Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Ovocnářská unie České republiky
dovolují si Vás pozvat na
T R A D I Č N Í
O V O C N Á Ř S K É
D N Y
H R A D E C K R Á L O V É
kongresové centrum ALDIS a.s.
20. a 21. ledna 2015
SPOLUPOŘÁDAJÍCÍ FIRMY :
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI :
MEDIÁLNÍ PARTNER: VINAŘ, SADAŘ
PROGRAM 1. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2015
Ú t e r ý 2 0 . l e d n a 2 01 5
8 : 0 0 - 9 : 1 5 h od i n - REGIS TRACE ÚČASTNÍ K Ů
9:30 Zahájení Ovocnářských dnů
Ing. J. Vácha, ředitel VŠÚO Holovousy s.r.o.
Úvodní slovo primátora statutárního města Hradec Králové
MUDr. Z. Fink, primátor Hradce Králové
Slovo hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. L. Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Evropský projekt Ovocnářský výzkumný institut příležitost do budoucnosti
Ing. J. Vácha, ředitel VŠÚO Holovousy s.r.o.
Perspektivy vědy a výzkumu v ČR
MVDr. P. Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády ČR
Zhodnocení situace v ovocnářství
Ing. M. Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR
Národní dotace a dopady na zahradnický sektor
Ing. J. Šnejdrla, náměstek ministra zemědělství ČR
Aktuální problémy našeho zemědělství
Ing. M. Toman, CSc., prezident Agrární komory ČR
Zemědělství a politika - na řadě jsou agrárníci v nejvyšších patrech politiky
Ing. J. Veleba, senátor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
DISKU ZE
1 2 : 3 0 - 1 3 :3 0 h od i n – OB ĚD
13:30
14:00
14:20
Příležitosti ovocnářů v rámci nového Programu rozvoje venkova
Ing. I. Veningerová, Ministerstvo zemědělství ČR
Škody na ovoci a možnosti eliminace jejich dopadů
Ing. A. Stiborová, ředitelka zemědělského pojištění, Česká pojišťovna a.s.
Změny v administraci jednotné žádosti pro r. 2015
(SAPS, AEO, „citlivé“ komodity atd.)
14:50
Ing. V. Vopava, náměstek ředitele SZIF Praha
Aktuality v zemědělském pojištění
Ing. J. Havelka, ředitel RENOMIA AGRO a.s. Praha
1 5 : 1 0 - 1 5 : 3 0 h od i n - P ŘESTÁVK A
15:30 Náklady a rentabilita vybraných druhů ovoce
Ing. J. Poláčková, CSc. – Ústav zemědělské ekonomiky a informací
16:15 Využití látek na bázi aminokyselin a cytokininů v ochraně sadů
Ing. Marta Guszcynská, Atlantica Agricola –Vitera, Polsko
17:00 Problematika odborného vzdělávání v ovocnářství
Ing. J. Dusbaba, Unie zaměstnávat. svazů ČR, sekce zeměděl. a život. prostředí
17:30 D I S K U Z E
1 8 : 0 0 h od i n - U kon č e n í l . d n e O voc n á ř s ký c h d n ů 2 0 1 5
1 9: 3 0 hod i n - S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R
v r e s t a u r ac i h ot e l u ČE RN I GO V
PROGRAM 2. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2015
S t ř e d a 2 1. l e d n a 2 0 1 5
8 . 0 0 h od i n - Z a čá t e k 2 . d n e O voc n á ř s ký c h d n ů
8:00
Představení nových odrůd jabloní
Ing. L. Zelený, VŠÚO Holovousy s.r.o.
8:30
Význam a hospodářská škodlivost fytoplazem – výstupy z projektu Aphophyt
9:00
9:50
Ing. J. Suchá, VŠÚO Holovousy s.r.o.
Problematika vybarvování plodů u jablek
L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie
Představení portfolia přípravků fy ADAMA pro pěstitele
Ing. P. Kratochvíl, Ing. Z. Peza, firma ADAMA (dříve Agrovita)
1 0 : 2 0 - 1 0 :4 0 h od i n - P ŘE S TÁ VK A
10:40 Využití čmeláků v ovocných kulturách
Mgr. A. Votavová, Ph.D., Doc. V. Ptáček, Zemědělský výzkum, s.r.o., Troubsko
11:10 Nový fungicidní přípravek Luna Experience
Ing. F. Řezanina, Bayer CropScience, Praha
11:40 Dopad embarga Ruské federace na pěstitele jablek v Evropě
L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie
12:30 Rajonizace ovocnářství České republiky v digitální podobě
Prof. Ing. M. Dumbrovský, CSc., VUT Brno
12:50 Systém pro sledování sucha – jak můžeme společně zlepšit monitoring,
prognózu a hodnocení dopadů sucha v průběhu sezóny
Prof. Ing. Zd. Žalud, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno & Centrum výzkumu globálních změn AVČR
13:10 Rostlinolékařský portál k integrované ochraně rostlin
RNDr. J. Juroch, ÚKZÚZ Brno
DISKUZE
1 3 : 3 0 h od i n - U kon č e n í O v oc n á ř s ký c h d n ů 2 0 1 5
OBĚD
Akce se započítává do vzdělávacího programu
integrované produkce v rámci SISPO.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1. Ovocnářské dny budou ve dnech 20. a 21. ledna 2015 ve velkém sále kongresového centra
ALDIS a.s. v Hradci Králové.
2. Účastnický poplatek za osobu činí (bez noclehu) na 2 dny 2.000,- Kč (vč. DPH)
na 1. den – 20.1.2015 1.700,- Kč (vč. DPH)
na 2. den – 21.1.2015 1.200,- Kč (vč. DPH)
H o t o v o s t n í p l a t b a = navýšení: 2 dny + 200,- Kč (2.200,- Kč vč. DPH)
1. den + 100,- Kč (1.800,- Kč vč. DPH)
2. den + 100,- Kč (1.300,- Kč vč. DPH)
(Nevztahuje se na hotovostní platbu zahraničních účastníků)
Z účastnického poplatku bude hrazeno vložné, odborná literatura, elektronický sborník
a občerstvení během akce, proto nelze rozdělit účast. poplatek na jeden den rovným dílem.
3. Účastnický poplatek poukažte k úhradě na účet VŠÚO Holovousy s.r.o.,
u ČSOB Hořice, číslo účtu 249408669 / 0300, konstantní s. 308, variabilní s. 2015,
DIČ CZ25271121, IBAN: CZ89 0300 0000 0002 4940 8669, BIC: CEKOCZPP,
4. Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku bude předán účastníkům při prezenci.
5. Vyplněnou a vysílající organizací potvrzenou přihlášku (potvrzení účtárny o zaplacení
účastnického poplatku nebo můžete použít i kopii bankovního výpisu) zašlete nejpozději do
1 6 . l e d n a 2 0 1 5 na adresu:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 HOŘICE
( můžete využít fax, e-mail nebo on-line přihlášku
na www.vsuo.cz nebo www.ovocnarska-unie.cz )
k účasti na Ovocnářských dnech 20. a 21. ledna 2015
H r a d e c K r á l o v é, A L D I S a. s.
Příjmení, jméno, titul
adresa trvalého bydliště
datum účasti !!!
.......................................................................…………………….................................…................................
.....................................................................................................………………………...................................
................................................................................………………………........................................................
.....................................................................................................………………………...................................
.....................................................................................................………………………...................................
Vysílající organizace: ...................................................………………………..........................
................................................................................………………………........................................................
Účastnický poplatek ve výši ................................ Kč jsme dne ..……….................................
poukázali na účet VŠÚO Holovousy s.r.o. u ČSOB Hořice, číslo účtu 249408669 / 0300,
konstantní symbol 308, variabilní symbol 2015, DIČ CZ25271121
Uveďte, prosím, č í s l o ú č t u , ze kterého bylo vložné placeno a ba n ku ,
která zprostředkovala úhradu. Usnadníte nám kontrolu zaplacení poplatků.
N E P Ř E H L É D N Ě T E !!!
6. Rezervaci noclehů nezajišťujeme. Vzhledem ke značnému zájmu o ubytování v Hradci
Králové doporučujeme účastníkům zajistit si rezervaci noclehů co nejdříve v některém
z hotelů uvedených v předchozí tabulce! Náklady na ubytování si hradí každý účastník
sám v hotelu! Při sjednávání rezervace noclehu se odvolejte na Ovocnářské dny a hotel
Vám poskytne slevu na ubytování!
V případě, že nebude zaplacen účastnický poplatek, resp. nebude poukázána patřičná částka
na účet pořadatele (doklad o platbě) do 16. ledna 2015, zaplatí účastník potřebnou částku
v h ot o v os t i p ř i p r e ze n c i !!
7. Odborné a organizační zajištění:
Ing. Jaroslav V Á C H A
telefon : 493 691 180, 493 692 821-3, kl. 37
fax : 493 692 833 e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav L Á N S K Ý
telefon: 493 692 832, 737 630 329, e-mail: [email protected]
Ing. Václav L U D V Í K
telefon: 493 692 821-3, 603 227 884, e-mail: [email protected]
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský HOLOVOUSY s.r.o.
Ing. Martin L U D V Í K, OU ČR Holovousy
telefon i fax: 493 692 827, 603 227 889, e-mail: [email protected]
Číslo Vašeho účtu ...........................…….....…….. banka ...................................................
K o p i i d okl a d u o za p l a c e n í ú č a s t ni c ké h o p op l a t k u
( p ot vr ze ní ú čt á r n y) od e š l e t e s p ř i hl á š kou !
P ři h o t ov os t n í p l a t b ě s e úč a s t ni c ký p op l a t e k
n a v yš u j e d l e b od u 2 . o r g a n i za č n í c h p o ky n ů !!
Ú ča s t n i c ký p op l a t e k za p l a ť t e vč a s ,
pokud nebude d o 1 6. l e dn a 2015 poplatek na účtu VŠÚO Holovousy s.r.o.,
b u d e me p o ža d o va t p l a t b u v h ot o v o s t i !
Přihlášku vyplňte čitelně (strojem nebo hůlkovým písmem),
při přihlašování na jeden den, označte d a t u m V a š i ú č a s t i a zašlete
nejpozději do 1 6 . l e d n a 2 0 1 5
na adresu :
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 Hořice
( fax : 493 692 833, e-mail : [email protected],
přihláška on-line na www.vsuo.cz nebo www.ovocnarska-unie.cz )
PRONÁJEM
a) Pronajmeme STŮL
REZERVACI UBYTOVÁNÍ NEZAJ IŠŤUJEME !!!
Ubytování si můžete objednat v některém z těchto hotelů :
STOLU, INSTALACE POSTERU
(1 stůl = 1 m2)
počet ……………....…
( maximálně 2 ks )
b) Chceme instalovat vlastní POSTER o rozměrech …...… x …..… metrů
(bude-li panel širší než 2 m, musí rozměry schválit pořadatelé !)
Ø Z důvodů poskytnutí výrazné slevy na ubytování se při rezervaci odvolejte na
akci Ovocnářské dny !!
Ø Ubytování si rezervujte co nejdříve – při rezervaci na poslední chvíli mohou
nastat problémy !!
k propagaci našich výrobků : …………………………………………..………….....
Ubytování
c) Chceme umístit reklamní snímek svých výrobků na CD z OD 2015
(max. 10 MB)
ANO / NE
Hotel ČERNIGOV */
Uvedená plocha k propagaci firem a jejich výrobků bude v přísálí a vestibulu.
Případný zájemce o pronájem venkovní plochy pro výstavu větších strojů si musí
podmínky pronájmu (cenu a plochu) dohodnout s pořadateli.
Dohodnutou cenu zaplatí pořadatelům akce.
Platební podmínky pronájmu a účasti firem
Minimální poplatek za 1 stůl je 4.500 Kč vč. DPH a skládá se z poplatku
Pronajatou plochou se rozumí plocha stolů, panelů a plocha použitá k propagaci firemních
výrobků, která překročí plochu panelů nebo stolů. Nebude účtována plocha za vystavený
materiál, který bude před nebo za stolem či panelem. U vlastních panelů bude účtována
délka, nebude se přihlížet k výšce panelu. Umístění větších panelů, případně pronájem větší
plochy, musí odsouhlasit pořadatelé !!!
Účast pracovníků firmy
Každá vystavující firma musí zaplatit plné vložné za jednoho pracovníka !
Při účasti dalších tří pracovníků, kteří budou reprezentovat firmu pouze u jejich stánku,
tj. neúčastní se přednášek v hlavním sále, zaplatí poplatek
500,- Kč za každého pracovníka.
Při účasti pátého a dalších se bude za tyto pracovníky platit plné vložné.
Umístění loga na balkónech v hlavním sále 3.000,- Kč vč. DPH
(omezený počet – dle došlého pořadí)
Umí stění rek lamníh o sní mk u na CD z Ovoc nářsk ýc h dn ů
(rozsah max 10 MB za 3. 000,- Kč včetně DPH)
R ek l a m n í sn í m e k je n u tn o z a sl a t ve f or má t u . pdf d o 8 . 1. 2 01 5
ubyt.
kapac.
e-mail
orientační cena (á pokoj)
vzdál.
od Aldisu
2-lůžk. pokoj 1.200,- Kč
Riegrovo náměstí 1494
500 02 Hradec Králové
Hotel ALESSANDRIA
spol. s r.o.
*/
třída SNP 733
2.500 Kč za 1 m2 pronajaté plochy a 2.000 Kč - účastnický poplatek za 1 osobu
(Další stůl, případně výstavní plocha se platí částkou 2.500 Kč / m2)
telefon
500 03 Hradec Králové
fom.hchk
495
@
814 266
cpihotels.com
495
777 111
obchod
@
alessandria.cz
300
lůžek
l-lůžk. pokoj
900,- Kč
3-lůžk. pokoj 1.500,- Kč
1,0 km
cena se snídaní
Standard / Standard Plus
200
lůžek
2-lůžk. pokoj 1.200,-/1.400,- Kč
1-lůžk. pokoj 900,-/1.200,- Kč
cena se snídaní
*/ garantovaná cena platí při objednávce ubytování do 16. ledna 2015!
Pf 2015
1,5 km
Download

tradiční ovocnářské dny 2015 - Ovocnářská unie České republiky