H11
FORMULÁŘ Č. 769-07360
MTD Products Aktiengesellschaft  Saarbrücken  Německo
Obsah
1.Obsah..........................................................................2
2. Důležité postupy pro bezpečný provoz 3
Správné používání stroje...........................................3
Běžný provoz..............................................................3
Práce na svahu.............................................................................4
Použití jako tažné vozidlo........................................................5
Servis...............................................................................................5
Běžný servis..................................................................................6
Neměňte nastavení motoru...................................................6
Bezpečnostní symboly.............................................................7
3. Montáž a nastavení....................................................8
Obsah krabice.............................................................8
Příprava traktoru........................................................8
Sloupek řízení..............................................................................8
Volant..............................................................................................8
Instalace sedadla řidiče............................................................8
Připojení kabelu baterie...........................................................9
Tankování......................................................................................9
Instalace zadního držáku tažného zařízení pro
přívěs.............................................................................................10
4. Ovládací prvky a funkce..........................................11
Zvedací pedál žacího ústrojí...................................11
Modul spínací skříňky..............................................11
PTO (Power Take-Off) spínač vývodového
hřídele.......................................................................12
Odblokovací páka převodovky (není viditelná)....12
Držák nápojů............................................................12
Odkládací plocha.....................................................12
Páka pro nastavení sedadla....................................12
Uzávěr palivové nádrže...........................................12
Počítadlo provozních hodin/displej.......................12
Plynová páka............................................................13
Páka sytiče (sytič).....................................................13
Páka parkovací brzdy..............................................13
Pedál pro jízdu vpřed...............................................13
Pedál pro jízdu vzad.................................................13
Pedál sklápění sloupku řízení.................................13
5.Obsluha.....................................................................14
Bezpečnost všeobecně............................................14
Před provozem traktoru..........................................14
Bezpečnostní spínač................................................14
Spouštění motoru....................................................15
Spouštění v chladném počasí..............................................15
Použití pomocného startovacího kabelu.........................15
Zastavení motoru.....................................................15
Jízda s traktorem......................................................16
Funkce sečení při jízdě vzad....................................16
Sečení........................................................................17
Použití pedálu pro zdvih žacího ústrojí..................17
Aktivace vývodového hřídele PTO.........................17
2
1
6. Údržba a nastavení..................................................18
Plán údržby...............................................................18
Údržba.......................................................................18
Čištění traktoru........................................................20
Mazání.......................................................................21
Pneumatiky..............................................................21
Nastavení..................................................................22
Nastavení výšky žacího ústrojí (boční posun)................22
Nastavení výšky žacího ústrojí
(od přední části k zadní části)...............................................22
Nastavení napětí řemene......................................................22
Nastavení kol žacího ústrojí..................................................23
Nastavení parkovací brzdy....................................................23
Nastavení sedadla....................................................................23
7.Servis.........................................................................24
Vyjmutí baterie........................................................24
Nabíjení baterie........................................................24
Údržba a servis elektrické soustavy.......................24
Odmontování žacího ústrojí....................................25
Namontování žacího ústrojí....................................26
Záruka.......................................................................26
Informace k motoru.................................................26
8. Poradce při potížích.................................................27
Důležité postupy pro bezpečný provoz
2
POZOR! Tento symbol je používán pro upozornění na důležité bezpečnostní pokyny,
jejichž nedodržení může způsobit riziko zranění osob nebo poškození majetku.
Před prvním uvedením stroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění.
Pokud vidíte tento symbol, JEDNEJTE PATŘIČNÝM ZPŮSOBEM!
POZOR! Výfukové plyny, některé z jejich součástí, a některé konstrukční součásti stroje
obsahují nebo uvolňují chemické látky, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené
vady nebo jiné poškození reprodukčních schopností.
POZOR! Póly baterie, svorky a jejich příslušenství obsahují olovo a jeho sloučeniny,
chemické látky, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiné
poškození reprodukčních schopností. Umyjte si ruce po manipulaci s bateriemi.
NEBEZPEČÍ! Tento stroj byl navržen tak, aby mohl být používán při dodržování pokynů,
uvedených v tomto návodu k obsluze, k bezpečnému provozu.
Stejně jako u jiných zařízení poháněných motorem může mít neopatrné chování
nebo chyba na straně uživatele za následek vážné zranění. Tento stroj může způsobit
amputaci rukou či nohou a mohou od něj odletovat předměty. Nedodržení uvedených
bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
Používejte stroj správně
Tento stroj je určen pro použití
– jako travní traktor k sečení trávníků na zahradách okolo
domů nebo v rekreačních zahrádkách,
– podle popisů a bezpečnostních pokynů, uvedených v tomto
návodu k obsluze.
Jakékoli jiné použití je považováno za použití neodpovídající
určení. Uživatel ručí za všechny škody způsobené třetím osobám
a na jejich majetku.
Svévolné změny na stroji vylučují ručení výrobce za škody, které
z toho vyplynou.
Tento stroj není schválen pro provoz na veřejných komunikacích
ani pro přepravu osob.
Běžný provoz
1. Přečtěte si před montáží a uvedením do provozu všechny
pokyny, uvedené v návodu k obsluze; ujistěte se, že byly
pochopeny a že jsou dodržovány.
Tento návod k obsluze uschovejte pro pozdější pravidelné
nahlížení a pro objednávání náhradních dílů.
2. Se všemi ovládacími prvky a jejich použitím musí být
uživatel seznámen a musí je umět používat. Musí být jasné,
jak lze zařízení a ovládací prvky rychle vypnout.
3. Nikdy nedovolte, aby tento stroj obsluhovaly děti mladší
16 let. Děti ve věku 16 a více let by si měly přečíst instrukce
a pokyny pro bezpečný provoz, uvedené v této příručce a na
stroji, a používat přístroj pouze po náležitém poučení a pod
dohledem dospělé osoby.
4. Se strojem smí pracovat pouze náležitě poučené osoby.
5. Abyste zamezili kontaktu s nožem nebo zabránili zranění
způsobené posečeným materiálem, který stroj za provozu
vyhazuje, ujistěte se vždy, že se případní diváci, děti a zvířata
nacházejí v minimální vzdálenosti 22 metrů od pracovního
prostoru.
Zastavte stroj vždy, když někdo vstoupí do pracovního
prostoru.
6. Pečlivě zkontrolujte oblast, v níž by měl být přístroj
používán. Odstraňte všechny kameny, větve, dráty, kosti,
hračky a jiné cizí předměty, které by mohly být odmrštěny
nožem žacího ústrojí.
Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění.
7. Průběh sečení naplánujte tak, aby posečený materiál nebyl
vyhazován na pozemní komunikace, chodníky, diváky, atd.
Zabraňte také vyhazování posečeného materiálu na zeď
nebo jiné překážky, protože by mohl být odhozen zpět
k uživateli.
8. Za provozu a při provádění nastavení nebo oprav vždy
používejte obličejový štít nebo brýle na ochranu očí.
Odhazovaný posečený materiálu může způsobit velmi vážné
poranění očí.
9. Noste pevnou pracovní obuv se strukturovanou podrážkou
a přiléhavé kalhoty i horní díly oděvu. Volně visící oblečení
nebo šperky se mohou zachytit do pohyblivých částí stroje.
Stroj nikdy nepoužívejte, máte-li obuté sandály nebo jste-li
naboso.
10. Dbejte na směr výhozu materiálu ze sekačky a přídavných
zařízení, výhoz nikdy nesměrujte přímo vůči osobám.
Nikdy nepoužívejte sekačku bez krytu nebo bez nasazeného
sběrného zařízení na trávu.
11. Ruce a nohy udržujte mimo rotující části a nikdy je
nevsunujte pod žací ústrojí. Při kontaktu s žacím ústrojím
3
může dojít k amputaci rukou a nohou.
12. Při chybějícím nebo poškozeném krytu výhozu může dojít
k kontaktu s nožem a následnému poranění, nebo poškození
vyhazovaným posečeným materiálem.
13. Vypněte vždy žací ústrojí, pokud se chystáte přejet se
sekačkou přes štěrkovou nebo dlážděnou cestu.
14. Dávejte pozor na silniční provoz, pokud pracujete v blízkosti
pozemních komunikací, nebo přes ně musíte přejíždět.
Tento stroj není určen pro použití na veřejných
komunikacích.
15. Nepracujte se strojem pokud jste unavení, nemocní nebo
pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
16. Sečení je možné pouze při denním nebo dostatečném
umělém osvětlení.
17. Nikdy nedovolte, aby na stroji byly přepravovány další
osoby.
18. Couvejte vždy pomalu. Před každým couváním zkontrolujte,
zda se někdo nebo něco nenachází za strojem, aby nedošlo
k nehodě. Dbejte na bezpečnostní funkci, která zajišťuje, že
je při couvání přerušen přívod proudu k žacímu ústrojí.
V případě selhání této funkce se obraťte na autorizovaného
prodejce,a nechte provést bezpečnostní kontrolu/opravu.
19. Zpomalte před zatáčkami. Strojem pohybujte pokud možno
hladce a jemně. Zamezte hektickému chování při řízení
a nejezděte vysokou rychlostí.
20. Před sejmutím záchytného koše na trávu, před jeho
vyprázdněním, při čištění kanálu pro výhoz posečeného
materiálu, před odstraňováním trávy nebo zbytků materiálu
nebo před prováděním veškerých nastavení stroje vypněte
vždy žací ústrojí, zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor,
a vyčkejte, až se nůž/nože žacího ústrojí zcela zastaví.
21. Běžící stroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
Dřív, než sestoupíte z traktoru, vždy vypněte žací ústrojí,
zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjměte klíč ze
zapalování.
22. Při nakládce stroje na přívěs nebo při jeho vykládce z přívěsu
nebo nákladního vozidla postupujte vždy zvlášť opatrně.
Strojem se nesmí pojíždět po nakládacích plošinách, protože
to může vést k jeho převrácení, a následně k vážnému
zranění.
Po nakládacích plošinách musí být při nakládce a vykládce
stroj posunován pouze ručně.
23. Výfuk a motor se silně zahřívají, což může způsobit popálení.
Nedotýkejte se jich proto.
24. Před jízdou pod převislými větvemi, visícími kabely, otvory
dveří, apod., je nutné pečlivě sledovat prostor nahoře
nad řidičem, aby nedošlo k úrazu hlavy řidiče nebo k jeho
vytažení ze stroje a k jeho zranění.
25. Všechny pohonné spojky pro přídavná zařízení odpojte
a parkovací brzdu nastavte na „ON” (ZAP).
26. Přístroj je určen pro sečení běžných trávníků s výškou
travních stébel do max. 25 cm.
Nepokoušejte se sekat mimořádně vysoké a suché porosty
trávy (např. pastviny) nebo hromady suchého listí.
Suchá tráva nebo listy mohou přijít do styku s výfukem a/
nebo se ukládat na žací ústrojí, takže hrozí potenciální
nebezpečí požáru.
27. Pro tento stroj používejte pouze výrobcem schválené
náhradní díly a přídavná zařízení.
Pročtěte si pečlivě všechny pokyny ke schválenému
příslušenství a nebo přídavnému zařízení, ujistěte se, že byly
pochopeny, a že jsou dodržovány.
28. Podle statistik utrpí řidiči ve věku 60 let a více poměrně
častěji zranění při nehodách zahradních traktorů. Tito
uživatelé by měli vyzkoušet, zda mohou dostatečně
bezpečně pracovat se zahradním traktorem, tak, aby chránili
sebe a ostatní před vážným zraněním.
4
KAPITOLA 2–DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
29. V situacích, pro které nejsou v tomto návodu k obsluze
uvedeny žádné pokyny, postupujte se zdravým tzv. „selským”
rozumem. Pomoc a podpora je vždy k dispozici u kteréhokoli
z našich zástupců služeb zákazníkům.
Práce na svahu
Svahy jsou hlavní příčinou ztráty kontroly a převrácení, což může
vést k vážnému zranění nebo úmrtí.
Každý svah vyžaduje zvláštní pozornost.
Pokud není možné vyjet kopec couváním nebo není-li si řidič
jízdou jistý, je nutné činnost přerušit. Má-li svah má sklon více
než 8,5 stupňů/15%, nesmí být stroj používán, protože to může
vést k vážnému zranění.
Takto je to správně:
1. Na svazích vždy sečte napříč, tedy kolmo ke svahu, nikdy ne
do kopce nahoru nebo s kopce dolů. Při změně směru na
svazích postupujte s extrémní opatrností.
2. Dbejte na výskyt děr, vyjetých kolejí, hrbolů, kamenů nebo
jiných skrytých předmětů. Stroj se na nerovném terénu
může převrátit. Vysoká tráva může skrýt výhled, dbejte,
abyste překážky nepřehlédli.
3. Vždy jezděte pomalu. Zvolte tak nízkou rychlost, abyste
nemuseli na svahu zastavit.
Pokud je to možné, vyhněte se rozjíždění nebo zastavení na
svahu.
Pokud pneumatiky přestanou být v záběru, vypněte žací
ústrojí a sjeďte svah pomalu a opatrně dolů.
4. Dbejte doporučení výrobců, které se týká vhodných závaží,
případně protizávaží kol za účelem zlepšení stability.
5. Při použití zařízení na zachycení trávy či jiných případných
zařízení buďte zejména opatrní.
Tato zařízení mohou ovlivnit stabilitu traktoru.
6. Na svahu jezděte vždy pomalu a opatrně.
Nikdy neměňte prudce rychlost nebo směr jízdy. Prudké
přidání plynu nebo zabrzdění může způsobit, že se přední
straně stroje zvedne a poté se stroj rychle převrátí dozadu,
což může vést k vážným zraněním.
Takto to není správně:
1. Na svahu se nikdy neotáčejte. Pokud je otočení nezbytně
nutné, jeďte vždy směrem do kopce a otáčejte se tak
pomalu, jak je to jen možné.
2. Nesekejte na prudce se svažujících terénních zlomech,
v příkopech nebo na březích. Sekačka by se mohla náhle
převrhnout, pokud kolo přejíždí přes okraj takového terénu.
3. Nesnažte se stabilizovat stroj na straně nohou.
4. Na strmých svazích nepoužívejte záchytné koše na trávu.
5. Nesekejte na mokrém nebo vlhkém povrchu.
Poklesem záběru stroje se může stroj dostat do smyku.
6. Na svazích s více než 5 stupni svažitosti není povoleno
používat tažená přídavná zařízení (např. naložené
transportní přívěsy, válce na trávník, atd.). Při jízdě z kopce
tlačí toto zařízení jako přídavné závaží a může vést ke ztrátě
kontroly nad strojem (např. traktor může být rychlejší, může
být omezeno ovládání brzd a řízení, může dojít k vybočení
přídavného zařízení a k následnému převrácení traktoru).
Děti
Servis
1. Pokud uživatel nebude věnovat pozornost tomu, zda jsou
v blízkosti děti, může dojít k tragickým nehodám.
Pro děti je traktor a sekání trávníku často zajímavou
podívanou. Nechápou nebezpečí, která jsou s tím spojená.
Nikdy by se nemělo předpokládat, že se děti nacházejí ještě
stále tam, kde byly naposledy viděny.
a. Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v oblasti sečení
a pověřte jinou dospělou osobu, aby na ně dávala
pozor.
b. Buďte stále ve střehu a vždy vypněte stroj, jakmile děti
vstupují do pracovního prostoru.
c. Před couváním a během couvání se vždy dívejte
dozadu a také dolů, abyste zjistili, zda v blízkosti stroje
nejsou malé děti.
d. Nikdy neusazujte děti na stroj a nevozte je na něm,
a to ani po vypnutí žacího ústrojí. Mohly by spadnout
a vážně se zranit, nebo zamezit bezpečnému provozu.
e. Pokud se blížíte k nepřehledným místům, kde není
vidět za roh, k zakrytým vjezdům, křovinám, stromům
nebo jiným předmětům, které mohou zablokovat
pohled na dítě běžící do cesty, po níž se stroj pohybuje,
postupujte zvlášť opatrně.
f. Zamezte dětem v přístupu k horkému nebo běžícímu
motoru.
Mohly by se popálit o horký výfuk.
g. Vyjměte klíč ze zapalování, pokud necháváte stroj bez
dozoru, abyste zabránili dětem ve hře se strojem.
2. Nikdy nedovolte, aby tento stroj obsluhovaly děti mladší
16 let. Děti ve věku 16 a více let by si měly přečíst instrukce
a pokyny pro bezpečný provoz, uvedené v této příručce a na
stroji, a používat přístroj pouze po náležitém poučení a pod
dohledem dospělé osoby.
Bezpečné zacházení s palivem
Použití jako tažné vozidlo
1. Používat stroj jako tažné vozidlo je možné pouze u takových
strojů, které jsou vybavené příslušným tažným zařízením pro
přívěs. Pro tažení připojeného příslušenství se smí používat
pouze tažné zařízení pro přívěs k tomu určené.
2. Následujte doporučení výrobce pro omezení hmotnosti
připojených zařízení a při tažení na svazích.
3. Nikdy nenechávejte děti nebo jiné osoby jezdit na
připojeném příslušenství.
4. Na svazích může hmotnost připojeného zařízení vést ke
ztrátě trakce a tím ke ztrátě kontroly nad strojem.
5. Maximální zatížení tažného zařízení je 22 kg, maximální
hmotnost taženého zařízení je 220 kg.
6. Nedovolte přepravu osob na připojeném zařízení.
7. Ke ztrátě trakce může dojít na svazích se sklonem větším než
5 °stupňů (9 procent).
8. Jeďte pomalu a vezměte v úvahu delší brzdnou dráhu.
9. V zatáčkách jezděte opatrně, aby nedošlo k vybočení
připojeného zařízení.
10. Zvláštní opatrnost věnujte couvání.
11. Na tažném zařízení pro přívěs neprovádějte žádné změny
ani opravy; v případě poškození jej vyměňte.
12. Jeďte pomalu a vezměte v úvahu delší brzdnou dráhu.
13. Na svazích nikdy nezařazujte neutrál, a nenechávejte stroj po
svahu volně pohybovat bez zařazené rychlosti.
1. Při manipulaci s palivem postupujte velmi opatrně, abyste
zabránili zranění a poškození majetku.
Benzín je vysoce hořlavý a jeho páry jsou výbušné. Pokud
dojde k potřísnění těla nebo oděvů benzínem, může se
benzín vznítit a způsobit vážné zranění. Omyjte ihned
potřísněné části těla a oděv vyperte.
a. Používejte pouze nádoby schválené jako nádoba na
benzín.
b. Kanystry nikdy nenaplňujte ve vozidle, na nákladním
vozidle nebo na přívěsu, které jsou vystlané
umělohmotnou fólií. Před naplňováním kanystru jej
postavte na zem v určité vzdálenosti od vozidla.
c. Pokud je to možné, sundejte benzínem poháněné
stroje vždy z nákladního vozidla nebo přívěsu
a naplňujte je na pevné podlaze. Pokud to není možné,
tankujte tyto stroje na přívěsu pomocí přenosného
kanystru namísto čerpací pistolí benzinového čerpadla.
d. Ujistěte se, že má čerpací pistole po celou dobu
procesu tankování vždy kontakt s okrajem nádrže
nebo nádoby. Při tankování pomocí čerpací pistole
nepoužívejte aretační páčku na pistoli.
e. Všechny e cigarety, doutníky, dýmky a jiné zápalné
zdroje zhasněte.
f. Nikdy netankujte stroj uvnitř budovy.
g. Nikdy neodstraňujte uzávěr palivové nádrže nebo
nenaplňujte palivo, dokud je motor ještě horký nebo
běží.
Nechte motor před tankováním vychladnout alespoň
dvě minuty.
h. Nepřeplňujte nádrž. Naplňte nádrž max. 2,5 cm pod
okraj plnicího hrdla, tak, aby se palivo ještě mohlo
rozpínat.
i. Nasaďte uzávěr palivové nádrže a pevně jej utáhněte.
j. Setřete případné rozlité palivo z motoru a stroje.
Přesuňte stroj na jiné místo.
Počkejte 5 minut před spuštěním motoru.
k. Udržujte stroj čistý, tj. bez trávy, listí nebo jiných zbytků
po sečení, snížíte tak nebezpečí požáru.
Utřete rozlité palivo a zlikvidujte všechny zbytky po
sečení kontaminované benzínem.
l. Neponechávejte stroj nebo kanystry s benzínem
v budovách, ve kterých se může vyskytovat otevřený
oheň, jiskry nebo zápalné jiskry, např. v blízkosti
ohřívačů vody, kamen, otopných kotlů, sušiček prádla,
nebo jiných benzínem poháněných zařízení.
m. Stroj ponechte před uložením minimálně dvě minuty
vychladnout.
KAPITOLA 2–DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
5
Běžný servis
Neměňte nastavení motoru
1. Nikdy nenechávejte motor běžet uvnitř budovy nebo ve
špatně větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid
uhelnatý, což je smrtící plyn bez zápachu.
2. Před čištěním, opravami nebo inspekčními pracemi vypněte
žací ústrojí sekačky a všechny pohyblivé části. Stáhněte
konektor zapalovací svíčky a uzemněte jej na motoru, aby se
zabránilo náhodnému spuštění.
3. Pravidelně kontrolujte, že se nůž maximálně do pěti (5)
sekund po stisknutí páky pro odstavení zcela zastaví. Pokud
se nože v tomto časovém intervalu nezastaví, mělo by být
zařízení odborně zkontrolováno u autorizovaného prodejce.
4. Pravidelně kontrolujte bezpečnostní blokovací systém na
jeho správnou funkci (viz dále v tomto návodu k obsluze).
Pokud bezpečnostní blokovací systém nefunguje správně,
nechte přístroj opravit profesionálně u autorizovaného
prodejce.
5. Občas zkontrolujte, že jsou upevňovací šrouby nože/nožů
a motor pevně dotažené.
Kromě toho kontrolujte nůž/nože, zda nedošlo k poškození
(např. nadměrné opotřebení, nalomení, praskliny).
Výměnu nože/nožů provádějte pouze pomocí OEM-dílů,
které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. „Použití dílů,
které neodpovídají OEM specifikacím, může vést ke špatné
výkonnosti a ohrozit bezpečnost!”
6. Nože sekačky na trávu jsou ostré. Při provádění údržby nože
obalte nebo používejte rukavice, postupujte s co největší
opatrností.
7. Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou řádně dotaženy
tak, aby zařízení bylo v bezpečném provozním stavu.
8. Nikdy se nepokoušejte odstranit bezpečnostní blokovací
systém nebo bezpečnostní zařízení. Pravidelně je nutné
kontrolovat, zda je stroj funkční.
9. Při najetí na cizí předmět zastavte motor, odpojte konektory
zapalovacích svíček a motor uzemněte.
Stroj důkladně zkontrolujte, zda není poškozen.
Nechte případné poškození opravit, než stroj znovu spustíte,
a než budete pokrčovat v práci.
10. Nikdy se nepokoušejte provádět nastavení nebo opravy při
běžícím motoru.
11. Díly záchytného zařízení na trávu a kryt výhozu podléhají
opotřebení a poškození, kvůli kterým může dojít k vymrštění
pohyblivých částí nebo posekané trávy. Z bezpečnostních
důvodů tyto díly příležitostně kontrolujte, a podle potřeby je
vyměňte, a to pouze za náhradní OEM-díly, uvedené v tomto
návodu k obsluze.
„Použití dílů, které neodpovídají OEM specifikacím, může
vést ke špatné výkonnosti a ohrozit bezpečnost!”
12. Neměňte nastavení regulátoru otáček ani motor
nepřetáčejte. Regulátor otáček řídí maximální ještě
bezpečný počet provozních otáček motoru.
13. Bezpečnostní pokyny a varování ponechte tam, kde jsou na
stroji umístěné, v případě nečitelnosti je vyměňte.
14. Dbejte na platné předpisy pro nakládání s benzínem, olejem,
atd., abyste zajistili ochranu životního prostředí.
15. Stroj nechte jednou ročně prohlédnout v autorizovaném
servisu, abyste zajistili, že jsou všechny mechanické díly
a příslušné bezpečnostní prvky v pořádku a nevykazují
nadměrné opotřebení. Zanedbání může vést k nehodám,
zraněním nebo úmrtí.
16. Veškeré opravy musí být provedeny v odborné dílně.
Aby nedošlo k vážnému zranění nebo úmrtí obsluhy, nesmí se
nastavení motoru nijak změnit.
Manipulace s úpravou regulátoru otáček může vést
k nekontrolovanému vytáčení motoru v nebezpečných
rychlostech. Nikdy neměňte tovární nastavení regulátoru
otáček.
6
KAPITOLA 2–DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
Bezpečnostní symboly
Na této straně jsou zobrazeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na tomto produktu.
Přečtěte si před montáží a uvedením do provozu všechny pokyny, uvedené v návodu k obsluze; ujistěte se, že byly pochopeny a že
jsou dodržovány.
Pozor! Před uvedením do provozu si přečtěte
návod k použití!
Práce na strmých svazích může být
nebezpečná.
Pozor!
Nebezpečí výbuchu.
Udržujte třetí osoby mimo nebezpečnou
oblast!
Nebezpečí zranění rotujícími noži nebo jejich
částmi.
Nebezpečí popálení a poleptání kyselinou
z baterie.
Před prováděním prací na stroji vytáhněte
klíč ze zapalování a postupujte podle pokynů
v tomto návodu.
Při nástupu a výstupu nikdy nestoupejte na
žací ústrojí.
Před prováděním prací na řezném ústrojí
vytáhněte konektor zapalovací svíčky!
Prsty a nohy udržujte co nejdále od řezného
ústrojí! Než seřizováním nebo čištěním stroje
nebo před kontrolou systému stroj vypněte
a vyjměte konektor zapalovací svíčky.
Nebezpečí zranění vyhazovanou trávou nebo
pevnými předměty.
Osoby, zejména děti a zvířata se nesmí
zdržovat v pracovním prostoru.
POZOR! Uživatel je odpovědný za to, že vymezí používání tohoto motorem řízeného stroje pouze na osoby,
které si přečetly upozornění a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze, chápou je a budou je
dodržovat.
TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE!
KAPITOLA 2–DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
7
3
Montáž a nastavení
Obsah krabice
•
•
•
Travní traktor
Uživatelská příručka pro traktor Z-Force-S
Vypouštěcí hadice oleje
Příprava traktoru
•
•
Uživatelská příručka pro motor
Adaptér hadice pro žací ústrojí
Volant
1. Odstraňte lepenkový kryt z přepravní palety, odřízněte
upevnění, popř upevňovací popruhy, kterými je traktor
zajištěn na paletě.
2. Pokud žací ústrojí není v nejvyšší poloze sečení (posunuté
až dopředu), použijte pedál pro zvedání žacího ústrojí,
a posuňte žací ústrojí až nahoru.
Pokyny pro zvedání a spouštění žacího ústrojí lze nalézt
v oddílu Ovládací prvky a funkce.
3. Uvolněte parkovací brzdu.
4. Vytáhněte odblokovací páku převodovky na každé straně
traktoru a zatlačte ji do vyhloubení; pak můžete traktor
opatrně sesunout z přepravní palety. Odblokovací páky
převodovky (jedna pro každý převod) jsou umístěny na
zadní části traktoru, v blízkosti zadních kol.
Odblokovací páku převodovky vraťte zpět na místo.
Viz obr. 3-1.
1. Vyjměte materiál pro upevnění volantu, umístěný pod
krytem volantu. Za tímto účelem opatrně nadzvedněte kryt
volantu.
2. Volant nasaďte na hřídel řízení, kola stroje přitom musí být
postavena rovně.
3. Nasaďte plochou podložku a talířový kotouč (zakřivením
nahoru) nad volant a zajistěte je šroubem se šestihrannou
hlavou. Viz obr. 3-2.
Kryt volantu
Šroub se
šestihrannou hlavou
Plochá podložka
Talířový
kotouč
Volant
Odblokovací páka
převodovky
Sloupek řízení
Vyhloubení
Obrázek 3-2
4. Kryt volantu nasaďte na střed volantu a stiskněte dolů, až
zaklapne.
Instalace sedadla řidiče
Obrázek 3-1
5. Adaptér hadice mycího systému a hadici pro vypouštění
oleje vyjměte ze sáčku s návodem k obsluze a uschovejte
pro pozdější účely.
Sloupek řízení
Sloupek řízení byl při přepravě zcela sklopen dozadu.
Chcete-li sklopit sloupek řízení dopředu, stiskněte nožní pedál
pro sklopení sloupku řízení. Nožní pedál pro sklopení sloupku
řízení uvolněte ihned, jakmile je sloupek řízení v požadované
poloze.
8
Sedadlo instalujte takto:
UPOZORNĚNÍ: Sedadlo je dodáváno s namontovaným spínačem
sedadla a sedákem. Pro podržení sedadla budete potřebovat
další pomocnou osobu.
1. Odřízněte všechny upevňovací popruhy, kterými je sedadlo
připevněné při přepravě na traktoru. Odstraňte obalový
materiál.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby nedošlo k poškození
kabelového svazku mezi sedadlem a spínačem sedadla na nosiči
sedadla.
2. Odstraňte dva spojovací šrouby a matice zpod sedáku
sedadla (viz obr. 3-3).
Připojení kabelů baterie
POZOR! Póly baterie, svorky a jejich příslušenství
obsahují olovo a jeho sloučeniny, chemické látky,
o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené
vady nebo jiné poškození reprodukčních schopností.
Umyjte si ruce po manipulaci s bateriemi.
POZOR: Při montáži baterie kabely vždy nejprve
připojte na pól KLADNÝ PÓL KABELU (červený) a poté
teprve ZÁPORNÝ PÓL KABELU (černý).
Pro přepravu nebyl žádný z těchto kabelů baterie připojen
v továrně k pólům baterie. Postupujte následovně:
UPOZORNĚNÍ: Kladný pól baterie je označen pomocí „+“.
Záporný pól baterie je označen pomocí „–“.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je kladný kabel již nainstalován,
postupujte dále krokem 2.
1. Z kladného pólu baterie sejměte plastový kryt (pokud je
k dispozici) a utáhněte červený drát šroubem a maticí se
šestihrannou hlavou pevně na kladný pól (+).
Viz obr. 3-5.
Obrázek 3-3
3. Sedadlo sklopte do správné polohy a zajistěte pomocí
předtím uvolněných spojovacích šroubů a matic.
Při instalaci sedadla dbejte na to, abyste nepřiskřípli
kabelový svazek nebo jej nepoškodili.
Viz obr. 3-4.
Obrázek 3-5
Obrázek 3-4
2. Ze záporného pólu baterie sejměte plastový kryt (pokud
je k dispozici) a utáhněte černý drát šroubem a maticí se
šestihrannou hlavou pevně na záporný pól (–). Viz obr. 3-5.
3. Přetáhněte přes kladný pól baterie červenou gumovou
krytku za účelem ochrany proti korozi.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie uvedena do provozu podle
data, uvedeného na horní straně nebo na straně baterie, musí
být nabita tak, jak je uvedeno v části Údržba Návodu k obsluze
před uvedením traktor do provozu.
Tankování
Nádrž (vedle motoru na pravé straně sekačky) naplňte
normálním bezolovnatým benzínem.
Je-li palivo asi 2,5 cm pod okrajem hrdla, ukončete tankování.
NEPŘEPLŇOVAT! Palivo potřebuje určitý prostor pro rozpínání
teplem.
KAPITOLA 3–MONTÁŽ A NASTAVENÍ
9
Instalace zadního držáku tažného zařízení pro přívěs
1. Odstraňte přírubové šrouby se šestihrannou hlavou
a přírubové matice, kterými je připevněn držák tažného
zařízení pro přívěs a výfuku na držáku nárazníku. Viz obr. 3-6.
Přírubové
matice
Držák
Šestitažného
hranné
přírubové zařízení
šrouby pro přívěs
Držák výfuku
Obrázek 3-6
2. Držák tažného zařízení a výfuku připevněte tak, jak
je znázorněno na obrázku 3-7 pomocí šestihranných
přírubových šroubů a přírubových matic, odstraněných
v kroku 1.
Přírubové
matice
Držák
tažného
Šestizařízení
hranné
přírubové pro přívěs
šrouby
Držák výfuku
Obrázek 3-7
10
KAPITOLA 3–MONTÁŽ A NASTAVENÍ
4
Ovládací prvky a funkce
Modul spínací
skříňky
Páka parkovací brzdy
Počítadlo provozních hodin/
displej
Spínač vývodového hřídele
Uzávěr
nádrže
Páka sytiče
(sytič)
Páka plynu
Indexová deska
Zvedací pedál
žacího ústrojí
Páka pro nastavení
sedadla
Plynový pedál
Plynový pedál
pro couvání
Obrázek 4-1
UPOZORNĚNÍ: Odkazy na VLEVO, VPRAVO, VPŘEDU a VZADU
udávají relativní polohu stroje směrem od sedadla řidiče ve
směru jízdy dopředu.
Modul spínací skříňky
Zvedací pedál žacího ústrojí
nenechávejte bez
dozoru. Vždy vypněte
vývodový hřídel,
zatáhněte parkovací
brzdu, vypněte motor
a vytáhněte klíček,
abyste zabránili
náhodnému spuštění.
Chcete-li spustit motor, vložte
klíček do zapalování a otočte jím
ve směru hodinových ručiček do
polohy START.
Jakmile motor naskočí, otočte klíčkem do polohy NORMALNÍ
PROVOZ SEČENÍ.
Chcete-li motor zastavit, otočte klíčkem zapalování proti směru
hodinových ručiček do polohy STOP.
POZOR: Před uvedením traktoru do provozu si
přečtěte oddíly „Bezpečnostní spínač” a „Spouštění
motoru” v tomto návodu k obsluze.
Tam najdete příslušné informace k modulu zapalování
a řízení traktoru při funkci sečení při couvání.
H
15
10
12
14
13
11
8
9
6
7
4
5
2
3
L
Zvedací pedál žacího ústrojí se nachází na bloku pedálů vlevo
vpředu a používá se pro zvedání a spouštění žacího ústrojí.
Zvedací pedál žacího ústrojí má 17 poloh, včetně přepravní
polohy.
Pedál stiskněte dopředu a nechte proklouznout zpět, abyste
jej mohli zaaretovat do přepravní polohy a upevnit v prohlubni
na přední straně indexové desky. Vytáhněte zajišťovací kolík
a vložte jej do indexového otvoru do požadované výšky, pak
stiskněte pedál dopředu a nechte zhoupnout dopředu, abyste
jej mohli odaretovat, pak posuňte pedál pomalu zpět, dokud
k zajišťovacímu kolíku.
POZOR!
Běžící stroj nikdy
11
PTO (Power Take-Off)spínač vývodového
hřídele
Spínač vývodového hřídele nachází na levé
konzole vlevo od sedadla řidiče.
Se spínačem vývodového hřídele lze
obsluhovat elektrickou spojku vývodového
hřídele, která je umístěna pod klikovým
hřídelem motoru. Vytáhněte knoflíkový
spínač nahoru, abyste mohli spojku
vývodového hřídele zapojit, a stiskněte jej
dolu, pokud ji chcete uvolnit.
Spínač vývodového hřídele musí být
nastaven při spouštění motoru do polohy „odpojen” (OFF/0).
Odblokovací páka převodovky (není viditelná)
Odblokovací páky převodovky (jedna pro každý převod) jsou
umístěny na zadní části traktoru, v blízkosti zadních kol.
Vytáhněte odblokovací páku převodovky na každé straně
traktoru a zatlačte ji do vyhloubení; pak lze traktorem na krátké
vzdálenosti posunovat ručně.
Před spuštěním motoru nastavte odblokovací páky převodovky
zpět.
POZOR: Traktor se nikdy nesmí odtahovat.
Je-li traktor tažen, zatímco se zadní kola dotýkají země,
může být převodovka vážně poškozena.
Držák nápojů
Držák nápojů se nachází na levé konzole vlevo od sedadla řidiče.
Odkládací plocha
Odkládací plocha se nachází za levé konzole.
Páka pro nastavení sedadla
Páka pro nastavení sedadla se nachází vpředu vlevo pod
sedadlem. S pákou lze sedadlo řidiče posunovat dopředu
nebo dozadu. Pokyny pro nastavení polohy sedadla lze nalézt
v kapitole „Údržba a nastavení”.
12
KAPITOLA 4–OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE
Uzávěr nádrže
Uzávěr nádrže se nachází na levé konzole. Chcete-li jej odstranit.
otočte jím. Po doplnění paliva uzávěr vždy pevně utáhněte.
POZOR! Nikdy nedoplňujte palivo za chodu motoru.
Pokud je motor ještě horký, protože byl stroj právě
používán, vyčkejte před tankováním několik minut
na jeho ochlazení. Rychle vznětlivý benzín může
vystříknout na motor a způsobit požár.
Počítadlo provozních hodin/displej
Počítadlo provozních hodin/displej
se nachází na levé konzole vlevo od
sedadla řidiče.
Funkce počítadla provozních
hodin
BATT.
OIL
HOURS 1/10
Počítadlo provozních hodin počítá
hodiny, kdy byl traktor provozován,
a zobrazuje je na digitálním displeji
v desetinách hodin (poslední číslice
vpravo).
UPOZORNĚNÍ: Počítadlo provozních hodin se aktivuje po
otočení klíčku zapalování do polohy „ZAP”. Uživatel by měl vést
protokol o skutečných provozních hodinách, aby si byl jistý, že
se veškerá údržba provádí podle pokynů uvedených v tomto
návodu k obsluze a v návodu k obsluze motoru.
Pokud je klíček otočen do polohy „A”, zobrazí se krátce indikátor
baterie a ukáže napětí baterie. Pak se displej změní na celkový
počet hodin.
Displej upozorňuje uživatele také na servisní intervaly pro
výměnu oleje. Každých 50 hodin na LCD displeji bliká „CHG“;
„OIL” (VÝMĚNA OLEJE) a ​​zobrazuje se celkový počet provozních
hodin. Interval údržby je zobrazován dvě hodiny (od 50-52,
100-102, 150-152, atd.).
LCD displej bliká v těchto servisních intervalech pokaždé po
dobu pět minut po spuštění motoru.
Intervaly výměny oleje, uvedené v návodu k obsluze oleje, je
nutné dodržovat.
PTO /
BLADE
PARK
BRAKE
Funkce displeje
Indikátor stavu baterie
Pokud je klíček otočen do polohy „A”, zobrazí se krátce indikátor
baterie a ukáže napětí baterie.
Rozsvítí se, když napětí baterie klesne pod 11,5 (+0,5 /–1,0)
voltů. Napětí baterie se také zobrazí na displeji počítadla
provozních hodin. Pokud svítí během provozu, zkontrolujte
baterii a systém nabíjení, abyste zjistili možné příčiny a/nebo se
obraťte na odbornou dílnu.
Kontrolka tlaku oleje (pokud existuje)
Tento symbol se rozsvítí, když je tlak motorového oleje příliš
nízký.
Pokud se rozsvítí při běžícím motoru, okamžitě zastavte motor
a zkontrolujte, co je příčinou. Nenechte motor běžet, pokud
se tyto informace zobrazují. Kontaktujte autorizované servisní
středisko a nechte zkontrolovat traktor a motor.
UPOZORNĚNÍ: Kontrolka tlaku oleje může svítit, když je
klíček zapalování otočen do polohy „ZAP” polohy, ale měla by
zhasnout, jakmile motor naskočí.
Kontrolka „zapnutý vývodový hřídel”
Svítí, když je spínač vývodového hřídele zatažen nahoru na
„ZAPOJEN” a klíček zapalování je otočen do polohy „START“.
Tuto kontrolku zkontrolujte, pokud motor nenaskočí, poté co je
klíček zapalování otočen do polohy „START“. V případě potřeby
nastavte spínač vývodového hřídele na „VYPOJEN”.
Kontrolka „zatažená parkovací brzda”
Rozsvítí se, když je parkovací brzda nastavena na „UVOLNĚNA“
a klíček zapalování je otočen do polohy „START“. Tuto kontrolku
zkontrolujte, pokud motor nenaskočí, poté co je klíček
zapalování otočen do polohy „START“. Pokud je to nutné,
nastavte parkovací brzdu na „ZATAŽENA“.
Také se rozsvítí při otočení klíčku zapalování do polohy „START”
a ovládací páky vpravo a vlevo jsou v jiné poloze, než vnější na
„neutrál”. Ovládací páku přesuňte zcela směrem ven.
Pákou sytiče se ovládá poloha spouštěcí klapka
karburátoru; nachází se na pravé konzole.
Vytažením sytiče zavřete spouštěcí klapku;
stlačením dolů spouštěcí klapku otevřete.
CHOKE
Páka parkovací brzdy
Páka parkovací brzdy je umístěna na levé konzole
a používá se pro zatažení nebo uvolnění parkovací
brzdy.
Chcete-li traktor zastavit nebo zabrzdit, zatáhněte páku
dozadu.
Zatažením páky zcela dozadu vpravo tak, až zapadne do
krátkého otvoru tvaru „J”, parkovací brzdu zatáhnete.
Pro uvolnění parkovací brzdy vytáhněte páku z otvoru
tvaru „J” doleva a zatáhněte ji zcela dopředu.
Pedál pro jízdu vpřed
Pedál pro jízdu vpřed je umístěn na pravém
bloku pedálu na pravé straně vedle sloupku
řízení.
Stiskněte pedál, pokud chcete jet dopředu.
Pomocí pedálu se řídí také rychlost vozidla. Čím dále pedál
stisknete dopředu, tím rychleji traktor pojede.
Pedál se vrací do výchozí polohy, když jej uvolníte.
Pedál pro couvání
Pedál pro couvání je umístěn na pravém
bloku pedálu vpravo vedle plynového
pedálu.
Pomocí pedálu se řídí také rychlost vozidla
při couvání.
Čím dále pedál stisknete dopředu, tím
rychleji traktor pojede.
Pedál se vrací do výchozí polohy, když jej
uvolníte.
Pedál pro sklopení sloupku řízení
S
W
Páka plynu je umístěna na pravé konzole vpravo
od sedadla řidiče. Ve zvolené poloze páky jsou
udržovány odpovídající otáčky motoru.
Posunutím páky plynu dopředu se zvýší otáčky
motoru. Traktor je konstruován tak, že má během
jízdy a při zapnutém žacím ústrojí páka plynu být
v poloze „rychle” (plný plyn).
Tahem páky plynu směrem dozadu,se sníží otáčky
motoru.
FAST
Páka plynu
Páka sytiče (sytič)
Pedál pro sklopení sloupku řízení se nachází
dole u sloupku řízení.
Chcete-li sklopit sloupek řízení, použijte pedál
pro sklopení sloupku řízení.
Pedál pro sklopení sloupku řízení uvolněte
ihned, jakmile je sloupek řízení v požadované
poloze.
REVISIONS
REV DESCRIPTION
T00
Release For Tooling
KAPITOLA 4–OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE
13
5
Obsluha
Všeobecná bezpečnost
Před provozem traktoru
•
• Před provozem traktoru by měl být tento návod k obsluze
pečlivě prostudován, abyste se seznámili s funkcí všech
ovládacích prvků. To vám pomůže traktor efektivně
obsluhovat a provádět správně jeho údržbu.
• Motor potřebuje jako palivo čistý, normální bezolovnatý
benzín. Nejlepšího výkonu dosáhnete při použití čistého,
bezolovnatého benzínu s oktanovým číslem 87
​​ nebo vyšším.
• Bezolovnatý benzín je doporučen, protože vytváří méně
usazenin ve spalovací komoře a snižuje škodlivé emise
výfukových plynů. Olovnatý benzín se nedoporučuje
a neměl by být při regulaci emisí katalyzátorem používán.
UPOZORNĚNÍ: Kupujte benzín pouze v malém množství.
Nepoužívejte benzín, který zůstal po minulé sezoně, abyste
minimalizovalo usazeniny v palivovém systému.
• Jako palivo je schválen alkohol obsahující benzín (až o 10%
ethanolu, 90 obj.% bezolovnatý benzín).
Ostatní benzínové směsi s alkoholem nejsou povoleny.
• Methyl-terc-butylether (MTBE) a směsi bezolovnatého
benzínu (až 15% objemu MTBE) jsou rovněž jako palivo
schváleny. Ostatní benzínové směsi s éterem nejsou
povoleny.
• Kontrola hladiny motorového oleje.
• V případě potřeby vyčistěte vzduchový filtr.
• Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
• Nastavte sedadlo řidiče co nejpohodlněji, aby všechny
ovládací prvky byly snadno přístupné a aby bylo možné
traktor provozovat bezpečně.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INFORMACE - přečtěte si celou příručku pro uživatele Naučte
se, jak provozovat toto zařízení BEZPEČNĚ.
Zabraňte vzniku situací, která mohou způsobit zranění nebo
být životně nebezpečné.
Traktor svěřte pouze osobám, které jsou obeznámeny
s provozem stroje.
Před spuštěním motoru nebo před zahájením práce je nutné
znát uspořádání a funkce ovládacích prvků. Uživatel by se
měl přitom nacházet v sedadle řidiče. Spínač vývodového
hřídele musí být v poloze „vypojen” a parkovací brzda musí
být zatažena.
Všechny kryty musí být připevněny. Držte se mimo dosah
pohyblivých částí.
NENÍ POVOLENO PŘEVÁŽET NA STROJI OSOBY! Osoby
a zvířata se musí nacházet mimo traktor. Podívejte se před
a během couvání dozadu, dolů i do stran.
Výhoz sekačky se NESMÍ směrovat na osoby.
Pokud je to možné, nejezděte po svazích. Nikdy nepracujte
na svazích se sklonem vyšším než 8,5 stupňů/15 procent.
Strmější svahy jsou velmi nebezpečné. Traktor se na nich
může převrátit.
Před opuštěním sedadla řidiče: Vypněte vývodový hřídel,
zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjměte klíček
zapalování. Počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví,
předtím, než je prováděna údržba nebo čištění.
Při rozjíždění nebo zastavování neprovádějte náhlé pohyby
volantem. Volant držte vždy pevně.
Při práci u silnic buďte opatrní.
Zastavte traktor a vyčkejte, až vozidla přejedou, než začnete
opět pracovat podél silnice.
Nepoužívejte traktor bez namontované sekačky.
Bez sekačky se změní rovnováha traktoru
a to může vést k převrácení traktoru.
Neprovádějte práce na podkladu bez stabilního záběru, na
kluzkém povrchu postupujte s největší opatrností.
Před zatáčkou zpomalte a před otáčením nejdříve stroj zcela
zastavte.
Traktor nezastavujte nebo neponechávejte zaparkovaný
nad hořlavými materiály, jako je suchá tráva, listí, zbytky po
sečení, apod.
Netankujte do palivové nádrže palivo, když motor běží, nebo
je ještě horký. Motor před tankováním ponechte několik
minut vychladnout. Nakonec uzávěr palivové nádrže vždy
pevně utáhněte.
14
Bezpečnostní spínače
Traktor byl vybaven s ohledem na bezpečnost uživatele
bezpečnostním blokovacím systémem.
Pokud by bezpečnostní blokovací systém selhal, nesmí se traktor
používat. Kontaktujte v takovém případě své servisní středisko.
• Bezpečnostní blokovací systém brání nastartování motoru
nebo jeho naskočení, pokud není zatažená parkovací brzda
a knoflík vývodového hřídele (žací ústrojí zapojeno) není
nastaven do polohy „VYP” (odpojeno).
• Motor se automaticky vypne, když uživatel opustí sedadlo
řidiče, aniž by zatáhl parkovací brzdu.
POZOR! Nepoužívejte traktor, pokud bezpečnostní
blokovací systém nefunguje.
Toto zařízení slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně
uživatele.
Spouštění motoru
Spouštění při chladném počasí
POZOR! Traktor byl vybaven s ohledem na
bezpečnost uživatele bezpečnostním blokovacím
systémem. Nepoužívejte traktor, pokud některá část
bezpečnostního blokovacího systému nefunguje.
Pravidelně zkontrolujte, zda bezpečnostní blokovací
systém funguje.
POZOR! Při spuštění motoru se musí obsluha
z bezpečnostních důvodů nacházet v sedadle řidiče.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li doplnit olej, nahlédněte do příručky
motoru, pro doplnění benzínu nahlédněte do kapitoly „Montáž
a nastavení”.
1. Uživatel musí sedět na sedadle řidiče.
2. Zatáhněte parkovací brzdu. Viz obrázek 5-1.
Zatáhněte parkovací brzdu
Obrázek 5-1
3. Ujistěte se, že spínač vývodového hřídele je v poloze „VYP”
(dole). Viz obrázek 5-1.
4. Vytáhněte sytič nahoru.
UPOZORNĚNÍ: Při zahřátém motoru možná nebude nutné
použít sytič.
5. Páku plynu nastavte do středu mezi POMALU a RYCHLE.
6. Otočte klíčkem zapalování ve směru hodinových ručiček do
polohy START.
Po spuštění motoru klíček pusťte.
Tento se pak vrátí do polohy NORMALNÍ PROVOZ SEČENÍ.
POZOR: NEdržte klíček déle než deset sekund
v poloze START.
Elektrický startér motoru by tím mohl být poškozen.
7. Po spuštění motoru zatlačte páčku sytiče zpět dolů.
UPOZORNĚNÍ: NEnechávejte sytič zatažený při provozu
traktoru. Tím se vytvoří „bohatá” palivová směs, s kterou
motor nepodává optimální výkon.
8. Motor nechte běžet několik minut na střední polohu plynu,
pak teprve stroj zatěžujte.
9. Pozorujte počítadlo provozních hodin/displej. Pokud se
rozsvítí kontrolka baterie a tlaku oleje, zastavte okamžitě
motor. Traktor nechte zkontrolovat v odborném servisu.
Při spouštění motoru při teplotách okolo nuly nebo nižších
zkontrolujte, zda má motorový olej správnou viskozitu a zda je
baterie zcela nabitá. Nastartujte motor takto:
1. Zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Teplá baterie
nastartuje motor lépe než studená.
2. Používejte palivo vhodné pro zimní období. Zimní benzín
má vyšší volatilitu, která zlepšuje chování při startu.
Nepoužívejte palivo, které vám zbylo z minulé sezony.
3. Následujte výše uvedené pokyny pro spouštění motoru.
Použití pomocného startovacího kabelu
POZOR! Baterie obsahují kyselinu sírovou a produkují
výbušné plyny. Ujistěte se, že místo je dobře větrané,
používejte rukavice a ochranné brýle, zabraňte výskytu
jisker či otevřeného ohně v blízkosti baterie.
Pokud nabití baterie není dostatečné ke spuštění motoru, baterii
nejdříve dobijte. Není-li nabíječka baterie k dispozici a musí-li
být traktor spuštěn, použijte pomocné startovací baterie (PowerPack).
Přídavný akumulátor připojte takto:
1. Nejdříve připojte kabel ke kladnému pólu na baterii
v traktoru a poté připojte druhý konec kabelu ke kladnému
pólu startovací baterie.
2. Druhý kabel připojte k zápornému pólu startovací baterie
a poté připojte pomocí svorky druhý konec na rám traktoru,
a to co nejdále od baterie.
3. Vybitý traktor poté normálně nastartujte, pak odpojte
propojovací kabely v obráceném pořadí.
4. Elektrický systém traktoru poté co nejdříve zkontrolujte,
a případně nechte provést nezbytné opravy tak, aby nebylo
příště nutné používat při spouštění motoru žárné pomocné
procesy.
Zastavení motoru
1. Spínač vývodového hřídele nastavte do polohy „VYP”.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Páku plynu nastavte na „POMALU” a nechte motor běžet asi
minutu na volnoběh.
4. Otočte klíčkem zapalování do polohy „VYP” a klíček
zapalování vytáhněte ze spínací skříňky.
UPOZORNĚNÍ: Klíček zapalování vždy vytáhněte ze spínací
skříňky, aby se zabránilo náhodnému spuštění nebo vybíjení
baterie, pokud traktor zůstane bez dozoru.
KAPITOLA 5–PROVOZ
15
Jízda s traktorem
Funkce sečení při couvání
POZOR! Vyvarujte se náhlého rozjetí, vysokých otáček
motoru a náhlého zastavení stroje.
1. Uvolněte parkovací brzdu. Nastavte páku plynu do polohy
„RYCHLE” (zajíc).
2. Chcete-li jet VPŘED, šlápněte pomalu vpředu na pedál pro
jízdu vpřed, dokud není dosaženo požadované rychlosti. Viz
obr. 5-2.
Poloha modulu spínací skříňky „Řízené sečení při couvání” vám
umožní couvat i při zapnutém žacím ústrojí.
UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme sečení při couvání.
POZOR! Při jízdě v této poloze postupujte s nejvyšší
opatrností. Podívejte se před a během couvání vždy
dolů a dozadu.
Neprovádějte sečení, pokud se v okolí vyskytují děti
nebo jiné osoby. Zastavte traktor okamžitě, když
někdo vstoupí do pracovního prostoru.
Chcete-li použít funkci sečení při couvání:
UPOZORNĚNÍ: Uživatel MUSÍ sedět na sedadle řidiče.
1. Motor spusťte tak, jak je uvedeno na předchozí stránce.
2. Klíček zapalování otočte z polohy NORMÁLNÍ PROVOZ
SEČENÍ (zelená) na FUNKCE SEČENÍ PŘI COUVÁNÍ (žlutá). Viz
obr. 5-3.
Jízda vpřed
Couvání
Přepínač pro
funkci sečení
při couvání
Kontrolka
Pozice
funkce
sečení při
couvání
Pozice
Stop
Pozice
normální
sečení
Obrázek 5-2
3. Chcete-li traktor zastavit nebo zpomalit, sundejte nohu
z plynového pedálu. Zatažením páky zcela dozadu vpravo
tak, až zapadne do krátkého otvoru tvaru „J”, parkovací brzdu
zatáhnete. Pro uvolnění parkovací brzdy vytáhněte páku
z otvoru tvaru „J” doleva a zatáhněte ji zcela dopředu.
UPOZORNĚNÍ: Pedál pro jízdu vpřed a pedál pro couvání se
nesmí použít, pokud je brzda jen částečně zatažená. Pokud je
brzda aretována v pozici „J”, je vypnutý hnací řemen. Pokud však
brzda není zcela vzadu, je hnací řemen je stále v aktivní a mohl
by poškodit převodovku, pokud by byl použit pedál pro jízdu
vpřed a pedál pro couvání.
4. Chcete-li jet DOZADU, nejprve zkontrolujte, zda je oblast za
traktorem volná, poté pomalu tlačte bříškem nohy (nikoli
patou) na pedál pro couvání, až je dosaženo požadované
rychlosti.
Viz obr. 5-2.
POZOR: Nikdy se nepokoušejte přepínat směr jízdy
během jízdy. Vždy nejdříve vyčkejte do úplného
zastavení traktoru, než přepnete z jízdy vpřed na jízdu
vzad, a naopak.
POZOR! Sedadlo řidiče v traktoru opouštějte až poté,
co byl nastaven spínač vývodového hřídele na „VYP”
(vypojen) parkovací brzda je zatažena.
Pokud bude traktor ponechán bez dozoru, vypněte
také motor a vyjměte klíček zapalování.
16
KAPITOLA 5–PROVOZ
Výchozí
pozice
Obrázek 5-3
3. Stiskněte přepínač FUNKCE SEČENÍ PŘI COUVÁNÍ (oranžové,
trojúhelníkové tlačítko) v pravém horním rohu u spínací
skříňky.
Červená kontrolka v levé horní části spínací skříňky svítí. Viz
obr. 5-3.
4. Jakmile spínač stisknete (kontrolka svítí), lze s traktorem
couvat i při připojeném žacím ústrojí (vývodový hřídel).
5. Před couváním a během couvání se vždy dívejte dozadu
a také dolů, abyste zjistili, zda v blízkosti stroje nejsou malé
děti. Pokud chcete jet opět vpřed, otočte klíčkem do polohy
NORMÁLNÍ PROVOZ SEČENÍ.
Funkce sečení při couvání zůstává aktivní, dokud:
a. není klíček nastaven do polohy NORMÁLNÍ PROVOZ
SEČENÍ nebo STOP, nebo
b. uživatel opustí sedadlo řidiče.
Jízda na svazích
POZOR! Nikdy nepracujte na svazích se sklonem
•
•
•
•
•
vyšším než 8,5 stupňů/15 procent.
Traktor může převrátit a způsobit vážné zranění.
Na svazích vždy sečte napříč, tedy kolmo ke svahu, nikdy ne
do kopce nahoru nebo s kopce dolů.
Při změně směru na svazích postupujte s extrémní
opatrností.
Dbejte na výskyt děr, vyjetých kolejí, hrbolů, kamenů nebo
jiných skrytých předmětů. Stroj se na nerovném terénu
může převrátit. Vysoká tráva může skrýt výhled, dbejte,
abyste překážky nepřehlédli.
Na svahu se nikdy neotáčejte. Pokud je otočení nezbytně
nutné, jeďte vždy směrem do kopce a otáčejte se tak
pomalu, jak je to jen možné.
Otáčení traktoru při jízdě kolmo do svahu přináší s sebou
vysoké riziko, že se traktor převrátí.
Na svahu pokud možno nezastavujte. Pokud se při jízdě
do kopce musí zastavit, pak se rozjíždějte pomalu a citlivě,
abyste minimalizovali riziko, že se traktor převrátí zpět.
Používání zvedacího pedálu žacího ústrojí
Stiskněte pedál dopředu, až zapadne do dopravní polohy, pak
jej zaaretujte v prohlubni na přední straně indexové desky.
Vytáhněte zajišťovací kolík a vložte jej do indexového otvoru do
požadované výšky, pak stiskněte zvedací pedál dolů a nechte
jej pohybovat pomalu zpět, dokud nedosáhne k zajišťovacímu
kolíku.
Aktivace vývodového hřídele PTO
Při aktivaci vývodového hřídele se připojuje na traktor žací
ústrojí nebo jiné příslušenství (prodává se samostatně).
Vývodový hřídel se aktivuje takto:
1. Nastavte páku plynu do polohy „RYCHLE” (zajíc).
2. Spínač vývodového hřídele (zapnutí žacího ústrojí)
vytáhněte do polohy „ZAP”. Viz obr. 5-4.
VYP
ZAP
Sečení
POZOR! Abyste zamezili kontaktu s nožem nebo
zabránili zranění způsobené posečeným materiálem,
který stroj za provozu vyhazuje, ujistěte se vždy, že se
případní diváci, děti a zvířata nacházejí v minimální
vzdálenosti 22 metrů od pracovního prostoru. Zastavte
stroj vždy, když někdo vstoupí do pracovního prostoru.
Následující informace jsou užitečné při použití žacího ústrojí
s traktorem.
POZOR! Průběh sečení naplánujte tak, aby posečený
materiál nebyl vyhazován na pozemní komunikace,
chodníky, diváky, atd.
• Zabraňte také vyhazování posečeného materiálu na zeď
nebo jiné překážky, protože by mohl být odhozen zpět
k uživateli.
• Nesekejte při vysoké rychlosti, zejména v případě, že je
namontována mulčovací sada nebo sběrný koš na trávu.
• Trávu nesekejte příliš nakrátko. Nízká tráva podporuje růst
plevelů a v případě suchého počasí rychle zežloutne.
• Při sečení nastavte páku plynu vždy do polohy „RYCHLE”
(zajíc).
• Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme sekat první
dvě kola tak, aby byla posečená tráva vyhazována do středu
pozemku. Po prvních dvou kolech může být přesunut výhoz
směrem ven, aby bylo dosaženo rovnoměrného posekání.
To dodává trávníku po posečení lepší vzhled.
• NEpokoušejte se sekat silné keře a plevele nebo velmi
vysokou trávu. Traktor je určen pro sečení trávníků, nikoli pro
zastřihování keřů.
• Nůž udržujte stále ostrý a v případě opotřebení jej vyměňte.
Obrázek 5-4
UPOZORNĚNÍ: Abyste používali žací ústrojí a další (samostatně
dostupné) příslušenství tak efektivně, jak je to jen možné,
nastavte páku plynu do polohy „RYCHLE” (zajíc).
KAPITOLA 5–PROVOZ
17
6
Údržba a nastavení
Plán údržby
Před každým
použitím
Zkontrolujte hladinu motorového oleje
Vzduchový filtr zkontrolujte na výskyt
nečistot, uvolněných nebo poškozených dílů
Každých
10 hodin
Každých
25 hodin
✓
✓
✓
✓
Každých
50 hodin
Čištění pěnového předfiltru a nové
naolejování
Viz Uživatelská příručka motoru.
Vyměňte vzduchový filtr
Viz Uživatelská příručka motoru.
Výměna motorového oleje a olejového filtru
Viz Uživatelská příručka motoru.
✓
Vyčistění pólů/svorek baterie
Namažte vodicí válce a čepy kol
Zkontrolujte chladicí žebra motoru, zda
neobsahují zbytky trávy (v případě potřeby
je vyčistěte)
✓
Před
uskladněním
✓
✓
✓
Namažte vřetena žacího ústrojí
Namažte kloubové body pedálu
✓
Každých
100 hodin
✓
✓
Zkontrolujte stav a mezeru mezi elektrodami
zapalovací svíčky
Viz Uživatelská příručka motoru.
Výměna palivového filtru
Viz Uživatelská příručka motoru.
✓
✓
Údržba
Výměna motorového oleje
POZOR! Dřív, než budou prováděny jakékoliv údržby
nebo opravy, odpojte vždy vývodový hřídel, zatáhněte
parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíček,
abyste zabránili náhodnému spuštění.
UPOZORNĚNÍ: Veškeré opravy svěřte do rukou odborníků ze
servisního střediska.
POZOR! Pokud motor v nedávné době běžel, mohou
jak motor a výfuk, tak i přilehlé kovové povrchy být
horké a způsobit popáleniny. Buďte opatrní, aby
nedošlo k popálení.
UPOZORNĚNÍ: Olejový filtr by měl být vyměněn při každé
výměně oleje.
Při výměně oleje postupujte takto:
1. Spusťte motor a krátce nechte zahřát motorový olej.
Olej protéká snadněji a strhává s sebou více nečistot
z motoru. Buďte opatrní, abyste zabránili popálení horkým
motorovým olejem.
2. Najděte přípojku pro vypouštění oleje; nachází se na pravé
straně motoru.
Motor
Při všech pracích a pokynech k údržbě nahlédněte do příručky
uživatele motoru.
18
3. Odstraňte ochranný kryt z konce šroubu pro vypouštění
oleje, abyste se dostali k přípojce. Viz obrázek 6-1. Z plnicího
hrdla vyjměte kryt přívodu oleje/měrku oleje.
Vzduchový filtr
Předfiltr a náplň/vzduchový filtr udržujte tak, jak je uvedeno
v příručce uživatele motoru.
Zapalovací svíčka (y)
Zapalovací svíčka by měla být jednou za sezónu vyčištěna a je
nutné též zkontrolovat mezeru mezi elektrodami.
Informace o správném typu svíčky a mezeře elektrody najdete
v příručce k motoru.
Hydrostatická převodovka
Hydrostatická převodovka byla zapečetěna v továrně a je
bezúdržbová. Hladinu nelze kontrolovat a kapalinu nelze
vyměnit.
Baterie
POZOR! Póly baterie, svorky a jejich příslušenství
Obrázek 6-1
4. Nasuňte hadici pro vypouštění oleje (dodávanou s tímto
návodem) na přípojky pro vypouštění oleje. Na druhém
konci hadice umístěte nádobu o objemu nejméně 2,2 litry,
do které lze olej zachytit.
5. Šroub pro vypouštění oleje otočte o 1/4 závitu, a poté jej
vytočte zcela, aby mohl olej odtékat. Jakmile olej vyteče,
nasuňte opět konec šroubu pro vypouštění oleje do otvoru
a utáhněte jej o 1/4 závitu. Konec šroubu pro vypouštění oleje
uzavřete opět uzavírací zátkou, abyste zamezili vniknutí
nečistot do výtokového otvoru.
6. Jakmile olej vyteče, nasuňte opět konec šroubu pro
vypouštění oleje do otvoru a utáhněte jej o 1/4 závitu, až
jezdci zacvaknou. Konec šroubu pro vypouštění oleje
uzavřete opět uzavírací zátkou, abyste zamezili vniknutí
nečistot do výtokového otvoru.
7. Připevněte zpět olejový filtr a naplňte motor novým olejem
tak, jak je specifikováno v příručce motoru.
obsahují olovo a jeho sloučeniny, chemické látky,
o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené
vady nebo jiné poškození reprodukčních schopností.
Umyjte si ruce po manipulaci s bateriemi.
Baterie je zatavená a bezúdržbová.
Úroveň kyseliny nelze kontrolovat a kapalinu nelze vyměnit.
• Kabel baterie a její póly udržujte vždy v čistotě a bez koroze.
• Po vyčištění baterie a pólů naneste na póly trochu vazelíny
nebo mazacího tuku.
POZOR: Chcete-li vyjmout baterii za účelem
vyčištění, nejprve odstraňte ZÁPORNÝ KABEL (černý)
ze záporného pólu, pak KLADNÝ KABEL (červený)
z kladného pólu.
Při montáži baterie kabely vždy nejprve připojte na
pól KLADNÝ PÓL KABELU (červený) a poté teprve
ZÁPORNÝ PÓL KABELU (černý). Zkontrolujte, zda
jsou kabely připojeny svorkami ke správnému pólu;
záměna kabelů může způsobit vážné poškození
generátoru střídavého proudu.
Skladování baterie
1. Pokud traktor potřebujete na nějaký čas odstavit, odpojte
záporný pól baterie. Není nutné baterii vyjmout.
2. Všechny baterie se vybíjí, pokud se nepoužívají.
Vnější strany baterie musí být udržovány v čistotě, zejména
horní část. Znečistěná baterie se vybíjí rychleji.
3. Baterie by měla být před uskladněním plně nabitá.
Vybitá baterie může rychleji zamrznout než baterie nabitá.
Plně nabitou baterii lze skladovat v chladu déle než v teple.
4. Baterii před použitím po uskladnění vždy nabijte.
I když dojde k nastartování traktoru, nebyla by baterie přes
dynamo zřejmě dostatečně nabíjena.
KAPITOLA 6–ÚDRŽBA A NASTAVENÍ
19
Uskladnění traktoru
Znovuuvedení do provozu po uskladnění
Pokud traktor není používán delší dobu (30 dní až šest
měsíců), měl by být připraven na uskladnění. Traktor postavte
na suché a chráněné místo. Při odstavení venku traktoru
(včetně pneumatik) přikryjte plachtou, aby
​​
byl chráněn před
povětrnostními vlivy.
Následující postupy by měly být prováděny vždy před
uskladnění traktoru.
1. Vyměňte motorový olej a olejový filtr, jak je popsáno
v návodu v příručce k motoru.
POZOR! Nikdy nenechávejte traktor s pohonnými
hmotami v nádrži uvnitř budov nebo na špatně
větraných místech, kde by se mohly palivové
výpary setkat s otevřeným ohněm, jiskrami nebo
pohotovostními lampičkami, jako např. u topení,
ohřívačů vody, sušičky na prádlo, atd.
2. Při uskladnění traktoru na dobu 30 dnů a více:
a. Aby se zabránilo vzniku usazenin v karburátoru, které
mohou způsobit poruchu motoru, musí se palivový
systém buď zcela vyprázdnit, nebo je nutné přidat do
benzínu stabilizátor, aby se zabránilo zhoršení stavu.
POZOR! Stav zbytkového paliva v nádrži s časem
zhoršuje a může způsobit problémy při spouštění
motoru.
b. Použití stabilizátoru paliva:
• Přečtěte si pokyny a doporučení výrobce
produktu.
• Smíchejte čistý benzínu se správným množstvím
stabilizátoru pro kapacitu palivového systému (cca
11 litrů).
• Naplňte nádrž palivovou směsí a nechte motor
běžet 2-3 minuty, dokud se stabilizované palivo
nedostane také do karburátoru.
c. Vyprázdnění palivového systému:
• Před uskladněním traktoru zkontrolujte spotřebu
paliva, abyste mohli vyprázdnit zcela nádrž paliva.
• Motor nechte běžet, dokud nezhasne.
Motor nechte běžet se sytičem, dokud nebude
veškeré palivo z karburátoru spáleno.
• Palivo nechte odtéci z karburátoru tak, jak je
uvedeno v příručce k motoru.
3. Motor a celý traktor důkladně vyčistěte.
4. Baterii zcela nabijte, pak připojte záporný kabel na baterii,
abyste zabránili možnému vybití.
Pravidelně dobíjejte baterii také během uskladnění.
UPOZORNĚNÍ: Vyjměte baterii, když traktor dlouho stojí
za mrazu. Skladujte ji na chladném a suchém místě při
teplotách nad 0 °C.
5. Namažte všechna mazací místa.
UPOZORNĚNÍ: Traktor by neměl být čištěn vysokotlakým
čističem ani zahradní hadicí.
Tím by mohly být poškozeny elektrické součásti, řemenice,
ložiska nebo motor.
Použití vody vede ke zkrácení životnosti traktoru a častější
nutnosti údržby.
1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
2. Baterii plně nabijte a nafoukněte pneumatiky na
doporučený tlak.
3. Je-li nádrž před uskladněním vyprázdněna, naplňte ji
čerstvým benzínem.
4. Používejte čisté, čerstvé palivo.
5. Nastartujte motor a nechte jej běžet několik minut, abyste se
ujistili, že motor běží správně.
6. Traktor projeďte nejdříve bez zatížení, abyste se přesvědčili,
že všechny systémy traktoru fungují správně.
Čištění traktoru
Při potřísnění stroje palivem nebo olejem je nutné je okamžitě
setřít. Neponechávejte žádná cizí tělesa v oblasti chladících
žeber ventilátoru chlazení motoru, na ventilátoru převodovky
nebo jiných částech traktoru, zejména zkontrolujte řemeny
a řemenice.
Smart Jet™
Žací ústrojí traktoru je vybaveno přípojkou na vodu jako součást
systému mytí.
Pomocí tohoto systému Smart Jet™ lze zbytky trávy spláchnout
ze spodní části žacího ústrojí a zabránit tak usazování
korodujících chemikálií.
PO KAŽDÉM SEČENÍ proveďte následující kroky:
1. Umístěte traktor na rovný, čistý povrch v dosahu připojky
zahradní hadice.
POZOR: Ujistěte se, že výhoz trávy traktoru není
namířen proti domům, garážím, zaparkovaným autům,
atd.
2. Vypněte vývodový hřídel, zatáhněte parkovací brzdu
a zastavte motor.
3. Našroubujte adaptér hadice (součást dodávky) na konec
zahradní hadice.
4. Adaptér hadice připojte k přívodu vody na žacím ústrojí. Viz
obr. 6-2.
Adaptér hadice
Oplachovací tryska
Uzavírací kroužek
adaptéru
Obrázek 6-2
5. Pusťte vodu.
6. Sedíce v sedadle řidiče nastartujte motor a nastavte páku
plynu na „RYCHLE“ (zajíc).
7. Vývodový hřídel nastavte na „ZAP“.
20
KAPITOLA 6–ÚDRŽBA A NASTAVENÍ
8. Zůstaňte na sedadle řidiče a vyčkejte se zapojeným žacím
ústrojím ještě alespoň dvě minuty, dokud není spodní část
žacího ústrojí dobře opláchnuta.
9. Vývodový hřídel nastavte na „VYP“.
10. Klíček zapalování nastavte na „STOP“, čímž vypnete motor.
11. Zavřete vodu a vytáhněte adaptér hadice z přípojky vody na
žacím ústrojí.
12. Kroky 4-10 opakujte na opačné straně žacího ústrojí.
Po očištění žacího ústrojí pomocí Smart Jet™ opět usedněte do
sedadla řidiče a zapněte vývodový hřídel. Žací ústrojí nechte
běžet ještě nejméně dvě minuty, aby mohla spodní část žacího
ústrojí oschnout.
Vřeteno žacího ústrojí
Na každém vřetenu žacího ústrojí jsou mazací čepy (typ závisí na
modelu žacího ústrojí). Viz obr. 6-4. Namažte pomocí mazacího
tuku 251H EP nebo srovnatelného mazacího tuku s lithiem č. 2.
Pomocí mazací pistole naneste dvě dávky (min.) příp. použijte
dostatečné množství mazacího tuku na hřídel vřetene.
Tuto práci nechte provést ve specializovaném servisu.
Mazání
POZOR! Dřív, než zahájíte údržbové práce, tj. čištění,
opravy nebo inspekční práce, vždy vypněte vývodový
hřídel, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor
a vytáhněte klíček, abyste zabránili náhodnému
spuštění motoru.
Přední kola
Přední kola a ráfky mají mazací čepy.
Viz obr. 6-3.
Vždy po 25 hodinách provozu traktoru je namažte pomocí
mazací pistole a víceúčelového mazacího tuku č. 2.
OBRÁZEK 6-4
Pneumatiky
Mazací čep
POZOR! Nikdy nepřekračujte tlak vzduchu, který je
uvedený na straně pneumatik.
T lak doporučený výrobcem je vyznačen na straně pneumatiky.
Pneumatiky se nesmí hustit na příliš vysoký tlak.
Nevyrovnaný tlak v pneumatikách může způsobit, že žací ústrojí
pracuje nerovnoměrně.
OBRÁZEK 6-3
Otočné body a tyčové ústrojí
Namažte všechny body otáčení na pohonné soustavě, parkovací
brzdě a tyčovém ústrojí pro zvedání nejméně jednou za sezónu
lehkým olejem.
KAPITOLA 6–ÚDRŽBA A NASTAVENÍ
21
Nastavení
Nastavení výšky žacího ústrojí (od přední části k zadní části)
UPOZORNĚNÍ: Tlak vzduchu v pneumatikách zkontrolujte ještě
před nastavením výšky žacího ústrojí. Další informace o tlaku
v pneumatikách najdete na straně 21.
POZOR! Před zahájením jakýchkoli nastavení vypněte
motor, vyjměte klíček ze zapalování a zatáhněte
parkovací brzdu. Při manipulaci s nožem chraňte své
ruce pevnými pracovními rukavicemi.
Nastavení výšky žacího ústrojí (boční posun)
UPOZORNĚNÍ: Tlak vzduchu v pneumatikách zkontrolujte ještě
před nastavením výšky žacího ústrojí. Další informace o tlaku
v pneumatikách najdete na straně 21. Žací ústrojí nastavujte
vždy ze strany na stranu, až potom zepředu dozadu.
UPOZORNĚNÍ: Při nastavování boční polohy dbejte na to,
aby dva seřizovací šrouby byly nastaveny na střed oblasti pro
nastavení.
Pokud se zdá, že žací ústrojí pracuje nerovnoměrně, lze provést
nastavení jeho boční polohy.
Nastavení provádějte takto:
1. Traktor umístěte na rovný pevný povrch, nastavte zvedací
pedál žacího ústrojí do střední výšky sečení a otočte oba
vnější nože tak, aby byly ve směru jízdy traktoru.
2. Změřte vzdálenost od vnější levé špičky nože k zemi
a vzdálenost od vnější pravé špičky nože k zemi. Obě
hodnoty by měly být stejné. Pokud ne, pokračujte dalším
krokem.
3. Uvolněte šroub se šestihrannou hlavou na soutyčí
pro zavěšení žacího ústrojí vpředu vlevo, ale zatím je
NEodšroubovávejte. Viz obr. 6-5.
UPOZORNĚNÍ: Tlak vzduchu v pneumatikách zkontrolujte ještě
před nastavením výšky žacího ústrojí.
Další informace o tlaku v pneumatikách najdete na straně 21.
Žací ústrojí nastavujte vždy ze strany na stranu, až potom
zepředu dozadu.
Přední část žacího ústrojí by měla být o 6 až 9 mm níže, než
zadní konec žacího ústrojí.
Nastavení provádějte takto:
1. Traktor umístěte na rovný pevný povrch, nastavte zvedací
pedál žacího ústrojí do střední výšky sečení.
2. Nůž umístěný nejblíže k šachtě výhozu otočte tak, aby byl ve
směru jízdy traktoru.
3. Změřte vzdálenost od přední špičky nože k zemi
a vzdálenost od zadní špičky nože k zemi. První naměřená
hodnota by měla být o 6 až 9 mm menší, než druhá
naměřená hodnota.
Stanovte přibližnou vzdálenost, která je zapotřebí pro správné
nastavení, příp. pokračujte.
4. Šroub se šestihrannou hlavou na zavěšení žacího
ústrojí vlevo a vpravo vzadu uvolněte, ale zatím jej
NEošroubovávejte.
Viz obr. 6-5.
5. Seřizovací šrouby nastavte pomocí šroubového klíče,
můžete zvednout nebo spustit levou stranu žacího ústrojí.
Viz obr. 6-5.
6. Výška žacího ústrojí je nastavena správně, pokud je přední
špička nože o 6 mm níže, než zadní špička.
Šroub se šestihrannou hlavou na zavěšení žacího ústrojí
vzadu vlevo a vpravo opět utáhněte, jakmile je dosaženo
požadovaného nastavení.
Nastavení napětí řemene
Chcete-li snížit napětí řemene nebo je zvýšit, utáhněte
kontramatice na U-tyči nebo je uvolněte (viz obr. 6-6), až řemen
povolí při tažné hmotnosti 5 kg pomocí pružinové váhy o cca
12,5 mm.
Seřizovací šroub
Šroub se šestihrannou hlavou
OBRÁZEK 6-5
UPOZORNĚNÍ: Soutyčí pro zavěšení žacího ústrojí vpravo
vpředu není nastavitelné.
4. Seřizovací šrouby nastavte pomocí šroubového klíče,
můžete zvednout nebo spustit levou stranu žacího ústrojí.
Viz obr. 6-5.
Výška žacího ústrojí je nastavena správně, pokud jsou obě špičky
nože ve stejné vzdálenosti od země.
Šroub se šestihrannou hlavou na zavěšení žacího ústrojí
vpředu vlevo opět utáhněte, jakmile je požadované nastavení
v pořádku.
22
KAPITOLA 6–ÚDRŽBA A NASTAVENÍ
OBRÁZEK 6-6
Nastavení kol žacího ústrojí
Nastavení parkovací brzdy
Traktor postavte na pevný rovný povrch a postupujte
následovně:
1. Pomocí zvedacího pedálu žacího ústrojí nastavte žací ústrojí
do požadované výšky.
2. Zkontrolujte, zda kola žacího ústrojí nejsou příliš vysoko
nebo nízko nad zemí. Kola žacího ústrojí by měla být ve
vzdálenosti 6 až 12 mm k zemi.
3. Pokud jsou kola žacího ústrojí příliš vysoko nebo příliš nízko
nad zemí, nastavte kola následujícím způsobem:
a. Nastavte zvedací pedál žacího ústrojí do jeho nejvyšší
polohy.
b. Kola žacího ústrojí vpředu a vzadu sundejte tak, že
odstraníte kontramatice a spojovací šrouby, kterými
jsou kola připevněna na žacím ústrojí.
Viz obr. 6-7.
Pokud traktor není plně zastaven při pevném stisknutí brzdové
páky, nebo pokud se zadní kola traktoru při zatažené parkovací
brzdě (a otevřeném hydrostatickém pojistném ventilu) mohou
ještě pohybovat, musí být brzda seřízena. Obraťte se na odborné
servisní středisko a nechte brzdu správně nastavit.
Nastavení sedadla
Chcete-li nastavit sedadlo, stiskněte páku pro nastavení sedadla
doleva.
Posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu, dokud není dosaženo
požadované polohy; pak můžete páky uvolnit.
Ujistěte se, že sedadlo správně zacvaklo, než zahájíte práci
s traktorem. Viz obr. 6-8.
Kolo žacího ústrojí
Kontramatice
Spojovací šroub
OBRÁZEK 6-8
OBRÁZEK 6-7
c. Zvedací pedál žacího ústrojí nastavte na požadovanou
výšku sečení.
d. Spojovací šrouby (s příslušnými kolem) nasaďte do
indexového otvoru tak, že zůstane ještě přibližně
12 mm mezi spodní částí kola a zemí.
KAPITOLA 6–ÚDRŽBA A NASTAVENÍ
23
7
Servis
POZOR! Před každým servisem nastavte spínač
vývodového hřídele do polohy „VYP”, zatáhněte
parkovací brzdu, otočte klíčkem zapalování do polohy
„VYP” a klíček zapalování vytáhněte ze spínací skříňky.
Vyjmutí baterie
Nabíjení baterie
Baterii přezkoušejte a v případě potřeby nabijte, pokud nebyl
traktor po určitou dobu používán.
• Voltmetr nebo zkoušečka baterií by měly ukazovat 12,6 voltů
(stejnosměrný proud) nebo více na pólech baterie.
Viz obr. 7-2.
POZOR! Póly baterie, svorky a jejich díly obsahují
olovo a sloučeniny olova.
Umyjte si ruce po práci s baterií.
Hodnota na
voltmetru
12,7
12,4
12,2
12,0
Baterie se nachází pod držákem sedadla. Takto lze baterii
vyjmout:
1. Zatlačte držák baterie dolů a dozadu (viz obrázek 7-1),
abyste ji mohli vyjmout z držáku.
Stav nabití
Doba nabíjení
100%
75%
50%
25%
Plně nabitá
90 min.
180 min.
280 min.
Obrázek 7-2
•
Baterii nabijte pomocí 12-ti voltové nabíječky s maximální
kapacitou 10 ampérů.
Údržba a servis elektrické soustavy
Elektrický systém traktoru je chráněn pojistkou proti poškození
v důsledku nadměrných proudů.
Pojistky v případě potřeby vyměňte pouze za stejné typy
pojistek se stejným výkonem. Pokud elektrický systém
nefunguje, zkontrolujte vyhozené pojistky.
Pokud dochází k vypnutí pojistek častěji, nechte parametry
elektrického systému zkontrolovat v odborném servisu.
Relé a spínače
Elektrický systém má několik bezpečnostních spínačů.
Pokud některý prvek bezpečnostního blokovacího systému,
který je zde popsán, nefunguje správně, nechte elektrický
systém zkontrolovat v odborném servisu.
Obrázek 7-1
2. Odstraňte šroub se šestihrannou hlavou a matici, s níž je
připojen černý záporný kabel k zápornému pólu baterie (–).
Sundejte kabel ze záporného pólu.
3. Odstraňte šroub se šestihrannou hlavou a matici, s níž je
připojen červený kladný kabel ke kladnému pólu baterie (–).
4. Opatrně vyjměte baterii z traktoru.
5. Instalace baterie se provádí přesně v opačném pořadí.
POZOR! Vždy NEJDŘÍVE připojte kladný kabel
ke kladnému pólu, teprve POTOM záporný kabel
k zápornému pólu.
Tím se zamezí vzniku jisker nebo případným zraněním
v důsledku zkratu, pokud se o karoserii traktoru zavadí
nástrojem, který se používá pro připojení kabelů.
24
Odmontování žacího ústrojí
Odmontování žacího ústrojí z traktoru se provádí takto:
1. Traktor umístěte na rovný pevný povrch, vypněte vývodový
hřídel, zastavte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Vyjměte
klíč ze spínací skříňky.
2. Odstraňte zajišťovací kolík z nastavení výšky žacího ústrojí.
Viz obr. 7-3.
3. Zvedací pedál žacího ústrojí nastavte do nejnižší polohy
a zasuňte zajišťovací kolík před pedálem do nastavení výšky
žacího ústrojí a zajistěte jej.
Typ A
Držák napínací
kladky
Napínací
kladka
Napínací
kladka
Řemenice
vývodového
hřídele
1.
2.
Obrázek 7-4
5. Po sejmutí řemene z řemenice vývodového hřídele posuňte
žací ústrojí dopředu a vyhákněte U-tyč na nose žacího
ústrojí.
6. Vytáhněte závlačky ze čtyř držáků na držáku žacího ústrojí.
Viz obr. 7-5.
Zajišťovací
kolík
Nejnižší
výška sečení
Typ B
Nejvyšší výška
sečení
1.
3.
Závlačka
2.
Zajišťovací
kolík
Nejnižší
výška sečení
Nejvyšší výška
sečení
Obrázek 7-3
4. Držák napínací kladky vytáhněte dozadu a sejměte řemen
z řemenice vývodového hřídele. Viz obr. 7-4.
Obrázek 7-5
POZOR: Zatlačte na pomocné pružiny na zvedacím
zařízení žacího ústrojí tak, až zvedací pedál žacího
ústrojí skočí do nejvyšší polohy, když není zasunut
zajišťovací kolík (obr. 7-3) před pedálem.
7. Patky nasuňte před kolíky a pak vysuňte žací ústrojí pod
traktorem ven směrem napravo.
UPOZORNĚNÍ: Může být snazší dát zvedací pedál žacího ústrojí
do přepravní polohy, aby bylo možné vytáhnout žací ústrojí
zpod traktoru.
KAPITOLA 7–SERVIS
25
Montáž žacího ústrojí
Montáž žacího ústrojí do traktoru provádějte takto:
1. Zvedací pedál žacího ústrojí umístěte do nejvyšší polohy pro
sečení a zajistěte jej zajišťovacím kolíkem za pedálem.
Viz obrázek 7-3.
2. Žací ústrojí na pravé straně traktoru zasuňte pod traktor,
přitom srovnejte držáky nastavení výšky žacího ústrojí
a držáky zvedacího zařízení žacího ústrojí. Viz obr. 7-6.
5. Poté, co byly nasazeny správně všechny čtyři závlačky,
posuňte žací ústrojí dopředu a zavěste jej na U-tyč.
6. Řemen veďte přes válečky, jak je znázorněno na obrázku 7-8.
Žací ústrojí 122 cm
Držáky nastavení výšky žacího ústrojí
Napínací
kladka
Řemenice
vývodového hřídele
Žací ústrojí 117 cm
Napínací kladka
Držáky zvedacího zařízení žacího ústrojí
Držák
napínací
kladky
Obrázek 7-6
3. Jakmile se žací ústrojí nachází pod traktorem, posuňte
zvedací pedál žacího ústrojí do jeho nejnižší polohy pro
sečení.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li správně srovnat držáky, je nutné
příp. položit malý špalík dřeva pod strany žacího ústrojí.
4. Jakmile jsou držáky správně srovnány, nasuňte kolík na
držáku nastavení žacího ústrojí a zajistěte jej závlačkami. Viz
obr. 7-7.
Přídržný kolík
Závlačka
Obrázek 7-8
7. Žací ústrojí umístěte do nejvyšší polohy pro sečení, pro tento
účel odstraňte zajišťovací kolík a pedál stiskněte dopředu
a nechte proklouznout zpět, abyste jej mohli zaaretovat do
přepravní polohy a upevnit v prohlubni na přední straně
indexové desky.
8. Pro možnosti nastavení výšky žacího ústrojí nahlédněte do
kapitoly Údržba a nastavení.
9. Dbejte na správné napětí řemenů.
Chcete-li napětí nastavit, nahlédněte do oddílu „Nastavení
napětí řemene” na straně 22.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím traktoru zkontrolujte pečlivě
vedení řemene, abyste se ujistili, že řemen správně probíhá
před válečky.
Záruka
V každé zemi platí záruční předpisy vydané naší společností
popř. dovozcem. Poruchy na vašem stroji odstraňujeme v rámci
záruky bezplatně, pokud byla příčinou vada materiálu nebo
výrobní vada. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce
nebo nejbližší pobočku.
Obrázek 7-7
Informace k motoru
Výrobce motoru je odpovědný za všechny problémy související
s motorem, pokud jde o výkon, měření výkonnosti, technické
parametry, záruku a servis. Další informace najdete na
samostatně dodávané příručce majitele a uživatele motoru od
výrobce motoru.
26
KAPITOLA 7–SERVIS
8
Poradce při potížích
Problém
Příčina
Řešení
Motor nestartuje
1. Vývodový hřídel/žací ústrojí je zapnuté.
1. Vývodový hřídel nastavte do polohy „VYP”
(vypojen).
2. Parkovací brzda není zatažená.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Vytažený kabel zapalování.
3. Nastrčte kabel na zapalovací svíčku (y).
4. Páka plynu není ve správné výchozí poloze.
4. Páku plynu nastavte do polohy „RYCHLE”.
5. Páka sytiče není zatažená.
5. Sytič vytáhněte nahoru, abyste mohli spouštěcí
klapku otevřít naplno.
6. Nádrž prázdná, nebo naplněná starým
benzínem.
6. Nádrž naplňte čistým a čerstvým benzínem (ne
starší než 30 dní).
7. Palivové potrubí je ucpané.
7. Vyčistěte palivové potrubí a proveďte výměnu
palivového filtru. 1)
8. Zapalovací svíčka(y) je vadná(é).
8. Nastavte mezeru mezi elektrodami, popř.
vyčistěte zapalovací svíčku (y) nebo ji vyměňte.
9. Motor je ulitý.
9. Spusťte motor při nastavení páky plynu na
„RYCHLE”.
10. Pojistka(y) vypnula(y).
10. Vyměňte pojistku (y).
1. Páka sytiče je stále zatažená.
1. Páčku sytiče stlačte dolů a spouštěcí klapku tím
zavřete.
2. Kabel zapalování je volný.
2. Připojte kabel zapalovací svíčky.
3. Ucpaný přívod paliva nebo použito staré palivo.
3. Vyčistěte přívod paliva; naplňte nádrž čistým,
čerstvým benzínem a vyměňte palivový filtr.1)
4. Odvzdušňovací otvor v uzávěru nádrže je
ucpaný.
4. Otevřete odvzdušňovací otvor nebo vyměňte
v případě poškození víčko.
5. Voda nebo nečistoty v palivovém systému.
5. Vyprázdněte nádrž. Naplňte ji čistým, čerstvým
benzínem.
6. Vzduchový filtr je znečištěný.
6. Vyměňte papírovou vložku vzduchového filtru
nebo vyčistěte pěnový předfiltr.
1. Malé množství motorového oleje.
1. Doplňte dostatečné množství motorového
oleje.
2. Chlazení je omezené.
2. Odstraňte posečený materiál a zbytky trávy
z chladicích žeber motoru a tělesa ventilátoru.
Motor vynechává
1. Vzdálenost elektrod je příliš nízká.
1. Odstraňte zapalovací svíčku (y) a nastavte
vzdálenost.
Silné vibrace
1. Poškozený nožový hřídel nebo vadný řezací
nůž.
1. Stroj okamžitě vypněte. Vadné díly nechte
vyměnit v servisním středisku.
Motor běží
nepravidelně
Motor se přehřívá
Tyto práce nechte provést v servisním středisku.
1)
27
Problém
Příčina
Řešení
Nerovnoměrný řez
1. Žací ústrojí není správně nivelizováno.
1. Nastavte žací ústrojí.
2. Tupý nůž.
2. Naostřete nebo vyměňte nůž. 1)
3. Nerovnoměrný tlak v pneumatikách.
3. Proveďte kontrolu tlaku vzduchu.
1. Otáčky motoru jsou příliš nízké.
1. Nastavte páku plynu do polohy „RYCHLE” (zajíc).
2. Tráva je mokrá.
2. Neprovádějte mulčování, je-li tráva mokrá.
3. Tráva je příliš vysoká.
3. Sekejte jednou na vysokou výšku sečení, poté
posečte znovu na požadovanou výšku, nebo
sekejte s překrývajícími se pruhy.
4. Tupý nůž.
4. Naostřete nebo vyměňte nůž. 1)
Sekačka trávu
nemulčuje.
(je-li vybavena
mulčovací sadou)
Tyto práce nechte provést v servisním středisku.
1)
28
KAPITOLA8–PORADCE PŘI POTÍŽÍCH
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Německo
++ 49-6 80 57 90 • ++ 49-6 80 57 94 42
www.mtdproducts.eu
MTD Handelsgesellschaft mbH
Welser Straße 122
4614 Marchtrenk
MTD Denmark ApS
Messingvej 22 C
8940 Randers SV
MTD Hungária Kft
Dózsa György út 1
8248 Nemesvámos
07 24 26 05 55
87 11 91 00
06 88 51 55 00
07 24 26 05 54
87 11 96 00
06 88 50 55 20
MTD Benelux N.V.
Prins Albertlaan 96
B-8870 Izegem
++32-51 40 24 41
++32-51 40 37 75
MTD Products
Aktiengesellschaft
Geschäftsbereich Fachhandel
Industriestraße 9–11
73054 Eislingen / Fils
0 71 61 85 05 0
MTD International France
B.P. 453 Saint-Etienne du
Rouvray
76806 Cedex
02 32 91 94 32
02 32 91 94 36
E.P.Barrus LTD
Launton Road
OX6 0UR Bicester, Oxfordshire
058 57 20 701
058 57 20 699
0 51 51 71 00
0 51 57 11 41 4
MTD Schweiz AG
Allmendstraße 14
5612 Villmergen
0 18 69 36 36 36
05 66 18 46 00
0 18 69 36 36 20
05 66 18 46 09
0 71 61 85 05 70
MTD Poland sp. z o.o.
UL. Ogrodnicza 1
84-252 Orle
MTD Trädgårdsmaskiner
Sätunavägen 3
52141 Falköping
OOO «МТД Садовая
Техника»
109651 Россия, Москва
Ул. Иловайская, дом 2Б
стр. 1, офис 12
495 356 70 01
495 356 70 01
© 2011 MTD Products AG
Download

Navod Cub Cadet Z Force S 48.pdf Stáhnout