Výrobky, hmoty, materiály
Stínicí technika 5
Slunolamy
Optimální podmínky pro pobyt v obytném a v pracovním prostředí
jsou odlišné. V obytné sféře jde o to navodit pocit osobního pohodlí,
v kancelářích je pak cílem vytvořit prostředí, které umožňuje udržet
plné soustředění a výkonnost po celou pracovní dobu. Koncept
zdravého životního prostředí zahrnuje tři vlivy: minimalizaci vlivu
klimatizace, stínění, řízení ventilace.
V
yužívání takových prostředků, jakým je řízení
tepelné výměny pomocí prvků stínicí techniky,
odpovídá současnému trendu přirozené klimatizace budov. Přirozená klimatizace budovy začíná její
orientací vůči světovým stranám, pokračuje vhodnou volbou použitých stavebních materiálů a nedílnou součástí je i účelné použití vhodných prvků sluneční i pohledové ochrany. Stínění má být
navrženo tak, aby snižovalo přímé sluneční záření
během letního období, oproti tomu v zimním období může být sluneční záření vítáno. Kromě ovládání průniku tepla a světla je také důležité snižovat oslnění a dosáhnout tak přijatelného osvětlení.
Vhodnými stínicími prvky jsou např. slunolamy,
fasádní panely a okenice nebo jejich kombinace.
Obr. 1: Simulace zastínění okna horizontálním slunolamem –
21. červen, 14 hod.
nebo po celé fasádě a slouží tak jako fasádní systém. Pohyblivé slunolamy umožňují naklápění jednotlivých lamel a lze tak regulovat stínění v závislosti
na poloze slunce nebo ročním období. Natočení
lamel se ovládá buď manuálně, nebo motoricky.
Umístění slunolamů na objektu vyplývá z toho,
jak jsou prostory v objektu využívány a kdy vyžadují zaclonění. Nejčastěji se ale slunolamy uplatňují
na jižních a východních stranách. Je také třeba si
uvědomit, že zejména vertikální pevné slunolamy
mohou komplikovat údržbu fasády, mytí oken
atd. Návrh slunolamu je třeba svěřit specialistům.
Sluneční světlo působí na naši náladu a pracovní
výkon každý den. Pro dobré a zdravé pracovní
i domácí prostředí je potřeba v interiéru vytvořit
dobré světelné i teplotní podmínky. Bylo zjištěno,
že optimální úroveň jasu v místnosti je 500–1500
luxů, ovšem sluneční světlo, které dopadá z vnějšku na budovu, má sílu v rozsahu 10–100 tisíc luxů. Proto je doporučeno sluneční svit regulovat.
Jedním z prvků, které se k vnějšímu zastínění
používají, jsou slunolamy. Jejich primárním cílem
je redukovat průnik přímého slunečního záření
do interiéru a zabránit nadměrnému přehřívání.
Jejich výhodou je, že nebrání průniku nepřímého
slunečního záření, které nemá na ohřev místnosti
radikální vliv, ale napomáhá v místnosti zajistit
dostatek světla.
Systémy slunolamů lze montovat v horizontální nebo vertikální poloze, dále mohou být pevné
nebo pohyblivé. Pevné slunolamy jsou připevněny
nastálo, nelze měnit jejich pozice nebo naklopení
stínicích lamel. Jako horizontální se většinou umisťují nad jednotlivá okna nebo v souvislé délce po
fasádě. Ve vertikální poloze je lze umístit před okna
Obr. 2: Uchycení lamel vertikálního slunolamu
Obr. 3: Uchycení lamel horizontálního slunolamu
Obr. 4: Řešení vnějšího a vnitřního rohu
horizontálního slunolamu
O slunolamech
Materiály slunolamů
Slunolamy jsou významný, často individuální
a dominantní architektonický prvek objektu.
Vzhledem k tomu, že jsou vystaveny působení
klimatických podmínek, je třeba, aby byly vyrobeny z odolných materiálů a opatřeny spolehlivou
povrchovou úpravou.
Obr. 5, 6: Vertikální slunolamy
1/2012
29
30
Výrobky, hmoty, materiály
Obr. 7–9: Horizontální slunolamy
novostaveb ho architekti obvykle využívají pro
individuální řešení objektu. V porovnání s fasádními panely a okenicemi se ve slunolamech dřevo
používá mnohem méně.
Méně obvyklé jsou slunolamy skleněné, případně slunolamy tvořené betonovými prvky. Za
slunolam může být považován i přesah střechy.
Typy slunolamů
Obr. 10: Posuvné hliníkové clony
Obr. 11: Schematický řez hliníkovou clonou,
optické podmínky jsou vypočítány jako OV = O/P
Výrobci standardizovaných slunolamů nejčastěji používají hliník a jeho slitiny, které se vyznačují nízkou hmotností a vysokou odolností. Nosná konstrukce může být i ocelová s pozinkováním
nebo jinou kvalitní protikorozní úpravou.
Lamely slunolamů se obvykle vyrábějí z protlačovaných hliníkových profilů, častý je profil křídla.
Standardní výrobní délky se u jednotlivých výrobců pohybují od 4 do 7 m. Jako povrchovou úpra-
vu lze zvolit eloxování (anodickou oxidaci), práškové lakování (jakýkoliv odstín RAL obvykle není
problémem), případně lze ponechat pouze čistý
hliník. Všechny použité slitiny mají velmi dobrou
korozní odolnost, čímž je zajištěna dlouhá životnost prvků slunolamů bez ztráty funkčnosti.
Materiálem používaným pro stínicí prvky je také dřevo. To se tradičně používá v jihoevropských
zemích pro slunolamy v okenicích, u moderních
Obr. 12: Varianty konstrukce lamel slunolamu
1/2012
Z hlediska konstrukce lze rozlišit dva typy slunolamů – vertikální a horizontální.
Vertikální slunolamy lze umístit před okna
nebo po celé fasádě a slouží tak jako fasádní systém. Nosná konstrukce drží celý lamelový systém,
který je tvořen vertikálně umístěnými nosnými profily ve stanovené vzdálenosti. Dle této vzdálenosti
se používají různé druhy lamel. Tato vzdálenost se
stanovuje výpočtem a posudkem povětrnostních
podmínek v daném místě. Dle těchto výpočtů se
pak zvolí vhodná lamela jak z architektonického,
tak z konstrukčního hlediska. Zároveň se určí
i úhel natočení lamely. Systémy slunolamů obvykle
umožňují několik standarních úhlů natočení, které
se u jednotlivých výrobců mírně liší. Držáky lamel
se obvykle montují do nosných profilů, lamely se
do držáků zacvaknou.
Součástí systému mohou být dveře, rohové
spoje a ochranné sítě proti hmyzu a ptákům.
Lamelový systém chrání proti větru, dešti, slunci
a hmyzu. Je také vhodný pro zakrytí nevzhledných zařízení na fasádě. Díky instalaci vertikálních
slunolamů proudí vzduch dovnitř i ven z budovy
a zároveň je zabráněno průniku deště na fasádu.
Proto je tento systém preferovanou estetickou
volbou z většiny fasádních panelových systémů.
Horizontální slunolamy se umisťují nad jednotlivá okna nebo v souvislé délce po fasádě. Nosná konstrukce drží celý lamelový systém, který je
tvořen horizontálně umístěnými nosnými profily.
Nejběžnějším způsobem uchycení jsou opět hliníkové držáky, namontované do nosných profilů. Pro
zakončení je možné použít buď čelní krycí lamelu
Výrobky, hmoty, materiály
31
Obr. 13, 14: Fasádní panely – kovový rám, lamela dub 60x20, sklon lamel 45 °
a
b
Obr. 15: Schéma ukotvení fasádních panelů; a – do zateplené fasády; b – do okenního výklenku
zateplené fasády
nebo pouze krytí nosníku hliníkovou krytkou. Pro
tento systém jsou možné úhly 45 a 60 °. Sklon lamely závisí na jejím typu a požadavcích zákazníka.
Systém slunolamů lze montovat v rozích
i koutech, čímž je zajištěna vzhledová jednotnost celého slunolamu a objektu. Je tak vytvořen
kompaktní prvek po celé délce fasády. Základním
předpokladem pro použití rohového či koutového slunolamu je montáž konzoly v místě zlomu,
s čímž je nutno počítat již při návrhu slunolamu.
V případě požadavku na větší vyložení slunolamu je vhodné použít závěsná lanka nebo pojistné
ukotvení tyčí. Zavěšení na lanka umožňuje použít
větší rozteče nosníků. Závěsný systém je obvykle
tvořen nerezovým lankem, úchyty a napínákem,
který umožňuje přesné nastavení délky táhla.
Rozteče nosníků a pozice táhel v závislosti na
vyložení slunolamu je třeba konzultovat s konstruktérem slunolamu.
Obr. 17: Tradiční využití slunolamů v okenicích
Se slunolamy je vhodné počítat už při návrhu objektu, ať už při vytváření architektonické
formy, tak zejména při projektování konstrukce
a pláště fasády, kdy je třeba zohlednit umístění
a ukotvení držáků slunolamu. Je možné umístit
slunolam i na dokončený objekt, ale je třeba počítat právě s komplikacemi při kotvení.
Při návrhu slunolamů je třeba vzít v úvahu požadavky na osvětlení místnosti. Tím se zabývá řada norem ČSN 73 0580. Z konstrukčního hlediska je třeba nepodcenit riziko zatížení konstrukce
větrem. Pokud je slunolam správně umístěn
a dobře zkonstruován a nastaven, pak vpodstatě
nehrozí riziko zatížení sněhem.
ONDŘEJ MIKA
s využitím podkladů Sdružení výrobců stínicí
techniky a jejích částí
foto a obrázky archiv firem Pelz (1–10), ReNSoN (11, 12)
a Heliotech (13, 14, 16, 17)
Obr. 16: Kombinace fasádního panelu a horizontálního slunolamu
1/2012
Download

Stínicí technika 5 Slunolamy