen jakási
idealistická vize, ale že reálně funguje, nastal, když jsme s manželem řešili
hypotéku a byli jsme fascinováni Karlov ými kalkulacemi, které nám přinesly výrazné úspory. Tehdy jsme si
poprvé na vlastní kůži vyzkoušeli, co
vlastně finanční poradenství obnáší,
a byli jsme nadšeni tím, že to jde i jinak – bez nutnosti obíhat banky. Tou
dobou jsem ale působila ve zcela jiné
branži – v yjednávala jsem ve Francii kontrakty pro české oděvní firmy,
které měly dříve v Novém Boru a okolí
zvučné jméno. Ovšem když po vstupu České republiky do Evropské unie
všechny tyto firmy začaly krachovat,
začala jsem se porozhlížet po jiné práci. A tehdejší OVB se zdálo být dobrou
volbou. Nicméně až do roku 2008 jsem
vlastně působila na dvou místech,
což z dnešního pohledu vnímám jako
značný limit svého kariérového růstu. Manžel je nyní sice o pozici pode
Slepý text popisku
mnou, ale je fakt, že za mnohé vděčím
právě jemu. Mám totiž tolik klientů,
že nestačím sama sestavovat portfolia, a právě s tím mi manžel pomáhá.
Radí mi i v otázkách investic a fondů,
ve kterých se skutečně vyzná. Už jsme
dokonale sehraná dvojka. Dnes finanční poradenství vnímám jako dokonale
etickou a maximálně proklientsky zaměřenou službu a jsem nesmírně ráda,
že mohu v této branži podnikat.
Poradkyně, za kterou byste jeli přes
půl republiky
Povýšení na pozici M2 s sebou přináší poměrně razantní změnu pra-
covní náplně. Jenže klientská práce
mě nesmírně baví, a už jenom proto
za ní nechci a nemohu nakreslit tlustou čáru. Noví klienti se mi totiž sami
neustále ozý vají. Dnes už nemusím
vyhledávat nové kontakty – mohu se
plně spolehnout výhradně na přímá
doporučení. Zkoušela jsem třeba některé klienty přenechat jiným kolegům, ale většinou jsem slyšela: „No
ale my chceme vás.“ Mí klienti nepochází jen „od nás“ z Nového Boru
nebo České Lípy, kde jsme na začátku
června spolu s Rostislavem Hoffmanem otevřeli nové klientské centrum.
Jezdí za mnou i ze vzdálenějších koutů země, třeba z Liberce nebo z Brna.
Jeden klient za mnou dokonce jezdí až z Olomouce, navzdory tomu, že
tam funguje klientské centrum. Snažím se pro klienty dělat maximum.
Máme podk rov ní kanceláře, které
působí útulně a klient se v nich bezpochyby cítí lépe než v lecjakém neosobním open space. Pokud klienti
přijdou i s dětmi, jsme na tuto eventualitu připraveni, a zatímco s rodiči u kávy řešíme „vážné věci“, děti si
mohou hrát nebo se dívat na pohádku.
Do koupelny chceme přidat i přebalovací pult. Prostě je důležité, aby se tu
klienti cítili příjemně a „jako doma“.
Navíc s ohledem na mou současnou
pozici bylo příjemné i zjištění, že mezi
stávajícími klienty mohu najít hodně
budoucích spolupracovníků. Dvě mé
kolegyně původně pracovaly v bance.
Stejně jako já si dnes nemohou vynachválit podnikání v Partners, kdy klientům mohou reálně pomáhat, ne jen
vnucovat nové a nové produkty.
Podnikání v kraji, který banky teprve
objevují
Podnikám v poměrně chudém regionu s dvacetiprocentní nezaměstnaností. To přináší jistá specifika. Třeba
zdejší cenové relace jsou oproti Praze
dost odlišné. Když jsem připravovala
hypotéku, jeden kolega v pražském
Tokovu se divil, že řeším „hypotéku
na garáž“, zkrátka nemohl pochopit,
že byt v tomto kraji přijde na nějakých
700 000 Kč. Každodenní problémy,
které řešíme, by se ve velkých městech
mohly zdát kuriózní. Narazili jsme
třeba v oblasti poskytování bankovních služeb, kde Partners spolupracují
s UniCredit Bank. Jenže vysvětlujte
klientovi výhody konta u této banky,
když o značce UniCredit Bank nikdy
neslyšel! Nový Bor je malé město a je
tu zastoupeno jen pár bank, přičemž
nejbližší bankomat UniCredit Bank
je padesát kilometrů daleko, v Liberci
nebo v Ústí nad Labem. Teprve když
si UniCredit otevřel pobočku v nedaleké České Lípě, uspořádali jsme
s Dagmar Prajzlerovou u nás v Novém
Boru školení, které mělo mému týmu
přiblížit fungování jednotlivých produktů Partners bankovních služeb.
Region má však i pozitivní specifika.
U místních lidí, z nichž se rekrutovali mí spolupracovníci, vidím mnohem
silnější vůli a motivaci dát se do práce
než kde jinde.
Nezdolná vůle
Při práci s týmem se mi osvědčil
tzv. scoreboard, tedy výsledková tabule, na které zaznamenáváme výsledky
doporučení, domluvených analýz i poradenství. Díky tomu jasně vidím, kde
je nějaký problém. Kupříkladu několik
poradců mělo potíže se získáváním doporučení, a tak jsem využila prezentaci Stáni Liškové – do dvou týdnů bylo
vidět zřetelné zlepšení. V případě potřeby kolegům názorně předvádím, jak
má jednání s klientem vypadat. Kromě
scoreboardu se nám osvědčily pravidelné páteční meetingy, během nichž
si představujeme novinky a probíráme nová portfolia. Kromě toho osobně
kontroluji všechna portfolia sestavovaná nováčky. Tím se nám daří držet
laťku kvality vysoko a výsledkem byly
čtyři nominace na březnové výroční
konferenci Partners City. Ovšem mé
osobní vítězství bylo poněkud odlišné.
Minulý rok jsem prodělala vážnou nemoc. Když jsem se dozvěděla diagnózu, byl to pro mě šok. Jenže pak jsem
si uvědomila, že mě potřebuje rodina,
klienti i spolupracovníci. Nejstrašnější
je sedět celé dny doma; v noci se vám
pak nechce spát a hlavou se honí černé myšlenky. Proto jsem spěchala co
nejrychleji zpátky do práce, abych „zaměstnala hlavu“. A ta vůle něco dělat
mi nakonec pomohla nemoc překonat…
Lada Kičmerová, Jakub Zeman
35
IT balíček:
již nikdy více marmeláda!
V minulém vydání magazínu JsmePartners jsem vám zevrubně popsal rozdíly mezi
marmeládovými a krabicovými notebooky. Tenkrát jsem mezi řádky připustil,
že by centrála mohla v budoucnu nějaký ten krabicový notebook pro své poradce
připravit. Slovo se stalo skutkem a notebook je nyní pro vás k dispozici.
Notebooků (i těch krabicov ých)
j e na tr hu o b r ov s ké mno ž s t v í
a centrála Partners samozřejmě
není uz pů s obena k tomu , aby
dělala prodejce dvaceti různých
modelů a ke každému měla deset
speciálních konfigurací. Snažili
jsme se proto v ybrat jen jeden
model a ten v ymazlit do takové
míry, aby byl co nejužitečnějším
pomocníkem poradci, pro něhož
je počítač základním pracovním
nástrojem. Notebook v našem pojetí
je tedy primárně funkční nástroj,
nikoliv jen kosmetick ý a módní
doplněk k cestám na golf, jak tomu
v některých případech bývá. Čímž
nechci říct, že notebook v ypadá
nějak nehezk y, spíše naopak –
k romě módní ho doplňku je to
i naplno fungující mašina.
Základních kritérií ovlivňujících
výběr bylo hned několik. V prvé řadě
mobi lita – notebook y, k teré mají
úhlopříčku 15 či 16 palců, jsou sice
fajn, ale na jejich transport potřebujete kufr, navíc jejich hmotnost 3,5
kila budete při častém přenášení záhy
proklínat. Naproti tomu pidinotebúček s rozlišením displeje 1024 pixelů
také není žádná hitparáda, protože se
na displej jednoduše nic nevejde.
Zásadním aspektem je také „připojitelnost“. Kdo dnes není na internetu,
ten jako by nebyl. A to platí překvapivě
nejen pro chatování na Facebooku, ale
i pro zadávání eSL do Prometea, rychlé vyhledávání informací o klientovi
ve FiPu atd.
Zároveň bylo třeba zajistit dokona lou bez pečnost va šich cenných
36
dat, ovšem tak, aby zařízení bylo plně
funkční a jednoduché. Žádný poradce
asi nechce trávit týden nastavováním,
nebo odinstalováním software, který
ho ve výsledku akorát jen otravuje.
K r omě tě c hto pa r a me t r ů jsme
museli rovněž zohlednit cenu. Ruku
na srdce, jsem-li úspěšná D2, je mi asi
už skoro jedno, co si koupím, ale čerstvý absolvent si jen stěží může dovolit
koupi nového notebooku za 30 000 Kč.
To vše se nám podař ilo zohlednit
a v ýsledek je na světě. Společnost
Hewlett-Packard v yrobila speciálně
pro Partners unikátní notebook, jehož
konfigurace patří ke špičce v dané cenové kategorii.
Poctivá krabice – sen
každého poradce
Ptáte se, v čem je vlastně IT balíček
lepší než ostatní notebooky? Dobrá,
podívejme se tedy na konkrétní
technické parametry. Zvolený přístroj
má velmi malé rozměry (26 × 18 cm,
tedy méně než papír formátu A4!)
a velmi nízkou hmotnost (1,2 kg).
Přesto však má kvalitní displej
s rozlišením 1366 × 768 bodů, kterým
jsou běžně vybaveny mnohem větší
a těžší notebooky.
Nemusíte sedět v kanceláři přikovaní k zásuvce, neboť v ýdrž baterie
4–5 hodin zaručuje vašemu zařízení
skvělou mobilitu. Součástí IT balíčku
je navíc tzv. GSM modem, tedy zařízení, do něhož vložíte SIM kartu, a jste
tím pádem připojeni k internetu všude, kde je mobilní signál. Nemusíte
tedy řešit, že vám z notebooku čouhá
anténka, se kterou si připadáte jako
Marťan, ani nemusíte k počítači připojovat kabelem svůj mobilní telefon
a obětovat pohodlné telefonování.
IT balíček obsahuje jen plně funkční software, žádné reklamní demoverze, které vás po uplynutí zkušební
doby nechají na holičkách, a vy musíte
honem kupovat nové. Nainstalovány
jsou programy, které poradce skutečně potřebuje – kancelářské aplikace,
souborový manažer pro snadnou správu dokumentů a bezpečnostní nástroje umožňující zálohování dat, šifrování disku a bezpečné uložení různých
hesel. Jako bonus navíc je IT balíček
opatřen barvami a logem naší společnosti – to kdyby klient náhodou zapomněl, s kým má tu čest.
Skvělý poměr ceny
a kvality
Souč á st í I T ba líč k u je dvou le tá technická podpora. Pokud byste
měli s notebookem jak ýkoliv problém, společnost Hewlett-Packard
vá m v y jde ochot ně vst ř íc a v zájmu úspor y vašeho času vám v yšle
nekvalitní „marmeládový počítač 1)“ z obchodního domu? Vaše centrála Partners ve
spolupráci se společností Hewlett-Packard Vám přináší exkluzivní nabídku kvalitního
„krabicového” notebooku pro obchodní použití:
na pomoc technika, který vaše zařízení odveze a po provedení oprav y
vám jej opět v rátí. Nebudete tedy
marnit čas hledáním vhodného servisu a sháněním„ajťáka“ v jakémsi
zapadlém brlohu. Navíc proces získání IT balíčku je maximálně jednoduchý. Stačí v podstatě jen pár
kliknutí v Prometeovi.
HP Mini 5103
je
I
15 000,- Kč
včetně DPH
460,- Kč
anebo od
měsíčně
Samostatnou kapitolou je cena.
Na pr v ní pohled se může zdát v ysoká, zejména př i pohledu na nabíd k u l i b ovol né ho e - shopu , kde
se dá nejlevnější notebook pořídit
i za poloviční cenu. Jenže toto srovnání je velmi nepřesné a neobjektivní. Každý notebook v ypadá jako
k rabice, ale ve skutečnosti hodně
z nich jsou jen na še staré zná mé
marmelády, z nichž krabici vytvořil
pouze šikovný marketing, a nikoliv
jejich skutečné technické parametr y. Ty nejpodstatnější věci jsou totiž ty, které nejsou vidět – ať už je
to zmiňovaná technická podpora,
o které se marmeládám může akorát tak zdát, či zmiňovaný reklamní
software; o absenci bezpečnostních
prvků či zařízení na mobilní internet ani nemluvě.
Jakkoliv se 15 000 Kč může zdát
hodně, v y naložené peníze se vám
vrátí v podobě skvělého pracovního
nástroje prošpikovaného prvky, které jsou běžné v noteboocích o třídu
vyšších. Pokud je tato částka na hranici vašich finančních možností, exkluzivní úvěr od UCB/PBS vám IT
balíček zajistí od 460 Kč měsíčně.
A mezi námi, to jsou peníze, které
necháte v lecjaké restauraci za oběd
s milenkou, a to se stejně nají jen
ona a v y odejdete o hladu. No, není
tedy smysluplnější si za tuhle cenu
spíše pořídit super počítač?
Petr Bartoš
5 důvodů proč zrovna notebook od Partners
1
2
3
4
5
vysoký výkon vhodný jak pro použití v terénu u klienta tak i v kanceláři
díky nízké hmotnosti a malým rozměrům jej můžete mít stále s sebou
systém bezpečnosti a zálohování ochrání Vaše data a data Vašich klientů
nadstandardní technická podpora a softwarové vybavení
výhodná cena, které jsme dosáhli díky hromadné objednávce
Hmotnost: 1,2 kg
Rozměry: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm
V rozloženém stavu je jen o něco málo vyšší
než plechovka Vašeho oblíbeného nápoje.
Nainstalovaný software
- Windows 7 Home Premium
- Microsoft Office Starter (Word + Excel)
- Microsoft Office 2010 pro podnikatele
(zkušební verze)
- Altap Salamander (správce souborů)
- HP Tools (bezpečnost a zálohování dat)
- Microsoft Security Essentials (antivir)
- PowerPoint prohlížeč
Jak notebook získat?
Přihlásíte se do
Prometea a ve složce
Služby > IT balíček
vyplníte objednávku.
Po odeslání
objednávky obdržíte
e-mailem proforma
fakturu od společnosti
VARS BRNO a.s.
Proforma fakturu
zaplatíte.
Můžete se těšit na
Váš nový notebook,
který Vám přijde na
Vaši adresu.
Nevíte, co je to krabice a marmeláda? Pak následujte tento odkaz: http://jsmepartners.
cz/cs/jsme-partners/o-partners/pocitace-a-marmelada/ Více informací o IT balíčku
a způsobu jeho objednání naleznete v Prometeu v sekci Služby/IT Balíček.
37
ÚSPĚŠNÍ PARTNERS
Tento kvartál povýšili…
Poznejte své kolegy, kteří úspěšně budují kariéru a své týmy.
Všem povýšeným gratulujeme!
Povýšeni na M2
S kolegy chceme v prvé řadě stabilizovat
výkon jednotlivých struktur a pravidelně
opakovat náš březnový výkon, který byl
6 309 BJ.
Současně pracujeme na rozšíření
týmu. Daří se nám rozšiřovat strukturu
zhruba o 3–5 nových kolegů měsíčně.
Do pozice M3 chci postoupit k 1. 1. 2012
a následně postupovat dle možností kariérového plánu a nejpozději k 1. 1. 2013
bych měl stanout na pozici D1.
Radek Hurta
Narodil jsem se 3. května 1973
ve Valašském Meziříčí. Jsem ženatý
a mám dvě děti.
Vystudoval jsem SOU elektrotechnické, avšak záhy jsem zjistil, že elektronika není obor, kterému se budu věnovat.
V září 1994 jsem začal spolupracovat se
společností Nationale-Nederlanden (dnes
ING), kde jsem působil až do roku 2008,
nejprve jako poradce, později jako manažer obchodní skupiny. Od března 2009
působím v Partners v týmu Petra Chmelaře.
Partners jsem oslovil sám a po dvou
letech spolupráce mohu vyhodnotit, že to
byl správný výběr. Mezi mé koníčky patří
rodina a sport. Nejvíc si užívám lyžování,
volejbal a hlavně jízdu na horském kole,
na kterém jsem projel několik zajímavých
zemí. Největší adrenalin jsem prožil při
výletu po Kyrgyzstánu, kde jsem strávil
20 dní putování po vnitrozemí a horách.
Přejezdem sedla ve výšce 3 850 m jsem si
tu vytvořil osobní výškový rekord…
Máte nějakou osvědčenou metodu,
jak motivovat své spolupracovníky
k co nejlepším výkonům?
Myslím, že je nutné nejen pracovat,
ale věnovat se i nepracovním aktivitám.
Na červenec plánujeme společný víkend pro rodiny, kde se budeme věnovat
svým ratolestem. Občas s kolegy zajdeme
na pivko, kde se případné problémy dají
vyřešit rychleji než v kanceláři.
Kolegy v práci motivuje samotný kariérový plán a to, že struktura roste. Většina
chce jít manažerskou cestou a ta je sama
o sobě velmi motivační.
Jak jste oslavil své povýšení?
Ladislav Šabo
Bujará oslava se zatím nekonala, avšak
spolu se členy týmu plánujeme pracovní
setkání na chatě, spojené s oslavou a výrobou guláše a jiných pochutin. Naši společnou kasu obohatí příspěvek 20 000 Kč,
který jsem přislíbil před povýšením.
Narodil jsem se v roce 1986 v Šumperku.
Vystudoval jsem zde střední průmyslovou
školu, obor elektrotechnika. Od svých
pěti let jsem hrál fotbal za místní klub
a po škole jsem se živil napůl fotbalem
a prací v místní elektrikářské firmě. Žil
jsem v naději, že se jednou budu živit
fotbalem naplno, jenže po dvou letech
jsem si uvědomil, že jsem na kariéru
fotbalisty starý, a začal přemýšlet
o své budoucnosti. Dal jsem výpověď
Jaké jsou vaše další kariérové cíle?
Podle mého názoru je postup na pozici M2 jen prvním z mnoha kroků, které
člověka čekají na cestě kariérním plánem.
38
v zaměstnání a hledal jsem práci
s možností kariérního růstu. Jednoho
dne přijela má přítelkyně Míša
Pospíšilová z Brna, kde studovala
vysokou školu, a řekla mi, že dala
můj kontakt jakési paní, u které
pomáhá v domácnosti, a že mi
domluvila pohovor. Tenkrát jsme
se šíleně pohádali a já ji řekl, že
žádného „pojišťováka“ dělat nebudu.
Když si na to vzpomenu, tak se vždy
zasměju. Ta paní se totiž jmenovala
Kristýna Žůrková… Byla to právě ona,
kdo předal mé číslo Marku Liškovi.
Ten mi posléze zavolal a rázem byla
ruka v rukávě. Práce v Partners mne
nadchla a začal jsem podávat slušné
výkony. Podnikám spolu se svojí
přítelkyní, které patří dík za to, že
mi domluvením pohovoru v Partners
od základu změnila život.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
Na našem nejbližším dvoudeňáku
se určitě otevře nějaká ta láhev šampaňského a společně s celým týmem si
dáme nosu. Mé krátkodobé cíle v Partners jsou jasně dané: 1. 7. 2011 chci
povýšit dva manažery a do 1. 10. 2011
dalšího na pozici M1. Já sám bych měl
povýšit 1. 1. 2013. Dále se chystáme
spolu s dalšími manažery otevřít nové
kanceláře a malé klientské centrum
v Šumperku.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Na webu Peníze.cz se mi v poslední
době nejvíce líbil článek jednoho z poradců Partners, který má název Nehraje s vámi finanční poradce ,,Kliente,
nezlob se“? Na Finmagu mne zaujal
článek Pavla Kohouta, který se zabýval
principem výběrů sociálního pojištění
– Dramata a frašky ekonomie: Záhada
jménem sociální pojištění…
Veronika Bezecná
Josef Hejduk
Pocházím z Ostravy. Vystudovala
jsem strojní fakultu VŠB-TU
a zároveň ekonomickou fakultu
obor sportovní management.
Od dětství hraji závodně softball
a od devatenácti let jsem začala
také s tréninkem dětí a postupně
i dospělých. Dnes již bohužel nemám
na pravidelné trénování dostatek
času, ale sportu se věnuju rekreačně
pořád. Do Partners mne přivedl
Zdeněk Procházka s manželkou.
Nejprve jsem se stala klientkou
Hanky Procházkové a po roční
pozitivní zkušenosti jsem se rozhodla
udělat změnu a z lukrativního
zaměstnání produktové manažerky
v reklamní agentuře jsem šla do ještě
lukrativnějšího podnikání v Partners.
Je mi 29 let a pocházím z Ústí nad Labem.
Díky rodičům se můj život již od mládí
nese ve sportovním duchu; vyzkoušel
jsem si skydiving, kulturistiku, bojová
umění a poslední tři roky hraju golf.
Díky sportu jsem získal vlastnosti, které
jsou pro náš byznys nepostradatelné.
Absolvoval jsem sice střední školu se
zaměřením na elektrotechniku, ale již
v průběhu studia jsem cítil, že to nebude
obor, který mě bude živit. Po ukončení
školy jsem si postupně vyzkoušel pět
různých zaměstnání, ale pak jsem si
řekl: „Stop, tudy cesta nevede!“ Rozhodl
jsem se otevřít si solární studio. Dodnes
jsem za tento krok šťastný, protože mi
to dalo silné základy podnikání. Solární
studio ovšem není náročné na čas, proto
jsem hledal co dál. Náhodou jsem potkal
kamaráda Honzu Louku, který v Partners
začínal. Po motivační schůzce s Petrem
Kroupou jsem věděl, že práce v Partners
je přesně to, co jsem hledal.
Jak jste oslavila povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle?
Jako většina kolegů hodlám oslavy
nechat až a dobu po potvrzení. Jelikož
to bude o prázdninách a počítám s výborným počasím, pravděpodobně to
bude nějaká outdoorová aktivita spojená s dobrým jídlem a pitím. V kariéře je přede mnou ještě velký kus cesty, další metou je postup na pozici M3
v dubnu 2012. Také chystáme s týmem
rozšíření poboček a klientských center
v Moravskoslezském kraji, například
v Českém Těšíně, Karviné či Frýdlantu nad Ostravicí. Ve Frýdku-Místku
a Třinci plánujeme nejpozději počátkem příštího roku otevření klientských
center.
Jak jste oslavil povýšení?
Všechny členy mého týmu, kteří se
zasloužili o povýšení, jsem pozval na společnou večeři a následnou oslavu do salonku restaurace, kde jsme se scházeli
v dobách, kdy jsme začínali budovat tým
a ještě jsme neměli v Kyjově vlastní kanceláře. Bylo to trochu nostalgické…
Jaké jsou vaše další kariérové cíle?
Společnou vizí našeho týmu je budovat
dobré jméno Partners a celému finačnímu
poradenství v našem regionu. To s sebou
nese dílčí cíle, jako je vybudování klientského centra v Kyjově, otevření dalších
poboček v okolí, například ve Strážnici,
Veselí nad Moravou a Hodoníně. Tato expanze s sebou přináší kariérní růst mých
lidí – mé vlastní povýšení na pozici M3
plánujeme s týmem na 1. 1. 2012.
Jaké jsou vaše další kariérové cíle?
Protože jsem sportovec, pokukuju
v kariérovém plánu samozřejmě na ty
nejvyšší pozice. 1. 1. 2012 bych měl povýšit na Senior Managera, avšak v prvé řadě
chci pomoci svým lidem budovat manažerskou kariéru a postupně připravovat
prostor pro klientské centrum. Myslím,
že to je správná cesta, jak vzbudit v klientech, ale i v nových spolupracovnících
pocit kvalitní společnosti a silného hráče
na trhu.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Na webu Finmag mou pozornost
upoutal aktuální článek Tomáše Prouz y pod náz vem Nepr ůhledné trik y
bank: levná hypotéka vás může přijít
draho, který trefně poukazuje na lákavé nabídky bank a na to, že úroková
sazba by neměla být jediným kritériem
pro výběr hypotečního ústavu.
kousek od Kyjova. Odtud také pochází
většina členů mého týmu. Vystudoval
jsem na Vysokém učení technickém
v Brně na fakultě podnikatelské obor
daňové poradenství a navazující
magisterský obor podnikové finance
a obchod. V pátém ročníku vysoké školy
začala má kariéra ve financích. Koníčky
šly za poslední rok trochu stranou, ale
když to čas dovolí, rád si jdu zaběhat,
do fitnessu, zahrát fotbal, občas si také
zahraju nějakou počítačovou hru a čas
od času také na trumpetu.
Leoš Spurný
Je mi 28 let a pocházím z vesničky
Sobůlky, která se nachází na jižní Moravě
Tomáš Jelínek
Pocházím z Drásova na Tišnovsku.
V Tišnově jsem absolvoval gymnázium
a následně nastoupil na Mendelovu
zemědělskou a lesnickou univerzitu
ke studiu ekonomie a managementu. To
byla zásadní životní zkušenost; právě
tam jsem totiž pochopil, že financím
a práci s lidmi se chci věnovat i v praxi.
Na příkladu svého bratra Aleše Jelínka
jsem – ještě dávno před dosažením
pozice M1 – viděl, že byznys ve financích
funguje, a tím pádem nebylo co řešit.
Dnes finance vnímám jako obrovskou
příležitost něco vytvořit. A to i přes to,
39
že nepatřím k těm, co mají toto odvětví
za své obrovské hobby. Práci věnuji téměř
veškerý svůj čas, ale to nejde stále na sto
procent. Proto vyhledávám odreagování
formou adrenalinových sportů jako
motokrosové závodění, svižný lesní sjezd
na kole a v zimě si s oblibou zalyžuju
v Itálii.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
Oslavu jsme spojili i s narozeninami
a proběhla za účasti spolupracovníků, kamarádů a členů rodiny. Účastnilo se i opečené prasátko a vychlazené pivečko. Nyní
se chci zaměřit hlavně na povýšení všech
svých kolegů do pozic M1. Je totiž jasné,
že i můj kariérní postup bude úměrný
tomu, jaký bude růst lidí v mém týmu.
Máte nějakou osvědčenou metodu,
jak motivovat své spolupracovníky
k co nejlepším výkonům?
Každý má ten svůj motiv jiný. Nejúčinnější metodou je podle mého názoru
„podbudování“ a vytvoření tlaku zespod;
kdo pochopí možnosti, které skýtá kariérový plán, ten nehledá výmluvy, ale způsoby, jak jej realizovat.
v lednu. Co se týče mých zálib; moc rád
relaxuji u seriálu Dexter. Hraji kopanou
a miluji práci se svými spolupracovníky.
Popište, jak jste oslavil povýšení
a jaké jsou vaše další kariérové cíle.
Své povýšení na M2 jsem neoslavoval, pouze jsem pozval své nejlepší lidi
večer před firemním víkendem na poradu a po ní jsme si ťukli mexickou pěstí.
Na začátku roku 2012 bych se měl stát Senior Managerem a v roce 2013 ředitelem.
Slavit však chci pouze povýšení svých lidí,
neboť to je primárním kariérovým cílem
v našem budoucím ředitelství.
Máte nějakou osvědčenou metodu,
jak motivovat své spolupracovníky
k co nejlepším výkonům?
Podle mého názoru se lidé velice těžko motivují tím, co mohou snadno získat.
Mnohem lépe se motivují tím, co mohou
ztratit. Optimální aktivitu zajistíte tím,
když svým kolegů jasně řeknete, co mají
dělat a co jim jejich práce přinese. Je to
tak trochu jako počítačová strategie; oni
ji hrají poprvé a já jim jako zkušený hráč
ukazuji, co se stane, když udělají to či ono.
Oslava zatím neproběhla – nejprve
musíme samozřejmě obhájit a pak se
teprve uvidí. Uvažoval jsem však, že bychom ogrilovali nějaké prasátko. Tento
rok jsme nazvali „rokem nových manažerů“; hrozně moc bych si přál, aby se nám
podařilo povýšit všechny, kteří si to zaslouží a opravdu dělají maximum pro ty
nejlepší výsledky.
Co vás v poslední době nejvíce zaujalo
v magazínu JsmePartners?
V minulém vydání JsmePartners je
článek Stáni Liškové o tom, jak si vybírat
doporučení. To by si měl každý nováček
přečíst. Já sám jsem si vzpomněl na dobu,
kdy jsem měl nedostatek doporučení.
Kdysi jsme se přihlásili s kolegy na školení Stáni Liškové. Cestou jsme nejprve
uvázli v zácpě, poté jsme bloudili po Brně
a nakonec jsme vlezli do úplně jiné budovy. Na školení jsme tenkrát dorazili s dvacetiminutovým zpožděním, ale navzdory
nepříjemnému zážitku se toto školení
ukázalo být velmi užitečným.
Povýšeni na M3
Ondřej Bílek
Vladimír Klement
Zdeněk Šimek
Po dokončení Střední průmyslové
školy stavební Josefa Gočára jsem
vystudoval fakultu architektury na ČVUT
a technickou fakultu na Zemědělské
univerzitě. Bohužel se ukázalo, že ani
jeden ze studijních oborů mě příliš
nenaplňuje. Do Partners jsem se dostal
prostřednictvím kamaráda z fotbalu,
který mě oslovil s nabídkou práce, kde si
mohu vydělat zajímavé peníze. Tenkrát
jsem dělal projektanta za nejnižší
možný plat, tudíž jsem neměl co ztratit.
O poradenství jsem předtím nikdy
neslyšel a ani o financích či podnikání
nic nevěděl. Za čtyři roky v Partners jsem
prošel mnoha úskalími a s odstupem času
mohu říci, že skutečnému podnikání jsem
se začal doopravdy věnovat teprve loni
40
Narodil jsem se v Českých Budějovicích,
kde jsem prožil celé své mládí.
Na Jihočeské univerzitě jsem vystudoval
obor provozní podnikání. Vždy
o prázdninách jsem se snažil cestovat
a přivydělat si peníze – často jsem takto
pobýval v Anglii. Po dokončení studia
jsem na čas vyrazil do Kanady, která
mě vždy nesmírně lákala. Když jsem
se vrátil, musel jsem začít vydělávat.
Měl jsem v hlavě podnikatelský záměr,
ovšem ten se nepodařilo naplnit. V té
době mne oslovila kamarádka z vysoké
školy Petra Břicháčková, abych si zkusil
práci finančního poradce. Říkal jsem si,
že za zkoušku nic nedám, a tak jsem se
dostal do Partners.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
Je mi 26 let a pocházím z Liberce.
Vystudoval jsem gymnázium
v Jablonci nad Nisou, a protože jsem se
vrcholově věnoval cyklistice, studium
na vysoké škole jsem s vidinou podpisu
profesionální cyklistické smlouvy
na několik let odložil. Vstup mezi
cyklistické profesionály se mi na pár let
podařil, ale nevydrželo zdraví, a tak jsem
byl nucen svoji dráhu profesionálního
sportovce předčasně ukončit. V roce
2007 jsem se přihlásil na Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, obor podniková ekonomika
a management. V říjnu 2007 jsem
však potkal svého kamaráda a kolegu
z cyklistické reprezentace Lukáše Fůse,
od kterého jsem dostal zajímavou
nabídku pracovat u společnosti Partners.
To jsem považoval za obrovskou
příležitost, a proto jsem neváhal vložit
veliké úsilí, na které jsem byl zvyklý
z profesionálního sportu, do začátku
podnikání u Partners. Díky tomu jsem
se přesně po šesti měsících od nástupu
do Partners dostal na pozici M1, což
přispělo k mému rozhodnutí dočasně
ukončit studium na vysoké škole
a věnovat se naplno kariéře.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
a musí se vědět, u koho co působí. Největší motivací pro mé spolupracovníky
by mělo být to, že se jim osobně věnuji,
pokud vidím progres a hlavně chuť! V zájmu co nejlepších výsledků vytvářím individuální motivační pobídky, například
příspěvek na hlídání dětí, nebo organizuji
skupinové akce.
Povýšení na pozici M3 beru pouze jako
jeden z nezbytných kroků v cestě na pozici
Partnera, proto jsme mé povýšení na M3
slavili společně s ostatními povýšenými
manažery z našeho teamu v rámci firemního víkendu. Na pozici ředitele bych rád
1. 1. 2012, ale spíše se těším na další povyšování nových manažerů z našeho teamu.
Jak jste oslavil své povýšení?
Ondřej Novotný
Pocházím z Ostravy. Vystudoval
jsem fakultu tělovýchovy a sportu
na Univerzitě Karlově. To napovídá, že
mými zálibami jsou jakákoliv sportovní
odvětví, především pak bojové sporty. Dá
se říci, že mou zálibou je i má práce.
Roman Vejdělek
Narodil jsem se a žiji v Hradci Králové,
který je podle mého městem plným
podnikatelských příležitostí. V Hradci
jsem vystudoval na univerzitě fakultu
informatiky a managementu, která mě
přivedla do oblasti financí. Během studia
jsem se viděl jako vedoucí pobočky banky.
K tomuto přispěla i kampaň Komerční
banky, která nás motivovala vyhlídkou
na úžasnou kariéru po celou dobu studia.
Dnes ale vím, že při práci v bance bych se
cítil nesvobodný. Mým velkým koníčkem
je sport; rád chodím do fitnessu, jezdím
na bruslích a hraju společenské míčové
hry. Baví mne i hraní strategických
počítačových her typu Starcraft.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
Oslavuji průběžně, protože mám oslavy rád a zastávám názor, že každý den
stojí za oslavu. Postup na pozici M3 budu
slavit s týmem na velké akci, kam pozveme všechny, které máme rádi a kterých si
pro něco vážíme. Má kariéra bude kopírovat klasickou cestu v Partners; Director,
Senior Director, Partner…
Máte nějakou osvědčenou metodu,
jak motivovat své spolupracovníky
k co nejlepším výkonům?
Metoda cukru a biče. Obojí funguje
Povýšení jsem zatím neslavil. Rozhodně to není tím, že nemám rád oslavy. Ti,
kdo mě znají, vědí, že rád slavím a bavím
se s přáteli a svými kolegy. Nicméně až
bude povýšení potvrzeno, tak uspořádám asi „poradu“ ve vinném sklípku.
Tady na jižní Moravě se to přímo nabízí.
Vezmu své budoucí vedoucí a budeme vymýšlet podnikatelské strategie.
Jaké jsou vaše další kariérové cíle?
Stále mám možnost stát se nejmladším ředitelem v Partners. Nyní je můj
nejbližší cíl obhájit svou novou pozici
a pomoci Radkovi Skřivánkovi do ředitelské pozice, jelikož právě on si toto povýšení zaslouží. Už delší dobu se snažím
o to, abych měl ve své skupině samostatné, spokojené lidi, které práce baví a mají
„tah na bránu“. Mou prioritou je povýšení
co nejvíce mých kolegů na vyšší manažerské pozice. K tomu samozřejmě patří
otevření nových kanceláří, aby každá
má struktura měla alespoň jedny vlastní
kanceláře.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle?
Oslavili jsme ho na velkém post infu
vyhlášením a rozříznutím dortu ve tvaru
králíka. Oslavu ve velkém stylu plánujeme s tahouny týmu během společné letní
dovolené. A další cíle? Na ploše notebooku mám svůj kariérový plán, který obsahuje už jen tři pozice D1, D2, D3.
Nyní dokončuji Masarykovu univerzitu
v Brně, obor právo a právní věda.
Mám před sebou dotažení diplomové
práce a v září státnice. Tato škola mi
zároveň paradoxně pomohla v mých
začátcích v Partners. Když jsem viděl,
že každý rok nastupuje šest set nových
„právníků“ a také jaký příjem a uplatnění
mají začínající právníci, již od prvního
ročníku jsem přemýšlel, co chci vůbec
dělat a jak se chci v životě uplatnit, abych
nemusel přemýšlet nad každou korunou
a zároveň nebyl na někom závislý.
Kamil Masný
Pocházím z Vyškova, kde jsem žil
do svých dvaadvaceti let, a nyní s mou
přítelkyní a naší skoro šestiměsíční
dcerkou bydlíme v Hodoníně. Hodně
mě ovlivnili mí rodiče, kteří mě
podporovali a dávali mi prostor
ke splnění mých přání, zejména můj
otec mě vedl k cílevědomosti, důkladné
přípravě, vytrvalosti a pracovitosti. To se
pozitivně projevovalo v mých výsledcích
ve sportu, ve studiu i v osobním životě.
Z klientského hlediska mě nejvíce zaujal článek o hypotečních úvěrech, jak to je
s nimi dnes, jak to od dalšího roku bude
a jak tuto příležitost letos využít. Takové informace může poradce velmi dobře
zužitkovat. Inspirativní byl také článek
Manažerská základna Ivana Pilného,
kterého znám ze svého oblíbeného pořadu Den D.
V tomto kvartále dále povýšili:
Erik Brychta na pozici D2
Radana Mokrycki na pozici M2
Aleš Nypl na pozici M2
Juraj Kalužík na pozici M2
41
FOTOGALERIE
Slavnostní
otevření nového
klientského
centra v Praze
Realizace projektu druhého klientského centra v Praze nebyla zdaleka
jednoduchá. Na okamžik to vypadalo, že čtveřice manažerů o své vysněné prostory přijde. Díky dobrým
vztahům mezi Partners a UniCredit
Bank se však podařilo najít kompromis a tak jsme mohli být 6. května
svědky slavnostního křtu nového
klientského Prosek, které je společným dílem Pavly Ďalogové, Petra
Douši, Michala Müllera a Zdeňka
Hroma.
42
Nové klientské centrum
v Olomouci
20. května proběhlo slavnostní otevření klientského centra v Olomouci na třídě 1. Máje, které vybudovali manažeři Martin Kaška, Tomáš Miček, Lukáš
Šantek a jejich týmy. V jednom místě se tak spojila
ředitelství Petra Welsche a Honzy Vodehnala. Rozlehlé klientské centrum tvoří v přízemí boxy pro práci s klienty a potenciálními spolupracovníky a v horním patře mají manažeři své kanceláře.
43
Nové klientské centrum
v České Lípě
Nejnovějším bodem na mapě Partners je od 1.
června klientské centrum v České Lípě, které naleznete jen pár kroků od malebného českolipského
náměstí T.G.Masaryka. V novém klientském centru
naleznou zázemí skupiny Team managera Rostislava
Hoffmana a Executive manažerky Zdeňky Marouškové.
44
Leaders Club ve Frymburku
Na druhý letošní Leaders Club přijeli Partners
na pozvání Aviva životní pojišťovny do wellness hotelu
Frymburk v malebném kraji na březích přehrady Lipno.
Zlatým hřebem celého programu byl dvouetapový outdoorový závod, kde si soutěžní týmy vyzkoušely noční
plavbu na kanoi po lipenské přehradě.
45
46
47
VIZE
Partners
STRATEGIE
Partners
Jsme symbolem novodobého
finančního plánování.
Měníme dějiny finančního poradenství.
Jsme hrdi, že jsme Partners.
Lidé
Nestačí mít lidi, je třeba mít správné lidi
– silné osobnosti s aktivním přístupem,
vysokou odborností a zodpovědností.
Značka
Důvěryhodnou a silnou značku tvoří
správní lidé a správné činy. S Partners
jsme spojili své jméno.
Expanze
Dynamický a trvalý růst ve všech
strategických směrech. Chceme být
všude, kde jste vy.
IT a systémy
Prostřednictvím IT a technologií dáváme
finančnímu poradenství nový rozměr.
Služba
Individuální přístup, inovativní produkty,
komplexní a široce dostupná služba.
Hodnoty
POSLÁNÍ
Partners
Každého z našich KLIENTŮ vnímáme
jako jedinečnou osobnost s vlastními
cíli. Naším posláním je zvyšování
jejich životní úrovně řešením
skutečných potřeb.
Vytváříme prostředí pro podnikatelský
úspěch našich PORADCŮ. Odborným
a praktickým vzděláváním pomáháme
rozvíjet jejich potenciál.
Určujeme FINANČNÍMU
PORADENSTVÍ směr a dáváme mu
důstojnost, která mu náleží.
Uznáváme hodnoty, na které
budete hrdi společně s námi: etiku,
zodpovědnost a disciplinovanou
firemní kulturu. Zajímá nás člověk
a jeho životní cíle.
48
47
Download

Otevřít náhled PDF