JC-28 EVO
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PRO MODELÁŘSKÉ BENZÍNOVÉ MOTORY
AERONICS
s.r.o.
Autorizovaný dovozce JC ENGINE Power Co., Ltd. pro ČR
© 2010 všechna práva vyhrazena
AERONICS
2
Děkujeme Vám za Váš nákup modelářského motoru JC-28 EVO! Pevně věříme, že Vám
přinese mnoho zábavy a radosti!
Motor JC-28 EVO je určen k pohonu rádiem řízených modelů letadel a je schopen uspokojit
i ty nejvyšší nároky kladené na modelářské motory při akrobatickém létání. Každý motor je
před expedicí zkoušen a seřízen, proto již obvykle není potřeba do jeho nastavení příliš
zasahovat. Věnujte prosím pečlivou pozornost tomuto manuálu a seznamte se s
bezpečnou obsluhou motoru a jeho údržbou. Odměnou Vám bude jeho dlouhodobý
a bezproblémový provoz.
Specifikace motoru
Typ motoru
Dvoutaktní vzduchem chlazený
Obsah válce
27.7 cm3
Vrtání x zdvih
34 mm x 30.5 mm
Karburátor
Walbro, membránový
Zapalování
Elektronické RCEXL
Napájecí napětí
4.8 – 7.0 V
Svíčka
NGK CM6, JC CM6
Váha motoru bez příslušenství
890g
Váha včetně výfuku a zapalování 1100g
Maximální výkon
3.6k při 8500 ot/min
Pracovní rozsah otáček motoru
1400 – 9500 ot/min
Palivo
Benzin Natural 95, Natural 98
Olej
Kvalitní
polosyntetický
nebo
syntetický pro dvoutaktní motory,
doporučujeme olej Husquarna XP
Směsný poměr paliva a oleje
1:35 až 1:40 po záběhu,
1:25 až 1:30 pro záběh
Doporučená vrtule
18x6, 18x8, 18x10, 19x6, 19x8
3
AERONICS
1
Zapalovací svíčka
2
Válec
3
Sada pístu (píst,kroužky, čep)
4
Karburátor
5
Membránový ventil
6
Distanční sloupky
7
Zadní skříň motoru
8
Kliková hřídel
9
Kuličková ložiska
10
Přední skříň motoru
11
Unašec
12
Vrtulový hřídel s matkou
13
Podložka vrtule
AERONICS
4
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
UPOZORNĚNÍ Motor JC-28 není hračka, nesprávné používání může způsobit závažné poranění či smrt!
Pečlivě se seznamte s tímto návodem a vždy dodržujte bezpečnostní instrukce. Dovozce nenese za případné
škody způsobené provozem modelů poháněných motorem JC-28 odpovědnost. Nepoužívejte motor k jiným
účelům než ke kterým byl určen, zejména ne k provozu strojů s lidskou posádkou.
Bezpečnostní pokyny:
• Pečlivě se seznamte s tímto návodem a s obsluhou motoru.
• Uvědomte si prosím, že pouze Vy a jen Vy jste plně zodpovědni za bezpečný provoz Vašeho
motoru.
• Nepoužívejte motor pokud jsou snížené Vaše motorické reakce, např. vlivem nemoci,
únavy, alkoholu, atp.
• Nezasahujte do konstrukce motoru.
• Před startem motoru se ujistěte, že je Váš model bezpečně zajištěn proti pohybu. Model
můžete zajistit např. ukotvením pomocí pevného lana a dostatečného kotevního
prostředku, lano uchyťte přes ocasní plochy modelu a ujistěte se, že nehrozí jeho
sklouznutí. Pokud máte pomocníka, který Vám model za ocasní plochy nebo křídla při startu
podrží, je důležité aby i on dbal těchto bezpečnostních pokynů.
• Před každým startem zkontrolujte stav a dotažení všech šroubů vrtule, vrtulového
kužele pokud jej používáte a motorového lože. Nikdy nestartujte uvolněný motor či motor s
uvolněnou vrtulí!
• Nepoužívejte poškozené vrtule, vrtule musí být dobře vyvážena.
• Noste těsně přiléhající oděv, volně vlající oděvy mohou být zachyceny rotující vrtulí!
• Používejte ochranné brýle a helmu, při startování motoru si chraňte ruce silnými koženými
rukavicemi.
• Dobře se vyberte místo startu motoru, vyvarujte se zejména písčitých či prašných ploch.
• Nevhazujte žádné předměty do rotující vrtule.
• Palivo je hořlavina, skladujte ho v souladu s bezpečnostními předpisy výrobce. Kanistr s
palivem skladujte v dostatečné vzdálenosti od startujícího modelu.
• V prostoru startu nekuřte. Mějte vždy připravený hasicí přístroj pro zvládnutí situace v
případě požáru.
• Stůjte vždy za vrtulí, nikde ne před vrtulí ani v rovině s rotující vrtulí. Pokud
stojíte za vrtulí, je riziko zranění při případném uvolnění či poškození vrtule nižší.
• Motor se zastavuje rozpojením spínače zapalování nebo úplným uzavřením škrtící klapky
karburátoru. Motor se nikdy nepokoušejte zastavit žádným jiným způsobem, např. rukou.
• Motor provozujte pouze na dobře větraných místech, nikdy ne v uzavřených prostorách.
• Dbejte aby případní diváci, zejména děti a domácí zvířata byly vždy ve vzdálenosti min.
20m od modelu. Zvýšenou pozornost věnujte především při startu a přistávání modelu, tj.
aby v okolí přistávací dráhy nebyly žádní lidé či zvířata.
• Při seřizování karburátoru či jiné práci na motoru mějte motor vždy vypnutý a elektronické
zapalování odpojené od napájecího napětí.
• Motor je po letu horký, palivo doplňujte až po jeho vychladnutí.
• Zapalovací systém generuje napěťové pulsy vysokého napětí 12-16kV, nedotýkejte se
vysokonapěťové části (kabelu ke svíčce motoru) pokud je zapalování zapnuto.
• Po vypnutí zapalování může být v jednotce stále akumulována el. energie, která je
dostatečná pro zapálení směsi ve válci motoru. Proto protočte (s vypnutým zapalováním)
2x švihem vrtuli, dojde k vybití akumulovaného náboje. Při protáčení vrtulí postupujte
stejně jako při startu motoru, zejména mějte zajištěný model proti pohybu a nestůjte před
vrtulí ani v rovině její rotace.
• Pravidelně kontrolujte palivový systém modelu.
5
AERONICS
INSTALACE MOTORU
Motor může být nainstalován přímo na motorovou přepážku nebo na tzv. „domek“
vyrobený k tomu účelu. K uchycení motoru slouží 4 přiložené distanční sloupky a šrouby
M5. Nedoporučejeme uchycovat motor přes pryžové tlumící elementy. Příliš měkké uložení
může způsobit poškození motoru v důsledku zvýšených vibrací. Všechny šrouby
doporučujeme zajistit proti uvolnění pomocí speciálního lepidla Loctite. Dotahovací
moment zapalovací svíčky je 30-35Nm.
K zajištění spolehlivé a bezporuchové funkce motoru je nutné zabezpečit jeho důkladné
chlazení. Motor je chlazen obtékáním proudu čerstvého vzduchu, proto se ujistěte že
velikost vstupních a výstupních otvorů motorového krytu je přiměřená, výstupní otvor
musí být větší jak vstupní otvor! Je nezbytné zabránit hromadění teplého vzduchu
uvnitř motorového krytu, které by vedlo k přehřátí a následnému zadření motoru.
Doporučujeme používat na vstupu motoru náběhy, které vhodně usměrňují proud vzduchu
a směřují jej přímo na žebra válce motoru.
Při provozování prvků 3D akrobacie je motor velmi tepelně namáhán, proto je možné
používat motor v tomto režimu až po dokončení záběhu motoru.
ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ
Okamžik zážehu směsi ve válci je řízen elektronickým zapalováním RCEXL v2.0 podle
aktuálních otáček motoru. Řídící jednotka v závisloti na otáčkach motoru nastavuje
předstih zápalu. Otáčky motoru jsou snímany Hallovým senzorem.
Povolený rozsah napájecího napětí je 4.8-7V ! Hranice 7V nesmí být překročena
jinak hrozí poškození řídící jednotky. Doporučené napájecí napětí je 4.8-6.0V
Výstupní pulsy dosahují napětí 12-16kV, max. odebíraný proud při 8.000ot/min je 650mA.
Minimální doporučená kapacita napájecího akumulátoru je 800mAh.
Volba napájecího akumulátoru pro řídící jednotku zapalování:
1. Za optimální volbu lze považovat 4 nebo 5-ti článek NiCd/NiMh. Čtyř-článek má
jmenovité napájecí napětí 4.8V, pěti-článek má jmenovité napětí 6V a jeho max.
napětí by za běžných podmínek nemělo přesáhnout 7V. Přesto doporučujeme ověřit
hodnotu výstupu akumulátoru voltmetrem, zejména chystáte-li se připojit plně
nabitý akumulátor k řídící jednotce ihned po skončení nabíjení akumulátoru.
2. Akumulátory Li-Fe (A123) se jmenovitým napětím 6.6V dosahují maximálního napětí
7.2V po nabití akumulátoru. Je nezbytné použít napě'tový regulátor.
3. Pro akumulátory Li-Po s jmenovitým napětím 7.4V je nutné použít napěťový
regulátor.
AERONICS
6
Instalace zapalování:
• Použijte priložený spirálový plastový ochranný obal k ochraně kabelů zapalování.
• Zapalování chraňte před vibracemi, např. zabalením do tenké pěnové fólie a
přichycením k motorové přepážce suhým zipem či plastovými elektrikářskými
zadrhovacími pásky.
• Zapalování neinstalujte uvnitř trupu modelu, uchyťte jej na motorovou přepážku.
Přijímač umístěte co nejdále od zapalování. Minimální vzdálenost mezi přijímačem a
zapalováním by neměla být menší jak 20cm.
• POZOR Nikdy nepoužívejte napětový zdroj pro zapalování jako společný zdroj pro
napájení další elektroniky – přijímač, powerbox atp. !
Mohlo by dojít k
elektromagnetickému zarušení a k následné ztrátě kontroly nad modelem.
Časování
Motor je již seřízen z výroby, proto zásahy do časování provádějte jen v opodstatněných
případech. Základní nastavení okamžiku zápalu při zastaveném motoru je 28°-30° před
horní úvratí. Řídící jednotka zapalování pak za běhu motoru sama dále upravuje okamžik
zápalu podle aktuálních otáček. Otáčky motoru jsou snímány Hallovým senzorem
umístěným na přední skříni motoru. Doladění předstihu zápalu se provádí posouváním
pozice Hallova sensoru. Do nastavení časování doporučujeme nezasahovat.
Řídící jednotka zapalování
Napájení pro řídící jednotku 4.8-6.0V
Červený kabel – připojte kladný pól
Černý kabel – připojte záporný pól
Zde můžete připojit zobrazovač otáček,
Červený kabel – výstup napájení kladný pól
Černý kabel – výstup napájení záporný pól
Bílý kabel – signál pro otáčkoměr
Koncovka zapalování na svíčku
Konektor k Hallovu senzoru na motoru,
Konektor má zámek k zajištění správného nasazení
7
AERONICS
PALIVO
Jako palivo používejte automobilový bezolovnatný benzín Natural 95 nebo Natural 98.
Benzín se míchá s mazacím olejem v poměru 1:25 pro záběh a 1:35 až 1:40 po záběhu.
Používejte zásadně kvalitní polosyntetický či syntetický olej od renomovaného
výrobce určený pro dvoutaktní spalovací motory. Doporučujeme olej Husquarna XP,
je vhodné po celou dobu životnosti motoru používat jednu zvolenou značku oleje. Nikdy
nepoužívejte levné oleje pro zahradní techniku a levné minerální oleje!
Doporučujeme benzín při tankování do modelu filtrovat. Nepoužívejte silikonová těsnění,
které může benzín rozleptat a poškodit tak karburátor.
Za případné poškození motoru, které vzniklo v důsledku používáním motoru s nekvalitním
palivem nenese výrobce odpovědnost.
SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU
Karburátor má dvě seřizovací jehly. Jehla označená písmenem H slouží k nastavení horního
pásma otáček motoru. Jehla označená písmenem L slouží k nastavení volnoběhu a
přechodů ve středním a spodním pásmu otáček motoru. Výchozí poloha pro základní
nastavení jehel karburátoru je zašroubování obou jehel na doraz.
V základním nastavení je jehla L povolena o 1.5 otáčky a jehla H je povolena o 1.75
otáčky. Nový motor je již seřízen na základní nastavení, v tomto nastavení provádějte i
záběh motoru !
POZOR Dotažení jehel provádějte opatrně, nedotahujte jehly silou, jinak dojde k otlačení
dosedacích ploch jehel a karburátor nebude možné seřídit!
POZOR Nikdy neprovádějte seřizování karburátoru při běžícím motoru!
POZOR Při běžícím motoru nezavírejte klapku sytiče do plně zavřené polohy , může dojít k
poškození membrány karburátoru.
Klapka plynu
Hlavní tryska H
Volnoběžná tryska L
Přívod paliva
Klapka sytiče
v poloze otevřeno
Šroub dorazu plynu
AERONICS
8
Pokud je potřeba, doladění karburátoru proveďte po ukončení záběhu motoru
následovně :
1. motor nastartujte(popis startu je popsán v kapitole STARTOVÁNÍ A VYPNUTÍ MOTORU) a
nastavte volnoběžné otáčky dorazovým šroubem klapky plynu.
2. Nejdříve seřiďte motor v dolním a středním pásmu otáček jehlou L. Nastavení jehly
L ovlivňuje částečně i nastavení jehly H pro horní pásmo otáček motoru.
3. Rychlým plynulým pohybem přidávejte plyn do cca 2/3 celkového rozsahu. Motor by
měl plynule zvyšovat své otáčky a sledovat tak pohyby ovládání plynu. Pokud při
otevírání klapky plynu dochází k pomalé, opožděné akceleraci nebo zastavení
motoru při z 2/3 otevřené klapce plynu je směs příliš chudá. Povolte jehlu L
přibližně o 1/6 otáčky vlevo a postup opakujte.
Pokud se motor při akceleraci „zakuckává“ až zhasíná je směs příliš bohatá, jehlu L
o 1/6 otáčky vpravo utáhněte a postup opakujte.
4. Seřízení v horním pásmu otáček se provádí jehlou H. Nastavte plný plyn, pokud
otáčky motoru neklesají je jehla seřízena správně. Pokud otáčky motoru klesají
otevřete jehlu o 1/6 otáčky (otočením vlevo) a postup opakujte.
Pokud změníte průměr či stoupání vrtule, je potřeba karburátor opět znovu seřídit.
Používejte vhodnou, dostatečně tuhou vrtuli se kterou se nebude motor přetáčet. Při letu
mohou být maximální otáčky motoru až o 1000ot/min vyšší než naměřené maximální
otáčky na zemi! Berte tento údaj při volbě vhodné vrtule v úvahu, přetáčení motoru
povede k jeho poškození.
POZOR Neodstraňujte pružinu, která vrací klapku plynu do výchozí polohy, pružina pomáhá
správnému vymezení polohy klapky plynu v těle karburátoru. Pokud chcete zabránit
vracení klapky do uzavřené polohy, „vyhákněte“ pouze háček pružiny z ovládací páky
klapky plynu.
ZÁBĚH MOTORU
Záběh motoru je vhodné provádět s nainstalovaným motorem v modelu letadla a se
sundaným motorovým krytem pro zajištění bezproblémového chlazení motoru. Fáze
záběhu 1 a 2 je vhodné provádět na zemi s plně sestaveným (včetně nasazených křídel,
pomáhají tlumit vibrace) a ukotveným modelem, od fáze 3 můžete s modelem již létat.
Doporučený záběh motoru:
1. Pro záběh motoru používejte mísící poměr oleje a benzínu 1:25, použijte menší
vrtuli. Po nastartování motoru jej nechte běžet 20 minut na zvýšený volnoběh (ne
více jak 2500 ot/min), poté jej vypněte a nechte vychladnout.
2. Motor opět nastartujte a nechte cca 10 min běžet na zvýšený volnoběh. Poté
začněte plynule přidávat a ubírat plyn, zprvu do ½ rozsahu plynu, po dalších cca 10
minutách až do 3/4 rozsahu plynu, vždy s krátkou výdrží (max. 15 sekund) kterou
postupně prodlužujte. Celkem by tato fáze měla trvat cca 30min, poté motor
vypněte a nechte vychladnout.
9
AERONICS
3. Nastartujte motor, nechte jej bežet cca 5 min na zvýšený volnoběh. Poté začněte
měnit otáčky motoru od volnoběhu až po maximální otáčky – opět s krátkou výdrží,
kterou postupně prodlužujte (max 15 sekund). Střídejte různé provozní režimy
motoru. Po 30 minutách motor vypněte a nechte vychladnout. Je-li potřeba,
proveďte seřízení karburátoru.
4. Motor můžete dále provozovat běžným způsobem ve všech provozních režimech,
jen je stále nutné se vyhýbat dlouhému létání na plný plyn (max. 15 sekund) a
náročným akrobatickým prvkům (zejména visení). Tato fáze je ukončena po cca 90
minutách provozu.
5. Záběh motoru je ukončen. Je-li potřeba, proveďte seřízení karburátoru.
STARTOVÁNÍ A VYPNUTÍ MOTORU
POZOR Nikdy neprotáčejte motorem se zapnutým zapalováním, pokud koncovka
zapalování není nasazena na svíčku. V opačném případě může dojít k poškození
zapalování.
POZOR Pokud motor nastartuje obráceně, ihned jej zastavte jinak hrozí jeho poškození!
Před startem motoru se ujistěte zejména o tom, že
• jsou vrtulové šrouby řádně dotaženy
• zapalovací svíčka je dotažena
• je správně nasazena koncovka zapalování na svíčku
• model je řádně zabezpečený proti pohybu
• je nabitý akumulátor pro řídící jednotku zapalování
Startování motoru:
1. Zavřete klapku sytiče, zpola otevřete klapku plynu, zapněte zapalování.
2. Rázným švihem vrtulí protočte motor, protáčení opakujte dokud si motor nenasaje
palivo a nenastartujte. Motor vzápětí zhasne, protože díky uzavřené klapce sytiče je
směs příliš bohatá.
3. Zcela otevřete klapku sytiče, stáhněte plyn tak aby jeho pozice odpovídala
zvýšenému volnoběhu.
4. Rázným švihem vrtulí opět protáčejte motor, dokud motor nenastartuje.
Vypínaní motoru se provádí odpojením zapalování od napájecího napětí nebo úplným
dovřením klapky plynu.
AERONICS
10
ZÁRUKA
Firma AERONICS s.r.o. poskytuje záruku na výrobní a materiálové vady v délce trvání 24
měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na původního nabyvatele motoru a je
nepřenosná. Záruka se nevztahuje na :
•
•
•
•
•
•
•
běžné provozní opotřebení
poškození způsobené havárií modelu
poškození vzniklé v důsledku používaní nevyhovující či poškozené vrtule
poškození vzniklé v důsledku používaní nekvalitního paliva či oleje
poškození vzniklé v důsledku nedostatečného chlazení motoru
poškození vzniklé v důsledku nasátí cizího předmětu
poškození způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s tímto návodem
KONTAKT
web: www.aeronics.cz
email: [email protected]
telefon: +420 777 82 52 92 (v pracovní dny od 9.00 do 17.00)
Download

jc-28 evo uživatelský manuál