ZÁVĚREČNÁ POZVÁNKA A PROGRAM SEMINÁŘE
Cílem konference je rozšířit povědomí o problémech projektových návrhů
a realizací lehkých obvodových plášťů.
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr,
Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové
www.euroagentur.cz
Pod záštitou Prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc.,
děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 2 body
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKA 3 body.
www.tzus.cz
www.tzus.eu
www.stavokonzult.cz
Lehké Obvodové Pláště Fasády a Střechy
II. ročník 5.–6. března 2013
ÚVOD
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na II. ročník celostátní konference LOPFAS- Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy,
která se koná 5. - 6. března 2013 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Letošní ročník je především zaměřen na problematiku vad a jejich prvotních příčin při realizaci „prosklených fasád“, vad
projektových dokumentací při projektování LOP, konstrukčních zásad a souvisejících materiálů.
Tato konference spojuje normové a zákonné požadavky s konstrukčními zásadami a tím nabízí architektům, projektantům, investorům, výrobcům a zpracovatelům orientaci v široké škále výrobků. Tyto souhrnné informace bezesporu
přispějí k rozšíření znalostí a povedou zároveň ke zkvalitnění projektování, výroby a montáže LOP.
Na shledanou v Hradci Králové
ČESTNÝ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE
René Růžička - STAVOKONZULT
Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz - TZÚS Praha, s.p.
Ing. Lubomír Keim, CSc. - VÚPS Certifikační společnost, s r. o.
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. - Fakulta Stavební ČVÚT Praha
Ing. Štěpánka Lubinová - Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Ing. Šárka Janoušková - IC ČKAIT
Ing. Jiří Stránský - Akreditovaná laboratoř IKATES
Ing. Milan Zápotocký - Soudní znalec LOP a otvorových výplní
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Do 8. února 2013
Dodání příspěvků a inzerce do sborníku
(Žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současná s oznámením
o přijetí příspěvku. Šablona bude ke stáhnutí na www.stavokonzult.cz)
Do 1. března 2013 (do 15.00)
Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem
Do 4. března 2013 (OD 8:00 DO 13:30)
Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do KC Aldis Hradec Králové
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ AKCE
Místem konání celostátního odborného semináře je Hradec Králové, EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, www.
hotelterezianskydvur.com, GPS: 50°12‘28.503“N 15°50‘6.245“E. Seminář se koná 5. - 6. března 2013. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa konání semináře. O případné změně budou účastníci informováni na některých z
jimi uvedených kontaktních údajů.
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
INTERNETOVÉ PORTÁLY
5.3. 2013 - 1. den
9:00 - 9:05
Zahájení konference
Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz- TZÚS Praha, s.p.
9:05 - 10:25
Technické požadavky na lehké obvodové pláště a prosklené stěny
Ing. Lubomír Keim, CSc.- VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.
Požárně bezpečnostní problematika ve výstavbě - lehké obvodové pláště
plk. Ing. Zdeněk Hošek - MV - generální ředitelství HZS ČR
Posuzování shody fasádních systémů dle ETAG 034
Ing. Václav Hadrava - TZÚS Praha, s.p.
7. základní požadavek v CPR
Ing. Alexander Trinner - TZÚS Praha, s.p.
10:25- 10:50
PŘESTÁVKA
10:50 - 12:10
Hodnocení denního osvětlení budov
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. - ČVUT Fakulta stavební
Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí - osvětlení
Ing. Jana Lepší - ZÚ Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň
Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí - mikroklima
Ing. Zuzana Mathauserová - Státní zdravotní ústav
Praktický příklad vlivu stínicí techniky na tepelnou stabilitu objektu
Ing. Pavel Minář - Sdružení výrobců stínicí techniky a jejich částí, EKOSTEP
12:10 - 12:55
OBĚD
12:55 - 14:45
Laboratorní modelové zkoušky průvzdušnosti částí obvodových plášťů budov
Ing. Jiří Kohoutek - VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.
Hliníkové provětrávané fasády
Jan Termer - Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.
Izolační panely Kingspan z pohledu požadavků tepelné normy ČSN 73 0540-2
Ing. Tomáš Doležal - Kingspan, a.s.
Fasádní panely a systémy Benchmark by Kingspan
Magdalena Tvrdoňová, MBA - Benchmark Facades Czech
Hliníkové provětrávané fasády Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.
Jan Termer - Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.
Novinka v oblasti skladaných ľahkých obvodových plášťov - Ruukki OVERCLADD systém
Ing. Radovan Tary - Ruukki Slovakia s.r.o.
14:45 - 15:05
PŘESTÁVKA
15:05 - 16:05
Sanace střešního pláště výrobní haly
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. - ČVUT Fakulta stavební
Kotevní plány plochých střech - vliv změny právních předpisů a normativní základny
Ing. Libor Vykydal - FDT (CZ), s.r.o.
Zateplení střech asfaltovými pásy
Ing. Jan Pařík - KVK Parabit, a.s.
Primární význam světlíků- denní osvětlení interiérů průmyslových staveb
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. - TZÚS Praha, s.p.
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
6.3. 2013- 2. den
9:00 - 10:20
Vliv prostředí na poruchy polykarbonátových světlíků
Ing. Miroslav Procházka - TZÚS Praha, s.p.
20
Vzduchotěsnost staveb
Ing. Jan Tripes - TZÚS Praha, s.p.
20
Hodnocení vnitřního životního prostředí staveb s LOP
Ing. Vojtěch Broža - VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.
20
Měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí staveb s LOP
Ing. Tomáš Langer - VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.
20
10:20 - 10:45
PŘESTÁVKA
10:45 - 11:25
Jaký vliv má nevytápěná místnost na životnost a funkčnost izolačního skla?
Ing. Miroslav Sázovský - Specialista na stavební sklo
20
Porovnání řešení obvodového pláště objektu technologií LOP s obvodovou vyzdívanou konstrukcí
Ladislav Platil - Atelier Studio - Therm
20
11:30 - 12:30
OBĚD
Vystoupení v programu akce
Komerčně odborné vystoupení do 20-ti minut
20 minut
10 000 Kč
12 000 Kč
(omezený počet vystoupení, přednostně hlavní partneři)
Inzerce sborník (velikost strany 292 x 205 mm)
PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) podklady
5 300 Kč
6 360 Kč
v elektronické formě
PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) současně s ko3 800 Kč
4 560 Kč
merčním vystoupením v programu akce (cena nezahrnuje komerční vystoupení)
Inzeráty ve sborníku (základní formát = velikost strany 292 x 205 mm)
barevný inzerát na poslední stránce obálky,
1 strana
10 500 Kč
12 600 Kč
barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku)
1 strana
10 500 Kč
12 600 Kč
barevný inzerát na předposlední stránce obálky,
1 strana
9 000 Kč
10 800 Kč
barevný inzerát v redakčních stranách,
1 strana
8 000 Kč
9 600 Kč
černobílý inzerát na konci sborníku,
1 strana
2 500 Kč
3 000 Kč
výroba inzerátu na zakázku
dohodou
při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva
15%
Distribuce firemních materiálů
pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání do tašek účastníkům
1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů)
ks
3 000 Kč
3 600 Kč
1 materiál od 101 g do 250 g
ks
4 000 Kč
4 800 Kč
1 materiál od 251 g do 500 g
ks
5 000 Kč
6 000 Kč
každý další materiál
ks
3 000 Kč
3 600 Kč
Vkládání materiálu v počtu větším než 350 kusů, příplatek k základní ceně
1 000 Kč
1 200 Kč
Umístění loga firmy v sále během konání akce
logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, COREL,
2 m2
6 500 Kč
7 800 Kč
EPS, AI vše v křivkách), plastový nosič po akci přechází do vlastnictví objednatele
umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí domluvě
2 m2
3 500 Kč
4 200 Kč
PREZENTACE V PŘEDSÁLÍ
Do předsálí jednacího sálu konference lze umístit stoly, židle, prezentační stojany, dataprojektory a promítací plátna či další prezentační pomůcky. V předsálí je zároveň umístěn stůl s občerstvením. Pořadí jednotlivého umístění bude korespondovat s datem
objednávky a úhrady objednaného prostoru. Prostorové možnosti jsou omezeny.
INZERCE VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ
K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímáme hotová data o rozměrech strany 292 mm
výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý rozměr bez ořezu. Žádáme o dodržení bílého okraje - 3 mm dovnitř formátu. Data přijímáme
ve formátu PDF, CDR, po dohodě v dalších.
INDIVIDUÁLNÍ FORMY PREZENTACE
Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedených kontaktních spojeních.
OBJEDNÁNÍ SLUŽEB
Položka
objednané
množství
počet osob
cena
za
jednotku
Účastnický poplatek oba dny akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících.
2 040 Kč
Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících.
1 320 Kč
Snížený účastnický poplatek (vložné) pro doktorandy a nevýdělečné studenty denního studia škol,
cena zahrnuje účast na akci a občerstvení, při prezenci se dokládá index.
1 200 Kč
Snížené vložné pro členy ČKAIT, ČSSI, AEA a SVST (oba dny)
1 200 Kč
Sborník přednášek bez účasti na akci
450 Kč
Sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému)
350 Kč
Sborník CD bez účasti
202 Kč
Sborník CD (současně k zaplacenému vložnému)
150 Kč
Oběd 1. den akce
175 Kč
Oběd 2. den akce
175 Kč
Večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře. (cena včetně rautu)
1 080 Kč
Ceny jsou uváděny vč. DPH
Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje.
Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet 4500002027/8040.
Datum a podpis objednatele:
Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz Můžete ji zaslat emailem, faxem na číslo 475 602 094
nebo poštou na adresu pořadatele akce.
Vložné zahrnuje: účast na konferenci, drobné občerstvení, minerální vodu v celém průběhu akce. Stravování a další služby lze doobjednat.
Vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu. Při platbě v hotovosti v místě konání akce se vložné
zvyšuje o 500 Kč včetně DPH.
Storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně.
Od 11. 2. 2013 činí stornovací poplatek 50 %. Od 25. 2. 2013 činí stornovací poplatek 100%.
Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.
UBYTOVÁNÍ (nutná včasná rezervace)
Ubytování si účastníci zajišťují sami. Za zvýhodněnou cenu lze využít nabídky hotelu ALESSANDRIA - Hradec
Králové. Formulář najdete na stránkách www.stavokonzult.cz
Hotel
adresa
EA Hotel Tereziánský dvůr****
***Hotel Alessandria
***Amber Hotel Černigov
****Hotel Grand
****Penzion a restaurant U České koruny
****Penzion Černý kůň
***Penzion Nové Adalbertinum
***Penzion U svatého Lukáše
**Hotel Garni
Penzion MIKAS
Hotelový dům ACADEMIC
Penzion Nad Oborou
Hotel Stadion
Rezidence Boromeum
Městské Lázně- ubytovna
Jana Koziny 336
500 00 Hradec Králové
Třída SNP 733
500 03 Hradec Králové
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové
Čs. Armády 295
500 02 Hradec Králové
Tomkova 180
500 02 Hradec Králové
Pražská 88/77
500 04 Hradec Králové
Velké Náměstí 32
500 01 Hradec Králové
Úzká 208
500 03 Hradec Králové
Na Kotli 1147
502 96 Hradec Králové
S.K. Neumanna 487
500 00 Hradec Králové
Heyrovského 1177
500 03 Hradec Králové
Nad Oborou 5
503 41 Hradec Králové
Komenského 1214
500 02 Hradec Králové
Špitálská 183
500 01 Hradec Králové
Eliščino nábřeží 842
500 03 Hradec Králové
telefon
fax
495 505 111
495 777 111
495 542 874
495 814 266
495 521 998
491 614 750
491 619 106
495 540 490
495 540 480
495 512 913
495 512 930
495 063 111
495 063 405
495 518 616
495 511 652
495 763 600
495 262 591
724 341 383
495 530 972
495 511 175
495 512 468
495 221 375
495 514 664
495 514 667
495 580 344
226 013 650
495 404 444
495 404 435
Pořadatel, organizační zajištění:
STAVOKONZULT, Ústí nad Labem
www.stavokonzult.cz
e-mail
URL
[email protected]
www.euroagentur.cz
[email protected]
www.alessandria.cz
[email protected]
www.cpihotels.cz
[email protected]
www.grandhk.eu
[email protected]
www.uceskekoruny.com
[email protected]
www.cernykun.com
[email protected]
www.noveadalbertinum.cz
[email protected]
www.usvateholukase.com
[email protected]
www.hotelgarni.cz
[email protected]
www.mikas.cz
[email protected]
www.hotelovydum.cz
[email protected]
www.pno.cz
[email protected]
www.hotel-stadion.cz
[email protected]
www.boromeum.cz
[email protected]
www.snhk.cz
Download

II. rOčník 5.–6. března 2013