Tyčový mixér
NÁVOD NA OBSLUHU
SLOVAK
Model
Sieťové napätie
Menovitý príkon
Elektrická ochranná trieda
Krátkodobá prevádzka
Hmotnosť netto
HB950S
220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
500 W
II
1 min.
0,77 kg
2 rýchlostné stupne
Odnímateľná mixovacia tyč
Telo prístroja a mixovacia tyč z ušľachtilej ocele
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 1
V04a
27/08/2013 5:22 PM
OBSAH
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY02
PREHĽAD PRÍSTROJA04
PRED PRVÝM POUŽITÍM04
ZAPNUTIE A VYPNUTIE04
POUŽÍVANIE05
ČISTENIE A ÚDRŽBA05
ODSTRÁNENIE06
OPRAVY / ZÁRUKA06
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických prístrojov dodržiavajte základné
bezpečnostné pokyny. Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia,
úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo zranení osôb, prečítajte
si prosím pred používaním prístroja dôkladne tento návod na
obsluhu a pri používaní prístroja dodržiavajte všetky pokyny.
Tento návod na obsluhu dobre odložte pre ďalšie použitie.
V prípade odovzdania tohto výrobku tretej osobe jej prosím
odovzdajte aj tento návod na obsluhu.
VŠEOBECNÉ POKYNY:
• Elektrické prístroje nie sú detská hračka! Preto držte deti mimo dosahu
prístroja!
• Používajte prístroj iba na určený účel.
• Prístroj je určený iba na súkromné použitie doma a nie na komerčné
použitie.
• Nenechávajte prístroj počas používania alebo ak je pripojený do siete
nikdy bez dozoru.
• Po používaní a pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Nenoste prístroj za kábel.
• Prístroj udržujte čistý a bez prachu.
• Prístroj pravidelne kontrolujte na viditeľné poškodenie. Prístroj v
žiadnom prípade nepoužívajte, ak ste zistili poškodenie, ak spadol
alebo nefunguje bezchybne. V žiadnom prípade neopravujte prístroj
sami.
• Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
• Prúd a napätie elektrickej siete sa musia zhodovať s údajmi na
typovom štítku na prístroji.
• Prístroj pripojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov.
Nepoužívajte zásuvkovú lištu alebo predlžovací kábel.
• Nepoužívajte prístroj nikdy cez spínacie hodiny alebo iné diaľkové
spínače.
2
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 2
27/08/2013 5:22 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy sa nedotýkajte prístroja, prívodného kábla a zástrčky vlhkými
alebo mokrými rukami alebo ak stojíte na vlhkej podlahe.
Ak prístroj navlhne, vytiahnite ihneď zástrčku.
Prístroj držte mimo dosahu vody a vlhkosti! Hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom!
Neponárajte do vody.
Ponorením do vody alebo iných tekutín hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!
Prístroj, prívodný kábel a zástrčku držte mimo dosahu horúcich
povrchov, otvoreného plameňa, priameho slnečného svetla ako aj
ostrých hrán. Pri používaní dbajte na to, aby sa neprivrel kábel (napr.
do dverí).
Ak vyťahujete zástrčku zo zásuvky, ťahajte vždy za zástrčku a nikdy nie
za kábel.
Ak je poškodený prívodný kábel tohto prístroja, je potrebné ho
vymeniť kvalifikovanou osobou, aby ste predišli nebezpečenstvu. To
isté platí aj pre zástrčku.
NEBEZPEČENSTVO PRE OSOBY:
• Tento prístroj nie je určený na používanie osobami s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, iba že by boli pod
dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od nej dostali
pokyny, ako prístroj používať.
• Toto zariadenie deti nesmú používať. Zariadenie a jeho prívodný kábel
musia zostať mimo dosahu detí.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu.
• Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri
používaní elektrických prístrojov. Preto držte deti mimo dosahu
prístroja. Buďte pri používaní prístroja obzvlášť pozorní, ak sa v
blízkosti nachádzajú deti!
• Obalový materiál ako plastové vrecká a časti polystyrénu, ako aj ďalšie
malé časti držte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenia!
• Pri umiestení prívodného kábla dbajte na to, aby sa za neho nikto
nepotkol.
• Dbajte na to, aby sa nikto nepotkol ani za samotný prístroj.
ŠPECIFICKÉ NEBEZPEČENSTVO:
• Pred používaním sa vždy uistite, že mixovacia tyč je spojená s
jednotkou motora a že je správne zaistená!
• Dbajte na to, že je nôž veľmi ostrý. Nebezpečenstvo zranenia!
• UPOZORNENIE: Počas používania nikdy nesiahajte do čepele alebo
nádoby! Nebezpečenstvo zranenia!
• Skôr než tyčový mixér po použití vyberiete z nádoby, počkajte, kým sa
nôž prestane otáčať a zastaví sa!
• Prístroj odložte na bezpečné miesto! Dbajte na to, aby nemohol byť
prístroj nepozorovane používaný.
3
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 3
27/08/2013 5:22 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesmerujte prístroj nikdy na ľudí alebo zvieratá!
Nepribližujte sa prístrojom k častiam tela alebo iným predmetom!
Nebezpečenstvo zranenia!
Keďže nôž vykonáva otáčavé pohyby, dbajte na to, aby ste sa
nedostali voľným oblečením, vlasmi alebo inými predmetmi do
blízkosti otáčajúceho sa noža!
Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku, ak je prístroj bez dozoru, pred
výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k častiam prístroja,
ktoré sa pohybujú alebo pred čistením.
Držte prívodný kábel mimo dosahu noža!
Neveďte prívodný kábel cez drez!
Prístroj je určený iba na sekanie alebo šľahanie potravín. Nie je
dovolené ho používať na sekanie alebo rozšľahanie iných predmetov
alebo látok.
Veľké potraviny nedávajte do nádoby v kuse. Nakrájajte ich najprv na
malé kúsky, ktoré potom pridáte pre ďalšie spracovanie do nádoby!
Nepoužívajte prístroj neprerušovane dlhšie ako 1 minútu. Hrozí
nebezpečenstvo prehriatia motora. Potom prístroj nechajte najprv
vychladnúť.
Prístroj nepoužívajte vonku.
PREHĽAD PRÍSTROJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prívodný kábel so zástrčkou
Jednotka motora
Tlačidlo zapnutia rýchlostného stupňa II
Tlačidlo zapnutia rýchlostného stupňa I
Bajonetový uzáver
Mixovacia tyč
Čepeľ
PRED PRVÝM POUŽITÍM
•
•
•
Vyberte z obalu tyčový mixér a odstráňte všetok obalový materiál a vložky.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali čepele (7). Nebezpečenstvo zranenia!
Prívodný kábel (1) úplne odviňte.
Tyčový mixér dôkladne utrite vlhkou utierkou a odstráňte prípadné zvyšky z
výroby (prach a pod.). Následne ho utrite mäkkou utierkou.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE
•
Prístroj bude zapnutý, ak budete držať stlačené jedno z tlačidiel zapnutia (3, 4).
Rýchlostný stupeň I (4): normálna rýchlosť
Rýchlostný stupeň II (3): vysoká rýchlosť
Prístroj sa zastaví, ak stlačené tlačidlo zapnutia (3, 4) pustíte.
4
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 4
27/08/2013 5:22 PM
•
Pri odoberaní tyčového mixéra vždy počkajte, kým sa čepeľ (7) nezastaví a
neprestane sa otáčať!
POUŽÍVANIE
POKYN:
Prístroj je určený výhradne na sekanie, šľahanie alebo mixovanie potravín!
Pred používaním sa vždy uistite, že je mixovacia tyč (6) spojená s jednotkou
motora (2) a že je správne zaistená!
•
•
•
•
•
•
•
Jednou rukou pevne držte jednotku motora (2) a druhou rukou odoberte
mixovaciu tyč (6). Nasaďte mixovaciu tyč (6) na bajonetový uzáver (5).
Značka šípky mixovacej tyče (6) musí ukazovať na symbol otvoreného zámku
jednotky motora (2).
Otočte teraz mixovaciu tyč (6) v smere hodinových ručičiek, kým počuteľne
nezaklapne. Značka šípky musí teraz ukazovať na symbol zatvoreného zámku.
Zástrčku (1) pripojte do zásuvky inštalovanej podľa predpisov.
UPOZORNENIE: Tyčový mixér je už teraz pripravený na používanie! Prístroj sa
zapne, ak stlačíte jedno z tlačidiel zapnutia (3, 4)! Čepeľ (7) sa otáča!
Dbajte na to, že odstredivá sila vytláča potravinu nachádzajúcu sa v nádobe
nahor! Nádobu nepreplňujte!
Ponorte tyčový mixér s čepeľou (7) do nádoby, v ktorej sa nachádzajú potraviny.
Spustite prístroj podľa vyššie uvedeného postupu.
Po použití oddeľte mixovaciu tyč (6) od jednotky motora (2) tak, že mixovaciu
tyč (6) otočíte proti smeru hodinových ručičiek, až sa otvorí bajonetový
uzáver (5) a jednotku motora (2) oddelíte od mixovacej tyče (6).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Upozornenie!
Pred čistením vždy počkajte, kým sa nôž nezastaví a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
•
•
•
•
•
•
•
•
Za účelom čistenia neponárajte jednotku motora do vody alebo iných tekutín.
Pri silnom znečistení je možné vonkajšiu časť prístroja opatrne utrieť
navlhčenou utierkou a následne je ho potrebné dôkladne osušiť.
Mixovaciu tyč je možné po oddelení od jednotky motora opatrne umyť pod
tečúcou vodou alebo rukou.
Dbajte pri čistení na to, že sú čepele veľmi ostré. Nebezpečenstvo zranenia!
Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, oceľové kefy, drsné
čistiace prostriedky alebo iné tvrdé predmety, ktoré by mohli poškodiť povrchy.
Prístroj čistite pravidelne po každom použití.
Nepoužívajte nikdy riedidlá, benzín alebo čistiace prostriedky na báze oleja,
pretože by mohli poškodiť telo prístroja.
Dbajte na to, aby sa pri čistení nedostala do vnútra prístroja žiadna tekutina!
5
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 5
27/08/2013 5:22 PM
ODSTRÁNENIE
STARÉ ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE Z DOMÁCNOSTÍ
•
•
Ak váš elektrický prístroj už nebudete používať, odovzdajte ho
bezplatne u vášho predajcu alebo v zbernom dvore.
Staré elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do
komunálneho odpadu (pozri symbol).
ĎALŠIE POKYNY K ODSTRÁNENIU
•
•
Starý elektrický prístroj odovzdajte tak, aby ste neohrozili jeho
neskoršie opätovné použitie alebo zhodnotenie. Batérie je
potrebné predtým odstrániť a predísť zničeniu nádržiek, ktoré
obsahujú tekutiny.
Staré elektrické prístroje môžu obsahovať škodlivé látky. Pri
nesprávnom zaobchádzaní alebo poškodení prístroja by tieto
mohli pri neskoršom zhodnotení prístroja viesť k poškodeniu
zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.
OPRAVY / ZÁRUKA
Záručná doba predstavuje 3 roky a začína plynúť dňom kúpy. Pre preukázanie
dátumu kúpy predložte doklad o kúpe.
Pokrýva poruchy a chyby, ktoré sa vyskytnú pri normálnom používaní počas záručnej
doby.
V prípade záručného plnenia nebudete za vykonanie opravy znášať žiadne náklady.
Záruka zaniká pri poškodení, pozmenení alebo nesprávnom používaní prístroja,
pokiaľ sa na tieto činnosti záruka nevzťahuje. Platí to najmä v nasledujúcich
prípadoch:
•
•
•
•
•
•
pri zásahu do prístroja neoprávnenou osobou,
pri pozmenení prístroja, odstránení alebo poškodení výrobného čísla,
odstránení alebo pozmenení zapečatenia prístroja,
pri poškodení, ku ktorému došlo nárazom, pádom alebo iným vonkajším
pôsobením,
pri poškodení, ku ktorému došlo nevhodným zaobchádzaním alebo
nesprávnym používaním,
pri poškodení vplyvom vonkajších vplyvov, napr. prepätím, úderom blesku,
komerčným používaním prístroja.
V prípade poruchy prístroja nie sú touto zárukou obmedzené Vaše zákonné práva
(dodatočná dodávka, odstúpenie, zľava, náhrada škody).
6
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 6
27/08/2013 5:22 PM
Originálny obal uschovajte pre prípadné zaslanie prístroja na opravu.
Na opravené alebo vymenené diely sa vo všeobecnosti vzťahuje zostatková záručná
doba prístroja.
V prípade otázok k výrobku alebo k tomuto návodu na obsluhu alebo v prípade
zistenia nedostatkov na tomto výrobku sa prosím obráťte priamo na našu infolinku,
aby ste sa dohodli na ďalšom postupe.
DÔLEŽITÝ POKYN:
Prístroj prosím nezasielajte na našu adresu bez vyzvania. Predtým kontaktujte našu
infolinku.
VÝROBOK Č.: 10002070
Vlastník certifikátu značky GS: / GS-Licence-Holder:
HARVEST INDUSTRY LIMITED
Vyrobené pre: / Produced for:
Zentrale Handelsgesellschaft - ZHG - mbH
Hanns-Martin-Schleyer StraSSe 2
D-77656 Offenburg
www.zhg-online.com
VYROBENÉ V ČÍNE
www.superior-online.eu
Emisia hluku predstavuje max. 85 dB.
Všetky zobrazenia slúžia výhradne na ilustráciu a nezobrazujú vždy presné
zobrazenia prístroja.
Všetky práva vyhradené.
7
10002070_HB950S_IM_V04a_P130183_2013-08-27_SK.indd 7
27/08/2013 5:22 PM
Download

Tyčový mixér NÁVOD NA OBSLUHU - Superior