STRATEGIES FOR KPDS
1.---24. Sorularda , boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz.
Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır.
1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.)
2. Preposition
3. Articles, Determiners and Connectors
4. Conjunctions and connectors
5. Pronouns
6. Tag questions
7. Gerunds and İnfinitives
8. Modals and similar Expressions
9. Relative Clauses and pronouns
10. Tenses
11. The passives
12. If and wish Clauses (Other conditionals-Inversion)
13. Noun Clauses-Reported Speech
1
Bu bölümde GENEL İNGİLİZCE bilgisi ölçülüyor.
Sorulan kelimeler akademik olmakla birlikte ,bilinmese bile cümle
bütünlüğünden ve cümledeki bazı ipuçlarından kelimenin anlamı tahmin
edilebilir.
KPDS
4.Modal Auxiliaries
Auxılıary+ The simple Form of a verb
Can → I can speak English
Could → He couldn't come to class.
May → It may rain tomorrow.
Might → It might rain tomorrow.
Should → Mary should study harder.
Had better → I had better study tonight.
Must → John must see a doctor today.
Will → I will be in class tomorrow.
Would → Would you please close the door?
Auxılıary to + The simple Form of a verb
Have to → I have to study tonight.
Have got to → I have got to study tonight.
Ought to → Mary ought to study harder.
Can, Could, May, Might, Should, Had better, Must, Will, and Would are followed by the
simple form of a verb.
They are not followed by to:
I can speak English.(Correct)
I can to speak English.(İncorrect)
Have, have got, and ought are followed by an infinitive (to+the simple form of a verb.)
1. I have to go downtown tomorrow.
2. Tom can play soccer.
2
3. Could you please open the window?
4. The students must learn all of the irregular verbs.
5. Sally has to do her homework tonight.
6. I think you should take better care of your health.
7. I ought to go to the post office this afternoon.
8. Would you speak more slowly, please?
9. We may go on a picnic tomorrow.
10. Will you please mail this letter for me?
11. Tom and I might go to the zoo tomorrow.
12. You had better see a doctor.
13. We can go shopping tomorrow.
14. The students have to take a test next Friday.
15. I have got to go to the post office this afternoon.
1) Meteorologists use some new techniques to forecast weather patterns.
a) Create(v): yaratmak
b) Forecast(v): tahmin etmek
c) Protect (v): korumak
d) Cause (v): sebep olmak
e) Test (v): denemek, sınav yapmak
(İklimbilimciler hava durumlarını tahmin edebilmek için bazı yeni teknikler kullanırlar.)
2) Prehistoric man farmed the land by using primitive tools fashioned with rock and wood.
a) Primitive(adj.): ilkel, iyice gelişmemiş
b) Advanced(adj.): çağdaş, gelişmiş
c) Metallic (adj.): metal
d) Decorative (adj.): çekici, süslü
e) Prolific(adj.): verimli, doğurgan (fertile, productive)
(Tarih öncesi insanı tarlayı kaya ve odundan oluşmuş ilkel aletler kullanarak sürerlerdi.)
3) The watergate burglary was a bungled attempt to influence the outcome of the 1972
presidental elections.
a) Pathetic(adj.): acıklı
b) Legal (adj.): yasal
c) Strained (adj.): zoraki, sinirli
d) Unfamed (adj.): tanınmayan
e) Bungled (adj.): acemice yapılmış
(Watergate hırsızlığı, 1972 Başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyecek acemice yapılmış
bir girişimdi.)
4) The universal product code was initially introduced in 1973 and is now used extensively
in the manufacturing and retail industries.
a) Probably (adv.): muhtemelen
b) Orderly (adv.) : düzenli olarak
c) İnitially (adv.): ilk olarak
3
d) Primarily (adv.) : başlıca, asıl
e) Notably (adv.): özellikle
(Evrensel üretim yasası ilk olarak 1973 de yürürlüğe kondu ve şimdi imalat ve satış
endüstrisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır.)
5) Alcoholism is the third leading cause of death afflicts over 10 million Americans
annually.
a) Rejuvenate (v): canlandırmak, gençleştirmek
b) Control (v): kontrol etmek
c) Destroy (v): tahrip etmek
d) Develop (v): geliştirmek
e) Afflict (v): üzüntü vermek
(Alkolizm üçüncü önemli ölüm sebebidir ve yılda 10 milyonun üzerinde Amerikalıya üzüntü
verir.)
6) Rather than changing your diet drastically it's better just to make a few improvements.
a) Drastically (adv.): kökten, köklüce
b) Narrowly (adv.): güçlükle
c) İnformally (adv.): gayri resmice, samimice
d) Gregariously (adv.): nazikçe
e) Straggly: dağınık biçimde
(Diyetini köklüce değiştirmek yerine, sadece birkaç değişiklik (iyileştirme) yapman daha iyi
olur.)
7) The demonstration outside the embassy land some of the protesters in jail overnight.
a) Taken
(take (v): almak, refer (v): söz etmek, işaret etmek, anlatmak,
b) Referred
obsess(v): saplantı haline getirmek, mean (v): anlamına gelmek,
c) Obsessed
land(v): bir yere konmak )
d) Meant
e) Land
(Elçiliğin dışında gösteri yapan bir grup protestocu bir geceliğine hapise konuldu.)
8) After the economic crisis in the company, the employees left the company and set up
their own business.
a) Set up (phr.v.): kurmak
b) Sign(ed) up (phr.v.): kaydolmak
c) Put back (phr.v.): geciktirmek
d) Look(ed) up to (phr.v.): saygı göstermek
e) Hold(held) up (phr.v.): geciktirmek, iyi gitmek
(Firmadaki ekonomik krizden sonra, işçiler şirketten ayrıldılar ve kendi işlerini kurdular.)
9) Salaries can't keep up with the high cost of living because of inflation.
a) Look up to (phr.v.): Saygı göstermek (respect)
b) Run out of (phr.v.): -sız kalmak, (bir şeyin ) tükenmesi
c) Make light of (phr.v.): Önemsiz görmek
d) Look back on (phr.v.): Hatırlamak
4
e) Keep up with (phr.v.): Aynı düzeyde kalmak
( Enflasyondan dolayı ücretler yüksek yaşam maliyeti ile aynı düzeyde kalmıyor.)
10) The temparature didn't fall below zero last night, so the crops weren't damaged.
Above zero: sıfırın üstü
11) Except for a few apples left on the threes, the dear have eaten everything in our garden.
A few apples: Birkaç elma (Sayılabilir isimlerle az miktar belirtir.)
12) Europe's railway authorities hope to start the most expensive project of the century.
The most expensive project of the century: Yüzyılın en pahalı projesi
13) Soon after the end of the first World War, the world witnessed the birth of a new state in
the near east.( Soon after : Çok geçmeden)
14)Although birds are warm-bloded animals, they are not considered to be mammals.
Although: Rağmen, zıtlık bildiren bir bağlaçtır.
15) It is still a mystery how worker bees in a hive know to do or when to do it.
How + Sentence = Noun clause bir yapı
19) Nearly every house in the village was damaged during the recent storms.
Nearly every house in the village: Köydeki hemen hemen her ev
Each:
Some:
All.
A lot of:
20) It's standard rule in our office that we must be seen to be working when the boss comes
in.
Must be seen to be working: Çalışıyor gibi görünmemiz
Misuse = abuse = mishandle N
The poems he wrote
occasionally in his later
years in the style of Auden
are pleasantly readable,
even though they are not
rich in meaning or
sufficiently refined.
Occasionally
İn the style of Auden
The poems he wrote
occasionally in his later
years .....
Yanlış kullanım, Kötü amaçlı kullanım
Son yıllarda zaman zaman Auden'in üslubunda
yazdığı şiirler, anlamca zengin veya yeterince
zarif olmasa da, zevkle okunabilir niteliktedir.
Zaman zaman, ara sıra
Auden'in uslubunda
Son yıllarda zaman zaman .......yazdığı şiirler
5
Although, though,
even though
....are pleasantly readable
....even though they are not
rich in meaning or
sufficiently refined
If you want to win a man to
your cause, you must first
convince him that you are
his true friend.
You must first convince
him...
Wish
Inversion
Urgent measures must be
taken immediately to
prevent an epidemic in the
earthquake area.
It is not enough to say that
good writers write good
books and bad writers write
bad books.
When comparing prices, it
is worth bearing in mind
that the quantity may vary
as well as the quality.
When comparing prices
It is worth bearing in mind
One needs to be reminded
One should remember
The quantity-------as well as
the quality
...may vary
It can be clearly understood
from the report that during
the next century there will
be a considerable drop in
the amount of water
available per head in the
world.
..during the next century
Zıtlık bildiren bağlaçlar
Zevkle okunabilir niteliktedir.
Anlamca zengin veya yeterince zarif olmasa da
Eğer bir kişiyi kendi davan için kazanmak
istiyorsan, önce onu, onun gerçek dostu
olduğuna ikna etmelisin.
Önce onu..........ikna etmelisin
Cümlenin şart değil bir İSTEK olduğunu
belirtir.
Devrik
Deprem bölgesinde bir salgını önlemek için
derhal acil tedbirler alınmalıdır.
İyi yazarların iyi kitap, kötü yazarların kötü
kitap yazdığını söylemek yeterli değil.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de
farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.
Fiyatları karşılaştırırken
..hatırlamada yarar var.
Kişiye hatırlatılması gerekir.
Kişi hatırlamalı
Nitelik gibi niceliğinde
Farklılık gösterebileceği
Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına
düşen su miktarında önemli ölçüde azalma
olacağı açıkça anlaşılabilir.
..gelecek yüzyılda
6
That there will be a
considerable drop
İn the amount of water
available per head in the
world.
Regardless of the stratejy
choosen, feminists will need
allies when their goal is
changing prejudiced
political practice and
thought.
Regardless of the strategy
chosen
Feminists will need allies
When their goal is changing
prejudices political practice
and thought.
It wasn't for nothing that
economics was called "the
dismall science."
That economics was called
"the dismall science"
Concerning the current
crisis with Iraq
I want to assure you that
We do not at all relish
The thought of inflicting
causalities on the Iraqi
people
Concerning the current
crisis with Iraq, I want to
assure you that, we do not
all relish the thought of
inflicting causalities on the
Iraqi people.
The future belongs to
people who use their heads
instead of their hands.
Belong to
The future belongs to
people
...who use their heads
Önemli ölçüde azalma olacağı
Dünyada kişi başına düşen su miktarında
Seçilen strateji ne olursa olsun, amaçları
önyargılı siyasal uygulama ve düşünceyi
değiştirme olduğunda, feministlerin müttefiklere
ihtiyacı olacak.
Seçilen strateji ne olursa olsun
Feministlerin müttefiklere ihtiyacı olacak
Amaçları önyargılı siyasal uygulama ve
düşünceyi değiştirme olduğunda
Ekonomiye "kasvetli bilim" denmesi boşuna
değildi.
Ekonomiye "kasvetli bilim" denmesi
Şu an Irak'la yaşanan bunalıma ilişkin olarak
Sizi temin etmek isterim ki
Kesinlikle hoş karşılamıyoruz.
Irak halkına kayıp verdirme düşüncesini
Şu an Irak'la yaşanan bunalıma ilişkin olarak
sizi temin ederim ki biz, Irak halkına kayıp
verdirme düşüncesini kesinlikle hoş
karşılamıyoruz.
Gelecek, elleri yerine kafalarını kullanan
insanlarındır.
Ait olmak
Gelecek insanlarındır.
Elleri yerine kafalarını kullanan
7
instead of their hands
"The Black Death" is the
name given to the plague
Wiped out almost a half of
the population
Caused the death
Was killed
Died
Killed at least
"The Black Death" is the
name given to the plague
which swept across Europe
in the years 1348-50 and
wiped out almost a half of
the population.
Cautious
When we arrived at the
farm house, I warned her to
beware of the dog.
When we arrived at the
farm house, she was
cautious. I had warned her
to beware of the dog.
She wanted to get married
when she was only
eighteen. Her father
objected to it. He warned
her against the difficulties
of taking on the
responsibility of marriage
at such an early age, but she
didn't listen to him and got
married.
Kara ölüm vebaya verilen addır.
Hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren
Ölümüne sebep olan
Öldürülen
Ölen
En azından öldüren
"Kara ölüm", 1348-50 yıllarında Avrupa'yı
baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun
yarısını silip süpüren vebaya verilen addır.
Tedbir
Çiftlik evine varınca, köpeğe dikkat etmesi için
onu uyardım.
Çiftlik evine vardığımızda, tedbirliydi. Köpeğe
dikkat etmesi için onu uyarmıştım.
I had finished my exam
paper before the bell rang.
I finished my exam paper
before the bell rang.
Before she came to live in
this city, she had lived in
İzmir.
8
Before she came to live in
this city, she lived in İzmir.
I didn't interrupt him untill
/ till he finished his speech.
I didn't interrupt him untill
/ till he had finished his
speech.
When he left home, I was
washing the dishes.
( I started to wash the dishes
before he left, and hadn't yet
finished when he was
leaving.)
When he left home, I
washed the dishes.
( I waited for him to leave
home and then I started to
wash the dishes.)
When he left home, I had
washed the dishes.
( I started to wash the dishes
and finished them before he
left home. )
Flee, fled- fled
Fling, flung-flung
Fly, flew-flown
Forbid, forbade- forbidden
Forbear, forbore-forborne
Go-went-gone
Give-gave-given
Forgive-forgave-forgiven
Introduction
Harvest
Intensively
Refrain from something
Front
Exclude
Sudden
Whatever
Mortality
Crowd
O evden çıktığında ben bulaşık yıkıyordum.
O evden çıkınca , bulaşıkları yıkadım.
O evden çıktığında, ben bulaşıkları yıkamıştım.
Kaçmak
Atmak, fırlatmak
Uçmak
Yasaklamak
Sakınmak, çekinmek
Gitmek
Vermek
Affetmek, bağışlamak
Giriş
Hasat, ürün
Yoğun olarak
Bir şeyden kaçınmak
Cephe
Dışında bırakma
Ani, ansızın
Her ne, hiçbir, hiç mi hiç, -e rağmen, ne olursa
olsun
Ölüm oranı
Kalabalık
9
Desperately
Predecessor
Convincing = persuade
Mysterious
Salvage
Vacation =holiday
Weary = tired
Liability =responsibility
plauisable
Involve
Diagnosis
Valediction
Aptly
İmpartial
Chauvinist
Urgent
Sole
Word order in an English
Sentence
I study English.
Subject
Verb
Object
Come
Study
Go
Eat
Become
Singular subject pronouns
Plural subject pronouns
Ümitsizce
******* Selef
İkna edici
Gizemli
Kurtarılan mal
Tatil
Yorgun
Sorumluluk
Akla yatkın / mantığa uygun
Dahil etmek
Teşhis
Veda
Yerinde
Çekimser, tarafsız
Bağnaz / yurtsever
Önemli, acil, hayati, temel
Yegane, biricik, tek
İnglizce bir cümlede sözcük dizimi
Tekil
özne
Çoğul
özne
İngilizce çalışırım.
Özne
Fiil
Nesne
Gelmek
Çalışmak
Gitmek
Yemek
Olmak
I am , You are, He is, She is, It is
We are , You are , They are
I want to eat something. I
am hungry . (now)
I am usually hungry after
the class, so I eat something
afterwards. (general)
I am always nervous before
an exam.(general)
Afterwards
I am nervous now, because
Sonra, sonraları
10
I'm taking an exam in half
an hour.(now)
Be+ noun
Be+ adjective
Be+ prepositional phrase
Affirmative
Negative
Interrogative
We are discussing our
financial problems.
Always
Almost always / nearly
always
Very often
Usually = generally
Often
Rarely = seldom
Sometimes = occasionally =
from time to time
Hardly ever = almost never
Never
Eager
I'm frequently not eager to
do the housework.
I hardly ever go to the
theatre.
They almost never go to
work in their own car.
I'm hardly ever nervous
before an exam.
She never smokes.
She never comes to her
appointments on time = She
is never on time for her
appointments.
What is your job?
What is your occupation?
What do you do?
I am a teacher
He is tall
They are at home
Olumlu
Olumsuz
Soru
All the time = hep, her zaman
Almost all the time = nearly all the time =
Hemen hemen her zaman
Çok sık
Genellikle
Frequently = sık sık
Ender, nadiren, seyrek
Bazen, ara sıra
Hemen hemen hiç
Hiç, hiç bir zaman , asla
İstekli
Tiyatroya hemen hemen hiç gitmem.
İşe kendi arabalarıyla neredeyse hiç gitmezler.
Sınav öncesi neredeyse hiç heyecanlanmam.
Hiç sigara içmez.
Randevularına asla vaktinde gelmez.
I usually play volleyball at
the weekend. I don't play
on weekdays.
11
When I get up in the
morning, I want to drink
something immediately.
(simple present)
I need some money. Can
you lend me some? (now)
People need money in order
to live.
(simple present)
I'm very thirsty. I want to
drink something. (now)
Conquest
Congratulate...(on)
Conqueror
Consecutive = successive
Consensus
Consequence
Consecutively
Construct = built
Consult
Consumer
Contagious
Constitute
Contemporary
Convert ...... (from....to)
Converse = reverse
Controversial = disputable
= debatable
Contrary
Contrary= opposite = in
opposition to
Contrary to
Contribution
He possess two cars.
I have gone.
Eda's own book .
A character of its own
He went to see his boss.
Pet
Teacher's pet
Pet
N
Vt
N
Adj.
N
N
Adv.
Vt
Vt
N
Vt
Adj.
Vt
N
Fetih
Tebrik etmek
Fatih
Ard arda
Uzlaşma
Sonuç
Bir biri, peşi sıra
Yapı, bina
Danışmak
Tüketici
Bulaşıcı
Oluşturmak
Modern, Çağdaş
Dönüştürmek
Tersi
Tartışmalı
N
Adj.
Tersine
Tersine
Prep.
N
Tersine
Katkı
İki arabası var. (He has two cars.)
Gittim.
Eda'nın kendi kitabı
Kendine özgü bir şahsiyet
Amiriyle görüşmeye gitti.
1) Evde beslenen hayvan,
2) Gözde
Öğretmenin gözdesi
Evcil, gözde, en çok sevilen
Adj.
12
Pet (petted, petting)
Pet hate
Pet awersion
Too
Too much
You've given me too much
change.
Rainy
Raincoat
Raindrop
Rainfall
He raised his hand
Raise
Ancient = old
Compatiable= harmonious=
confirmity
Compass
Compete
Competence
**** Compensation
Compensate for = make up
for
Competition
Competitor = rival
Compound
Create
Creature
Credibility
Crime
Criminal
Criteria
V
Adv.
Sevmek, Okşamak
En çok nefret edilen şey veya kimse
En çok nefret edilen şey veya kimse
1) Fazla, gereğinden çok
It is too early to go (Gitmek fazla erken)
2) De
You too can learn Arabic.(Sen de Arapça
öğrenebilirsin.)
You have to get rid of that house and
Mercedes too!(O evi, bir de Mercedes'i elden
çıkarman şart!)
3) Cümleyi vurgulamak için kullanılır.
I didn't sock him! "you did too!" (Ona
yumruk atmadım." Attın."
Fazla
Bana fazla para verdin.
Adj.
Adj.
Adj.
Yağmurlu
Yağmurluk
Yağmur damlası
Yağış miktarı
Elini kaldırdı.
Kaldırmak
Eski
Uyumlu
N
Vi
N
N
Vt
Pusula
Yarışmak
Yetenek
Telafi
Telafi etmek
N
N
N
Vt
N
N
N
N
N
Yarışma
Rakip
Birleşim
Yaratmak
Yaratık
Güvenirlik
Suç
Suçlu
Ölçüt
13
Criticize
Crop
Crucial =very important
Cruel
Cultivable
Currently = now
Daring = bold
Decisive= conclusive
Delighted
Delight
Delivery
Deliver
Delicate
Deliberately = intentionally
Courage = bravery
Achieve = accomplish
Additive
Acknowledge =admit
Achievement =
accomplishment
Acquainted = familiarized
Acquaint ..(with) =
familiarize ...with
Act
To aid = to help
Aid =help
Agenda
Advantage
Adulthood
Affection
Amuse
Conditional Sentences = If
clause
İf clause,+ Main clause
If he comes early, we will go
out for a walk.
We will go out for a walk if
he comes early
If the weather is nice, we
usually sit in the garden.
If the weather is nice
tomorrow, we will sit in the
Vt
N
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Vt
N
Vt
Adj.
Adv.
N
Vt
N
Vt
N
Eleştirmek
Ürün
Çok önemli
Acımasız, zalim
Ekilebilir
Şimdi, halıhazırda
Cüretkar
Kesin, belirleyici
Memnun
Memnun etmek
Teslim
Teslim etmek
Hassas
Kasden
Cesaret
Başarmak
Katkı maddesi
Kabul etmek
Başarı
Aşina
Aşina kılmak
Vi
Vt
N
N
N
N
N
Vt
Davranmak
Yardım etmek
Yardım
Gündem
Avantaj
Yetişkinlik
Şefkat
Eğlendirmek
Koşul cümleleri
Temel cümle ıf clause
Conditional sentence,+ main clause
Main clause+ if clause
Present
Type 0
Future
Type 1
When= ıf (in type 0)
14
garden.
Whether or not ıt rains, the
match will be played as
scheduled.
Whether or not
Type 0
Water freezes if
temperature goes below 0.
But for our teacher, we
couldn't have solved the
problem easily.
BUT FOR
I will give my book to you
on condition that you give it
back in two weeks.
Supposing you hired a big
luxuirous house, what
furniture would you buy?
Supposing
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Had there been light, we
would have been able to
find our way through the
forest.
X-ray
Zealously = eagerly
Zealous (for) = eager
Zenith = summit
Wish
Wish
Wisely = cleverly
Wreck
Warn
Watch
Wealth
Waste
If my mother hadn't taken
the last bus, she wouldn't be
here now.
If you had brought bread
yesterday, there would be
toast for breakfast now.
Devrik
V
Adv.
Adj.
N
N
Vt
Adv.
N
Vt
Yağmur yağsa da yağmasa da maç
proğramlandığı şekilde oynanacak.
Olsa da olmasa da
When = if
Öğretmenimiz olmasaydı, problemi kolayca
çözemezdik.
Olmasaydı, koşul anlatan bir bağlaçtır.
İki hafta sonra(içinde) geri vermen koşuluyla
sana kitabımı vereceğim.
Farzet ki, koşul bildiren bir bağlaçtır. Gerçek
olmayan bir durum belirttiği için 2. Tip koşul
cümlesidir.
3. tip koşul cümlesinin devrik şekli.
N
Vt
Mixed
Type
Röntgen çekmek
Şevkle
Hevesli
Zirve
Dilek
İstemek
Becerikli, akıllı
Enkaz
Uyarmak
Seyretmek
Zenginlik
Boşa harcamak
Eğer annem son otobüsü kaçırsaydı şimdi burda
olmazdı.
Mixed
Type
Cümledeki, yesterday ve now zarflarından
mixed type olduğunu anlıyoruz.
15
Unless you eat healthy food, 1.Type
koşul
you may be seriously ill.
cümlesi
UNLESS
Fred wouldn't do that
unless he had your
permission.
PROVIDED
Confess
Confession
Conflict
Conflict
Conflict with
Provided he confesses his
fault, I will pardon him.
The tests in this book can
be used for testing
purposes, however, only ıf
every test is familiar to be
students.
Given the apportunity, the
girl who has got a beautiful
voice, would be a famous
singer.
Don't smoke anymore or
else you will get cancer.
OR ELSE
Yield
Yield = produce
Yet another
IN THE EVENT
In the event that they go on
a strike, we will have to
take some precautions.
ONLY IF = IF NOT
Contrary to fact = Untrue
Nobleman
Cast
İntensively
N
If you don't eat healthy food, you may be
seriously ill.
-medikçe, -madıkça, -massa, messe
Koşuluyla anlamında koşul cümlesi bağlacı
olarak kullanılır.
İtiraf etmek, kabul etmek
İtiraf, kabul
Uyuşmazlık, aykırılık, çatışma, mücadele
Zıtlaşmak
Muhalif olmak
1.Type
koşul
cümlesi
2.Type Bu yapı ile koşul cümlesi yapılabilir.
koşul
cümlesi
Type 1
N
Vt
Aksi takdirde
Ürün
Ürün vermek
Bir diğer
Yapma durumunda. Bu bağlaç koşul bildiren bir
bağlaçtır.
Gerçeye aykırı
Soylu kimse, asilzade
Rol vermek
Yoğun olarak
16
Avid
Compulsory =required=
obligatory = mandatory
Compromise
Concept =notion
Contention
Contest
Conflicting
Confess to
Confidence = trust
Applause
Applicable
Arid
Appreciation
Appreciative
Adj.
Arzulu, istek
Zorunlu
N
N
N
N
Adj.
Vt
N
N
Adj.
Adj.
N
Adj.
Uzlaşmak
Kavram
İddia
Yarışma
Çelişen
İtiraf etmek
Güven
Alkış
Uygulanabilir
Çorak
Takdir
Takdir edici
Adj.
Adj.
N
Adj.
N
Vi
Vt
Adj.
Adj.
N
Adj.
Adj.
İstek, arzu, hırs
-e arzulu olmak
Kayıtlar
Bayrak
Dosyalama sistemi
Öğrenmek, haberdar olmak, farkına varmak,
anlamak
Belirsiz, şüpheli
Güç, imkan
Seyahat, safari
Demeç
Acıklı
İşkence
Tahmin
İlk
Irksal
Kavga
Nitelikli
Nitelik
Kavga etmek
Tavsiye etmek
İhmalkar
İhmalkar
Dul erkek
Yaygın
Tüm
Awidity
Be avid for
Enrollment
Flag
Filing system
Find out
Ambigous
Enable
Expeolition
Statement
Pitiful
Torture
Prediction
Preliminary = first
Racial
Quarrel
Qualified
Qualification
Quarrel
Recommend
Regligent
Reglectful
Widower
Widespread
Whole
17
By means of which = via =
whereby
Welfare
Witness
Ladies' wear
Last
Last week
Lift
Light
(to) listen to
Little
A little
Loan
(to) look like
Love
I love you
I'm in love with you
I love your smile
Mature
Mean a lot
You mean a lot to me
Meeting
Men's wear
Miss
I've missed you.
Money
Month
Moscow
Moustache
Mouth
Much
Too much
Unhappy
Unless
Variety
Video-player
Only if you study hard can
you pass the exam.
You can't pass the exam if
you don't study.
You can pass the exam if
Vasıtasıyla
N
Vt
Refah
Tanık olmak
Kadın giysiler
Son, geçen
Geçen hafta
Asansör
Hafif
Dinlemek
Az, küçük
Biraz
Borç para, kredi
Benzemek
Sevmek, aşık olmak, sevgi, aşk
Seni seviyorum
Sana aşığım
Gülümsemeni seviyorum, gülümsemene
bayılıyorum.
Olgun
Çok değerli (önemli) olmak
Benim için çok değerlisin, (önemlisin)
Buluşma, toplantı
Erkek giysileri
Özlemek
Seni(sizi) özledim.
Para
Ay
Moskova
Bıyık
Ağız
Çok
Çok fazla, aşırı
Mutsuz
-medikçe, -madıkça , -mezse
Gösteri
Video
Only if , başa geçtiğinde cümle devrik olur.
18
you study hard.
Would you mind if I
smoked here?
Would you mind+ doing?
Missive
Ratification
Wrap up
Reputation
Incarceration
To benefit (from)
Lazy
Rigorous
Outweigh
Allude
Fred wouldn't do that
unless he had your
permission
Unless I press my suit, I
can't wear it at the dinner.
Punishment for drunken
driving can be severe,
particularly if there has
been an accident.
I wish I had studied
psychology when I was a
college student.
I wish I could solve such a
difficult problem as Ali
does.
IF ONLY = WISH
If only you were dancing
with me now.
He wishes he had worked
harder, but ıt's too late
now.
I wish someone would offer
to help me with that work
tomorrow.
You can't pass the exam
unless you study.
Vt, Vi
Relax
Vt
Release...(from)
Mektup
Onay
Paketlemek
Ün / ad / şöhret
Hapsedilme
Den fayda sağlamak
Tembel
Sert, şiddetli, özenli, dikkatli, titiz
Den daha önemli
İma etmek
Keşke
Ferahla(t)mak, rahatlamak
1) Salıvermek, serbest bırakmak
19
Relevance
Relevant (to) = related
Reliability
Reliable = dependable
Reluctance = unwillingness
Reluctant = unwilling
Reluctantly = unwillingly
Remind (of)
Remarkable = notable
Rent
Reply
Republic
Request = ask
Promise
Prolific = productive =
firtile
Promotion
By means of = via =
whereby
By heart
Calculate
Calamity = catastrophe=
disaster
Call of = cancel
Candidate
WISH
Who do you wish to see,
sir?
The prime Minister wished
the opposition to be more
reasonable about the new
tax system.
Vulnerable
Disrespectful
Whatever
Versed
Enthusiostically
I will go to the party even if
they don't invite me.
İmagination
N
N
Adj.
N
Adj.
Adv.
Adj.
N
Vi, Vt
N
Vt
Vt
2) Açıklamak
İlişki
İlişkili
Güvenilirlik
Güvenilir
İsteksizlik
İsteksiz
İsteksizce
Hatırlatmak
Kaydadeğer, dikkate değer
Kira
Cevap vermek
Cumhuriyet
Rica etmek
Söz vermek
Çok eser veren, üretken, doğurgan
Terfi
Vasıtasıyla
Vt
Ezbere
Hesaplamak
Felaket
İptal etmek
Aday
İstemek, dilemek
Wish to do something
I wish to see the manager.
Wish someone to do something
Savunmasız
Saygısız
Her ne / hiçbir / hiç mi hiç / - rağmen / ne olursa
olsun
Bilgili, hünerli, tecrübeli
İsteklilik, heves
Beni davet etmeseler bile partiye gideceğim.
Hayal gücü, yaratma gücü
20
Condemned
Disintegration
Estimation
Territory
Benefical
Refer
Respond
Established
Exceed
Starve
Attribute
Meanwhile
Premium
Side long glance
Proceeding
Anchor
Fearless
Prompt = timely = punctual
Prompt = cause
Prone (to)
Proof
Proportion
İn proportion to
Proportional
Proportionately
Propose
Proposal = suggestion
Proposed
Proposition
Pros and cons
Provide = supply
Provided that = on
condition that = only if
ONLY IF
Publicity
Publicly
Punctual
Punctuality
Purchase = buy
Purchase
Put off = postpone = cancel
Adj.
Vt
Adj.
(prep.)
Adj.
Vt
N
Adj.
N
Vt
N
Adv.
Adj.
N
Vt
N
Kınamak
Parçalanma, dağılma
Tahmin
Ülke, toprak
Yararlı, iyi
Yöneltmek
Cevap vermek
Yerleşik
Aşmak
Açlık çekmek
Nitelik
Bu sırada
Sigorta için ödenen prim
Yan bakmak
İşlem
Güven veren şey / kimse
Korkusuz
Dakik
Sebep olmak
Eğilimi olan
Kanıt
Oran
Oranla
Orantılı
Oransal olarak
Teklif etmek, önermek
Öneri
Önerilen
Fikir
Avantajlar ve dezavantajlar
Sağlamak
Koşuluyla
Cümlenin başında kullanıldığında onu takip
eden cümle DEVRİK olur.
Tanıtım
Herkesin önünde
Dakik
Dakiklik
Satın almak
Satın alma
Ertelemek
21
Rapidly
Realize
Reach
Rate
Rather
Ratio
Raw material
React
Reap the benefit of
Puzzling = mysterious
Research
Research
Can't help
Rescue
Rescue
Requirement
Require = need
Call up = telephone
Capable =able =competent
Brutal
Before long
Beg
Behavior
Behave
Blame
Bonus
Climate
Cliff
Client
Brake
Brand new
Build
Brightly
Bridegroom
Bride
Celebrate
Census
Chimney
Circulate
Come to realize
Combatant
Combat = fight
Adv.
Vt
Vt
N
Adv.
N
Vt
Adj.
Vt
N
N
Vt
N
Vt
Vt
N
N
N
N
N
Vt
Adj.
N
N
N
Vt
N
Hızlı biçimde
Farketmek
Ulaşmak
Oran
Oldukça
Oran
Ham madde
Tepki göstermek
Yararını görmek
Esrarengiz
Araştırmak
Araştırma
Elinde olmamak
Kurtarma
Kurtarmak
Gereklilik
Gerektirmek
Telefon etmek
Yetenekli
Acımasız, vahşiyane
Çok geçmeden
Yalvarmak, dilenmek
Davranış
Davranmak
Kabahat, suç
İkramiye
İklim
Uçurum
Müşteri
Fren yapmak
Yepyeni, gıcır gıcır
Yapı
Parlak biçimde
Damat
Gelin
Kutlamak
Nüfus sayımı
Baca
Dolaşmak
Farketmeye başlamak
Savaşan kişi
Savaşmak, kavga
22
Collapse
Collide
Collision
Colleague
Collaborate (with)
Fertile = prolific =
productive
Fertilizer
Get to know
Go on = continue
Graduate
Graduate
Gradually
Govern = rule
Gossip
Grant = give
Gratefull to sb. For smt.
Guilty
Groom
Guidance
Guilt
Handicapped
Habitat
Productivity
Profit
To profit
Property
Progress
Profitable
Profitably
Profound = deep
Profoundly = basically =
deeply
Reason
Reasonable
Rear
Reasoning
Recall = remember
Receipt
Recession
Reciprocal
Recipe
Vi
Vi
N
N
Adj.
N
N
Vi
Adv.
Vt
Vi
Adj.
Adj.
N
N
Adj.
N
N
N
Vi
N
N
Adj.
Adv.
Adj.
Adv.
N
Adv.
Vt
N
Vt
N
N
N
Çökmek
Çarpışmak
Çarpışma
Meslektaş
İşbirliği yapmak
Verimli, çok eser veren
Suni gübre
Tanımak
Devam etmek
Mezun
Mezun olmak
Yavaş yavaş, tedricen
Yönetmek
Dedikodu yapmak
Vermek
Minnettar olmak
Suçlu
Damat
Rehberlik
Suç
Özürlü
Yaşanan yer
Verimlilik
Kar
Kar etmek
Özellik
İlerleme
Karlı, yararlı
Yararlı biçimde
Derin
Derin bir şekilde
Neden, sebep
Makul, uygun
Yetiştirmek
Akıl yürütme
Hatırlamak
Makbuz
Durgunluk
Karşılıklı
Yemek tarifi
23
Previous
Recognise
Recover
Recovery
Reject
Regret
Regional
Responsible (for)
Television not only informs
us but (also) entertains us.
Television informs us. In
addition, it entertains us.
John plays basketball. In
addition, he plays volleyball.
In addition to basketball,
John plays volleyball.
Besides basketball, John
plays volleyball.
John plays not only
basketball but also
volleyball.
Regular exercise improves
one's physical fitness. Also, it
rains the heart muscle.
Regular exercise both
improves one's physical
fitness and trains the heart
muscle.
As well as improving one's
physical fitness, regular
exercise trains the heart
muscle.
She was absent from class
because she was ill.
On account of her illness,
she was absent from class.
As she was ill, she was absent
from class.
She was ill; consequently,
she was absent from class.
Mary is shy. Similarly,
Margeret is very timid.
Adj.
Vt
Vt
N
Vt
Vt
Adj.
Adj.
Önceki, eski
Tanımak
İyileşmek
İyileşme
Reddetmek
Pişman olmak
Bölgesel
Sorumlu
24
Just as Mary is shy / timid so
is Margeret.
Similar to Mary, Margeret is
very timid / shy.
Bill, like his brother, works
hard.
Both Bill and his brother
work hard / show great
diligence.
Just as Bill works hard /
shows great diligence, so
does his brother.
Write , writing
Admire, admiring
Hope, hoping
Hide, hiding
Shave, shaving
Amaze, amazing
Dine, dining
Ride, riding
Stop, stopping
Beg, begging
Sit, sitting
Run, running
*****
Rub, rubbing
Set, setting
Listen, listening
Happen, happening
Prefer, preferring
Refer, referring
Open, opening
Ripen, ripening
Begin, beginning
Control, controlling
Study, studying
Reply, replying
Try, trying
Play, playing
Buy, buying
Enjoy, enjoying
Die, dying
Lie, lying
Yazmak
Hayran olmak
Umut etmek
Saklanmak
Traş olmak
Şaşırtmak
Akşam yemeği yemek
Binmek
Durmak
Dilemek
Oturmak
Koşmak
Ovmak, sürtmek
Kurmak
Dinlemek
Vuku bulma
Tercih etmek
İşaret etmek
Açmak
Olgunlaştırmak
Başlamak
Kontrol etmek
Çalışmak
Cevap vermek
Denemek
Oynamak
Satın almak
Hoşlanmak
Ölmek
Uzanmak
25
Tie, tying
Stand, standing
Hold, holding
Spend, spending
Start, starting
Find, finding
Bend, bending
Ripe
Wine and dine
Dining hall
Diner
Dining room
Amazingly
Amazing
Ratify
Whole
Consumption
Exquisite
Stubborn
Provincial
Heirloom
Receive
Variable
Secularist
Leave
Arrive
Extreme
Console
Curiosity
Whatever
İncident
To estimate
Regulation
Doubth
Restrict
Frown
Fancy
Terribly
Poetic
Alleviate
Privatized
Bağlamak
Ayakta durmak
Tutmak
Harcamak
Başlamak
Bulmak
Bükmek, kıvırmak
Olmuş, olgun
Bir kimseye işkili ziyafet vermek
Yemek salonu
Yemek yiyen kimse
Yemek odası
Şaşılacak surette
Şaşırtıcı, hayret verici, garip, acaip
Onaylamak
Tam, bütün
Tüketim, harcama
Enfes / nefis
Inatçı, sert
Taşralı
Babadan kalma değerli bir şey
Almak
Değişken
Laik
Kalmak
Ulaşmak
Aşırı
Teselli etmek
Merak, antik, nadir şey
Her ne, hiçbir, hiç mi hiç, -e rağmen, ne olursa
olsun
Olay, hadise
Tahmin etmek
Düzenleme
Şüphe
Sınırlamak, kısıtlamak
Kaşlarını çatmak
Hayal, düş
Çok kötü
Şiirsel, şiir veya şairler ile ilgili
Azaltmak
Özelleştirmek
26
Negation
Pair of pliers / pliers
Enquire
Garbage / litter
Amaze
Amazement
Redecorate
Everything is expensive
Everything is getting more
and more expensive.
It is cold.
It is getting colder.
The population of the world
is very big.
Take for granted
The population of the world
is getting bigger.
The economic situation in
Turkey is very bad.
The economic situation in
Turkey is getting worse.
Mysterious = puzzling
Provacation = İnstigation
Luminous
Blame
Apparent
Conspiracy
Trait = property
Festivity
Superficial
Unbalanced
Manipulate
Odd
Asset
Debate
Relentless = brutal
Cruelty
Explicit
Complain
Protected
Thrifty
İnkar
Pense
Soru sormak
Çöp, kırpıntı, kırıntı, pislik
Hayran bırakmak, şaşırtmak, hayrete düşürmek
Hayret, şaşkınlık
Tekrar dekore etmek
Her şey pahalı
Her şey gittikçe pahalılaşıyor.
Hava soğuk
Hava gittikçe soğuyor.
Olduğunu kabul etmek
Dünyanın nüfusu gittikçe büyüyor.
Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü.
Türkiye'nin ekonomik durumu gittikçe
kötüleşiyor.
Gizemli, sır
Amaca yönelik başlatma
Aydınlatıcı
Kusur, suç, sorumlu tutmak
Görünür
Gizli anlaşma
Özellik
Şenlik
Yüzeysel, derin olmayan, üstün körü, yarım
yamalak
Dengesiz
Ustalıkla kullanmak, idare etmek
Acaip, garip
Servet, mal, varlık
Tartışma, tartışmak
Acımasız
Zulüm, istek, çaba
Açık, katı, kesin, aşikar
Yakınmak, şikayet etmek
Koruma
Tutumlu, idareli
27
İnstigation = provacation
Misty
Task
Kit
Non-potable
Unlike
Leapt
Tow
Enroll
Notify
Pervasive
Locate
Income
Demand
The long coastline
Adv.
İnevitably
Large number of rivers and
lakes provide Africa with
plenty of fish resources
Aggravate
Don't aggravate the teacher
by shuffling your feet.
Exasperate
Adj.
Ripe(rayp)
Ripely
Ripe'ness
Answer
She answered the question
with a shake of her head.
React
We all react to danger in
different ways.
Reply
Did you reply to the letter
on time?
Respond
People responded
generously to the United
Nation's appeal for more
aid.
Retort
Adv.
Amaca yönelik başlatma
Sisli
İş, görev, vazife
Asker eşyası
İçilmez
Benzemez
Sıçramak, hoplamak
Çekmek
Askere yaz(ıl)mak, üye kaydı
Bildirmek
Her tarafa yayılan, nüfus ve istila eden
Tam yerini saptamak, bulmak
Gelir
Talep, istek
Uzun kıyı şeridi
Kaçınılmaz olarak
Çok sayıda nehir ve göl Afrika'ya bol miktarda
balık kaynağı sağlamaktadır.
Kızdırmak
Kanı başına sıçratmak
Olmuş, olgun, olgunlaşmış, yetişmiş, kemale
ermiş, olgunluk derecesine varmış
Olgunlukla, uygun surette, tamamen
Olgunluk
Yanıtlamak
Tepki göstermek
Yanıt vermek
Karşılık vermek
(ters) karşılık vermek
28
When I said that she was
late, she retorted by saying
that I was lucky she had
come at all.
Approach
Introvert
Extrovert
Hurry on
Harm
Workable
To be suited to
Urgently
On foot
Vast
For hundreds of years
Appear
Equilibrium = balance
Approximate
Approximately
Voyage
Visual
Vital
Volume
Compromise
Appoint
Appreciate
Alert = watchful
The guards were alert to
any danger.
Attentive
Only the most attentive
people saw how the trick
was done.
Awake
They were awake to the
danger of walking home in
the dark.
Observant
The observant girl noticed
where the sweets were kept.
Phr.v
Adv.
Adj.
Adj.
N
Yaklaşım
İçe dönük kişi
Dışa dönük
Acele etmek
Zarar vermek, incitmek
Uygulanabilir, işler
Uygun olmak
Acil bir şekilde
Yaya, yürüyerek
Geniş, büyük
Yüzlerce seneden beri
Görünmek, ortaya çıkmak
Denge
Yaklaşık
Yaklaşık olarak
Deniz yolculuğu
Görsel
Hayati
Hacim
Uzlaşma, anlaşma,kendini yada şerefini
lekeleme, tehlikeye atma
Tayin etmek, atamak
Takdir etmek
(tehlikeye karşı) uyanık
Dikkatini toplayan / veren
Trick = hile
Ayrımında olma/ farkında olma
İyi gözlemci, dikkatli
29
Return
When they tried to make
friends with her, she
returned by shouting at
them rudely.
Karşılık vermek
Abduct
The terrorists abducted the
president as he was walking
to his car.
Kidnap
Some criminals kidnapped
the millionaire's daughter
for ransom.
Poach
Our chickens keep
disappearing, so we think
someone is poaching them.
Rustle
The dishonest cowboy
rustled two horses from a
nearby ranch.
Kaçırmak
(Fidye istemek amacıyla) kaçırmak
ransom:
(hayvan) çalmak
(At ya da sığır) çalmak
ranch......büyük çiftlik, hayvan çiftliği
nearby: yakın
disappearing: gözden yok olmak
dishonest: çıkarcı, ahlaksız, sözüne güvenilmez,
namussuz
Beklenmedik
Abrupt
He gave an abrupt answer,
which surprised us all.
Blunt
They have given a blunt
refusal to our request; there
is no point in repeating it.
Point of view
Advise
Aggressive
Aggression
Annihilation
Announce
Refusal: ret
Request: istek, dilek, rica
Açık, kesin
Vt
Adj.
N
Vt
Bakımından
Öğütlemek
Saldırgan
Saldırı
Yok etme, sıfırlama
İlan etmek, duyurmak
30
Download

STRATEGIES FOR KPDS 1.