Floor
FloorPlus
Loft
panDOMO
®
Surface Protection
pandomo® Loft
1
!
SURFACE [engl.] povrch
PROTECTION [engl.] ochrana
panDOMO
®
Surface Protection
Doporučení k údržbě a péči o podlahy PANDOMO® Floor, Recommendations for Cleaning and Maintaining
FloorPlus a Loft.
PANDOMO® Floor, FloorPlus and Loft floors.
PANDOMO® Floor, Floor Plus a Loft jsou hladké, odolné podlahové PANDOMO® Floor, Floor Plus and Loft are hard-wearing, seamless
stěrky na minerální bázi, které vyžadují zvláštní ochranu před mineral floors which need to be protected from being penetrated by
nečistotami. Velké části běžného znečištění můžete zabránit použitím dirt. Most of the dirt that normally accumulates can be avoided by
speciálních rohoží a čistících zón při vstupu, které se stanou běžnou
creating dirt catchment areas at entrances, using special entrance
součástí čištění.
mats, and including these in the regular cleaning routine. PANDOMO®
U podlah PANDOMO® dochází k přirozenému opotřebení v závislosti od
floors are subject to natural wear and tear, which depends on the
námahy, které jsou vystaveny. Stoly a židle by každopádně měly být na amount of traffic they experience. Tables and chairs should, however,
nožičkách opatřených plstěnými krytkami, aby se zabránilo poškrábání
always be fitted with soft felt pads to avoid leaving fine scratches
povrchu podlahy.
(stress whitening) on the floor surface.
Pravidelné čištění a ošetřování povrchů podlah má výrazný vliv na jejich Regular cleaning and care of the floor is essential in order to ensure
životnost. Toto doporučení k čištění a ošetřování nabízí komplexní
that the floor has a long service life. These recommendations for
přehled s nejdůležitějšími upozorněními a radami.
cleaning and maintaining the floors provide a comprehensive overview
and offer some important advice.
Odborné čištění může být zaručeno jen v tom případě, když se použijí
originální čistící a ošetřující prostředky PANDOMO®.
To ensure correct cleaning, it is necessary to use PANDOMO® cleaning
and maintenance products.
Obsah Content
1 Pravidelné čištění a údržba 1 Regular cleaning and maintenance care 1.1 Manuální čištění a údržba.
1.1 Regular cleaning and maintenance care – by hand.
strana 4
Page 4
strana 4
Page 4
2 Hloubkové/intenzivní čištění
strana 8
2 Basic/intensive cleaning
Page 8
2.1 Hloubkové/intenzivní čištění povrchů, které byly ošetřeny produkty
PANDOMO® SP-SL Steinöl a SP-GS Seidenglanz-Siegel.
strana 8
2.1 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with PANDOMO®
1.2 Strojové čištění a údržba.
1.2 Regular cleaning and maintenance care – by machine.
strana 6
SP-SL Stone Oil or SP-GS Silk Gloss Sealer.
Page 8
Page 6
2.2 Hloubkové/intenzivní čištění povrchů, které byly ošetřeny
1.3 Obnovení ochranného filmu/oprava drobných poškození povrchu
(např. škrábance a matná místa).
polyuretanovou penetrací na vodní bázi PANDOMO® SP-PS.
strana 7
1.3 Renewing the protective film/repairing minor damage to
the surface (e.g. scratches or dull patches).
strana11
2.2 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with PANDOMO®
SP-PS water based Polyurethane Sealer.
Page 11
3 Přehled produktů
strana13
3 Product overview
Page 13
Page 7
pandomo® Surface Protection
3
1 Pravidelné čištění a údržba
1 Regular cleaning and maintenance care
1.1 Manuální čištění a údržba.
1.1 Regular cleaning and maintenance care – by hand.
K pravidelnému čištění a péči o podlahy odstraňte nasucho z povrchu podlah
nečistoty a prach pomocí vysavače s kartáčovou hubicí nebo pomocí smetáku.
Písek a granulát na povrchu podlahy mají abrazivní účinek a měly by být co
nejdřív odstraněny.
Regular cleaning and care involves removing loose dirt and dust from the floors
using a dry brush or a vacuum cleaner fitted with a brush nozzle. Sand and grit
on the surface have an abrasive effect and should be removed as quickly as
possible.
Lehké znečištění, které nelze odstranit zametáním nebo vysátím, můžete
odstranit pomocí čistícího a obnovujícího prostředku PANDOMO ®
SP-CR.
Light staining that does not respond to sweeping or vacuuming can be
removed using the maintenance and repair cleaner PANDOMO ® SP-CR.
Použijte na čištění roztok, který vytvoříte smícháním 50 ml čistícího a obnovujícího prostředku PANDOMO® SP-CR s 8 litry čisté vody .
To use this, create a cleaning solution by mixing 50 ml PANDOMO® SP-CR
Maintenance and Repair Cleaner with 8 litres of clean water.
4
pandomo® Surface Protection
V takto připraveném roztoku namočte mop s bavlněnými vlákny (potah z mikrovlákna není vhodný), vyždímejte ho a vlhkým mopem následně podlahu přetřete.
Wet a cotton mop (not fitted with a microfiber sleeve) in the solution, wring it out
and then wipe the floor with the damp mop.
Nasbírané nečistoty z mopu průběžně vymývejte v mycím roztoku. Při výrazném
znečištění namíchejte nový, čistý roztok.
Plochu následně nechte uschnout, již neomývejte čistou vodou. Případně můžete
na vytření použít suchý mop.
Rinse out the dirt that collects in the mop from time to time in the cleaning
solution. When this becomes heavily soiled, the cleaning solution should be
replaced.
Do not wipe the floors with clear water afterwards. Instead simply leave them to
dry. If necessary, you can rub the surfaces dry using a dry mop.
pandomo® Surface Protection
5
1.2 Strojové čištění a údržba.
1.2 Regular cleaning and maintenance care – by machine.
Podlahy v objektu můžete pravidelně čistit a udržovat i pomocí čistícího stroje
LUX Uniprof. Tento stroj čistí velmi efektivně a zároveň šetrně všechny podlahy
PANDOMO®
Regular maintenance care, particularly inside buildings, can also be done by
machine, using the floor cleaner LUX Uniprof. This machine cleans all PANDOMO®
floors very efficiently and gently.
Ke strojovému čištění a údržbě povrchu podlah se v procesu postřiku používá jen
čistá voda (v případě potřeby přidejte do vody čistící a obnovující prostředek
PANDOMO® SP-CR v poměru 50 ml SP-CR k 8 litrům čisté vody).
Maintenance cleaning and removing dirt from the surface by machine is done by
spraying clear water onto the surface (if necessary, PANDOMO® SP-CR
Maintenance and Repair Cleaner can be added in the ratio of 50 ml SP-CR
Maintenance and Repair Cleaner to 8 litres of clean water).
Čištění probíhá v rovnoměrných pásech. Prosím dbejte zde také na návod
k obsluze výrobce čistícího stroje.
Cleaning should be carried out in uniform, straight lanes. Please also follow the
instructions issued by the manufacturer of the floor cleaner.
6
pandomo® Surface Protection
1.3 Obnovení ochranného filmu/Oprava drobných poškození
povrchu (např. škrábance a matná místa).
1.3 Renewing the protective film/repairing minor damage to
the surface (e.g. scratches or dull patches).
Za tímto účelem si připravte mycí roztok z 200 ml čistícího a obnovujícího
prostředku PANDOMO® SP-CR a 8 litrů čisté vody.
To do this, create a cleaning solution by mixing 200 ml PANDOMO® SP-CR
Maintenance and Repair Cleaner with 8 litres of clean water.
Připraveným roztokem umyjte postižená místa po provedení běžné údržby a
nechte povrch přirozeně vyschnout. Dojde tak k redukci matných míst a lehkých povrchových škrábanců.
Wash the affected areas with this solution after carrying out routine maintenance
care and allow them to dry. Dull patches, slight superficial scratches and similar
blemishes will be reduced.
Pokud se objeví pásy, můžete je vyleštit pomocí suché utěrky nebo hadříku.
Vzniklý film se bude pravidelnou údržbou pomocí čistícího a obnovujícího
prostředku PANDOMO® SP-CR neustále regenerovat. If stripes appear, they can be polished away with a dry cloth or wiper. The film
produced can be regenerated by regularly washing or cleaning the surface using
PANDOMO® SP-CR Maintenance and Repair Cleaner.
pandomo® Surface Protection
7
2 Hloubkové/Intenzivní čištění
2 Basic/intensive cleaning
2.1 Hloubkové/Intenzivní čištění povrchů, které byly ošetřeny prostředky PANDOMO® SP-SL Steinöl a SP-GS
Seidenglanz.
2.1 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil or SP-GS
Silk Gloss Sealer.
Upozornění: Hloubkové a intenzivní čištění může
provádět jenom autorizovaná odborná firma!
Notice: The basic and intensive cleaning should
only be carried out by an authorised expert!
U intenzivního znečištění a vrstvě patiny na povrchu, které nelze odstranit
běžnou pravidelnou údržbou (jak bylo popsáno v bodu 1) doporučujeme provést
hloubkové čištění.
To deal with stubborn dirt and layers of patina on floors that cannot be
removed by regular maintenance care (as described in Point 1), we
recommend a thorough deep cleaning.
PANDOMO ® SP-BC Grundreiniger zřeďte v poměru 1:5 s čistou vodou a
nanášejte na podlahu například pomocí mopu.
Dilute PANDOMO ® SP-BC Basic Cleaner with clear water in a ratio
of up to 1:5, and apply it using a mop or similar implement.
8
pandomo® Surface Protection
Nechte působit 10 minut a na pár místech se přesvědčte, jestli penetrace pronikla až k podkladu. Nenechte zaschnout, případně přidejte PANDOMO® SP-BC
Grundreiniger.
Leave it to soak in for 10 minutes and then check sample areas to determine
whether it has penetrated the sealer all the way to the underlying substrate. Do
not allow it to dry; if necessary, apply further PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner.
Následně přidejte vodu a povrch ošetřete pomocí měkkého kartáče, bílým nebo
béžovým kotoučem (jednokotoučový stroj) nebo čistícím strojem LUX Uniprof.
Now add water and scrub the surface using a soft brush, a white or beige pad
(single-disc machine) or the LUX Uniprof floor cleaner.
pandomo® Surface Protection
9
Následně povrch stáhněte stěrkou nebo vysajte.
The liquid should then be removed using a squeegee or a water suction
vacuum cleaner.
Oplachujte čistou vodou tak dlouho, dokud neodstraníte zbytky po čištění. Po
úplném vysušení musí následovat suché proleštění pomocí tříkotoučového
brousícího stroje (Trio od firmy Lägler, v okrajových částech Rotex) se zrnitostí
kotouče 120.
Keep rinsing with clear water until all the cleaning water has been removed. Once
the floor is completely dry, dry polish it with a three-disc grinding machine (Trio,
manufactured by Lägler, and Rotex around edges) using 120 grid paper.
10 pandomo® Surface Protection
2.2 Hloubkové/Intenzivní čištění povrchů, které byly ošetřeny polyuretanovou penetrací
na vodní bázi PANDOMO® SP-PS.
2.2 Basic/intensive cleaning of surfaces treated with
PANDOMO® SP-PS water based Polyurethane Sealer.
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger zřeďte v poměru 1:10 s čistou vodou a
nanášejte na podlahu například pomocí mopu.
Dilute PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner with clear water in a ratio of up
to 1:10, and apply it using a mop or similar implement.
Nechte roztok působit cca 2 minuty, ale nenechte ho zaschnout. V případě
potřeby přidejte PANDOMO® SP-BC Grundreiniger.
Leave it to soak in for approx. 2 minutes, but do not allow it to dry. If necessary,
apply further PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner.
pandomo® Surface Protection 11
Následně přidejte vodu a povrch ošetřete pomocí měkkého kartáče, bílým nebo
béžovým kotoučem (jednokotoučový stroj) nebo čistícím strojem LUX Uniprof.
Now add water and scrub the surface using a soft brush, a white or beige pad
(single-disc machine) or the LUX Uniprof floor cleaner.
Omývejte čistou vodou tak dlouho, dokud neodstraníte veškeré zbytky nečistot.
Keep rinsing with clear water until all the cleaning water has been removed.
Následně povrch stáhněte stěrkou nebo vysajte.
The liquid should then be removed using a squeegee or a water suction
vacuum cleaner.
Následuje nové ošetření povrchu podlahy vhodnými impregnačními a uzavírajícími prostředky PANDOMO®.
Následné ošetření můžou provádět jen vyškolení a autorizovaní partneři
PANDOMO®! Kontakty na tyto profesionály a více informácí o produktech
PANDOMO® naleznete na stránkách www.ardex.cz/pandomo.
Afterwards, the floor must be treated and basic care products must be applied
once again using the appropriate PANDOMO® impregnating and sealing
products. This treatment must only be performed by adequately trained
and authorised PANDOMO® partners! The addresses of these experts and
all other information about our PANDOMO® products can be found on the internet
at www.ardex-pandomo.com.
12 pandomo® Surface Protection
3 Přehled produktů
3 Product overview
PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger
Pro péči a čištění všech podlah PANDOMO® naolejovaných prostředkem PANDOMO® SP-GS Seidenglanz nebo ošetřených polyuretanovou penetrací na vodní bázi PANDOMO® SP-PS.
• rozpouští nečistoty
• obnovuje a pečuje díky ochrannýmu filmu
• nevytváří vrstvy
• velmi vydatný
Balení: 5 l kanystr a 1l láhev
PANDOMO® SP-CR Maintenance and Repair Cleaner
For periodically cleaning and care for all PANDOMO® Floors, which have been treated with
PANDOMO® SP-SL Stone Oil, PANDOMO® SP-GS Sealer or PANDOMO® SP-PS water based PU-Sealer.
• Removes stains
• Repairs and protects with protective film
• Does not build up any cleaning layers
• High yield
Packaging units: 5 litre canister and 1 litre bottle
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger
Pro intenzivní i průběžné čištění podlah PANDOMO®, naolejovaných prostředkem PANDOMO® SP-GS
Seidenglanz nebo ošetřených polyuretanovou penetrací na vodní bázi PANDOMO® SP-PS.
• intenzivní čistící prostředek s obsahem rozpouštědel
• odstraňuje i intenzivní znečištění
• ředitelné vodou
Balení: 5 l kanystr
PANDOMO® SP-BC Basic Cleaner
Base and intermediate cleaning of PANDOMO® Floors, which have been treated with
PANDOMO® SP-GS Silk Gloss Sealer or PANDOMO® SP-PS Water based PU-Sealer.
• Solvent based intensive cleaner
• Removes tenacious stains
• Can be diluted with water
Packaging unit: 5 litre canister
pandomo® Surface Protection 13
Důležité upozornění:
Podlahové plochy PANDOMO® jsou do velké míry odolné vodě a běžným chemikáliím v domácnostech. Čistící prostředky na bázi alkoholu nebo
alkalické prostředky, stejně tak silné louhy a kyseliny, které by na plochu působily delší dobu, by povrch mohli poškodit. Po čerstvých površích se
nesmí chodit dokud neuplyne doba sušení 12 hodin a plně je možné povrch zatěžovat až po 3-7 dnech.
Čím déle je podlaha v prvních dnech chráněná, tím delší je pak životnost ochrany povrchu!
Je důležité dbát na to, aby voda a jiné tekutiny nezůstávaly na povrchu delší dobu a byly co nejdříve odstraněny. Podlahové plochy zpracovávejte
vždy po částech. Mycí roztok s rozpuštěnými nečistotami z povrchu co nejdříve odstraňte a nenechávejte na povrchu zaschnout. Dobu působení
omezte na minimum a povrch podlah nikdy nenechávejte po delší dobu mokrý. Zabraňte kontaktu citlivých povrchů (např. nábytek, dveře) s
mycím roztokem. Kovové plochy jako jsou přechodové lišty nebo diletační spáry v rámci podkladu před čištěním zakryjte nebo přelepte.
Za kvalitu našich produktů přebíráme záruku. Naše doporučení pro zpracování jsou založená na testech a praktických zkušenostech; jsou však jen
všeobecnými pokyny, které nemohou zaručit kvalitu provedení, protože nemáme žádný vliv na podmínky na stavbě a provedení práce. Nařízení
specifické pro jednotlivé země, které bazírují na regionálních standardech, stavebních předpisech nebo zpracovatelských směrnicích, můžou vést
ke specifickým doporučením pro zpracování.
Important notice:
PANDOMO® floors are largely resistant to water and household chemicals. However, alcohol-based and alkaline cleaners, as well as strong
alkaline or acidic solutions, which are left on the surface for a prolonged time will tend to damage the surface. Newly installed floors should not
be walked on until they have been left to dry for at least 12 hours, and should only be subjected to normal traffic after approx. 3 - 7 days.
The less the floor is used during the first few days, the longer the surface protection will last!
Take care to mop up water and other liquids quickly and not to leave them lying on the floor for prolonged periods of time. Always work on
floors in sections. Always remove the cleaning solution containing the dissolved dirt immediately and do not allow it to dry on the surface. Keep
the soaking times as short as possible and never leave floors wet for prolonged periods of time. Do not allow the cleaning solution to wet
sensitive surfaces (such as furniture or doors). Cover or mask metal surfaces, such as rails at intersections/moving joints etc. within the floor,
before carrying out intensive cleaning.
We assume the warranty for the perfect quality of our products. Our handling recommendations are based on trials and practical experience;
they can, however, only be regarded as general advice without a quality warranty, as we have no influence on work site conditions and the
execution of the work. Country specific recommendations, depending on local standards, codes of practice, building regulations or industry
guidelines, may effect specific installation recommendations.
14 pandomo® Surface Protection
panDOMO
®
Designtool
Internet
Zdroj inspirací pro vaše nápady.
A source of inspiration for your ideas.
Pro další informace o systému PANDOMO® navštivte naše stránky PANDOMO®
For further information, please visit the PANDOMO® website at www.ardex-
www.ardex-pandomo.com. Kromě produktových informací zde naleznete zají-
pandomo.com. In addition to comprehensive information about the product, it
mavé zprávy a fotky k mezinárodním referenčním projektům. Další nápady a
provides exciting reports and photos of international references, revealing the
inspirace můžete načerpat z aplikace PANDOMO® Designtool, kde můžete interiér
many different possibilities offered by PANDOMO®. The integrated PANDOMO®
kreativně sami ztvárňovat!
design tool available on our website can furnish further ideas and serve as a
source of inspiration!
pandomo® Surface Protection 15
ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
1334 01/2015
Tel.: +420 541 249 922
Email: [email protected]
www.ardex-pandomo.com
Download

Surface Protection