ÚVOD DO CHEMIE
Jak vznikla chemie

chemie se vyvinula z alchymie před více než 300 lety

alchymie – předchůdkyně moderní chemie

alchymisté zkoumali látky a jejich přeměny

snažili se vyrobit zlato nebo získat elixír mládí z
obyčejných látek, později se zabývali léčením nemocí

chemici zkoumali látkové složení těles, která nás
obklopují, vlastnosti látek a jejich přeměny

Zajímavost:
chemie – chemistry – die Chemie
alchymie – alchemy – die Alchimie
Co je chemie

chemie je přírodní věda, která zkoumá složení a
vlastnosti látek a jejich změny

vše co nás obklopuje je tvořeno látkami
Proč se učíme chemii

protože jsme součástí světa látek a jejich změn

protože chemické výrobky nás provázejí každým dnem

protože chemické procesy výrazně ovlivňují naše životní
prostředí

protože chemie se rychle rozvíjí, jsou objevovány nové
látky a materiály
Význam chemie

pro život potřebujeme vzduch, vodu, potraviny, oblečení,
léky…

na Zemi je nedostatek pitné vody – znečištěná voda se
čistí pomocí chemických látek

do potravin se přidávají např. konzervační látky, které
prodlužují trvanlivost – jiné látky dodávají potravinám
barevnost nebo zvýrazňují chuť

přírodní textilní suroviny (len, bavlna) jsou částečně nebo
zcela nahrazovány průmyslovými materiály (syntetická
vlákna, plasty)
Zajímavost:

E-kódy („éčka“) – chemické látky přidávané do potravin
Význam chemiků

mají velkou zásluhu na rozvoji lidské společnosti

bez jejich práce bychom neměli velkou část látek
nezbytných pro každodenní činnost - zdroje tepla
(zemní plyn), dále kovy, plasty…

zjišťují škodlivé a nebezpečné látky v životním
prostředí a navrhují postupy na jejich odstranění (př.
likvidace ropných havárií)
Poznámka:

chemie může být i zneužita (výroba zbraní a
omamných látek)
Látky a tělesa

tělesa – předměty různých tvarů, velikostí a funkcí,
které nás obklopují

tělesa – jsou vyrobena a složena z látek
př. stůl (těleso) je vyroben ze dřeva (látka)
Rozdělení látek:
1.
podle původu
a)
přírodní (např. voda, bílkoviny, uhlí, dřevo, zlato)
b)
vyrobené (např. papír a plasty)
c)
odpady (např. průmyslové, zemědělské, domovní aj.)
Látky a tělesa - pokračování
2.
podle skupenství
a)
pevné (např. železo)
b)
kapalné (např. voda)
c)
plynné (např. oxid uhličitý)
Poznámka:

pevné látky mají stálý objem a stálý tvar

kapalné látky mají stálý objem a různý tvar

plynné látky mění svůj tvar i objem
Zjišťování vlastností látek

látky se navzájem liší svými vlastnostmi

poznatky o vlastnostech získáváme 3 základními
způsoby:

1.
pozorováním (pomocí našich smyslů)
2.
měřením (pomocí měřidel a měřících přístrojů)
3.
pokusy (s použitím pomůcek a aparatur)
k rozlišení látek nestačí zjistit jen jednu vlastnost, ale
vždy několik význačných vlastností
Pozorování vlastností látek
(kvalitativní)

při pozorování zjišťujeme vlastnosti látek čtyřmi smysly
a)
zrakem (skupenství, barvu, lesk, zrnitost)
b)
čichem (vůni, zápach, či látku bez zápachu)
c)
hmatem (pružnost, hrubost, teplotu a tepelnou vodivost)
d)
sluchem (zvukovou vodivost)
Pozor!

k látkám přímo nečicháme - přivádíme k nosu malé
množství par se vzduchem rukou!

neznámé látky nebereme do rukou – mohou poškodit
pokožku a proniknout do organizmu!

Nikdy nepoužíváme pátý smysl – chuť! Nikdy nic
neochutnáváme!
Nebezpečnost chemických
látek

řada chemických látek při neopatrném zacházení může
způsobit závažná poranění, nebo dokonce smrt

všechny běžně dostupné látky, které mohou být
nebezpečné, musí být označeny výstražnými symboly
a dodávány s bezpečnostními listy

důsledně dbáme těchto varování

některé chemické výrobky jsou uzavřeny
bezpečnostními uzávěry

nebezpečné látky skladujeme mimo dosah dětí

nikdy nepřeléváme do jiných obalů (zejména od
potravin) – mohlo by dojít k záměně
Výstražné symboly
První pomoc
1.
2.
Při zasažení kyselinou nebo hydroxidem

pokožku omývat velkým množstvím vody

zasažené oči promývat proudem vody

při požití propláchnout ústa vodou (nevyvolat zvracení)

při zásahu očí a při požití co nejrychleji vyhledat lékařskou
pomoc
Při popáleninách
a)
I. stupně (zarudlá místa) – postižené místo omývat proudem
studené vody (nejméně 10 minut)
b)
II. stupně (tvoří se puchýře) – postižené místo omývat
proudem studené vody (min 10 – 15 min) a sterilně překrýt
c)
III. stupně (stržené puchýře, seškvařená kůže) – postižené
místo sterilně překrýt a zavolat rychlou zdravotní pomoc
Měření vlastností látek
(kvantitativní)

měření – zjišťování hodnoty veličin pomocí měřidel a
měřících přístrojů

k určení neznámé látky můžeme využít např.


teplotu tání – značíme tt (jednotka °C)

teplotu varu – značíme tv (jednotka °C)

hustotu – značíme ρ [ró] (jednotka kg/m3, g/cm3)
Poznámka:
hodnoty teploty tání, teploty varu a hustoty různých
látek zjistíme v matematicko-fyzikálních tabulkách
Měření vlastností látek
(kvantitativní)

teplota tání – teplota, při které látka přechází z
pevného skupenství do skupenství kapalného
př. led se mění na vodu

teplota varu – teplota, při které látka přechází z
kapalného skupenství do skupenství plynného v celém
svém objemu
př. voda se mění na vodní páru

hustota látka – vypočítáme ze vztahu  =  , kde m je
hmotnost látky a V je objem látky

vlastnosti látek měříme a vyjadřujeme v příslušných
jednotkách (matematicky)

Chemický pokus (experiment)

chemický pokus – cílevědomé zjišťování vlastností a chování látek
při dodržování přesného postupu a zásad bezpečnosti

pokusem zjišťujeme

chování látek za určitých podmínek

reaktivitu látek (tj. schopnost vzájemně reagovat)

látky vznikající při reakci

hořlavost látek (ověřujeme s malým množstvím)

výbušnost látek (za přísně stanovených podmínek)

ve školní laboratoři dodržujeme laboratorní řád a pokyny
vyučujícího

v laboratoři nikdy nejíme a nepijeme, používáme ochranné
pomůcky (plášť, ochranné brýle, rukavice, příp. obličejový štít)
Chemický pokus (experiment)

chemický děj – průběh chemického pokusu, kdy se
výchozí látky (reaktanty) přeměnily v jiné látky
(produkty) s jinými vlastnostmi

děje rozdělujeme na:

chemické (přeměna výchozích látek v jiné)
př. hořením uhlí vzniká popel
mohou být doprovázeny uvolněním světla a tepla,
uvolněním plynů a dýmů, vznikem i páchnoucích látek,
změnami barev

fyzikální (nevznikají jiné látky)
př. změny skupenství, lisování nebo drcení
Závěrem

Chemie je přírodní věda, která zkoumá vlastnosti látek
a jejich přeměny. Vlastnosti látek zjišťujeme
pozorováním, měřením nebo pokusem. K rozlišení látek
obvykle nestačí zjistit jednu vlastnost, ale vždy několik
význačných vlastností.

Důsledně dbáme varování výstražných symbolů –
varovných upozornění na obalech chemických výrobků!
Ve školní laboratoři dodržujeme laboratorní řád a
pokyny vyučujícího! Pracujeme v pracovním oděvu a s
ochrannými brýlemi. Pokud je to nutné, používáme i
další ochranné pomůcky.
Download

ÚVOD DO CHEMIE - ZŠ Kosova Hora