AUTO sport
ME V ZÁVODECH DO VRCHU
Rodinné SLAVNOSTI
Evropskému ‰ampionátu vrchafiÛ vládne 27let˘ ·panûl Ander Vilarino. A aby toho nebylo
málo, muziku tvrdí jeho otec Andrés – ãtyfinásobn˘ exmistr Evropy z let 1989 aÏ 1992.
FOTO: M. KOPEâEK, M. RÒÎEK A ARCHIV BURDA,
TEXT: M. RÒÎEK
SICE chtûl startovat s monopostem, ale osud rozhodl jinak. Otakar Krámsk˘ opût
sedí v Oselle a pere se
s Andrésem Vilarinem.
S
SLOVENSK¯ MATADOR Peter JureÀa se o evropsk˘ titul pokou‰í pfies 10 let. Letos
mu asi neunikne. Jistû mu pomÛÏe nejen ‰piãkové Mitsubishi Lancer Evo IX.
lavná rodina VilarinÛ úfiadovala v evropsk˘ch závodech do
vrchu uÏ loni, jenÏe bez k˘Ïeného efektu. Favorizovan˘ Ander
Vilarino hned v prvním závodû pomûrnû váÏnû havaroval a sezona
pro nûho skonãila. Nikdo v‰ak nepochyboval o tom, Ïe aÏ se vrátí,
v‰echny vy‰kolí. Toho jsme právû svûdky. S pfievahou vyhrává
jeden závod za druh˘m a kráãí k titulu mistra Evropy v prestiÏní kategorii 2. PÛvodnû se celého seriálu mûla zúãastnit také jeho mlad‰í
sestra Angela, jenÏe té se do cesty
postavilo neãekané tûhotenství.Její místo pohotovû zaujal otec a vrátil se v ãase o 15 let zpátky.
NAHÁNùNÍ FAVORITA
Italové ãekají na chybu Vilarina
FAUSTO BORMOLINI vymûnil Lolu za Reynard a vede armádu pronásledovatelÛ. Je nejrychlej‰í ze zbytku skupiny E2, ale na mladého Vilarina nestaãí.
54
A U T O H I T
Vrchafiská Evropa pamatuje roky,
kdy favorit byl neporaziteln˘.VzpomeÀme na Franze Tschagera, Pasqualeho Irlanda nebo Fabia Dantiho… Ti v‰ichni se zaslouÏili o to,Ïe
dnes se automobilové závody do
vrchu vnímají jako italská disciplína.
V kategorii 2 byl posledním ne-
italsk˘m ‰ampionem pfied 13 lety
Francisco Egozkue.
Musel by se stát zázrak,aby
italskou nadvládu letos nezlomil
Egozkueho krajan Ander Vilarino.
K dispozici má Reynard 01L Mugen
z japonské formule Nippon, kter˘
se ukazuje jako vhodné náãiní. Do
stejného vozu pfiesedl z Loly Ital
Fausto Bormolini a stal se ãekatelem
na chybu Vilarina. ZajíÏdí kvalitní
ãasy a vût‰inou si ohlídá 2.místo,ale
na ‰panûlskou superstar nemá. Poslední místo na stupních vítûzÛ b˘vá vyhrazeno pro dal‰ího italského
veterána Renza Napioneho,jenÏ pilotuje star‰í Reynard K02. Mezi siln˘mi tfiílitrov˘mi monoposty se pokou‰í prorazit pelhfiimovsk˘ Milan
Svoboda s Dallarou STV 302 a pokud zapr‰í, lehãí a ovladatelnûj‰í
dvoulitr se ukazuje jako v˘hoda.Na
suchu ov‰em proti pfiemotorovan˘m tfiílitrÛm nemá ‰anci. Stejnû
jako loni se do hodnocení skládají skupiny E2 a CN. PrototypÛ
se v‰ak schází málo a vût‰inou berou poloviãní body. Proto jejich pi-
PÒVODNù mûl pouze ‰éfovat rodinn˘
t˘m. Nakonec byl
okolnostmi donucen usednout za
volant. Legendární
Andrés Vilarino se
vrátil na místo ãinu.
OTEC SE SYNEM aneb rodinná idylka pfied
startem. Andrés Vilarino (vpravo) má
na kontû 4 tituly,
Ander Vilarino jede vstfiíc prvnímu.
k nûmu mûl hodnû blízko, ale zatím se nedoãkal. V‰echno nasvûdãuje tomu, Ïe letos to koneãnû vyjde. Mitsubishi Lancer skupiny
N by ho ke k˘Ïené metû mûlo
dovézt. Trojnásobn˘ ‰ampion
z Chorvatska Niko Puliã se vrátil
na místo ãinu,ale provázejí ho technické problémy, kvÛli nimÏ ztratil
hodnû bodÛ. Petr Vojáãek sice ‰ikovnû diriguje svoji suitu pod praporem Superproduction, ale titulu
se asi ani letos nedoãká.To by musel poráÏet v Monaku Ïijícího Itala Bediniho, kdyÏ se tu a tam objeví na startu. Nutno podotknout, Ïe
ani JureÀa není bezchybn˘. Ve
·ternberku podlehl hned dvojici ãesk˘ch jezdcÛ, z nichÏ
17letého Miroslava Jake‰e
mÛÏeme oznaãit za budoucnost automobilového sportu.
Vykr˘t
Doplnit stín
do ztracena
loti nemohou plnohodnotnû promluvit do pofiadí na pfiedních pfiíãkách.Andrés Vilarino startuje s leto‰ní specifikací vozu Norma M20
Honda a ve skupinû CN si zatím vede nejlépe, byÈ nic jistého nemá.
Otakar Krámsk˘ bojuje nejen s Vilarinem,ale také se smÛlou.Pfii zku‰ebním startu na domácím mistrovství zcela zru‰il monopost
a musel „oprá‰it“ prototyp. Osella
PA 20/S BMW uÏ má nejlep‰í léta za
sebou,o ãemÏ kromû Krámského ví
své také Lanfranco Evans startující
s ex-Napioneho spiderem.
PROTOTYPY skupiny CN se
scházejí v nedostateãném
poãtu. Pravidelnû b˘vají
na startu jen 4. Pokud „cé-enka“ nezajdou na úbytû,
je jejich budoucností tato
Norma M20 s dvoulitrov˘m motorem Honda.
OBTÍÎNÉ HLEDÁNÍ
Nelze si nev‰imnout toho, jak kdysi
hojnû obsazovaná kategorie 1 skomírá. Pfiedev‰ím skupina A strádá.
Letité vozy BMW M3 doÏívají a náhrada za nû se ner˘suje. „Enka“ dnes
bûÏnû zajíÏdûjí lep‰í ãasy, coÏ pro
skupinu A není dobré vysvûdãení.
Chtûlo by to více novûj‰ích modelÛ,
ale kde na nû vzít… Proto zdaleka
nejvíce úãastníkÛ paradoxnû startuje ve volné skupinû E1. Tato v‰ehochuÈ cestovních vozÛ se ov‰em do
ME nezapoãítává a upfiímnû fieãeno, z dÛvodu naprosté nesoumûfiitelnosti je to dobfie.
Tady totiÏ platí, Ïe co
exempláfi, to unikát.
Kudy tedy vede
cesta ven?
Vozy GT zjevnû nejsou tou pravou
alternativou. Letos poprvé byla vypsána samostatná klasifikace pro tfiídu Super 2000, ale zatím ji obsazuje
pouze Ital Claudio Giobbi s Alfou Romeo 156. Pfiedpisy povolují nejen
okruhovou variantu, ale také soutûÏní specifikaci. BohuÏel i v tomto pfiípadû zfiejmû dobr˘ úmysl narazí na finanãní nároãnost. Super 2000 stojí
podstatnû více neÏ ‰piãkové „enko“
typu Mitsubishi Lancer Evolution IX ãi
Subaru Impreza
WRX STi.
Vykr˘t
Doplnit stín
do ztracena
JEDIN¯M pravideln˘m úãastníkem ME
s dvoulitrov˘m monopostem je ãesk˘ jezdec Milan Svoboda. S tfiílitry bojuje stateãnû, ale kdyÏ nezapr‰í, nemá ‰anci.
BL¯SKÁNÍ NAD TATRAMI
Doãká se JureÀa koneãnû triumfu?
Více neÏ 10 let usiluje Slovák Peter
JureÀa o titul mistra Evropy.Tfiikrát
A U T O H I T 55
Download

54_55_Sport1 - sportfotky.cz