FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı
MUKAVEMET-I [MMÜ 233 (2834)]
Kodu
Yarıyıl
MMÜ 233
Bölüm/A.B.D.
III
Kredisi
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
AKTS
Kredisi
3
4
Makine Mühendisliği/Mekanik
Dersin Türü
ZORUNLU
Dersin Önkoşulu
-
Dersin Mesleki
Bileşen Katkısı, %
Temel Bilim
-
Temel
Mühendislik
100
Ders
Uygulama
Laboratuar
3
0
0
Mühendislik
Tasarımı
-
İnsan ve Toplum Bilimi
-
Dersin İçeriği
Mukavemetin prensipleri, normal kuvvet-kesme kuvveti-moment diyagramları, iki ve üç
ekseli gerilme hali, şekil değiştirme, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları.
Dersin Amacı
Mühendislik problemlerini boyutlandırmak, kuvvet-denge, gerilme-şekil değişimi
problemlerini çözmek ve yorumlamak.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
No
Ders Çıktıları
DÇ1 Mukavemetin temel prensiplerini anlama
DÇ 2
Normal kuvvet-Kesme kuvveti ve Moment
diyagramlarını hesaplayabilme
Program çıktıları ile
ilişkisi
A,E
A, E
DÇ 3 İki ve üç boyutlu gerilme problemlerini analiz edebilme
A, E
DÇ 4 Katı cisimlerin mekanik özelliklerini tanıma
A,E
DÇ 5
İki ve üç boyutlu şekil değiştirme problemlerini analiz
edebilme
DÇ 6 Gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını kullanabilme
DÇ 7
DÇ 8
1
A, E
A, E
Ders Kitabı
M.H. OMURTAG, Mukavemet-I, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007.
Diğer Kaynaklar
Mustafa İNAN, Cisimlerin Mukavemeti, İ.T.Ü. Vakfı, 1988, Yayın No: 25.
Hilmi İLERİ, Grafostatik ve Mukavemet, Birsen Kitabevi Yayınları, 1976.
Egor P. PAPOV, Çeviri Hilmi DEMİRAY, Mukavemet, Çağlayan Kitabevi.
İlhan KAYAN, Cisimlerin Mukavemeti, İ.T.Ü. Yayınları, 1983, İstanbul.
Norman E. DOWLING, Mechanichal of Behaviour of Materials, Prentice Hall, New
Jersey, 1993
Ödevler ve
Projeler
Dönem boyunca 1 adet ödev verilecektir ve 1 adet kısa sınav yapılacaktır.
Laboratuar
Uygulamaları
Yok
Bilgisayar
Kullanımı
-
Diğer
Uygulamalar
Yok
Adedi
Değerlendirmedeki katkısı
Yıl İçi Sınavları
1
40
Kısa Sınavlar
1
Ödevler
1
Projeler
-
Öğretim Üyesinin tercihine
bırakılmıştır.
Öğretim Üyesinin tercihine
bırakılmıştır.
-
Dönem Ödevi/Projesi
-
-
Laboratuar uygulaması
-
-
Diğer Uygulamalar
-
-
Final Sınavı
1
60
Faaliyetler
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
2
DERS PLANI
Dersin çıktıları ile ilişkisi
Hafta
1
Konular
2
Mukavemetin Dayandığı Temeller
3
Çubuk Mukavemetinin Esasları, İç ve Dış Kuvvetler
4
Kesit Tesirleri
5
Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları
6
Kesim Metodu ve Alan Metodu ile İlgili Problemlerin Çözümleri
7
Alan Metodu ile NTM Diyagramlarının Örneklerle Çözümü
8
ARASINAV
9
Gerilme Analizi ve Bir Eksenli Gerilme Formülasyonları
10
İki Eksenli Gerilme Analizi ve Grafik Olarak Problemleri Çözme
Yöntemleri
Konu ile ilgili bilim dalları, Mukavemetin Açımları ve Tarihçe
DÇ1
DÇ1
DÇ2
DÇ2
11
Üç Eksenli Gerilme Analizi ve Örneklemeler
12
Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri
13
Şekil Değiştirme ve Gerilme Şekil Değiştirme Bağıntıları
14
Şekil Değiştirme Enerjisi
DÇ2
DÇ2
DÇ2
DÇ3
DÇ3
DÇ3
DÇ4
DÇ5
DÇ6
3
Dersin Makine Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Program Çıktıları
A
B
C
D
E
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında
yeterli bilgi birikimi; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulama becerisi.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma,
veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar
altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu
amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;
bireysel çalışma becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve
çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve
uygulama becerisi.
F
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
G
Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil
bilgisi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre
ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki
uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir
kalkınma hakkında farkındalık.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir
şekilde kullanma becerisi.
H
I
J
K
4
Katkı Seviyesi
Tam Kısmi
●
○
Download

Mukavemet-1 - Portal - Fırat Üniversitesi