Fritéza
NÁVOD K OBSLUZE
CZECH
Model
HY-898
Síťové napětí
220 - 240V ~ 50Hz
Jmenovitý výkon
1800 W
Elektrická třída ochrany
I
Objem vaničky na olej
2,5 l
Čistá hmotnost
2,46 kg
Plášť Cool Touch, Nastavitelný termostat, Automatické otevírání,
Antiadhezivní vanička na olej, Objem vaničky na olej: 2,5 l,
Fritovací koš se zvedá automaticky, Funkční kontrolky
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 1
V04a
25/11/2013 4:47 PM
OBSAH
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEHLED ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE
PŘED POUŽITÍM POKYNY K PŘÍPRAVĚ
ZACHÁZENÍ SE SPOTŘEBIČEM ČIŠTĚNÍ A PÉČE LIKVIDACE SERVIS / ZÁRUKA
02
04
04
05
06
08
09
09
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrických přístrojů je nutno dodržovat základní
bezpečnostní pokyny. Abyste odvrátili nebezpečí popálení, úrazu
elektřinou, požáru a/nebo úrazu osob, přečtěte si před uvedením
přístroje do provozu pozorně tyto pokyny k používání a při
používání přístroje všechny pokyny dodržujte.
Tento návod k použití pečlivě uschovejte pro případ budoucí
potřeby.Při předávání přístroje třetí osobě předejte spolu s ním i
tento návod k použití.
OBECNÉ POKYNY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrospotřebiče nejsou na hraní! Nepouštějte ke spotřebiči děti!
Spotřebič používejte jen k určenému účelu.
Spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a nikoli pro komerční
účely.
Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru, jestliže jej používáte
nebo je zapojený do zásuvky.
Pokud spotřebič nepoužíváte, nefunguje nebo jej chcete očistit,
vypněte jej a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nepřenášejte spotřebič za síťový kabel.
Udržujte spotřebič v čistém a bezprašném stavu.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Pravidelně spotřebič kontrolujte z hlediska viditelného poškození.
Spotřebič nikdy nepoužívejte, jestliže je poškozený, spadl vám nebo
řádně nefunguje. Nezkoušejte spotřebič opravit svépomocí.
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
Zásuvka musí být blízko spotřebiče, aby bylo možné v nouzové situaci
vytáhnout zástrčku.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
•
•
•
Napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče musí souhlasit s napětím
v elektrické síti.
Zapojujte spotřebič pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů.
Nepoužívejte stolní zásuvkovou lištu ani prodlužovací kabel.
Nikdy neprovozujte spotřebič pomocí spínacích hodin nebo dálkového
spínacího zařízení.
2
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 2
25/11/2013 4:47 PM
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebiče, síťového kabelu a síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte
vlhkýma nebo mokrýma rukama nebo jestliže stojíte na vlhké podlaze.
Síťový kabel nesmí vést přes dřez.
Neponořujte spotřebič do vody!
V případě ponoření do vody nebo jiných tekutin byste byli při úrazu
elektrickým proudem ohroženi na životě.
Spotřebič, síťový kabel a zástrčku umístěte tak, aby se nedostaly do
kontaktu s horkými povrchy, otevřeným ohněm, přímým slunečním
zářením a ostrými hranami. Dbejte při používání spotřebiče na to,
abyste nepřiskřípli kabel (např. do dveří).
Při vytahování vidlice síťového přívodu uchopte vždy zástrčku, nikoliv
kabel.
V případě poškození síťového kabelu spotřebiče je třeba dát jejvyměnit
příslušně kvalifikovanou osobou, abyste se nevystavovali nebezpečí.
Totéž platí i pro síťovou zástrčku.
NEBEZPEČÍ PRO OSOBY
•
•
•
•
•
•
•
Tyto přístroje mohou používat osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a / nebo znalostí, pokud na ně dohlíží instruktor nebo jim
byly poskytnuty instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a
pochopili následná ohrožení.
Toto zařízení děti nesmí používat. Zařízení a jeho přívodní kabel musí
zůstat mimo dosah dětí.
Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Děti nesmí provádět čištění a údržbu.
Uložte obalový materiál, jakým jsou např. plastové sáčky a styroporové
nebo jiné malé části, mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!
Síťový kabel veďte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
Dbejte rovněž na to, aby nebylo možné zakopnout ani o spotřebič.
SPECIFICKÉ NEBEZPEČÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
Přístroj používejte jen s příslušným příslušenstvím.
Používejte přístroj vždy na rovném, protiskluzovém a teplovzdorném
povrchu!
Používejte výhradně speciální fritovací oleje / tuky, na nichž je
uvedeno, že nepění!
Při provozu udržujte zařízení mimo průvan. Zařízení nepoužívejte
v bezprostřední blízkosti otevřených oken, balkonu nebo dveří na
terasu!
POZOR! Hořící tuk nikdy nehaste vodou! Vytáhněte zástrčku, přiklopte
víko, a přikryjte přístroj vlhkou utěrkou, která udusí plamen.
Do fritézy nedávejte žádné jiné věci než potraviny!
Přístroj používejte jen k účelu, popsanému v tomto návodu. Přístroj
nepoužívejte k ohřívání vody, polévek ani jiných potravin.
Přístroj se smí zapínat výhradně naplněný olejem / tukem!
3
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 3
25/11/2013 4:47 PM
•
•
•
•
•
Abyste předešli, resp. snížili tvorbu akrylamidu, doporučujeme
fritovanou potravinu vždy fritovat do zlatožluta místo do tmava
nebo do hněda a odstraňovat spálené zbytky. Nefritujte potraviny s
obsahem škrobu, zejména obilné a bramborové výrobky, při teplotě
vyšší než 170°C.
Pro zdraví: během fritování udržujte teplotu pod 185°C.
Během provozu se kromě přístroje zahřívají také vnější povrchy.
Abyste předešli popálení vystupující párou nebo stříkajícím tukem,
otevírejte víko vždy na straně odvrácené od obličeje a rukou a držte se
od přístroje dále!
Přístroj nepřemísťujte, dokud není olej / tuk zcela vychladlý!
PŘEHLED ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE
1. Kryt filtru
2. Okénko
3. Odnímatelné víko
4. Tlačítko OPEN pro otevření víka
5. Jezdec pro spuštění fritovacího koše
6. Sklápěcí držadlo
7. Provozní kontrolka POWER
8. Regulátor teploty
9. Vypínač O / I
10. Síťová šňůra se síťovou zástrčkou
11. Teplotní kontrolka TEMP
12. Vanička na olej se značkami MIN / MAX
13. Fritovací koš
Bez obrázku: Vybrání pro vložení síťové šňůry nebo za účelem uložení
(zadní strana spotřebiče)
PŘED POUŽITÍM
•
•
•
•
•
•
Odstraňte ze spotřebiče veškerý ochranný a obalový materiál a příslušenství.
Zkontrolujte, zda spotřebič a příslušenství nejsou poškozeny. Nepoužívejte
spotřebič, je-li poškozen.
Spotřebič umístěte na rovnou, stabilní a horkuvzdornou plochu.
Zásuvka musí být lehce přístupná, aby bylo možné v nouzovém případě
zástrčku (10) snadno vytáhnout.
Při pokládání síťové šňůry (10) dbejte na to, aby o ni při používání přístroje
nebylo možné zakopnout a fritézu nebylo možné stáhnout za síťovou šňůru z
pracovní plochy.
Při prvním použití může dojít k lehké tvorbě zápachu / kouře. Tento jev je
normální a nepředstavuje závadu. Za několik minut vymizí.
4
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 4
25/11/2013 4:47 PM
POKYNY K PŘÍPRAVĚ
DŮLEŽITÁ UPOZORNěNÍ!
•
•
Do fritézy nedávejte mokré nebo zmrazené potraviny se zbytky ledu!
Potraviny vysušte a odstraňte zbývající led! Když je příliš vysoká koncentrace
vody ve fritovacím oleji / tuku ke smažení, může horký olej / tuk vystřelovat
ven, což může způsobit vážné popáleniny.
Fritovací olej / tuk vyměňte včas! Jakmile v oleji / tuku vzniknou bubliny nebo
kapky vody, úroveň oleje / tuku se velmi prudce zvýší a / nebo vodní pára
unikne, je to známkou příliš vysoké koncentrace vody v oleji / tuku!
Oleje a tuky
•
•
•
Používejte výhradně oleje nebo tuky, které snášejí vysoké teploty a jsou vhodné
pro použití ve fritéze.
Nikdy nemíchejte různé druhy olejů nebo tuků.
Oleje / tuky je třeba po fritování vyměnit, jakmile se zabarví dohněda.
Příprava potravin k fritování
•
•
•
Abyste zabránili vystřikování oleje nebo tuku, používejte pouze okapané
potraviny.
Zmrazené potraviny lze fritovat ve fritovacím koši (13) bez předchozího
rozmrazení. Množství zmrazené potraviny byste však měli zmenšit, aby nedošlo
k přetečení oleje / tuku.
Připravujete-li potraviny k fritování z brambor (hranolky, bramborové lupínky
apod.), měli byste je nejprve nakrájet a opláchnout studenou vodou, abyste
odstranili bramborový škrob, který je v nich obsažen. Poté je pečlivě osušte.
Zabráníte tím slepení kousků brambor při fritování.
Fritování
•
•
•
•
Fritovací koš (13) nikdy nepřeplňujte. Přitom klesá teplota oleje a fritované
potraviny jsou pak příliš mastné.
Nepoužívejte olej/tuk delší dobu při příliš vysokých teplotách. Pozbyl by tím
svou použitelnost.
Při případném zdržení (např. přípravou dalších přísad) mezi dvěma po sobě
následujícími fritováními nastavte regulátor teploty (8) na nejnižší stupeň.
Nebudete-li fritézu delší dobu používat, vypněte ji a vytáhněte její zástrčku (10)
ze zásuvky!
Teploty přípravy jsou uvedeny na přední straně spotřebiče. Tyto údaje jsou
pouze orientační a liší se podle hmotnosti potraviny a jejího stavu (zmražené,
syrové, blanšírované potraviny apod.).
5
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 5
25/11/2013 4:47 PM
ZACHÁZENÍ SE SPOTŘEBIČEM
Upozornění!
Před každým použitím se ujistěte, že přístroj je vypnutý, tedy že vypínač (9) je v
poloze O a regulátor teploty (8) na OFF.
Základní informace
•
•
•
•
•
Dbejte při použití v každém případě na to, abyste dodrželi dostatečný odstup
od spotřebiče, a tak zamezili zraněním / popálení horkým, odstřikujícím tukem.
Víko (3) lze odejmout v otevřeném stavu pouhým vytažením nahoru. Pro
opětovné vložení víko (3) nasaďte zpátky do středu přístroje a lehkým tlakem
jej přitiskněte dolů na přístroj.
POZOR: Odejmutí víka (3) se smí provádět jen při zcela vychladlém
přístroji / oleji!
Při zavíraní víka (3) dbejte na to, aby slyšitelně zapadlo a bylo tak zcela
uzavřené.
Fritovanou potravinu můžete kontrolovat okénkem (2).
Pravidelně kontrolujte filtrační vložku uvnitř filtru (1). Dodržujte pokyny v části
„Čištění a péče“.
Vyjmutí a nasazení fritovacího koše
Vyjmutí fritovacího koše:
• Otevřete víko přístroje (3) stisknutím tlačítka pro otevření víka OPEN (4).
Víko (3) se otevře nahoru.
• Rukojeť (6) fritovacího koše nadzvedněte nahoru, dokud slyšitelně nezaklapne
a bude tak upevněna. Fritovací koš (13) se automaticky nadzvedne z vany na
olej (12).
• Fritovací koš (13) potom nadzvedněte za rukojeť (7) z přístroje.
Nasazení fritovacího koše:
• Fritovací koš (13) vložte do přístroje. Dbejte na to, aby spoj mezi fritovacím
košem (13) a rukojetí (6) zapadl do vybrání vany na olej (12).
• Potáhněte posunovač (5) na rukojeti (6) fritovacího koše (13) směrem dolů.
• Sklopte rukojeť (6) při stisknutém tlačítku (5) pomalu dolů k přístroji, až dokud
rukojeť (6) nebude přiléhat k přístroji.
• Fritovací koš (13) se přitom spustí do vany na olej (12).
Naplnění vaničky olejem nebo tukem
•
•
•
Otevřete víko (3) přístroje stisknutím tlačítka OPEN (4). Víko (3) se otevře
nahoru.
Před plněním a ohříváním oleje / tuku vyjměte fritovací koš (13). Olej / tuk nikdy
nenechávejte rozpustit ve vloženém fritovacím koši (13).
Naplňte vanu na olej (12). Respektujte značky plnění MIN / MAX na vnitřní stěně
přístroje! Přístroj nepřeplňujte a naplňte jen alespoň po značku MIN.
6
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 6
25/11/2013 4:47 PM
•
•
•
Pokud používáte kusy tuku, nařežte je před použitím na kousky.
Víko (3) uzavřete pouhým zaklapnutím.
Regulátor teploty (8) nastavte na cca 130°C. Tuk se začne rozpouštět / ohřívat.
Fritování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podle popisu výše otevřete víko (3) a vyjměte fritovací koš (13). Víko (3) znovu
uzavřete.
Síťovou šňůru (10) zcela odviňte a síťovou zástrčku (10) zapojte do zásuvky
nainstalované v souladu s předpisy.
Přístroj zapněte tak, že vypínač (9) přepněte do polohy I. Kontrolka provozu
POWER (7) se rozsvítí.
Regulátorem teploty (8) nastavte požadovanou teplotu.
Kontrolka teploty TEMP (11) se rozsvítí při ohřívání oleje / tuku.
Při dosáhnutí zvolené teploty kontrolka teploty (11) zhasne.
Vložte potravinu do fritovacího koše (13).
Podle popisu výše otevřete víko (3) a vložte fritovací koš (13) do horkého oleje /
tuku. Kvůli možnému prskání tuku dbejte při držení rukojeti (6) na dostatečný
odstup od fritovacího koše (13), použijte případně kuchyňské rukavice.
Uzavřete víko (3).
Fritovací koš (13) nyní podle popisu výše spusťte do vany na olej (12).
V průběhu fritování si přístroj nastavenou teplotu reguluje automaticky. Během
rozehřívání se rozsvítí kontrolka teploty TEMP (11).
Dbejte na to, že přístroj a olej / tuk v něm je velmi horký, a to i při zhasnutí
kontrolky teploty (11), během fritování i po jeho ukončení.
Pro ukončení fritování posuňte regulátor teploty (11) zpátky do polohy 0
a přístroj vypněte přepnutím vypínače (9) do polohy 0. Kontrolka provozu
POWER (7) zhasne.
Vytáhněte zástrčku (10).
Podle popisu výše vyzdvihněte fritovací koš (13) z horkého oleje / tuku. Fritovací
koš lze nejdříve nadzvednout při uzavřeném víku (3), dokud rukojeť (6)
nezaklapne. Fritovací potravina nyní může odkapat.
Potom otevřete víko (3) stisknutím tlačítka OPEN (4).
Fritovací koš (13) zvedněte za rukojeť (6) z přístroje a přemístěte fritovanou
potravinu do tepelně izolující nádoby. Pro snížení mastnoty potraviny
lze odložit fritovanou potravinu na kousek papírové utěrky, která nasaje
přebytečný tuk.
Před další manipulací se spotřebičem (např. posunováním, přenášením,
výměnou oleje/tuku nebo čištěním) nechejte spotřebič a olej/tuk, který se v něm
nachází, zcela vychladnout!
Po ukončení fritování
•
Po ochlazení může olej / tuk zůstat ve vaně na olej (12) pro příští použití. Olej /
tuk je třeba uložit v chladnu a temnu. Aby byl olej / tuk zakrytý, uzavřete víko
přístroje.
7
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 7
25/11/2013 4:47 PM
•
•
•
Olej/tuk byste měli pravidelně vyměňovat cca po 20 fritovacích cyklech nebo
pokud se zbarví dohněda.
Vždy z oleje/tuku odstraňte zbytky fritovaných potravin.
Po vychlazení oleje / tuku lze síťovou šňůru (10) vložit do vybrání na zadní
straně přístroje.
ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Upozornění!
Před čištěním vždy přístroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku (10) ze zásuvky a
nechte přístroj zcela vychladnout!
• Nikdy nedávejte celý spotřebič do vody ani jej neomývejte přímo vodou.
• Síťovou šňůru a zástrčku (10) lze otírat jen suchým hadříkem.
• Dbejte na to, aby nečistoty nezaschly. Spotřebič a příslušenství čistěte, pokud
možno, brzy po použití.
• Fritovací koš (13) můžete mýt v dřezu teplou vodou s přídavkem mycího
prostředku. Dbejte na to, aby byl koš (13) před opětovným vložením do
přístroje zcela suchý.
• Vnější plochy spotřebiče můžete otřít vlhkým hadříkem s přídavkem prostředku
na mytí nádobí. Dbejte na to, aby se přitom do spotřebiče nedostala vlhkost
(např. regulátorem teploty). Poté vytřete plochy dosucha měkkým hadříkem.
• Nepoužívejte k čištění spotřebiče agresivní čisticí prostředky, alkohol, písek,
drátěnky, ocelové kartáče nebo jiné tvrdé předměty, které by mohly poškrábat
povrch.
• Pro vyprázdnění vychladlého oleje z vany na olej (12) odejměte otevřené
víko (3) z přístroje pouhým vytažením nahoru. Studený olej vylijte. • Pokud jste použili tuk, který po vychlazení ztuhl, vyjměte jej z vany na olej (12)
plastovou lžící a odstraňte jej.
• Nepoužívejte ve vaně na olej (12) špičaté ani ostré předměty, protože ty by
mohly poškodit povrch.
• Následně vanu na olej (12) vytřete papírovou utěrkou.
Čištění filtru:
•
•
Otevřete kryt filtru (1). K tomu stiskněte sponu směrem k okénku (2) a kryt (1)
odklopte nahoru. Potom jej zcela vyberte.
Vyjměte jemnou (černou) a hrubou (bílou) filtrační textilii.
8
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 8
25/11/2013 4:47 PM
•
•
•
•
•
•
Víko (3) otevřete a odejměte jej pouhým vytažením nahoru. Víko (3) lze nyní
umýt běžným mycím prostředkem.
Filtrační textilii properte taktéž v teplé vodě s přídavkem mycího prostředku.
Filtry pak dobře propláchněte, abyste odstranili zbytky mycího prostředku a
před opětovným nasazením je nechejte zcela uschnout.
Vložte filtrační textilii opět na původní místo.
Pokud již nelze filtry dostatečně vyčistit, musíte použít novou filtrační textilii
(běžně k dostání v prodeji), kterou lze přistřihnout na potřebnou velikost.
Víko (3) vložte zpátky do přístroje a uzavřete jej.
Kryt filtru (1) vložte zpátky a zaklapněte jej.
LIKVIDACE
VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Z DOMÁCNOSTÍ
•
•
Pokud nechcete elektrospotřebič dále používat, odevzdejte jej
bezplatně do veřejného sběrného místa pro elektroodpad.
Elektrospotřebiče nelze v žádném případě odhodit do popelnic na
netříděný komunální odpad (viz symbol).
DALŠÍ POKYNY PRO LIKVIDACI
•
•
Odevzdejte elektrospotřebič v takovém stavu, abyste negativně
neovlivnili jeho pozdější opětovné použití nebo recyklaci. Je třeba
předem odstranit baterie a zabránit poškození nádob, které
obsahují kapaliny.
Vysloužilé elektrospotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky.
Při chybné manipulaci nebo poškození spotřebiče může dojít při
jeho pozdější recyklaci ke škodám na zdraví nebo znečištění vod
a půdy.
SERVIS / ZÁRUKA
Záruční doba je tři roky a začíná datem zakoupení. Vztahuje se na vady a poruchy,
které nastanou v průběhu záruční doby při normálním používání. Záruka se
vztahuje na výrobky zakoupené a používané v Evropě. Pro tuto záruku platí
německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(CISG).
Pro potvrzení data zakoupení si prosím bezpodmínečně uschovejte doklad o koupi.
V případě reklamace vám na realizaci náhrady nevznikají žádné náklady. Druh
náhrady (oprava, výměna, nebo vrácení kupní ceny) se provede dle našeho uvážení.
Záruka zaniká v případě poškození, změn nebo používání přístroje k jinému účelu,
než ke kterému je určen, pokud na ně poskytovatel záruky neměl vliv. To platí
obzvlášť v následujících případech:
9
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 9
25/11/2013 4:47 PM
•
•
•
•
•
•
Zásah do přístroje neautorizovanou osobou.
Změny na přístroji nebo uvnitř přístroje, odstranění nebo znečitelnění čísla
série, odstranění nebo změna plomby přístroje.
U škod způsobených nárazy, pády nebo vnějším vlivem.
U škod způsobených nesprávným zacházením nebo chybným použitím.
U škod, které vznikly v důsledku vnějších vlivů, např. V důsledku přepětí,
zasažení bleskem.
A komerčním využíváním přístroje.
Vaše zákonná práva v případě poruchy na zařízení (následné doručení, zrušení,
úbytek, náhrada škody) nejsou touto zárukou dotčena.
Originální obal uschovejte pro případnou výměnu.
Vyměněné díly jsou obecně předmětem zbývající záruční doby zařízení.
Máte-li dotazy ohledně výrobku, návodu k obsluze nebo má výrobek vady, obraťte
se, prosím, za účelem dalšího postupu na náš telefonní servis.
Důležitá informace:
Prosím, neposílejte nám přístroj na naší adresu bez předcházející výzvy.
Předem se rozhodně spojte s naší servisní linkou.
Č. výrobku:10100931
DRŽITEL CERTIFIKÁTU GS: / GS - LICENCE - HOLDER:
HUAYU ELECTRICAL APPLIANCE GROUP CO., LTD.
VYROBENO PRO: / PRODUCED FOR:
ZENTRALE HANDELSGESELLSCHAFT - ZHG - MBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
www.zhg-online.com
VYROBENO V ČÍNĚ
www.superior-online.eu
Všechna vyobrazení slouží výhradně pro ilustraci a nemusí vždy poskytovat úplně
přesné zobrazení přístroje.
Všechna práva vyhrazena.
10
10100931_HY-898_IM_V04a_P130303_25-11-2013_CZ.indd 10
25/11/2013 4:47 PM
Download

Fritéza - Superior