Strana : 1 / 5
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Revidovaná verze č. : 2
Datum revize : 8 / 2 / 2010
Nahrazuje : 20 / 4 / 2009
CIMTAP
ê
N
C92027
O ¿
à
|
N - Nebezpečný pro
životní prostředí
9 : Miscellaneous
dangerous substances
and articles
Zodpovědný za distribuci
Cimcool Europe
U Rybníka 10
Jihlava 586 01 CZECH REPUBLIC
tel.: 56 758 90 61
fax.: 56 721 15 25
Nouzové tel. císlo
Tox.inf.středisko (TIS)
tel.: 224919293, 224915402
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU
:
:
:
:
Identifikace výrobku
Popis
Návod k použití
Identifikace společnosti nebo
podniku
*
Telefonní číslo pro naléhavé situace
CIMTAP
Řezná pasta pro závitování
Užívat pouze dle doporučení v listu použití produktu.
Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20
3134 KK Vlaardingen NETHERLANDS
Tel : + 31 (0)10 4600660
Fax : + 31 (0)10 4603240
E-mail : [email protected]
Internet: www.cimcool.net
: + 32 (0)14 58 45 45 (BIG, Belgium)
2 IDENTIFIKACE RIZIK
: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
: Rozlitý produkt může způsobit kluzkost podlahy.
Nedovolit produktu kontaminovat spodní vody.
Klasifikace rizik
Další rizika
3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH
: Přípravek.
: Tento výrobek se považuje za nebezpečný.
: Minerální olej , C14-C17 chlorované parafiny , anionické a neionogenní emulgátory
, voda .
Látka / Přípravek
Složky
Složení
Látky, které musí být zmíněny
Minerál olej, note H, L : <3% DMSO
extract (IP346)
:
Obsah %
1 - 10
Č. CAS
64742-65-0
Č. EC
265-169-7
-----
C14-C17 chlorované parafiny
:
10 - 24
85535-85-9
287-477-0
-----
Úplné znění R vět je popsáno v bodě 16.
Cimcool Industrial Products B.V.
Klasifikace
N; R50-53
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana : 2 / 5
Revidovaná verze č. : 2
Datum revize : 8 / 2 / 2010
Nahrazuje : 20 / 4 / 2009
CIMTAP
C92027
4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Obecné informace
Při nadýchání
Při styku s kůže
Při zasažení očí
Při požití
: Projeví-li se negativní účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.
: Nutnost pokynů pro první pomoc se nepředpokládá.
: Opakovaný nebo prodloužený kontakt s pokožkou může způsobit podráždění.
Sejměte potřísněný oděv a obuv. Ruce si umyjte vodou a mýdlem.
Zředěný produkt
nedráždí pokožku pokud se používá v doporučené koncentraci a je dodržována
dobrá osobní hygiena.
: Může způsobit podráždění oka. Při zasažení očí okamžitě oplachujte čistou vodou
10-15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
: Po požití se může objevit nevolnost, zvracení a průjem.
Nevyvolávat zvracení.
: Rychle vypijte velké množství mléka, vaječného bílku nebo roztoku želatiny. Není-li
k dispozici, vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledat lékařské ošetření.
5 OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Třída hořlavin
Nebezpečné zplodiny hoření
Vhodná hasiva
: Výrobek není hořlavý.
: Pokud se účastní hoření, mohou vznikat tepelným rozkladem dále uvedené toxické
a (nebo) agresivní výpary: oxidy uhlíku , dým , chlorovodík , oxidy dusíku (NOx) .
: Nestanovuje se.
6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Obecná opatření
Osobní opatření
Environmentální opatření
Metody čištění
:
:
:
:
Místo, kde došlo k rozlití výrobku, může být kluzké.
Zamezte styku s kůží a očima.
Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě.
Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.
Rozlitý produkt nechejte dle možností co nejdříve vsáknout do inertních materiálů,
např. jíl, křemelina. Zbytek spláchněte/zřeďte vodou.
7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Obecné
Zacházení
Skladování
Specifické (specifická) použití
Technická ochranná opatření
: Produkt používat v souladu se správnou pracovní hygienou a ochranou zdraví při
práci.
: Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem
ruce a ostatní nechráněná místa.
Před opakovaným použitím oděvu oděv omyjte.
Zamezte styku s kůží a očima.
: Skladovat při teplotě 5 - 35 °C v původním balení.
: Užívat pouze dle doporučení v listu použití produktu.
Více informací lze nalézt v publikacích jako:
www.hse.gov.uk/metalworking,
www.ukla.org.uk,
www.vsi-schmierstoffe.de.
: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ochrana osob
- Ochrana dýchacích orgánů
Cimcool Industrial Products B.V.
: Za běžných podmínek použití a při odpovídajícím odvětrávání není třeba používat
žádné speciální prostředky na ochranu dýchacích orgánů.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana : 3 / 5
Revidovaná verze č. : 2
Datum revize : 8 / 2 / 2010
Nahrazuje : 20 / 4 / 2009
CIMTAP
C92027
8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (pokračování)
- Ochrana rukou
- Ochrana kůže
- Ochrana očí
Průmyslová hygiena
Pracovní expoziční limity
: Sleduj plán ochrany pokožky Cimcool (SPP01). Při manipulaci s koncentrátem je
nutno používat nepropustné rukavice.
Typ rukavic (DIN/EN 374): materiál nitrilová pryž, tlouštka 0,11 mm, minimální doba
průsaku: 480 minut. Stejný druh rukavic může být použit při práci s ředěným
produktem je-li to považováno za nutné. Zvažte konkrétní pracovní podmínky při
nichž budou rukavice používány.
: Běžný ochranný oděv používaný ve strojírenství.
: Ochranný štítek nebo brýle jsou vyžadovány při práci s koncentrátem (EN166).
Zvažte konkrétní pracovní podmínky při nichž budou ochranné brýle používány.
: Zajistěte místní odtah nebo celkové odvětrávání místnosti. Nejezte, nepijte a
nekuřte při používání.
: Minerál olej : aerosol, NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace): 10 mg/m3
aerosol, PEL (přípustný expoziční limit) : 5 (mg/m3)
Kapalina pro obrábění kovů : Spojené království (UK), hodnota směrnice : 1 (mg/
m3)
Kapalina pro obrábění kovů : Německo (D) : 10 (mg/m3)
9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled
Barva
Zápach
Hustota (20°C, kg/m3)
pH (koncentrát, 20°C)
pH (při koncentrátu, 25%, 20°C)
Viskozita (20°C, mm2/s)
Teplota tání (°C)
Bod vzplanutí (°C)
Rozpustnost ve vodě (20°C)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
pasta
špinavě bílá
olejový
1065 [DIN 51757/7 (1/1984)]
nestanovuje se
8.5 [DIN 51369 (7/1981)]
pasta [DIN 51562/1 (1/1983)]
<0
nehořlavý
emulgovatelný
Výše uvedené hodnoty jsou typické a nejsou součástí specifikace.
10 STÁLOST A REAKTIVITA
Podmínky, kterých je třeba se
vyvarovat
Materiály, kterých je třeba se
vyvarovat
Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné vlastnosti
: Extrémně vysoké nebo nízké teploty.
: Silné kyseliny a oxidační činidla
: Pokud se účastní hoření, mohou vznikat tepelným rozkladem dále uvedené toxické
a (nebo) agresivní výpary: Viz záhlaví 5.
: Za normálních okolností je stabilní.
11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Popis možných ohrožení zdraví je založen na zkušenosti a/nebo toxikologických vlastnostech jednotlivých složek.
Akutní toxicita
: Při nadýchání by se neměly objevit žádné významné příznaky nebo symptomy
- Při nadýchání
svědčící o nepříznivých zdravotních účincích.
: Mírně dráždí kůži. Mírné kožní podráždění (zčervenání a vysušení rukou) může být
- Kožní
způsobeno pokud je zředěný přípravek kontaminován určitými oleji, rozpuštěnými
kovy, nebo pokud je příliš vysoká koncentrace.
Cimcool Industrial Products B.V.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana : 4 / 5
Revidovaná verze č. : 2
Datum revize : 8 / 2 / 2010
Nahrazuje : 20 / 4 / 2009
CIMTAP
C92027
11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE (pokračování)
*
- Oční
: Při přimém styku vyvolává mírné podráždění očí.
- Při požití
: Po požití by se neměly objevit žádné významné příznaky nebo symptomy svědčící
o nepříznivých zdravotních účincích. Po požití se může objevit nevolnost, zvracení
a průjem.
Chronická toxicita
Při použití tohoto materiálu není pravděpodobné žádné trvalé zdravotní riziko.
12 EKOLOGICKÉ INFORMACE
Opatření pro ochranu životního
prostředí
O výrobku
O složkách
C14-C17 chlorované parafiny
: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
: CHSK, 1% mix (g O2/l) = 11.
: 48hodinová dávka LC50 - Daphnia magna (mg/l) : .006 (mg/l)
13 POKYNY K LIKVIDACI
Obecné
Metoda likvidace
Druh průmyslového odpadu
: Dodržujte místní směrnice týkající se likvidace.
: Pokud je nutná předúprava lze použít chemické rozražení emulze nebo její
ultrafiltraci. Postupy jsou k dispozici na požádání.
Pro přepravu/dodávku prázdných kontejnerů pro recyklaci nebo likvidaci by měly
být používány schválené přepravní prostředky.
: 120108*. Tento kód je použitelný pouze pro dodaný produkt. Způsob použití může
ovlivnit zařazení odpadu po použití, viz Směrnici 2001/118/EC.
14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU
*
Číslo UN
- Třída nebezpečnosti ADR
- Obalová skupina ADR
Pojmenování látek přepravy (Proper
Shipping Name)
Značení ADR
:
:
:
:
3082
9
III
LATKA NEBEZPECNA ZIVOTNIMU PROSTREDI JINAK NEURCENA (C14-C17
chlorované parafiny)
- IMDG-Látka znečišťující moře
: Ano.
à
O ¿
|
15 INFORMACE O PŘEDPISECH
Symbol(y)
Obsahuje
R-věty
Cimcool Industrial Products B.V.
N
ê
: N - Nebezpečný pro životní prostředí
: C14-C17 chlorované parafiny
: R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana : 5 / 5
Revidovaná verze č. : 2
Datum revize : 8 / 2 / 2010
Nahrazuje : 20 / 4 / 2009
CIMTAP
C92027
15 INFORMACE O PŘEDPISECH (pokračování)
*
S-věty
: S60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy.
16 DALŠÍ INFORMACE
Informace o výrobku
Seznam souvisejících R výrazů (
nadpis 3)
Poznámka
Revize
: Produkt neobsahuje boráty , biocidy uvolňující formaldehyd , dietanolamin .
: R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
: Tento bezpečnostní list byl sestaven podle platných směrnic EU a platí pro všechny
státy, které tyto směrnice převzaly do své národní legislativy.
Směrnice 67/548/EEC;
Směrnice 88/379/EEC (1999/45/EC, 2001/60/EC, 2006/8/EC);
Nařízení (EC) č. 1907/2006.
Nařízení (EC) č. 1272/2008.
: 08/02/2010 Revize - viz: *
Národní předpisy:
Zákon č. 356/2003Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění včetně
všech změn.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Vyhláška č. 232/2004Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a
změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků v platném znění včetně všech změn.
POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou
však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití
nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů
na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli
spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl
by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.
Konec dokumentu
Cimcool Industrial Products B.V.
Download

bezpečnostní list cimtap