Zdravotnická záchranná slu ba Moravskoslezského kraje, p.o.
Výškovická 40
700 30 Ostrava- Zábřeh
Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
za rok 2013
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje ZZS MSK, p.o. následující
údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace
V roce 2013 byly podány dvě žádosti o poskytnutí informace dle shora uvedeného zákona
a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Proti rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nebyly
vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí
Žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla
poskytnuta.
e) Počet stížností podaných podle § 16a)
V roce 2013 byla podána jedná stížnost dle výše uvedeného paragrafu proti postupu ZZS
MSK při vyřizování žádosti o informace. Stěžovatelka neobdržela odpověď, týkající se
poskytnutí jména operátora tísňové linky a nahrávky hovoru na tísňové lince 155. Na základě
právního rozboru bylo stěžovatelce poskytnuto jméno operátorky, ale nebyla poskytnuta
nahrávka hovoru na tísňové lince.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Je možno získat na internetových stránkách http:/www.zzsmsk.cz.
V Ostravě dne 19. února 2014
MUDr. Roman Gřegoř
ředitel
Telefon: +420 950 730 401
Fax:
+420 596 789 397
IČ: 48804525
DIČ: Nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
89534761/0100
Download

Výroční zpráva - Zdravotnická záchranná služba