Víno své výborné pít mi dej…
VÝROČÍ
PODOBOJÍ
12. 10. 2014
PRAHA
Kostel sv. Mikuláše
Ovocný trh
Dominikánský klášter
Betlémská kaple
Kostel Martin ve zdi
Kostel sv. Michala
Evangelická
teologická fakulta UK
2
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
Úvod
V těchto týdnech uběhne 600 let od znovuobnovení vysluhování podobojí v několika
pražských kostelích, které byly pod vlivem reformního hnutí vedeného Janem
Husem. Došlo k tomu na podzim roku 1414, v době, kdy byl Jan Hus již v Kostnici.
Jakoubek ze Stříbra a jeho spolupracovníci obnovili v Praze po necelých 200 letech
opět vysluhování podobojí – s chlebem a vínem pro všechny účastníky. Stalo se
tak ve vícero pražských kostelích, např. u Martina ve zdi, sv. Michala, sv. Mikuláše
a v Betlémské kapli.
Požadavek, aby při křesťanském eucharistickém rituálu bylo i nekněžím podáváno
s chlebem rovněž víno v kalichu, se stal klíčovým symbolem i motorem husitství.
Jako v ústředním symbolu se v něm sběhly všechny nejdůležitější motivy reformního
hnutí: Kristova blízkost všem, kdo se mu s důvěrou svěřují; očekávání brzkého
druhého Kristova příchodu; návrat k prostotě původního biblického křesťanství;
nespokojenost se stavem tehdejší „křesťanské“ společnosti; odmítnutí zneužívání
autority církve k obohacování a získávání moci; pokus o odstranění „kastování“
kleriků a laiků, bohatých a chudých…
Jako současní protestanté si toto významné výročí chceme připomenout celodenními
oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech v centru
Prahy, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojeny.
Pokud Vás program představený na následujících stránkách této brožury zaujme, jste
srdečně zváni oslavit toto významné výročí s námi.
Těšíme se na Vás,
Roman Mazur, senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické
a předseda přípravné skupiny pro oslavy podobojí
12. 10. 2014 PRAHA3
Program dle míst
Aula Českého vysokého učení technického | Betlémské náměstí, Praha 1
9.30
Consonare, slavnostní fanfáry, před vchodem
10.00Slavnostní ekumenické bohoslužby, souběžně program pro děti (mladší děti
v Betlémské kapli, starší v kostele Martin ve zdi)
Dominikánský klášter | Jilská 7a, Praha 1
12.30Musica da Chiesa: koncert duchovní hudby s historickými hudebními nástroji
(hrají a zpívají Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný)
14.00 Panelová diskuse na sociální téma: Od Milíče k současným ghettům
15.30 Musica da Chiesa: druhý koncert duchovní hudby
Kostel sv. Mikuláše | Staroměstské náměstí, Praha 1
12.15 12.30 14.00 15.30 Consonare, slavnostní fanfáry
Varhanní koncert Michala Hanzala
Přednáška Jana Láška: Vysluhování podobojí ve staletích
Varhanní koncert Bohumíra Rabase
Kostel Martin ve zdi | Martinská 8, Praha 1
12.30 Divadlo V. Marčíka: Labyrint světa
14.00 Koncert Ladislava Moravetze a jeho hostů: Všichni hříšní k vodám pojďte –
jednohlasé a figurální reformační zpěvy
15.30 Představení nové knihy o kostelu Martin ve zdi
19.30 Ekumenické bohoslužby slova
18. 9. – 18. 10. 2014 Výstava obrazů: SYLVA PAULI – Rozsévač, grafika
4
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
Ovocný trh | Praha 1
12.30 Koncert Konzervatoře Evangelické akademie
14.00 Koncert skupiny Mário Bihári Trio
15.30 Divadlo V. Marčíka: Mystéria buffa
17.00 Koncert skupiny Spirituál kvintet
Po celou dobu programu na Ovocném trhu budou probíhat kreativní dílny pro děti
a jejich rodiče.
Kostel sv. Michala | V Jirchářích 14, Praha 1
12.30 Přednáška Pavla Hradilka: Kalich dnes
14.00 Společný koncert pěveckých sborů Jeroným a sboru M. Jakoubka ze Stříbra
15.30 Přednáška Martina Vaňáče: Společné slavení – utopie nebo reálná možnost?
Evangelická teologická fakulta UK | Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna
12.30 Přednáška Dušana Coufala: „Milý Kubo, nekvap tím“, aneb světla
a stíny počátků kalicha
14.00 Přednáška Petra Moreé: Obraz Jana Husa a české reformace v proměnách dějin
15.30 Přednáška Jiřího Mrázka: Večeře Páně dnes
Doprovodný program
Komentovaná procházka „Husitskou Prahou“: sraz na Ovocném trhu ve stanu
u hlavního pódia (začátky v 12.30, 14.00, 15.30).
Bojová hra pro děti: sraz na Ovocném trhu ve stanu u hlavního podia
(start v 13.30, 15.00, 16.30)
12. 10. 2014 PRAHA5
Program dle času
9.30
Fanfáry, Consonare | před Betlémskou kaplí, Betlémské náměstí, Praha 1
10.00Slavnostní ekumenické bohoslužby, souběžně program pro děti (mladší děti
v Betlémské kapli, starší v kostele Martin ve zdi) | aula Českého vysokého učení
technického v Praze, Betlémská kaple Betlémské náměstí, Praha 1
12.15 Consonare, slavnostní fanfáry | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1
12.30 Musica da Chiesa: koncert duchovní hudby s historickými hudebními nástroji
| hrají a zpívají Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný), Dominikánský klášter, Husova 234/8, Praha 1
Varhanní koncert Michala Hanzala | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1
Divadlo V. Marčíka: Labyrint světa | kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1 koncert Konzervatoře Evangelické akademie | Ovocný trh, Praha 1
Přednáška Pavla Hradilka: Kalich dnes | Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1
Přednáška Dušana Coufala: „Milý Kubo nekvap tím“, aneb světla a stíny
počátků kalicha | Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna
Komentovaná procházka „Husitskou Prahou“ | sraz na Ovocném trhu ve stanu
u hlavního pódia
13.30Bojová hra pro děti | sraz na Ovocném trhu ve stanu u hlavního podia
14.00Panelová diskuse na sociální téma: Od Milíče k současným ghettům
| Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1
Přednáška Jana Láška: Vysluhování podobojí ve staletích
| Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1
Koncert Ladislava Moravetze a jeho hostů | kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1
Koncert skupiny Mário Bihári Trio | Ovocný trh, Praha 1
Společný koncert pěveckých sborů Jeroným a sboru M. Jakoubka ze Stříbra
| Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1
Přednáška Petra Moreé: Obraz Jana Husa a české reformace v proměnách dějin
| Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna
Komentovaná procházka „Husitskou Prahou“ | sraz na Ovocném trhu ve stanu
u hlavního pódia
15.00Bojová hra pro děti: sraz na Ovocném trhu ve stanu u hlavního podia
6
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
15.30Musica da Chiesa: koncert duchovní hudby s historickými hudebními
nástroji (hrají a zpívají Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný) | Dominikánský klášter,
Jilská 7a, Praha 1
Varhanní koncert Bohumíra Rabase | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1
Představení nové knihy o kostelu Martin ve zdi | kostel Martin ve zdi,
Martinská 8, Praha 1
Divadlo V. Marčíka: Mystéria buffa | Ovocný Trh, Praha 1
Přednáška Martina Vaňáče: Společné slavení – utopie nebo reálná možnost?
| Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1
Přednáška Jiřího Mrázka: Večeře Páně dnes | Evangelická teologická fakulta UK,
Černá 9, Praha 1, Velká posluchárna
Komentovaná procházka „Husitskou Prahou“ | sraz na Ovocném trhu ve stanu
u hlavního Pódia
16.30
17.00
19.30
Bojová hra pro děti | sraz na Ovocném trhu ve stanu u hlavního podia
Koncert skupiny Spirituál kvintet | Ovocný trh, Praha 1
Ekumenické bohoslužby slova | kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1
Bez časového omezení
Výstava obrazů: SYLVA PAULI – Rozsévač, grafika
Kreativní dílny pro děti a jejich rodiče, Ovocný trh, Praha 1
12. 10. 2014 PRAHA7
Anotace
Je-li jméno nebo název vypsán kurzívou, lze k němu najít na str. 15–17 krátký medailónek.
10.00 | Aula Českého vysokého učení technického, Betlémská kaple
SLAVNOSTNÍ EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
Slavnostní ekumenické bohoslužby v Betlémské kapli budou od 10.00 hod. slaveny podle upravené liturgie
Českobratrské církve evangelické. Spolupovedou je Pavel Černý (Církev bratrská), Roman Mazur (Církev
českobratrská evangelická) a David Tonzar (Církev československá husitská). Hudební doprovod obstará Ladislav
Moravetz, celocírkevní kantor ČCE, a skupina Spirituál Kvintet.
Slavnostní fanfáry zahraje od 9.30 hod. u vstupu do Betlémské kaple soubor Consonare.
Vzhledem k přímému přenosu, který bude z těchto bohoslužeb vysílat Česká televize, prosíme všechny účastníky,
aby zaujali svá místa již do 9.50 hod.
Večeře Páně bude vysluhována podle kombinované liturgie, protože však z prostorových důvodů nebude možno
vytvořit obvyklé evangelické „kruhy“, k samotnému přijetí chleba a vína se bude přistupovat v několika
„frontách“, obdobně, jak je to zvykem v husitských či římskokatolických kostelích.
Sbírka po bohoslužbách bude věnovaná na práci střediska Diakonie Vsetín v sociálně vyloučených lokalitách.
Husitství zdůrazňovalo, že každá lidská bytost má nesmírnou cenu. Křesťané mají proto pomáhat zvláště těm,
jejichž lidská důstojnost je v tomto světě popírána a ohrožována. Konkrétně podpoříme projekt Ven z ghetta,
který by měl probíhat po dobu 1 roku a umožnit asi 15 ženám – matkám z romské komunity navštěvovat 1x týdně
volnočasové a poznávací aktivity, probíhající mimo jejich vyloučenou lokalitu (cvičení, kurzy tance, plavání,
zdravého a levného vaření, výtvarně – rukodělné kroužky apod.). Projekt přinese účastnicím nové poznatky
a kontakty s běžným prostředím, napomůže osobnostnímu rozvoji a zmírnění důsledků sociálního vyloučení.
Předběžný rozpočet je 42 000 Kč. Bude-li prostředků více, podpoříme také projekt na zvýšení finanční gramotnosti
dětí i dospělých v téže vyloučené lokalitě.
Moderovat bohoslužby a odpolední program na hlavním pódiu bude Markéta Prunerová a Martin Balcar.
Registrace dětí do kapacitně omezené Nedělní školy (pro děti nar. 2004–2007) a do Nedělní školky (pro děti nar.
2007–2010) bude probíhat od 9.15 hod. ve Svatováclavském sále Betlémské kaple. Přihlásit se bude moci 50–60 dětí
do každé skupiny. Děti při registraci obdrží cedulku a pásek na ruku.
Odchod dětí na jejich program proběhne asi 10 minut po začátku bohoslužeb.
Nedělní školu povede v českém jazyce v nedalekém kostele Martin ve zdi skupina spolupracovníků z německého
sboru ČCE pod vedením dvojice Andrea Pfeifer a Frank Lessmann-Pfeifer.
Nedělní školku povede ve Svatováclavském sále Betlémské kaple Lenka Ridzoňová, střešovická farářka ČCE
ve spolupráci se sbormistryní Evou Ježíkovou a s dalšími dobrovolníky.
Po bohoslužbách si děti budete moci vyzvednout mezi 11.30 a 11.45 hod. ve Svatováclavském sále Betlémské kaple.
12.15 | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstké náměstí, Praha 1
SLAVNOSTNÍ FANFÁRY, CONSONARE
Většina písní, které soubor Consonare zahraje, se vztahuje k tématu Večeře Páně a jsou čerpány ze všech dnes
živých evangelických zpěvníků. Zazní i několik úprav známých spirituálů, intrád a swingově laděných skladeb.
8
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
12.30 | Ovocný trh
KONCERT KONZERVATOŘE EVANGELICKÉ AKADEMIE
Konzervatoř Evangelické akademie zahájí koncert výběrem fanfár různých skladatelů v podání Trombonového
kvarteta. Poté se představí dva soubory: Olomouc Guitar Consort a Soubor zobcových fléten, které vystoupí
s renesančními a barokními skladbami. Závěr koncertu bude patřit třem duchovním zpěvům a výběru z kantáty
Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten od J. S. Bacha. Zazní v podání Studentského sboru a orchestru
Konzervatoře EA pod dirigentským vedením Pavla Koňárka.
12.30 | Dominikánský klášter, Jilská 7a
MUSICA DA CHIESA – KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY S HISTORICKÝMI HUDEBNÍMI NÁSTROJI
V hudebním souboru Musica da Chiesa se sešli v roce 2006 dva zkušení hudebníci – multiinstrumentalisté Tomáš
Najbrt (nar. 1951) a páter Jaroslav Konečný (nar. 1961). Kromě zájmu o hru na historické a lidové hudební nástroje
oba spojuje ještě touha zprostředkovat širokému okruhu posluchačů bohatství duchovní hudby. Nedílnou složkou
vystoupení jsou vysvětlující komentáře a slova zamyšlení. Na závěr mají posluchači možnost si hudební nástroje
zblízka prohlédnout i vyzkoušet. Vedle stovek vystoupení v Čechách a na Moravě Musica koncertovala také
v Německu a opakovaně na Slovensku. Další informace: www.musica-da-chiesa.cz.
12.30 | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
VARHANNÍ KONCERT MICHALA HANZALA
Program koncertu Michala Hanzala:
J. S. Bach – Preludium a fuga D dur BWV 532
D. Buxtehude – Preludium g moll BuxWV 149
G. F. Händel – „Zadok the Priest“ Pocta Antonio Vivaldimu ve varhanním díle Johanna Sebastiana Bacha
J. Ernst / J. S. Bach – Concerto g moll BWV 592 (bez označení, Grave, Presto)
A. Vivaldi / J. S. Bach – Concerto a moll BWV 593 (bez označení, Adagio, Allegro)
J. S. Bach – Toccata C dur BWV 564
12.30 | Kostel Martin ve Zdi, Martinská 8
DIVADLO VÍTI MARČÍKA: LABYRINT SVĚTA
V představení Labyrint světa Divadla Víti Marčíka provázejí Všudybud a Mámení Víťu labyrintem světa, aby
nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu.
Pohled na svět skrze velké křivé brýle a stále visící oprátka na krku. Scénář: na motivy J. Á. Komenského upravil
Vítězslav Marčík. Režie, hudba, hraje: Vítězslav Marčík. Scéna a loutky: Eva Marčíková, Vítězslav Marčík, Pavel
Krejčí.
12.30 | Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
PŘEDNÁŠKA PAVLA HRADILKA: KALICH DNES
Nástin liturgických inovací uplynulých čtyřiceti let v římsko-katolické církvi. Přednáší Pavel Hradilek.
12.30 | Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK, Černá 9
PŘEDNÁŠKA DUŠANA COUFALA: SVĚTLA A STÍNY POČÁTKŮ KALICHA
„Milý Kubo nekvap tím“, aneb světla a stíny počátků kalicha. Nahlédnutí do teologické dílny husitských teoretiků
a praktiků kalicha. Přednáší Dušan Coufal.
12. 10. 2014 PRAHA9
12.30 | Sraz u stanu za pódiem na Ovocném trhu
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA HUSITSKOU PRAHOU
Výchozím bodem tří komentovaných procházkových okruhů „Husitskou Prahou“ ulicemi Starého a Nového Města,
které připravila a spolupovede Jana Grollová, bude nádvoří Karolina, kam účastníci přejdou od stanu za hlavním
pódiem, kde bude místo srazu. Vedle nejvýznamnějších staveb spojených s výročím podobojí jako jsou kostel
Martin ve zdi a Betlémská kaple nabízí přibližně hodinu trvající procházkové okruhy i návštěvu dalších pražských
památek české reformace. Okruhy jsou tematicky propojené počátky kalicha, ale odlišené úhlem pohledu
jednotlivých osobností, které jej hájily, či politických uskupení, která se formovala k jeho obraně.
První okruh (cca 3 km) se zaměří na místa spojená s činností M. Jana Husa jako Jakoubkova učitele a blízkého
přítele, a to od jeho studijních let, přes působení na pražských kazatelnách až po nucený odchod z Prahy.
Vybrané památky představí jeho kazatelskou činnost, stejně tak jako univerzitní. Přiblíží jeho zápasy o odpustky
s pražskými arcibiskupy i důvody, které vedly k jeho klatbě a vyhlášení interdiktu nad Prahou. Trasa:
Karolinum – kostel sv. Michaela Archanděla – kostel sv. Klimenta – Betlémská kaple – kostel Martin ve zdi –
tzv. Králův dvůr – Staroměstské náměstí.
Druhý okruh (cca 3,5 km) mapuje počátky českého husitství přiblížením životních osudů Jakoubka ze Stříbra.
Tento obhájce a propagátor přijímání podobojí se účastí v univerzitních ale i politických diskusích doby střetl
s představiteli radikálních proudů, v jejichž čele stál na Novém Městě Jan Želivský. Sleduje Jakoubkovu
cestu k rozhodnutí bránit víru světskou mocí i dramatický rozchod s táborskými i pražskými radikály. Trasa:
Karolinum – kostel Panny Marie Sněžné – Novoměstská radnice – tzv. Dobytčí trh s kaplí Božího Těla – kostel
Martin ve zdi – Betlémská kaple – Staroměstská radnice – chrám Matky Boží před Týnem.
Třetí okruh (cca 2,3 km) přiblíží počátky českého reformního hnutí v osobnostech tzv. Husových předchůdců.
Představí místa jejich působení a pokusí se poodhalit vztahy mezi těmito velikány a Jakoubkovým rozhodnutím
vysluhovat podobojí vpředvečer husitství. Sleduje také jejich duchovní odkaz ve formování českého utrakvismu.
Trasa: Karolinum – kostel sv. Havla – kostel sv. Jiljí – Betlémská kaple – kostel Martin ve zdi – kostel sv. Mikuláše
na Starém Městě – Chrám Matky Boží před Týnem – kostel U Salvátora.
12.30 | Stan za pódiem na Ovocném trhu
KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Děti i jejich rodiče se mohou přibližně na 60 minut zaměstnat kreativní činností. Kapacita rukodílen v každém
bloku je omezena přibližně na 60 účastníků.
13.00 | Stan za pódiem na Ovocném trhu
BOJOVÁ HRA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Děti i jejich rodiče se mohou zúčastnit připravené hry. Jedná se o 10 zastavení v místech spojených s tématem
reformace. Děti hledají ukryté schránky pomocí GPS navigace nebo pomocí hádanek, startovací letáček obdrží
od pořadatele na seřadišti. Délka trasy cca 1–2 hodiny.
14.00 | Ovocný trh
KONCERT SKUPINY MÁRIO BIHÁRI TRIO
Mário Bihári Trio je nejnovějším projektem nevidomého umělce, multiinstrumentalisty Mária Biháriho. Muzikant,
známý hlavně z účinkování v kapele Koa se Zuzanou Navarovou, jej založil s perkusistou Tokhim (se kterým hraje
i v kapele Bachtale Apsa) a kontrabasistou Petrem Tichým. Mário Bihári Trio hraje autorovu tvorbu v netradičním
aranžmá a vrací se tak ke kořenům Máriovy umělecké kariéry. Více na www.mariobihari.cz a www.tokhi.cz.
10
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
14.00 | Dominikánský klášter, Jilská 7a
PANELOVÁ DISKUSE NA SOCIÁLNÍ TÉMA: OD MILÍČE K SOUČASNÝM GHETTŮM
Jan Milíč z Kroměříže se staral o pražské prostitutky, Jakoubek ze Stříbra přemýšlel, jak pomoci Židům
z tehdejšího sociálního vyloučení ze společnosti, v Táboře měli zpočátku všechny věci společné. Impuls, který
vyvolal českou reformaci, měl podstatný sociální rozměr. Jak na to navázat dnes? Kteří lidé dnes u nás prožívají
sociální vylučování a jak může církev, sbory i jednotliví věřící přispět k jejich začlenění? Mezioborová panelová
diskuse s představiteli církví, diakonie, aktivistických iniciativ i státních institucí o sociálním vylučování.
14.00 | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
PŘEDNÁŠKA JANA BLAHOSLAVA LÁŠKA: VYSLUHOVÁNÍ PODOBOJÍ VE STALETÍCH
Vhled církevního historika do historie liturgických proměn svátosti oltářní v běhu staletí.
Přednáší Jan Blahoslav Lášek.
14.00 | Kostel Martin ve zdi, Martinská 8
KONCERT L. MORAVETZE A JEHO HOSTŮ: VŠICHNI HŘÍŠNÍ K VODÁM POJĎTE
Jednohlasý zpěv lidu a vícehlasý zpěv chóru za doprovodu hudebních nástrojů patří odjakživa k tradičním
projevům křesťanské víry v evangelickém prostředí. V této formě zpívané pobožnosti zazní několik reformačních
jednohlasých a figurálních zpěvů v podání Semináře církevní hudby Evangelické akademie pod vedením Ladislava
Moravetze, celocírkevního kantora ČCE. Koncert bude vysílat přímým přenosem Český rozhlas Vltava, proto
prosíme, abyste svá místa zaujali již v 13.50 hod.
14.00 | Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
SPOLEČNÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ JERONÝM A SBORU MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra vede sbormistryně Dr. Hana Tonzarová. Působí při stejnojmenném Sboru
(kostele) Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách, kde pravidelně pořádá své Velikonoční,
Vánoční a další koncerty. Od r. 2004 pořádá každoročně Festival pěveckých sborů Příbram, kam zve všechny sbory
působící v regionu – dětské i komorní i hosty a to i hudebně taneční, či instrumentalisty. Kromě své domovské
scény vystoupil sbor za svou již čtrnáctiletou existenci na dalších mnoha místech v ČR i zahraničí (Německo,
Itálie). Ve svém repertoáru se soustřeďuje na nejstarší zvl. českou duchovní hudbu, kterou kombinuje v programu
s duchovní hudbou 20. a 21. stol., jak dokládá i jeho první samostatné CD z r. 2011 pod názvem Deset.
Historie amatérského smíšeného sboru Jeroným sahá do roku 1921, kdy vznikl při sboru Českobratrské církve
evangelické na pražském Žižkově. Od roku 1955 až do roku 2001 jej řídil hudební skladatel, klavírista, varhaník
a sbormistr prof. Jiří Kolafa. Od října 2009 řídí Jeroným (nyní asi patnáctičlenný sbor) sopranistka, sbormistryně,
muzikoložka a hlasová pedagožka Viktorie Dědečková. Jeroným se zaměřuje na interpretaci staré české
duchovní hudby 14.–17. století od jednohlasu po čtyřhlasou polyfonii. Velkou část repertoáru tvoří písně z českých
kancionálů. Pěvecký sbor Jeroným se prezentuje několikrát ročně v Betlémské kapli na Žižkově, koncertuje však
také ve spolupráci s mimopražskými církevními sbory při shromážděních, akcích a bohoslužbách.
14.00 | Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK, Černá 9
PŘEDNÁŠKA PETRA MOREÉ: OBRAZ JANA HUSA A ČESKÉ REFORMACE V PROMĚNÁCH DĚJIN
Proměna obrazu české reformace a Jana Husa v kontextu historického vývoje od 16. století do 20. století.
Přednáší Peter Moreé.
12. 10. 2014 PRAHA11
14.00 | Sraz u stanu za pódiem na Ovocném trhu
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA HUSITSKOU PRAHOU
Viz anotace na str. 10.
14.00 | Stan za pódiem na Ovocném trhu
KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Děti i jejich rodiče se mohou přibližně na 60 minut zaměstnat kreativní činností. Kapacita rukodílen v každém
bloku je omezene přibližně na 60 účastníků
14.30 | Stan za pódiem na Ovocném trhu
BOJOVÁ HRA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Děti i jejich rodiče se mohou zúčastnit připravené hry. Jedná se o 10 zastavení v místech spojených s tématem
reformace. Děti hledají ukryté schránky pomocí GPS navigace nebo pomocí hádanek, startovací letáček obdrží
od pořadatele na seřadišti. Délka trasy cca 1–2 hodiny.
15.30 | Ovocný trh
DIVADLO VÍTI MARČÍKA: MYSTÉRIA BUFFA
Inscenace Mystéria Buffa Divadla Víti Marčíka vznikla na motivy knihy Mystéro buffo italského spisovatele
a dramatika Dario Fo, který v ní navázal na tradici lidových středověkých frašek a morálií. Využil v ní všechny
avantgardní divadelní formy včetně divadla jednoho herce. Scénář: Dario Fo a Vítězslav Marčík. Režie: Vítězslav
Marčík. Výroba scény: Vítězslav Marčík, Pavel Krejčí, Jan a Simonetta Šmídovi, Jan Wirth, Karel Dřínek, Pavel
Juříček a další. Světla: Karel Dřínek. Hraje: Vítězslav Marčík.
15.30 | Dominikánský klášter, Jilská 7a
MUSICA DA CHIESA – KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY S HISTORICKÝMI HUDEBNÍMI NÁSTROJI
V hudebním souboru Musica da Chiesa se sešli v roce 2006 dva zkušení hudebníci – multiinstrumentalisté Tomáš
Najbrt (nar. 1951) a páter Jaroslav Konečný (nar. 1961). Kromě zájmu o hru na historické a lidové hudební nástroje
oba spojuje ještě touha zprostředkovat širokému okruhu posluchačů bohatství duchovní hudby. Nedílnou složkou
vystoupení jsou vysvětlující komentáře a slova zamyšlení. Na závěr mají posluchači možnost si hudební nástroje
zblízka prohlédnout i vyzkoušet. Vedle stovek vystoupení v Čechách a na Moravě Musica koncertovala také
v Německu a opakovaně na Slovensku. Další informace: www.musica-da-chiesa.cz.
15.30 | Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
VARHANNÍ KONCERT BOHUMÍRA RABASE
Program koncertu Bohumíra Rabase:
Johann Pachelbel – Ciaccona
Antonio Vivaldi – Concerto in A Minor, Allegro – Largo – Allegro
Josek Klička – Legenda h moll op. 98
César Franck Piéce – Heroique
Luis Vierne – Carillon de Wesminster
Alexandre Guilmant – Sonate op. 42, Introduction et Allegro, Final
12
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
15.30 | Kostel Martin ve zdi, Martinská 8
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY O KOSTELU MARTIN VE ZDI
Nová kniha „Pijte z něho všichni“ o kostele Martin ve zdi a o víře v něm bude uvedena prohlídkou prostor, o nichž
se jedná, i s možností dotknout se věcí v knize popisovaných, mládežnickým divadelním představením o prvním
vysluhování Večeře Páně pod obojí, dražbou knihy podepsanou všemi autory a dalšími zážitky. Autorem knihy, na
které se dále podílel široký okruh autorů z teologických fakult a pamětníků nedávné bohaté historie kostela, je
Mikuláš Vymětal.
15.30 | Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
PŘEDNÁŠKA MARTINA VAŇÁČE: SPOLEČNÉ SLAVENÍ – UTOPIE NEBO REÁLNÁ MOŽNOST?
Ekumenické naděje a vize na prahu 21. století. Přednáší Martin Vaňáč.
15.30 | Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK, Černá 9
PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO MRÁZKA: VEČEŘE PÁNĚ DNES
Rozvažování biblisty a člena Českobratrské církve evangelické nad eucharistickou dimenzí bohoslužeb ve sboru,
v němž žije. Přednáší Jiří Mrázek.
15.30 | Sraz u stanu za pódiem na Ovocném trhu
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA HUSITSKOU PRAHOU
Viz anotace na str. 10.
15.30 | Stan za pódiem na Ovocném trhu
KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Děti i jejich rodiče se mohou přibližně na 60 minut zaměstnat kreativní činností. Kapacita rukodílen v každém
bloku je omezene přibližně na 60 účastníků.
16.00 | Stan za pódiem na Ovocném trhu
BOJOVÁ HRA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Děti i jejich rodiče se mohou zúčastnit připravené hry. Jedná se o 10 zastavení v místech spojených s tématem
reformace. Děti hledají ukryté schránky pomocí GPS navigace nebo pomocí hádanek, startovací letáček obdrží
od pořadatele na seřadišti. Délka trasy cca 1–2 hodiny.
17.00 | Ovocný trh
KONCERT SKUPINY SPIRITUÁL KVINTET
Volně přístupný koncert nejslavnější české folkové skupiny Spirituál kvintet.
19.30 | Kostel Martin ve zdi, Martinská 8
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY SLOVA
Večerní ekumenické bohoslužby slova uzavřou den oslav „podobojí“. Povedou je hosté z různých církví a zemí,
dvojjazyčně, česko-německy.
12. 10. 2014 PRAHA13
Celé odpoledne a večer | Kostel Martin ve zdi, Martinská 8
VÝSTAVA SYLVY PAULI: ROZSÉVAČ
„Rozsévač“ je výstava v prostorách kostela Martin ve zdi architekty a grafičky Sylvy Pauli, kterou bude možno
shlédnout v přestávkách mezi programy v martinském kostele. Lidská víra představuje nejen hlavní osu našeho
světa, nýbrž je především duchovní páteří každého z nás. Symbolicky i fakticky význam přijímání podobojí
byla cesta víry naplněná potřebou přiblížit se pravdě vnitřně i navenek. Rozsévač je metafora i šance zrnko této
pravdy zachytit. Stopa kazatelů podobojí včetně mistra Jana Husa je stopou pokračování práce a impulsů, které
v nás zaseli. Soubor grafických listů na toto téma je hledáním vícevrstevného společného jazyka, který dotykem
vizuálního vjemu překlenuje naši rozdílnost na tomto poli.
14
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
Martin Balcar je v současné době nejvíce zaměstnán vedením kampaní v Amnesty International. Stále věří, že
nejlepší věcí v životě je pouštět svůj chléb po vodě, byť pro vodáka je mokrý chléb tou největší pohromou a také
tomu, že ve dvojici mobilní telefon – člověk může být pouze jeden chytrý.
Consonare je sdružení evangelických pozounových sborů. Consonare znamená soulad, souzvuk či souznění. Soubor
zahraje evangelické chorály v úpravě pro žesťový soubor, rovněž také intrády, spirituály nebo swing.
Mgr. Dušan Coufal, Th.D. je pracovník medievistických studií v Praze a FF MU v Brně.
ThDr. Pavel Černý, Th.D. (nar. 1949), je kazatelem Sboru Církve bratrské v Praze 1 a učitelem misiologie a praktické
teologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Je emeritním předsedou Rady Církve bratrské
a Ekumenické rady církví. Je členem exekutiv několika domácích i zahraničních teologických a misijních
organizací. S manželkou Hanou mají 3 děti a 7 vnoučat.
Divadlo Víti Marčíka představuje jeho hlavní představitel: Jsme rodinné divadlo žijící na statku v Drahotěšicích,
s poštou a policejní stanicí v Hluboké nad Vltavou. A i když často hraji a jsem na jevišti sám, tak bych bez své
ženy, dětí a teď i zetě, vnoučat, snachy a babiček, jedna s námi bydlí a občas i hraje, i bez táty a tchána (oba jsou už
mrtví), ale i našich přátel a známých, hrát prostě nemohl. Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či
muzikant a už vůbec ne umělec – to slovo mě dost uráží. Prý jsem „ zjev z Jižních Čech“. To se mi líbí, i když jsem
Moravák. Asi jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte.
Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být „komediant Boží“. Komediant Boha, který nemá tvář ani
jméno a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny (!) neskutečně miluje.
Jana Grollová vystudovala historii a pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Působila jako odborný asistent
na katedře historie, s níž nadále spolupracuje jako její externí vyučující. Věnuje se církevním a kulturním dějinám
středověku. Je členem evangelického sboru v Ostravě.
Michal Hanzal navštěvoval po získání základního hudebního vzdělání Konzervatoř v Praze. Studium zakončil
v roce 1996 absolutoriem v oboru tuba (prof. P. Trnka) a varhany (prof. J. Popelka). Ve studiu pokračoval na AMU,
kde nejprve absolvoval v roce 2001 varhany (prof. J. Popelka) souborným provedením Umění fugy J. S. Bacha
a roku 2005 absolvoval jako další nástroj na AMU cembalo (Prof. G. Lukšaité-Mrázková). V roce 2002 a 2003
studoval navíc formou doplňujícího studia na katedře staré hudby Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“
v Lipsku. Během svého studia získával doplňující zkušenosti na četných mistrovských kursech a interpretačních
soutěžích doma i v zahraničí (finalista soutěže Pražské jaro) a účinkoval na několika mezinárodních hudebních
festivalech.
Ing. Pavel Hradilek vyučuje liturgickou teologii v bakalářském studijním programu Teologie křesťanských tradic
na ETF UK.
Eva Ježíková je členkou sboru ČCE v Pržně a sbormistryní dětských pěveckých sborů (Stonožka, miniDIZO,
MIBIDIZO) v Základní umělecké škole Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí (podrobnější informace na webu:
www.mibidizo.cz).
12. 10. 2014 PRAHA15
Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního odboru
Českobratrské církve evangelické. Tento poradní odbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením
manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem
starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny.
Konzervatoř Evangelické akademie je ekumenicky otevřená církevní konzervatoř pro žáky bez rozdílu vyznání.
Mohou zde studovat i vyučovat lidé bez církevního zařazení, předpokládá se však, že jsou jim blízké křesťanské
postoje. Zřizovatelem školy je Českobratrská církev evangelická.
Od 1. září 2008 funguje škola v nově rekonstruovaných prostorách raně barokní budovy v historickém centru
města Olomouce. Nákladná rekonstrukce budovy byla realizována z prostředků státního rozpočtu a za významného
přispění Olomouckého kraje. Budovu k užívání poskytla Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci. Přemístění
Konzervatoře Evangelické akademie do Olomouce, univerzitního a kulturního centra střední Moravy, má pro školu
historický význam.
Prof. Th.Dr. Jan Blahoslav Lášek je vedoucí katedry církevních dějin a práva na HTF UK v Praze, současně je též
děkanem HTF UK v Praze.
Roman Mazur (nar. 1974) prožil příklon ke křesťanskému Bohu a církvi v čase studia gymnázia pod vlivem
českotěšínské skupiny evangelické mládeže. S manželkou Annou má tři děti. Jako jáhen a farář pracoval nejprve
v Ostravě (1996–2006), kde se věnoval především práci s dětmi a s mládeží. Od roku 2006 je farářem v Praze 8 –
Libni a od roku 2009 na šest let seniorem Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické.
Ladislav Moravetz je evangelický církevní hudebník, hudební aranžér a skladatel. Je absolventem Vysoké škole
umění v Berlíně – obor evangelická církevní hudba. Od roku 2001 působí jako celocírkevní kantor Českobratrské
církve evangelické. Je vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie, předsedou poradního odboru
pro církevní hudbu, delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu, varhaníkem a sbormistrem
Evangelického chóru ve Zlíně. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži
a hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.
Dr. Peter Morée přednáší na katedře církevních dějin ETF UK v Praze.
Doc. Jiří Mrázek, Th.D. je vedoucím novozákonní katedry na ETF UK v Praze, současně je též děkanem ETF UK
v Praze.
Sylva Pauli (nar. 1960 v Praze) používá pro svou grafickou práci techniku collagrafie, která spojuje koláž a grafické
techniky již během procesu tisku. Jejími učiteli byli Jindřich Vávra v Praze, Adriena Šimotová v Salzburgu
a Kunito Nagaoka z Kyota.
Andrea Pfeifer a Frank Lessmann-Pfeifer jsou faráři v německy mluvícím evangelickém sboru v Praze. Žijí
a pracují již šest let v Praze. Oba dva pocházejí z evangelické církve ve Vestfálsku v Německu. Frank rád
navštěvuje české kavárny a Andrea má ráda českou kulturu.
16
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
Markéta Prunerová se narodila v Příbrami, po střední škole s ekonomickým zaměřením vystudovala Vyšší
odbornou školu hereckou v Michli, obor Dramatické umění a moderování. Po absolvování působila několik let
jako zpravodajka či reportérka v celoplošných rozhlasových médiích a od roku 2008 působila jako tisková mluvčí
Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Během dalších studií se zabývala mezinárodními vztahy a veřejnou
správou a tento obor zakončila magisterským vzděláním. V současné době je na mateřské dovolené s dcerou Eliškou.
Bohumír Rabas absolvoval Konzervatoř v Praze u prof. Josefa Kubáně a posléze AMU pod vedením prof. Jiřího
Reinbergera. V roce 1962 mu byla udělena II. cena a titul laureáta v mezinárodní varhanní soutěži v Ženevě.
V roce 1963 se zúčastnil mezinárodní varhanní soutěže v Gentu (Belgie) a vzácné ocenění získal na mezinárodní
soutěži J. S. Bacha v Lipsku v roce 1964. V letech 1969–2000 vyučoval varhanní hru a improvizaci na Hudební
škole v Praze – Břevnově. Od roku 1969 je varhaníkem Staroměstské radnice a v současné době také dvorním
varhaníkem v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Z jeho obsáhlého repertoáru všech
stylových období existují nahrávky v Českém rozhlase, televizi a Pantonu. České varhanní umění úspěšně
reprezentuje při zájezdech do zahraničí.
Lenka Ridzoňová je už pět let farářkou ve sboru v Praze ve Střešovicích, kde kromě kázání pro dospělé a jiných
farářských činností učí malé děti náboženství a třeba taky s dětmi přespává v kostele. Sama má tři děti už trochu
větší než malé, dcera Ráchel bude nedělní školu v Betlémské kapli připravovat s ní.
Seminář církevní hudby Evangelické akademie, zaměřený na obor evangelická církevní hudba, je „kantorská
škola“ Českobratrské církve evangelické. Organizuje jej ve spolupráci s celocírkevním kantorem synodní rada ČCE.
Tříleté studium obsahuje tyto obory: hra na varhany (varhanní literatura, liturgická varhanní hra), sbormistrovství
(řízení sboru, sborová praxe, sólový zpěv, liturgický zpěv), teoretické předměty (hymnologie, hudební teorie,
organologie, základy varhanní improvizace). Seminář je určený především hudebním amatérům, kteří se chtějí
připravit do služby v církvi. Absolventi se budou moci uplatnit ve sborech naší církve jako kantoři/kantorky.
Nejslavnější česká folková skupina Spirituál kvintet vystupuje v současnosti v této sestavě: Zdenka Tichotová,
Veronika Součková, Jiří Holoubek, Dušan Vančura, Jiří Cerha, Jiří Tichota a Pavel Peroutka.
Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D. (nar. 1972) pochází z Českých Budějovic. Při studiu husitské teologie na Husitské
teologické fakultě Univerzity Karlovy přijal v roce 1994 křest. Od roku 2008 je zvoleným a ordinovaným biskupem
pražské diecéze Církve československé husitské. Od roku 2003 je ředitelem a zároveň společně se svou manželkou
Hanou, též duchovní CČSH a hlavní koordinátorkou Husovských slavností 2015, vyučuje na Husově institutu
teologických studií v Praze. Pracoval jako místopředseda Rady vysokých škol a místopředseda Akademického
senátu Univerzity Karlovy. Je laureátem ceny Jana Opletala za rozvoj studentského hnutí.
Mgr. Martin Vaňáč vyučuje ekumenickou teologii v bakalářském studijním programu Teologie křesťanských tradic
na ETF UK v Praze.
Mgr. Mikuláš Vymětal Th. D. studoval evangelickou teologii v Praze, Berlíně, Vídni a Jeruzalémě. Několik let
byl farářem v kostele Martin ve zdi. Nyní působí jako farář v Berouně a jako farář pro menšiny. Je dlouholetým
zastáncem mezináboženského a mezikulturního dialogu.
12. 10. 2014 PRAHA17
Poděkování
Připravit velký jednodenní „festival“ pro evangelickou, ekumenickou a spřátelenou
veřejnost znamenalo pro řadu zúčastněných nasadit velké množství kreativity,
času, energie, sil, vytrvalosti, a to často dobrovolně a neplaceně. Přesto si snad mohu
za „jádro“ zaangažovaných napsat, že šlo o zkušenost navýsost pozitivní. Níže si
dovoluji uvést několik poděkování jako seznam hlavních důvodů, proč se nám oslavy
chystaly radostně a s vnitřní chutí.
Jsme vděčni...
• partnerům a přátelům z Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské i z širší české
i zahraniční ekumény, kteří nám finanční i jinou podporou vyjádřili důvěru, že „podobojí“ připomeneme
důstojným a zajímavým způsobem
• partnerům z pražské i celostátní politiky za věcné, korektní i vstřícné jednání, včetně udělených grantů
• zástupcům veřejnoprávních médií, kteří z našich oslav připravili přímé přenosy i záznamy
• sponzorům a donátorům ze soukromé a podnikatelské sféry
• všem účinkujícím umělcům a vědcům, zvláště pak těm, kteří vystoupili bez nároků na honorář
• více než stovce dobrovolníků, kteří po celý slavnostní den pomáhali, kde bylo potřeba
• organizační skupině pro oslavy podobojí, která po dobu 12 měsíců na pravidelných poradách vymýšlela program
a následně svědomitě plnila úkoly, které z jejich nápadů vyplynuly. Po většinu času pracovala ve složení:
Romana Čunderlíková, Benjamín Groll, Pavel Keřkovský, Martina Kopecká, Martina Lukešová, Jakub Malý,
Dagmar Ondříčková, Monika Voženílková, Marta Vršková a Mikuláš Vymětal
... nakonec a nejvíce Tomu, který nám dává chléb i víno jako projev a důkaz své stálé
náklonnosti a blízkosti!
Roman Mazur, předseda přípravné skupiny pro oslavy podobojí
18
600. VÝROČÍ PODOBOJÍ
Sponzoři
Oslavy se konají za finanční podpory či spolupořadatelství:
Ministerstva kultury ČR
hlavního města Prahy
Městské části Praha 1
Evangelické zemské církve
v Bádensku
Evangelické církve
v Porýní
Evangelicko-luterské církve
v Bavorsku
Českobratrské církve
evangelické
Pražské diecéze Církve
československé husitské
Onrášovka
minerální vody
Pod záštitou:
ministra kultury Daniela Hermana, Hlavního Města Prahy, starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého
12. 10. 2014 PRAHA19
www.nase-reformace.cz
Download

Program: Podobojí