KTÜ
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
(FARABİ HASTANESİ)
İDARİ PERSONEL PERFORMANS ÖLÇME KRİTERLERİ
Kriterler

Kullandığı yıllık ve mazeret izinleri ile aldığı raporların toplamı.

Teknolojik gelişmelere alışma ve gelişmeleri uygulama kabiliyeti.

Sorumluluk duygusu (Görev ve yetki alanına giren işleri kendiliğinden, zamanında ve doğru
yapma, takip edip sonuçlandırma alışkanlığı).
Görevine bağlılığı, iş heyecanı, sosyal ilişkileri.



Performansını yükseltmek amacıyla katıldığı hizmet içi eğitim sayısı ve eğitimlerin yaptığı işe
yansıması.
Planlama, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti.

Hazırladığı hatalı evrak ya da yaptığı hatalı iş sayısı, kurumu etkileme oranı.

Görevde yükselme, personel yetiştirme ve değerlendirmedeki başarısı.

Mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti.

İntizam ve dikkati.

Birimin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede gösterdiği gayret, kendisinden alınan verim.


Tarafsızlığı (Görevini yerine getirirken dil, ırk, cins, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, meshep
ayrılıklarından etkilenmeme).
Hakkında yapılan olumlu ya da olumsuz eleştiriler, yazılı sözlü şikayetler.

Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı.

Disipline ve mesaiye riayeti.

Kurumun araç gerecini ve menfaatlerini korumada gösterdiği hassasiyet.

Görev yetki alanına giren işleri kendiliğinden, zamanında ve doğru yapma yeteneği.

Sadakat ve gizliliğe riayeti.

İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı.

Değişen şartlara göre işi sonuçlandırma başarısı ve gösterdiği çaba.

Etik kurallara uyması.

Hassas ve riskli görevlere karşı bilgisi, gösterdiği çaba.

Temsil ve müzakere kabiliyeti.

Örnek sayılabilecek davranışları.

Kurumun web sitesinde sorumluluk alanına giren sayfaların güncellenmesi çalışmalarına katkısı.

İnsan haklarına saygısı (İnsanların kişiliğine ve haklarına saygı gösterme, hiç kimseye insanlık
onuruyla bağdaşmayan muamelede bulunmama).
Download

13. İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri