www.JsmePartners.cz
Petr
Borkovec
Akciový program
Partners
4/10
4
TÉMA
JSME PARTNERS
Petr Borkovec představuje akciový
program Partners, který startuje
již v lednu 2011
ROZHOVOR
10
S Martinou Kudrovou o pilotním
projektu call centra, jeho
přínosech, a dalších aktivitách
na podporu poradenské sítě
Poslední číslo časopisu JsmePartners není ohlédnutím zpět, ale naopak
pohledem dopředu. Příští rok totiž čeká Partners spousta skvělých akcí,
prestižních projektů a příležitostí.
Hlavním tématem je dnes akciový program, který startuje v lednu
2011, a který je úžasnou příležitostí pro všechny současné, ale i budoucí
manažery, podílet se na úspěchu Partners v dalších letech. Petr
Borkovec vysvětluje nejen motivy pro spuštění programu, ale i jeho
fungování a podmínky. A kdo má zkušenost s tabulkami Petra Borkovce
tuší, že se na těchto stránkách dozví hodně užitečných informací.
Velkou budoucnost má podle dosavadních výsledků i call centrum
Partners, které v těchto dnech ukončuje práci na pilotní akci „soutěž
s Nestlé“ a chystá se na další projekty, jako je telefonování na záchranu
smluv o investičním životním pojištění nebo cross-selling zaměřený
na nabídku neživotního pojištění. Dosavadní výsledky ukazují, že call
centrum dokáže firmě nejen získávat nové klienty, ale i šetřit peníze na
zbytečných stornech.
Seriál pro poradce tentokrát pokračuje povídáním s manažerem
Dušanem Mátlem o průběhu druhé schůzky s klientem. Dozvíte se řadu
tipů, jak poradenství snáze přeměnit v podepsané portfolio.
Další stránky jsou věnovány novým exkluzivním produktům z kuchyně
obchodního oddělení, a také charitativním projektům centrály ve
spolupráci s manažery Partners. V kariérovém příběhu se představuje
čerstvý director Jiří Máče. Nechybí ani profily povýšených na pozici
Executive a Senior Manager ve třetím kvartálu.
Na konci druhého roku existence časopisu jsme se rozhodli
zamyslet nad jeho strukturou a podobou. Již toto číslo usiluje o větší
strukturovanost a přehlednost textů, o to, aby příspěvky pro vás byly
v každodenním pracovním shonu snadno srozumitelné. V tomto trendu
zkracování a strukturování chceme v dalším roce dále pokračovat. Také
jsme tímto prosincovým číslem rozšířili náklad časopisu o pětinu na
1200 kusů, a od příštího vydání se můžete těšit i na více stran. Partners
totiž mají hodně o čem psát!
S pojištěním domácnosti KOMPLET Váš
kmen rychle vyroste.
Přeji pěkné čtení a odpočinkové vánoční svátky po podzimní pracovní
smršti!
Vaše spokojenost je pro nás stejně důležitá jako spokojenost našich
společných klientů. Proto jsme připravili jednoduché komplexní pojištění
domácnosti KOMPLET.
Pojištění
domácnosti
KOMPLET
2
▶ jednoduché sjednání
▶ smlouva na jedné stránce
▶ široká pojistná ochrana
Lada Kičmerová
tisková mluvčí Partners
▶ rozsah pojištění vyhovuje
většině domácností
▶ zvýhodněné pojistné
14
SERIÁL
PRO PORADCE
Dušan Mátl o tom, jak úspěšně
zvládnout druhou schůzku
s klientem
18
NOVINKY
PARTNERS
Partners CARE a Partners
Elita – exkluzivní novinky
v produktovém portfoliu
KARIÉROVÝ
PŘÍBĚH
27
Director Jiří Máče o své kariéře
u Partners, plánech v Jižních
Čechách i otevření klientského
centra
ÚSPĚŠNÍ
PARTNERS
30
Povýšení manažeři na pozice M2
a M3 se představují
FOTOGALERIE
35
Ohlédnutí za podzimní sezónou
slavnostních i méně formálních
akcí Partners
841 105 105
www.koop.cz
3
TÉMA JSME PARTNERS
tento obrovský růst považuji za znak
úspěchu naší společnosti. Je důkazem
prostředí a know-how, které umožňuje
skutečně dostupnou kariéru. A tohoto
prostředí pro úspěch jsme dosáhli výchovou vlastních manažerů a nikoliv
masov ým přetahováním z interních
sítí pojišťoven, stavebních spořitelen či
sítí zprostředkovatelů. Upozorňuji, že
jsou to čísla bez hlavního povyšovacího termínu, který je tradičně na konci
posledního kvartálu roku.
Proč manažeři?
Petr Borkovec
Akciový program Partners
Jednou z největších událostí roku 2011 je spuštění akciového programu Partners.
Stovky současných i budoucích manažerů, ředitelů a partnerů společnosti se budou
moci přímo podílet na jejím dalším růstu a expanzi. Petr BORKOVEC vysvětluje
motivy i fungování celého projektu.
Proč vůbec akciový program?
Během tří let jsme vybudovali společnost s víc než miliardovým obratem,
společnost, která určuje trendy, přináší novinky a dělá věci jinak: jedničku
ve fi nančním poradenství. Nikdy by se
to nestalo bez výjimečného nasazení
– bez práce, energie, důvěry, podpory a obrovského množství aktivit manažerů a ředitelů Partners. Akciov ý
program je tak především poděkování
za jejich přístup, loajalitu, v ýsledky
i růst, příležitost spravedlivě je fi nančně odměnit za v ýsledky celé společ-
4
nosti a formou dividend a případného
kapitálového výnosu na burze je nechat
na dosahovaných výsledcích participovat. V neposlední řadě je ale akciový
program také silná motivace do budoucna. Motivace dále růst a budovat
společnou vizi komplexní fi nanční služby, vizi dosažení modrého oceánu.
Chceme samozřejmě, aby akciov ý
program byl také motivačním programem generujícím ještě vyšší růsty, než sami očekáváme, a aby se stal
motivačním náborovým prostředkem
pro získání kvalitních a úspěšných lidí
do Partners. I z toho důvodu jsme ho
rozdělili na čtyři tranše s tím, že poslední možnost stát se akcionářem před
vstupem na burzu bude k 1. lednu 2014.
Komu je akciový program určen?
Na akcie v rámci akciového programu budou mít nárok manažerské
a ředitelské pozice od kariérové pozice
M2 Executive Manager výš. Speciální
ohodnocení čeká navíc na Partnery,
jak již vyplývá z názvu pozice, obtížnosti dosažení této mety i významu pro
Zaměření na manažerské pozice je
logické vzhledem k cílům a vizím společnosti Partners, vzhledem ke stadiu
vývoje a potenciálu českého fi nančního trhu. Samozřejmě si velmi vážíme
práce jednotlivých poradců i VIP consultantů a i pro ně připravujeme velmi zajímavé úpravy v kariéře a odměňování, ale jedním z našich cílů je vyt voření dostupné k valitní f inanční
služby a dosažení co nejvyššího podílu
na trhu – prostě využití tržního potenciálu, který je obrovský. Pro dosažení
tohoto cíle potřebujeme „podnikatele-budovatele“, tedy manažery, a zejména nové manažery, kteří postupně dobývají trh, otevírají nové regiony, budují nové pobočky a nové týmy. Jedině
s nimi jsme schopni růst, získat vysoký
podíl na trhu a poskytovat službu nikoliv 200 000 klientů, jako je tomu nyní,
ale třeba čtyřem milionům klientů.
společnost. Cílem je, aby se akcionáři
stal co nejvyšší počet manažerů, proto
jsme nastavili limitní kritéria pro účast
v akciovém programu poměrně nízko,
proto se akcionáři mohou stát již M2
a proto jsou naplánovány čtyři tranše.
Takže i poradce, který je u nás nyní pár
měsíců a nachází se na pozici Trainee či
Consultant, se při troše snahy a velkém
množství aktivit může i s rezervou propracovat na pozici M2 do 1. ledna 2013
a zúčastnit se tak dvou pravděpodobně
největších tranší v letech 2014 a 2015,
té druhé dokonce již z pozice M3 (nebo
teoreticky i D1).
První tranše se podle mých propočtů zúčastní 105 manažerů, účastníků
té poslední bude – věřím a doufám –
mnoho set a třeba překonáme cílové
číslo 500 manažerů na pozici M2 a výš.
Tabulka číslo 1 pro zajímavost ukazuje
aktuální počet manažerů k 15. 11. 2010
a přírůstek jen za poslední rok. Právě
Jak to bude fungovat?
Základní princip je velmi jednoduchý. Manažeři společnosti si budou
moci koupit podíl na mateřské společnosti celého holdingu za cenu, která je
výrazně nižší než současná reálná cena
a několikanásobně nižší než očekávaná
budoucí cena, za kterou budou akcie
Partners emitovány na burze. K tomu
nav íc budou mít k a ždý rok ná rok
na nemalý podíl na zisku společnosti.
A to vše v době, kdy má celý holding,
stejně jako český finanční trh, před
sebou ještě mnoho nadstandardních
let, kdy jeho hodnota bude významně
růst. Čím bude společnost úspěšnější,
tím víc účastníci akciového programu
vydělají na podílech na zisku a tím vyšší bude i prodejní cena akcií na burze.
Mateřská společnost holdingu Partners
zastřešuje divize a společnosti Partners
– fi nanční poradenství jinak, Partners
bankovní služby, Partners investiční
společnost, Partners akademie, Partners media a další, které jsou v plánu.
Pojďme se však podívat na celý program podrobněji a zejména na Tranši 2011. V roce 2012, 2013, 2014 a 2015
budou emitovány čtyři tranše akciového programu, vždy na základě výsledků předcházejícího roku a také podle pozic k 1. 1. výchozího roku (například rok 2011). Před startem výchozího
roku každé tranše budou vyhlášeny její
podmínky, které budou definovat počet získatelných akcií pro každou pozici a různou míru výkonu – tabulka 2
(na straně 8) ukazuje podmínky a kritéria Tranše 2011. Nákupní cena jedné
akcie pak bude stanovena velmi transparentně právě z výsledků společnosti ve výchozím roce tak, aby v dalším
roce garantovala roční dividendový výnos 12,5 %, pokud zisk společnosti nepoklesne. A jak bude vypočtena emisní
(nákupní) cena, ukazuje BOX 1. V dalších letech se bude postupovat stejným
způsobem.
Tabulka 1: Aktuální počet manažerů a počet nově povýšených za rok
POZICE
AKTUÁLNÍ
POČET
NOVĚ POVÝŠENO
ZA POSLEDNÍ ROK
Z AKTUÁLNÍHO
POČTU V %
Partner
4
+ 2 Partneři
50 %
Senior Director
6
+ 4 D2
66 %
Director
10
+ 6 D1
60 %
Senior Manager
32
+ 21 M3
67 %
Executive
Manager
55
+ 32 M2
60 %
Team Manager
248
+ 110 M1
45 %
5
Abychom se vyhnuli nutnosti navyšovat každý rok základní jmění, a aby
tak nedocházelo k negativnímu ředění podílů těch manažerů a partnerů,
kteří by získali akcie v prvních letech,
tak manažer nenakupuje okamžitě akcie, ale nakupuje opci, která mu dává
právo koupit v roce 2016 nebo rok před
vstupem na burzu jím nárokovaný počet akcií za cenu 1 Kč na akcii – o tuto
jednu korunu se sníží nákupní cena.
Důvodem pro tuto formu odloženého
převzetí akcií je i výrazně výhodnější daňov ý režim pro v ýplatu podílů
na výsledcích hospodaření společnosti a snadnější právní nastavení celého
programu. Nejpozději v roce 2016 dojde k jednorázovému navýšení základního jmění a všichni převezmou své
akcie ze všech čtyř tranší najednou.
Opce je standardní cenný papír, který
vlastníkovi dává právo koupit a společnosti Partners povinnost prodat, dále
má jeho vlastník právo na podíl na výsledcích společnosti a další práva – viz
BOX 2.
Posloupnost jednot liv ých k rok ů
a událostí a výhodnost celého programu je vidět v tabulce číslo 3 na příkladu Tranše 2011 a manažera, který je
k 1. 1. 2011 na pozici M3.
Kdy vstoupíme na burzu a co se stane potom?
Termín vstupu na burzu je plánován
na přelom roku 2016 a 2017, ale stejně
dobře to může být i v roce 2018. Přesné datum vstupu bude ovlivněno mnoha
faktory, ale především důvěrou investorů v trhy v dané době, ekonomickým
cyklem a samozřejmě i úspěšností společnosti Partners. Očekávaným místem
emise je Praha, případně Varšava nebo
Vídeň. V případě, že by se povedla expanze do Polska, tak je Varšava z dnešního pohledu velmi zajímavou variantou.
Na burzu chceme vstoupit s 30–49 %
společnosti dle velikosti zisku a obratu,
který v té době budeme mít. Cílem není
společnost prodat, ale do jisté míry vybrat zaslouženou odměnu pro manažery
a ředitele v akciovém programu, získat
prestiž a také kapitál pro další expanzi.
I po vstupu na burzu chceme společnost
dále vlastnit, budovat a rozvíjet další aktivity v oblasti komplexních fi nančních
6
BOX 1
POSTUP STANOVENÍ EMISNÍ (NÁKUPNÍ) CENY PRO
PRVNÍ TRANŠI
1. V červnu roku 2012 vezmeme z auditované účetní závěrky roku
2011 čistý zisk a vypočteme čistý zisk na jednu budoucí akcii. Počet
budoucích akcií v roce 2016 je 100 milionů kusů
2. Jelikož předpokládáme pevnou dividendovou politiku ve výši 80 %,
položku z bodu jedna vynásobíme koeficientem 0,8 a získáme tak
dividendu na akcii
3. Za správnou cenu považujeme cenu, která generuje 10% dividendový
výnos, a proto dividendu na akcii vynásobíme 10 a dostaneme
interní cenu na akcii
4. Manažerům poskytujeme navíc diskont z této interní ceny ve výši
20 %, a nákupní cenu tak dostaneme vynásobením interní ceny
koeficientem 0,8
5. Emisní cena tak bude stanovena k 1. červenci 2012 a k Tranši 2011
dojde týž měsíc. Tato cena bude pro účely zpětného odprodání platná
pro celý rok až do 1. 7. 2013, kdy vznikne cena nová2
6. Stejným způsobem a ve stejných termínech se bude stanovovat
CENA v letech 2013, 2014, 2015 i 2016
služeb pro retailovou i privátní klientelu.
Akciový program bude samozřejmě
v odlišné podobě fungovat i po vstupu
na burzu a využije se transparentního
ocenění, které burza poskytuje, a pevné dividendové politiky, aby i akciový
program po vstupu na burzu byl velmi
zajímavý. Je však logické, že již nebudou reálné tak relativně vysoké růsty
jako dnes.
Jsem přesvědčen, že akciov ý program mnohým z vás přinese zaslou-
ženou další odměnu, příjemný pocit
ze spoluvlastnictví společnosti, kterou
tvoříte a za jejímž úspěchem stojíte.
Věřím rovněž, že akciový program pomůže celému holdingu růst rychleji,
než očekáváme v konzervativním byznys plánu, a že pro vás akciov ý program nebude znamenat pouze odměnu,
ale i ztotožnění se s vizemi společnosti a dalšími rozvojov ými aktivitami.
Ty s vaší podporou mohou být velmi
úspěšné a zvyšovat dál hodnotu celého
holdingu. Podporou strategických pro-
BOX 2
PRÁVA SPOJENÁ S OPCEMI NA AKCIE PARTNERS
1. Právo na nákup určitého množství kusů akcií holdingu Partners
za cenu 1 Kč za akcii nejpozději v roce 2016. Společnost Partners
se zavazuje v roce 2016 – po uplynutí akciového programu a před
vstupem na burzu – jednorázově navýšit základní jmění na 100
milionů Kč a více s celkovým počtem akcií 100 milionů a akcie
přednostně nabídnout vlastníkům opce.
2. Přednostní právo na podíl na výsledcích hospodaření ve formě
opčního bonusu. Výše nároku je dána vynásobením čistého zisku na
jednu akcii z předchozího roku a počtu nárokovaných akcií v opcích
ze všech tranší. Vypláceno vždy v červenci a srpnu daného roku.
jektů, růstem, kvalitní prací, správným
výběrem lidí do společnosti a vysokou
proplaceností přímo ovlivníte hodnotu
společnosti a reálnou verzi byznys plánu.
Těšte se na další dávku informací,
propočtů, variant a zejména marketingových materiálů a smluvních podkladů na Partners Konferenci 2011,
kde bude akciový program Partners
Tranše 2011 slavnostně spuštěn!
Jak to vypadalo, když na burzu
vstupovali Mediolanum nebo OVB?
Partners samozřejmě nejsou první firmou, která
plánuje vstup na burzu, a ani první společnost, jež
tohoto plánu využila pro velmi výnosný a motivační
akciový program. Dokonce není ani první v oboru
finančního poradenství.
BOX 3
AKCIOVÝ PROGRAM
A IPO HOLDINGU OVB
1. Vedoucí pracovníci ve všech
zemích nakupovali v letech
2000–2004 akcie za cenu
5 eur na akcii v roce 2000 až
7 eur na akcii v roce 2004
2. IPO bylo plánováno na rok
2005 a z důvodu příprav
a nevhodného ekonomického
prostředí v Německu o rok
odloženo
3. K IPO došlo 24. 6. 2006
s emisní cenou 21 eur
4. 2. 6. 2009 cena na burze
dosáhla maxima ve výši 38,85
eura na akcii (v současné době
po krizi a mnoha skandálech
je cena zpět na 21 eurech na
akcii)
5. Společnost vyplácela v letech
2007–2009 dividendy
v průměru 1,2 eura na akcii
a P/E bylo v roce 2008 18,2
Příklad první: Mediolanum
Příkladem úspěšného IPO je italská finanční skupina Mediolanum,
k terá se ze sítě f inanční poradců,
zaměřujících se na investice, úspory a penzijní plány, během několika
desítek let proměnila v obrovskou
finanční skupinu s vlastní bankou.
V současné době má 5 300 profesionálních Family Bankers a 1,1 milionu k lient ů. Na burz u vstoupi la
3. 6. 1996 s emisní cenou 1,2 eura
na akcii, o rok později už byla cena
2,24 eura na akcii a k 1. 7. 1998 dokonce 5,89 eura na akcii. Ukazatel
P/E (cena akcie / zisk na jednu akcii) byl v k r izovém roce 2009 14,7
a v předchozích letech dokonce 18,
což znovu potvrzuje očekávané P/E
Pa r t ner s v době vst upu na bu r z u
minimá lně 15 (tímto číslem náso bíme zisk, abychom dosta li od hadovanou cenu).
l e č n o s t M L P, A W D a p ř e d e v ší m OV B, u k ter é je vel m i dob ře znám i její úspěšný akciov ý
pr og r a m , k ter ý p opi s uje BOX 3 .
I proto jsme zvolili velmi podobný
model s pr vk y vět ší t ra nspa rentnosti.
Příklad třetí: Fortuna
Ke srovnání můžeme použít i nedáv ný úspěšný vstup sázkové společnosti Fortuna na burzu v Praze.
For tuna vstoupila na burzu s nám
velmi blízkou filozofií neprodat celou společnost, ale pouze ji zhodnotit a získat další kapitál. Podobná
je i stabilní div idendová polit ik a,
na kterou lákají investor y a podobná jsou dokonce i ekonomická čísla For t uny a naše plánovaná čísla
v době IPO. Můžeme tedy For tunu
použít jako srov nání a odhadnout
tak cenu jedné akcie. Toto srovnání
shrnuje BOX 4.
Příklad druhý: OVB
Dalšími příklady úspěšného v s t upu n a bu r z u byly něme c ké finančněporadenské spo-
BOX 4
SROVNÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT SPOLEČNOSTI FORTUNA PŘI IPO A PLÁNU PARTNERS
UKAZATEL
FORTUNA
PARTNERS
FREE FLOAT
35 %
30–49 %
DIVIDENDOVÁ POLITIKA
70–100 % ZISKU
80 % ZISKU
DIVIDENDOVÝ VÝNOS
aktuálně cca 7 %
6,66 % v našem příkladu v tabulce 3
3. Právo prodat opci zpět společnosti za aktuální emisní (nákupní)
cenu. Opce smí být prodána pouze společnosti Partners.
ČISTÝ ZISK
431 mil. Kč
konzervativní plán v roce 2016: 390
mil. Kč
4. Opce je samozřejmě cenný papír, který se dědí, ani děděním práva
nezanikají.
KURZ NA BURZE
94,30 Kč
Dopočtem přes zisk by odhadovaná
cena byla 85 Kč na akcii
7
Tabulka 3
PRŮBĚH A FINANČNÍ ZAJÍMAVOST TRANŠE 2011
(PRO M3 S VÝKONEM 90 000 BJ ZA ROK 2011 a PŘI KONZERVATIVNÍM BYZNYS PLÁNU DO ROKU 2016)
Anketa
TERMÍN
5/2012
Auditovaná závěrka holdingu Partners za rok 2011, čistý zisk očekáván 160 mil. Kč
6/2012
Nákupní cena jedné akcie je vypočtena na 10,24 Kč
7/2012
M3 kupuje opci s nárokem na převzetí 22 500 kusů akcií za 22 500 Kč v roce 2016, za opci platí
(10,24 Kč – 1 Kč) × 22 500 kusů, tedy 207 900 Kč (bude si moci vzít úvěr)
5/2013
Auditovaná závěrka holdingu Partners za rok 2012, čistý zisk očekáván 208 mil. Kč
A kciov ý program Partners je
skvělá příležitost jak se podílet
na zisku společnosti. Nejen, že to
je v ysoce motivační nástroj pro
nás všechny, ale také to dokazuje,
že společnost Partners investuje
do své budoucnosti a podporuje
úspěšné spolupracovníky v jejich
růstu.
6/2013
Nová nákupní cena jedné akcie je vypočtena na 13,312 Kč (možnost zpět za tuto cenu odprodat
a realizovat roční výnos 30 %)
7/2013
Vyplacen opční bonus ve výši 1,66 Kč na akcii, pro naši M3 je to 37 350 Kč
5/2014
Auditovaná závěrka holdingu Partners za rok 2013, čistý zisk holdingu očekáván ve výši 250 mil. Kč
6/2014
Nová nákupní cena jedné akcie je vypočtena na 16 Kč
7/2014
Vyplacen opční bonus ve výši 2 Kč na akcii, pro naši M3 je to 45 000 Kč
Richard Walter,
Executive Manager
5/2015
Auditovaná závěrka holdingu Partners za rok 2014, čistý zisk holdingu očekáván ve výši 292 mil. Kč
6/2015
Nová nákupní cena jedné akcie je vypočtena na 18,69 Kč
7/2015
Vyplacen opční bonus ve výši 2,34 Kč na akcii, pro naši M3 je to 52 650 Kč
5/2016
Auditovaná závěrka holdingu Partners za rok 2015, čistý zisk holdingu očekáván ve výši 338 mil. Kč
6/2016
Nová cena jedné akcie je vypočtena na 21,60 Kč (oproti původní nákupní ceně 10,24 by byl při
zpětném prodeji realizován kapitálový výnos 110 %)
7/2016
Vyplacen opční bonus ve výši 2,70 Kč na akcii, pro naši M3 je to 60 750 Kč
7/2016
Vypršení termínu opce, na akciový účet připsáno 22 500 kusů akcií holdingu Partners za 22 500 Kč
2016/17
VSTUP NA BURZU, PŘI P/E 15 A PEVNÉ DIVIDENDOVÉ POLITICE JE MOŽNÉ ODHADNOUT
CENU JEDNÉ AKCIE NA CCA 55 KČ. PŘI PRODEJI VŠECH AKCIÍ Z PRVNÍ TRANŠE NAŠE M3
OBDRŽÍ 1 237 500 KČ – 540 % INVESTOVANÉ ČÁSTKY
Co si myslíte o akciovém programu Partners,
který startuje prvního ledna?
Akciov ý program je díky Petru Borkovcovi velmi motivační záležitostí pro skutečné podnikatele a pro lidi, kteří mají vyvinutý smysl pro pohled do budoucnosti. Pro malé lidi, kteří jsou zaslepeni krátkozrakostí, je akciový
program pouze další tisící benefit,
na který stejně nikdy nedosáhnou.
Jan Krejčiřík, Director
Investovat svoje finanční prostředky do společnosti, v jejímž
čele stojí inteligentní a schopní
lidé, kteří svými myšlenkami udávají směr fi nančnímu poradenství,
je pro mne velmi motivační. Nehledě na to, že hodnotu společnosti můžeme ovlivnit úplně všichni
a to kvalitní a systematickou prací.
Dle mého názoru jde tedy o velmi
ziskovou investici...
Alena Zahradníková,Director
Tabulka 2 Podmínky a kritéria Tranše 2011
MEZIROČNÍ
NÁRŮST
BRUTTO BJ
PROPLACENOST
ROKU 2011
K 1. 7. 2012
EXECUTIVE
MANAGER
min. 20 %
min. 75 %
SENIOR
MANAGER
min. 10 %
min. 75 %
DIRECTOR
min. 5 %
min. 75 %
POZICE
SENIOR
DIRECTOR či
PARTNER
min. 1 %
min. 75 %
NOVÝ PARTNER
N/A
N/A
8
UDÁLOST
VÝKON V BRUTTO BJ
ZA ROK 2011
více než 40 000 BJ
více než 60 000 BJ
více než 80 000 BJ
více než 60 000 BJ
více než 90 000 BJ
více než 120 000 BJ
více než 120 000 BJ
více než 180 000 BJ
více než 240 000 BJ
více než 300 000 BJ
více než 480 000 BJ
více než 720 000 BJ
N/A
POČET KUSŮ
AKCIÍ V NABÍDCE
10 000 kusů
15 000 kusů
20 000 kusů
15 000 kusů
22 500 kusů
30 000 kusů
30 000 kusů
45 000 kusů
60 000 kusů
60 000 kusů
90 000 kusů
120 000 kusů
120 000 kusů
VÝNOS
18 %
22 %
25 %
29 %
540 %
FINANČNÍ SUMÁŘ:
M3 V PRVNÍ TRANŠI INVESTOVALA CELKOVĚ 230 400 Kč
NA DIVIDENDÁCH OBDRŽELA 195 750 Kč A PŘI PŘÍPADNÉM PRODEJI DALŠÍ 1 237 500 Kč
Předpoklady konzervativního byznys plánu:
Průměrný růst Partners – finanční poradenství jinak v letech 2011–2016 pouze 12,5 %
Není otevřena žádná nová země
Partners investiční společnost má pod správou aktiva ve výši 6 mld. Kč
Partners bankovní služby má 100 000 otevřených kont (z 600 000 klientů Partners)
Velmi kvalitní a obsáhlá data ve FiPu a fungující service agent
A jak by to vypadalo, kdyby na pozici M3 zůstal a jako M3 se účastnil všech tranší?:
V roce 2013 by mohl získat dalších 22 500 kusů akcií, v roce 2014 30 000 kusů akcií a v poslední tranši v roce
2015 20 000 kusů akcií.
CELKEM BY VLASTNIL 95 000 KUSŮ AKCIÍ, KTERÉ BY MOHL PRODAT ZA VÍCE NEŽ 5,2 MIL. KČ NEBO MÍT
NEZÁVISLÝ PŘÍJEM Z DIVIDEND 400 000 KČ ROČNĚ s očekávaným růstem 5 a více % ročně – to vše při platnosti
pouze konzervativní verze podnikatelského plánu a při stagnaci na pozici M3 a růstu výkonu 10 % ročně
9
ROZHOVOR
Martino, call centrum se pomalu blíží ke konci svého pilotního projektu a chystá se na další.
Co všechno se již vlastně odehrálo od tvého nástupu do Partners
v létě tohoto roku?
Martina Kudrová
V první fázi jsme museli vybudovat
prostory call centra, které dnes naleznete v brněnském Spielberk Office
Centru v Holandské. Sídlíme v prvním
patře, spolu s námi je tu i brněnská
část oddělení marketingu, část oddělení IT centrály Partners a nové studio
pro Partners web TV. Hotová místnost
call centra počítá do budoucna s 11
místy pro telefonní operátory, z toho
tři pro případně rozšířenou pasivní
„zelenou“ telefonní linku Partners.
Kromě zázemí jsme řešili i především samotný chod call centra, tedy
náplň jeho činnosti a samozřejmě
software. V tuto chvíli máme před sebou v tomto smyslu stále ještě hodně
práce, stávající vypomáhání si Excelem chceme v budoucnu nahradit plně
funkčním softwarem pro call centra,
který bude napojen na potřebná data
ve FiPu. Operátoři tak budou čerpat
a rovnou i zaznamenávat potřebné informace o klientech a jejich smlouvách.
Kolik operátorů dnes v aktivním
call centru Partners pracuje?
Martina Kudrová:
Call centrum se po úspěšném
projektu Nestlé chystá
na záchranu smluv
„Pilotním projektem call centra je spotřebitelská soutěž s Nestlé, díky níž jsme pro
naše poradce získali za čtyři týdny více než šest tisíc klientů se zájmem o schůzku.
Dále se call centrum zaměří na záchranu smluv a na jaře i na cross-selling v oblasti
neživotního pojištění. Potenciál je zkrátka obrovský,“ říká Martina KUDROVÁ,
vedoucí aktivního call centra Partners
10
V létě proběhly pohovory s mnoha zkušenými telefonisty a nakonec
jsme do call centra přijali dva operátory, se kterými jsem osobně několik
týdnů coby super vizorka pracovala
v bývalém zaměstnání, a vím tedy, že
se jedná o velmi schopné a spolehlivé
telefonisty. Nešlo o žádné „přetahování“ – kolegyně Eva Verbíková zrovna
u bý valého zaměstnavatele končila
a nabídka ji zaujala, a kolega Michal
Novotný mě sám oslovil – a shodou
okolností má s Partners zkušenost
i coby fi nanční poradce.
Zatím tedy pracujeme se dvěma
operátory na hlavní pracovní poměr
a připraveni jsou další dva brigádníci,
kteří však začnou pracovat až na základě vyhodnocení úspěšnosti a nákladů projektu Nestlé. Do budoucna
plánujeme postupné zaplnění kapacit
call centra, samozřejmě ruku v ruce
s přibývajícími projekty a jejich obchodními výsledky.
No a sa mozřejmě na st rateg ické úrovni stojí za call centrem i Petr
Call centrum Partners v brněnském Spielberk Office Centre
Sedlák, vedoucí oddělení distribuce,
a Petr Borkovec, ředitel divize.
Hodně se mluví o zmíněném
pilotním projektu call centra,
kterým je spotřebitelská soutěž
s Nestlé a získávání nových
klientských kontaktů…
Ano, je to první velký, testovací projekt call centra, se kterým nám pomáhá i další externí call centrum se zhruba 30 operátory. Během sedmi týdnů
nám projde pod rukama několik desítek tisíc kontaktů, které obvoláváme a nabízíme jim bezplatnou schůzku s našimi poradci. Všichni to jsou
účastníci soutěže o fi nancování rekonstrukce bytu. Zatím jsme mile překvapeni úspěšností call centra, která přesahuje 30 %.
Cílem operátorů je získat od „kontaktů“ jejich jméno, příjmení a adresu
a souhlas se schůzkou. Tu si následně
již konkrétně domlouvají poradci podle daného regionu. Sečteno a podtrženo dostaneme týdně zhruba 5,5 tisíce kontaktů, z nichž zhruba 700 obvolá naše call centrum a zbytek externí fi rma. Za první čtyři týdny soutěže jsme obvolali dvacet tisíc kontaktů,
které jsme proměnili ve více než šest
tisíc potenciálních klientů, kteří souhlasili se schůzkou s poradcem.
Chápu to tedy správně, že ke každému projektu call centra píšeš
i skripty, tedy scénáře toho, co mají
operátoři říkat?
Na základě zadání vypracuji návr-
hy call skriptů, samozřejmě na jejich
znění se podílí i další jako Petr Sedlák nebo Petr Borkovec. Ustálení call
skriptů ale přichází až se samotnou
praxí, kdy jsou texty dále upravovány
a doplňovány. Vysledujeme, co funguje a jaká slova či spojení jsou naopak
škodlivá, a podle toho scénář rozhovoru neustále editujeme. Pokud některé partie volaní nechápou, tak je dále
rozvineme nebo zformulujeme jinak.
Můžeš uvést nějaký konkrétní
příklad?
Tak třeba v případě projektu Nestlé nám dobře zafungovalo navázání
Partners na Krotitele dluhů v České
televizi. V očích volaných má firma,
která se podílí na takovém pořadu,
důvěru a potřebnou stabilitu. Dobře
funguje i zmínka o tom, že schůzka
s poradcem je bezplatná. Naopak slovo „výhra“ jsme ve všech podobách ze
scénáře vyškrtli a o možnosti setkání
s poradcem mluvíme jako o „bonusu.“
V žádném případě se tak nemůže stát,
že v klientovi vyvoláme pocit, že v soutěži vyhrál. Každý call skript má tak
svá zakázaná a naopak povinná slova
a slovní obraty.
A musíte připravovat různé varianty
pro různé typy kontaktů?
Ano, volaný může odpovědět, že
Partners zná, v tom případě ho operátor pochválí a pokračuje dál. V opačné
situaci se odkáže na Krotitele dluhů.
Vždy v ysvětlí, co k lienta případně
na schůzce s poradcem čeká. Může se
11
stát, že se dovolá poradci, ať již z Partners, nebo od konkurence. V tom případě hovor končí. Může se také dovolat klientovi s poradcem konkurenční
společnosti: v takovém případě mu
nabízíme, ať se s naším poradcem nezávazně sejde a poslechne si ho a udělá si srovnání. Třeba by se mu s naším
poradcem pracovalo lépe. Každopádně
vždy je třeba hovor přizpůsobit dané
situaci.
Operátoři skripty při telefonování
čtou?
Naši operátoři to již po pr vních
pár telefonátech nedělají, mají scénář
„zvládnutý“ a mluví přirozeně spatra. Každý z nich má svůj styl mluvy
a tomu musí scénář přizpůsobit, aby
jim sedl a cítili se při hovoru příjemně.
Projekt druhý: Záchrany
neplacených smluv o IŽP
Na jaké další projekty se po skončení akce Nestlé chystáte? Hodně
se mluví o záchraně smluv…
Ano, záchrana smluv a prevence
storen je další projekt, na kter ý se
chceme již brzy zaměřit. V tomto případě jsme hodně závislí na funkčním
softwaru, který bude operátorům řadit
„dlužníky“ za sebou do fronty a zároveň jim zobrazovat potřebné informace o dané smlouvě zadané ve FiPu
a získané od obchodních partnerů.
Zásadní jsou tak kvalitní a kompletní
data ve FiPu včetně klientova mobilního čísla, protože jen klientům zde zadaným budeme volat, a také aktuální
data od obchodních partnerů o „dlužnících“.
Kromě technických záležitostí jste
ale na volání na záchranu smluv již
připraveni?
Ano, řešíme techniku a data, jinak
jsme připraveni a volání za tímto účelem jsme dokonce již dva dny testovali.
Vypomáhali jsme si tabulkami v Excelu a celé to bylo dost komplikované, ale
první zkušenosti díky tomu již máme.
Byla jsem příjemně překvapená, že
klienti, kterým jsme se dovolali, často souhlasili se zaplacením. Otázkou
potom je, zdali to skutečně udělají,
to uvidíme ze statistik a vyhodnocení
po ostrém spuštění projektu, nicméně
12
je to dobré znamení. Ze stovky klientů,
kterým jsme se dovolali, jich 64 slíbilo, že do určitého data chybějící platbu
uhradí. A celková spěšnost call centra
přesáhla 90 %!
Co konkrétně se očekává
od projektu záchrany smluv?
Záchranu smluv již bude dělat čistě
naše call centrum, jedná se o klientský servis a práci s našimi daty. Operátor v softwaru uvidí frontu klientů,
kteří jsou v prodlení se svou platbou
pojistného na smlouvě u investičního
životního pojištění. Celá komunikace
s klientem bude koncipována ve formě
přátelského rozhovoru, a ne nějakého
vymáhání pohledávek! Operátor chce
klienta upozornit, že by jeho smlouva
mohla kvůli neplacení zaniknout, že
by to pro něj znamenalo ty a ty fi nanční následky a ztrátu pojistného krytí.
Chceme klientov i podat pomocnou
ruku a problém s ním v yřešit. Ptáme se, co můžeme udělat pro to, aby
o své již vložené prostředky nepřišel
a smlouva trvala dál a on byl pojištěn.
Výsledkem je, že si klient buď zvolí
variantu, že problém vyřeší se svým
poradcem, nebo sám řekne, že danou
platbu v prodlení uhradí a do kdy. Samozřejmě tuto informaci operátor zanese a software nám umožní sledovat,
zda klient svůj slib dodržel.
Je již dnes známý ještě nějaký další
projekt, do kterého se call centrum
pustí?
Po v yhodnocení projek t u Nestlé a úspěšném nastartování záchrany smluv chceme na jaře rozjet také
cross-selling neživotního pojištění
stávajícím klientům. Půjde o pravidelnou obnovu majetkového pojištění, ať
již o nabídku levnějšího produktu, či
aktualizaci pojistných částek, spojenou také se slevou. Klient tak dostane levnější produkt a vyhne se riziku
podpojištění v případě pojištění nemovitosti, či mu nabídneme levnější
pojištění automobilu a ušetříme ještě
více například snížením pojistné částky u havarijního pojištění, což pojišťovny samy neřeší.
Dík y možnosti širokého v y užití
služeb našeho call centra pro vlastní klienty může vzniknout postupem
času ještě mnoho dalších přínosných
projektů. Například plánujeme pro-
dej dalších typů neživotního pojištění,
připojištění k životním a úrazov ým
pojištěním, navyšování pojistného či
pojistných částek apod. Call centrum
můžeme využít i pro komunikaci s poradci, získávání zpětných vazeb, zvyšování kvality služeb, kontrolu kvality práce poradců… Zkrátka nápadů
máme mnoho a už se těšíme na jejich
úspěšnou realizaci.
PILOTNÍ PROJEKT:
SOUTĚŽ S NESTLÉ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
SOUTĚŽE:
• Pořádá Nestlé pro své tyčinky Koko,
Margot a Banány v čokoládě společně
v ČR a SR
• Termín 1. 11.–19. 12. 2010
• Hlavní výhrou je rekonstrukce bytu
v ceně 200 000 Kč; každý týden jedna,
takže celkem 7 rekonstrukcí
• Primární cílová skupina: ženy 25 až
45 let, které žijí aktivním životem a rády
pečují o svou rodinu
PROČ JSME PARTNEREM
SOUTĚŽE:
• Získáváme minimálně 56 000 kon-
JÁ A CALL CENTRUM
Mé první setkání s call centrem se
odehrálo v září v roce 2006. Bylo mi devatenáct, přišla jsem studovat do Brna
a hledala brigádu. Z operátorky externího call centra jsem se vypracovala nejprve na vedoucí týmu operátorů a později i na supervizora. Školila jsem operátory od jejich příchodu do call centra až po jejich profesionální stav, kdy už
mohli volat zcela samostatně bez dozoru. Získala jsem tak více než tříletou praxi a v určitý moment jsem jako supervizor
koordinovala a nastavovala činnost více
než 70 operátorů.
JÁ A PARTNERS
S mana žerem Par tners Patrikem
Jourou jsme kdysi pracovali jako operátoři, a když se Par tners rozhodli
pro spuštění call centra, vzpomněl si
na mě. Nabídka se mi hodně líbila, je
to skvělá příležitost podílet se na rozjezdu nového call centra se specifickou
rolí. A Partners jsem znala i jinak: další
bývalý kolega u vás začal pracovat a já
jsem byla jeho klientkou.
taktů na soutěžící, kteří bojují o rekonstrukci bytu, tj. mají tendenci řešit změny ve svém bydlení
• Poprvé máme možnost vyzkoušet
naše aktivní call centrum ve využívání kontaktů (tzv. leadů) ke sjednávání
schůzek s poradci
• Spojujeme se s akcí, která sice pochází z oblasti spotřebního zboží, ale
zaměření soutěže (= řešení bydlení) je
velmi blízké našemu byznysu
• Dostáváme rozsáhlou prezentaci
loga naší společnosti v rámci kampaně
k soutěži
JAK JSME V RÁMCI SOUTĚŽE
PROPAGOVÁNI:
• Logo v televizních spotech v listopadu a prosinci 2010 na TV Nova, Nova
Cinema a Prima
• Logo Partners na boční hraně cca
11 000 000 obalů všech 3 čokolád;
cca 70 % z nich jde do ČR
• Prezentace Partners v inzerátech
časopisu Home
• Komunikace Par tners na webo vých stránkách soutěže www.rajdoma.
cz; zde máme několikrát zmínku o naší
společnosti a také dáváme každý týden
jeden tip týkající se financování bydlení
• Logo na POS materiálech k soutěži
(plakáty, letáčky, visačky na regálech
v obchodech apod.)
Kampaň s Nestlé má jasný cíl:
získat pro poradce Partners nové kontakty
na potenciální klienty. Od Nestlé dostane call
centrum každý týden přes pět tisíc telefonních čísel.
Ty obvolává ještě ve spolupráci s velkým externím call centrem. Coby
hlavní partner soutěže nabízí jejím účastníkům jako bonus bezplatnou
schůzku s fi nančním poradcem Partners. V případě, že volaný souhlasí,
vezme si od něj operátor jeho jméno příjmení a informaci o bydlišti včetně
preference termínu schůzky. Právě podle bydliště jsou potom takto získané
kontakty rozděleny mezi poradce po celé republice. Následně je na nich,
aby si stanovili konkrétní čas a místo schůzky s klientem. Je velmi důležité
ozvat se zájemcům co nejdříve. Zájemci s telefonátem od poradců počítají do dvou pracovních dnů. Čím déle je telefonát odkládán, tím je menší
pravděpodobnost, že si bude klient pamatovat, co vše získá schůzkou s poradci, a jeho zájem logicky upadá.
Pro zhodnocení kampaně bude zásadní to, kolik takto získaných kontaktů
přemění poradci v klienty a jaká portfolia s nimi uzavřou. Nicméně samotné výsledky call centra jsou nad očekávání úspěšné: „Za čtyři týdny jsme
zavolali na zhruba dvacet tisíc čísel a z toho více než šest tisíc volaných souhlasilo se schůzkou. Vzhledem k tomu, že jsme dopředu počítali se zhruba
15% úspěšností volání, je to velmi dobrý výsledek, který nás potěšil,“ říká
Martina Kudrová.
Soutěž Nestlé končí před Vánoci, ale vzhledem k úspěšnosti kampaně
bude call centrum na poslední takto získané kontakty volat pravděpodobně
ještě po Novém roce.
Krotitelé dluhů pomáhají
„Vysoká úspěšnost telefonátů je zčásti daná i tím, že voláme lidem, kteří
se dobrovolně zúčastnili spotřebitelské soutěže, a tedy vědí, v jaké souvislosti jim voláme. Nechtějí hovor ukončit hned po jeho začátku,“ Vysvětluje
Kudrová. A co vlastně operátoři volaným říkají? Odkazují se na partnerství soutěže a nabízejí jim coby účastníkům jako bonus schůzku s fi nančním
poradcem z Partners. Zjišťují, zda volaný společnost Partners zná, a pokud
ne, upozorňují na pořad Krotitelé dluhů, na kterém Partners spolupracují
s Českou televizí. V něm je částečně vysvětlena práce nezávislého fi nančního
poradce, které spočívá v komplexní pomoci s osobními fi nancemi. Operátoři
dále volaného připravují na to, co ho čeká na schůzce s poradcem, a ptají se
ho na potřebné informace – jméno a bydliště. Pokud se schůzkou souhlasí,
je volaný informován, že příště se mu ozve již přímo poradce s termínem
a návrhem místa setkání.
„Hlavním smyslem je získat důvěru volaného ve společnost Partners
a vysvětlit mu hlavní benefity schůzky s poradcem: možnost porovnání nabídky fi nančních produktů napříč trhem, příležitost získat radu, jak ušetřit
v rozpočtu, a samozřejmě bezplatnost schůzky,“ uzavírá Martina Kudrová
a dodává: „Někdy jsem až překvapená, jak hladce a rychle lidé se schůzkou
souhlasí.“ Průměrně trvá operátorovi call centra úspěšný rozhovor s potenciálním klientem 4–5 minut. Další osud takto získaného kontaktu je již potom na poradcích a manažerech Partners.
Lada Kičmerová
13
SERIÁL PRO PORADCE
poručení znamenají velké šance, že
podepíšete finanční plán.
Krok druhý: Představení finančního
plánu na schůzce
Poradenství by od začátku schůzk y do chv íle, kdy k lient řek ne „jo,
ta k podepisujeme“, mělo t r vat 20
až 40 minut dle složitosti portfolia,
déle rozhodně ne. Pokud jste odvedli
dobrou práci na analýze, tak už máte
stejně „prodáno“ a na poradenství jenom nesete to, o co si klient sám řekl.
Když je poradenstv í hodně dlouhé,
tak většinou končí klientovou reakcí
„já si to ještě musím rozmyslet“, protože má po té době hlavu jak pátrací
balon a nestíhá to všechno „pobrat“.
Proto radím: krátce, k věci, nezahltit.
TIP: Nesmíte si na analýze v ystřílet
ostrou munici – snažit se za každou
cenu klientovi ukázat , co všechno
víte. Na analýze se ptáte a klient mluví. Na poradenství potom vy učarujete
klienta vysvětlením finančního plánu
a řešením jeho potřeb a cílů.
Dušan Mátl
Dušan Mátl:
Jak úspěšně zvládnout druhou
schůzku s klientem?
Jaké postupy, věty a triky pomáhají při poradenství tak, abyste ze schůzky odcházeli
s podepsaným komplexním finančním plánem? V dalším díle seriálu pro poradce
prozrazuje Dušan MÁTL i další poradci a manažeři Partners své know-how.
Krok první: Jak se na schůzku připravit
S sebou na schůzku
Na p or aden s t v í k l ientov i ne su
především připravený finanční plán
v kroužkové vazbě. Působí potom dojmem pěkné „knížky“ na kvalitním
papíře, a přitom je plný indiv idualizovaných údajů o klientov i, kter ý
vidí, že jsem na tom musel odvést kus
práce. Stejně jako většina ostatních
•Finanční plán na pěkném papíře
v kroužkové vazbě
•Smlouvy, u nováčků raději
předvyplněné
•Notebook pro všechny případy
14
vycházím z předpřipraveného vzoru,
který jsem si upravil podle svých potřeb. Jednu variantu mám pro klienty řešící bydlení, druhou pro ostatní.
Na schůzce do finančního plánu dopisuji poznámky a potom si ho klient
samozřejmě odnese domů. Nejednou
jsem se setkal s tím, že klient při pohledu na finanční plán řekl: „Jé, to je
pěkné, to si mohu nechat?“
Mé doporučení nováčkům je připravit si na poradenství již předv yplněné smlouvy. Vyhnou se pak zbytečným přepisům, průtahům a stresu
s v y pl ňová n í m před k lientem. Já
osobně na druhou schůzku chodím
již se smlouvami, ve kter ých mám
jen svoje nacionále, zby tek dopíšu
na místě.
Toto je ovšem individuální. Například skupina manažera Michala Farského probere s klientem na druhé
schůzce finanční plán, který se líbí,
vzájemně si ho odsouhlasí a poradce řekne: „Skvělé, je to ještě hodně
administrativ ní práce s př ípravou
smluv, tak se domluvme tak, že mi
tu dnes necháte kopii vaší občanky
a stanov íme si termín, kdy to př ijdete podepsat.“ V takovém případě
pochopitelně smlouv y dopředu není
třeba připravovat.
TIP: Míru úspěšnosti poradenst ví
signalizuje to, zda jste dostali kvalitní doporučení na analýze. Dobrá do-
Samotná schůzka začíná klasicky
nezávazný m rozhovorem, otázkou,
zda se od posledního setkání něco
změnilo. Potom otevřu finanční plán
a začnu shrnutím základních bodů,
k teré mi k lient o sobě minule nadiktoval. Zastavíme u cílů, které si
zformuloval, a kroků, které by k nim
měly vést. Já s k lient y v další fázi
probírám také jejich stávající portfolio. Ukážu jim, jak je jejich portfolio
nastavené, a ptám se jich, který z daných nástrojů řeší jejich cíle. Sami
ta k př ijdou na to, k teré produk t y
mají smysl a které bude lepší zrušit.
TIP: Neprodávejte parametr y, ale
užitek! Člověk si bez motivace nic
nekoupí. Dejte klientovi ten správný
motiv a on vše udělá rád a sám. Proto
když se bavíte o produktu, tak nemluvíte o jeho ceně nebo technických parametrech, ale o jeho roli ve finančním plánu a o užitku pro klienta.
Zajištění: Ukázka promyšlenosti finančního plánu
Tím se dostáváme k samotnému
návrhu finančního plánu. Začínám
pojištěním, respektive řešením zajištění příjmů. Sám do portfolií dá-
vám pouze kr y tí tr valých následků
a úmrtí a klientům říkám: „Má smysl
se zajistit na trvalé následky a smrt.
Ten zbytek to je ‚pojišťováčtina‘ a vyhozené pení ze. Sou h la síte? “ A no.
Když v počátku rozebírám pojištění
trvalých následků úrazu, rovnou klientovi ukážu, že všechna čísla, produkty a jejich nastavení ve finančním plánu jsou dobře promyšlené
a spočítané. Tím dosáhnu toho, že už
se na žádná další čísla nebude ptát.
Jak to funguje? Takto:
„Při 80% úrazu, když se vám stane bouračka a vy skončíte na vozíku,
dostanete zhruba šest milionů. Přijde vám to hodně, málo, nebo akorát?“ To nevím, asi hodně.
„Těch šest milionů musíme rozdělit na dvě hromádky: tu pr vní část,
milion nebo dokonce dva, utratíme
rovnou, protože musíme upravit dveře a koupelnu bytu, koupit speciální
auto, vozík… Druhou část si necháme a nebude na útratu, ale jen na žití
z úroků. Pokud vašich zbylých pět
milionů v ynáší úrok 5 % ročně, je to
250 tisíc ročně, a tedy něco přes 20
tisíc měsíčně. K tomu invalidní důchod, no a s nějakými 26 tisíci měsíčně se už dá docela dobře žít. Je to
tak?“ Ano.
„Já vám to říkám takto dopodrobna proto, abyste viděl, že každý krok
ve finančním plánu, který spolu budeme realizovat, je takto do detailu
propočítaný.“
TIP: Klientovi pokládejte ty správné
otázky místo toho, abyste mu „tlačili“
svůj vlastní názor. Sám musí pocho pit, proč je pro něj dané řešení vhodné. Ptejte se: Co z toho budete mít?
Proč byste to vůbec měli mít? K čemu
vás to vede? Dává toto řešení smysl?
Je to hodně peněz… proč to vlastně
potřebujete?
Po tr va lých následcích se bav íme o pojištění pro případ smrti coby
vedlejším efektu t vorby dlouhodobých rezer v. Zde říkám: „Tento nástroj jsem ochotný tolerovat pouze
tehdy, když si na sebe sám v ydělá.
Tedy když svoje peníze, které si sem
budete dávat, dostanete zpět a adekvátně zhodnocené.“
U IŽP na úmr tí mohu doporučit
ještě jednu užitečnou formulku: „Já
15
jsem vám ho tam da l, i kdy ž v ím,
že ho teď nepotřebujete. Tipněte si
proč.“ A klient si uvědomí, že až to
pojištění bude skutečně potřebovat,
ta k u ž ho bude mít d ra hé – bude
starší, s nemocemi, vysokým tlakem.
IŽP by si lidé měli kupovat v okamžiku, kdy ho ještě nepotřebují, protože
potom už je pozdě. Je to stejné jako
s deštníkem – ten si ráno také beru,
i když je sluníčko, protože hlásili, že
odpoledne bude pršet. A až ho odpoledne nebudu mít u sebe, bude už
mnohem těžší ho sehnat.
T I P: O t á z ka: „ P r o č j e d o b r é to to
v portfoliu mít?“ se dá položit i naopak: „Co získáte tím, když to mít nebudete?“ No, ušetříme na pojistném.
„A co s těmi penězi uděláte?“ Utratíme je… „Tak. Víte, kdo je největším
nepřítelem vašich peněz ? Vy sami.
Co byste řekli tomu, že je před vámi
ochráníme?“
Obrázek Sto peněz: nahrávka na investice i bankovní služby
Na obrázku Sto peněz ilustruji, jakými cestami můžeme peníze poslat,
a připravuji tak půdu pro bankovní
služby, investice do peněžního fondu
i akcií, respektive do fondů životního cyklu v portfoliu. Na obrázku Sto
peněz je porovnané vložení prostředků do banky, fondů peněžního trhu,
dluhopisů a akcií. Obrázek maluji
klientov i přímo do finančního plánu. Banka je jednoduchá: všichni už
dnes vědí, že peníze tam leží ladem.
Pr v ní z da lších tř í cest je strašně
opatrná, v ýnos 1–3 % – to jsme tak
nějak u inf lace. Že chce klient víc?
Ale také chce jistotu? Tak to musí peníze státu půjčit na delší dobu. Tím
se dostáváme k dluhopisům, trochu
kolísavější k ř ivce a v ý nosu 4–5 %.
Ale to jsme pořád hodně blízko u inf lace.
„Chtěl byste, aby vaše peníze v ydělávaly ještě víc?“ Jo.
„A kdo si myslíte, že v ydělává víc
než inf lace?“ Banky… no a ještě ČEZ.
„Víc z k r át k a v ydě l áv ají ú sp ě š né firmy, jinak by na trhu nemohly
dlouhodobě existovat. A tím se dostáváme k akciím. Poptávka po zboží a službách firem kolísá, stejně tak
čára výnosu investic do akcií je hodně kolísavá, ale na konci je, jak vidíte, výš než na začátku.“
16
„A teď si představte, že máte vytvořenou nějakou pohotovostní rezervu, na které jsme se minule domluvili a kterou můžete za půl roku
potřebovat. Do akcií ji asi nedáte,
že, když byste ji tam za pár měsíců
mohl mít poloviční?“ Ne.
„Tam kam jí dáte?“ Do dluhopisů.
„To v žádném případě, i to je moc
nebezpečné, rezer v u dáme napůl
do banky a napůl do peněžního fondu. Je to takto ok?“ Ano.
Takto na obrázku Sto peněz v ysvětlím Konto Partners a investici
do peněžního fondu. Potom když se
bavíme o úsporách na penzi a já se
zeptám, po jaké čáře klienti chtějí, aby se ubíraly tyto jejich peníze,
automatick y ukážou na akcie. Už
pochopili, že na dlouhodobém horizontu to dává smysl. Zde jim ještě
v ysvětlím, že existuje i lepší „mašinka“, která včas před momentem,
kdy peníze na penzi budou potřebovat, prostředky přesune do bezpečnějších aktiv, než jsou akcie. Takže
v důchodu již úspory mnoho nev ydělávají, ale jsou k dispozici a nemohou se znehodnotit. A tím jim
v ysvětlím princip spořicího plánu
– respektive fondů životního cyklu.
Sto peněz je zkrátka pro ilustraci mnoha pr vků f inančního plánu
hodně užitečný nástroj.
ní je to úplně to samé. Dnes začneme trénovat, a až přijde olympiáda,
tak už to bude jednoduché.“
U bydlení se může stát, že klient
přijde a řekne, že chce jenom hypotéku. Na to má skvělou reakci právě manažer Michal Farsk ý: „Takže chcete ode mě poradit, jak se co
nejr ychleji zad lužit, anebo chce te poradit, jak se z toho co nejrychleji dostat? No, takže budeme řešit
i spoření.“
TIP:
TIP: Položte klientovi otázku: „ Jak
byste svou situaci řešili vy sám, když
už toto všechno víte? Co by se stalo,
kdybych se najednou v ypařil?“ A klient zareaguje, že by se asi zamyslel
nad svou pojis tkou, že by si začal
spořit na stáří a tak dále. A tím si ho
velmi jednoduše připravíte na prezentaci vámi navrženého portfolia.
Krok třetí: Klient podepisuje
Struktura
finančního plánu
•Stavební spoření, penzijní
připojištění – klient produkty
zná, ulehčí to začátek
•Spořicí plány – fondy životního
cyklu a příprava na stáří
•Pojištění
Řeší bydlení = nejlepší klienti
Pok ud k lient ře ší byd lení, v ysvětluji mu ho na r ůzných obrázcích a tabulkách. Obecně ale mohu
ř íci, že toto jsou nejlepší k lienti,
protože už mají „před sebou“ ten
sv ůj v ysněný by t či dů m a chtě jí k němu zajištění, úvěr, spoření…
A chtějí to klidně hned. Plánují-li
například kupovat byt za půl roku,
ta k udělá me „hy poték u na nečisto“, spoříme si do peněžního fondu,
připravíme zajištění. Na v ysvětlení se klientů ptám: „Kolikrát v životě už jste utratili dva miliony korun?“ No, ještě nikdy. „Kolikrát je
ještě utratíte?“ No, možná jednou,
dvak rát. „Hm. Tak že je to obrovské sousto, taková oly mpiáda, řečeno sportovní hantýrkou. Dokážete si představit, že se nějaký sportovec ve středu rozhodne, že v pátek pojede na olympiádu? Ne, musí
se na to připravit. A s koupí bydle-
•Investice
Finanční plán koncipuji ta k, že
v něm mám nejprve jednoduché věci,
které již klienti znají, například stavební spoření nebo penzijní připojištění. Po nich řadím spoření na penzi, tedy spořicí plány, dále pojištění a nakonec fondy. Mám to takto
strukturované záměrně: jednoduché
produkty na začátek a naopak fondy
nakonec, protože jsou nejtěžší na pochopení.
Na závěr klientovi řeknu: „Celý finanční plán je komplexní a poměrně složitý, ale jsou v něm věci, které
jsou více důležité, a jiné, které jsou
méně důležité. Co byste řekli tomu,
že bychom dnes začali těmi důležitými věcmi a příště budeme pokračovat zbytkem?" Pokud souhlasí, podepisujeme na druhé schůzce například
jen smlouv y na zajištění a spoř icí
plán a zby tek necháme zase na další setkání. Jak jsem říkal, někdo zase
podepisuje všechny smlouv y na celé
portfolio najednou, ale až na dalším
setkání s klientem.
Jak mile k lientov i ukážu celý f ina nční plá n, polož í m mu několi k
uzavřených otázek: „Když se na finanční plán podíváte: dává to smysl? Má to hlavu a patu?“ Ano. „Je tam
něco, co byste řešil jinak?“ Ne. „Tak
se do toho pustíme?“ Jo. A můžeme
jít na smlouv y. Na otázku „ Je tam
něco, co byste řešil jinak?“ se hrozně
těžko odpovídá jinak než Ne. A poté
už bude klient těžko namítat, že si to
potřebuje rozmyslet.
Spousta poradců má na začátku
problém právě s tím, přimět klienta
k podpisu odsouhlaseného portfolia,
udělat ten poslední krok. Je to proto, že když jdou na poradenství, tak
jdou hrát fotbal, jenže si jdou jenom
zakopat na hřiště. A ve chv íli, kdy
se dostanou k bráně, tak se leknou
a ani nevykopnou. Prošli celý finanční plán, a najednou se bojí položit tu
finální otázku: „Tak to podepíšeme?“
Pro tuto klíčovou chvíli přitom existuje spousta vět: „Tak to pojďme podepsat.“ Nebo: „Máte u sebe občanky,
že bychom to sepsali?“ Nebo: „Takto na papíře to v ypadá hrozně pěkně, ale je k tomu potřeba ještě hodně práce na vyplnění smluv a dalších
papírů a já bych vás tím dnes hrozně
nerad zdržoval. Pojďme se proto domluvit na tom, že si dnes okopíruji
vaše občanky, abych měl všechny nacionále, a řekneme si termín, kdy to
budeme všechno realizovat?“
TIP: Na závěr poradenství položte tři
uzavřené otázky. „Když se na finanční
plán podíváte: dává vám to smysl?“
Ano. „ Je tam něco, co byste řešil jinak?“ Ne. „Tak se do toho pustíme?“
Ano. A máte vyhráno.
Pokud mám opravdu pocit, že klient bude mít tendenci chtít si „to ještě rozmýšlet“, a potřebuji ho uklidnit a dát mu nějakou jistotu, že má
možnost k roku zpět, použiji argument „dvou měsíců“. Řek nu k lientovi, že finanční plán mohu rozdělit
na část důležitou a méně důležitou.
„ Začneme zajištěním, protože tam
jde o zdraví a my nevíme, jestli vás
pojišťovna vůbec přijme. Stačí vám
dva měsíce na rozmyšlenou?“ A no.
„Ty dva měsíce neříkám náhodou, ale
v ycházím z naší legislativ y. Pokud
jste dnes zdraví a o tomto zajištění
uvažujete, tak dáte návrh na uzavření smlouv y a máte dva měsíce na to
si to případně rozmyslet, aniž byste
přišli k jakékoliv újmě. Jediné, co si
pojišťov na př ípadně strhne, je náklad za rizikové krytí.“ Takto lze poměrně jednoduše rozptýlit klientovu
nejistotu. A podle mých zkušeností
se nemusíte bát, protože jakmile klient pojistné začne platit a roli produktu ve svém finančním plánu dobře pochopil, tak do dvou měsíců nic
rušit nebude.
TIP: Klienti, kdy ž se ptají na pro dukty, se často ptají na to samé: „Je
možné platbu snížit? Nemůžu o pe níze přijít? Je možné smlouvu v ypo vědět?“ Těmto otázkám se v yhnete,
pokud odpovědi na ně klientovi řeknete rovnou. Například u investice
do akcií: „Dnes tady zasadíme nějaký strom, který má na sobě napsáno,
že plody začne nés t až za několik
let. Vy ho máte zalívat, ale nesmíte
ho v ykopat, protože ‚ta mrcha zatím
nerodí‘.“ Nebo: „S akciemi je to jako
s počasím: když se mě dnes zeptáte,
jak bude za týden, tak opravdu nevím.
Ale pokud se mě zeptáte, jak bude
v červenci, tak vám řeknu, že určitě
tepleji než dnes. A s akciemi je to podobné. Nevím, co udělají příští měsíc,
ale za deset patnáct let budete oproti
dnešku v plusu.“
Lada Kičmerová
ANKETA
Co je podle vás klíčem k úspěšné
druhé schůzce s klientem, k podepsanému portfoliu? Co byste
doporučili začínajícím kolegům?
V mém př ípadě obv yk le k lient
nekupuje mnou sestavený f inanční plán, ale mě samotného. Proto
k líčem k úspěšnému poradenst v í
může být samotný přístup poradce,
jak moc opravdově svou práci bere.
Klient by měl z každého slova i gesta
poradce poznat, že svou práci bere
vážně, má chuť se vzdělávat a přinášet klientovi stále lepší a kvalitnější
službu. Že se nejedná o pomíjivou
filmovou roli, kdy si na poradce jen
hraje, že nejde ani o pouhou pracovní roli, kdy večer shodí oblek a žije
sv ým druhým životem, ale že naopak přijímá práci finančního poradce nebo manažera jako svou životní
roli.
Josef Uchytil, Team Manager
Mé poradenské schůzky jsou postaveny vždy na logice a vzájemných
souvislostech portfolia. Dejte tedy
logiku a smysluplnost do vašeho poradenství. Pracujte s motivy klienta
a informacemi získanými na analýze. Vše potom spojte selským rozumem dohromady a hlavně srozumitelně prezentujte na poradenství.
Ale pozor! Cílem poradenství není
k lienta za hltit infor macemi. Z de
platí, že „méně je více“. Pamatujte
na to, že co klienta opravdu zajímá,
na to se vždy zeptá sám.
Jiří Runczik, Executive Manager
Doporučuji dodržet tři zásady: 1.
Nevypadej jako debil, nepindej jako
debil a nesmrď. To pro začátek stačí.
2. Dobře poslouchej, co klienti potřebují, a pak jim to přines. Pokud
ukážeš, že vidíš, co potřebují, uspěješ. Nic víc, nic míň. 3. Každý krok,
který děláš, měj podložený myšlenkou. To se od finančníka očekává.
Když to nedodáš, neuspěješ.
Zbyněk Mátl, Senior Manager
17
Dva nové
exkluzivní
produkty
v portfoliu:
Partners
CARE a Elita
Vlaďka Cisarzová
První exkluzivní novinka: Partners
CARE
Hlavními partner y exkluzivního
produktu Partners CARE, jehož mozkem je analytik Partners Dušan Šídlo,
jsou Pojišťovna CARDIF PRO VITA
a spole čnost D. A . S. – poji š ťov na
právní ochrany. Tato pojistná novinka představuje jedinečnou ochranu
klienta při výpadku jeho pravidelných
příjmů, a tedy při neschopnosti dostát
svým závazkům při platbě za finanční
a pojistné produkty, například v případě pravidelných investic, životního
pojištění nebo penzijního připojištění.
„Toto pojištění f inančního por tfolia je produkt pouze pro Partners
a spolupráce se společností CARDIF
se omezuje pouze na něj. Par tners
CARE je vlastně skvělá ochrana i pro
poradce proti stornům smluv, které
s klientem uzavřeli. Výmluva ‚nemám
18
Ředitelka obchodního oddělení
Vlaďka CISARZOVÁ představuje
dvě exkluzivní produktové novinky
Partners, které přibudou v nabídce
společnosti v novém roce: „Partners
Care má obrovský přínos pro klienta
i poradce, protože chrání finanční
portfolio klientů, a projekt Elita
je zase určen hodně zajímavým
profesním skupinám, jako jsou
sportovci nebo lékaři.“
peníze na měsíční platby do investic
nebo pojištění, protože jsem přišel
o práci nebo jsem byl nemocný‘ už
nebude u takto pojištěných klientů
platit,“ upozorňuje Vlaďka Cisarzová.
Sjednání produktu je velmi jednoduché a probíhá on-line, takže odpadává nutnost objednávání nějakých
složitých formulářů. Smlouvu a pojistné podmínky obou pojišťoven poradce klientovi vytiskne a tím je s papírováním hotov. V dokumentu jsou
uvedeny konkrétní smlouvy, na které
se pojištění vztahuje, a výše pravidelné platby.
Proti jakým rizikům se vlastně klient může takto pojistit? Má na výběr
mezi různými kombinacemi pojištěných rizik v podobě pojistných balíčků. Kombinovat lze tato čtyři rizika:
dlouhodobou pracovní neschopnost,
ztrátu zaměstnání, hospitalizaci a invaliditu.
Partners CARE
Jaké složky portfolia chrání?
- Pravidelné investice
- Stavební spoření
- Penzijní připojištění
- Úvěrové produkty (leasing, úvěr
ze stavebního spoření atd., kromě
hypotečních úvěrů)
- Životní pojištění (investiční, rizikové
atd.)
- Pojištění majetku (pojištění auta,
nemovitosti atd.)
- Ostatní pojištění a finanční
produkty
V případě, že dojde k pojistné události, dostane klient pojistné plnění
přímo na svůj účet, aby mohl měsíční platby uhradit. Plnění bude trvat
po dobu šesti až dvanácti měsíců. Tato
doba odpovídá lhůtě, za kterou by měl
klient být schopen problém překonat
a pokračovat dál v platbách vlastními
silami. Nemělo by se tak už stávat, že
klient skončí na pár měsíců v nemocnici a v tu chvíli přestane platit své životní pojištění a spořící plán. Partners
CARE ho tak chrání před ztrátou finančních prostředků, která by z důvodu náhlého a předčasného vypovězení
smlouvy nastala.
„ Z práv ního hlediska není možné, aby peníze vyplacené pojišťovnou
směřovaly rovnou na úhradu daného
finančního portfolia. Poradce musí
klientovi dostatečně důrazně vysvětlit, že pojistné plnění má být použito
jen a pouze na smlouvy o fi nančních
produktech,“ upozorňuje Vlaďka Cisarzová.
Partners CARE
Jaká rizika si lze pojistit?
- Pracovní neschopnost
- Nezaměstnanost
- Hospitalizace
- Invalidita
Partners CARE se vztahuje ke všem
produktům, které jsou zprostředkovány klientovi fi nančním poradcem společnosti Partners. Je na klientovi, aby
si určil, které své povinné platby chce
do pojištění zahrnout.
K romě v ýše uvedených r izik se
Par tners CA R E současně vztahuje
i na právní poradenství ve sporech se
zaměstnavatelem, ať již by šlo o neoprávněné ukončení pracovního poměru, nevyplacenou mzdu, přesčasy či
odstupné, nebo třeba o platnost pracovní smlouvy a pracovní úraz. Díky
spolupráci s D.A.S. se produkt vztahuje i na právní poradenství ve sporech
s jinými pojistiteli, jejichž předmětem
je životní a úrazové pojištění. To se
může hodit třeba v případě podezření
z vyplacení nedostatečného pojistného
plnění od životní pojišťovny.
„Naší snahou bylo zajistit, aby bylo
pojištění finančně co nejdostupnější.
Nejlevnější pojistný balíček vyjde na
nějakých 50 korun, což klienty nebude tolik bolet. Odměnou pro poradce
za zahrnutí Partners CARE do fi nančního portfolia není provize, ale právě
prevence storen, kvůli kterým by poradce přišel o peníze,“ uzavírá Vlaďka
Cisarzová.
Druhá exkluzivní novinka: Elita pro sportovce, lékaře a učitele
Projekt Elita je zaměřený na vybrané
profesní či zájmové skupiny potenciálních
klientů. Jedná se o kombinaci vzájemně se doplňujících produktů sestavených
na míru každé z vybraných elitních skupin. Další výhodou je ale také výčet bonusů, které lze v rámci tohoto projektu získat,
například významné slevy na neživotním
pojištění od partnera projektu, pojišťovny
Allianz.
Kritériem zařazení mezi elitní skupiny
byly nejen statistické výsledky ukazující
důvěryhodnost a úctu obyvatelstva České
republiky k vybraným profesím, ale také
celkový počet zástupců v těchto profesních
segmentech. Jako elita je obyvatelstvem
ČR chápána nejen obec sportovní, která
tvoří první část projektu Elita, ale také
obec intelektuální, tvořící druhou část cílové skupiny Elity, tedy lékaři a učitelé.
„Pro všechny tři elitní skupiny lze hlavní produkt projektu Elita, tedy Rizikové
životní pojištění s dividendou (dále jen
RŽPD) od pojišťovny Uniqa, uzavírat pouze v režimu firemního obchodu. Zaměřit se
chceme hlavně na tyto subjekty: sportovní
kluby, nemocnice, soukromá zdravotnická
zařízení a školy,“ říká obchodní ředitelka
Vlaďka Cisarzová.
Obchodní partneři
v projektu Elita
- UNIQA (životní pojištění)
- Allianz (neživotní pojištění)
- D.A.S. pojišťovna právní ochrany
(právní ochrana)
- Partners bankovní služby (Konto
Partners)
Dalším zajímav ým aspektem tohoto projektu je v y plácení bonusu
za uzavření R ŽPD Uniqa zpět profesní organizaci. Část provize se touto cestou vrací zpět a činí spolupráci
velmi atraktivní. Bonus za uzavření
produktového balíčku RŽPD UNIQA
a Partners Konto v tomto režimu může
být přiznán jednotlivcům i organizaci
– klubu, škole či nemocnici. Maximální výše bonusu k rozdělení mezi klub
a členy, nemocnice či školy a zaměstnance, je 54 % ročního pojistného, přičemž fi xně je dán limit 36 % ročního
pojistného pro klub či zaměstnavatele
a 18 % pojistného pro jednotlivce.
„Základem balíčku je rizikové životní pojištění s dividendou od pojišťovny Uniqa, což je produkt, za který
se směle dokážeme postavit, protože
je skutečně dobrý. Druhou základní
složkou je Partners Konto, které budou
mít všichni členové Elity na 12 měsíců
zdarma,“ shrnuje Vlaďka Cisarzová.
Konto Partners budou poradci uzavírat standardně ve FiPu, ale musí
zaškrtnout příslušnou kolonku Elita,
aby měl klient na účet zdarma dvanáct
měsíců nárok.
Přehled produktů
v projektu Partners
Elita
Rizikové životní pojištění
s dividendou (Uniqa)
- Životní pojištění
- Pojištění denní dávky
- Úrazové pojištění
- Pojištění dětí
- Asistenční služby MedUNIQA
Partners Konto bez poplatku
za vedení po dobu jednoho roku
Členství v Partners Klubu –
čerpání veškerých výhod
Neživotní pojištění (Allianz)
- Pojištění sportovního vybavení
- Pojištění pro lékaře u Allianz
Právní ochrana (D.A.S.)
- Pojištění právní ochrany rodiny D.A.S
- Právní ochrana při úrazu
- Právní ochrana lékaře, lékárníka
a veterináře
- Právní ochrana pro zaměstnance
Aby klient směl v yužít veškerých
v ýhod programu Elita, je nezby tné
určení jeho nároku na příslušnost
k tomuto projektu. Proto je nezbytné
ve FiPu v údajích o klientovi vyplnit
také pole s identifi kací jeho zaměstnavatele, profesi či sportovní klub, kde je
registrován. Vše pro možnost kontroly
ze strany centrály, zda tento klient čerpá výhody programu Elita oprávněně.
Leden tak bude ve znamení hned
dvou exkluzivních produktových novinek. Přejeme jim skvělý start a vysokou oblibu!
Lada Kičmerová
19
Klientských center Partners přibývá
I tento rok pokračoval boom klientských center Partners. Naposledy přestřihovali
pásku poradci a manažeři Partners v Českých Budějovicích, nová klientská centra má
i Lanškroun a Vysoké Mýto. V příštím roce by se počet klientských center mohl
přiblížit dvacítce. Každé klientské centrum centrála podporuje kromě možnosti úvěru
i příspěvkem až půl milionu korun.
centra, Tomáš Gross, o projektu v Novém Městě nad Metují.
Využití klientských center je velké. Kromě toho, že je zde
prostor pro bankomat a Partners bankovní služby, mohou
prostory sloužit pro obsluhu stávajících klientů, setkávání
s novými klienty, na školení, pohovory i jako vlastní kanceláře (například v patře nad KC). „Nedávno jsme uspořádali úspěšný seminář pro místní podnikatele na téma vývoj finančních trhů v příštích letech za přítomnosti Pavla Kohouta, který jim přinesl konkrétní informace pro jejich podnikání a zároveň je seznámil s naší společností, jejími zakladateli i fi lozofi í,“ dodává Tomáš Gross.
Od listopadu naleznete kanceláře, školicí místnosti i klientské centrum Partners o celkové rozloze bezmála 600
metrů čtverečních na Husově třídě v Českých Budějovicích.
Pro znalce se může říci, že je to „přímo naproti Zemi Živitelce alias Výstavišti“. Nové klientské centrum vybudovali
manažeři ze struktury Kristiny Žůrkové v čele s directorem
Jiřím Máčem a manažery Petrou Břicháčkovou a Eliškou
Valaščíkovou.
„První dojmy jsou vynikající. Podařilo se nám vyvarovat
špatných zkušeností ostatních klientských center, kdy je poradce nucen neustále přejíždět mezi svou kanceláří, kde má
své zázemí, a vzdáleným klientským centrem. Jsme nadšeni
z toho, že máme vše pod jednou střechou, a ušetřený čas
dovedeme zužitkovat ve prospěch růstu,“ říká Jiří Máče.
Lokalita KC v Budějovicích je z hlediska jeho role výborná:
jedná se o frekventovanou ulici přímo naproti areálu Výstaviště kousek od centra města. Přitom se dá u domu pohodlně zaparkovat a obrovskou ceduli Partners vidí kolemjdoucí
i řidiči za volantem zdaleka.
Finanční podpora centrály
Vybudování a chod klientského centra jsou samozřejmě
velmi nákladné. Centrála pomáhá novým projektem výhodných půjček i již existujícím projektem fi nančních příspěvků na klientské centrum. „Dosud jsme na grantech vyplatili 2,8 mil. Kč a na příspěvcích k nájmu platíme 1,2 mil.
Kč ročně. Před výplatou jsou podpory za zhruba 3 mil. Kč.
Rozpočet na podporu budování KC v roce 2011 je stanoven
na 7,5 mil. Kč. Co se týče půjček, tak v této oblasti jsme
zatím vyplatili podporu formou úvěrů ve výši 2,7 mil. Kč
a dalších 8 mil. Kč je stále dostupných,“ shrnuje fi nanční
bilanci podpory klientských center CEO pro distribuci Petr
Borkovec.
Již brzy se tak můžeme těšit na další klientská centra, a to v Trutnově, Zlíně, Olomouci, v Praze na Proseku,
ve Znojmě, Třebíči i v České Lípě. A nové luxusní klientské
centrum zanedlouho otevře v Brně v Hybešově ulici.
Skvělá reklama a bankomat na malém městě
Prostor pro klientské centrum je ale i v menších městech,
kde se značka Partners svou přítomností v prestižní lokalitě
s vlastním bankomatem zapíše místním do povědomí. „Lidé
nás poznávají – říkají: „To jste vy, tam na Rychtě, víme
o vás…“ To znamená, že se jim značka skutečně vpíjí pod
kůži. To je, podle mě, jeden z největších úspěchů KC. Druhá
výhoda KC se projevuje při náboru – kdo by nechtěl pracovat v tak příjemném prostředí přímo na náměstí? Více zatím od centra neočekávám,“ říká další iniciátor klientského
Stávající klientská centra
Budoucí klientská centra
Trutnov
Hradec
Králové
Praha 9
Praha 1
Nymburk
Lanškroun
Vysoké Mýto
Nové Město
nad Metují
Pelhřimov
Olomouc
Třebíč
Brno
České Budějovice
Znojmo
20
Ostrava
Zlín
Partners jako průkopníci
moderního vzdělávání
Po dvou letech úspěšné spolu práce představují Par tners spolu
s Provozně ekonomickou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně zbrusu
nový studijní obor šitý na míru studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti finančnictví.
Realizací nového studijního oboru
pro budoucí generaci fi nančních specialistů uskutečňují Partners další
krok v cestě k naplnění své vize „být
sy mbolem novodobého f inančního
plánování“. Obor Finance a investiční
management, jehož koncepci vytvořili
Partners spolu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity, se
otevírá poprvé v příštím akademickém
roce v prezenční formě pro zhruba padesátku studentů. „Výuka by měla být
interaktivní a hodně zaměřená na praxi, proto je tento specifický obor určen
pouze pro omezený počet uchazečů,“
vysvětluje Jiří Urbánek, vedoucí fakultního oddělení public relations.
Výuka bude probíhat nejen v režii profesorů Mendelov y univerzity,
ale také v podání odborníků z řady
finančních institucí. „Největší ‚bombou‘ je právě propojení studijního
oboru s praxí. Domluvili jsme spolupráci s mnoha prestižními partnery:
UniCredit Bank pro oblast bankovnictví, Aegon zastřeší pojišťovnictví, Pioneer IS investice. Některých přednášek se zhostí například Pavel Kohout,
Petr Borkovec či Tomáš Prouza,“ říká
Senior Director Partners Michal Oppl,
který projekt zastřešuje. Se zástupci
společnosti Partners se mohli studenti
brněnské Mendelovy univerzity setkat
již v minulých letech během odborných konzultací sv ých závěrečných
diplomových prací. Na fakultě navíc
několik let v yučovali Petr Borkovec
a Michal Oppl, kteří se podíleli na vedení předmětů Finanční trhy, Kapitálové trhy, Veřejné fi nance nebo Mezinárodní fi nance.
Teorie ruku v ruce s praxí
Absolventi nového oboru získají
znalosti a dovednosti potřebné pro
řízení komerčních institucí fi nančního trhu. Budou schopni vyhodnocovat
makroekonomickou situaci a v ý voj
na finančních trzích, pružně reagovat na vlivy působící na ekonomické
subjekty i samotné fi nanční instituce
a zohledňovat je ve svém rozhodování.
„Podnět pro vznik nového oboru vzešel z potřeb trhu práce, kde se projevuje poptávka po kvalitních absolventech
nejen s teoretickými znalostmi, ale
i praktickými dovednostmi v oblasti
fi nančních a kapitálových trhů,“ říká
děkanka fakulty Jana Stávková. Partners tak velkou měrou přispěli k zefektivnění výuky. Jednou z podmínek
úspěšného dokončení studia nového
oboru je totiž absolvování řízené praxe u komerčních institucí fi nančního
trhu.
„O vysoké škole se v Partners mluví již delší dobu. Nový obor je takovým prvním krokem k této naší vizi.
Pořádně si vyzkoušíme, co to obnáší
za práci, navázaná partnerství a získané zkušenosti se nám budou hodit.
A z absolventů nového oboru mohou
jednou bý t úspěšní manažeři Partners,“ shrnuje v ýhody Michal Oppl.
Partners jsou rozhodně jedinou finančněporadenskou společností, která
s vysokou školou takto úzce spolupracuje a pomáhá při sestavení kvalitního
studijního programu.
Jakub Zeman
21
může zachránit život třeba dítěti vážné
nemocnému leukémií.“
Pupečníková neboli placentární krev
pochází z placenty a pupeční šňůry, která spojuje plod s matkou. Tato krev se po
porodu většinou likviduje, avšak podle
nových lékařských poznatků je krev z pupečníku bohatá na kmenové buňky, které
mohou být použity na transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně. Banka pupečníkové krve České republiky již
zachránila desítky vážně nemocných, a to
nejen v Česku, ale i ve Francii, Spojených
státech a dokonce i v Íránu. „Krev musí
být po odběru podrobena sérii nesmírné
náročných testů,“ vysvětluje Zdeňka Šimáně. „Když vezmete v úvahu, že už jen
pouhý sáček na uchování krve dnes vyjde
na patnáct set korun, je jasné, že dar přišel do těch správných rukou a Partners
tak vlastně přispějí k záchraně lidských
životů.“
Poradkyně Partners Ivana Píblová předává šek ředitelce domova Petra v Mačkově Vlastě Marouškové. Jedná se o jeden z devatenácti
podpořených charitativních projektů v roce 2010.
Charitativní granty Partners:
pomoc dětem a nemocným
V roce 2010 darovali Partners více než 800 000 korun na podporu dobročinných
organizací, které doporučili manažeři Partners. Mezi několika desítkami
podpořených projektů figurují například pěstounské centrum Šťastný domov,
Banka pupečníkové krve České republiky či občanské sdružení LOGO, podporující
osoby s poruchami komunikace a hybnosti.
Před dvěma lety se Partners rozhodli darovat všechny peníze vybrané
na pokutách na dobročinné účely. „Zatímco v roce 2009 jsme centrálně podpořili pouze tři projekty, tak v tomto
roce jsme několik set tisíc korun rozdělili mezi více než dvě desítky projektů navržených poradci a manažery
Partners na území celé ČR,“ říká ředitel marketingu a PR Vlastimil Divoký.
Částky vybrané na pokutách a sankcích se cestou charitativních grantů
vracejí zpět do oblastí působení poradců a pomáhají tam, kde jsou skutečně zapotřebí. Společnost Partners
tak potvrzuje, že svou společenskou
odpovědnost myslí vážně, a projektem
chce zároveň podpořit budování dobrého jména a image Partners v České
republice.
V dnešním článku bychom chtěli
představit tři vybrané projekty: Banku pupečníkové kr ve konzultantky
Zdeňk y Šimáně a manažera A leše
Hory, Šťastný domov directora Robina
Šimka a občanské sdružení LOGO VIP
konzultantky Vlasty Puklové. Příští číslo JsmePartners bude věnováno
dalším projektům.
Šťastnější domov díky Partners
Snahou pěstounského centra Šťastný
domov v Líšnici v podhůří Orlických hor
je zajistit co nejdokonalejší péči o dítě a
vytvořit mu optimální podmínky pro jeho
začlenění do společnosti. Hlavní prioritou
je podpora náhradní rodinné péče a přirozených životních podmínek pro děti, které
nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat
ve své biologické rodině. Ve Šťastném domově praktikují řadu unikátních výchovných a terapeutických procedur, například zooterapii. Kontakt s živým tvorem,
povinnosti spjaté s péčí o zvíře a pochopitelně i pocit zodpovědnosti mají pozitivně
stimulovat dětskou psychiku.
Ojedinělý koncept Šťastného domo-
va zaujal directora Partners Robina
Šimka, který inicioval udělení daru ve
výši padesáti tisíc korun. Přestože je
pěstounské centrum domovem i mnoha handicapovaných dětí, Šťastnému
domovu dosud chybělo multifunkční
bezbariérové zařízení. S příspěvkem
od společnosti Partners by se však
měla situace radikálně zlepšit a děti
Obrázek nakreslený jako poděkování
pro Partners dětmi ze Štastného domova
ze Šťastného domova by měly získat
zbrusu nové bezbariérové centrum
pro své volnočasové aktivity. „Finančního daru od společnosti Partners si
nesmírně vážíme,“ říká předsedkyně
pěstounského centra Šťastný domov
Iva Kaplanová. „Děti se už na novou
atrakci těší a na v yjádření díků dokonce samy vytvořily v rámci arteterapeutických dílen pro Partners několik
dárků.“
Partners jako součást zodpovědné
společnosti
Důvod k radosti ovšem nemají jen ve
Šťastném domově, ale také v brněnském
občanském sdružení LOGO, jehož motto
zní: „Mluvit bez obav“. Padesátitisícová
částka, kterou poskytli Partners, bude
použita k podpoře rodin s postiženými
dětmi, kterým dosud chyběla jak komplexní péče, tak odborné poradenství či
speciální výukové pomůcky. „Občanské
sdružení LOGO má za cíl pomáhat především lidem s poruchami komunikace
a hybnosti. Protože je komunikace nesmírně důležitou součástí náplně naší
práce ve společnosti Partners, je mi jasné, jaké komplikace pro život poruchy
komunikačních schopností přinášejí.
Navíc sdružení se stará jak o děti s logopedickými vadami, tak o poúrazovou
rehabilitaci dospělých. Snad proto tento projekt ihned získal mé sympatie,“
vysvětluje VIP konzultantka Partners
Vlasta Puklová, garantka projektu.
Dobročinné aktivity a podpora znev ýhodněných skupin a kultury jsou
součástí programu Corporate Social
Responsibility neboli společenské odpovědnosti společnosti Partners. „Obecně
vzato jde o všechny aktivity, které nepodnikáme za účelem zisku, nýbrž za
účelem veřejného blaha. Partners těmito projekty posilují nejen povědomí
o sobě samých, ale také svůj morální
kredit a já věřím, že v těchto projektech
budeme úspěšně pokračovat,“ uzavírá
Vlastimil Divoký.
Jakub Zeman
Podpora unikátního lékařského projektu
Letos tedy mohli přerozdělování peněz určených na dobročinné účely poprvé ovlivnit přímo poradci Partners.
Jejich jednotlivým charitativním projektům poslala centrála z vybraných
peněz vždy 20 až 50 tisíc korun. Mezi
obdarovanými organizacemi figuruje
například Banka pupečníkové krve České republiky. „Při práci v porodnici jsem
přišla do styku s problematikou odběru
pupečníkové krve,“ vypráví konzultantka Partners Zdeňka Šimáně. „Připadá
mi fascinující, že pupečníková krev, která by normálně po porodu přišla vniveč,
Poděkování od další obdarované organizace v rámci charitativních grantů centrály a poradců Partners
22
23
Před pár lety bych asi poradci radil
koupit mašinu prestižní, známé
značky, reprezentativní. A bylo
by jasné, že takovou v obchoďáku
nekoupíte. Dneska to neplatí, i velké
značky začaly produkovat levné
marmeládové řady. Rozdíl jednoho
bodu zůstává – skóre 3 : 2.
Klienta nejen poznej, ale i chraň
Když ukradnou počítač vaší babičce,
která si na něm jednou za čas pustí
karty, je to nemilé. Když zapomene
v hostinci počítač náměstek ministra,
může z toho být ohrožení národní
bezpečnosti. Což ale teprve když
o něj přijdete vy! Náhle jsou komusi
k dispozici nejen vaše soukromá
data, všelijaká hesla nebo i přístup
do banky, ale především vaši klienti
– adresy, zaměstnání, výše příjmů,
zkrátka sada aktuálních a ověřených
tipů pro loupežníky a nájezdníky.
Jako byste někomu dali klíče od bytu,
a že si může vzít, co se mu líbí,
a že jste ještě navíc všechny skříňky
a šuplíky popsali, ať nemusí složitě
hledat.
Petr Bartoš, ředitel úseku Operations
Počítače a marmeláda
Mezi pracovní nástroje kupříkladu takového zednického mistra patří fanka, lžíce
či vodováha. Bez těch se neobejde. Finančněporadenský mistr ani učedník zase
nemůžou dát ránu bez počítače. Jak zednickou lžíci, tak počítač najdete dneska
v obchodním domě vedle regálu s marmeládou, zedník si však svoje pracovní
pomůcky v obchoďáku nepořizuje. A vy?
Zatímco zedník zřejmě snadno
rozpozná, co je profesionální
nástroj a co se hodí pro příležitostné
chalupářské hrátk y s maltou,
finanční poradce to má s výběrem
počítače mnohem těžší. K mání je
nepřeberné množství značek a typů,
laciné kousky, které s lehkým srdcem
přihodíte do košíku k deseti dekům
vlašáku a rohlíkům, ale i značkové
stroje, pro něž musíte do speciálního
obchodu. A na první pohled se
nejlacinější počítače nemusí od těch
dražších moc lišit. V čem je tedy –
kromě ceny – rozdíl? V následujícím
článku se na to podíváme – nikoliv
z pohledu ajťácké hantýrky, ale
z pohledu normálního člověka,
kterej se s počítačema třeba ani moc
nekamarádí.
24
Lepší a horší? Jak na co
Nejdřív si pojďme vymezit pojmy.
Když budu říkat počítač, myslím
notebook: předpok ládejme, že
poradce musí být maximálně mobilní.
Notebookům z obchoďáku budu říkat
kvůli regálovému způsobu prodeje
marmeládové notebooky a těm,
které ve svých prodejnách nabízejí
velcí hardwaroví výrobci, notebooky
krabicové. Rád bych hned na úvod
zdůraznil, že ani jednu skupinu
nelze označit jako notebooky dobré
či notebooky špatné. Jde především
o to, komu a k čemu má konkrétní
stroj sloužit. A my víme, že sloužit
má tomu nejlepšímu poradci na světě,
tedy vám, a zprostředkovaně vašim
klientům. Tak tedy – marmelády,
nebo krabice?
První dojmy: cena, vzhled a značka
Vybíráme počítač pro finančního
poradce, sluší se tedy začít cenou.
A první bod si naprosto jasně připisují
marmeládové notebooky. Jsou prostě
extrémně levné. 1 : 0 pro marmelády.
V druhé řadě nás zajímá, jak zařízení
vypadá. Už proto, že s ním budeme
chodit na návštěvu. Je třeba férově
přiznat, že marmeládové notebooky
a krabicové notebooky na první
pohled většinou fakt nepoznáte.
Někdy jsou rozdíly patrné na pohled
druhý, ale i to je spíš výjimka – plast
je prostě plast (a tvářit se kovově
může stejně na levném i dražším
počítači). Z hlediska finančního
poradce tedy bod na obě strany,
marmelády hrají s krabicemi 2 : 1.
Přístup do počítače je sice chráněný
heslem, ale zkušený zlotřilý padouch
s malým šroubováčkem vymontuje
disk, nasadí do jiného stroje – a tam
už platí jeho hesla. Dnes už ale
naštěstí existují disky, které mají
přímo v sobě nástroje pro šifrování
dat, přesazení z jednoho počítače
do druhého tedy šikulovi nepomůže.
Mohl by jedině rozebrat disk samotný
a přemontovat jinam jeho jednotlivé
komponent y, jenže to je akce
srovnatelná s medicinskou operací
vnitřních orgánů, na to šroubováček
ani běžný zlotřilý padouch nestačí.
Takové disky jsou ovšem dražší
a v marmeládových noteboocích je
nenajdete. Jasný bod pro krabice,
a tím je to v tuto chvíli plichta – 3 : 3.
Druhů bezpečnostního ohrožení
i prvků, které ho mají eliminovat,
je samozřejmě mnohem a mnohem
více. Mohli bychom v ypočítávat,
jaké ohrožení je horší a jaká
ochrana opravdu chrání. Trochu se
ale bojím, že bych nedodržel slib
a začal občas přecházet z češtiny
do ajťáčtiny. Zůstaňme tedy u toho,
že bezpečnostní prvky sice najdeme
jak u marmelád, tak u krabic,
častěji (a zvlášť pokud jich má být
pohromadě více) se s nimi však
shledáváme u krabicových notebooků.
Jestli máte notebook na sledování
filmů, je to jedno. Jestli jste finanční
poradce, připište bod krabicím.
A skóre se otáčí v jejich prospěch.
3 : 4.
Zkoušky ohněm (a vodou a...)
a servis
Řekli jsme si výše, že materiály
použité při v ý robě notebooků
vypadají v zásadě na první i druhý
Anketa v Prometeu
k IT balíčku
Pokud vás zaujala možnost, že
byste od Centrály „dostali“ plně
vybavený krabicový notebook,
který by rovnou obsahoval
i sadu základních programů pro
vaši práci (operační systém, Office,
antivir atd.) a že by vám centrála
i domluvila financování pomocí
exkluzivních podmínek na nějakém
spotřebitelském úvěru, pak věnujte
ještě pár minut vyplnění ankety
IT balíček v Prometeu. Zabere
vám určitě mnohem míň času než
přelouskání tohoto textu, zvlášť
když teď víte, „vo co go“.
Na základě vašich odpovědí
a vůbec vaší zpětné vazby budeme
totiž IT balíček připravovat.
Prometeus – Data – Ankety
a vybrat „IT balíček“
pohled stejně. Jenže skutečná kvalita
se ukáže, až když dojde na lámání
chleba. Tedy na lámání chleba nad
klávesnicí. Nebo na hod laptopem
na cíl, například na zadní sedačku
vašeho BMW. Na překážkový běh
zakončený trojskokem do vlaku. Nebo
na obyčejný pád vysoký. Potom vyjde
najevo, že v marmeládách se používají
levnější, a tedy méně odolné materiály.
Jasný bod pro krabice – 3 : 5.
Na to, že se něco dříve či pozdějí
poláme, se bohužel dá skoro
spolehnout. Když už se to ale stane,
co s tím? S odpovědí na tuhle
otázku krabice dostávají marmelády
do presu a doslova je drtí. Do ceny
k rabicového notebooku je už
rovnou zahrnut následný servis,
který sice možná nikdy nevyužijete,
ale pokud zrovna máte tu smůlu,
že se vám něco pokazí, je přímo
k nezaplacení. V podstatě všichni
výrobci krabicových notebooků mají
síť servisních středisek, která jsou
navzájem propojena, a je tudíž úplně
jedno, do kterého přijdete. Mám s tím
i osobní zkušenost, v servisu v úplně
jiném městě, než jsem zařízení
kupoval, obsluha z výrobního čísla
poškozeného počítače zjistila, kde
a kdy jsem ho koupil a jaký přesně
v něm je hardware. Na počkání
diagnostikovali problém a do pár
dnů sehnali a namontovali nový díl.
Šestý bod pro krabice.
Další obrovské plus je pokročilá
te c h nolog ie ,
k ter ou
v ý r ob c i
k rabic ov ých
notebook ů
mají
na řešení i poměrně hrozivě
vypadajících havárií. Třeba takovou
25
KARIÉROVÝ PŘÍBĚH
(ta se naštěstí nestala mně), kde
na jedné straně rovnice máme špatné
elektrické rozvody plus sklenku vody
v notebooku a na straně druhé,
za rovnítkem, kouř, spečené plasty
a očazenou základní desku. Výrobce
přesto dokázal dostat z pevného disku
asi 85 % dat. Možná to nevypadá jako
žádná hitparáda, ale oproti nule je to
sakra rozdíl.
Tady marmelády nemůžou krabicím
v ůbec konkurovat. Ser v is mají
buď žádný, nebo velmi mizerný
(například jedno místo v republice),
ale především se u nich moc
nepředpokládá, že by jejich obsah měl
takovou hodnotu, aby se musel zvlášť
chránit. To je však pro seriózní práci
naprosto klíčové. Výsledné skóre je
tedy 3 : 7.
Jste poradci, ne zahradníci
Výsledek mluví sám za sebe. Jen
znovu opakuju, že skóre jsme počítali
s ohledem na práci, a to na práci
finančního poradce. Kdybychom
uvažovali o jiném využití, vypadalo
by jinak. Sám jsem jeden notebook
kategorie marmeláda pořizoval – má
ho moje přítelkyně, aby se s ním
mohla válet o víkendech v posteli,
a na hovory po ICQ s kamarádkami
26
a se mnou (v uvedeném pořadí)
a na pěstování kytiček na Facebooku.
A na to je prostě akorát a super.
Jen bych ho nemohl doporučit pro
seriózní práci. To je prostě hazard
s daty.
Dobrá zpráva pro ty, co se chtějí
vyhnout marmeládě
Myslím, že se mi podařilo vyhnout
se slovům z ajťáčtiny a že jste mi
nakonec docela porozuměli a víte,
jaký je rozdíl mezi marmeládovým
a krabicov ým notebookem. Co
ale asi pořád nevíte, je to, jak je
od sebe poznat. Obchodní řetězce
na etiketách popisek „Marmeládový
notebook, 6999 Kč“ prostě nemají.
Dají vám jen nepřehledný shluk
technických údajů, tištěných titěrným
písmem.
Pro ty z vás, kteří se nechtějí zdržovat
luštěním těchhle šifer a cifer,
připravuje centrála projekt
pracovně nazvaný IT balíček.
Pracovníci IT pro vás v yberou
krabicov ý notebook, který bude
splňovat výš nastíněné parametry
pro práci a kromě toho, samozřejmě,
bude i malý, lehký a krásný, to je
jasná věc.
Skvělé na tom je to, že pokud budeme
s to zaručit, že takových notebooků
bude hodně, jsme schopni s výrobcem
domluvit marmeládovou nebo aspoň
mar meládovo -k rabicovou cenu.
Zařízení ovšem bude samozřejmě
vaše, centrála v tomhle pojede jenom
jako „velkej brácha“, který výrobcům
říká, že má spoustu mladších
bratříčků, na které je třeba být hodný.
Petr Bartoš
Jiří Máče ve své nové kanceláři v Českých Budějovicích
Kariérový příběh Jiří Máče
„Působíme v regionech s ne příliš bohatou klientelou, proto ve srovnání s Prahou
či Brnem je od našeho poradce potřeba více práce za méně jednotek. Na druhou
stranu si v těchto končinách klient mnohem více naší služby váží,“ říká čerstvý
Director Jiří MÁČE. Jaké byly jeho začátky v Partners, zásadní kariérní milníky,
a co plánuje se svým týmem v nejbližší době?
Marmeládový notebook
+ Velmi nízká cena
+ Lze koupit zároveň s řízky na
nedělní oběd
Krabicový notebook
+ Kvalitní materiály a kvalitní
zpracování
+ Mnohem vyšší bezpečnost dat
+ Síť odborných servisních
středisek
+ Šance na záchranu části dat
při opravdu tvrdé havárii
Klasická otázka na úvod – jak jste
se k práci v Partners dostal?
Byla to veliká náhoda, nebál bych
se to nazvat štěstím. Na gymnáziu
jsem byl uťáplý, introvertní student,
který přestávky nejraději tráví v koutě třídy. Po absolvování tanečních mě
jedna dívka poprosila o spolupráci při
vedení tanečního kroužku pro děti.
Nabídku jsem přijal a po roce dobrého
kamarádství se tato dívka stala mojí
par tnerkou. Tak jsem se seznámil
s Kristi Žůrkovou, její nejlepší kamarádkou. I Kristina tenkrát tancovala,
takže jsme byli již v tu chvíli na jedné lodi… Dívku, o které mluvím, jsem
si o šest let později vzal za manželku.
My se Zuzkou jsme zůstali v Českém
Krumlově, zatímco Kristina vystudovala a usadila se v Brně.
Když v roce 2006 Kristi Zuzku oslovila, že hledá nové spolupracovníky
v jižních Čechách, pracoval jsem jako
velmi vyhořelý učitel na zvláštní škole v Českém Krumlově. Nevěděli jsme,
do čeho jdeme, ale řekli jsme si, že nemáme co ztratit. A tak jsme se jednoho dne objevili na Infu v salonku jednoho krumlovského hotelu, a to i s dvouměsíční dcerou, kterou mezitím babička
vozila po náměstí v kočárku a nosila ji
průběžně na kojení. Mirek Pořízek vám
to potvrdí, protože dodnes vzpomíná, že
to bylo první kojení na jeho Infu, a od té
doby už to také nikdo nezopakoval!
27
Jednak jsou to kamarádi ze školy –
například M2 Jarda Pulec, a dále jsou
to přátelé naší rodiny, kteří mají stejně staré děti a se kterými se rádi stýkáme i mimopracovně. No a konečně
mám v týmu i „sirotky“ po skončených
lidech. Co máme všichni společné, je
sportovní duch, takže se snažíme například i na víkendov ých školeních
program doplnit různými sportovními aktivitami a zábavou. V zimě lyžujeme, bruslíme, v létě jezdíme na rafty.
S mnohými mě také spojují naše děti,
které se spolu kamarádí.
V jakých regionech se svým týmem
hlavně působíte?
Mám ve svém ředitelství na jihu
Čech sedm kanceláří. Jsou to všechno
regiony s ne příliš bohatou klientelou,
proto například ve srovnání s Prahou
či Brnem je potřeba od našeho poradce
více práce za méně jednotek. Na druhou stranu si v těchto končinách klient mnohem v íce váží této služby,
její dostupnosti a komplexnosti. Tato
vážnost je nyní dále podtržena tím, že
mají v dosahu několika kilometrů klientské centrum.
Vnímáte svou roli ve firmě jinak
s povýšením na Directora?
Proč? Vůbec ne… Jen mě těší, že
můžu více ovlivňovat chod společnosti
a vlastní fi rmy.
Co je nejoblíbenější část vaší
práce?
Velice mě naplňuje přijímání a motivování nových spolupracovníků. To
je asi také činnost, které se v poslední
době věnuji nejvíce.
Jiří Máče s kolegy před novým klientským centrem v Českých Budějovicích
Kdy jste věděl, že „to je ono“?
V podstatě hned po Infu I a II. Začínali jsme zde tři a já věděl, že v jižních Čechách opravdu žádná taková finanční služba není. Viděl jsem v tom
příležitost. Také jsem hned během
prvního měsíce dal výpověď ze školy
a rozhodl se, že když už do toho jdu,
tak naplno. S píšťalkou na krku v kabinetu TV se vážně špatně telefonovalo…
Co považujete za doposud hlavní
milník ve své kariéře v Partners?
Dosažení pozice M3, kdy jsem měl
28
v ybudova ných p ě t ma na ž er sk ých
struktur. Tehdy jsem si uvědomil, že
v podnikání v Partners je skutečně
potenciál a jistota. V této době jsem
našel čas na to znovu se více věnovat
své rodině. Zvětšili jsme náš rodinný
domek, rozhodli se pro dalšího člena
– ze kterého se vyklubali členové dva…
A to bych si s učitelským zaměstnáním
rozhodně nemohl dovolit.
Jaké lidi máte v týmu? Je kromě
práce i něco dalšího, co vás
spojuje?
V Českých Budějovicích jste
nedávno otevřeli nové klientské
centrum. Co vás k tomu vedlo?
Byla to naše vize poslední dva roky.
Na tomto projektu jsem spolupracoval
hlavně s Petrou Břicháčkovou a Eliškou Valaščíkovou a dalšími manažery z našich struktur. Kanceláře, které
jsme měli v Budějovicích až do září
2010, nebyly klientům snadno přístupné. Proto jsme se snažili vybrat
prostor tak, aby splňoval podmínky
nejen pro KC, ale také pro manažerské
a consultantské kanceláře. Což také
vyšlo a dnes vlastníme 570 m² na Husově ulici.
Jiří Máče s Petrou Břicháčkovou a Kristinou Žůrkovou
Jaké jsou první dojmy z chodu KC?
Dojmy jsou vynikající. Podařilo se
nám v y varovat špatných zkušeností
ostatních KC, kdy je poradce nucen
neustále přejíždět mezi svou kanceláří, kde má své zázemí, a vzdáleným
klientským centrem. Jsme nadšeni
z toho, že máme vše pod jednou střechou, a ušetřený čas dovedeme zužitkovat ve prospěch růstu. Pro sebe
osobně vidím hlavní výhodu v tom, že
se můžu denně potkat s kýmkoliv ze
svého ředitelství.
Jaké další aktivity teď váš tým
čekají?
Momentálně připravujeme vánoční
setkání i s dětmi u punče a Finanční
svobody. Také se chystáme na motivační akci – termální lázně Slovinsko –
též pro celé rodiny. Začíná i druhý běh
VIP klubu pro budoucí vedoucí, pro
které je odměnou za splněné podmínky speciální blazer s logem fi rmy.
Když se ohlédnete zpět, co si
myslíte, že stojí za vaším kariérovým
úspěchem u Partners?
Když se ohlédnu zpět na svůj začátek, musím popravdě říct, že tenkrát
mi nezbylo nic jiného než uživit manželku na mateřské s dcerou a poplatit velký dům. Běžně jsem psal okolo
1 000 BJ měsíčně, k tomu jsem za půl
roku vybudoval fi rmu. Vše bez častějšího kontaktu se svojí přímou vedou-
cí, která byla 250 km vzdálená. Pro
nováčky bych měl jedno doporučení:
pokud už v íš proč, nehledej chyby
nahoře, ale spolehni se sám na sebe
a makej.
Jaký firemní projekt, ať už
klientská centra, vlastní investiční
společnost, akciový program nebo
bankovní služby, považujete vy
osobně za klíčový?
Díky tomu, že patříme do ředitelství Petra Borkovce, víme o těchto projektech již dva roky. Je to přesně ten
důvod, proč jsme tak dobří. Nemůžu
pohanit ani vypíchnout jediný z těchto
projektů – všechny se propojují v jedno – Finanční poradenství jinak.
Kde byste rád viděl společnost
Partners a svou vlastní pozici v ní
za pět let?
Za pět let vidím fi nanční poradenství podle Partners minimálně v pěti
dalších evropských zemích. A moje pozice zde? Mám to zhruba 30 kilometrů do Rakouska, tak že bych oprášil
němčinu?
Jiří Máče
Věk: 30 let
V Partners od: září 2006
Proč se mi líbí podnikat
ve financích:
Když jsem začal, neznal jsem nikoho,
kdo by ve financích podnikal, viděl
jsem v tom mezeru na trhu a pro sebe
a svou rodinu dobrou příležitost.
Co považuji za svůj největší
úspěch:
Dcera Kamilka a zatím nenarozená
dvojčátka.
Co dělám, když zrovna
nepracuji:
Sportuji (lyže, tenis, squash, in-line
brusle, běh), věnuji se rodině,
starám se o náš dům a zahradu,
rybařím, poslouchám hudbu, čtu.
Jaké jsou mé další kariérní
cíle:
3 x povýšený ředitel = trojnásobný otec
Kdo je můj vzor:
Vv práci – Mike Oppl, v tanci –
Martin Dvořák, ve sportu –
Martina Sáblíková, v přístupu
k životu a rodině – Luděk Tkadlec,
v optimismu a životní energii –
Kristi Žůrková.
Mé oblíbené motto:
Vím, pro co žiju, proto žiju –
nepřežívám.
29
USPĚŠNÍ PARTNERS
Jaký projekt Partners se vám líbí?
Jednoznačně skvělý projekt jsou
klientská centra Partners, která jsou
ovšem zároveň velmi finančně náročným projektem…
Tento kvartál povýšili…
Poznejte své kolegy, kteří úspěšně budují kariéru a své týmy.
Všem povýšeným gratulujeme!
Povýšeni na M2
manažer y. Tak že naučit někoho jak
má naši práci správně učit.
Co se mne týče, budu v budoucnu cílit na pozici D3. Ale ještě předtím mé
pov ýšení spolu s celým týmem oslavíme – máme v plánu vyrazit na bowling.
TOMÁŠ LERCH
Jak jste oslavil povýšení?
Spolu s dalšími manažer y z naší
struktur y, kteří pov yšovali zároveň
se mnou. Oslava byla pořádná, a to
v na šem obl í b eném hotelu Sloup.
Ne c hy b ě la a n i c elá moje sk upi n a
a naši životní partneři. Mým dalším
karierov ým cílem je samozřejmě dosažení pozice M3 někdy v pr ůběhu
roku 2011. A le to není SMART, takže k 1.7.2011.
Co považujete za nejdůležitější
schopnosti kvalitního Executive
manažera?
Nejdůležitější je se naučit učit, jak
učit. To, že něco sám umím, bohužel neznamená, že to dokážu někoho
naučit. Naučit někoho naší práci je
práce pro Team Manažery, prací pro
E xecutive Mana žer y je v ychovávat
30
Narodila jsem se na sk lonku 70.
let v Mimoni. V současné době působím v Novém Boru. Vystudovala jsem
střední školu v České Lípě a později
angličtinu na jazykové škole. Skoro
deset let jsem pracovala jako manažerka zahraničního obchodu v textilním průmyslu. Bohužel jsem byla
svědkem postupného úpadku oděvního průmyslu v Česku, a tak jsem
v červenci 2006 začala pracovat rovněž v oblasti f inancí. Bezmála dva
roky jsem v ykonávala dvě povolání.
S od st upem doby v id ím, že právě
to bylo důvodem mého pomalejšího
„rozjezdu“ ve f inančnict v í, a proto
nikomu nedoporučuju setrvávat tak
dlouho na dvou židlích. Co se t ýče
mého soukromého života, jsem čerstvě vdaná a můj manžel je zároveň
i mým kolegou ve firmě. Ráda chodím do fitnessu, poslouchám příjemnou hudbu a cestuju.
JAROMÍR PULEC
Pocházím z Kaplice nedaleko hranic
s Rakouskem. Po studiu na kaplickém
gymnáziu jsem pokračoval na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích
ve studiu oboru tělesná výchova a zeměpis. Poté jsem dva roky učil na základní škole, až mi v roce 2006 spolužák Jirka Máče umožnil nakouknout
do oblasti fi nancí, za což mu budu navždy vděčný. Rád trávím čas se svými
blízkými a s oblibou se věnuji koníčkům, především rybaření, jízdě na motorce a hraní squashe.
Co vás na vaší práci Executive
Managerky nejvíce baví?
Jsem moc ráda, že dělám práci,
která má smysl. Baví mě práce s lidmi, ať už se jedná o mé klienty, nebo
spolupracov ník y. Právě kontakt se
spoluprac ov n í k y je od poz ic e M2
velmi důležitý, a proto se chci zaměřit také na postup spolupracovníků
z mého týmu na manažerské pozice.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle u Partners?
JANA NEDOMOVÁ
Je mi 29 let a pocházím z Bakova nad
Jizerou. Absolvovala jsem gymnázium
v Mnichově Hradišti a poté jsem vystudovala v Hradci Králové na pedagogické
fakultě obor čeština-ruština. Dva roky
jsem působila jako manažerka v automobilové firmě a v současné době již
pátým rokem pracuju ve fi nančnictví.
S oblibou chodím do kina, do divadla
nebo na koncerty, potrpím si i na módu
a mám ráda kreativní práce. V poslední
době si vychutnávám i výlety se svými
blízkými, často vyrážíme do přírody,
na hory či za památkami.
Oslav y nebyly nijak mimořádné,
avšak společná večeře a bowlingov ý
turnaj s mým skvělým týmem byly příjemným zážitkem. Větší oslava bude
provázet povýšení mých nových manažerů, na které jsem ohromně pyšný.
Prioritou číslo jedna je pro mne i nadále úspěch lidí v mém týmu; třeba
v příštím kvartálu budu povyšovat svoji
další manažerku, z čehož mám velikou
radost.
MICHAL KREJČÍ
Je mi 24 let a jsem rodákem z Lanškrouna. Vystudoval jsem na ostravské
Technické univerzitě obor marketing
a obchod, ze kterého jsem letos v květnu úspěšně složil závěrečnou státní
zkoušku. Nyní žiju se svojí snoubenkou
v Olomouci. Od svých čtrnácti let jsem
pracoval na všemožných brigádách,
leckdy i 12–16 hodin manuálních prací denně. Pravým kopancem a školou
života byl pro mne můj pobyt v Anglii
a Irsku, kde jsem pracoval jako hlídač
nebo jako uklízeč záchodů ve fastfoodu
Burger King. Neměl jsem tehdy ujasněnou představu o své budoucnosti, rozhodně jsem však věděl, co už v životě
dělat nechci. A tak jsem se rozhodl pro
podnikání a začal jsem budovat kariéru
v Partners.
Jaké jsou vaše další kariérové cíle
u Partners?
Jak jste oslavila povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle u Partners?
Povýšení jsem oslavila úžasnou večeří ve dvou na palubě parníku. Větší oslavu plánujeme s mým týmem až
na leden. Co se mé kariéry týče, dosažení pozice M3 plánuju na říjen příštího roku. Důležité je pro mne mít kolem
sebe fajn lidi a rodinu, se kterými můžete táhnout za jeden provaz a sdílet své
úspěchy, ale i neúspěchy. Myslím, že
každý by měl mít svého „sparring partnera“ – ať už v osobním, nebo v pracovním životě. V mém případě je tím člověkem můj kolega Jan Barbuš, protože
vždy stál při mně, i když bylo nejhůř.
DAVID KUNDRT
Povýšeni na M3
ZDEŇKA MAROUŠKOVÁ
Je mi 27 let a pocházím z Br na,
kde také v současnosti žiji se svou
manželkou a pracuji.
Vy st udova l jsem př í ro dově de c kou fakultu MU v Brně obor f yzika,
ta k že jsem měl k číslům v ždy velmi blízko. Ve společnosti Par tners
působím již od jejího vzniku v roce
2007. Ve svém volném čase se kromě
práce věnuji v ýuce na v ysoké škole,
kde učím statistiku a teorii pravděpodobnosti.
než 12 hodin denně, podnikám s nadšením a radostí, zkrátka snažím se dělat
věci s úsměvem.
JAN PUMMER
Pocházím z Liberce, kde i působím.
Studuji obor národní hospodářství
na Vysoké škole ekonomické v Praze a zároveň již třetím rokem pracuji
u Partners. Než jsem se dal na podnikání ve financích, byl jsem profesionální sportovec v reprezentaci A-teamu
ve snowboardu. K mým zájmům patří
makroekonomie, investice, sport, podnikání, no a samozřejmě rychlá auta
a krásné ženy!
Líbí se mi pomyšlení, že bych příští
rok v létě mohl být jmenován ředitelem.
Podle mých informací bych tak byl vůbec nejmladším ředitelem v Partners,
což je velmi zajímavá výzva. Dlouhodobým cílem je budování fungujícího
týmu plného zajímav ých osobností,
které budou dál šířit vize a poslání společnosti Partners.
Jaký je váš recept na kariérový
úspěch u Partners?
Heslo, které používám při školení na podnikatelském semináři, zní:
„úspěch je volbou“. Já jsem si zvolil cestu úspěchu. Ovšem k tomu patří tvrdá
práce a ochota obětovat svůj volný čas
a koníčky. Nikdy jsem se však práce nebál, a ačkoliv někdy strávím prací více
Je mi 25 let a pocházím z Prahy, kde
i nadále žiju se svou přítelkyní. Odmalička můj život ovlivňoval sport, především pak volejbal. Vždy jsem chtěl něco
dokázat, v něčem patřit k nejlepším.
Sport kombinovaný se studiem vysoké školy byl pro mne ideální volbou.
Od soutěží jsem se přes juniorskou
reprezentaci propracoval až k nabídce hrát extraligu, čímž bych si splnil
svůj dětský sen – živit se sportem. Paradoxně, když tato nabídka konečně
přišla, odmítl jsem ji. Získal jsem totiž zajímavější příležitost realizovat se
ve finančnictví. Ačkoliv jsem se kvůli
práci musel vzdát školy i profesionální kariéry ve sportu, svého rozhodnutí
nelituju a jsem rád, že mohu pracovat
v Partners.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle u Partners?
Povýšení jsme s přítelkyní a rodiči oslavili v luxusní restauraci. Samozřejmě nechyběla ani slavnostní večeře
s mými vedoucími, kde jsme rozebrali
očekávání dalšího vývoje skupiny. Mám
radost z toho, že během několika měsíců povýší několik nových Team manažerů a jeden Executive Manager. V týmu
vyrůstají výrazné osobnosti a to je pro
stabilitu firmy velmi důležité. Mojí další
metou je pozice D1, na niž bych mohl být
jmenován již příští rok v červenci.
Jak se vám nejlépe daří motivovat
své spolupracovníky k výkonům?
Nejlepším způsobem, jak motivovat spolupracovníky, je bavit se o jejich vlastních motivech, snech a cílech.
Naše skupina má nízký věkový průměr
a v týmu je hodně sportovců. Snad proto nám velmi dobře fungují sázky a různé motivační soutěže. Jednou měsíčně
pořádáme velkou callparty, kde vítěz
získává zajímavou odměnu. V příštím
31
FOTOGALERIE
roce se zaměřím také na organizování
akcí pro posílení týmového ducha, který patří k základním kamenům úspěchu
našeho byznysu. Snažím se však zároveň, aby mí spolupracovníci vždy pracovali hlavně pro sebe a pro dosažení
svých vlastních snů a cílů.
moc hrdá, že mohu pod její hlavičkou
pracovat. Už teď se těším, co vše bude
za námi, až se zase po dalších třech letech ohlédnu, a hlavně co bude za další
výzvy před námi!
ZDENĚK PROCHÁZKA
PETRA MARKOVÁ
Narodila jsem se v severočeském
Mostě, vyrůstala jsem v Horšovském
Týně v západních Čechách a vystudovala jsem vysokou školu ve východočeských Pardubicích. Takže jsem rozkročená napříč celou republikou. Na dopravní
fakultě Jana Pernera jsem absolvovala
obor management, marketing a logistika
a v Pardubicích jsem nakonec zakotvila
natrvalo. Mými největšími zálibami jsou
manžel Vojta, pes Asta a samozřejmé
také společnost Partners.
Jak jste oslavila povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle u Partners?
Nejdřív chceme dokázat, že povýšení
naší skupiny nebylo náhodné. Určitá forma oslavy bude náš společný vánoční večírek a pak plánovaný relax ve wellness
centru. Co se týká mé další kariéry, tak
v tom mám úplně jasno – povýšení mých
spolupracovníků do vyšších a vyšších
pozic a mé povýšení na D1, D2 a D3. Nedám pokoj, dokud si všechny své osobní
a obchodní cíle nesplním.
Jaký z aktuálních projektů
Partners považujete vy osobně
za nejzajímavější?
Myslím, že všechny projekty Partners jsou velmi zajímavé. Každý projekt
nám v praxi velmi pomáhá a je skvělé,
že máme v Partners lidi, kteří tyto nápady mají a také je uskutečňují. Když
společnost Partners začínala, všichni
jsme byli plní ideálů, nápadů, vizí, ale
i strachu, jestli nejsme náhodou jen velcí snílci a nebude to celé nakonec velký propadák. No a kde jsme dnes? Dokonce mnohem dál, než jsme si někteří
dokázali představit. Společnost Partners uskutečnila neuvěřitelné! Jsem
32
Narodil jsem se v Kroměříži a vystudoval jsem strojní fakultu ostravské
Technické univerzity. Od roku 2005
působím v oblasti fi nančnictví. V současné době bydlím v Petřvaldě u Ostravy, jsem šťastně ženatý, mám jednoho
syna a těšíme se na narození našeho
druhého potomka. Mám v oblibě rychlá
auta, baví mne počítačové hry a rovněž
se zajímám o terarijní zvířata. V Partners pracuji od roku 2007 a mým cílem
do budoucna je dosažení pozice D1.
Jakou roli hraje podle vás v Partners
vzdělávání?
Vzdělání je bezpochyby to nejdůležitější v naší práci. Bez základních informací a dovedností nebudete nikdy dobrý poradce a bez následného odborného
vzdělání a osobního růstu nebudete
dobrý manažer, natožpak ředitel. Pryč
je doba, kdy člověku stačilo být dobrým
motivátorem. Klienti i spolupracovníci
očekávají odbornost a bez ní nebudete mít nikdy potřebnou autoritu. Jako
manažeři a ředitelé samozřejmě nemusíte mít veškeré aktuální informace, ale
bez základních zkušeností získaných
na školení a bez praktických znalostí
vás nikdo dlouho brát nebude.
SÁVA STŘELEC
Do sv ých šesti let jsem žil v malé
vesničce na jihu Moravy – odtud asi
pochází má láska k dobrému vínu. K fi-
nančnímu poradenství jsem se dostal
už na vysoké škole. Studoval jsem tehdy
provozně ekonomickou fakultu brněnské
Mendelovy univerzity, obor management
obchodní činnosti. Ačkoliv jsem trávil více
času v práci než ve škole, magisterský titul
jsem nakonec získal. V Brně žiju i nadále,
dokonce zde mám i svůj hlavní „velitelský
stan“. Jelikož moje přítelkyně a Team Managerka Marcela je původem ze severní
Moravy, mám kanceláře a tým i v Ostravě. Mezi mé záliby patří dobré jídlo a pití,
v poslední době se zajímám o mechanické
hodinky a hlavně o sport. Jsem sice týmový hráč, ale občas také trochu „sólista“,
který rád dělá věci po svém. Dříve jsem se
věnoval windsurfingu, dnes je mým největším koníčkem kiteboarding, tedy ježdění a skákání na vodě, či sněhu s pomocí
tažného draka. V době, kdy je celé Česko
zastiženo sněhovou kalamitou, jsem já
v sedmém nebi. Je to sport, u kterého si
„dobíjím baterky“. Žádné město, lidé, či
práce. Jen já, širá zasněžená pláň, sluníčko
a vítr – prostě svoboda.
Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou
vaše další kariérové cíle u Partners?
Povýšení jsem oslavil se svým týmem
v rámci společného dvoudenního školení. Plánuji ale určitě ještě jednu oslavu. A další kariéra? Pozici Senior Manager považuji za dílčí krok k dosažení pozice Partnera. Přesto při plánování své
kariéry přemýšlím spíše nad kariérami
svých spolupracovníků. Kariérový plán je
v tomto bodě jasný – člověk nemůže být
úspěšný, aniž by vybudoval úspěšný tým.
Je nějaká akce či event Partners,
která vás v poslední době zaujala?
Proč?
Jsem rád za všechny společné akce
Partners, od konferencí a plesů, přes Leaders Cluby, až po Partners Tripy. Je fajn
potkat se s ostatními úspěšnými lidmi
v Partners a vidět, že jdeme pořád tím
správným směrem. Je mi jasné, že veškerá příprava a organizace všech zmíněných akcí je pěkná makačka, takže bych
chtěl alespoň touto cestou poděkovat Davidu Pokornému a všem, kteří tyto akce
připravují. Mezi moje nejoblíbenější akce
Partners ale patří jednoznačně dvoudenní
školení našeho ředitelství. Nejen pro inspiraci a energii, kterou si z nich vždy odvezu, ale i proto, že je to jedna z mála příležitostí, kdy se mohu setkat opravdu s celým svým týmem.
Podzim plný akcí
Podzim 2010 nabitý eventy Partners odstartoval Leaders Club ve Špindlerově
mlýně plný adrenalinových zážitků. Koncem září vyrazilo několik stovek poradců
a manažerů Partners se svými životními partnery za sluncem do turecké Antalie.
Říjen byl ve znamení druhého ročníku plesu Partners, který se tentokrát konal
na pražském Žofíně.
Velikou událostí byl i slavnostní
večer Jitky Lucbauerové pro
několik set hostů ve Slovanském
domě v Praze, na kterém Jitka
oslavila své povýšení na pozici
Partnera. No a pokud nepočítáme
blížící se vánoční večírky, tak
akční podzim uzavřel listopadový
Leaders Club ve Svaté Kateřině
na Vysočině.
Nabité měsíce nás ovšem čekají
i v roce 2011! V lednu chystá svou
slavnostní akci k povýšení i další
Partner Petr Kroupa. Únorový
Leaders club povede za hranice,
a to do rakouského Kaprunu, takže
zimní výbavu s sebou! No a 10.
března se více než tisíc poradců,
manažerů a ředitelů Partners
sjede do pražského hotelu Clarion
na výroční konferenci, kterou bude
opět moderovat Leoš Mareš.
Kalendář akcí firemníc
a Leader s Clubu
Pr ob ěh lé akce
Bl íž ící se akce
s Club
Listopad 2011 Leader
upř esn ěny
mís to a termín budou
par tner bude upř esn ěn
tner s Trip Gold
Říjen/listopad 2011 Par
Thajsko – Phuket
termínem je konec
nejpravděpodobnějš ím
yt
pob
října, týdenní
s
Říjen 2011 Ples Par tner
upř esn ěny
mís to a termín budou
nce
Management Confere
Srpen 2011 Strategic
ěny,
esn
upř
ou
bud
ín
mís to a term
ec srpna
nejpravděpodobněji kon
b
Srpen 2011 Leader s Clu
upř esn ěny
mís to a termín budou
České spořitelny
par tner LC – Pojišťov na
Trip Silver
Čer ven 2011 Par tner s
Řecko – ostr ov Kré ta
termínem je polovina
nejpravděpodobnějším
yt
pob
nní
týde
na,
červ
s Club
13.– 15. 5. 2011 Leader
udimi)
hotel Jezerka, Seč (u Chr
a
Aviv
–
LC
tner
par
10. 3. 2011 Par tner s kon
Hotel Clar ion, Praha
Abyste se v eventech Partners
neztráceli, připravilo pro vás
oddělení marketingu Partners
přehledný Kalendář firemních
eventů a Leaders Clubu, který
naleznete ke stažení v Prometeu
na Nástěnce dokumentů ve
složce Partners firemní akce.
Kalendář spolu s informacemi
o jednotlivých akcích naleznete
také v záložce Eventy
na firemním webu
www.JsmePartners.cz. Zde budou
také probíhat registrace na
velké firemní akce.
h eventů
ference 2011
17.– 20. 2. 2011
v lyža řském ráji
Leader s Club: Relax
Rakousko
Zell am See, Kaprun,
i
par tner LC – General
12.– 14. 11. 2010
artinské slav nos ti
Leader s Club: Svatom
Poč átky (Vy soč ina)
par tner LC – Axa
23. 10. 2010
Par tner s
II. Reprezentační ples
Palác Žofín, Praha
21.– 28. 9. 2010
Par tner s Trip
Antalya, Turecko
10.– 12. 9. 2010
onálové na hor ách
Leader s Club: Profesi
n
Mlý
ův
Špindler
par tner LC – Aegon
29.– 31. 8. 2010
t Conference 201 0
Strategic Managemen
ě
Hat
ice–
alov
Chv
11.– 13. 6. 2010
nov ý víkend
Leader s Club: We ster
Per nštejnem
nad
le
Zvo
n,
Mlý
ův
Šikl
par tner LC – ČPP
18. 3. 2010
201 0
Par tner s konference
Top Hotel, Praha
Stav k 19. 11. 2010
í
c
k
a
Kalendář
33
TURECKO 2010
Letošní Partners trip spojil
stříbrnou a zlatou cestu
do jedné, stejně jako svedl
dohromady české a slovenské
Partners. V pětihvězdičkovém
hotelu Papillon Zeugma se tak
21. září sjelo několik stovek
nejúspěšnějších zástupců
Partners. Týden na pláži byl
ve znamení koupání, sportu,
velkolepých večeří, ale i výletů
a večírků. Diskotéku pod širým
nebem přijel moderovat DJ Leoš
Mareš, stejně jako turnaj ve
beach volejbale. Jiný večer čekal
na hosty z Partners slavnostní
banket doplněný o turecký folklór
v piniovém háji. Poslední večeře
proběhla na pláži před hotelem,
na které se se všemi rozloučili
Radim Lukeš i Ján Müller.
34
LEADERS CLUB
ve Svaté Kateřině
O víkendu 12. až 14. listopadu
prožili členové Leaders Club v
duchu Svatomartinských hodů
nezapomenutelné chvíle. V přírodě
ve Svaté Kateřině na Vysočině byli
přivítáni noví členové Leaders
Clubu a všichni účastníci se
v sobotu vrátili o několik století
zpět. Poradci a manažeři Partners
i se svými životními partnery
doprovodili svatého Martina
v jeho průvodu k místu plnému
dobových her a jídel. Střílelo se
z luku, odvážnější se pokoušeli
zasáhnout cíl kuší. Někteří si
troufli na práci hrnčíře, kde
projevili svou trpělivost a hlavně
zručnost. Komu se zatočila hlava,
mohl si dopřát jízdu se psím
spřežením. K tomu všemu byly
uspořádány dobové hody: tradiční
frgály, jitrnice, maso a navíc teplá
medovina nebo svařák. Součástí
sobotního dne byla také soutěž
o krále Valachů. Vítězové si odnesli
nejen pořádnou dávku tradiční
valašské pálenky, ale také se stali
občany Valašského království.
Na další Leaders Club vyrazí
členové do rakouských Alp za
sněhem. Partnerem LC ve Svaté
Kateřině byla AXA.
35
PLES Partners
na Žofíně
23. října večer se pražský Žofín
zbarvil do tyrkysova. Pod heslem
Ano, Partners! zde proběhl již
druhý slavnostní ples společnosti.
Akci zahájila předsedkyně
představenstva Kateřina Palková,
která připomněla růst Partners
od založení v roce 2007 až do
dnešního dne, kdy roční provizní
obraz společnosti poprvé překročí
magickou hranici jedné miliardy
korun. Petr Borkovec představil
chystaný akciový program
a Radim Lukeš poodhalil
stříbrnou a zlatou cestu roku
2011, která bude mířit do Řecka a
Thajska.
Hlavním bodem večera, kterým
provázel zpěvák a moderátor
Roman Vojtek, bylo jmenování
Jitky Lucbauerové a Petra Kroupy
na pozice Partnera. Slavnostně
byli ale jmenováni do svých pozic
všichni povýšení na pozice M1
a výše v posledním půlroce. Po
skončení oficiální části plesu
už přišel na řadu raut, tanec
klasický, muzikálový i moderní,
tombola i vyhlášení módní ikony
a nejlepšího tanečního páru
večera.
36
37
PARTNERS V MÉDIÍCH
Dosta«te se mezi elitu!
Finančně poradenská společnost Partners obdržela licenci
od České národní banky, která ji opravňuje provozovat
činnost investiční společnosti. „Chceme na trh přinést
fondy, které zde doposud chyběly a které budou reflektovat
různé rizikové profily i investiční horizonty našich klientů,“
říká předsedkyně představenstva Partners Kateřina
Palková.
Členové AFIZ se například dohodli, že každý
klient dostane ke svému pojištění modelaci vývoje
odkupného, aby viděl, jak se mu vyvíjí hodnota jeho
pojištění zejména v prvních dvou letech. Je to účinná
zbraň proti těm, kteří svým klientům co dva až tři
roky nabízejí „lepší“ pojistky, a určitě by neškodilo,
kdyby podobnou věc podpořili i další.
Mladá Fronta DNES, 30. Listopadu 2010
Tomáš Prouza v Lidových novinách, 30. Listopadu 2010
Především jde o důvod, proč si člověk v nouzi chce půjčit na nezvládnutelný
úrok. V mnoha případech jde prostě a jednoduše o neschopnost nebo lenost
vzít si kus papíru, tužku a kalkulačku a udělat si jednoduchý výpočet
příjmů a výdajů. V historických dobách šlo o větší problém než dnes,
neboť kalkulačky neexistovaly a ani počty na úrovni základní školy nebyly
běžnou znalostí.
Část lidí váhá s uzavřením stavebního
spoření. Čekají, jestli spoření bude dál
považováno za výhodné.“
Poradce Aleš Müller z Partners v Mladé
Frontě DNES, 3. Listopadu 2010
Pavel Kohout v Lidových novinách, 15. Října 2010
Vzdělávání poradců bylo od samotného vzniku
společnosti Partners For Life Planning považováno
za jednu ze stěžejních oblastí. S rostoucím počtem
poradců i klientů je tato oblast stále rozvíjena, a to
s cílem zvyšovat nejen celkovou produkci, ale také
kvalitu poskytovaných služeb.
Svatava Petrovičová ve Finančním poradci,
18. Listopadu 2010
Do konce roku 2003, kdy platily ty staré podmínky nebo
nejstarší z dnešního pohledu, tak efektivní úroková míra
dosahovala 12,5 a v určitých případech i 13 %. Druhá etapa
trvala od začátku roku 2004 v podstatě do konce roku
2009. Podpora se smrskla na 15 % při 20 tisících, a to mělo
za následek redukci té efektivní úrokové míry zhruba na
polovinu.
Poradce Partners Zdeněk Simaichl na ČT 24, 29. Října 2010
Ekonom Tomáš Prouza z poradenské firmy Partners zdůraznil,
že současný růst zájmu o stavební spoření vyplývá z nepochopení
legislativních změn a také z mnohdy klamavých tvrzení obchodních
zástupců spořitelen.
Čína v současné době roste hlavně
díky největší úvěrové bublině na světě.
Pavel Kohout v Hospodářských novinách,
15. Listopadu 2010
Lidové Noviny, 12. Listopadu 2010
Jde vám z toho všeho hlava kolem?
Nemusíte v tom být sami. Přibývá
profesionálních finančních poradců a
konzultantů, kteří jsou zcela nezávislí
na konkrétních finančních institucích.
Mají přehled o celém finančním trhu a
dovedou poradit tak, aby řešení vašeho
bydlení korespondovalo nejen se
současnou situací, ale i s vašimi plány
do budoucna.
Poradkyně Partners Helena Václová
v časopise Pěkné bydlení, 23. Října 2010
Nestlé začala podporovat bydlení. … Partnerem hlavních výher je
finančně poradenská společnost Partners.
Marketing & Media, 25. Října 2010
Velmi radikální názor mám na spotřebitelské úvěry a kreditní karty,
které považuji za nejnezdravější druh půjček. Jsou na nich často
obrovské úrokové sazby a tím jsou častou příčinou čím dál víc se
rozmáhajícího jevu, kterému říkáme osobní bankrot. Pokud si chce
někdo koupit ledničku či novou televizi, může si na ni našetřit, a ne
kvůli rychlé koupi splácet desítky procent z původní ceny navíc.
Pavel Kohout v Lidových novinách, 10. Listopadu 2010
… a dalších 340 článků a citátů v médiích od září do listopadu 2010
38
Od února zakínáme!
V únoru startuje další rokník vzd~lávacího kurzu, jehož cílem je následné získání velmi prestižního
evropského certiŠkátu €FA™, nebo-li European Financial Advisor™. Tento certiŠkát ud~luje a je
garantován organizací €FPA Europe, která je nejv~tší a nejvíce respektovanou evropskou organizací,
zabývající se zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech Šnankního
poradenství a Šnankního plánování.
Jen n~kolik desítek až stovek poradcÓ se bude moci v následujících letech pochlubit a prokázat
tímto certiŠkátem, jenž je dÓkazem té nejvyšší kvaliŠkace.
Partners jako jediná poradenská Šrma v iesku umož«uje již druhé skupin~ poradcÓ
a manažerÓ p¾ihlásit se do komplexního p¾ípravného kurzu, který bude slavnostn~
zahájen 11. února a potrvá zhruba 12 m~sícÓ.
Šest dÓvodÓ aneb prok se p¾ihlásit do kurzu
n
Buste vzorem. Stanete se vzorem pro svÓj tým a profesionálem v okích klientÓ. Získání
certiŠkátu je velice prestižní záležitost.
o
Elitní vyukující. Dvanáct výukových modulÓ (nap¾íklad Principy Šnankního poradenství
a plánování, Finankní trhy, Kolektivní investování, Pojišt~ní, Zda«ování a další) p¾ednášejí
skutekní odborníci, jako nap¾. Vladimír Bezd~k, Pavel Kohout, Petr Šimkák, Petr Borkovec,
Dušan Šídlo, Tomáš Prouza nebo Prof. Old¾ich Rejnuš.
p
Komplexní odbornost ve Šnancích. B~hem roku získáte koncentrované Šnankní vzd~lání na
úrovni vysoké školy v kombinaci s praktickými v~domostmi a dovednostmi Šnankního poradce.
q Výuka s prací se dob¾e dopl«ují. Jedná se o kombinaci p¾ímé výuky (vždy 1 x za 14 dní
v pátek), on-line výuky p¾es webovou televizi a domácí p¾ípravy.
r
Praha nebo Brno. Každý úkastník si mÓže zvolit, preferuje-li výuku v pražské nebo brn~nské
skupin~. Každá skupina bude mít maximáln~ 25 úkastníkÓ.
s
Finankní podpora Partners. Základní cena p¾ípravného certiŠkakního kurzu kiní 70 000 Kk vketn~
DPH. Poradce Partners stojí kurz 60 000 Kk a další slevu si mÓžete zajistit svým výkonem (bonus
na kurz ve výši 10 000 Kk až 20 000 Kk). Podrobn~jší podmínky stanoví vnit¾ní p¾edpis Partners.
Zaujala vás nabídka kurzu? P¾ihlaste se!
Kapacita kurzu je 50 osob.
O p¾ihlášku do kurzu lze požádat na adrese: [email protected] Obratem bude tato p¾ihláška
zaslána spolekn~ s dalšími informacemi. P¾ihlášku je nutno vyplnit, podepsat a zaslat na adresu
uvedenou v p¾ihlášce. Poslední termín pro p¾ihlašování (dorukení p¾ihlášky) je 21. ledna 2011.
Více informací o kurzu lze také prÓb~žn~ získávat na adrese http://efa.partners.cz.
kurz
€FA
™
Máte jakýkoliv dotaz?
Garantem vzd~lávacího kurzu je Ing. Old¾ich Šoba, Ph.D.
s kontakty: [email protected] nebo [email protected],
nebo telefon: + 420 732 286 982.
39
Nové investiční
životní pojištění
• připojištění náhlé smrti
(infarkt, mrtvice, smrt úrazem)
• atraktivní balíček připojištění
Úvěrová asistence
(krytí životních rizik spojených
se splácením úvěrů)
• možnost vysoké pojistné ochrany
za nízké částky
40
Download

Otevřít náhled PDF