ječmen
pšenice
tritikale
oves
len
hrách
ABARTH
s
o
n
ý
v
í
š
š
y
v
j
v y lad ě n na ne
novinka
 poloraná žlutosemenná odrůda
 kulatý tvar semene
 druhá nejvýnosnější odrůda v SDO ÚKZÚZ
2011–2014 v chladnější oblasti pěstování
 velmi dobrá odolnost vůči poléhání
za vegetace i před sklizní
 velmi dobrá odolnost vůči antraknóze
 vysoká barevná vyrovnanost semen
42
 vysoký a stabilní výnos semene v registračních
zkouškách
 druhá nejvýnosnější odrůda ve zkouškách
pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 2011–2014
v chladné oblasti pěstování - 104 %
na průměr kontrolních odrůd Eso, Impuls,
Salamanca, Audit
 středně vysoký výnos dusíkatých látek
(1 209 kg/ha)
 středně vysoká HTZ (259 g)
Výnos semene
v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2010–2012
abarth
průměr
kontrol
104
výnos %
Vysoký výnos semene
102
100
98
2010
2011
2012
Pozn.: Výnos semene je uveden v % na průměr kontrolních odrůd
Terno, Starter, Prophet, Audit
ječmen
pšenice
tritikale
oves
len
hrách
a ba r th
Výnos semene v registračních
zkouškách ÚKZÚZ 2010–2012
Kvalita semene
 žlutosemenná odrůda s kulatým tvarem
semene
Ročník
2010
2011
2012
Průměr
Abarth (%)
102
103
105
103,3
Abarth (t/ha)
6,32
7,23
5,86
6,47
 středně vysoký obsah dusíkatých látek
v semeni (22,9 %)
Průměr kontrol (%)
100
100
100
100
 nízká aktivita trypsin-inhibitoru (4,0)
Průměr kontrol (t/ha)
6,19
7,03
5,52
6,26
 vysoká barevná vyrovnanost semen
(97 %)
Výnos semene je uveden v % na průměr kontrolních odrůd
Audit, Prophet, Starter, Terno
Agronomické vlastnosti
 poloraná odrůda typu semi-leafless
 středně vysoké rostliny
Zdravotní stav
 vysoká odolnost vůči padlí hrachu
 velmi dobrá odolnost vůči poléhání
za vegetace i před sklizní
 velmi dobrá odolnost vůči antraknóze
a komplexu kořenových chorob
 barva květu bílá
 rychlý počáteční růst
43
Plíseň šedá
Komplex
kořenových chorob
Plíseň hrachu
Rychlost
počátečního růstu
Délka kvetení
Doba od konce
kvetení do zralosti
Semenná zralost
Podklesnutí
Poléhání
za vegetace
Poléhání před
sklizní
Délka rostlin
Výška porostu
Hmotnost tisíce
semen
9–1
9–1
9–1
9–1
9–1
dny
dny
dny
9–1
9–1
9–1
cm
cm
g
Abarth
6,3
5,0
6,5
4,7
7,9
18
30
114
7,2
7,0
5,7
90
54
259
žl.
Terno
6,7
6,2
6,5
5,6
8,6
15
31
115
6,9
6,5
4,3
100
47
316
žl.
Starter
7,0
5,7
6,1
4,7
7,6
16
31
114
7,1
6,2
4,8
89
47
242
žl.
Prophet
7,1
5,8
7,2
5,5
7,0
15
31
115
7,6
6,9
5,0
89
47
284
zel.
Audit
7,3
6,1
7,0
6,2
8,4
20
28
117
7,3
7,5
6,3
99
63
262
žl.
Hodnocení vlastností 9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší
Barva
Hnědá skvrnitost
hrachu
Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ
v letech 2010–2012
ječmen
pšenice
tritikale
oves
len
hrách
a ba r th
Zkušenosti s pěstováním odrůdy
Abarth na provozních plochách
v roce 2014
Abarth v Jaroměřicích nad Rokytnou na okrese
Třebíč
AGROOS spol. s r.o., dlouholetý množitel a úspěšný
pěstitel hrachu, klasický podnik s rostlinnou
i živočišnou výrobou specializující se na výrobu osiv.
Hospodaří v nadmořské výšce 420 m n. m. s ročním
úhrnem srážek 450 mm.
Postřehy jednatele společnosti Ing. Antonína
Tomšíčka zapsal Ing. Stanislav Doležal, odborný
poradce společnosti Limagrain Central Europe
Cereals.
44
Abarth jsme do množení vybrali na základě referencí
a doporučení odborného poradce společnosti
Limagrain. Množení hrachů má u nás tradici
a novým odrůdám se nebráníme. Letos pro hrách
připadla výměra 225 ha. Navíc každoročně sejeme
i poloprovozní pokusy s touto plodinou. Příprava
půdy pod hrachy u nás spočívá v naorání na podzim
a na jaře pak srovnání povrchu s nakypřením. Abarth
byl letos v zemi díky suché a teplé zimě už 9. března.
Zaseli jsme ho na dobrém poli, ve dvou plochách 3,5 ha
a 5,8 ha při standardním výsevku 1 MKS.
Během vegetace byly provedeny tyto zásahy:
Herbicid: Escort Nový, postemergentně
(rostliny 3–4 cm)
Insekticidy: Nurelle D (kyjatka hrachová),
2× Proteus (obaleč hrachový, zrnokaz hrachový)
Podpora růstu: Terra-Sorb (1,5 l), Lignohumát (0,4 l)
a Hořká sůl (3 kg).
Stav hrachů byl poznamenán především suchým
počasím. Do sklizně Abarthu jsme sklízeli hrachy
s výnosem od 3 do 3,5 t/ha, což bylo trochu zklamání.
I když byl Abarth nasetý na části katastru, kde spadlo
o 40 mm více srážek, nebyla očekávání o tolik vyšší.
O to příjemnějším překvapením pak byla sklizeň
samotná, která proběhla 17. července - první menší
plocha Abarthu dala 4,1 t/ha a druhá větší plocha
pak dokonce rovných 5 t/ha! Tím se stal Abarth
letos naší nejvýnosnější odrůdou hrachu. Nutno
podotknout, že i v poloprovozních pokusech si vedl
velice dobře - byl sice „až“ 4. v pořadí s výnosem
téměř 5,5 t/ha, ale výnosné odrůdy, které byly zaseté
po obou stranách Abarthu, skončily až na 11. resp.
12. místě s více jak tunovým propadem ve výnosu.
Konečný průměrný výnos hrachů v podniku byl letos
3,35 t/ha.
Vynikající výsledek dosáhli s odrůdou Abarth
také v zemědělském podniku Agro Jaroměř, spol.
s r.o. v okrese Náchod, o čemž informoval našeho
odborného poradce Zdeňka Tomíčka agronom
Ing. Jan Trdlikát.
Agro Jaroměř, spol. s r.o. se sídlem v Rožnově
hospodaří na výměře 1064 ha zemědělské půdy.
Z toho je 890 ha orné půdy a 174 ha trvalých travních
porostů. Společnost se nachází v řepařsko-obilnářské
výrobní oblasti s nadmořskou výškou 280 m n. m.
Žlutosemennou odrůdu Abarth v roce 2014 pěstovali
na ploše 75 ha s rozmezím výnosu 4,8–5,6 t/ha.
Předplodinou byla v obou případech pšenice ozimá,
respektive slamnatá odrůda s tím, že sláma zůstala
na poli. Na padesátihektarovém pozemku „U IV
(Prachárny)” byly aplikovány lihovarnické výpalky
v dávce 2,5 t/ha, následně 1,75 t/ha dolomitického
vápence a provedena orba, která v podniku převažuje.
Hon s názvem Borek (25 ha) byl hnojen digestátem,
následně PRP SOL v dávce 2 q/ha a provedena
minimalizace.
Abarth byl zasetý 11. března, což je pro tuto lokalitu
velmi časný termín, s výsevkem 335 kg/ha nemořeného
osiva. Agronom dává důraz na dostatečnou jarní
přípravu a správnou hloubku setí. V praxi toto
znamenalo pozemek smykovat, opakovaně přejet
kompaktorem a nasetí hrášku do hloubky 7 cm.
Dalším technologickým momentem je nahrazení
startovací dávky dusíku inokulací osiva hrachu
přípravkem Nitrazon. Za vegetace byl použit
jednou herbicid v postemergentní aplikaci, dvakrát
insekticidní clona a v období květu jeden fungicid
proti houbovým chorobám hrachu. Pro smazání
herbicidního stresu, posílení odolnosti poléhání
a navýšení výnosu použil Ing. Trdlikát pomocný
rostlinný přípravek Lexin v dávce 0,25 l/ha. Tři
týdny před sklizní byla provedena aplikace přípravku
s antitranspiračním účinkem na bázi pinolenu. Sklizeň
Abarthu proběhla 23. července při vlhkosti semene
16 %. Velmi důležité je poznamenat, že porost se
sklízel ve výborném stavu nastojato.
Průměrný výnos 5,25 t/ha je opravdu velkým
úspěchem.
ječmen
pšenice
tritikale
oves
len
hrách
a ba r th
Pěstování
 agrotechnika vychází z obecných zásad pěstování semi-leafless typů hrachu
 poloraná odrůda vhodná do řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti,
nejvhodnější jsou středně těžké půdy s dobrou úrodností
půdy s pH 6–7 pro správnou funkci hlízkových bakterií, dobrou fixaci dusíku a využití živin
 hrách není náročný na předplodinu, obvykle se zařazuje mezi dvě obilniny,
velmi vhodná je okopanina
 kvalitní urovnání půdy je předpokladem pro úspěšnou sklizeň
kypření do hloubky 6–8 cm
 setí co nejdříve jakmile to počasí a stav půdy dovolí
doporučený výsevek 0,9–1,1 MKS na hektar
hloubka setí 5–7 cm
válení nejlépe rýhovanými válci
 zapravení fosforečných a draselných hnojiv nejlépe na podzim,
dávku stanovit dle bilance sklizní odčerpaných živin,
orientačně lze doporučit 60–100 kg P2O5 a 100–150 kg K 2O na hektar
 hnojení dusíkem není potřebné, hrách ho čerpá převážně ze vzduchu
prostřednictvím hlízkových bakterií, pouze pro začátek růstu lze použít
startovací dávku do 30 kg N/ha dle předplodiny
 udržení pozemku v bezplevelném stavu vhodnou herbicidní ochranou
 věnování pozornosti ochraně proti chorobám a škůdcům
 pro zachování kvality semene sklízet při vyšší vlhkosti (20–16 %),
při nižší vlhkosti dochází k poškozování semen a ke ztrátám výdrolem
Právně chráněná odrůda
Držitel šlechtitelských práv: Limagrain Europe S.A.
Registrace: ČR 2012, Německo, Francie, Kanada
45
Download

ABARTH