ZÁVĚREČNÁ POZVÁNKA A PROGRAM SEMINÁŘE
celostátní odborný seminář
OTVOROVÉ VÝPLNĚ
S T AV E B N Í C H K O N S T R U K C Í
VIII. ročník 15.–16. října 2013
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr,
Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKA, 3 body.
www.stavokonzult.cz
ÚVOD
Otvorové výplně stavebních konstrukcí jsou jedno z nejdůležitějších témat, jehož výběrem do stavby se dá výrazně zkvalitnit či naopak zcela pokazit nejen funkčnost
stavby, ale i její vzhled.
V letošním roce se naše konference zaměří na úlohu investorů jako zadavatelů projektové dokumentace a projekčních společností pro správné navrhování a specifikaci otvorových výplní v realizační dokumentaci pro stavbu.
Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se uskuteční již po osmé a to ve dnech 15. -16.října 2013 v Hradci Králové.
Na shledanou již po osmé v Hradci Králové!
ODBORNÝ GARANT
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. Praha
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE
René Růžička - STAVOKONZULT
Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz - TZÚS Praha, s.p.
Ing. Lubomír Keim, CSc. - VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.
Ing. Štěpánka Lubinová - Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Ing. Šárka Janoušková - IC ČKAIT
Ing. Jiří Stránský - Akreditovaná laboratoř IKATES
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. - Fakulta Stavební ČVUT Praha
Ing. Milan Zápotocký - Soudní znalec LOP a otvorových výplní
PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY (PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA)
1. Změny legislativy a norem
2. Otvorové výplně a jejich komponenty - nové technologie
3. Vliv otvorových výplní na vnitřní prostředí budov
4. Příprava stavby - Úloha projektanta - Zabudování výrobku
5. Vady a poruchy otvorových výplní, vady montáže
6. Dotační tituly - SFŽP a SFRB
Celostátní odborný seminář je určen projektantům, architektům, výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám,
stavebníkům a investorským organizacím.
BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ
Účast na konferenci po oba dny, sponzorovaný vstup pro maximálně 2 osoby z 1 BD nebo SVJ (podmínkou je vyplnění celé přihlášky), nabídka účasti zdarma neplatí
pro BD a SVJ, která už mají vyměněná okna.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
DO 9. ZÁŘÍ 2013
Dodání příspěvků a inzerce do sborníku (Žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současně s oznámením o přijetí příspěvku. Šablona
bude ke stáhnutí na www.stavokonzult.cz)
DO 7. ŘÍJNA 2013
Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem
14. ŘÍJNA 2013 (DO 14:00)
Příprava semináře, prezentace v předsálí v hotelu Tereziánský dvůr
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ AKCE
Místem konání celostátního odborného semináře je Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336. Seminář se koná 15. - 16. října 2013. Pořadatel si
vyhrazuje právo změny data nebo místa konání semináře. O případné změně budou účastníci informováni na některých z jimi předaných kontaktů.
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
15. 10. 2013 - 1. den
Zahájení semináře
9:00- 9:05
René Růžička
Změna/Revize ČSN 73 0540- 1 + část 3
9:05 - 10:35
Ing. Lubomír Keim, CSc. (VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.)
Nejčastější chyby při používání izolačních skel na stavbách
Ing. Jiří Stránský (IKATES s.r.o.)
Vady a poruchy vnějších dvěří
Ing. Radka Sedmidubská (TZÚS Praha, s.p.)
Funkční spára otvorových výplní- význam přivětrávacích otvorů a jejich vliv na klíčové parametry zabudovaného výrobku
Ing. arch., Ing. Michal Pexidr, Ph.D. (mpa studio)
Úloha soudního znalce
Ing. Milan Zápotocký (Soudní znalec LOP a otvorových výplní)
Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí- mikroklima
Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav)
10:35 - 10:55 PŘESTÁVKA
Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí- osvětlení
10:55- 12:50
Ing. Jana Lepší (ZÚ Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň)
Efektivní návrh prosvětlení podstřešních prostor II.
doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (Fakulta Stavební ČVUT Praha)
Dokumentace staveb ve vazbě na stavební zákon
Ing. Jindřich Pater (ČKAIT)
Formulace požadavků na okna a výplně otvorů při zpracování projektové dokumentace
Ing. Lubomír Keim, CSc. (VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.)
Předsazená montáž oken versus běžná montáž do ostění
Stanislav Jirák (Tremco illbruck s.r.o.)
Paniková, požární a bezpečnostní kování v rámci platných certifikací a norem
WILKA: Systém generálního klíče a sjednocené vložky
Ing. Jana Erbová (AC- T servis, spol.s.r.o.)
Nová zelená úsporám
Ing. Pavel Nejedlý (Ministerstvo životního prostředí)
12:50 - 13:50 OBĚD
Hodnocení denního osvětlení budov
13:50 - 15:20
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. (ČVUT Fakulta Stavební)
Energetické hodnocení oken a dveří- energetické štítky
Ing. arch., Ing. Michal Pexidr, Ph.D. (mpa studio)
Předsazené upevnění otvorových výplní z pohledu energeticky úsporných budov.
Předsazená montáž EJOT- COMPACFOAM, charakteristika, příklady realizací
Jan Dvořák (EJOT CZ s.r.o.)
Exteriérové fólie RENOLIT EXOFOL PX
Ladislav Csanda (RENOLIT Tábor s.r.o.)
Solární okna a solární stěny
Ing. Miloš Pavlů, CSc. (PAVLŮ- Complex s.r.o.)
15:20 - 15:40 PŘESTÁVKA
Požární uzávěr- bezpečný prvek obvodového pláště
15:40 - 17:15
Ing. Pavel Šebesta (Somati system s.r.o.)
Okna a dveře na portálu TZB-info
Ing. Petr Bohuslávek (Topinfo s.r.o.)
Prostupnost a akumulace světelného spektra zasklením
Ing. Miroslav Plaček (Izolační skla a.s.)
Praktický příklad vlivu stínicí techniky na tepelnou stabilitu objektu
Ing. Pavel Minář (EKOSTEP ; Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí)
Ověřování vzduchotěsnosti budov tlakovou metodou (Blower Door test)
Ing. Jan Tripes (TZÚS Praha, s.p.)
Když už, tak pořádně- progresivní řešení oken u renovací panelových domů
i historických budov na pasivní standard
Ing. Juraj Hazucha (Centrum pasivního domu)
5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
15
15
15
20
20
20
20
10
20
15
15
15
16. 10. 2013 - 2. den
8:30 - 10:10
Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků- nová legislativa EU/ČR
Ing. Alexander Šafařík- Pštrosz (TZÚS Praha, s.p.)
15
Výměna otvorových výplní z pohledu TDS II.
Ladislav Platil (Atelier Studio- Therm)
15
Vliv výplní otvorů při zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí v letním období
Ing. Vojtěch Broža (VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.)
15
Vliv prostředí na poruchy polykarbonátových světlíků
Ing. Miroslav Procházka (TZÚS Praha, s.p.)
15
Opakované vady na oknech z pohledu znalce
Ing. Šárka Draxlová (Projektový ateliér)
20
Slunolamy Alaris- nový trend ve slunolamech
Radek Pelz (PELZ CZ s.r.o.)
20
10:10 - 10:30
PŘESTÁVKA
10:30- 11:50
Nové návrhové hodnoty sálavých vlastností povrchů stínicích prvků
Ing. Tomáš Langer (VÚPS Certifikační společnost, s.r.o.)
15
Řízené větrání s rekuperací tepla jako doplnění ke kvalitním výplním otvorů
Martin Jindrák (ATREA s.r.o.)
20
Vliv pozice okna v obvodové stěně na hodnoty vnitřní povrchové teploty a lineární činitel prostupu tepla
Ing. Petr Schindler (DEKPROJEKT s.r.o.)
20
Metodika pro stanovení teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry
Ing. Roman Jirák, Ph.D. (DECOEN v.o.s.)
20
Využití termokamer testo při kontrole stavebních detailů
Ing. Jaroslav Kmoch (Testo s.r.o.)
20
Závěr semináře
René Růžička
5
11:50 - 12:50
OBĚD
Pozn.: Změny v programu vyhrazeny.
Objednávka služeb
Položka
objednané
množství
počet osob
cena
za
jednotku
Účastnický poplatek oba dny akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících.
2 040 Kč
Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících.
1 320 Kč
Snížený účastnický poplatek (vložné) pro doktorandy a nevýdělečné studenty denního studia škol, cena zahrnuje účast
na akci a občerstvení, při prezenci se dokládá index.
1 200 Kč
Snížené vložné pro členy ČKAIT, ČSSI, AEA, ČKA a SVST (oba dny)
1 200 Kč
Sborník přednášek bez účasti na akci
450 Kč
Sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému)
350 Kč
Sborník CD bez účasti
202 Kč
Sborník CD (současně k zaplacenému vložnému)
150 Kč
Oběd 1. den akce
175 Kč
Oběd 2. den akce
175 Kč
Večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře.
(cena včetně rautu)
1 080 Kč
Ceny jsou uváděny vč. DPH
Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje.
Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet 4500002027/8040.
Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz . Můžete ji zaslat emailem, faxem na číslo 475 602 094
nebo poštou na adresu pořadatele akce.
Vložné zahrnuje: účast na konferenci, drobné občerstvení, minerální vodu v celém průběhu akce. Stravování a další služby lze
doobjednat.
Vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu. Při platbě v hotovosti v místě konání akce se vložné
zvyšuje o 500 Kč včetně DPH.
Storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně. Do 16. 9. 2013 činí stornovací poplatek 50 %. Po 7. 10. 2013 činí stornovací poplatek 100 %. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický
poplatek nevrací.
INZERCE SBORNÍK (VELIKOST STRANY 292 x 205 mm)
PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) podklady v elektronické formě
5 300 Kč
6 413 Kč
PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) současně s komerčním vystoupením v programu akce (cena nezahrnuje komerční vystoupení)
3 800 Kč
4 598 Kč
INZERÁTY VE SBORNÍKU (ZÁKLADNÍ FORMÁT = VELIKOST STRANY 292 X 205 mm)
barevný inzerát na poslední stránce obálky,
1 strana
10 500 Kč
12 705 Kč
barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku)
1 strana
10 500 Kč
12 705 Kč
barevný inzerát na předposlední stránce obálky,
1 strana
9 000 Kč
10 890 Kč
barevný inzerát v redakčních stranách,
1 strana
8 000 Kč
9 680 Kč
černobílý inzerát na konci sborníku,
1 strana
2 500 Kč
3 025 Kč
výroba inzerátu na zakázku
dohodou
při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva
15%
DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ
pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání do tašek účastníkům
1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů)
ks
3 000 Kč
3 630 Kč
1 materiál od 101 g do 250 g
ks
4 000 Kč
4 840 Kč
1 materiál od 251 g do 500 g
ks
5 000 Kč
6 050 Kč
každý další materiál
ks
3 000 Kč
3 600 Kč
1 000 Kč
1 210 Kč
Vkládání materiálu v počtu větším než 350 kusů, příplatek k základní ceně
UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ AKCE
logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, COREL, EPS, AI vše v křivkách), plastový
nosič po akci přechází do vlastnictví objednatele
2 m2
6 500 Kč
7 865 Kč
umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí domluvě
2 m2
3 500 Kč
4 235 Kč
Stůl 80 x 80 cm + 2 židle
ks
5 000 Kč
6 050 Kč
Stůl 80 x 80 cm
ks
4 200 Kč
5 082 Kč
El. přípojka 1 fáze 16 A
ks
700 Kč
847 Kč
židle navíc
ks
300 Kč
363 Kč
1 mb šířky vlastního propagačního panelu
bm
4 000 Kč
4 840 Kč
1m2 volné plochy pro vystavení exponátů, pro stavbu prezentačního stánku
m2
4 500 Kč
5 445 Kč
PREZENTACE FIREM - PŘEDSÁLÍ
Inzerce ve sborníku příspěvků
K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímáme hotová data o rozměrech strany
292 mm výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý rozměr bez ořezu. Žádáme o dodržení bílého okraje - 3 mm dovnitř formátu. Data
přijímáme ve formátu PDF, CDR, po dohodě v dalších.
Individuální formy prezentace
Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedených kontaktních spojeních.
UBYTOVÁNÍ (nutná včasná rezervace)
Ubytování si účastníci zajišťují sami. Za zvýhodněnou cenu lze využít nabídky hotelu Tereziánský dvůr. Formulář najdete na stránkách www.stavokonzult.cz
Hotel
adresa
EA Hotel Tereziánský dvůr****
Jana Koziny 336
500 00 Hradec Králové
Třída SNP 733
500 03 Hradec Králové
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové
Čs. Armády 295
500 02 Hradec Králové
Tomkova 180
500 02 Hradec Králové
Pražská 88/77
500 04 Hradec Králové
Velké Náměstí 32
500 01 Hradec Králové
Úzká 208
500 03 Hradec Králové
Na Kotli 1147
502 96 Hradec Králové
S.K. Neumanna 487
500 00 Hradec Králové
Heyrovského 1177
500 03 Hradec Králové
Nad Oborou 5
503 41 Hradec Králové
Komenského 1214
500 02 Hradec Králové
Špitálská 183
500 01 Hradec Králové
Eliščino nábřeží 842
500 03 Hradec Králové
***Hotel Alessandria
***Amber Hotel Černigov
****Hotel Grand
****Penzion a restaurant U České koruny
****Penzion Černý kůň
***Penzion Nové Adalbertinum
***Penzion U svatého Lukáše
**Hotel Garni
Penzion MIKAS
Hotelový dům ACADEMIC
Penzion Nad Oborou
Hotel Stadion
Rezidence Boromeum
Městské Lázně- ubytovna
www.tzus.cz
www.tzus.eu
telefon
fax
495 505 111
495 777 111
495 542 874
495 814 266
495 521 998
491 614 750
491 619 106
495 540 490
495 540 480
495 512 913
495 512 930
495 063 111
495 063 405
495 518 616
495 511 652
495 763 600
495 262 591
724 341 383
495 530 972
495 511 175
495 512 468
495 221 375
495 514 664
495 514 667
495 580 344
226 013 650
495 404 444
495 404 435
e-mail
URL
[email protected]
www.euroagentur.cz
[email protected]
www.alessandria.cz
[email protected]
www.cpihotels.cz
[email protected]
www.grandhk.eu
[email protected]
www.uceskekoruny.com
[email protected]
www.cernykun.com
[email protected]
www.noveadalbertinum.cz
[email protected]
www.usvateholukase.com
[email protected]
www.hotelgarni.cz
[email protected]
www.mikas.cz
[email protected]
www.hotelovydum.cz
[email protected]
www.pno.cz
[email protected]
www.hotel-stadion.cz
[email protected]
www.boromeum.cz
[email protected]
www.snhk.cz
www.stavokonzult.cz
Pořadatel, organizační zajištění:
STAVOKONZULT, Ústí nad Labem
www.stavokonzult.cz
Download

Pozvánka a program