ČTRNÁCTIDENÍK
!
!
!
!
ČÍSLO 25
ROČNÍK XXII
20. PROSINCE 2012
CENA 10 Kč
PŘEDPLATITELÉ 9 Kč
Město pokračuje v projektu Čistá řeka Bečva 2 – strana 2
Porota vybrala vítěze fotografické soutěže – strana 5
Rozhovor s autorkou úspěšné výstavy Prababička v kuchyni – strana 8
Den otevřených dveří na SŠIEŘ i s kadeřnickou soutěží Šarm – strana 9
Zastupitelé se letos
sešli naposledy
V úterý 11. prosince se konalo na rožnovské radnici
poslední letošní zasedání zastupitelů, celkově již 14.
v tomto volebním období. Naplánovány byly důležité
body, především rozpočet města na rok 2013.
Na úvod jednání, kterého se zúčastnili
všichni zastupitelé, byly do programu
přidány dva body o budoucí činnosti
kontrolního výboru. Ten se podle všeho
zaměří na kontroly placení nájemného
v městských bytech a na kontrolu městské policie.
Poté se při projednávání kontroly
o plnění úkolů zastupitelstva města
strhla slovní přestřelka, která byla
ještě vyostřena použitými mikrofony.
Ivo Jelínek (SNK-ED) se dožadoval
odpovědi na svůj dotaz, který zaslal starostce města Markétě Blinkové (ODS).
Když mu sdělila, že odpovídat nehodlá,
dostalo se jednání do slepé uličky.
Do debaty se přihlásil i Ivo Hanáček
(ODS), který upozornil, že dotaz neodpovídá jednacímu bodu. Ivo Jelínek
přesto na odpovědi trval a odmítal se
vzdát slova. Výsledkem byla vzájemná
překřikovaná, kvůli níž byla po 14 minutách zasedání vyhlášena přestávka.
Po ní, pro mnohé překvapivě, nedošlo na další obstrukce a pokračovalo se
v jednání. Předneseny byly informace
o generelu dopravy, jehož analytická část
je již hotová. Z přednášky Pavla Roháče
vyplynuly hlavní problémy rožnovské
dopravy – parkování v centru města, křižovatka u Janíka, která by měla mít lepší
ovládací systém, a absence stezek pro
cyklisty. Návrh řešení těchto potíží by
měl být obsažen v druhé části generelu.
Poté byla přednesena zpráva o činnosti rady města, na kterou navázala
očekávaná opatření vyplývající z lesnického a ekonomického auditu Měst-
ských lesů. O tomto bodu píšeme více
na straně 2.
Následovala
podání
finančního
odboru, mezi nimiž bylo nejdůležitější
schvalování rozpočtu na rok 2013.
O něm se dozvíte více na jiném místě
této strany. Zbylá podání včetně dalších
rozpočtových opatření se veskrze točila
okolo schválení smluv o poskytnutí
dotace občanským sdružením Hockey
club Rožnov, FC Rožnov a TJ Rožnov.
O tomto jsme informovali již v minulém čísle – jde o finance, o které tyto
sportovní organizace přišly mimo jiné
v důsledku změny loterijního zákona.
Na to se ozvali zástupci Strany zelených
(František Šulgan a Petr Jelínek), kteří
pravidelně kritizují dotace mimo grantový systém pro sportovní organizace.
Přihlásila se starostka Markéta Blinková,
a poukázala na to, že letos se ne vlastní
vinou dostaly do svízelné situace nejen
sportovní organizace, ale také sociální,
kterým město rovněž přispělo. Nakonec byly tyto dotace schváleny, stejně
jako provozní dotace pro Krytý bazén
a Komerční domy. Z dalších podání prošla Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích č. 3/2012, které zůstávají
stejné jako loni, jen s úpravou, již prosadil Radim Janča (VV). Ta poskytuje
úlevu z poplatku na psa pro příští rok ve
výši 200 korun pro ty, kteří si jej nechají
očipovat.
Mezi jednotlivá podání finančního
výboru se ještě vklínila informace
o vlivu Dezy na ovzduší v Rožnově.
(Pokračování na straně 2)
Vánoční atmosféru v Rožnově tradičně zpestřil jarmark ve Valašském muzeu v přírodě. Ten se konal o uplynulém víkendu v sobotu
15. a neděli 16. prosince. Jeho součástí byly i Vánoce na dědině.
Foto: Lukáš Perutka
Rozpočet města na rok 2013 schválen
Starostka Markéta Blinková: K rozumně
připravenému rozpočtu měli zastupitelé
pouze jednu změnu.
Hlavním bodem posledního letošního
setkání rožnovských zastupitelů bylo
11. prosince schvalování rozpočtu na rok
2013. Ten byl nakonec přijat poměrně
jasně a oproti předkládanému návrhu
pouze s jedinou změnou.
„Na rozdíl od původního návrhu
rozpočtu byl konečný návrh doplněn
o srovnávací tabulku mezi rokem 2012
a 2013, takže nyní už každý vidí, které
položky se snižují a které zvyšují. Další
mé výhrady se týkaly výběru investičních akcí a způsobu jejich financování.
Dvě investiční akce, oprava podchodu
a oprava asfaltu na lávce u knihovny
a úprava přechodu u knihovny nebudou
financovány z fondu rozvoje nové technické infrastruktury, ale z běžných příjmů. Ve fondu tak zůstane rezerva pro
skutečnou investici do inženýrských sítí.
Zdroj financí z běžných příjmů rozpočtu
byl sestaven takto – zrušením nákupu
pozemku (parkoviště) od TJ za 1,6 milionu Kč, protože ho v minulosti dostali
zadarmo; přesunutím projektu kruhové
křižovatky u Rosavy až na rok 2014,
čímž se získá 150 000 Kč; snížením
odhadu ceny opravy podchodu z 0,5
mil. na 0,4 mil. a zapojením přebytku ve
výši 200 000 Kč vytvořeného rozpočtovým opatřením č. 5,“ vysvětlil změnu její
navrhovatel Jiří Brož (TOP 09).
Zároveň ale dodal, že k rozpočtu má
ještě výhrady, o kterých by se mělo dále
jednat. Ty se týkají především provozních výdajů města a rozdělení příjmů
z hazardu subjektům z oblasti sociální,
kulturní a sportovní. „Do 20. 1. 2013
se uskuteční porada koaličních zastupitelů, na které budou projednány návrhy
s cílem dosáhnout efektivnějšího modelu
řízení města a MěÚ dostal za úkol vypracovat model financování provozu jednotlivých sportovních zařízení a model
rozdělování financí z hazardu. Termín
zpracování návrhů je spojen s termínem
očekávaného inkasa doplatku financí
z hazardu za rok 2012, tj. cca březen
2013,“ nastiňuje další jednání Jiří Brož.
(Pokračování na straně 2)
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! HUTISKO-SOLANEC
! VIGANTICE
Město přijalo opatření
v Městských lesích
Vánoce nejsou jen
svátky klidu
Víčka pro Klárku
Dárek pro hasičky
Prakticky dva roky trvající kauza
rožnovských Městských lesů, zdá se,
dospěla ke svému konci. Na posledním
jednání rožnovských zastupitelů, které
se konalo v úterý 11. prosince, informoval místostarosta Václav Mikušek
o opatřeních, která město přijalo v této
společnosti na základě zpracovaných
analýz bývalého zastupitele Tomáše
Hradila, a auditu, který si nechalo
zpracovat na Zemědělské fakultě Mendelovy univerzity. Tyto úpravy město
připravovalo již půl roku. O jednotlivých změnách se dočtete dále v listu.
Tradiční představa o vánočních svátcích
spočívá v trávení v rodinném kruhu. Přesto se v tomto čase koná řada nejrůznějších akcí. Jejich přehled naleznete nejen
tradičně na straně 11, ale také na straně
4. Mezi typické kulturní akce vánočních
svátků již léta patří také koncert amatérských kapel z Rožnova a jeho okolí Ein
Kessel Buntes. Ten letos opět pořádá
T klub – kulturní agentura v sobotu 29.
prosince od 20 hodin v clubu Freeško
v Rožnově. Letos vystoupí čtyři kapely:
Koridor, Airshit, Černí berani a Stern.
Fanoušci jsou srdečně zváni.
Hned dva záslužné činy si připsaly
na své konto děti z mateřské školy
v Hutisku-Solanci. Sběrem víček od
PET lahví se zapojily v rámci environmentální výchovy do soutěže Nakrmte
Plastožrouta. Během jednoho měsíce
jich nasbíraly plný koš. Výtěžek pak
chtějí věnovat zdravotně postižené
dvouleté Klárce ze Zlína na zakoupení
potřebných rehabilitačních pomůcek.
Hravou a nenásilnou formou se učí
pomáhat druhým a také vnímat přírodu
a svým chováním se o ni starat. Poděkování za to patří především jejich učitelkám. Děvčátka a chlapci z této mateřinky totiž nepomáhají poprvé.
Na Bystřičku ženy z SDH Vigantice
nevzpomínají rády. Když tam letos závodily v požárním sportu, byly diskvalifikovány. Službu tehdy vypověděl starý hasicí
stroj, který nedovolil vigantickým závodnicím pokořit 20sekundovou hranici. Jen
jednou se zadařilo - v dolnobečvanské soutěži O Štít Radhoště, kde se blýskly časem
19:90 a získaly čtvrté místo. Uvážíme-li,
že se zastaralou „šestnáckou“ vybojovaly
vigantické závodnice celkové třetí místo,
máme se na co těšit v příštím roce. Vigantický tým už má pod střechou nablýskanou novou mašinu a pravidelně trénuje
i v zimě v místní tělocvičně. A navíc vydal
kalendář, který stojí za podívanou.
"
Strana 2
" Strana
11
"
Strana 6
"
Strana 8
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 2
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
Projekt Čistá řeka Bečva bude pokračovat
! ŠPANĚLSKÁ VESNICE
Úspěšný projekt, který se realizoval před šesti lety, bude
mít své pokračování. Momentálně se ale čeká na vyřešení stížnosti na ÚOHS, která brzdí začátek realizace.
Minule jsem na tomto místě psal o tom,
co nás letos potkalo (a v pátek možná ještě potká), proto mi dovolte napsat krátce
o tom, co nás nemine v příštím roce.
Především je to výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na naše území, což je akce,
na niž se Zlínský kraj připravuje poslední
dva roky. Velkolepé akce jsou naplánovány jednak ve Velehradě a snad také na
Radhošti, když už tam oba mají sochu.
Druhým velkým podnikem bude hned ze
startu příštího roku první přímá prezidentská volba. Tady ale bude ještě záležet na
stížnostech, které bude řešit Ústavní soud.
Volba se tak může oddálit a my se ocitnout bez hlavy státu. Netřeba ovšem panikařit, v roce 2006 jsme byli například bez
vlády a na toto období stále někteří z nás
vzpomínají s láskou.
Ať už ale k volbě dojde, nebo ne, podle
všeho se zdá, že nezůstaneme tak jako
tak ušetřeni volebních agitačních klipů
jednotlivých kandidátů. Někdo si sice
nedokáže představit sladění programu
Vánoc a předvolebních klipů, ale hlavně milovníci dadaismu, k nimž se hlásí
i autor těchto řádků, s tím nemají problém. Vždyť, kdo by si nechtěl pustit mezi
těmi všemi dokola ohranými Popelkami,
pyšnými, smutnými, spícími princeznami
něco pořádného.
Šlágrem se jistě stane Šípkový Karlík,
o spícím knížeti nebo typicky český
Honza Neschovsa, o neohroženém chalupníkovi, který se před nikým neschovává a třeba to dotáhne i na hlavu státu.
Fanoušci modernější podívané se již
zcela jistě těší na pokračování Avatara,
které sice James Cameron plánoval na
rok 2016, ale čeští fandové se dočkají již
o Vánocích. Na silvestra se zase pomějí
příznivci oslav, alkoholu a večírků - premiéru budou mít Tři becherovky do skla,
skeče se svými bonmoty předvádí Miloš
z Vysočiny. Bohužel se zdá, že nakonec
nebudou promítnuty opravdové filmové
špeky - První samuraj a pokračování
Uprchlíka, kde nebude tentokrát běhat
Harrison Ford, ale naopak Vladimír,
o němž se kdysi zpívalo, že má jednu
ruku dlouhou. Tak třeba na ně dojde
ještě v průběhu roku.
Ať už tak patříte k příznivcům předvolebních klipů nebo vám otravují život,
vždy nakonec bude záležet na vás, jak
vánoční svátky a ostatně i celý příští rok
prožijete. Za redakci Spektra Rožnovska vám v každém
případě p
ať svátky p
te v pohod
zdraví a d
nového rok
2013
všechno
nejlepší.
Čistá řeka Bečva byl projekt, který se
realizoval mezi roky 2005 a 2006 po
šestiletém přípravném období. Jeho
hlavním cílem bylo odkanalizovat 15
měst a obcí na Vsetínské a Rožnovské
Bečvě. K projektu se připojilo také
město Rožnov pod Radhoštěm a stejně
jako ostatní obce na Vsetínsku se přidalo i k jeho pokračování.
Pokračování Čisté řeky Bečvy řeší
výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami
v 16 obcích bývalého okresu Vsetín.
Prioritně řeší aglomerace s počtem obyvatel nad 2 000. Skládá se ze tří dílčích
projektů stokování a čištění odpadních
vod v délce 168,3 km, včetně odbočení.
Geograficky je rozdělen na tři části
– Vsetínsko, Velkokarlovicko a oblast
Valašského Meziříčí a Rožnova p. R.
V našem městě se konkrétně projekt
týká výstavby stok bez odbočení v délce
15 074 m, odbočení pro nemovitosti
Zapojte se do diskuze na našem novém blogu.
http://spektrumroznovska.
blogspot.com/
v délce 1 832 m. Celkem by mělo být
napojeno 1 625 nových obyvatel.
Na projekt přispěla i Evropská komise
54 852,239 euro. Přidělení příspěvku bylo
podmíněno provozováním vodohospodářské infrastruktury subjektem ve 100 %
vlastnictví veřejného sektoru a za tímto
účelem byla v červnu založena Valašská
vodohospodářská, a. s.
Projekt Čistá řeka Bečva 2 se prodiskutoval i na prosincovém setkání rožnovských zastupitelů, kde o jeho dosavadním průběhu informoval místostarosta Alois Vychodil. Už teď je jasné, že
Rožnov nakonec zaplatí za celý projekt
méně, než se počítalo. „U některých staveb je vysoutěžená cena vyšší, u většiny
je ale výrazně nižší. Celkové náklady
se odhadovaly na 145 849 681 Kč bez
DPH, ale vysoutěžit se podařilo částku
84 141 441 korun. V rozpočtu je i rezerva
ve výši 10 % nabídkové ceny a částka
všeobecných položek (6 791 000 Kč),
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
10. ledna 2013!
Vážení čtenáři Spektra,
už tradičně se před Vánocemi objevuje na těchto stránkách
zamyšlení zdejšího faráře. Nerad bych rušil zavedené tradice, ale naopak jsem rád a moc děkuji redakci za možnost
vstoupit skrze jejich noviny do veřejného prostoru města.
Připadá mi, že díky komunikačním
technologiím, dopravní dostupnosti, vzdělání apod. jsme jako lidé schopni obsáhnout stále větší prostor lidského vědění
a také vstupovat na této zemi na místa,
o kterých bychom dříve jen mohli snít.
A s množstvím vědomostí a zkušeností
jsme v neustálém pokušení se k něčemu
vyjadřovat a něco hodnotit. Naše pohledy
bývají různé a ochota přijmout názor druhého taktéž. Je však jedno téma, a jsou
jimi právě Vánoce, které nás alespoň
v tom nejzákladnějším nerozdělují. Totiž
v názoru, že jde o čas určený pro lásku.
Možná chápanou různě a v různých podobách, ale pro lásku, která se dává a působí
tím radost.
Víte, když jsem před rokem přišel do
tohoto města, velmi brzy jsem si všimnul jedné charakteristické „vlastnosti“
zdejších obyvatel. Nevím, jak to nazvat,
ale snad tím staročeským „pospolitost“.
Totiž touha být spolu. A přes všechny
třenice každodenního života ji vidím
dodnes. Projevuje se především při
veřejných setkáních, ať už jde o rozsvícení vánočního stromku, zahájení trhů,
v tyto dny probíhající adventní koncerty v kostele nebo vánoční prohlídky
betlémů. Je krásné pozorovat lidi, jak je
jim spolu dobře.
Napadlo vás někdy, proč se tak rádi
díváme do betléma? Když jsem se tak
loni o Vánocích modlíval v kostele,
přicházeli rodiče s dětmi podívat se na
betlém a já jsem žasl. Jak je možné, že
i ti největší racionalisté, když ukazují
svým dětem jesličky, nemohou zakrýt
zanícenost a zvláštní výřečnost, která
jim evidentně při jiných příležitostech
není vlastní? Přikládám tento zvláštní
úkaz srdci. Ne srdci jako orgánu. Ale
onomu tajemnému místu, které tvoří
samou podstatu nás samých. Oblasti
našeho nitra zasaženého láskou, na
niž se už nedá zapomenout. A i když
je někdy zakryta stovkami vrstev povinností či zklamání, vyplouvá na povrch
a rozkvétá jako leknín, kdykoli k tomu
jen dostane příležitost. Vánoce jsou
zvláštním časem rozpomínání si na
lásku, a tedy i časem květů zračících se
na tvářích většiny lidí. Ten zvláštní jas
tváře se po celé generace snažili zaznamenat i ti, kdo vyřezávali postavičky
do našich betlémů. Proč? Byla v tom
touha ukázat na příčinu radosti – na
postavu Ježíška. V bibli se říká, že „Bůh
je láska“ a tak všichni, kdo jsou k němu
otočení čelem, přirozeně odrážejí onen
lesk lásky na svých tvářích.
Moc nám všem přeji, aby se letošní
svátky staly časem pokojného přebývání v lásce.
P.S. Každý den bude odpoledne otevřený kostel. Přijďme se podívat na
zmiňovaný lesk tváří postaviček v betlémě, třeba nám pomůže udržet si ho
i na vlastních tvářích.
P. Kamil Obr,
farář římskokatolické farnosti
Všech svatých v Rožnově
Vánoční provoz na městském
úřadě a v infocentru
Provoz Městského úřadu v Rožnově
pod Radhoštěm bude v období vánočních svátků omezen. Veškeré budovy
MěÚ budou pro veřejnost uzavřeny
od čtvrtka 27. prosince do pondělí 31.
prosince 2012. Turistické informační
centrum města bude mít uzavřeno
pouze v době vánočních svátků 24.
- 26. 12. a na Nový rok 1. 1. 2013.
V období mezi vánočními svátky
budou všechny budovy rožnovského
městského úřadu uzavřeny. „Výjimkou bude pouze kancelář č. 104 v pří-
zemí hlavní budovy na Masarykově
náměstí, kde budou ve dnech 27. 12.
a 28. 12. 2012 vydávány pouze voličské průkazy,“ uvedl tajemník MěÚ
Miroslav Martinák.
Turisté, kteří na přelomu roku zamíří
do rožnovského informačního centra, najdou dveře zavřené pouze
od 24. do 26. 12. 2012 a 1. 1. 2013.
V ostatní dny bude provoz kopírovat
standardní pracovní dobu s výjimkou
Silvestra, kdy bude otevřeno pouze
do 12.00 hod.
Tomáš Gross
Ilustrační foto.
které si podle poměru vykonaných prací
rozčlení Rožnov a Valašské Meziříčí,“
vysvětlil na zasedání Alois Vychodil.
Projekt je tak sice pečlivě naplánovaný, ale momentálně stojí. „Na vsetínskou část podal jeden z uchazečů
o realizaci námitky, kterým zadavatel
Foto: Lukáš Perutka
nevyhověl. 15. listopadu byl ale podán
návrh na ÚOHS k přezkoumání úkonů
zadavatele vsetínské části. Po dobu přezkumu ÚOHS nebudou práce zahájeny
ani na Velkokarlovicku, ani v oblasti
Valašského Meziříčí a Rožnova p. R.,“
uzavřel Alois Vychodil.
-lup-
Město přijalo nová opatření
v Městských lesích Rožnov
Dva roky již trvá silně medializovaná
kauza městských lesů v Rožnově. Město
přijalo opatření vyplývající z lesnického
a ekonomického auditu Městských lesů,
který si nechalo v tomto roce zpracovat.
Prosincové zasedání zastupitelů se
mimo jiné týkalo také Městských lesů
Rožnov. Místostarosta Václav Mikušek
na něm prezentoval nová opatření, která
město v této firmě zavede, či již zavedlo.
Podle jeho slov z auditu vyplynulo, že
lesnická část je bez chyb a hlavní úpravy
se týkají mezd jednotlivých pracovníků.
Vysoké režijní náklady společnosti byly
citovány i autory auditu na zářijovém
zasedání zastupitelstva.
Mezi další opatření, která místostarosta Mikušek zmínil, patří nový způsob
sortimentace dříví a jmenování nové
dozorčí rady ve složení: Jaroslav Jurek,
Milan Janík, Josef Dobeš. Zvýšen byl
také pronájem lesů na 4 miliony korun
za rok. Lesnický obchod, jehož hospodaření bylo také projednáváno, bude
řešen od 1. února následujícího roku.
Dostalo se také na strukturu a sortiment dřeva. Analýza bývalého zastupi-
tele Tomáše Hradila ve svých číslech
uváděla diametrálně odlišná čísla, než
vykazovaly v minulosti Městské lesy.
Podle Václava Mikuška ale byla čísla
z analýzy hodně přehnaná, což dokázal
prodej dřeva na stojato, který byl proveden ve třech lokalitách.
Po místostarostovi vystoupil také
nový předseda dozorčí rady Jaroslav
Jurek, který zhodnotil stav městských
lesů, podobný, jako mají například
v Brně. Na druhou stranu se zavázal,
že budou pracovat na koncepci lesů
a jejich dalším využití.
Na zasedání, nyní již jako občan, vystoupil také Tomáš Hradil, který vyjádřil spokojenost s opatřeními a že jeho práce nebyla
promarněna. Nicméně mu schází vyvození politické odpovědnosti, rada města
podle něj funkci valné hromady nezvládla.
Debatu pak uzavřel místostarosta
Mikušek s tím, že nikdo netvrdil, že
situace v lesích byla ideální a jsou rádi,
že někdo na problém upozornil, aby se
dělaly věci lépe. Na druhou stranu ale,
podle jeho slov, audit neříká, že se ve
společnosti dělaly zásadní chyby, což
potvrdilo i šetření Policie ČR.
-lup-
Zastupitelé se letos sešli naposledy
(Pokračování ze strany 1)
K této problematice byl přizván
expert Jakub Bucek, který tento vliv
zhodnotil jako velice malý. František
Šulgan, který o tuto zprávu několikrát
usiloval v minulosti, s ní byl spokojen,
jen mu mezi výčtem hodnocených
zplodin chyběl naftalen.
Další podání (odborů správy majetku
a rozvoje) byly rychle schváleny, stejně jako
odměny pro členy výborů za rok 2012.
Na samotný závěr byly předneseny
informace o cenách vodného a stočného na příští rok. Tyto poplatky se
zvýší v Rožnově ze 72,28 korun za m3 na
74,29 korun, za předpokladu, že příští
rok bude DPH 15 %. Rožnov tak zůstane
někde v průměru České republiky. Na
druhou stranu předkladatel této informace Alois Vychodil (ODS) upozornil
na to, že Vodovody a kanalizace Vsetín
budou realizovat v Rožnově v roce 2013
investice za více než 8,25 milionu korun
na opravy vodojemů a prodlužování
vodovodních řadů. Posledním bodem
byly informace o stavu projektu Čistá
řeka Bečva 2, o nichž píšeme na jiném
místě této strany.
Lukáš Perutka
Rozpočet města na rok 2013 schválen
(Pokračování ze strany 1)
Rozpočet byl nakonec schválen s příjmy i výdaji ve výši 243 850 000 korun.
Oproti loňskému roku se tak předpokládají nižší příjmy o cca 10 milionů , což je
způsobeno tím, že se v roce 2012 dočerpávalo 25 milionů z úvěru přijatého
v roce 2011. Nižší příjmy logicky znamenají i menší náklady. „Nižší výdaje
v roce 2013 jsou dány menšími investičními výdaji, než tomu bylo v předchozích letech. Mezi roky 2010 a 2011 došlo
k razantnímu snížení provozních výdajů
o cca 20 mil. Kč. Splácí se staré úvěry
a investiční výdaje v částce 42 369 tis.
budou financovány v částce 11 926 tis.
Kč z dotací a zbývající část z běžných
příjmů města. Nový úvěr si město brát
nebude. Provozní výdaje budou na 99 %
roku 2012, tzn. že nedochází k jejich
zvyšování,“ uvedl tajemník rožnovského
městského úřadu Miroslav Martinák
s tím, že tyto investiční akce a splátky
starých úvěrů bude město realizovat
i díky novému rozpočtovému určení
daní, které by do městské kasy mělo přisypat přibližně 15 milionů korun. Mezi
investice bude patřit například druhá
etapa varovného a rozhlasového systému města, realizace technologického
centra, zateplení MŠ 1. máje 1153 nebo
výstavba kanalizace na ulici Letenská.
S rozpočtem je spokojena starostka
města Markéta Blinková. „Rozpočet
Rožnova na rok 2013 je postaven tak,
aby nadále snižoval zadlužení města.
Jednotlivým odborům MěÚ i příspěvkovým organizacím města jsme opět
nařídili úsporná opatření. Svědčí to
o rozumně připraveném návrhu hospodaření města na příští rok,“ uzavřela
Markéta Blinková.
-lup-
O tom, co nás v budoucnu
čeká, pokud nějaké bude.
Lukáš Perutka, šéfredaktor
! BLESKOVKY
! Upozornění
Odbor správy majetku Městského úřadu
v Rožnově upozorňuje na změnu termínu
svozu pytlového tříděného odpadu během
vánočních svátků. Svoz žlutých a oranžových pytlů bude místo pondělí 31. 12. 2012
přesunut na středu 2. 1. 2013. V roce 2013
zůstává pravidelný svoz vždy na liché pondělí. To znamená, že následný svoz bude
14. 1. 2012. Děkujeme všem občanům
města za aktivní zapojení do třídění odpadů. Vážíme si Vaší spolupráce a přejeme
Vám klidné vánoční svátky v kruhu nejbližších.
OSM MěÚ Rožnov
! Okradená seniorka
Koncem minulého týdne okradli v Rožnově pod Radhoštěm seniorku. Krádež
vysoké finanční částky oznámila osmdesátiletá paní z Rožnova p. R. v sobotu
odpoledne. Tu oslovila uplynulý čtvrtek
na ulici před domem neznámá žena.
Vloudila se jí do bytu s tím, že je vlastně
sousedka a bydlí o pár pater níž, a chtěla si s paní jen popovídat. Policie seniory
důrazně varuje před podvodníky, kteří se
snaží pod různými záminkami dostat do
bytů či domů a staré lidi okrást. -red-
! Pozvánka
Jedenáctičlenný rožnovský Klub parkinsoniků byl založen 28. listopadu. První
společné cvičení se koná 9. ledna v 15.30
hodin ve studiu Zdravé já na Masarykově náměstí v Rožnově. Kontakt na
zástupce klubu je 777 276 470, e-mail:
[email protected]
-VS-
KULTURA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
STRANA 3
Koncert v domově pro seniory
Adventní koncert.
Foto: Domov pro seniory
Den 1. 12. 2012 byl dnem konání 1. adventního koncertu v Domově pro seniory
v Rožnově pod Radhoštěm. Na letošním
koncertu vystoupili hosté z Valašského
souboru písní a tanců Beskyd.
Jejich vystoupení bylo opravdu nádherné. Celý program byl situován do
vánoční atmosféry. Samotné vystoupení
všechny přítomné zcela nadchlo, připomnělo dobu adventní a určitě si každý
v sobě odnesl tu krásnou pozitivní atmosféru spojenou s uměleckým zážitkem.
Tímto bychom chtěli za sebe i za naše
seniory poděkovat za krásné chvíle společně prožité s účinkujícími. Velice si
ceníme také toho, jak byl vlastní program
s citem připraven.
Také nelze opomenout dojemné chvíle,
kdy na konci adventního koncertu předaly děti ze souboru našim seniorům přáníčka k nadcházejícímu roku.
Nakonec nezbývá, než ještě jednou všem
z Valašského souboru písní a tanců Beskyd poděkovat a budeme se opět těšit na
další milou spolupráci.
Ladislav Drozd
Druhý adventní koncert podpořil Iskérku
Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm
a blízkého okolí opět dokázali, že mají
srdce na správném místě. Řada z nich si
totiž v neděli 9. prosince nenechala ujít
v pořadí již 2. adventní koncert v kostele
Všech svatých s vědomím, že výtěžek z něj
podpoří klienty místního Sociálního centra denních aktivit Iskérka, které se
věnuje lidem s duševním onemocněním.
Druhý adventní koncert v Rožnově
nepřilákal pouze zvědavce nebo posluchače lačné chrámových chorálů,
zvuku cimbálu či recitace příjemných
básní. Mnozí totiž dorazili s jasným
cílem, aby dali najevo, že jim osud klientů Iskérky, kteří měli v životě méně
štěstí, prostě není lhostejný. „Děkujeme
každému, kdo přišel. Velice nás těší, že
i v té dnešní všelijaké době se najdou
tací, kteří si uvědomují, že existuje i svět
okolo, dokážou se povznést nad sebe
sama a myslet na druhé,” prohlásila
bezprostředně po koncertu ředitelka
Iskérky Tereza Tichá. Sociální centrum denních aktivit Iskérka zaměřené
na podporu klientů s psychiatrickými
diagnózami funguje v Rožnově pod
Radhoštěm již 9. rokem. Přestože působení v regionu bylo zpočátku doprovázeno nemalými komplikacemi, dnes si
svou usilovnou prací Iskérka zasluhuje
pozornost. Ocenili to také návštěvníci
2. adventního koncertu, kteří na provoz sociálního zařízení přispěli částkou
přesně 10 756 Kč. „Nejde jen o peníze,
ale je dobré, že lidé podporují organizace, jako je Iskérka a mnohé další
podobné, že se daří adventní koncerty
realizovat, že mají tradici, že lidé jsou
prostě zvyklí chodit,” shrnuje závěrem
Tereza Tichá. Velké díky patří však
nejen všem příchozím, ale i těm, kteří
se koncertu účastnili jako účinkující.
V programu vystoupili žáci literárně-dramatického oboru s básničkami,
povídkami a příběhy z doby vánoční
pod vedením svých pedagogů, sólisté,
cimbálová muzika Kotula s repertoárem klasické a středověké hudby.
Alena Jbaili
Pí a jeho život
Od čtvrtka 3. do neděle 6. 1. ve 20.00
hodin
Tajwanský oscarový režisér Ang Lee se
po pár letech vrací na scénu a natočil
něco, co by se dalo nazvat čistým průměrem jeho tvorby. Pí je příběh indického
chlapce, jehož rodiče vlastní zoologickou
zahradu. Rozhodnou se i se zvířaty přestěhovat do Kanady, ale jejich loď ztroskotá a Pí se ocitne na záchranném člunu
jen ve společnosti tygra.
Pí a jeho život je adaptací ceněné knihy
Yanna Martela, která získala několik ocenění. Podle některých ohlasů jde o velice
věrnou a skvěle provedenou adaptaci. Na
druhou stranu to prozrazuje, že problém
scénáře k filmu, který není úplně dokonalý, tkví už v jeho předloze, která zřejmě
nebude intelektuální veledílo, jak se na
první pohled tváří, a jde spíše o zvláštní
New Age pamflet. Film (a tedy zřejmě
i kniha) se totiž vyhýbá jakýmkoliv závěrům a spoustu věcí jen tak naznačuje,
pomrkává na diváky, aby si z toho všeho
povídání vybrali to svoje. To samozřejmě
může někomu vyhovovat, na druhou
stranu tím tvůrci připravují diváka o jedno
z jeho největších potěšení, když pochopí,
co tím „chtěl básník říci“. Schopnost
docenit film tak v mnohém závisí na
tom, do jaké míry vám bude vadit, že film
prakticky nemá názor a ze všech ožeha-
vých témat vybruslí stylem – mohlo to
být takto, ale taky takto. Vyberte si.
Právě nedotaženost příběhu je hlavním
úskalím filmu, protože všechno ostatní
funguje skvěle. Výtvarná stránka je
úchvatná, potopení lodi je spektakulární a z velké části počítačový tygr je
jednoduše bezchybný. Na internetu je
také film skloňován v souvislosti s dechberoucím způsobem použití 3D, které
má po dlouhé době v nějakém filmu
své opodstatnění. Což ale v Rožnově
nedoceníme.
Herecké výkony zúčastněných nejsou
na Oscara, ale neurazí. Jejich jedinou
potíží je rozhodnutí českého distributora uvádět film v českém znění – to je
opravdu smrtící.
V kostce tak je Pí a jeho život rozhodně
filmem, který stojí za vidění. Bohužel
je to typická ukázka toho, když forma
předčí obsah. Pokud si tak mnuli producenti ruce nad případnými žněmi při udílení filmových cen, kromě těch trikových
to zřejmě nedopadne. Něco mi říká, že
takhle si to zrovna tvůrci nepředstavovali.
Hodnocení: 70 %
Lukáš Perutka
Co dát dětem pod stromek?
Před koncem roku je to ve všech rodinách
stejné. Všichni hrajou betla, že letos se na
Vánoce vyprdnou, nebudou uklízet, stre-
beletrie (příběhy, pohádky, leporela,
komiksy…). Možná je to dojem velmi subjektivní, ale více než 12 000 knih pro děti
a mládež je číslo veliké.
sovat, péct, dárky nakupovat… Že si prostě natáhnou nohy a maňana. Letos navíc
vše okořeněno bonusem v podobě konce
světa, tak jak jej neznáme. Haha. Vtipe,
vylez. No, ale vážně.
Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste
svým dětem nadělili pod stromek průkazku do knihovny? Myslím si, že to může
být pěkný dárek, který má i praktický
a pedagogický rozměr. Proč si to myslím?
Nesporný přínos spatřuji v možnosti dítěte
se seznámit s velkým množstvím informací, ke kterým se mimo knihovnu nemá
šanci dostat. Množství knih pro děti vyčísleno a vztaženo na Městskou knihovnu v
Rožnově a její pobočky je takovéto: 2 990
naučných knih pro děti a 9 523 knih tzv.
Navíc, půjčuje-li si dítě knihy z knihovny,
musí se učit, jakým způsobem se chovat
k věcem, které mi nepatří a slouží k užitku
všem. K tomu ještě připočítejme také
aspekt učení se tyto věci nejen v pořádku
vracet, ale také v určitém termínu. Znamená to tedy, že se dítě učí také povinnosti vracet věci včas. To mi přijde velmi
praktické pro budoucí život.
Nuže, pokud Vám výše zmiňované připadá zajímavé, zkuste svým blízkým (nejenom dětem) nadělit pod stromek průkazku do knihovny. Třebas knihovna pod
stromečkem někoho příjemně překvapí.
A pokud již průkazku do knihovny vlastníte, přijďte i mezi svátky, knihovna má
otevřeno. Rádi Vás uvidíme. Pavel Zajíc
71 %
84 %
Netradiční vánoční koncert Ireny Budweiserové
Čtvrtek 13. prosince patřil ve Společenském domě již druhému Vánočnímu koncertu. Po Zbyňku Ternerovi tentokrát
vystoupila Irena Budweiserová.
Irena Budweiserová je osobností české
hudební scény. Vystudovala zpěv na
konzervatoři v Praze u profesorky Aleny
Pařízkové a profesorky Laďky Kozderkové. Toto studium rozvinulo její přirozený talent a výsledky můžeme slyšet na
jejích sólových CD a koncertech. Během
svého studia v roce 1980 nastoupila do
Spirituál kvintetu, ve kterém až na kratší
odmlku působila do konce roku 2010.
Placená inzerce
Na koncertě v Rožnově, který organizoval T klub – kulturní agentura
vystoupila za doprovodu své formace
Fade In, kterou tvoří excelentní hudebníci z české republiky.
„Vystoupení paní Budweiserové mi
připadalo velmi originální. Nešlo o tradiční české koledy, ale staré vánoční
písně z celého světa – Francie, Spojených států, Velké Británie nebo Španělska, které zazpívala svým silným,
barevným a nezaměnitelným hlasem,“
zhodnotila Romana Rusková, dramaturgyně TKA.
-lup-
Z koncertu.
Foto: Pavel Švarc
Placená inzerce
Ke Štědrému dnu patří i kvalitní káva,
proto Vás zveme na
Espresso Illy …
Přivítejte nový rok s námi a přijďte si
vychutnat šťavnatost a jemnost
steaků dle osobní chuti...
Servírujeme od 9. ledna 2013.
POZVÁNKY, INZERCE
STRANA 4
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
Filatelistická burza s výtvarnou soutěží pro mládež
V neděli dopoledne 9. prosince 2012 se
konala v pořadí již 43. oblastní filatelistická a sběratelská burza, kterou Klub filatelistů při Středisku volného času (dále jen
SVČ) uspořádal ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod
Radhoštěm.
Na této burze opět nabízelo známky,
pohlednice a další sběratelský materiál na
18 stolech 11 prodávajících ze tří moravských krajů. Nabídka, která byla rozšířena také o mince, bankovky, medaile,
odznaky a telefonní karty, byla tradičně
velmi rozsáhlá a každý z návštěvníků
určitě našel to, co ve své sbírce postrádal.
Hlavně sběratelé pohlednic obcí našeho
regionu i námětových pohlednic si přišli
na své. Na burze bylo možno také vyměnit, případně prodat přebytky známek,
pohlednic a dalšího sběratelského materiálu, který někteří návštěvníci na burzu
přinesli. Nabídka sběratelského materiálu byla velká a široká a všichni návštěvníci burzy s ní byli spokojeni.
Tato burza byla již 14. burzou, která měla
také další doprovodný program – výtvar-
O Vánocích bude rožnovský kostel Všech svatých
otevřený pro návštěvníky, především pro rodiny
s dětmi, k prohlídce jesliček:
# 25. 12 na Boží hod vánoční
14.00 až 16.00 hodin
potom následuje program živého betléma
# 26. 12. na svátek sv. Štěpána
14.00 až 17.00 hodin
# Čtvrtek 27. 12. až neděle 30. 12.
14.00 až 17.00 hodin
# 31. 12. svátek sv. Silvestra
14.00 až 16.00 hodin
následuje děkovná mše svatá za uplynulý rok.
Půl hodiny před začátkem živého betléma bude
hrát na náměstí dechová hudba Rožnovanka
koledy. V rámci programu živého betléma bude
v kostele od 17 hodin zpívat skupina Ogaři.
Předání ceny jedné z vítězek.
nou soutěž pro mládež. Při cestě po schodišti do velké zasedací místnosti, kde se
burza konala, návštěvníci určitě nepřehlédli
malou výstavku výtvarného nadání školáků
ze 4 mateřských školek, 6 základních škol
a gymnázia. Obrázky vytvořili v rámci 14.
Foto: Jan Trlica
výtvarné soutěže NAŠE RODINA NA
POŠTOVNÍ ZNÁMCE. Soutěž vyhlásilo
oddělení výtvarné výchovy SVČ spolu
s Klubem filatelistů pro školní mládež a studenty z Rožnova a okolí.
(Pokračování příště)
Vladimír Vystavěl
Placená inzerce
Placená inzerce
Razula opět zahájí akci „Lyžuj a plav“
Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích
zahájil 8. prosince lyžařskou sezonu
a připravil do ní několik novinek.
Známé lyžařské středisko tvoří čtyři
sjezdovky o celkové délce 2 kilometry. V zimě tu funguje i snowtubing,
snowpark, lyžařská Tygří školka a půjčovna se servisem. Další rozšíření
služeb přinese chystané zřízení sáňkařské louky blízko sjezdovky Horal. Ta
je pro mírný sklon a délku 350 metrů
vyhledávána zejména rodinami s dětmi.
„Malí návštěvníci tu budou mít maximum zábavy na jednom místě. Když je
omrzí lyžování, snowtubing i sáňkování,
mohou navštívit Wellness Horal vedle
sjezdovky a vykoupat se v termálních
bazénech se slanou vodou vyhřívanou
na 36 °C,“ uvedl Lubomír Sušila ze Ski
areálu Razula.
U sjezdovky Horal se navíc plánuje zřízení snowparku pro vyjížďky na segway.
Novinkou je také rozšíření doprovodných akcí - vedle víkendových ranních
carving workshopů s individuální výukou
na prázdné sjezdovce Razula se budou
letos lekce konat i v pátek a sobotu večer.
Rodiče s dětmi mohou využít zvýhodněný skipas pro 1 dospělého a 1 dítě
se slevou až 30 %. „V boji o zákazníky
jdeme také cestou poskytování bonusů
ke skipasům. I letos proto od 2. ledna
spustíme akci Lyžuj a plav, díky níž lyžaři
k vybraným skipasům získají ve všední
dny hodinový vstup zdarma do termálních bazénů Wellness Horal. Po lyžování
tak mohou spočinout v bazénu se slanou
vodou vyhřívanou na 36 °C,“ doplnil
Lubomír Sušila. Podrobnosti najdete na
www.razula.cz
DOLNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
STRANA 5
Rukodělné dílny měly úspěch, všichni se už těší na další akci
Neobyčejný ruch vládl 8. prosince v místní základní škole. Ačkoliv byla sobota, třídy
se zaplnily pilnými žáky. Tentokrát však byly úlohy obrácené – dospělé návštěvníky
vánočních rukodělných dílen učili různé zajímavé techniky školáci.
Netradiční akci vymyslela a připravila
Monika Krajinová spolu s Pavlou Feberovou a žáky s finanční podporou komise
školské, kulturní a sportu při radě obce.
Pro zábavu i potěšení
Návštěvníci – a bylo jich hodně –, si
mohli vyrobit dekorace nebo dárky.
Hned u vchodu je seznamovali s programem Daniel Paprskář s Kateřinou
Šenovou. A pak už všichni tvořili podle
svého přání – třeba adventní věnec
nebo svícen pod vedením Simony Prosové a Lucie Cieslarové, perníčky zdobili s Filipem Kovářem a Dominikem
Babincem, svíčky a andílky z včelího
vosku lepili s Natálií Rýznerovou a Veronikou Vachůnovou. Pod vedením Elišky
Kulišťákové a Jakuba Chovance dělali
plastickou papírovou hvězdičku či se
pustili do složitého navlékání perliček na
drátek a těšili se ze vzniklých stromečků
štěstí s Dášou Hrstkovou. S Tondou
Kulišťákem skládali z čajových papírků
přáníčka, anebo na dřevěné formě pletli
zvoneček z pedigu pod vedením Terezky
a Filipa Bártkových.
Ale tím nabídka zábavy a práce nekončila. Ludmila Hruškovská předváděla
předení ovčí vlny na kolovrátku. Nádherné obrázky namalovaly na obličej
každému zájemci Karolína a Bára
Kuběnovy. Další žáci si připravili pro
dobrou vánoční náladu a atmosféru
hudební vstupy s koledami. V kuchyňce
Iva Kubjáková, Ondra Dulava, Aneta
Krištofová, Katka Macigová a Martin
Solanský vařili guláš, smažili bramorové
placky a palačinky.
Chvíle pohody
„Prožila jsem tady s dětmi krásné
odpoledne. Natálka vyrobila andělíčka
z perliček, svíčku z vosku i svícen na
vánoční stůl. Synové Vojta a Ondra
nejvíce ocenili občerstvení. Palačinky
a kofolu, ale zkusili si i nazdobit perníčky. Prostě perfektní akce,“ řekla
Spektru Rožnovska Jitka Závorková.
Organizátory chválila i další účastnice
dílen Radka Vysloužilová. „V předvánočním ruchu a shonu to byly pěkné
chvíle pohody. Potkala jsem se tu se
sousedy i známými. Některé jsem
neviděla už dlouho. Také jsem se něco
nového naučila. Těším se, co si školáci
se svými učiteli vymyslí příště,“ dodala
R. Vysloužilová.
Text a foto: ta, pf
Zvířátka, květiny a další vzory zdobily obličeje každého zájemce.
Pozvánky
HASIČI HODNOTILI. Valná hromada místního sboru dobrovolných hasičů se
konala 8. prosince. Na programu bylo hodnocení činnosti i volba nového starosty.
Zvolen byl Tomáš Hruškovský. „Jedním z hlavních úkolů v příštím roce se stane
příprava oslav 70. výročí založení sboru. Určitě se budeme nadále podílet na organizaci různých akcí v obci. Už v lednu se uskuteční hasičský ples, v létě pak 51. ročník soutěže Štít Radhoště,“ řekl T. Hruškovský. Účastníci si mohli prohlédnout také
poháry a další ceny (na snímku), které získali soutěžící v požárním sportu. Místní
SDH je druhým největším sborem v okrese. Celkem má 167 členů. Text a foto: ta
! Půlnoční mše svatá se uskuteční
v kostele sv. Antonína Paduánského
24. prosince v 22 hodin a vánoční mše
svatá bude 25. prosince v 8.30 hodin.
Na obou zazní Rybova mše Hej, Mistře
v podání kostelního sboru pod vedením
Marie Grygarové.
Svícen na vánoční stůl si vyrobila Lenka
Balcarová pod vedením dcerky. Ozdobily
ho sušenými pomeranči i vlastnoručně
vyrobenou svíčkou ze včelího vosku. Tvořivé odpoledne se oběma líbilo.
! Koncert pěveckého sboru Rosénka
z Rožnova pod Radhoštěm, Trojáku
z Valašské Bystřice a jeho hostů se bude
konat 29. prosince v kostele sv. Antonína Paduánského v 16 hodin.
-ta-
$ 571 647 168
www.dolnibecva.cz
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Porota vybrala vítěze fotografické soutěže
Hasičský útok od Jana Mikulenky.
Do letošního ročníku fotografické soutěže zaslalo patnáct účastníků sto pět
snímků. Fotografové si mohli vybrat ze
čtyř kategorií, a to Přírodu, Portréty,
Akce v obci a Výstavbu v obci. Nejvíce
soutěžních prací přišlo na téma Příroda.
„Nezaujalo pouze téma Výstavba v obci,
kam jsme nedostali ani jeden příspěvek.
Porota neměla vůbec snadnou práci.
Snímky byly velmi kvalitní a rozhodnout,
jaké nakonec získají ocenění, nebylo
jednoduché,“ řekla Spektru Rožnovska Radomila Kantorová z občanského
sdružení Sakumpikum, které soutěž
společně s obecním úřadem vyhlásilo.
Porota ve složení Alice Uhlářová a František Křenek udělila nakonec i jednu
zvláštní cenu. Finanční odměnu a kalendář Toulky Valašskem s fotografiemi
Františka Křenka získali Ondřej Bartoška
a jeho portrét Upravená, Jan Mikulenka
z Akcí v obci za Hasičský útok, Pavel
Tovaryš v kategorii Příroda za Léto na
hřebeni. Zvláštní cenu za fotografii Bečva
2 si odnesl Radek Pavlica.
-ta-
Spolupráce přináší dobré výsledky
Pomalu se blíží čas zápisů do 1. tříd.
Důležité je, aby se budoucí prvňáčci školy
nebáli, naopak se na školu těšili. Mateřská škola střed má odloučené pracoviště
MŠ v Kněhyni. Předškoláčci z obou
školek pravidelně docházejí do základní
školy na kroužek angličtiny pod vedením Petry Hamplové. Určen je pro děti
předškolního věku, anglicky se v něm ale
učí i čtyři mladší. Děvčátka a chlapci se
seznamují s jednoduchou slovní zásobou,
jako jsou hračky, barvy, zvířátka. Slovní
zásobu získávají pomocí písniček a říkadel, hrají pexeso, předvádí pantomimu.
Paní učitelka při výuce využívá i interaktivní tabuli, což je pro žáčky zase něco
nového. Ve školce jim také pouštějí CD
s anglickými písničkami a tvoří nástěnky
s anglickými slovíčky. Druhou aktivitou
určenou pro nejmladší děvčátka a chlapce
je Hravé tvoření s Hanou Skalíkovou. Ve
výtvarné třídě se malí malíři i kutilové
dostatečně vyřádí. Ve škole se konají také
divadelní představení, kterých se účastní
žáci ze školy a děti ze školky. Zvykají si
na sebe, vzájemně se poznávají. Většina
předškoláčků se už dnes do první třídy
těší. Až půjdou k zápisu, tak škola už pro
ně nebude krokem do neznáma, ale prostředím, které důvěrně znají a kam rádi
přicházejí.
Text a foto: Pavlína Přikrylová
Z obecní kroniky
Dary pod Vánočním stromem republiky
Léto na hřebeni Pavla Tovaryše.
Portrét Upravená Ondřeje Bartošky.
O Vánocích zazářila světla barevných
žárovek na Vánočním stromu republiky, které namontoval Julius Křenek.
Občané vkládali almužny do uzavřené
pokladničky pod stromem pro chudé.
Komu z chudých zůstal pocit lidské cti,
tomu bylo s větší tíží almužnu přijímati, než byla tíže obětí vloženého obnosu. Letos byla chudinská podpora 14
osobám zvýšena od 80 Kčs do 250 Kčs.
Velikonoční sbírka a Vánoční strom
republiky vynesly 2 754 Kčs. Podpora
byla poskytnuta 35 osobám.
(Zápis v obecní kronice z roku 1946)
$ 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA
STRANA 6
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
Pozvánka
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Zimní kino plné pohádek, Mikuláš
s andělem a čerty, koledy i jarmareční stánky s různými valašskými specialitami,
to všechno čekalo na návštěvníky 2. hornobečvanského jarmarku s rozsvícením
vánočního stromu 8. prosince v centru obce. Kdo chtěl, mohl ochutnat pravý skopový guláš ve stánku občanského sdružení Šorstýn, turbo mošt, v němž vedle koření
a jablíček nechyběl ani kalvados, zase nabízeli členové Ohlé kliky. Lákaly rovněž
domácí ručně zdobené perníčky a linecké cukroví nebo pravý valašský kontrabáš
z pohanky, brambor a uzeného. Grog, svařené víno i další nápoje na zahřátí si mohli
zájemci koupit do originálních ručně malovaných skleněných hrnečků. Místní školáci jich vyrobili sto dvacet. A nebyly to jediné výrobky, se kterými se letos jarmarku
zúčastnili. Jejich šikovnost ocenil každý, kdo zavítal do haly základní školy. Většinou
si odnášel aspoň maličkost. K nejžádanějším patřily keramické svícny, čerti, sněhuláci, baňky a různé vánoční ozdoby z nití, přáníčka, náramky, ozdobná zapichovátka a spousta dalších drobností. „Jsou to tak krásné věci. Aspoň jsem vnoučkům
koupila maličkosti pro radost – andělíčky, záložky do knížek, Mikuláše. V pondělí
je budu hlídat, tak jim to hned dám,“ řekla Spektru Rožnovska Ludmila Fiurášková
(na snímku). Řezbářské umění předváděl na jarmarku Pavel Bártek. Jeho plastiky
ze dřeva jsou inspirované zbojníky, portáši a dalšími valašskými motivy. „Pracovat
se dřevem jsem se naučil před dvaceti lety. A jsem vždycky rád, když moje výrobky
udělají někomu radost,“ uvedl Pavel Bártek.
Text a foto: ta
! Zájemci o lyžování na snowboardu
ve věku od 7 do 15 let se mohou přihlásit do Snowboardové akademie. Cílem
výuky je všestranný snowboardista,
který je schopen a ochoten účastnit se
závodů ve své disciplíně, a tím reprezentovat nejen sebe, ale i o. s. Snowboarding Beskydy. „V dětech se snažíme
vypěstovat zdravou závislost na snowboardingu, chuť neustále se zlepšovat,
měřit své síly v závodech.
Důležitý je smysl pro povinnost, zodpovědnost a v případě nutnosti i odvaha
pomoci ostatním. A také kázeň při
výuce, protože tyto vlastnosti jsou pro
pohyb a pobyt na horách nezbytné.
Počítáme s tím, že všichni členové
akademie se zúčastní snowboardových
závodů. V akademii budou děti rozděleny podle výkonnostní úrovně a každá
skupina bude mít svého lektora,“ říká
místopředseda o. s. Snowboarding Beskydy Aleš Závorka.
Podmínkou pro přijetí je znalost jízdy
na snowboardu, tj. na vleku a kontrolovaná jízda po sjezdovce bez pádů. Trénuje se v lyžařském areálu „U Sachovy
studánky“ v Horní Bečvě.
Přihlášky na 777 270 875 nebo ales@
snowpark-cz.eu. Další informace na
www.snowpark-cz.eu.
-red-
Družstvo seniorů, které reprezentovalo místní klub důchodců, se zúčastnilo 11. prosince v Rožnově pod Radhoštěm Vánočního turnaje v bowlingu. V konkurenci 4 týmů z rožnovského
obvodu obsadila Horní Bečva pěkné 2. místo. Členy týmu byli Antonín Pastorek, Ludovít
Sebestyen, Pavel Holiš, Zdenka Pastorková, Zdenka Mládenková a Marie Němcová.
Text a foto: Marie Němcová
Florbalistky postoupily do krajského kola
Okresní kolo ve florbalu dívek 8. a 9. tříd se
uskutečnilo v ZŠ Kelč 3. prosince. Dívky
z Horní Bečvy se o postup do krajského
kola utkaly se ZŠ Horní Lideč. Horní
Bečva vyhrála 3:2 a v lednu si zahraje
s vítězi kroměřížského, zlínského a uhersko-hradišťského okresu o krajský titul.
Text: MN, foto: archiv ZŠ Horní Bečva
Krátce
! Vánoční volejbalový turnaj smíšených
družstev, v nichž musejí hrát tři ženy
a tři muži, se uskuteční 26. prosince
v hale místní základní školy od 9 hodin.
$ 571 645 105
www.hornibecva.cz
! Na výstavku zdobených perníčků
zvou hornobečvanští zahrádkáři do
svého sídla ve středu 26. prosince. Otevřeno bude po celý den.
-ta-
HUTISKO-SOLANEC
Centrum obce žilo tradičním Mikulášským jarmarkem
Pravou vánoční atmosférou ožilo 8. prosince centrum obce. Ačkoli se zde konal tradiční Mikulášský jarmark, přece jen letos byl trochu jiný. Obec pořídila nové prodejní stánky a zastřešené mobilní pódium se zvukovou aparaturou. Podle starosty
Vladimíra Petružely to jsou zařízení, která zatím postrádali.
„Určitě přispívají k vytvoření lepších
podmínek pro všechny vystupující
a posluchače nejen při této příležitosti,
ale při pořádání všech akcí,“ uvedl
V. Petružela. Část finančních prostředků potřebných na pořízení stánků,
pódia i aparatury získá obec v rámci
společného projektu příhraniční spolupráce Kultura a sport bez hranic
z fondů Evropské unie.
Program na jedničku
Makovníček předvedl vánoční zvyky z regionu Kysuce.
Prkna, která znamenají svět, tentokrát
patřila mladší generaci. Po pásmu básniček a písniček, které si připravily děti
z místní základní školy, předvedl pásmo
vánočních zvyků a koled z regionu Kysuc
v makovském nářečí dětský folklorní
soubor Makovníček. „Existujeme při
naší základní škole již čtyři roky. Do souboru chodí žáci od první do deváté třídy.
Máme přes tři desítky členů a všechny
děvčata i chlapce písně a tance inspirované lidovými zvyky velmi baví,“ řekla
Spektru Rožnovska jedna z vedoucích
Makovníčku Anna Mrkvová. A dodala,
že jsou velmi rádi, že mohli své umění
ukázat i v Hutisku-Solanci. Domácí
Soláněk tentokrát nacvičil vánoční pastorační hru o narození Ježíška. Vystupující
doprovázela cimbálová muzika Strunka
s primáškou Kristýnou Šedou.
Zabijačka i upečení čerti
Na jarmark se tradičně pečlivě připravovali také spolky a organizace.
Zahrádkáři nabízeli zabijačkové speciality, hasiči prodávali vánoční stromky.
Členové Klubu důchodců ve dvou stáncích měli nejen svařené víno nebo slivovičku s rodným listem, ale i oblíbené
pletené mazlíčky. Na odbyt šli i doma
pečení čerti z kynutého těsta.
Drobností pro potěšení bylo na jarmarku více. „Vybírám pro vnuka zvoneček, aby měl svůj vlastní. Zatím vždycky
zvoní na ty moje. Už se těším, až mu ho
dám,“ řekla Jana Volková, kterou zaujala
ruční keramika z dílny Taťány Bártkové.
Text a foto: Táňa Arťušenková
VÍČKA PRO KLÁRKU. Děti z mateřské školy se letos zapojily do soutěže
„Nakrmte Plastožrouta“. Během
jednoho měsíce nasbíraly plný koš
víček od PET lahví. Při vážení zjistili, že do 1 kg jich musí mít 420.
„Dozvěděli jsme se, že tak můžeme
dokonce pomoci nemocným dětem.
Rozhodli jsme se, že budeme plastová
víčka sbírat pro dvouletou Klárku
ze Zlína. Navíc jsme požádali také
starší kamarády ze školy a členy klubu
důchodců, aby nám pomohli. Výtěžek
je určen na zakoupení potřebné zdravotní pomůcky. Chtěli bychom vyzvat
i ostatní v naší obci, aby víčka z PET
lahví sbírali a dodali nám je,” říká
vedoucí učitelka mateřské školy Dana
Klimková. Děti se v minulých letech
společně s členkami klubu důchodců
zapojily do projektu Mámy pro mámy
a pomohly nedonošeným miminkům.
Text a foto: DK
Pozvánka
! Vánoční koncert se bude konat v pátek
28. prosince v kostele sv. Josefa. V programu vystoupí Hana a Lenka Blahovy
se svými hosty. Začátek je v 16 hodin.
$ 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
Ačkoliv mráz pěkně štípal za nehty, diváků bylo hodně.
Na jarmarku nechyběli senioři a jejich pletení mazlíčci.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
STRANA 7
Arnošt Řihák vítězem
Valašské tarokové hry
Krátce
! Vánoční cédečko Trojáku A pastýřé
nemeškali si můžete objednat poštou
ve valašskobystřickém informačním
centru. Stojí 200 korun. K dostání jsou
i koledy z Valašské Bystřice v tištěné
podobě. Nově vydaný zpěvník A pastýřé nemeškali stojí 60 korun. Příjem
objednávek na telefonu 571 759 716
nebo na adrese [email protected]
cz.
Pěkný dárek si nadělil ke svým 69. narozeninám Arnošt Řihák z Valašské Bystřice.
Osmého prosince se zúčastnil finálového desátého turnaje letošního třetího ročníku
Valašské tarokové ligy a po velkém boji zvítězil.
Jak řekl Spektru Rožnovska, taroky už
hraje 64 let, a to díky babičce Hedvice,
která sloužila v Rakousko-Uhersku, kde
se základům taroků naučila a své znalosti
předala svým vnukům.
Ještě nedávno se Arnošt Řihák aktivně
věnoval fotbalu, trénoval muže ve Valašské Bystřici i okolních vesnicích, teď už
mu zůstaly jen ty karty. Každý měsíc
kupuje nové a pravidelně je hraje spolu
s dalšími kamarády vždy v pátek v rožnovské restauraci Koruna. Někdy se sejdou
i u Machýčků ve Valašské Bystřici. „Je
to složitá hra, při které si musíte pamatovat barvu taroků, jejich výšku a hlavně je
dobře počítat,“ uvedl vítěz letošní Valašské
tarokové ligy. Mrzí ho však, že se do hry
více nezapojují mladí lidé.
Nicméně Pavla Omelku a další pořadatele finálového turnaje, který se uskutečnil v tylovické Harcovně, potěšila účast
44 hráčů. Přibyly i nové tváře, dokonce
se v několika turnajích, jichž se celkem
zúčastnilo 80 tarokářů, zapojily i ženy.
„Začátečníků je nyní sice málo, ale členů
postupně přibývá,“ uvedl Pavel Omelka
a pozval zájemce o tuto zřejmě nejstarší
hranou karetní hru v České republice opět
na Harcovnu. Koná se zde 28. prosince od
13 hodin poslední letošní mimoligový turnaj, na němž se můžete například dozvědět, že balíček karet obsahuje 32 listů běžného typu a 22 taroků, jež jsou označovány
římskými čísly od I do XXI. Poslední tarok
je bez čísla, nazývá se škýzem a je nejvyšší
kartou ve hře.
-MTA-
Arnošt Řihák (na snímku uprostřed) z Valašské Bystřice, vítěz třetího ročníku Valašské tarokové ligy. Druhé místo obsadil Tomáš Legerský (vlevo) z Valašského Meziříčí a třetí skončil František Pobořil.
Foto: Pavel Omelka
! Silvestrovský výšlap pořádá valašskobystřický Klub důchodců 31. prosince směrem na Búřov, pod Ptáčnici,
Bukeryše a do hospody U Machýčků.
Sraz turistů je v devět hodin u Domku.
VLNĚNÝ BETLÉM. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově zpřístupnilo část
muzejní sbírky betlémů ve výstavním sále v prvním patře budovy nazvané Sušák.
Až do 2. února 2013 jsou zde k vidění nejrozmanitější betlémy. Na Valašsku se
začaly vyrábět od poloviny 19. století, přičemž nejčastěji se ručně malovaly na
papíře nebo vyřezávaly ze dřeva. Těch dřevěných je na výstavě představeno nejvíce. Například od řezbáře Josefa Michalčáka a také od Františka Vrzalíka, který
figurky vyřezával podle výtvarných návrhů malíře Jana Kobzáně. Ovšem největší dřevěný betlém je umístěn až v zadní části expozice a jeho autory jsou čeští
i zahraniční účastníci třetího až šestého ročníku Hejova nožíku v letech 1999 až
2002. V expozici zaujmou také postavičky z glazované vypalované hlíny a rovněž fajánsové figurky. Pozoruhodnou raritou je i vlněný betlém, jehož autorkou je
Ivana Langrová z Valašské Bystřice. Je vystaven hned v úvodu expozice a návštěvníci obdivují zručnost výtvarnice, která z různě obarvené plstěné vlny přiblížila
velkou biblickou událost, jež každoročně ožívá o Vánocích.
Text a foto: MTA
Pozvánka
Zaujalo nás
! Valašský soubor Troják spolu s cimbálovou muzikou Anny Adamcové
představí písničky z nového alba A pastýřé nemeškali na několika vánočních
koncertech v našem regionu. V sobotu
22. prosince vystoupí od 18 hodin ve
Schlattauerově kavárně, o týden později
29. prosince ve 14 hodin ve vigantickém
kostele Proměnění Páně a v 17 hodin
v kostele sv. Antonína na Dolní Bečvě.
V neděli 30. prosince v 15 hodin se na
oblíbený Troják mohou těšit příznivci
z Valašské Bystřice v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
-MM-
! Valašská Bystřice přišla o prvenství.
Informoval o tom internetový zpravodajský portál Novinky.cz. Smrk před
kostelem, který valašskobystřičtí občané
každoročně zdobí s příchodem adventu
od roku 1972, totiž už není nejvyšším
živě rostoucím vánočním stromem
v České republice. Jak uvedly Novinky.
cz, podle knihy českých rekordů překonala Valašskou Bystřici Kvilda, jejíž
vánoční strom se nachází před kostelem
sv. Štěpána a měří 25,5 metru. Valašskobystřický smrk v den překonání rekordu
dosáhl výšky 24,75 metru.
VÁNOČNÍ SRDÍČKA. Spoustu
krásných polštářů nejen pro děti šije
Lada Rydlová z Valašské Bystřice.
Na nedávném zuberském jarmarku
návštěvníky mile překvapila vánoční
nabídkou. Bílá srdíčka s vyšitými
vločkami na červeném podkladu originálně ozdobí okna, větvičky ve váze
i na stromečku. Text a foto: MTA
$ 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
ZUBŘÍ
Adventní pozdrav od přátel z Rosdorfu
Jaké jsou Vánoce v německém Rosdorfu? Zeptali jsme se Ireny Quanz, rodačky
z Valašska. Pochází ze Zubří, které pojí s 827 kilometrů vzdáleným Rosdorfem dlouholetá partnerská spolupráce. Irena se z rodného města odstěhovala do Německa za
svým přítelem Manni.
! Jak jste se poznali?
U příležitosti 15. výročí oficiálního
partnerství Zubří – Rosdorf v říjnu 2008.
V německé delegaci, která tehdy zavítala k nám na Valašsko, byl také Manni
Quanz, trenér rosdorfského házenkářského družstva B starších žáků. Jak se
říká, jiskra mezi námi přeskočila a já se v
dubnu 2009 se svým synem Mikulášem
odstěhovala do Rosdorfu a 3. prosince
2010 jsme měli v Dánsku svatbu. Před
19 měsíci se nám narodil syn Oliver.
Mikulášovi je dnes 12 let a navštěvuje
gymnázium Felixe Kleina v Göttingenu.
V tomto městě jsem před nástupem na
mateřskou dovolenou také pracovala,
a sice v jedné spediční firmě. Manni je
účetní v Rosdorfu a ve volném čase se
věnuje házené. A já, protože jsem až do
páté třídy základní školy navštěvovala
pod vedením Aničky Trčkové zuberský
oddíl moderní gymnastiky, předávám
nyní své zkušenosti jako trenérka mladým gymnastkám v odddílu TSV Obernjesa. Děvčatům se věnuji vlastně už
od mého příchodu do Rosdorfu a celý
gymnastický oddíl tvoří velkou rodinu.
Všechny trenérky se vzájemně podporujeme, pomáháme si a jsme opravdu
skvělý tým.
! Sledujete sportovní výsledky zuberských házenkářů?
Ano, zejména Manni je velkým fanouš-
kem a nenechá si ujít žádný on-line zápas
zuberských házenkářů na internetu.
Dokonce do Zubří jel na finálové utkání,
v němž Zubřané vyhráli mistrovský titul.
I nyní Manni sleduje jejich sportovní
výsledky a moc fandí trenéru Jiřímu Mičolovi.
! Náš rozhovor bude zveřejněn pár dnů
před Vánocemi. Jak se slaví v Rosdorfu?
Neliší se moc od těch zuberských.
Na štědrovečerním stole není tradiční
salát s kaprem, ale podává se s párkem
nebo se připravuje Raclett. A tak jako
na Moravě, i v Německu, se lidé dívají
na pohádky. V německé televizi vysílají
o vánočních svátcích spoustu starých
českých pohádek. Nejoblíbenější jsou
i zde Tři oříšky pro Popelku. Pouštíme si
české i německé koledy, na stole nechybí
adventní věnec. Všichni se těšíme na
překvapení pod nazdobeným stromečkem, které v Rosdorfu nepřináší Ježíšek,
ale Weihnachtsmann - usměvavý dědeček podobný Santa Clausovi.
! Už máte nakoupeny dárky?
Ano, začínám už v říjnu. Dobu adventní
si užíváme. Například rádi jezdíme na
vánoční trhy do Göttingenu, kde panuje
nádherná sváteční atmosféra. Letos
dárky zabalíme a povezeme do Zubří, kde
Vánoce strávíme s rodinou až do Nového
roku. Moc se těšíme, že se opět uvidíme
s rodiči, přáteli a společně prožijeme
svátky všech lidí dobré vůle.
-MTA-
UMĚNÍ NA JARMARKU. Nákup prostřednictvím internetového obchodu rok od
roku stoupá, přesto někteří prodejci upřednostňují přímý kontakt se zákazníkem.
Patří mezi ně i Štěpánka Trenz, která na zuberském jarmarku nabízela dekorativní
orgonity, jež dokáží neutralizovat elektromagnetické záření. Absolventka studijních
oborů zlatnictví-stříbrnictví a sochařství implantuje do šperků, těžítek a jiných dekorativních předmětů kovové třísky s naprogramovaným křišťálem a vše zalije pryskyřicí. Takovýto dárek podle jeho autorky eliminuje negativní prostředí kolem nás.
Léčit pomáhají také polodrahokamy a drahokamy, které do svých šperků vsazuje
mladá výtvarnice Veronika Krásová (na snímku) z Pasek nad Zubřím. Zhotovuje
náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, brože z chirurgické oceli, dřeva či mědi.
Sympatická šperkařka, která bydlí na samotě, se však nezříká ani internetového prodeje. Na www.fler.cz, kde prodává pod značkou Veridea, má hodně obdivovatelek.
„Když tvoříte pro radost sobě i druhým, pak je to z výrobku cítit. Výtvor se pak stává
součástí mezilidské komunikace a může dělat zázraky,“ uvedla Veronika Krásová.
Text a foto: MTA
Zprávičky
! Vánoční dekorace květinářství Lucida,
ozdoby Martiny Smočkové a přáníčka rožnovské Iskérky jsou vystaveny do 20. prosince, 18 hodin v muzeu Na Petrohradě.
! Adventní koncert se koná 22. prosince od 18 hodin v zuberském kostele
sv. Kateřiny.
Rozhovor s Irenou Quanz jsme uskutečnili po internetové síti první adventní neděli.
Při té příležitosti se s manželem Manni, syny Mikulášem a Oliverem vyfotila a čtenářům Spektra Rožnovska poslala rodinné foto.
! Martin Holiš ze Zubří doběhl jako
druhý do cíle 43. ročníku závodu Běhu do
vrchu. Uskutečnil se 8. prosince, starto-
valo se na dolní stanici lanovky v Trojanovicích-Ráztoce a cíl byl po 6 400 metrech
na její horní stanici na Pustevnách. -JZ! V centru města Zubří, na jeho horním
konci a také ve Starém Zubří, je nově
umístěno šest červenozelených kontejnerů společnosti Elektrowin na drobný
elektroodpad. V brzké době přibudou
ještě další dvě nádoby od firmy Asekol.
Občané se tak mohou zdarma zbavit
nepotřebných elektrozařízení. Aby jejich
likvidaci plně hradily obě společnosti,
spotřebiče musí být nerozebrané. Nebudou-li kompletní, pak náklady spojené
s jejich odstraněním budou financovány
z městské pokladny.
-ZN-
$ 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE
STRANA 8
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
Rozhovor s autorkou úspěšné výstavy Prababička v kuchyni
První prosincovou neděli zpřístupnilo Muzeum regionu Valašsko ve vsetínském
zámku výstavu Prababička v kuchyni. Její autorkou je Jiřina Fabiánová z Vidče,
kterou jsme u této příležitosti požádali o rozhovor.
! Výstava měla svou premiéru loni
v červnu ve valašskomeziříčském zámku
Kinských a údajně se setkala s velkým
ohlasem.
Původně měla být otevřena čtyři
měsíce, ale pro značný zájem byla prodloužena až do konce roku. Ukázku
kuchyní z dvacátých až padesátých
let 20. století zhlédlo 8 300 návštěvníků. Jedná se o výstavu všedního dne
a obyčejných lidských věcí. Dýchá z ní
atmosféra starých časů a jakési pohody
a klidu. Návštěvníci v ní objevují předměty důvěrně blízké, vzpomínají, baví
se. Současná doba je příliš rychlá, hektická, a tak si rádi odpočinou od stresu
na podobných akcích.
! Který exponát Prababičky v kuchyni
je nejstarší a nejzajímavější?
Hodně staré jsou měděné bábovky
z domácnosti doktora Ježíška, který
začal ordinovat ve Valašském Meziříčí na přelomu 19. a 20. století, dále
železný hmoždíř z 1. světové války
anebo dřevěné formy na máslo či vytlačovaný perník.
A který předmět je nejzajímavější?
Pro každého návštěvníka asi jiný.
Mladé zaujmou například staré žehličky, pražič na kávu, rádio z 30. let.
Sběratelé hrníčků zase ocení sadu
hrnků z počátku dvacátých let 20. století s obrázky z opery Prodaná nevěsta.
Zajímavé je určitě žehlicí prkno z třicátých let, které posloužilo i jako žebřík. Mnozí si při pohledu na něj určitě
vzpomenou na Vlastu Buriana, který
s podobným prknem zápasil v jednom
ze svých filmů.
Výstava Prababička v kuchyni je otevřena od úterý do pátku od 10 do 16 hodin
a o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. Potrvá do 15. května 2013.
Foto 2x: Milan Ošťádal
! Asi nebylo jednoduché shromáždit tak
ucelenou sbírku starobylého nádobí, nábytku a dalších kuchyňských doplňků.
Ve valašskomeziříčském regionálním
muzeu, které bylo založeno už v roce
1884, se nashromáždily tisíce kusů
exponátů od hodin, zbraní, nábytku,
oděvů, hraček, pomocníků v domácnosti přes různé historické listiny,
plakáty, pohlednice, stará vysvědčení,
školní sešity a bůhví co ještě. K mým
pracovním
povinnostem
patřilo
tyto předměty nejen řádně evidovat,
odborně popsat, ale zároveň s nimi
pracovat a představovat je veřejnosti na
výstavách.
! Vzpomeňte aspoň některé.
Těch výstav byly desítky – namátkou
připomenu nejúspěšnější: Když jsem
chodil do školy, Velká válka, Na frontách daleko od domova, Firma Jelínek rok stý první, Perníkářství na Valašsku,
Hrnky a hrníčky od naší babičky aj.
Snad nejraději vzpomínám na výstavu
Příběh české tištěné bible, z jejíhož scénáře později vznikla i publikace. Byla
to krásná práce, která mi přinesla,
a věřím, že i návštěvníkům, spoustu
radosti a poznání.
Se stejnou chutí jsem připravovala
i expozici Jak se žilo na zámku, která
dodnes zdobí zámek Kinských. Jedná
se o malou ukázku zámeckých interiérů
z doby, kdy v zámku Kinských žili šlechtičtí majitelé z rodu Kinských a Seilern-Aspangů.
Na zámecké chodbě si návštěvníci
mohou prohlédnout další expozici nazvanou Staré knihy vyprávějí. V ní představuji nejvzácnější poklady z muzejní
Jiřina Fabiánová při zahájení výstavy Prababička v kuchyni ve vsetínském zámku.
sbírky starých tisků a rukopisů s přírodovědným, náboženským, geografickým
a jiným obsahem.
! V současné době jste již v důchodu.
Pokračujete v bádání?
Práce historika důchodem rozhodně
nekončí. Chtěla bych ještě využít svých
zkušeností a poznatků, které jsem
během svého působení v muzeu získala. Připravuji dvě menší publikace ke
dvěma expozicím: k zámeckým pokojům a k historii pražení kávy ve Valaš-
Mgr. Jiřina Fabiánová působila v Muzeu regionu Valašsko v letech 1994
- 2012. Nejvíce se věnovala sbírce písemností a starých tisků. O vzácných
knihách, jejich autorech a tiskařích napsala několik článků, například o Matthioliho Herbáři, o Třanovském a jeho díle, o tiskaři Olivetském, o Brewerově
tiskárně, o Škarniclově tiskárně v Uherské Skalici aj. Je autorkou dvou publikací: Příběh české tištěné bible (r. 2007) a Písničky veselé i truchlivé na
světlo světa vydané (r. 2009).
ském Meziříčí. V samostatné knížce
bych ráda představila nejen meziříčským návštěvníkům, ale i široké veřejnosti vzácné knihy z muzejního depozitáře. Měli by vědět, že na Valašsku
v dobách dávno minulých četli knihy
vydané v kralické tiskárně, u Jiřího
Melantricha, Daniela Adama z Veleslavína, že tu byli čtenáři Krameriových
vlasteneckých novin, zkrátka, že lidé
na Valašsku byli v minulosti vzdělaní.
Mělo by se jednat o příběhy těchto
starých knih, kdo je vydal a tiskl, jak
se dostaly na Valašsko, kdo je vlastnil
a jakou právě prožíval dobu.
-MTA-
$ 571 655 010
www.vidce.cz
VIGANTICE
Kalendář se líbí hlavně hasičům
Úspěšnou letošní soutěžní sezonu v požárním sportu zakončily ženy ze Sdružení dobrovolných hasičů ve Viganticích originálním způsobem. Vydaly svůj vlastní kalendář,
který mimo jiné prodávaly na nedávné vánoční výstavě v budově obecního úřadu, kde
připravily i malou výstavku fotografií.
Jejich autorkou je Silvie Fojtášková
z Vigantic, která po mateřské dovolené
začala pomáhat svému otci ve Fotolabu
na rožnovském náměstí. A pustila se i do
focení. Když ji hasičky požádaly, zda
by s nimi spolupracovala na kalendáři,
nabídku ráda přijala. A tak se jednoho
podzimního dne malý ateliér zaplnil zásahovými hasičskými uniformami, slušivými
červenými dresy a hadicemi. Nápadité
byly i další doplňky, například dubnové
téma se fotilo s velikonočním tatarem
a prosincové s andělskými křídly.
„Vzhledem k tomu, že se jednalo
o naši premiéru, focení bylo trochu rozpačité. Výsledek však stojí za to,“ sdělila Spektru Rožnovska Petra Slováč-
ková, členka družstva SDH Vigantice.
A dodala, že fotografie se povedly také
díky péči vizážistky Dáši Plesníkové
a kadeřníků z rožnovského učiliště.
Kalendář se líbí hlavně mužům. Patří
mezi ně například tylovičtí hasiči, kteří
se však nechali slyšet, že by to chtělo
trošku odvážnější fotografie. „Souhlasím,“ podotkla Silvie Fojtášková.
„Některá děvčata však byla stydlivá,
ale v závěru naší spolupráce slíbila, že
příští rok se více odvážou.“
Nástěnný kalendář stojí 250 korun
a lze ho koupit ve vigantické restauraci
Na hřišti, v rožnovském Fotolabu na
náměstí nebo na tel. 725 640 664 a 608
467 148.
-MTA-
$ 571 654 848
www.vigantice.cz
Jedna z fotografií kalendáře 2013.
Foto: Silvie Fojtášková
ZAŠOVÁ
Ve Veselé otevírají lyžařskou školku
Členové lyžařského oddílu TJ Veselá v těchto dnech intenzivně zasněžují místní skiareál.
Pokud to počasí umožní, chtějí ho zpřístupnit veřejnosti 25. prosince 2012.
Jak Spektrum Rožnovska informoval
Vlastimil Kubrický, člen vedení veselského
oddílu lyžařů, v této sezoně čeká návštěvníky několik novinek. „V dolní části svahu,
kde ze země vyvěrala voda, jsme položili
drenážové trubky a problém odstranili.
Zajistili jsme výstavbu dalšího sloupu elektrického osvětlení, čímž se zlepší světelné
podmínky při večerním lyžování. Změny
se týkají i naší lyžařské chaty, jejíž venkovní posezení jsme zastřešili. Komu bude
zima, může se zahřát horkým čajem v nově
otevřeném ski-baru nebo si posedět u krbu
v interiéru,“ dodal Vlastimil Kubrický.
Veselští nadšenci se netají tím, že chtějí
ještě více přiblížit tento zimní sport dětem.
Proto letos poprvé otevírají lyžařskou
školu pro nejmenší zájemce, kteří se pod
dohledem zkušené lektorky naučí správnému postoji, kroku a společně absolvují
první jízdy. Aby to začínající sportovce
bavilo, lyžařská instruktorka slibuje, že
výuka bude hravá.
Zatímco pro děti je připraven malý
lanový vlek, ten větší o délce 390 metrů
a se 70metrovým převýšením hojně využívají zkušenější lyžaři z Veselé i okolních
měst a obcí. Za čtyřhodinovou jízdenku
zaplatí 160 korun, mladí lidé do 18 let
130 korun. Děti, které se jednoduše a bezplatně zaregistrují, ušetří dalších 50 korun
na každé časové jízdence. Skiareál bude
otevřen od úterý do pátku od 16 do 20.30
hodin, v sobotu a svátcích od 9 do 20.30
hodin a o nedělích od 9 do 16 hodin.
-MTA-
Adventní varhanní koncert šumperského rodáka Radima Diviše, který působí v Norimberku, se koná v zašovském kostele v sobotu 22. prosince od 16 hodin.
Krátce
! Opavský sochař Milan Dlabaja dokončil dva metry vysokou sochu sv. Felixe
z Valois, která byla v pátek 14. prosince
slavnostně instalována v průčelí kostela
Navštívení Panny Marie. Jedná se o kopii
sochy, jejíž originál byl vytesán z pískovce
kolem poloviny 18. století a je umístěn
v chodbě zašovské fary.
-JP-
První prosincový víkend se konalo tradiční rozsvícení vánočních stromů v Zašové
a Veselé. Na snímku děti z veselské mateřské školy.
Foto: Svatopluk Nepala
$ 571 634 041
www.zasova.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
ŠKOLY, SPOLKY
Michaela Vašků zvítězila v mezinárodní soutěži
Cenu za nejlepší bakalářskou práci si
letos přivezla z Bratislavy Michaela
Vašků z Rožnova pod Radhoštěm. Její
práce Journey from illness – Cesta
z nemoci” zvítězila v mezinárodní soutěži, jejíž šestý ročník pořádalo v roce
2012 Centrum pre filantropiu se sídlem
v Bratislavě.
Bakalářskou práci zpracovala Michaela v rámci svého studia na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě humanitních studií, katedře anglistiky a amerikanistiky. Práce na téma pomoci lidem
s duševním onemocněním je tak celá
v angličtině. „K tématu mě inspirovala
stáž v rožnovské organizaci Iskérka,
která už léta spolupracuje s nadací De
Boei z Eindhovenu. Právě holandská
metoda a moje vlastní práce s klienty
Iskérky a De Boei mě tak nadchly, že
jsem se rozhodla zpracovat je v bakalářské práci,” vysvětluje Michaela Vašků,
která zkoumala také přínos aktivizač-
Michaela Vašků převzala ocenění Centra
pre filantropiu v Bratislavě.
Foto: Tomáš Stavinoha
ních metod pro samotné klienty - osoby
s duševním onemocněním.
Vyhodnocení soutěže proběhlo na
konci listopadu v Bratislavě v rámci
galavečera akce První den filantropie.
„Prostřednictvím soutěže o nejlepší
bakalářskou práci se snažíme podpořit zájem o filantropii, dobrovolnictví
a třetí sektor mezi mladými lidmi,”
oznámil při udělování ceny a poukázky
na stipendium Michaele ředitel Centra
pre filantropiu Boris Strečanský.
Za účasti hodnotitelů Pricewaterhouse
Coopersa časopisu Forbes byly v Bratislavě uděleny ceny také firmám, např.
Top filantropem roku se staly společnosti
Microsoft Corporation a Glaxo Smith
Kline. „Je to pro mne velká čest získat
ocenění právě v takové společnosti. Budu
ráda, když moje práce přispěje k destigmatizaci lidí s duševní nemocí a bude
inspirovat k pomoci i ostatní,” uzavřela
svůj projev v Bratislavě Michaela Vašků.
Dana Mičolová
ZŠ 5. května slaví úspěchy se svým školním časopisem!
Na Základní škole 5. května se mají čím
chlubit! Žáci 1. stupně zde vydávají v novinářském kroužku pod vedením paní učitelky Marcely Maleňákové školní časopis
Pětikvítek, který získal hned několik ocenění na celorepublikové úrovni.
Novinářský kroužek pracuje úspěšně
již čtvrtým rokem a mezi dětmi je
o něj velký zájem. V současné době
má redakční tým Pětikvítku sedmnáct
členů. Hlavní náplní kroužku je tvorba
tištěného časopisu, psaní článků či
reportáží a slouží dětem jako zdroj
zábavy a poznání. Děti si časopis samy
ilustrují a při psaní článků se seznamují
se základními stylistickými postupy, učí
se pracovat s počítačem, rozvíjejí mediální i čtenářskou gramotnost a zdokonalují se v komunikačních dovednostech.
Součástí náplně kroužku jsou i výlety
a exkurze, ze kterých čerpají náměty
pro články.
Ve čtvrtek 1. 11. 2012 proběhlo ve
Starém Městě vyhlášení krajského kola
soutěže „Školní časopis roku“ a Pětikvítek se umístil na 1. místě! Postup do
celorepublikového kola měl tedy stoprocentně zaručen. Finále proběhlo 3. 12.
2012 v Brně, kam se sjeli malí novináři
ze všech koutů České republiky. Pětikví-
STRANA 9
Vítězství žáků Sluníčkové školy Koryčanské Paseky
Úspěšné děti ze Sluníčkové školy.
V měsíci listopadu se žáci 4. třídy
dvakrát rozjeli do Valašského Meziříčí na zámek Kinských. Poprvé navštívili výstavu „Míša z Brodské a jeho
plyšoví kamarádi“ a zároveň věnovali několik plyšových medvídků do
„Brumlaboxu“.
Podruhé se zúčastnilo šest žáků přírodovědné soutěže „Co víme a nevíme o
Foto: ZŠ Koryčanské Paseky
včelách a medvědech“, do které se zapojilo 230 žáků z 6 škol v regionu. V pátek
odpoledne žáci vytvořili dvě družstva,
dostali tzv. badatelský list a plnili teoretické i praktické úkoly. Holky i kluci
z naší Sluníčkové školy pracovali s nadšením a získali úžasné 1. místo. Těšíme
se na další soutěže, které vždy zpestřují
výuku.
Gabriela Picková
Adventní jarmark podruhé
Vedoucí novinářského kroužku se zástupci dětské redakce Pětikvítku po vyhlášení
výsledků v Brně.
Foto: ZŠ 5. května
tek jim však nedal moc šancí a odnesl
si hned tři ocenění! Na celorepublikové
úrovni získal 1. místo v kategorii Titulní
strana roku, 2. místo v kategorii Obsah
roku a rovněž 2. místo v kategorii Grafika roku! Sladší odměnu za svou práci
si naše dětská redakce nemohla přát.
Miroslav Kokinopulos
Rok uběhl jako voda a za dveřmi máme
zase nejkrásnější svátky v roce, Vánoce.
Těší se na ně nejen děti, ale i dospělí.
Také naše škola, ZŠ Záhumení, se
začátkem prosince opět oblékla do
vánočního kabátku a přichystala pro
děti a jejich rodiče v rámci Dne otevřených dveří Adventní jarmark. Ten jsme
již podruhé uspořádali ve spolupráci
s květinářstvím U Kamenného mostu.
Návštěvníci, a bylo jich opravdu k naší
spokojenosti mnoho, si mohli prohlédnout a zakoupit jak vánoční dekorace
z rukou profesionálů, tak i krásné
výrobky našich žáků. Ti je tvořili celý
listopad v rámci výuky pracovních činností a výtvarné výchovy za vydatné
pomoci paní učitelek.
Řada dětí a rodičů využila také
nabídku dvou výtvarných dílen, kde si
mohli sami vyzkoušet výrobu voňavých
zápichů ze včelích voskových plátů
a zdobení skleněných svícínků technikou tupování.
Školní jídelna se změnila na vánoční
kavárničku, kde se všichni mohli při
světle svíček a vánočního stromečku
občerstvit a popovídat si. Akce se
setkala s velkým ohlasem a nás velmi
těší, že všichni odcházeli domů spokojeni a příjemně předvánočně naladěni.
A co nás ještě čeká?
Poslední předvánoční den čeká ve
škole všechny děti koncert skupiny
Navalentym a poté si všechny třídy
chystají malé vánoční posezení.
A potom už nás všechny čekají ty
pravé Vánoce v kruhu svých blízkých.
Tak ať jsou krásné, radostné a plné rozzářených dětských očí! Jana Flesarová
Den otevřených dveří na SŠIEŘ
S mimořádným úspěchem se setkal Den
otevřených dveří, který ve dnech 30. 11.
a 1. 12. 2012 uspořádala rožnovská SŠIEŘ.
Všechny budovy školy byly k dispozici
uchazečům o studium, jejich rodičům
a dalším zájemcům, kteří se chtěli osobně
seznámit s největší střední školou v Rožnově p. R. V hlavní budově byly k nahlédnutí kroniky školy, které mapují její historii od samotného založení tehdy ještě
dvou samostatných škol až po současnou
podobu. V úvodu prohlídky byla připravena videoprezentace, která ve stručnosti
představila strukturu školy, studijní i učební
Placená inzerce
Z kadeřnické soutěže Šarm. Foto: SŠIEŘ
obory, které se zde vyučují, možnosti ubytování a stravování. Na chodbách školy se
mohli žáci 9. tříd seznámit s programem,
který našim studentům nabízíme v rámci
školní i mimoškolní činnosti. Fotoreportáže umístěné ve vitrínách představily
zahraniční stáže, odborné exkurze a samozřejmě také sportovní kurzy, kulturní akce
a výlety, které patří k životu na střední škole.
Velkému zájmu návštěvníků se těšily především moderně vybavené učebny odborných
předmětů a laboratoře.
Velkým tahákem pátečního dne byl
již 5. ročník kadeřnické soutěže ŠARM,
který letos proběhl v prostorách kinosálu
v hlavní budově. Odstartoval jej ředitel
školy Mgr. Miroslav Trefil spolu se starostkou města Bc. Markétou Blinkovou, o jejíž
pohár se soutěžilo.
Diváci měli možnost sledovat zručnost
a kreativitu studentek a studenta třetího
ročníku učebního oboru Kadeřník, kteří
se prezentovali v hlavní soutěži. V jejím
prvním hodinovém bloku předvedli na
svých modelech klasický pánský střih se
sportovně elegantní úpravou.
Tématem dámské kategorie a zároveň
inspirací pro jednotlivé účesy se stala zpěvačka Rihanna. Pod nůžkami, fény, hřebeny a dalšími proprietami se tak během
další hodiny změnily modelky soutěžících ve věrné kopie slavné hvězdy. Diváci
mohli obdivovat krátké asymetrické střihy
i mikáda různých délek i barev.
Zhodnotit tolik úžasných účesů nebylo
vůbec jednoduché. Zkušená porota ve
složení: absolventka školy Hana Válková,
učitelka odborného výcviku Michaela Vašková a předseda Zdeněk Pomkla z kadeřnického studia HAIR se s úkolem vyrovnali s naprostým přehledem.
Závěrečný blok se nesl v duchu nadcházející plesové sezony. Modelky ve
skvostných večerních šatech prezentovaly kadeřnické kreace inspirované
tématem Zimní královna. Závěrečná
promenáda byla tím nejlepším možným
zakončením odpoledne věnovaného
kráse, módě a kadeřnické zručnosti.
Soutěžící třetího ročníku připravovala
učitelka odborného výcviku Renáta
Porubová, která spolu s Michaelou
Vaškovou, Jarmilou Štěpánovou a Evou
Křenkovou soutěž zorganizovala.
V budově odborného výcviku čekala
na návštěvníky kromě prohlídky dílen
a odborných učeben celá řada překvapení. Uchazeči o studium si mohli
vyzkoušet svou zručnost v několika
soutěžích, což řada z nich ráda využila.
V odborné učebně prodavaček se soutěžilo o titul mladého aranžéra, z dílen
oborů kovo a elektro si mohli žáci devátých tříd odnést vlastní výrobky, které
vznikly pod odborným dohledem našich
mistrů. Nejlepší soutěžící samozřejmě
obdrželi diplomy a ceny. V obležení návštěvníků se ocitaly také prezentace firem,
s nimiž naše škola spolupracuje v rámci
odborné praxe. Jejich stánky byly názornou ukázkou toho, jak široké možnosti
uplatnění naši absolventi mají.
Hana Fojtíková
Výroba vánočních dekorací.
Foto: ZŠ Záhumení
INFORMACE, INZERCE
STRANA 10
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
Město ocení nejlepší sportovce
Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky v roce 2013
STAROSTKA MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM podle § 34 zákona číslo 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: v pátek dne 11. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. 1. 2013
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místa konání voleb v jednotlivých volebních okrscích pro oprávněné voliče z těchto okrsků určuje následující přehled:
Tradiční anketa o nejlepšího sportovce se v
Rožnově koná již popáté. Město na začátku
každého roku ocení sportovce úspěšné v roce
předchozím. Právě nyní nastává opět čas,
kdy se mohou úspěšní sportovci nominovat.
Okrsek
1
Město Rožnov, které tuto anketu vyhlašuje, vyzvalo na konci listopadu k předkládání nominací nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a trenérů za
dosažené sportovní výsledky v roce 2012.
Pro rok 2012 je možno nominovat sportovce do několika kategorií. První z nich
je individuální ocenění, které se ještě dělí
podle věku na mládež do 15 let, dorostence a juniory do 21 let a seniory. Druhou
kategorií jsou kolektivy, které se dále dělí
na žákovská družstva, týmy; dorostenecká
a juniorská družstva, týmy a seniorská
družstva, týmy. Za sportovní kolektiv je
považováno družstvo, tým sportovců definovaný pravidly příslušných sportovních
svazů. Třetí kategorii pak tvoří hendikepovaní sportovci a čtvrtou jsou trenéři nebo
cvičitelé.
Návrh na ocenění nejlepších sportovců,
sportovních kolektivů a trenérů za rok
2012 může podat kterákoliv fyzická nebo
2
Volební místnost
ZŠ Videčská
ul. Videčská čp. 63
ZŠ Záhumeni
Boženy Němcové 1180
MŠ Tylovice
Tylovice 1877
3
4
Požární zbrojnice
Hážovice 2152
MŠ Horní Paseky
Ostravská 307
5
6
ZŠ Pod Skalkou
Bezručova 293
7
ZŠ 5. května
5. května 1700
Střední škola zemědělská
a přírodovědná
náb. Dukelských hrdinů 570
ZŠ praktická
Tyršovo nábřeží 649
ZŠ Pod Skalkou
Bezručova 293
8
9
10
11
Domov mládeže SŠZePř
Zemědělská 500
Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel
(dříve SPŠE) Školní 1610
Gymnázium
Koryčanské Paseky 1725
12
13
14
ZŠ 5. května
5. května 1700
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voličům budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky.
Plesy v roce 2013 ve
Společenském domě
26.
1.
8.
15.
16.
17.
23.
1.
9.
10.
ledna
února
února
února
února
února
února
března
března
března
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Valašský bál
Gymnázium
Charita Val. Meziříčí
SŠZePř
Retroples
Maškarní ZŠ Videčská
Ples Javořiny
Maškarní Domova Kamarád
Sedmikráska
Maškarní
ZŠ Záhumení
23. března & Black & White
Trvalý pobyt oprávněných občanů
Bayerova, Čechova, Hrnčířská, Chobot, Kramolišov, Láň, Masarykovo náměstí,
Na Drahách, Na Zahradách, Nádražní, náměstí Míru, Nerudova, Palackého,
Partyzánská, Pionýrská, Pivovarská, Sokolská, Uhliska, Ve Včelíně, Videčská, Zátiší
Boženy Němcové, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka, Sluneční
Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jasanová, Jurajdova, Kulišťákova,
Luční, Na Končinách, Na Vyhlídce, Nezdařilova, Sadová, Tvarůžkova, Tylovice,
V Aleji, Za Hážovkou
Hážovice
Bačová, Frenštátská, Horní Kouty, Horní Paseky, Jarní, Karlova, Kinských,
Kročákova, Lipová, Mladějovského, Na Stráni, Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu,
Pod Strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U Kantorka, Žerotínská
5. května čp. 1521-1526; Beskydská, Bezručova, Dr. Milady Horákové, Družstevní,
Hradišťko, Javornická, Lesní, Letenská, náb. Dukelských hrdinů, Obránců míru,
Pletařská, Pod Kozincem, Pod Skalkou, Příčná, Rekreační, Slezská, Zahradní
5. května čp. 289, 1505, 1527, 1700, 1534-1539, 1545-1559; Horská
5. května čp. 599, 2847, 1350-1353; Vítězná
Bučiska, Hradisko, Chodská, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, Tyršovo nábřeží
5. května čp. 1340-1349; Dolní Paseky, Drobníkova, Dubková, Habrová, Jahnova,
Javorová, Květinová, Na Pařeničkách, Košíkářská, Okružní, Pod Chlácholovem,
Polanského, Putýrky, Sněžná, Šlapetova, Tkalcovská, U Revíru, V Mokrém, Volkova
Láz č. ev. 08-015, 017-023, 026-027, čp. 83, 215-216, 224, 800, čp. 941, 944, 1146,
čp. 1186, 1189-1190, 1226, 1229, 1280, 1374, 1418, 1500, 1504, 1513, 1516, 1566,
čp. 1599, 1674-1676, 1678, 1721, 2281, 2288-2290, 2292, 2294, 2296, 2568, 2570,
čp. 2835, 2561, 2564, 2565
1. máje, Dopravní, Hasičská, Plynárenská, Pod Lesem,
Sklářská, Televizní, U Trati, Zemědělská, Zuberská
Čs. armády, Koryčanské Paseky, Moravská, Pod Hrází,
Školní, Travinářská, Valašská
Borová, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská,
Láz č. ev. 05-07, čp. 214, 217-223, 228, 443, 448, 722, 768,
čp. 782, 837, 962, 1213, 2282-2287, 2545-2546, 2548, 2562, 2543
5. května čp. 1013-1019; Jaroňkova, Kulturní
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby
prezidenta České republiky se tyto
uskuteční v místech uvedených v bodě
2 tohoto oznámení, a to v pátek dne
25. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 26. 1. 2013 od
8.00 hodin do 14.00 hodin
Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech
voleb ve volební místnosti.
6. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební
komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
V Rožnově pod Radhoštěm 17. 12. 2012
Bc. Markéta Blinková v.r.
starostka města
Oznámení držitelům mimořádných výhod ZTP, ZTP/P
Sociální odbor oznamuje držitelům
mimořádných výhod ZTP, ZTP/P, že
stávající parkovací průkazy 01 jsou
platné do 31. 12. 2012. Výměnu těchto
parkovacích průkazů za nové speciální
označení 07 bude městský úřad – sociální odbor provádět v letošním roce
pouze do pátku 21. 12. 2012.
Pro výměnu je nutné doložit aktuální
Placená inzerce
Placená inzerce
průkazkovou fotografii, průkaz mimořádných výhod, občanský průkaz a stávající parkovací označení do vozidla.
Osoba, která o výměnu žádá, se musí
osobně dostavit.
Od 2. 1. 2013 bude vyměňování parkovacích průkazů nadále pokračovat,
ovšem parkovací průkazy 01 již nebudou platné.
Eva Urbanová
Placená inzerce
právnická osoba (např. sportovní oddíl,
rodiče mladých sportovců, trenéři, občané
města a další).
Bližší informace k ocenění nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a
trenérů za rok 2012 včetně předepsaných
nominačních formulářů naleznete na
webových stránkách města, pod odkazem
www.roznov.cz/sportovec-roku. Zájemci
o podání návrhů na ocenění sportovců,
sportovních kolektivů a trenérů roku 2012
si mohou také tyto formuláře vyzvednout
osobně na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu.
Návrhy je nutno zaslat písemně na
adresu: Městský úřad, Odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu,
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm nebo osobně doručit na
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, a to nejpozději 15. ledna
2013.
Slavnostní ceremoniál V. ročníku vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů roku proběhne dne
13. února 2013 v obřadní síni na radnici
města, Masarykovo náměstí 128.
-red-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
T klub – kulturní agentura
Tel. 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
STÁLÁ EXPOZICE
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
– Galerie Na Letné
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
DO ÚTERÝ 15. 1. 2013
VOLNÝ ČAS 20. 12. 2012 - 10. 1. 2013
Kino Panorama
Tel. 571 654 727
www.disdata.cz, www.tka.cz
ČTVRTEK 20. 12.
PÁTEK 21. 12.
FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY
– DOMŮ NA VÁNOCE
18.00 hodin
POHÁDKOVÝ PÁTEK – O BAJAJOVI
17.00 hodin - SVČ
TEN VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční koncerty pěveckého sboru ROSÉNKA a hostů.
17.00 hodin - kostel sv. Antonína na Dolní Bečvě
SOBOTA 5. 1.
NEDĚLE 30. 12.
PÁTEK 21. - NEDĚLE 23. 12.
ZIMNÍ KRÁSY RADHOŠTĚ
Pro děti z ekologických kroužků a jejich rodiče.
8.00 hodin – ČSAD Rožnov
TEN VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční koncerty pěveckého sboru ROSÉNKA a hostů.
15.00 hodin - kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě
PONDĚLÍ 7. 1.
SOBOTA 5. 1.
NOVÉ POHYBOVÉ FORMY PRO MLÁDEŽ
15.00 hodin – sál SVČ
TEN VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční koncerty pěveckého sboru ROSÉNKA a hostů.
14.30 hodin - kostel Všech svatých v Rožnově p. R.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Dabing.
17.00 hodin
PONDĚLÍ 17. – PÁTEK 21. 12.
ÚTERÝ 25. - STŘEDA 26. 12.
ZASTAVENÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
15.00 - 18.00 hodin – Masarykovo náměstí
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Titulky.
17.00 hodin
Koncert amatérských kapel.
EIN KESSEL BUNTES
KORIDOR
AIRSHIT
ČERNÍ BERANI
STERN
20.00 hodin – club Freeško Rožnov p. R.
PÁTEK 21. - STŘEDA 26. 12.
SKYFALL
20.00 hodin
ČTVRTEK 27. - NEDĚLE 30. 12.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
18.00 hodin
ČTVRTEK 27. - NEDĚLE 30. 12.
Základní umělecká škola
Tel. 571 751 455
www.zusroznov.cz
20. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Dabing.
20.00 hodin
ÚTERÝ 1. - NEDĚLE 6. 1.
ÚTERÝ 1. - NEDĚLE 6. 1.
NEDĚLE 23. 12.
ČTVRTEK 3. - NEDĚLE 6. 1.
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
20.00 hodin
PÍ A JEHO ŽIVOT
20.00 hodin
PONDĚLÍ 7. - STŘEDA 9. 1.
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
17.30 hodin
PROTI VĚTRU
20.00 hodin
DO 2. 2.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
V souladu s otevírací dobou VMP - velký výstavní
sál Sušák - 1. patro
22. A 23. 12.
ŽIVÝ BETLÉM
17.00 hodin - Dřevěné městečko - Komorní
amfiteátr
28. 12.
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
16.00 hodin - Dřevěné městečko, kostel sv. Anny
VALAŠSKÁ ZIMA
Uzávěrka výtvarné soutěže pro děti a mládež.
16.00 hodin - SVČ
PONDĚLÍ 7. 1.
PONDĚLÍ 7. 1.
ÚTERÝ 8. 1.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 hodin - SVČ
NOVOROČNÍ RADHOŠŤ
Zdravotní turistická vycházka. Trasa: Pustevny
– Radhošť – R. p. R. Asi 13 km.
8.15 hodin - sraz na autobusovém nádraží, nást. č. 21
STŘEDA 9. 1.
Více informací v T klubu
nebo na tel.: 571 651 233
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 – 11.00 hodin – klubovna Seniorcentra
DĚTSKÝ STREET II.
14.00 hodin - tělocvična ZŠ 5. května
STŘEDA 9. 1.
ČTVRTEK 10. 1.
PRÁVNÍ PORADNA JUDR. MILANA MATULY
15.00 – 16.00 hodin – kancelář Klubu seniorů
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin - SVČ
ČTVRTEK 10. 1.
Alternativní centrum o.s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
POSEZENÍ PŘI VÍNEČKU S HUDBOU A TANCEM
V PAPUČKÁCH
16.00 – 20.00 hodin - klubovna Klubu seniorů
Městská knihovna
Tel. 571 654 747
www.knir.cz
PÁTEK 21. 12.
PONDĚLÍ 7. - STŘEDA 9. 1.
Valašské muzeum v přírodě
Tel. 571 757 111
www.vmp.cz
PONDĚLÍ 7. 1.
LADÍME!
17.30 hodin
Vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba,
grafika a keramika.
Po – pá - 12.00 – 18.00 hodin (mimo školní
prázdniny)
4. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí učitelé a hosté ZUŠ Rožnov
p. R. Sbírka bude věnována ve prospěch Charity
Valašské Meziříčí, pracoviště Rožnov p. R.
14.00 hodin – kostel Všech svatých v Rožnově
pod Radhoštěm
Klub seniorů
Tel. 774 423 197
[email protected]
SOBOTA 29. 12.
VÝSTAVA - KRÁSA HOR V PANORAMATECH
Fotografie Pavla Krupy.
– Galerie Na Radnici
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
ČTVRTEK 29. 12.
Středisko volného času
Tel. 571 115 635
www.svcroznov.cz
LÉČEBNÁ MEDITACE
18.00 hodin
DO 31. 12.
ČTVRTEK 27. 12.
BESEDA PRO MÁMY
17.30 hodin
NOVÝ ZÉLAND
Výstava fotografií Ubalda Rutara.
– podkroví MěK
PÁTEK 4. 1.
DO 31. 12.
NOVOROČNÍ ÓM HEALING
Meditace.
18.00 hodin
TAK MĚ ASI NEZNÁTE
Výstava kreseb a ilustrací Vladimíra Bartoška
a textů Jaroslava Kaňáta.
PONDĚLÍ 7. 1.
7. 1. - 28. 2.
PŘÁNÍ A PŘEDSEVZETÍ, TADY A TEĎ S BODYPERCUSSION
Beseda, meditace.
17.30 hodin
NÁVRAT K LIDSKOSTI
Fotografický cyklus o minulosti i budoucnosti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové.
chodby MěK
ČTVRTEK 10. 1.
PONDĚLÍ 7. 1.
DIKŠA-DEEKSHA
Meditace.
17.30 hodin
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Polajky vzpomínají ...
16.00 hodin – podkroví MěK
PÁTEK 11. 1.
STŘEDA 9. 1.
JÓGA A FYZIOTERAPIE
Workshop.
17.30 hodin
S-KLUB
STARÁ LÁSKA PRASKÁ
15.00 hodin – podkroví MěK
Tipy pro příští dny
EIN KESSEL BUNTES
věku, jenž ve svém přepychovém bytě
probírá nejrůznější traumata dlouholetého manželského vztahu... Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou si
„ON“ a „ONA“ vybrali pro uspořádání
vzájemného zúčtování. Hru spisovatele
Philippa Claudela O lásce (Parle-moi
d´amour) v Paříži hrál v Comedie des
Champs-Elysée populární komik Michel
Leeb a Caroline Siholová v režii Michela
Fagadau. Česká premiéra v překladu
Alexandra Jerie. Hrají: Jana Krausová
a Karel Roden, režie: Adam Kraus.
Náhradní termín divadelního představení.
VYPRODÁNO!!!
Je možné se zaevidovat jako náhradník.
Telefonicky na čísle 571 651 233 nebo na
e-mailu: [email protected]
Čtvrtek 29. prosince – 20.00 hodin
– club Freeško Rožnov p. R.
Koncert amatérských kapel.
KORIDOR
AIRSHIT
ČERNÍ BERANI
STERN
KORIDOR
Valašská hard rocková legenda ze
Zubří KORIDOR v 80. a 90. letech patřila ke špičce moravské rockové scény.
Vydala CD Souboj titánů, skladba
Columbus byla úspěšná v Československém rozhlase, úspěšný byl videoklip
Rytíř. V roce 2011 ohlásila kapela po
15 letech svůj comeback a opět koncertuje po celé Moravě. Zahráli si spolu
s Morčaty na útěku, Dědou Mládkem
i se slavným Olympicem. V roce 2012
odehrála společné koncerty s Citronem, Kristinou, Vildou Čokem, na
Beskyd rock show v Turzovce předskakovala slovenskému slavíkovi Desmod.
Ve studiu Alias natočila kapela skladby
Poklad předků a Pegas pro kompilační
CD a rádio Valašsko.
Složení kapely: Radek Nohavica - zpěv,
flétna, Pavel Němec - kytara, zpěv, Petr
Krůpa - bicí, zpěv, Petr Krhovják - baskytara, Michal Marek - klávesy, zpěv.
AIRSHIT
Levitační pásmo rožnovského klubu
nedoslýchavých.
Složení kapely: Bob Plucnar - kytara, zpěv,
Černí Berani.
Michal Dvořák - kytary, zpěv, Pavel Švarc
- baskytara, Jan Nesvadba - bicí.
ČERNÍ BERANI
Utajení lídři syrové nové vlny Černí Berani
letos poprvé a naposled v Rožnově. Texty,
co zažíváte, hudba, kterou žijete.
Složení kapely: Kečup - bassitár, zpěv,
Karel - sitár 230V, zpěv, Luboš - sitár
240V, zpěv, Best - kedlubny.
STERN
Ani punk, ani folk, ani bigbít, ani country, ani Rožnov, ani Valmez.
Složení kapely: Brouk – akustická
Foto: Archiv SR
kytara, zpěv, Bóďa - baskytara, Adam
- bicí.
Vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej vstupenek probíhá
v T klubu a v IC.
O LÁSCE
STUDIO DVA
Úterý 15. ledna - 19.00 hodin
- Společenský dům
Francouzská konverzační komedie. Je
to komorní záležitost, která s lehce drastickým humorem sleduje pár středního
STRANA 11
Malý oznamovatel
PRODÁM
! Prodám králičí maso z domácího
chovu, cena 130 Kč/kg. Tel.: 777
692 345.
! Prodám harmoniku Delicia Lignatone, vzhledově i zvukově velmi dobrá,
2,5 oktávy, s kufrem, 4 000 Kč. Tel.:
736 293 532.
! Prodám el. motor 3 kW; 2895 ot/
min., zánovní bundu+kalhoty vel. 152.
Vhodné pro zimní sporty. Dále prodám
jablka na kvas. Tel.: 605 319 504.
! Prodám včelařské potřeby. Dvě
kukly, medomet na 3 plásty, příslušenství na roztápění plástů aj. Tel.:
776 554 499.
! Prodám lyžařské oblečení dívčí
závodnícké a pánské. Seznam na
požádání zašlu. [email protected]
cz, tel.: 733 790 182.
! Prodám nesestavené kity letadel.
Seznam na požádání zašlu. paulik.
[email protected], tel.: 733 790 182.
! Prodám vyčiněné kožešiny i výrobky
– límce, čepice, kožichy. Hlavně z nutrie různých barev. Také lišky, polární
lišky, kuny, bizam a další. Levně. Tel.:
571 625 869; 605 906 703.
! Prodám kamna na piliny – řeziňák.
Levně. Tel.: 736 175 537.
! Prodám starší nábytek z důvodu
stěhování do menšího bytu. Stěnu do
obýváku – 1 000 Kč; rozkládací gauč
s křeslem (ušákem) a konferenčním
stolkem – vše za 600 Kč; nábytek do
dětského pokoje – 300 Kč; manželské
postele – 300 Kč. Tel.: 728 993 777.
NEMOVITOSTI
! Dlouhodobě pronajmu byt 1+1
v klidné části Koryčanských pasek.
Zařízený, 2. patro, balkon. Tel.: 777
103 806
! Pronajmu zař. byt 3+1 v RD na
Prostř. Bečvě pohodovým a solventním lidem. 7 500 Kč/měs. Tel.: 606
221 211.
! Nabízím pronájem pokoje v RD
v Rožnově pro ženu. Kuchyň a soc.
zařízení společné. Cena 3 000 Kč/
měs. Tel.: 777 850 980.
! Pronajmu garáž v Rožnově. Tel.:
603 504 516.
! Hledáme k dlouhodobému pronájmu byt nebo rodinný domek v Rožnově a okolí. Tel.: 605 484 570.
! Pronajmu byt 1+1 bez balkónu na
Koryčanských Pasekách. Tel.: 604
344 216.
! Prodám stavební pozemek v Tylovicích 2 350 m2, příjezd asfaltová
obecní cesta, elektřina, plyn, vodovod i kanalizace na hranici, oplocený,
výhled na Radhošť. Cena k jednání
850 Kč/m2. Tel.: 776 666 563.
! Prodám dům 4+1 v Perné-Lešné.
Tel.: 733 790 182.
DARUJI
! Daruji elektrická akumulační kamna 3 kW, 4 kW a 5 kW. Plně funkční.
Lze je připojit i na 220 i 380 V. Tel.:
571 625 869; 605 906 703.
! Daruji zachovalou obývací stěnu za
odvoz. Ulice Družstevní 1266, Rožnov.
Tel.: 777 090 582 nebo 776 554 499.
! Daruji za odvoz zařízení z rodinného domu - nábytek z masivu, pohovky,
kuchyňská linka. Tel.: 603 892 574.
! Daruji smrkovou štěpku za odvoz.
Vhodná na topení. Tel.: 608 259 522.
RŮZNÉ
! Soukr. výuka AJ všech úrovní
včetně konverzace v R. p. R. Možnost
dopol. i odpol. Tel.: 724 758 194.
! Doučování českého jazyka 4. – 9.
třída základní školy a příprava k přijímacím zkouškám. Tel.: 608 887 208.
KOUPÍM
! Koupím sportovní kočárek kombinovaný a koupací kyblík pro miminko.
Tel.: 777 090 514.
! Koupím chutná jablka na uskladnění z vaší zahrady. Tel.: 602 883
828.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
SPORT
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25/2012
Volejbalistky o bod na třetím místě
TJ Rožnov p. R. – SK Slavičín
3:2 (21:25, 25:19, 25:22,
24:26, 15:9) a 3:2 (25:21,
14:25, 17:25, 25:20, 15:8)
Dramatický průběh přineslo 13. a 14. kolo
krajského přeboru našim volejbalistkám
- ženám. Ve vyčerpávajícím souboji s druhým v tabulce odehrály dvakrát pět setů
a nakonec to přineslo dvojnásobnou výhru.
Všechny body tak zůstaly v Rožnově.
V prvním zápase musela naše děvčata po
1. setu dotahovat vedení soupeřek, zkrácená hra v 5. sadě ale už byla v jejich režii.
Ve druhém utkání vedl Rožnov sice 1:0 na
sety, potom ovšem další dva prohrál, a tak
jeho hráčky musely zmobilizovat všechny
síly, aby jej dotáhly do tie-breaku. V něm
už zase hrály první housle.
A jak střetnutí viděla jedna z aktérek
Zuzana Bělíková?
„Potvrdilo se, že utkání druhého s třetím
týmem tabulky bude velice vyrovnané.
Hrál se rychlý a tvrdý volejbal, který musel
lahodit oku nejednoho diváka. Dobrý
dojem ze hry kazil pouze fakt, že soupeřky
předvedly naprosto nesportovní a neprofesionální chování, kdy o každém sporném
míči debatovaly s rozhodčím a dávaly nám
jasně najevo svoji nevoli. My jsme se ale
nenechaly rozhodit a díky naší koncentrovanosti jsme je dokázaly porazit. Velmi
dobrý výkon dnes a vůbec po celou první
půlku sezony podala naše smečařka Martina Jelínková.“
Sestava: Veselá, Šimková, Mikulenková,
Mikulajová, Jelínková, Mičolová a libero
Bělíková.
TJ Rožnov p. R. – Sokol Šternberk 0:3
(18:25, 14:25, 20:25) a 0:3 (17:25,
14:25, 12:25)
Ve dvojzápase 15. a 16. kola 1. ligy se
našim juniorkám příliš mnoho šancí
nedávalo. Utkaly se totiž s vedoucím
celkem soutěže, který doposud všechna
utkání vyhrál. Výsostné postavení juniorek Šternberka oba duely v tělocvičně
Pod Skalkou potvrdily.
Jiří Piska
Rožnovský VAMOS! Druhé kolo boulderových závodů
V sobotu 15. prosince se
v hojném počtu podruhé sešli
příznivci speciálního druhu
lezení na umělé stěně – boulderingu. Třicet devět sportovních lezců
poměřilo své síly v druhém kole série
boulderových závodů nazvané Vamos!
Po prvním kole pořádaném ve Valašském
Meziříčí byl tentokrát pořádající organizací Horolezecký klub v Rožnově pod
Radhoštěm, který uspořádal závody na
umělé stěně v ZŠ 5. května.
V zimním období se řada sportovních
odvětví stěhuje kvůli nepříznivému počasí
pod střechy tělocvičen, hal a sportovních
center. Výjimkou není ani horolezectví.
Lezení na umělých stěnách dokonce už
dávno není jen pouhým tréninkem a přípravou na skalní lezení. Vyvinulo se z něj
samostatné odvětví, které si našlo řadu
zastánců. Nejde jim ale jen o výkony. Při
lezení je podstatné i setkávání stejně naladěných lidí. Proto je právě zimní období
ideální pro pořádání závodů na umělých
lezeckých stěnách.
Stěna v ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm byla vybudována před deseti lety
a stále se rozšiřuje. Je postavena na celou
výšku tělocvičny a leze se na ní s pomocí
lana převážně vzhůru. Proto možná překvapilo, kolik pěkných cest se na ní podařilo vymyslet pro závody, kde se leze bez
lana jen nízko nad zemí. Každá ze tří kategorií (pohodáři, profíci a baby) měla zdolat
Lyžařské stopy
na golfu projety
I když prozatím sněhová nadílka na
golfovém hřišti Valašského golfového
klubu dosáhla jen 20 cm, jistě potěší
příznivce běžeckého lyžování zpráva,
že lyžařské stopy na golfovém hřišti
jsou opět projety. Dosud sice jenom pro
klasický způsob, protože na bruslení je
prozatím výše sněhové pokrývky nedostatečná. Jakmile však více zasněží, rozšíříme stopy pro oba styly. Jsou projety
dva kratší okruhy nad klubovnou, které
slouží v odpoledních hodinách v úterý
a čtvrtek pro trénink sportovních
družstev, zde je možnost i omezeného
osvětlení. Okruh ve spodní části měří
cca 1 200 m a měl by sloužit především
veřejnosti.
Žádáme všechny návštěvníky, aby
lyžovali pouze ve vyznačených stopách a nekřižovali hřiště přes greeny
nebo ferveje. Budeme se snažit udržovat i parkoviště, aby stačilo k umístění
vozidel všech zájemců o lyžování.
Valašský golfový klub
Pro radikálně omlazené družstvo Zubří
přineslo 14. kolo extraligy házené dobrou zprávu. Jeho hráči po vítězství
v Kopřivnici, začali bodovat i na hřištích silnějších soupeřů. A to měli Lovosicím co oplácet, když s ním na začátku
soutěže prohráli na domácí palubovce.
Po výborném výkonu se jim odveta
KAM ZA SPORTEM
LEDNÍ HOKEJ
HC ROŽNOV p. R.
Sobota 22. 12. zimní stadion Bučiska
17.00 muži HC Rožnov p. R. B – HC
RT Torax Bohumín, krajská liga – 14.
kolo.
Středa 2. 1. zimní stadion Bučiska
15.00 ml. žáci HC Černí Vlci – VHK
Vsetín, žákovská liga 6. tříd – 22. kolo.
17.00 st. žáci HC Černí Vlci – VHK
Vsetín, žákovská liga 8. tříd – 22. kolo.
Sobota 5. 1. zimní stadion Bučiska
9.00 st. přípravka HC Rožnov p. R.
– SK Karviná, krajská liga 4. tříd – 2.
kolo.
17.00 muži HC Rožnov p. R. A – TJ
Horní Benešov, krajská liga – 15. kolo.
TENISOVÝ KLUB
RADEGAST
Neděle 23. 12. Synot Tip
Momentka ze závodů.
šest cest různé klasifikace. „Šlo nám o to,
aby si každý zaliezol a nikto sa nezranil.
Vytvorili sme široké spektrum obťažností.
To, že lezou do konca časového limitu, tak
to je presne to, čo sme chceli,“ prozrazuje
jeden z autorů cest Vlado Nagy. V cestách
se objevily zbrusu nové chyty a speciálně
hala u koupaliště
9.00 JOKRA Cup, turnaj dětí v minitenisu.
Pátek 28. – neděle 30. 12. Synot Tip
hala u koupaliště
9.00 dorostenci, turnaj ČST.
Sobota 5. 1. Synot Tip hala
9.00 turnaj čtyřhry mužů, rekreačních
hráčů.
ROŽNOVSKÝ
TENISOVÝ KLUB
Sobota 22. 12. Synot Tip
hala u koupaliště
9.00 Vánoční turnaj dětí ve čtyřhře,
ročníky 1998-2003 a 2004-2005.
BADMINTON
TJ ROŽNOV p. R.
Neděle 6. 1. Synot Tip hala
9.00 ml. žáci, turnaj Grand Prix Severomoravské oblasti kategorie C.
Foto: David Piska, Jan Drobek
pro tyto závody zapůjčené struktury od
firmy A MUERTE. O dobrou náladu se
postarala i hudba a občerstvení zdarma.
Poslední kolo boulderové série Vamos!
s celkovým vyhlášením vítězů se uskuteční 19. ledna v Novém Jičíně.
Jitka Slezáková
Hokejisté utrpěli vysoké porážky
HC Rožnov p. R. A – HC
Orlová 4:11 (0:5, 3:3, 1:3)
Babiš, Vlach, Kroupa – Křenek, Duda,
Jakeš – Hajda, Krátký.
Zápas 12. kola krajské ligy
s vedoucím celkem tabulky, který do
té doby neokusil hořkost prohry, byl
rozhodnut hned po 1. třetině. Do druhé
části hry vystřídal Hnilicu v brance
Dohnálek, ale domácím to příliš nepomohlo. Jejich první gól vstřelil Daniel
Mičulka ve 25. minutě a snížil na 1:6.
Orlová brzy odpověděla další brankou,
a když Jakeš v přesilovce dal druhý gól
Rožnova, znovu hosté vzápětí posunuli
skóre na 2:8. Přestřelku ve 2. třetině
ukončil svou druhou brankou Mičulka.
Když v posledním dějství v 50. minutě
vstřelil Holý čtvrtou branku našich
hokejistů, vypadalo to pro ně na přijatelný výsledek. Závěr ovšem patřil Orlové, která Štefankou, Ciupou
a Zakuťanským překonala desítku.
Sestava Rožnova A: Hnilica (21. min.
- Dohnálek) - J. Švrček, Růčka – Kunčický, Černý – Mynarčík, Matůš – Koubek, Paťava – Holý, Skopal, Mičulka –
HC Studénka – HC Rožnov p. R. B
11:2 (2:0, 4:1, 5:1)
Rožnovské „béčko“ mělo ve 12. kole
volno a o týden později hrálo na ledě
páté Studénky. Už v prvním vzájemném
zápase v Rožnově dostali naši sedm gólů,
v odvetě ještě čtyři navrch. Úvodní třetina na debakl nevypadala. Až teprve ve
zbývající části hry domácí roztočili brankostroj. Rožnovští se na první úspěch
z hokejky L. Koryčanského zmohli až
ve 40. minutě, za stavu 6:0. Jejich druhý
gól dal v 56. minutě Mikuda. Ale byla to
pouhá kosmetická úprava výsledku na
9:2. Dvě minuty nato ovšem Studénka
v rychlém sledu vstřelila další dvě branky
a dosáhla na dvojciferné skóre.
Sestava Rožnova B: Dobřanský (Jagoš)
– Lyčka, Ostrý – Šindler, Kocurek
– Kocur, L. Koryčanský – Mamula,
Fiala, Švajda – Dušek, Zich, Tejkl – M.
Koryčanský, Slovák, Mikuda. Jiří Piska
Zubří přivezlo z Lovosic remízu
HK A.S.A. Město Lovosice
– HC Gumárny Zubří 32:32
(16:16)
STRANA 12
téměř povedla. Začátek měli lepší
domácí, kteří vedli v 10. minutě 7:4
a v 16. minutě 11:8. Za dalších 8 minut
však zásluhou Václava Zubří vyrovnalo
na 12:12. Smírně skončil také 1. poločas. Ve druhém, ve 37. minutě šli hosté
do vedení o 2 góly, ale Lovosice za čtyři
minuty srovnaly na 20:20.
V dalším průběhu bylo Zubří opět lepší
a vytvořilo si až čtyřbrankový náskok.
Bohužel v posledních dvou minutách,
díky Škvařilovi o něj přišli. Lovosice
Dobiáš cup 2012 – mladší žáci
Souboj o třetí místo mezi házenkáři Zubří a Rožnova.
zachránily remízu až dvě vteřiny před
koncem. V dresu Zubří si po změně
stran skvěle vedl pivot Šlachta, který
byl pro domácí obranu největším
nebezpečím.
Nejlepší střelci: Škvařil 8, Motl 5,
Chroustovský 5 - Jurka 8, Bechný 7/1,
Šlachta 5.
Poslední letošní zápas hrají Zubřané
na soupeřově hřišti, tuto sobotu v Hranicích n. M. Potom je čeká měsíční přestávka.
Jiří Piska
Pořádné drama nabídlo
nedělní finále mezinárodního házenkářského turnaje
Dobiáš cup 2012. Na rozdíl
od kategorie starších žáků tentokrát
prvenství nezůstalo v České republice, ale
díky hráčům HK Kúpele Bojnice putuje
na Slovensko. Ti porazili ve finále těsným rozdílem tým STM Olomouc 2000
nejtěsnějším možným rozdílem jedné
branky. V samotném závěru dali branku
Foto: Lukáš Perutka
na 12:11. V utkání o třetí místo si to rozdaly dva domácí celky – Zubří a Rožnov.
Od prvních minut bylo jasné, že utkání
ovládnou házenkáři Zubří a výsledek
16:6 ve prospěch hostů tomu odpovídal.
Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen
Šimon Mizera z HC Zubří, nejlepším
hráčem pak Josef Dobeš z STM Olomouc 2000. Nejlepším střelcem se stala
Alžběta Krůpová ze zuberské Lesany.
-lup-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO: 44740743. Organizace je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu Pr, vložka číslo 17. Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov p. R., tel.: 571 651 796, 571 651 233, e-mail: [email protected], šéfredaktor Mgr. Lukáš Perutka,
Ph.D. - tel.: 603 242 767. Redaktoři pro mikroregion Rožnovsko: e-mail: [email protected] Redaktoři pro Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu, Horní Bečvu a Hutisko-Solanec - tel.: 731 368 336. Redaktoři pro
Vigantice, Vidče, Valašskou Bystřici, Zubří a Zašovou - tel.: 602 329 850. Externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti
a stánky s tiskem a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E 13228. Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne 17. 12. 1992.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá 9.00 - 11.00 a 14.00
- 15.00 hodin. Bližší informace najdete na www.tka.cz/spektrum.htm. Číslo odevzdáno k tisku 19. 12. 2012. Uzávěrka příštího čísla SR je 4. 1. 2013 do 12.00 hodin.
Download

25 20. prosince 2012 1.76 MB