PREVENCE HIV/AIDS NA ŠKOLÁCH
ßOP
ZIONE
v boji proti
HIV/AIDS
Mládež je v zemi se 14 % HIV pozitivní
populace tou nejohroženější skupinou.
Sexuální život začíná dříve a má jinou dynamiku než
v Evropě. Výskyt nákazy mezi mladými dívkami oproti
chlapcům je 5x vyšší. boNGO natočilo osvětový filmový
příběh sedmnáctileté Zione. Jeho cílem je upozornit na
nástrahy HIV/AIDS a důležitost používání kondomů
způsobem, který mladé lidi zaujme.
V projektu Zione na školách se film bude promítat na
základních a středních školách v celé Malawi. Film bude
paralelně promítán i na českých školách, kde poslouží jako
zajímavý nástroj k pochopení reálií subsaharské Afriky.
Pohoří Mulanje
Svět chudoby a dostatku se prolínají
JAK boNGO VZNIKLO
V roce 2005 se tři dobrovolníci z České republiky, Švýcarska
a USA vydali do Malawi s cílem vybudovat na venkově
kvalitní školku pro děti od tří do šesti let. Pozitivní výsledky,
nabité zkušenosti a postupné rozšíření tohoto původně
tříletého projektu vedly k založení neziskové organizace
boNGO v Malawi, která od svého vzniku přispěla
k výraznému zkvalitnění předškolní a školní výuky tisíců dětí.
based on Need-driven Grassroots Ownership
VZDĚLANĚJŠÍ
A SPOKOJENĚJŠÍ DĚTI
VE VÝCHODOAFRICKÉ
MALAWI
Jedna ze zakladatelek boNGO v Malawi a předsedkyně
občanského sdružení boNGO v ČR Tereza Mirovičová
boNGO V ČESKÉ REPUBLICE
Od roku 2009 je boNGO také občanským sdružením
v České republice. Působí v oblasti rozvojové výchovy na
školách a příležitostně organizuje besedy pro veřejnost.
Zároveň je jeho cílem získávat podporu pro rozvojové
aktivity boNGO v Malawi. V roce 2009 byla vyhlášena
veřejná sbírka a otevřen transparentní sbírkový účet
u Raiffeisenbank, a.s. (č.ú. 6060660606/5500).
boNGO, o.s., c/o EDUCON,
Tesaříkova 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel: +420 602 892 538, mail: [email protected],
www.bongoworldwide.org/cz, IČO: 22841598
projekty boNGO
boNGO V MALAWI
Jezero Malawi je důležitým zdrojem obživy
P.O.Box 3110, Blantyre, Malawi, Africa
tel: +265 888 014 575 nebo +265 888 005 226
[email protected]
boNGO Worldwide
je nestátní nezisková organizace
působící v oblasti školství
PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
Malawi je malá republika v jihovýchodní Africe, jedna
z pěti nejchudších zemí světa. Většina obyvatel žije
na venkově a živí se zemědělstvím. Více než třetinu
země pokrývá jezero Malawi, veliké téměř jako polovina
ČR. Malawi se potýká s problémy typickými pro země
subsaharské Afriky – HIV/AIDS, nedostupnost lékařské
péče a pitné vody, podvýživa, vysoká úmrtnost dětí
a rodiček, malárie, negramotnost, nízká úroveň školství,
nezaměstnanost, rapidní úbytek lesních porostů
a degradace půdy. Obyvatelé Malawi jsou v Africe známi
pro svou mírumilovnost a pohostinnost.
V Malawi existuje téměř
6.000 školek, většina
z nich je na venkově.
Nemají řádné budovy,
často fungují pouze pod
stromem a chybí jim
učební pomůcky
a hračky. Vznikají
z iniciativy vůdčích
osobností komunit,
které chápou důležitost
předškolní výchovy,
ale nemají potřebné
prostředky ani zkušenosti.
Učiteli jsou místní dobrovolníci bez potřebného vzdělání,
kteří tuto činnost chápou jako své poslání, a nepobírají plat.
Učí děti čísla, abecedu a jiné základní znalosti, ale výuka
probíhá většinou formou memorování a neposkytuje tak
dětem dostatek různorodých podnětů a stimulace. boNGO
zvyšuje úroveň těchto školek prostřednictvím zvyšování
kvalifikace jejich učitelů.
boNGO V MALAWI
Působíme v Malawi
od roku 2005. Jsme
nezisková organizace
zřízená za účelem
zlepšování kvality
vzdělávání. Zpočátku
jsme se věnovali
zejména předškolní
výchově, ale nyní pracujeme i na základních školách.
Na střední školy přicházíme s inovativním přístupem
prevence HIV/AIDS mezi mladými lidmi. Je pro nás
důležité přinášet rozvojovou činnost tam, kde o ni lidé
skutečně stojí a svépomocí usilují o vlastní rozvoj.
boNGO A PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
boNGO zřizuje tzv. Modelové školky, které poskytují
kvalitní předškolní výchovu a zároveň slouží jako školicí
centra pro učitele okolních školek. Učitelé v Modelových
školkách pocházejí z místních vesnic, jsou řádně
proškolováni a časem se sami stávají školiteli. Některé
školky boNGO spojuje s vhodnými partnery, kteří financují
platy jejich učitelů a jídlo pro děti.
Ačkoli jsou základní školy v Malawi podporované státem,
kvalita vzdělání je velmi nízká. K tomu přispívá zejména
nedostatek učitelů a učebních pomůcek. boNGO v rámci
svých programů usiluje o rozvoj kultury čtení a podnětnější
učební prostředí ve třídách.
Zřizování knihoven – Malawští
studenti kromě svých učebnic žádné
knihy k dispozici nemají - ve škole ani
doma. Proto boNGO zřizuje školní
knihovny. Zaškoluje jejich knihovníky,
získává knihy od organizací, které je
poskytují a pořádá čtenářské soutěže
pro studenty.
Projekt Veselé třídy – boNGO
využívá své zkušenosti z Modelové
školky Umodzi-Mbame, kde
nástěnné malby abecedy, čísel
a jiných obrázků významně přispěly
ke kvalitě výuky. Podobné dekorace
nyní boNGO realizuje v prvních
a druhých třídách státních
základních škol. Učitelům pomáhají
v práci a děti je milují.
Modelová školka
Umodzi-Mbame
Malawské třídy bývají
holé a tmavé
tlučou kukuřici
boNGO NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Veselá třída
s obrázky na stěnách
Vesnice v Malawi
Děvčátka z Malawi
boNGO vyvinulo nové rekvalifikační školení pro učitele,
kteří nemají žádné pedagogické vzdělání. V rámci
programu nezkušení učitelé z běžných školek přicházejí
sledovat výuku do Modelových školek a pod odborným
dohledem ji pak „imitují“ ve svých školkách. Součástí je
i výroba učebních pomůcek.
MALAWI
Download

VZDĚLANĚJŠÍ A SPOKOJENĚJŠÍ DĚTI VE VÝCHODOAFRICKÉ