VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ
ČÍSLO 10, 12/2012
V rámci rozvojového projektu MŠMT na rok 2012 „Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi“
ÚVOD
OBSAH
i v dalším roce newsletter rádi vydávali.
ROZVOJOVÝ PROJEKT NA ROK 2012
V úvodu tohoto čísla přinášíme rozhovor
1 Rozhovor s koordinátorkou projektu
předkládané 10. číslo newsletteru „Vysoko-
s koordinátorkou rozvojového projektu,
Hanou Urychovou
školské poradenství aktuálně“ je nejenom
která hodnotí pětiletou spolupráci českých
2 2. multikulturní den na UP v Olomouci
jubilejní, ale zároveň poslední, které vzniklo
a moravských univerzit. Dále nabízíme pří-
díky centralizovanému rozvojovému projek-
klady dobré praxe v poskytování poradenství
DOBRÁ PRAXE
tu MŠMT ČR „Rozvoj kariérového poraden-
nebo reporty ze zajímavých akcí pro poradce.
ství na vysokých školách v ČR v evropské
Nechybí ani české a zahraniční aktuality.
Milé čtenářky a milí čtenáři,
dimenzi“.
Kvůli omezení počtu centralizovaných rozvo-
Děkujeme vám za vaši přízeň a budeme se
jových projektů na našich univerzitách není
těšit na vaše připomínky a podněty. Zároveň
v dalším roce spolupráce českých univerzit
vám přejeme mnoho úspěchů v roce 2013.
na rozvoji vysokoškolského poradenství již
plánována. V rámci udržitelnosti projektu,
Diana Hověžáková a Iva M. Tahová
a zejména kvůli navázané spolupráci, bychom
Profesně poradenské centrum FF UP
3 Kariérové koučování na Vysoké škole
ekonomické v Praze
4 „Kid´s Skills“ pro studenty pedagogických fakult, pro učitele i rodiče
REPORTY Z AKCÍ PRO PORADCE
5 Seminář k uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců
6 Setkání k podpoře studentů se specifickými potřebami na VŠ
6 Zážitkové kariérové poradenství s Thomasem Dienerem
PROJEKTY K TÉMATU PORADENSTVÍ
AKTUALITY
7 Inovace kurikula disciplíny „Kariérové
poradenství
Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Seminář CrossBorders 2013
PUBLIKACE
8 Specifika podpory a výuky znevýhodněných studentů a uchazečů o studium
Konference psychologie práce a organizace
Akce NACADA (National Academic Advising Association)
v prostředí VŠ
AKTUALITY
ROZVOJOVÝ PROJEKT NA ROK 2012
Rozhovor s koordinátorkou projektu
Hanou Urychovou
Projekt beze zbytku splnil své hlavní cíle –
zkvalitnit a rozšířit služby pro studenty, které
se realizují v rámci vysokoškolského poradenství, a zlepšit podmínky pro realizaci služeb
Rozvojový centralizovaný projekt MŠMT
současnou koordinátorku projektu a vedoucí
na vysokých školách. Zásadní pozitivní přínos
ČR „Rozvoj kariérového poradenství na
Informačně-poradenského centra Univerzity
vidím ve spolupráci jednotlivých pracovišť,
vysokých školách v ČR v evropské dimenzi“
Karlovy, Hanu Urychovou.
resp. poradců na vysokých školách v ČR. To,
koordinovala v roce 2012 Univerzita Kar-
Více o projektu na www.rozvojvsporadenstvi.cz.
věřím, bude mít i pozitivní dopad na vývoj
služeb v budoucnosti.
lova. Této spolupráci sedmi vysokých škol
předcházely další čtyři roky spolupráce VŠ
1. Pokud byste měla k příležitosti ukončení
V koordinační práci jsme navázali na VŠE,
poradců za koordinace Vysoké školy eko-
tohoto pětiletého projektu říci jednu shr-
která byla hlavním iniciátorem projektu, doká-
nomické. O krátký rozhovor jsme požádali
nující větu, jak by zněla?
zala ho skvěle „rozjet“ a poté jej vedla 4 roky.
1
2. Jak byste zhodnotila tuto dlouhodobou
na tématech, která jsme považovali za klíčová
společnou práci VŠ poradců z různých
z hlediska různých druhů vysokoškolských
vysokých škol, i různých specializací.
poradenských služeb. Záměrem kurzu bylo
V čem byla největší přidaná hodnota reali-
seznámit poradce s obsahem jednotlivých
zovaných aktivit?
typů služeb a proškolit je v základních meto-
Spolupráci hodnotím jednoznačně pozitivně.
dách práce s cílovou skupinou. To se myslím
Projekt poskytl příležitost pro sdílení infor-
podařilo. Kurz probíhal nejprve v prezenční
mací a výstupů jednotlivých participujících
formě, nyní je realizován 1× za rok v distanč-
škol, což často znamenalo inspiraci pro ostat-
ní formě. V distančním kurzu bylo registro-
ní školy. Různé specializace poradců osvětlily
váno celkem 85 účastníků (3 běhy), úspěšně
druhým šíři oblastí poradenství a obohatily
jej absolvovalo 53 poradenských pracovníků
je o nové úhly pohledu.
ze 14 vysokých škol v ČR. Kurz je průběžně
hodnocen nejen účastníky samotnými, ale
3. Jaké projektové výstupy a aktivity po
také nezávislými odborníky. Pravidelně pro-
dobu Vaší koordinace považujete za nejdů-
bíhá i jeho aktualizace.
Hana Urychová
ležitější?
Na projektu se v minulém roce podílelo
5. Jaké dopady projekt měl, má či může,
sedm vysokých škol: Masarykova univerzita,
dle Vašeho názoru, mít na vysokoškolské
Vysoká škola ekonomická, Vysoké učení
poradenství v ČR?
technické v Brně, Univerzita Palackého
Veskrze pozitivní, a to především v oblasti
bezesporu úhel pohledu ostatních řešitelů,
v Olomouci, Univerzita Hradec Králové,
psychologického a kariérového poradenství.
který jim může pomoci vyřešit problém
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Podpořil konkrétní výstupy, bez něho by se
někdy i netradiční, ale efektivní metodou.
v Brně a Univerzita Karlova. Mezi aktivitami,
některé služby nemohly v minulých letech
Z tohoto pohledu se dá říci, že řešení těchto
které bych chtěla zmínit, jsou např. vzděláva-
rozvíjet. V současné době rekapitulujeme
centralizovaných projektů je i ekonomicky
cí aktivity pro poradce; UHK zorganizovala
přínosy a řešíme udržitelnost výstupů. Pro
méně nákladné.
školení poradců v oblasti zavádění preven-
budoucnost je projekt příkladem, že spolu-
tivních nástrojů do VŠ poradenství, VŠE se
práce více škol může přispět ke zkvalitňování
8. Máte již konkrétní představy o další
zaměřila na zvyšování odborné kompetence
služeb pro studenty, což má samozřejmě
možné spolupráci mezi poradci, kteří byli
poradců formou supervize a intervize, UK
přímý vliv na výsledky studia posluchačů
do končícího projektu zapojeni. Jaké?
realizovala distanční kurz pro vysokoškolské
a posléze i jejich lepší uplatnitelnost na trhu
Všichni řešitelé se shodli, že spolupráce na
poradce. Další skupina výstupů byla oriento-
práce.
novém projektu by byla velmi přínosná.
vána na služby pro studenty: UK, VŠE, MU
koordinátorka projektu a vedoucí Informačněporadenského centra Univerzity Karlovy
Protože však v roce 2013 společný centrali-
a VUT rozvíjely individuální a skupinové
6. Jak se několikaletá práce projevila na sta-
zovaný rozvojový projekt nemáme, budeme
kariérové poradenství pro studenty včetně
vu poradenství přímo na Vaší univerzitě?
se snažit alespoň o sdílení informací a zku-
koučování, rozvojové kurzy, semináře a vý-
Především vznikly nové služby, které se staly
šeností na konferencích či seminářích. Velmi
cviky v „měkkých dovednostech“ probíhaly
stálou součástí nabídky poradenských služeb
by pomohlo udržet také periodikum, které
na MENDELU, VUT i na dalších školách.
IPC, jmenujme např. koučování pro stu-
v rámci projektu vzniklo, newsletter, který by
Novinkou bylo také ukázkové assessment
denty nebo skupinové formy práce. Vznikla
byl přístupný i dalším poradcům a ostatním
centrum, které zorganizovala VŠE, a tak bych
možnost dalšího vzdělávání poradenských
zájemcům.
mohla pokračovat dále. Propagační stránku
pracovníků, a to nejen z UK. Společně řešené
projektu a informační periodikum Vysoko-
projekty přispěly také k lepší součinnosti
9. Jak bude na UK pokračovat distanční
školské poradenství aktuálně zajišťovala UP.
služeb uvnitř naší univerzity, která má 17
kurz pro VŠ poradce?
fakult.
V současné době probíhá hodnocení kurzu
4. Mezi hlavní výstupy konkrétně Vaší
nezávislými odborníky. Na základě výsledků
univerzity (UK) patří distanční kurz pro
7. Jaké výhody mají z Vašeho pohledu tyto
hodnocení bude kurz upraven a eventuálně
VŠ poradce. Jak byste hodnotila průběžný
typy centralizovaných projektů, na kterých
doplněn. Realizaci kurzu plánujeme v di-
vývoj kurzu a jak zájem a účast ze strany
se podílejí odborníci z několika vysoko-
stanční formě i v roce 2013. O vyhlášení
VŠ poradců a odborníků z jiných odbor-
školských institucí?
kurzu budeme odbornou veřejnost včas
ných pracovišť?
Řešitelé projektu si uvědomí, že problémy,
informovat.
Pozitivní je, že se na koncepci kurzu podíleli
se kterými se potýkají, jsou zpravidla
všichni účastníci projektu. Shodli jsme se tak
i problémy jiných škol. Přínosem pro ně je
2
Multikulturní „WITHOUT BORDERS“
Tomáš Kloutvor, student katedry žurnalistiky na FF UP
ponských oděvů. O hudební kulisu se postaraly multikulturně zaměřené kapely Amigos
a Kamara. Součástí akce bylo také uvedení
fotografické výstavy Jindřicha Štreita, který
se akce také osobně zúčastnil. Jeho fotografie
zachytily cizince žijící na Olomoucku. Každá
fotka cizince nesla popisek, určité vyjádření
o svém vztahu k České republice, jak se mu
zde žije.
Možná nejzajímavější na celé akci však
byla možnost seznámit se se zahraničními
studenty, kteří se z různých důvodů rozhodli
pro studium v Čechách. Například studenti
z Polska, Číny, Japonska, Spojených státu
nebo Malajsie mají různé důvody, proč
studují právě v Čechách. „Je to tu levnější
než v jiných západních zemích“ vysvětluje
student biomedicíny, který ze Spojených
států přijel již před osmi lety. V Čechách
se mu líbí, ale celý život tu strávit nechce.
Někteří do Čech přijeli, protože se zapojili
do mezivládních programů. Ať se sem ale
dostali jakkoli, všichni se shodují, že se jim
Olomoucká Tereziánská zbrojnice hostovala
tak vyrostlo vedle hlavního pódia několik
tu líbí. „Češi jsou fajn, milí...“ hodnotí své
v úterý 2. října 2012 minifestival Without
stánků, které nabízely ochutnávku cizích
zkušenosti s Čechy polský student Martin.
Borders. Akce navazovala na první ročník,
kultur. Návštěvníci dostali možnost ochutnat
Without Borders připravilo Centrum pro
který v květnu téhož roku pořádalo Profesně
tradiční pokrmy jako například indické slad-
podporu integrace cizinců společně s Profesně
poradenské centrum při FF UP. Hlavním
ké šakti a čínské suši či ochutnat čínský čaj.
poradenským centrem FF UP. Mezi dalšími
cílem bylo představit cizí kultury, zvyky,
Vyzkoušet si čínskou kaligrafii nebo tradiční
partnery byly AIESEC, Caritas a Konfuciova
tradice a hudbu. A zároveň sblížit české stu-
čínské hůlky. Později proběhla přehlídka
akademie UP. Akce byla součástí festivalu
denty se zahraničními. Na nádvoří Zbrojnice
exotických tanců i tradičních čínských a ja-
interkulturního dialogu PEL MEL 2012.
DOBRÁ PRAXE
Kariérové koučování na Vysoké škole
ekonomické v Praze
dílným potřebám, byla v posledních několika
Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. a Bc. Ing. Šárka Vostarková, VŠE v Praze
vyvíjel, lze považovat po čtyřech letech
letech studentům nabídnuta možnost koučování. Organizační postup, který se postupně
aplikace za osvědčený a funkční. V krátkosti
Podpora studentů Vysoké školy ekonomické
Akademická psychologická poradna, ve které
jej lze popsat takto: Studenti se zájmem
v kariérovém plánování a rozhodování
jako poradci působí psychologové z Katedry
o koučování se zúčastnili nejprve vstupního
nabývá mnoha různých forem a podob. Roz-
psychologie a sociologie řízení Fakulty pod-
workshopu, na kterém byli seznámeni se
vojovým a poradenským centrem VŠE (RPC)
nikohospodářské VŠE Praha. Akademická
základními principy koučování. Zároveň
jsou realizovány například veletrhy pracov-
psychologická poradna (dále APP) kromě
měli prostřednictvím sebereflexních cvičení
ních příležitostí, workshopy s HR specialisty
svého základního zaměření na individuální
příležitost se na místě více zamyslet nad
(konzultace CV apod.) či individuální karié-
psychologické poradenství, nabízí studentům
svými hodnotami a cíli. Následoval výběr
rové poradenství. Na webu RPC mohou zá-
i další služby jako např. profesní psychodia-
studentů pro individuální koučování (v roz-
jemci získat informace, týkající se vstupu na
gnostiku a následné individuální poradenské
sahu maximálně 2 hodin), a to na základě
pracovní trh (např. popisy typových pozic,
rozhovory.
jejich písemně formulovaných témat a cílů.
informace o tom, jak psát CV či motivační
Při snaze rozšířit formy činnosti, a tím APP
Výběr prováděli zúčastnění koučové (všichni
dopisy, apod.). Organizační součástí RPC je
přiblížit studentům a vyjít vstříc jejich roz-
absolventi akreditovaných koučovacích
3
výcviků s dostatečnou praxí).
Individuálního koučování se v roce 2012
Rozbor výpovědí zúčastněných studentů
Na základě rozboru vstupních cílů studentů
zúčastnilo 49 studentů, převážně ze čtvrtých
podporuje závěr, že koučování může před-
z roku 2011 jsme zjistili, že nejčastější ka-
a pátých ročníků studia. Z tohoto počtu 36
stavovat účinnou formu rozvoje dovedností
tegorií byly cíle kariérové (53 %). Z tohoto
studentů vyplnilo hodnoticí dotazník, který
pro řízení budoucí kariéry vysokoškolských
důvodu jsme se v roce 2012 zaměřili na
jim byl elektronicky zaslán po skončení akce.
studentů (např. formulování cílů, určování
kariérové koučování. Realizace dvou vstup-
Z rozboru odpovědí vyplynulo, že studenti
kroků k jejich dosažení apod.) a zároveň
ních workshopů (vždy pro 30 studentů) a 80
považovali příležitost zažít koučování „na
i příležitost k prohloubení sebepoznání ve
hodin individuálního kariérového koučování
vlastní kůži“ v drtivé většině za pozitivní
vztahu k budoucí kariéře. Ze strany koučů
byla umožněna centralizovaným rozvojovým
zkušenost. Kladně hodnotili dvě návazná
byla velmi pozitivně oceňována chuť studen-
projektem MŠMT C63/2012 „Rozvoj kari-
sezení s určitým časovým odstupem – podle
tů pracovat na sobě.
érového poradenství na vysokých školách
jejich názoru to příznivě podpořilo jejich
v ČR v evropské dimenzi“.
motivaci plnit jednotlivé kroky k dosažení
Pozn.:
Vstupní cíle studentů se týkaly především
stanovených cílů. Přínosy koučování popi-
Eva Jarošová je vedoucí Akademické psycho-
dalšího rozhodování o kariérovém smě-
sovali studenti ve volných komentářích –
logické poradny při RPC VŠE Praha. Šárka
řování a plánování postupů pro vstup na
nejčastěji zmiňovali podporu samostatného
Vostarková je interní doktorandkou katedry
pracovní trh či zahájení vlastního podnikání.
rozhodovacího procesu, včetně uvědomování
psychologie a sociologie řízení VŠE Praha.
Objevovala se však i další témata a cíle, vzta-
si svých priorit, konkretizace cílů a vytyčo-
Obě se podílely na realizaci centralizovaného
hující se k osobnímu rozvoji, zvládání stresu
vání si postupných met v jejich dosažení.
Rozvojového projektu MŠMT C63/2012
a řízení času, učení a dalšímu vzdělávání.
Pro ilustraci uvádíme jednu z výpovědí:
„Rozvoj kariérového poradenství na vyso-
Zde byla patrná provázanost kariérových
“Největším přínosem bylo pojmenování věcí
kých školách v ČR v evropské dimenzi“, ko-
a osobních témat studentů a skutečnost, že
pravými jmény, určit si cíle, rozvrhnout si
ordinovaným Univerzitou Karlovou v Praze.
jsou si studenti vědomi nutnosti osvojit si
plán, postupně si jít za svým, odměňovat se
dovednosti pro opakované kariérové volby.
a chválit, nebát se.“
Kid’s Skills pro studenty pedagogických
fakult, učitele i rodiče
psycholog s dítětem či teenagerem (obvykle
Mgr. Iva Mawlood Tahová, Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci
chování. Používané metody spadají do
i s rodičem) spolupracuje na překonání
emočních potíží či na řešení nevhodného
kategorie solution based, tedy mezi metody
zaměřené na budoucnost a řešení problémů.
Jedná se mnohdy především o motivování
a koučování, které je určeno prioritně dětem
a alternativně teenagerům. Kid’s Skills pro
teenagery Ben Furman nazval pro tento věk
vhodnějším označením Mission Possible.
Metodu a manuály lze s obměnami uplatnit
i na dospělé. Hlavním pravidlem je nedávat
abstraktní a nedosažitelné cíle. Jednotlivé
úkoly je třeba rozčlenit do konkrétních, dosažitelných a uchopitelných kroků a cílů. Sám
Ben Furman toto kladení cílů při semináři
pojmenoval termínem error friendly. Velmi
důležitým momentem při pomoci dětem
v dosažení stanovených cílů je chválení a demonstrace údivu a ocenění v mnoha jeho
formách.
Ben Furman, finský psychiatr a terapeut, je
Teologická fakulta Univerzity Palackého
křesťanské sociální práce dali tomuto
průkopníkem solution based metod a také
v Olomouci hostila 28. a 29. listopadu
dvoudennímu workshopu zajímavý, typicky
vyhledávaným koučem, jak v oblasti rodin-
2012 významného zahraničního odbor-
furmanovský, ale pro nás doposud neznámý
ných vztahů, tak v korporátní sféře. Je autorem
níka v oblasti koučinku a psychoterapie,
název „Kid’s Skills“. Kid’s Skills představuje
a spoluautorem četných odborných i populari-
Bena Furmana. Pořadatelé akce z Katedry
souhrn kolaborativních metod, při níž
začních knih. Mezi nejznámější publikace patří
4
Nikdy není pozdě na to mít šťastné dětství,
Kid’s Skills, pracuje i se skupinami rodičů
studenty pedagogických fakult a především
dále Kid’s Skills a Kid’s Skills v praxi.
a učitelů. Pro pedagogy byly připraveny
pedagogy MŠ a ZŠ. Zároveň by mohlo být
Ben Furman působí doma ve Finsku,
speciální výcviky. Jako důležitá podpora
formou workshopů nabízeno i rodičům,
v dalších skandinávských zemích, ale
rodičům, dětem i učitelům slouží samotná
a to např. prostřednictvím Psychologicko-
i v zahraničí. Své přístupy uplatňuje nyní
webová stránka www.kidsskills.org, která
pedagogických poraden. Naším přáním
také v Číně, Hongkongu, Singapuru či USA.
byla přeložena do mnoha jazyků. Přínosným
je pozvat Bena Furmana opět do České
Jeho metody se staly velmi populárními.
počinem by bylo najít finance pro přeložení
republiky, tentokráte s cílem představit jeho
Se svými klienty pracují Ben Furman
webu včetně manuálu Kid’s Skills také
práci většímu publiku.
a jeho kolegové individuálně nebo ve
do českého jazyka. Školení Kid’s Skills by
skupinách. V oblasti dětského koučinku, tedy
mohlo zaujmout studenty psychologie,
REPORTY Z AKCÍ PRO PORADCE A OSTATNÍ ODBORNÍKY
Seminář k uznávání výsledků neformálního vzdělávání
kariérových poradců
Mgr. Kateřina Hašková, Euroguidance
Velmi zajímavý seminář věnující se dalšímu
vzdělávání kariérových poradců se konal
13. prosince 2012 v Praze. Otevřela se na
něm řada otázek, které se této problematiky
týkají. Jednoznačné odpovědi na ně však
zatím nemáme a najít je bude cílem dalších
diskuzí se zapojením široké zainteresované
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové
a znevýhodněné skupiny obyvatel;
Kariérový poradce pro rozvoj lidských
zdrojů;
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu;
Kariérový poradce pro zaměstnanost.
který realizovalo SPPS – NVF. Porovnání
výstupů z projektu s předkládanými hodnoticími standardy provedla Zuzana Freibergová
z NVF. Z této analýzy mimo jiné vyplývá, že
hodnoticí standardy NSP (byly porovnávány
pouze dva z připravovaných – Kariérový
poradce pro zaměstnanost a Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu) jsou
veřejnosti.
Seminář byl připraven ve spolupráci Středis-
Při srovnání se zahraničními standardy pro
limitovány v oblasti vlastního rozvoje porad-
ka podpory poradenských služeb Národního
práci kariérových poradců nacházíme jeden
ce a podpory samostatné aktivity klienta.
vzdělávacího fondu (SPPS – NVF), Centra
výrazný rozdíl. Klíčové kompetence karié-
Projekt NICE, který na konferenci prezen-
Euroguidance a Silvie Pýchové, která působí
rových poradců jsou např. v dokumentech
tovaly Lenka Hloušková (Masarykova uni-
v Centru kompetencí jako výkonná ředitelka
IAEVG (International AssociationforEdu-
verzita) a Zuzana Freibergová, přináší velmi
SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělává-
cational and VocationalGuidance) uvedeny
zajímavé výstupy týkající se dalšího vzdělá-
ní) a angažuje se také v řadě dalších iniciativ.
šířeji a specifičtější požadavky na jejich
vání kariérových poradců. Kromě analýzy
Dopolední část semináře byla věnována
kvalifikaci jsou pak detailněji stanoveny
stávajících studijních programů kariérového
navrhovaným hodnoticím standardům
jednotlivě pro různé profesní oblasti kariéro-
poradenství v Evropě projekt mapuje sou-
jednotlivých typových pozic, které jsou
vého poradenství.
časné trendy v oblasti poradenství. Veškeré
v rámci povolání Kariérový poradce již za-
Na semináři také zaznělo, že kromě čtyř
výstupy z projektu jsou dostupné na jeho
neseny v Národní soustavě povolání (NSP).
typových pozic, popsaných v rámci povolání
webových stránkách www.nice-network.eu.
V návaznosti na představené návrhy byly
Kariérový poradce, existuje v NSP kariérový
Za pozornost stojí zejména rozšířená verze
prezentovány výstupy z projektu IMPROVE,
poradce i v rámci povolání Referent zaměst-
publikace (NICE Handbook), která detailně
který realizovalo právě SPPS – NVF. Další
nanosti (tj. odborný směr státní správy).
představuje konkrétní trendy v oblasti vzdě-
část programu byla věnována projektu NICE,
Nutno dodat, že dle zástupkyň Expertního
lávání poradců.
který mapoval stávající studijní programy ka-
týmu, které se semináře zúčastnily, je řada
Na závěr semináře proběhla širší diskuze
riérového poradenství v evropských zemích
kontroverzních částí hodnoticích standardů
o dalším vzdělávání kariérových poradců.
a identifikoval společné trendy v této oblasti
způsobena samotným nastavením Národní
Je nutné mít tyto hodnoticí standardy v sou-
napříč Evropou.
soustavy kvalifikací, neboť Expertní tým se
časné podobě? Měla by o nich být vedena
Návrhy hodnoticích standardů vytvořené
při jejich vytváření musel pohybovat v jejím
širší diskuze? Jaký je účel těchto hodnoticích
Expertním týmem pro kariérové poradenství
pevně stanoveném rámci.
standardů – jedná se o záruku kvality, mini-
a komentované řadou hodnotitelů byly
Pilotní ověření procesu hodnocení výsledků
mum, které by měl každý kariérový poradce
přijaty rozporuplně. Nejasné je už samotné
neformálního vzdělávání kariérových po-
ovládat, nebo jde jen o nástroj, který mohou
vymezení jednotlivých typových pozic:
radců proběhlo v rámci projektu IMPROVE,
(a nemusí) zaměstnavatelé využívat při nábo-
5
ru kariérových poradců?
méně závisí právě na nich?
jich tak úzce dotýká, a také se k ní vyjádřit.
Jak k těmto hodnoticím standardům budou
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, další
Nalezení konsenzu může být složitější a delší,
přistupovat vzdělavatelé kariérových porad-
diskuze k tomuto tématu jsou žádoucí.
ale doufejme, že ne nemožné.
ců a autorizované osoby? Jsou jednoznačně
Komunita kariérových poradců by měla mít
srozumitelné nebo jejich nastavení více či
možnost dozvědět se o problematice, která se
Setkání k podpoře studentů se specifickými potřebami
na vysokých školách
Mgr. Barbora Čalkovská, ČVUT v Praze
V sobotu 24. listopadu 2012 proběhlo pod
mohou studenti se specifickými potřebami
Na setkání v Pardubicích se sešli zástupci
záštitou AVŠP – sekce speciálně pedagogic-
na vysokých školách zdarma čerpat ke
deseti veřejných vysokých škol, respektive
kého poradenství setkání pracovníků center
zpřístupnění studia. Poradenské služby, jak je
jejich podpůrných center. Tématem dis-
pro podporu studentů se specifickými potře-
známe z každodenní praxe vysokoškolského
kusí bylo kromě začlenění poradenství do
bami na vysokých školách z celé ČR. Setkání
poradce, v nabídce však zahrnuty nejsou.
systému poskytování služeb studentům se
se uskutečnilo v prostorách Abilympijského
Metodický materiál MŠMT předpokládá,
specifickými potřebami např. tlumočení
hnutí Kosatec (www.caacz.cz) v Pardubicích.
že poradenství z oblasti speciálně pedago-
do znakového jazyka při vysokoškolské
Podpora vysokoškolských studentů s růz-
gické se prolíná veškerými aktivitami, které
odborné výuce, digitalizace odborných textů
nými typy postižení byla až do letošního
pracovníci nových podpůrných a servisních
pro potřeby studentů nejen se zrakovým
roku na většině veřejných vysokých škol
center vyvíjejí. Proto také poradenství není
postižením a převod studijních materiálů do
poskytována formou poradenských aktivit,
zahrnuto v souboru služeb jako samostatná
Braillova písma. Logickým závěrem diskuse
jak i vyplývá z názvů pracovišť, pod které
položka, na kterou by škola mohla získat
byl návrh na založení Asociace poskytovatelů
jmenovaná aktivita spadá. Na ČVUT to byla
účelově vázaný finanční příspěvek, který
služeb studentům se specifickými potřebami
Handicap poradna, na TUL v Liberci to
pokrývá zvýšené náklady na studium stu-
na vysokých školách (AP3SP). Setkání pra-
byla Akademická poradna, na ZČU v Plzni
dentů se specifickými potřebami. Studenti
covníků center k tomuto tématu proběhne
Informační a poradenské centrum, na ČZU
s postižením mohou samozřejmě využívat
v lednu 2013 tentokrát v prostorách Univer-
v Praze Institut vzdělávání a poradenství, aj.
nabídky poradenských služeb svých škol bez
zity Hradec Králové.
Od začátku roku 2012 je studentům s po-
omezení stejně jako jejich ostatní spolužáci.
stižením na vysokých školách poskytována
Během prvního roku práce v rámci nově na-
Kontakt:
podpora podle jednotné metodiky MŠMT
stavených zásad se poradci a další pracovníci
Mgr. Barbora Čalkovská
v rámci nového způsobu financování
středisek podpory studentů se specifickými
ELSA Středisko pro podporu studentů se
zvýšených nákladů na studium studentů se
potřebami na vysokých školách potýkali při
specifickými potřebami ČVUT
specifickými potřebami. V metodice jsou
své práci s různými úskalími, takže vznikla
[email protected]
definovány konkrétní typy služeb, které
potřeba sdílet nově nabyté zkušenosti.
www.elsa.cvut.cz
Zážitkové kariérové poradenství
s Thomasem Dienerem
zkušeností.
Mgr. Diana Hověžáková, Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci
vostí, práci s tělem a vlastním fyzickým pro-
Na programu byla cvičení využívající práci
s emocemi, krátkodobou pamětí, představižíváním. Zájemci měli možnost vyzkoušet
Ve dnech 3. a 4. října 2012 pořádal Institut
si tyto metody na vlastní kůži. V průběhu
si metodu hraní rolí, kariérového ukotvení,
celoživotního vzdělávání VUT v Brně semi-
dvoudenního zážitkového workshopu byl
vnitřní kritiku.
nář Kariérového poradenství vedený švýcar-
těmto očekáváním poskytnut dostatečný
Jednou ze zajímavých metod, která byla
ským lektorem Thomasem Dienerem. Kurz
prostor. Aktivity probíhaly v menších
představena, a všichni účastníci měli mož-
byl zaměřen výrazně interaktivně a setkali
skupinkách, většinou dvou až tříčlenných.
nost si ji opět vyzkoušet, byla práce s život-
se na něm odborníci z oblasti kariérového,
Pracovním jazykem byla angličtina.
ními milníky. Cílem tohoto cvičení má být
psychologického poradenství a také další
Teoretickému vstupu z oblasti navigace při
stanovení profesních nebo osobních cílů, a to
zájemci o nové a netradiční přístupy a me-
hledání povolání byla věnována první část
ve výhledu i několika let. Jedná se o cvičení,
tody v kariérovém poradenství. Prvotním
semináře, další aktivity se nesly v duchu
které může být dle vyjádření lektora časově
očekáváním všech byla příležitost vyzkoušet
praktického nácviku a sdílení nově nabytých
náročné a v některých případech vyžaduje
6
i několikeré opakování. Dále lektor vysvět-
vlastních zkušeností, ať už z poradenské
spojeny se studii v Research Association
loval, jak se svými klienty na jednotlivých
praxe jednotlivých účastníků, tak z právě
for Process-Oriented Psychology v Zürichu
sezeních mluví o jednotlivých pokrocích,
prožitých zkušeností s novými metodami.
a také v Morenově institutu ve Švédsku (titul
přičemž při prvním setkání je důležité vydat
Workshop, kterému vládla neformální
v oblasti psychodramatu a ve vzdělávání
se „na cestu“.
a příjemná atmosféra, určitě pomohl i těm
dospělých).
Zajímavá byla také cvičení, ve kterých jsme
účastníkům, kteří si sami kladou otázky
Thomas Diener pracoval jako osobní kon-
se dotkli zážitků a také přání a snů z dětství,
ohledně dalšího plánování či přehodnocení
zultant v mnoha firmách a ve škole pro ma-
ať už se týkaly vysněného povolání či oblíbe-
vlastního kariérového směřování. Nemalým
nažery vyučoval psychologii a management.
ných aktivit. V této oblasti lze najít své šance
přínosem byla také získaná inspirace pro
V současnosti se profesně věnuje oblastem
a cíle, ačkoli bychom je tam vůbec nečekali.
práci zúčastněných kariérových poradců.
jako jsou budování kariéry, supervize, rozvoj
V průběhu velmi přínosného dvoudenního
týmů, tréninky řešení konfliktů a projektový
kurzu jsme tak měli možnost poznat různé
Thomas Diener
méně známé či neznámé metody, zároveň si
Thomas Diener je švýcarský odborník v ob-
je vyzkoušet a vysvětlit si, jak s nimi lze dále
lasti kariérového poradenství. Zaměřuje se
pracovat.
na propojení oblastí projektového manage-
Více informací k nalezení na http://fair-
Příjemným bonusem bylo i to, že nechyběl
mentu a osobnostního rozvoje.
work.com a http://berufsnavigation.net.
dostatečný prostor pro diskuzi a sdílení
Počátky jeho profesionálního působení jsou
management. Pracuje ve Švýcarsku, Rakousku a Německu.
PROJEKTY K TÉMATU PORADENSTVÍ
Závěrečná zpráva o projektu FRVŠ
Inovace kurikula disciplíny „Kariérové
poradenství“
výběrových řízení od potenciálních zaměstnavatelů, kteří se prezentovali přímo ve
vestibulu fakulty (firmy Walmark, Partners
Karviná, Partners Ostrava, Profi Investor,
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D., KSV OPF SU Karviná
Magistrát statutárního města Karviná).
Cílem projektu Inovace kurikula disciplíny
lasti kariérového poradenství a ve zvýšení
prezentujících se zaměstnavatelů, se v od-
„Kariérové poradenství je inovace výuky
potenciálu uplatnění absolventů oborů na
poledních hodinách dočkal hojné účasti
disciplíny Kariérové poradenství na Katedře
trhu práce. Pro fakultu byly získány nové
studentů. (viz http://www.infoportaly.cz/
společenských věd Obchodně podnikatelské
kooperující subjekty, které se prezentovaly
karvinsko/karvina/studenti-opf-karvina-se-
fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě.
17. října 2012 na Obchodně podnikatelské
-zucastnili-veletrhu-pracovnich-prilezitosti)
Záměrem projektu je propojení teoretických
fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu
aspektů kariérového koučování s praktic-
v rámci 3. ročníku veletrhu pracovních příle-
po dobu nejméně dvou let následujících po
kými postupy a dovednostmi předávanými
žitostí pro budoucí absolventy Kariéra OPF
roce jeho řešení je zajištěna reakreditovaný-
vysokoškolskými pedagogy, a to za využití
2012. Hlavním pořadatelem veletrhu byla
mi navazujícími magisterskými studijními
koučů, personálních manažerů a vzdělava-
pobočka mezinárodní neziskové studentské
programy Slezské univerzity v Opavě,
telů. Projektové aktivity povedou k rozvoji
organizace AIESEC Karviná ve spolupráci
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
teoretických a praktických dovedností stu-
s OPF SU Karviná. Uvedený veletrh byl hle-
– Hospodářská politika a správa, studijního
dentů oborů Veřejná ekonomika a správa,
dal odpovědi na otázky: Jaké téma bakalářské
oboru Veřejná ekonomika a správa v pre-
Marketing a management a Ekonomika
a diplomové práce zvolit? Jak získat přehled
zenční a kombinované formě a Ekonomika
podnikání v obchodně a službách. Součástí
o aktuálních pracovních příležitostech? Jak
a management, studijních oborů Marketing
záměru je rozvoj klíčových kompetencí
pracovat již během vysokoškolského studia?
a management a Ekonomika podnikání
a „měkkých“ dovedností studentů s poten-
Program veletrhu byl zahájen v Malém
v obchodě a službách v prezenční a kombi-
ciálním uplatněním v oblasti kariérového
sále fakulty, po něm následovala panelová
nované formě v povinně volitelné disciplině
koučování. Výuka bude realizována formou
diskuse na téma „Student v roce 2015“,
Kariérové poradenství.
interaktivních seminářů, které navazují na
ve které na otázky studentů odpovídali
teoretické výklady.
zástupci vysokého školství, zaměstnavatelů
V sylabu jsou z hlediska obsahu předmětu
a Magistrátu statutárního města Karviné. Po
Kariérové poradenství inovovány všechny
Přínos projektu k rozvoji fakulty spočívá
panelové diskusi získávali studenti informace
tematické okruhy se zřetelem k teoretic-
v navázání užšího kontaktu s praxí v ob-
o pracovních příležitostech a podmínkách
kým aspektům kariérového koučování.
Doprovodný program veletrhu, workshopy
7
Byli kontaktováni experti v příslušných
Veřejná ekonomika a správa, Marketing
semestru 2012/2013. Z pilotní výuky jsou
oblastech kariérového koučování – týmové,
a management a Ekonomika podnikání
zpracovány videonahrávky prezentací, které
kreativní a manažerské koučování z firmy
v obchodě a službách s adekvátním počtem
jsou archivovány a budou využity k studij-
QED GROUP, a. s. v Praze, která 29. 9. 2012
kreditů za jeden semestr.
ním účelům v dalších ročnících realizace
pořádala konferenci s workshopy Ispirace
projektu. Výsledkem projektu je zařazení
a koučování, a připraveny jsou obsahy
Pilotní ověření inovované discipliny Karié-
inovované disciplíny Kariérové poradenství
jednotlivých tematických celků. Pilotně jsou
rové poradenství bylo provedeno ve výuce
do akreditovaného studijního plánu magist-
ověřeny struktury, metody a formy výuky
magisterských oborů Veřejná ekonomika
erských oborů Veřejná ekonomika a správa,
a sestaveny základní sylaby disciplíny podle
a správa, Marketing a management a Eko-
Marketing a management a Ekonomika
jednotlivých tematických celků. Disciplína
nomika podnikání v obchodně a službách
podnikání v obchodě a službách.
je vypsána jako povinně volitelná v oborech
v letním semestru 2011/2012 a zimním
PUBLIKACE
Specifika podpory a výuky znevýhodněných studentů
a uchazečů o studium v prostředí vš
Příručka pro pedagogické pracovníky a vysokoškolské poradce
Mgr. Magda Šustrová a kol.
v rámci projektu MŠMT „Podpora znevý-
a uchazečům o studium bez ohledu na po-
hodněných studentů a uchazečů na VUT
vahu a stupeň jejich znevýhodnění, dále pak
v Brně“. Cílem průzkumu bylo zjistit míru
o rozvoj rovných příležitostí v přístupu ke
podpory znevýhodněných studentů a ucha-
vzdělání coby prostředku rozvoje osobnosti,
zečů o studium na VUT v Brně. Z výsledků
talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných
šetření mimo jiné vyplývá, že informovanost
schopností v rozsahu plného potenciálu dané
pedagogických pracovníků VUT v oblasti
cílové skupiny.
práce se znevýhodněnými studenty je ne-
Posláním této brožury je rovněž podpora
dostatečná. Toto bylo podnětem k přípravě
a prosazování celoživotního vzdělávání osob
informačního materiálu seznamujícího se
se zdravotním postižením jakéhokoli věku
základními poznatky moderní pedagogiky
a usnadnění účinného a úspěšného přechodu
o zvláštních vzdělávacích potřebách znevý-
mezi všemi vzdělávacími stupni a mezi ško-
hodněných studentů.
lou a zaměstnáním.
Cílem příručky je poskytnout pedagogic-
Obsahem publikace jsou informace o speci-
kým pracovníkům základní informace
fických vzdělávacích potřebách jednotlivých
o specifických vzdělávacích potřebách
skupin znevýhodněných studentů a infor-
znevýhodněných studentů. Zvýšením
mace o poradenských službách dostupných
Příručka vznikla v návaznosti na výsledky
informovanosti pedagogických pracovníků
na VUT jak studentům, tak pedagogickým
průzkumu realizovaného Institutem celoži-
v oblasti práce se znevýhodněnými autoři
pracovníkům
votního vzdělávání VUT v Brně v roce 2011
usilují o zpřístupnění studia všem studentům
AKTUALITY
Seminář Cross Border 2013
Letošní seminář Cross Border, který je organizován ve spolupráci 10 zemí (centra Euroguidance), se bude konat ve dnech 14. a 15. května
2013 ve Varšavě. Tématem letošního semináře jsou: „Metody, techniky a nástroje pro diagnostiku kompetencí.“
Seminář je určen kariérovým poradcům. Další informace na http://www.euroguidance.cz
8
Konference psychologie práce a organizace
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci - Konvikt hostí ve dnech 22. a 23. května 2013 mezinárodní konferenci Psychologie
práce a organizace. Hlavními tématy pro letošní rok jsou:
Trh práce, zaměstnanost a rodina
Forenzní a penitenciární psychologie
Manažerská psychologie
Psychodiagnostika v psychologii práce
Psychologie v integrovaném záchranném systému
Psychologie na cestě k bezpečné, udržitelné a kvalitu života podporující dopravě
Více informací o akci naleznete http://www.contexo.cz/psychologieprace2013
2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v České republice
se bude konat ve dnech 22. - 24. 5. 2013 v Brně na Masarykově univerzitě. Podtitulem letošní konference, kterou pořádá Psychologický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Centrum pozitivní psychologie v ČR, je: „Dávat naději – dávat budoucnost“.
Hovořit se bude o výzkumu v oblasti pozitivní psychologie, dále budou představeny a sdíleny poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění pozitivního přístupu v poradenství a psychoterapii, výchově a vzdělávání, koučingu, psychologii práce a řízení, zdravotní a sociální péči a dalších
oblastech.
Aktuální informace na http://www.cppc2013.eu
13. Evropský kongres psychologie
Ve dnech 9.- 12. července 2013 bude 13. Evropský kongres psychologie hostit Švédská psychologická asociace pod záštitou Evropské federace
psychologických asociací (EFPA).
Cílem této pravidelné akce, která se letos koná ve Stockholmu, je podporovat a zlepšovat psychologii jako profesi, jako disciplínu a jako oblast
vědeckého výzkumu. Aktualizované informace na: www.ecp2013.se
PhDexistence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) prodoktorandy
a o doktorandech
Konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 20. - 21. 5. 2013 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci - Konviktu.
Program akce se zaměří na tyto tematické oblasti:
Zkušenosti se studiem Ph.D. v ČR a v zahraničí
Odborné workshopy se zvanými odborníky na téma: a) Jak vést pregraduální studenty b) Výzkumy v psychoterapii
Disertační a další výzkumné projekty ve formě přednášky, posteru nebo workshopu
Více informací na http://www.contexo.cz/cs/phdexistence3
Oslavy 10 let působení CIPS na ČVUT
Odbor pro studium a studentské záležitosti rektorátu spolu s Centrem informačních a poradenských služeb (CIPS) ČVUT pořádají přátelské setkání při příležitosti 10 let působení CIPS na ČVUT. Akce se koná ve dnech 11. a 12. března 2013 v CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 – Studentský dům.
Přihlášky jsou přijímány do 8. 3. 2013 na [email protected] nebo tel.: 224 35 8461.
Program:
11. 3. 2013 - od 16.30 hod.
Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. – zahájení oslav
Slavnostní přípitek
Ukázka ze hry Tři mušketýři – nastudováno Divadelní dílnou CIPS
12. 3. 2013
13.00 – 16.00 hod. - Kulatý stůl na téma „Aktuální stav VŠ poradenství v ČR“
17.00 – 19.00 hod. - Přednáška prof. Anny Hogenové, CSc. „Výkonová společnost a dnešní člověk“
Ve dnech 11. 3. 2013 – 22. 3. 2013 zde probíhá výstava „10 let existence CIPS na ČVUT“.
9
Akce NACADA
(National Academic Advising Association)
webinář „Poradenství pro zahraniční studenty a studenty, pro něž je angličtina druhým
jazykem“
27. února 2013, 12–13 hod.
Popis tématu:
Nábor zahraničních studentů začíná být pro mnoho vysokých škol v USA, Kanadě, i jinde ve světě prioritou. Poradci se často při poradenském
procesu setkávají se studenty přicházejícími z jiných částí světa. Co potřebují VŠ poradci znát, aby mohli těmto studentům poskytovat náležitou podporu? Můžeme si položit následující otázky: Proč si studenti vybírají pro studium danou geografickou oblast (např. severní Ameriku)?
Jaké kulturní a finanční okolnosti mohou ovlivňovat jejich rozhodnutí? Co by poradci měli vědět o dřívějších zkušenostech a předpokladech
studentů, kteří započali své studium v jiném vzdělávacím systému? Jak poradci mohou studentům pomoci zužitkovat zkušenosti, které si
s sebou přinášejí? Jak můžeme být nápomocni při prvotním přechodu na nové kampusy? Jak těmto studentům můžeme pomoci přizpůsobit se
nové kultuře a novému vzdělávacímu systému?
Při webináři budeme čerpat z přímých zkušeností zahraničních studentů a poradců, kteří pracují se zahraničními studenty, imigranty a uprchlíky. Naši panelisté navrhnou strategie, jak podpořit poradce přicházející do kontaktu se studenty, kteří poprvé vstupují do českého vzdělávacího systému.
NACADA ve spolupráci s University College Maastricht
Mezinárodní konference „Posilování úspěchu studentů: globalní perspektiva“
5.–7. června 2013
Hostitelská instituce: University College Maastricht, Maastricht, Nizozemí
Cílem konference je zaměřit se na způsoby, jimiž studijní poradenství a další formy institucionalizované podpory studentům přispívají k navyšování jejich úspěchu při vysokoškolských studiích. Úspěch studentů je předurčen již samotným výběrem studijního programu, a to tak aby
vyhovoval studentovým schopnostem a akademickým i osobním ambicím. Stejně tak je úspěch spjat s retencí a včasným ukončení studia.
Stále více je uznávána důležitost role, jakou tato institucionalizovaná podpora, kterou jsou studijní poradenství a kariérové služby, hraje při
navyšování všech aspektů úspěchu studenta. Konference bude platformou pro výměnu dobrých zkušeností a myšlenek z celého světa, a to se
specifickým důrazem na evropské vysokoškolské vzdělávání po Boloňi. I když se specifické záležitosti mohou lišit země od země, základní
výzvy jsou obvykle velmi podobné. Tudíž evropská a světová výměna zkušeností a názorů bude přínosem pro všechny zainteresované subjekty
a odborníky.
Akce IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance)
IAEVG/AIOSP mezinárodní setkání
24.–27. září 2013 – Montpellier, Francie
Konference se bude věnovat problematice sociální spravedlivosti, s podtitulem: Kariérové poradenství: lidské či občanské právo?
Akce ESVDC (European Society for Vocational Designing and Career Counselling)
Mezinárodní konference: Life Design and Career Counseling – Building Hop and Resilience
20.–22. června 2013, Padova, Itálie
Designování života a kariérové poradenství – budování naděje a odolnosti
VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ
Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci v rámci rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj kariérového poradenství na VŠ v ČR v evropské dimenzi“ (www.rozvojvsporadenstvi.cz).
Redakce: Mgr. Diana Hověžáková, Mgr. Iva M. Tahová. Překlady: Mgr. Iva M. Tahová,
Martin Kolář. Grafika: Mgr. Petr Macháček. | Adresa redakce: PPC FF UP v Olomouci,
tř. Svobody 26, 772 00 Olomouc | E-mail: [email protected] | Telefon: +420 585 633 250
10
Download

Newsletter 10_final.pdf - Asociace vysokoškolských poradců