MUZIKOTERAPIE
Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální
Ivana Kerhartová
Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4
Evropský sociální fond
Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti
ÚVOD
Cílem muzikoterapie je pomoci otevřít žákům jejich nové nebo dosud skryté možnosti,
pomoci uvolnit v nich energii, která může přispět k jejich emočnímu i intelektuálnímu
rozvoji. Úroveň schopností jednotlivých žáků vzhledem k jejich rozdílnému věku i
závažnosti postižení je velmi různorodá. Ovšem z vnímání krásy hudby a tvoření mohou
děti prožívat přirozenou radost, která je dána každé lidské bytosti. Mohou prožít jedinečný
pocit, že jsou samy tvůrci tonu, rytmu, i přes své větší nebo menší deficity v hlasovém a
řečovém projevu.
Druhotně muzikoterapie uvádí žáky do celistvého rámce školní výuky, napomáhá
chápání toku ročních dob se vším, co nám střídání ročních období přináší.
Žáci budou mít možnost poznat a vyzkoušet nové hudební nástroje, ale také upevnit
znalosti a schopnosti z jiných oblastí, jako je přírodověda, arteterapie, pohybová výchova,
společenská výchova a podobně.
Podle možností navštíví kulturní akce k různým tématům, jako jsou Vánoce, masopust,
Velikonoce nebo jinak vhodné programy se zaměřením na tematickou aktivitu
muzikoterapie.
JARO - LÉTO
Na jaře se budeme věnovat tématu Velikonoc, rozvoji vnímání projevů ročních období
v přírodě a přípravou na letní radovánky o prázdninách. Do tohoto období spadá také pobyt
na škole v přírodě, který stanovený plán obohatí.
Velikonoce - velikonoční koledy zpívané i mluvené jarní doprovod s dřívky a
klapačkami
- tradice Velikonoc, křesťanská i podle zvyků v lidové tradici
- koledování s pomlázkou
Jaro
- jarní písničky
-
rozvoj smyslového vnímání ( vůně a zvuky jarního exteriéru, vycházky do
okolí )
-
rozvoj zrakového a sluchového rozlišování ( pohybové a zvukové hry,
hádanky )
-
hudební improvizace a relaxace
-
opakování získaných dovedností
-
příprava na léto, letní aktivity
2
písně k tématu jaro, léto, voda, hra
-
Výsledky činnosti
Činnost
Pomůcky
- posílení sluchové a zrakové
paměti a vnímání řeči
- jarní píseň Štěně – žáci vnímají
posloupnost děje, zvedají obrázky
- laminovačka, obrázky k písni, CD
s písní
- osvojení rytmického vyjádření
- napodobení slyšeného rytmu, volný
doprovod k písni
- Orffovy nástroje, zpěvník lidových
písní pro děti
- relaxace, uvolnění
vnímání a tvorba zvuků
napětí,
- mírně koordinovaná hra na relaxační
hudební nástroje
- Happy bell, zvonkohra, metalofon,
triangl, chrastítka
skupinová
spolupráce,
koordinace pohybu,
vnímání
hudby, rozvíjení smyslu
pro
rytmus
- tanec na píseň Štyry kroky, nácvik
jarní písně Kvočna, použití klapaček
a dřívek k rytmickému doprovodu
CD s písněmi, zpěvník k CD,
klapačky a dřívka
- vnímání zvuků a vjemů z jarního
exteriéru
vycházka do okolí školy,
rozeznávání zvuků ( auto, zpěv ptáků,
šum větru, bzučení včel ) a vnímání
jarních vůní ( květy stromů )
- obrázky k jednotlivým zvukům
- sluchové a zrakové rozlišování
- pohybová hra na semafor, žáci
sledují barvy a zvuk, patřící k nim a
uzpůsobují pohyb ( zpomalují, stojí )
barevná kolečka
semaforu, chrastítka
fantazie,
improvizace
- volání sluníčka
- Happy bell, metalofon, zvonkohra,
chrastítka
- znalost velikonočních tradic
povídání o křesťanských
Velikonocích,
lidových
zvycích,
doplněné
obrázky.
Uvolňovací
cvičení- kresba kraslic při poslechu
koled,
nácvik
koledování
s pomlázkou. Koledy- vyťukávání
pomocí dřívek a klapaček.
- vybrané koledy, dřívka, klapačky,
pomlázka, papíry, pastelky
- rozlišování slabik
- píseň Kvočna, zpěv na různé slabiky
volná
hudební
- upevnění pravidel chování na
společenské
akci,
cestování
MHD,
rozvoj
estetického,
zrakového a sluchového vnímání
- rozvoj sluchového a zrakového
vnímání
- řazení zvuků a předmětů (zvukové
3
v barvách
-
Zpěvník,
klapačky
-
Staroměstké
náměstí , Dům u
Kamenného
zvonu – výstava
Tim Burton a jeho
svět s průvodcem
-
Kuchyňské náčiní
hádanky), hra na kuchyňské náčiní ,
doprovod písně Pekla vdolky
- chůze v hadu, rytmus
- chůze v hadu na píše Husa s housaty
- výchova k tanci
- tanec s šátky na píseň Červený
šátečku
- sluchové rozlišování a paměť
-
Zpěvník, zvuková
zvířátka
-
Tělo a
podložka
- bubnování ve dvojicích
-
Bubny
- hudebně pohybové aktivity při
písních Ovčák, Starý archa, Loď dětí
-
Orffovy nástroje
-
Kniha
Doležalová
Nápady
maminky
mateřské
dovolené
- píseň krávy, doprovod zvukovými
zvířátky
-správné dýchání
- protahovací a dechová cvičení
neverbální
komunikace,
naslouchání druhému, vlastní
tvorba
rozvíjení
schopností
cvičící
pohybových
- rozlišování ročních dob
- téma léto, pranostiky
- porozumění
očního kontaktu
CD
Hradišťan,
plyšová husa
Zpěv,
barevné
šátky
řeči,
podpora
- hra s míčem, slova
činnosti, hra Kuba řekl
-
míč
-
nádoba s vodou,
brčka,
orffovy
nástroje, zpěvník
-
zpěvník, obrázky
k písním
-
lžíce, míček
- píseň U rybníka, rytmický doprovod,
hry na téma písničky, foukání do vody
brčky, Šplouchání
- sluchové a zrakové rozlišování
- zpívání oblíbených písní s obrázky
z děje, píseň Hlava ramena
- rozvoj správného dýchání
- soutěže ve shazování
foukáním, držení rovnováhy
míčku
PODZIM
V prvních lekcích muzikoterapie se zaměříme na uvedení do tématu aktivity,
seznamování žáků s hudebními nástroji, jejich názvy a možnostmi. Budeme se věnovat
rozvíjení dechových, hlasových, řečových i rytmických a pohybových schopností žáků.
Důležitou součástí lekcí bude také relaxace s poslechem nahrávek relaxační hudby, ale i
vlastní tvorba na vhodné hudební nástroje.
- nácvik jednoduchých tanečků na pásmo podzimních lidových písní
4
pro
na
označující
- smyslové vnímání
Cíle
H.
-
nácvik chůze v kruhu, napodobování předváděných pohybů a základních
tanečních
-
prvků
-
využití orffových nástrojů a hry na tělo jednotlivě i ve skupině, procítění
rytmu, instrumentálně i při doprovodu písní
-
relaxační hraní, zkoušení možností jednotlivých nástrojů a
odlišností
-
Zvuků
vnímání
Výsledky činnosti
(žák by měl umět)
Činnost
Pomůcky
- seznámení žáků s pedagogem TA a
asistenty, rozlišování délky slov
- vytleskávání a vyťukávání slabik
ve jménech žáků
- kartičky se jmény žáků,
dřívka
- téma podzim
- podzim v říkadlech a písních,
poslech CD
- kniha říkadel,
s obrázky, zpěvník
- porozumění řeči, dramatizace
- píseň Utíkej Káčo, hra na Káču a
kocoura
- obrázky k písničce, plyšový
kocour
- poznávání a pojmenování hudebních
nástrojů
ukázky a pojmenování zvuků
nástrojů
- hudební nástroje
- porozumění řeči, vnímání hudby, pojmy
„ začátek a konec „
- hra na sochy
- CD s hudbou
- relaxace
- příběh o opičáku Robbym, volná
hra na zvonkohru, happy bell,
koncovky, zvonek Kosci
- relaxační CD ( Ivo Sedláček
), maňásek Robby, hudební
nástroje
- rytmické cítění
- rytmická chůze při poslechu písní,
hra na tělo
- CD Hradišťan ( lidové písně
)
- rozeznávání výšky a hlasitosti zvuků
- hra na schovávanou
- píseň Červená se line záře,
hračky na schování
- rozlišení změny rytmu
- rytmická
nástroji
- volný tanec, vnímání hudby
- tanec s šátky, hra s padákem
- barevné šátky, padák, míček
- správné dýchání
- foukání do papírových kuliček, hra
na vítr, relaxační hra na koncovky
- papírové a plastové kuličky,
koncovky a flétny
- rozlišení těžký x lehký, velký x malý,
tichý x hlučný, pomalý x rychlý
- napodobování chůze zvířat, hra na
zvuková zvířátka
- bubínek, obrázky zvířat,
zvuková zvířátka,
dřívka,
klapačky, chrastítka
rozvíjení
dramatizace
- napodobování veslování, tahání
řepy, pohybový doprovod k písni
- hudba navozující představu
moře, pohádka O veliké řepě,
- chůze v kruhu
- chůze v kruhu při poslechu lidových
písní
- CD Hradišťan
- zapojení do společných her
- drakiáda, soutěže, zpěv u táboráku
- zpěvník, kytara, orffovy
nástroje
fantazie,
jednoduchá
5
cvičení
s orffovými
kartičky
- orffovy nástroje
- osvojení hry na orffovy nástroje
- podzimní říkadla a písničky
s doprovodem
chřestítek,
napodobování slyšeného rytmu
- výběr podzimních říkadel, a
písní, nový nástroj Happy bell,
orffovy nástroje
- dechová cvičení
- hra na zvuková zvířátka
- zvuková zvířátka ( kočka,
kachna, krokodýl, žába, kráva,
sova, ptáček )
ZIMA
V daném období se budeme zabývat především tématem Vánoc. V únoru si přiblížíme
také masopust v lidové kultuře. Pozornost zaměříme na možnosti jednotlivých cílových
skupin, rozvoj jejich schopností a soustředění na požadovanou činnost.
Vánoce
Zima
- poslech, zpěv, dramatizace vánočních koled
-
rozvoj představivosti žáků na základě doprovodného obrazového
materiálu
-
nácvik programu na školní vánoční besídku
-
rozvíjení schopnosti spolupráce žáků
- říkanky a písně se zimní tématikou
-
nácvik základních rytmů, dodržování rytmu podle zadání, vedení ke
kreativitě a
-
spontánnosti při tvorbě rytmu
-
posílení sluchové a zrakové paměti a vnímání
-
motivace obtížně soustředěných žáků k zájmu o zvukové vjemy
Masopust -
poslech barokních masopustních lidových písní
-
rozvoj sluchové paměti ( pozorný poslech textů písní, pantomima )
-
účast na masopustním průvodu
Výsledky činnosti
Činnost
Pomůcky
(žák by měl umět)
-
koordinace pohybů a správné
dýchání
-
dialog
nástroje
orffovy
-
orffovy nástroje a zvuková
zvířata
-
relaxace, uvolnění
-
hra na relaxační nástroje,
poslech vánočních koled,
hraní s padákem
-
- happy bell, metalofon,
zvonkohra, CD koledy,
padák, míčky
-
doprovodná dramatizace
-
Panenka
6
na
(Ježíšek),
-
-
-
-
-
-
-
-
-
koledy, zpěv koled,
aranžovaný
hudební
doprovod, hra na tělo,
nácvik chůze v kruhu
zpěv koled, hra na nástroje,
nacvičování na vánoční besídku
-
zpívání koled
s doprovodem flétny
-
koncentrace dechu – hra
na hudební zvířátka a
koncovky
zpěvníky,
obrázky
k tématu narození Ježíška,
rolničky, chrastítka, flétna
-
Flétna, zpěvníky
-
Zvuková
koncovky
-
Rolničky,
dřívka
zpěv, hlasová cvičení
správné dýchání
rozvoj
rytmického
cítění,
schopnost
napodobení
slyšeného rytmu
-
volná hra žáků na nové
hudební
nástroje,
relaxování,
poslech
v leže
-
- hudební nástroje
-
hlasová
cvičení,
indiánský pokřik
-
Buben
-
Jede, jede poštovský
panáček, zpěv, pohybový
doprovod, hra na tělo,
pochod, slovenská lidová
píseň, tanec s šátky,
nácvik
točení
ve
dvojicích, píseň Zvony –
výstup
na
žebřiny,
zvonění na zvoneček
Kosci
-
Rytmické nástroje, barevné
šátky, CD, žebřiny, zvonek
Kosci
-
Nácvik zpěvu písně na
slabiky „la“, píseň Krtek
v zimě
–
zpěv
s doprovodem orffových
nástrojů, hra na míčky
(koulování), povídání o
pejskovi a napodobování
(štěkání, kňučení, vytí,
vrčení), písnička Skákal
pes
-
Míčky, orffovy nástroje,
pes plyšový
-
- diskotéka, nafukování
balónků, foukání bublin
z bublifuku na závěr
-
Cd s hudbou, bublifuk,
frkačky, balonky
rozvoj hlasových schopností
s významem
spontání tanec,
chrastítka,
nácvik rytmu
sluchové vnímání a koordinace
pohybu při hudbě
seznámení
vysvědčení,
a
-
relaxace, hudební improvizace
posílení hlasových schopností
zvířátka
7
dechová cvičení
-
pololetí
-
Přiblížení
tradice
masopustu
(zvyky,
hudební
ukázky,
masopustní
pokrmy,
masky), hra na hudební
nástroje, připojení k CD
nahrávce,
tanec
na
lidovou
barokní
masopustní
muziku,
tvorba
masopustní
kobyly se dvěma žáky
-
Masopustní odpoledne
na
Staroměstkém
náměstí
(kejklířské
vystoupení,
hudební
vystoupení bolivijského
muzikanta, zapojení dětí
tancem a chrastítky
znalost
lidových
tradic,
motivace
ke
školnímu
karnevalu
-
zážitek masopustní atmosféry,
správné chování v MHD a ve
městě
-
zvládnutí
požadované
rytmizace, koordinace pohybů –
hrubá motorika
-
-
skupinová spolupráce
-
vnímání hudby
-
-
Obrázky mase, průvodů,
pokrmů, CD Masopust juž
nastal, chrastítka, dřívka,
klapačky, prostěradlo
-
Mušličková chrastítka na
ruce, rolničky
Nácvik
základních
pohybových prvků bez
hudby a s hudbou
-
Hudební nástroje
Hra na rolničky ve dvou
doplňujících
se
skupinách
-
Rolničky
-
CD
Poslech CD
8
Download

muzikoterapie - mateřská škola a základní škola speciální diakonie