Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
Anotace vzdělávacího programu
SOCIÁLNÍ PRÁCE
OBSAH
1
POVINNÉ MODULY .................................................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
Filozofie a etika ........................................................................................................ 2
Sociologické teorie .................................................................................................... 2
Metody sociálního výzkumu ....................................................................................... 3
Základy ekonomiky ................................................................................................... 3
Ekonomika neziskových organizací .............................................................................. 4
Tělesná výchova I ..................................................................................................... 4
Zdravotní tělesná výchova ......................................................................................... 5
Odborná korespondence ............................................................................................ 5
Hlavní cizí jazyk – anglický ........................................................................................ 5
Hlavní cizí jazyk – německý ....................................................................................... 6
Kultura osobního projevu ........................................................................................... 7
Informační a komunikační technologie ......................................................................... 8
Základy speciální pedagogiky ..................................................................................... 8
Teorie a metody sociální práce ................................................................................... 9
Sociální politika ........................................................................................................ 9
Úvod do právní teorie a praxe ................................................................................... 11
Právní teorie a praxe ................................................................................................ 11
Psychologické teorie................................................................................................. 12
Psychosociální výcvik ............................................................................................... 13
Zdraví a nemoc ....................................................................................................... 14
Sociální patologie .................................................................................................... 14
Problematika etnických a menšinových skupin............................................................. 15
Supervize odborné praxe .......................................................................................... 15
Orientace v sociální síti............................................................................................. 16
Odborný seminář ..................................................................................................... 17
Odborná praxe průběžná .......................................................................................... 17
Odborná praxe souvislá ............................................................................................ 19
Kurz ochrany člověka za mimořádných situací ............................................................. 19
2
POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY .................................................................................. 21
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Sociální práce s rodinou a dětmi ................................................................................ 21
Sociální práce se seniory .......................................................................................... 22
Management v sociální práci ..................................................................................... 23
Sociální práce s delikventy ........................................................................................ 23
Sociální práce s jedinci se zdravotním postižením ........................................................ 24
3
VOLITELNÉ MODULY ................................................................................................ 25
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Arteterapie ............................................................................................................. 25
Umění pomáhat ....................................................................................................... 25
Tělesná výchova II .................................................................................................. 26
Další cizí jazyk – anglický ......................................................................................... 26
Další cizí jazyk – německý ........................................................................................ 27
Další cizí jazyk – ruský ............................................................................................. 28
Konverzace v hlavním cizím jazyce - anglický jazyk ..................................................... 28
Konverzace v hlavním cizím jazyce - německý jazyk .................................................... 29
Muzikoterapie ......................................................................................................... 29
Tvorba odborného textu ........................................................................................... 29
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
1
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
POVINNÉ MODULY
1.1
Filozofie a etika
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Filozofie a etika
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
FET-A-1Z1L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul filozofie a etika se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a cvičení. Studentům je
skrze základy filozofického myšlení zprostředkován hlubší základ sociální práce ve smyslu vztahu
člověka ke světu a druhým lidem. Studenti jsou seznámeni s filozofickými tématy, které se
vztahují k teorii a výkonu povolání pomáhajících profesí. Jedním ze stěžejních cílů výuky je přivést
studenta k hlubší reflexi vlastních životních postojů na základě osvojených poznatků. Etika, je
úvodem do etiky jako filozofické disciplíny a zároveň je rozšířena o profesní rozměr. Student získá
kritický náhled na specifika etiky v sociální práci se zaměřením na klienta, prostředí sociální práce
a sociální pracovníky samotné. Cílem výuky je vést studenta k rozeznání etických dilemat
v sociální praxi a hledat dostatečně odůvodněné cesty k jejich řešení.
OBSAH MODULU
Předmět filozofie – hlavní směry filozofického tázání; Postavení filozofie v systému věd; Filozofie
a náboženství; Filozofie a ideologie; Filozofie bytí - metafyzika: Celek a přesah; Bytí a jsoucno;
Postavení člověka vůči jsoucnu, prožitek jsoucího; Filozofie Já: Filozofický problém poznání;
Empirismus, racionalismus, I. Kant; Fenomenologie E. Husserla, existencialismus; Filozofie jazyka
jako nástroje popisu skutečnosti; Logika a teorie vědy: Základní logické pojmy; Výroková logika;
Definice vědy, vědecká teorie; Indukce, dedukce, hypotéza, verifikace; Filozofická antropologie:
Vztah člověka ke světu; Podstata člověka – problém těla a duše, pojem osoby; Člověk
a dějinnost, čas a konečnost lidské existence; Jednání a svoboda; Transcendence a náboženství;
Politická filozofie: Autorita a legitimita státní moci; Demokracie a totalitarismus; Rovnost
a diskriminace; Lidská práva a sociální spravedlnost; Úvod do etiky: Základní pojmy související
s etikou; Hlavní etické teorie; Sociální etika; Profesní etika: Profesní etické kodexy, Etický kodex
sociálních pracovníků České republiky; Lidská práva jako východisko a kritérium pro eticky
správné jednání; Osobnostní předpoklady pro výkon pomáhajících profesí; Zkušenost – základ
etické kompetence; Role hodnot v etice sociální práce; Pomáhající profese a náboženství: Pojem
víry; Církve, náboženské společnosti, ekumenismus; Vztah kultury a náboženství; Náboženství
a sociální práce.
1.2
Sociologické teorie
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Sociologické teorie
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SOT-A-1Z1L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociologické teorie se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Studentům je
zprostředkován přehled sociologického myšlení, orientace v základních sociologických kategoriích
a vztazích mezi nimi. Cílem je naučit studenty reflektovat důležité a závažné společenské jevy
a problémy a získané poznatky využít při řešení problémů sociální praxe.
OBSAH MODULU
Úvod do sociologie: Předmět sociologie, postavení sociologie v rámci věd; Vývoj oboru –
zakládající osobnosti, hlavní sociologické školy; Vývoj společnosti a vlivy prostředí; Demografické
a ekologické problémy současného světa; Společnost a člověk: Kultura, její typy a vzorce;
Hodnotové normativní systémy společnosti; Subkultury; Masová kultura; Socializace z pohledu
2
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
sociologie: Rodina, škola, média jako socializační činitelé; Specifika socializace u jednotlivých
věkových skupin (děti, mládež, dospělí, senioři); Socializace a sociální kontrola; Resocializace;
Sociální stratifikace: Stratifikační systémy; Sociální mobilita; Rasy a etnika; Gender problematika:
Gender, pohlaví a sexualita; Ženy a sociální stratifikace; Ženy na trhu práce; Zaměstnaná žena
a rodina; Politická participace žen; Ženy ve vzdělávacím systému; Sociologie rodiny: Proměny
rodiny od tradičních k postmoderní společnosti; Faktory založení rodiny; Rodičovství; Rozvod,
rozvodovost a opakovaná manželství; Specifika české rodiny; Funkční a dysfunkční rodina;
Moderní organizace: Teorie organizací; Byrokracie; Svět práce, nezaměstnanost; Moc politická
a ekonomická: Moc a autorita; Postoje k výkonu moci; Politický systém, politické strany
a vůdcové; Veřejné mínění; Politické konflikty, válka; Normální a patologické jevy ve společnosti:
Deviace a sociální kontrola; Funkce sociálních deviací; Teorie sociálních deviací; Prevence
sociálních deviací.
1.3
Metody sociálního výzkumu
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Metody sociálního výzkumu
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
MSV-A-2Z2L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul metody sociálního výzkumu se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Studenti jsou
seznámeni s principy a účely kvantitativního a kvalitativního výzkumu a jejich výzkumnými
technikami. Cílem výuky je, aby studenti získali schopnost samostatně zpracovávat vyhledaná
nebo získaná sociální data s použitím statistických i nestatistických metod, a takto získané
výsledky následně interpretovali.
OBSAH MODULU
Sociální a sociálně psychologické jevy a jejich zvláštnosti ve výzkumu; Typy sociálních a sociálně
psychologických výzkumů; Východiska metodologie sociálních věd; Kvantitativní výzkum:
Základní znaky kvantitativního výzkumu; Typy proměnných v kvantitativním výzkumu; Typy
výzkumných projektů; Metody získávání dat v kvantitativním výzkumu: Dotazování; Pozorování;
Obsahová analýza; Měření a kvantifikace v sociálním výzkumu: Podstata a úrovně měření;
Statistické metody v sociálním výzkumu; Grafická prezentace dat; Kvalitativní výzkum: Základní
přístupy; Kritéria validity v kvalitativním výzkumu; Metody výběru výzkumného souboru
v kvalitativním výzkumu; Metody získávání dat v kvalitativním výzkumu: Kvalitativní dotazování;
Pozorování; Dokumenty a fyzická data; Metody vyhodnocování a interpretace kvalitativních dat:
Analýza dat případové studie; Zakotvená teorie; Fenomenologická interpretace; Výzkumná
zpráva; Etika výzkumu v sociálních vědách.
1.4
Základy ekonomiky
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Základy ekonomiky
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
32 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ZAE-A-1Z
2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul základy ekonomiky se vyučuje v jednom období formou přednášek. Cílem je vytváření
základů pro pochopení ekonomických jevů a souvislostí v rámci národní a světové ekonomiky.
Absolventi tohoto modulu získají základní přehled o tržním systému, subjektech působících v
tržním mechanismu, jsou vedeni k porozumění obsahu základních ukazatelů úrovně ekonomiky
a úlohy státu v tržní ekonomice. Modul základy ekonomiky věnuje značnou pozornost využití
metody výukových příkladů, které činí ekonomiku méně abstraktní a snáze přístupnou i pro
začátečníky.
3
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
OBSAH MODULU
Základní pojmy: Ekonomie, ekonomika, potřeby, statky, služby; Trh, tržní mechanismus,
konkurence; Výrobní faktory; Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty: Fyzické a právnické
osoby, podnikatel, zaměstnanec; Systémový přístup; Majetek; Právní formy podnikání; Podnik,
znaky, druhy; Obchodní rejstřík; Založení a vznik podniku; Zrušení a zánik podniku; Hospodaření:
Náklady; Výnosy; Hospodářský výsledek; Národní hospodářství: Vývoj, ukazatelé, vliv EU; Státní
rozpočet; Hospodářská politika; Daňová soustava.
1.5
Ekonomika neziskových organizací
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Ekonomika neziskových organizací
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
24 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ENO-A-1L
2
ÚČINNOST:
ZAE-A-1Z
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul se vyučuje v jednom období formou přednášek. Jeho posláním je v návaznosti na modul
základy ekonomiky seznámit studenty s rozdělením národního hospodářství, naučit je chápat
postavení a význam neziskového sektoru a zhodnotit postavení neziskové organizace v tomto
prostředí.
OBSAH MODULU
Prostor pro působení neziskových organizací: Členění národního hospodářství; Úloha neziskových
organizací ve společnosti; Oblasti působení neziskových organizací; Základy teorie a typologie
neziskových organizací: Opodstatnění existence; Historie neziskového sektoru; Charakteristické
znaky; Typické právní formy neziskových organizací v ČR; Financování neziskových organizací:
Zdroje financování; Fundraising, zásady, techniky; Hospodaření; Projekty v neziskové organizaci:
Projektové řízení.
1.6
Tělesná výchova I
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Tělesná výchova I
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
28 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
TEV-A-1Z1L
1+1
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul tělesná výchova se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Tělesná výchova navazuje na
středoškolskou tělesnou výchovu volitelnými sporty a současně se zabývá první pomocí při
poranění. Studenti jsou vedeni k pravidelnému a celoživotnímu provádění pohybových aktivit.
OBSAH MODULU
Zásady bezpečného cvičení; Hygienické návyky, sportovní oblečení a obuv; Pohybová aktivita druhy, objem, měření; Zásady zdravého životního stylu; Energetická hodnota chůze
a vytrvalostního běhu; Sportovní hry: Fotbal; Freesbee; Softbal; Basketbal; Volejbal; Stolní tenis;
Badminton; Soft tenis; Flórbal; Lanové hry - přeskoky, přetahování; Netradiční pohybové aktivity:
Lanový park; Plavání; Bruslení; Kondiční kulturistika; Aerobic; Step aerobic; Základy první
pomoci: Neodkladná resuscitace – umělé dýchání; Nepřímá srdeční masáž; Trojitý manévr,
stabilizovaná poloha; Šok, protišoková opatření; Krvácení; První pomoc při zlomeninách; První
pomoc při tepelných poraněních; První pomoc při hromadném poranění.
4
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
1.7
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
Zdravotní tělesná výchova
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Zdravotní tělesná výchova
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
28
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ZTV-A-1Z1L
1+1
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul zdravotní tělesná výchova se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Zaměřuje se na
informace vedoucí k pochopení významu manipulace s pohybovým zatížením na rozvoj zdravotně
orientované zdatnosti populace. Cílem modulu je základní vzdělání v oblasti odstraňování
svalových disbalancí a korekcí zdravotních oslabení pohybem s využitím vyrovnávacích,
relaxačních a kondičních cvičení.
OBSAH MODULU
Bezpečnost, hygiena; Zásady bezpečného cvičení; Správné držení těla; Zdravotní tělesná výchova
se zaměřením na oslabení pohybového aparátu: Strečink a kompenzační cvičení; Zvětšená hrudní
kyfóza; Plochá záda a zvětšená bederní lordóza; Doplňkové pohybové aktivity: Plavání;
Kalanetika; Zdravotní tělesná výchova: Skolióza; Vybočené kolenní klouby; Ploché nohy;
Relaxační a dýchací cvičení: Jóga, tai-tchi; Posilování pohybového aparátu pomocí náčiní
a posilovacích přístrojů (fit-ball, švihadla, atd.); Doplňkové pohybové aktivity: Kalanetika;
Plavání.
1.8
Odborná korespondence
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Odborná korespondence
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
OKO-A-1Z1L
2+1
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul odborná korespondence se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášky a cvičení. Učební
náplň předpokládá nezbytnost práce s různými druhy písemností. Cílem je znalost normy psaní
písemností na PC, aplikace znalostí a dovedností v konkrétní pracovní situaci do korespondenční
podoby. Modul čerpá ze znalostí českého jazyka a komunikačních dovedností v rozsahu
vymezeném RVP středních škol, ale opírá se i o vědomosti získané v jiných modulech. Vede
k navazování kontaktů s profesní sférou a širokou veřejností, ke kultivovanému písemnému
projevu. Osvojené znalosti a dovednosti student průběžně procvičuje a snaží se sestavit
písemnost bezchybnou po stránce obsahové, formální, jazykové i stylistické. Praktická výuka
směřuje k pohotovému, samostatnému, tvořivému a profesionálnímu vyřešení komunikační
situace.
OBSAH MODULU
Norma ČSN 01 6910: Grafická úprava textu; Druhy písemností, obálky, psaní adres; Tvorba
úředního (obchodního) dopisu; Vybrané písemnosti v hospodářském styku; Úřední dopisy
osobního charakteru: Dopisy fyzických osob právnickým osobám; Dopisy soukromého charakteru
(žádost, stížnost); Osobní dopisy vedoucích pracovníků; Personální písemnosti: Písemnosti při
vzniku pracovního poměru; Personální písemnosti; Písemnosti při ukončení pracovního poměru;
Interní písemnosti; Právní písemnosti; Písemnosti sociálně právního charakteru.
1.9
Hlavní cizí jazyk – anglický
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Anglický jazyk
246 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ANJ-A-1Z3L
3+2+3+2+4+2
5
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
75-41-N/01
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
znalost anglického jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol
(úroveň B1)
PŘEDPOKLADY:
ÚČINNOST:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul anglický jazyk se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Pojetí modulu vychází ze
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je zaměřeno na osvojení potřebných
komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni B2. Modul je zaměřen na
systematické rozvíjení komunikativních dovedností zahrnujících dovednosti perceptivní
(porozumění čtenému textu i vyslechnutému projevu) i dovednosti produktivní (samostatné ústní
a písemné vyjadřování). Ve spirále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané během
předchozího studia anglického jazyka. Důraz je rovněž kladen na osvojování jazykových
prostředků odborného stylu a odborné slovní zásoby, a dále na nácvik a upevňování dovedností
potřebných pro efektivní samostatné studium anglického jazyka. Je požadován tvořivý přístup
k řešení problémových úkolů, uplatňují se moderní postupy a metody výuky včetně využití IT.
Tematické okruhy jsou zaměřeny na potřeby absolventů v různých oblastech sociální práce
a využívají odborných znalostí studentů získaných v rámci odborných modulů.
OBSAH MODULU
Gramatika
Přítomný čas, prosté a průběhové tvary, tvoření otázky; Minulý čas, prosté a průběhové tvary
v minulém čase, tvoření otázky; Předpřítomný čas, prosté a průběhové tvary, minulý č. x
předpřítomný čas; Trpný rod; Vyjádření budoucnosti; I used to; Modální slovesa I; There is/there
are (tvary přítomného, budoucího, minulého a předpřítomného č.); Otázky zjišťovací a doplňovací,
otázka na podmět a na předmět; Nepřímá řeč; Vyjádření účelu; Zájmena, přivlastňovací pád;
Člen určitý a neurčitý, použití členu; Počitatelnost, nepočitatelnost; Přehled zájmen; Přídavná
jména a jejich stupňování; Příslovce (odvozená příslovce, stupňování); Pořádek slov v anglické
větě; Předložky; Frázová slovesa; Typy vedlejších vět, spojky; Vedlejší věty časové; Vedlejší věty
podmínkové; Vedlejší věty vztažné; Modální slovesa II (s minulým infinitivem); Infinitivní vazby
(vazba předmětu s infinitivem, vazba podmětu s infinitivem); Gerundium; Have st. done; I´d
rather, I´d better; Be/get used to something; Tázací dovětky. So do I/Neither do I; Souhrnné
opakování gramatických jevů.
Tematické okruhy
Prezentace v anglickém jazyce (teoretická příprava, video kurz); Rodina a společnost;
Problematika současného světa (sociální problémy, životní prostředí); Systém zdravotní péče,
zdravý životní styl; Zneužívání návykových látek; Syndrom týraného a zneužívaného dítěte;
Náhradní péče o dítě; Duševní zdraví a syndrom vyhoření; Kriminalita, příčiny a důsledky; Násilí
a jeho formy; Evropská unie; Migrace, azylová politika; Systém sociálního zabezpečení; Obchodní
korespondence; Příprava na práci sociálního pracovníka (praxe v institucích sociální pomoci);
Charita, oblasti činnosti; Sociálně vyloučené skupiny obyvatel; Sociální práce s lidmi s postižením;
Metody sociální práce; Sociální práce, morální kodex sociálního pracovníka; Souhrnné opakování
jednotlivých témat; Shromáždění odborné slovní zásoby pro komunikaci v oboru; Příprava
a předvedení prezentací na zadaná témata v programu Powerpoint.
1.10
Hlavní cizí jazyk – německý
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Německý jazyk
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
znalost německého jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol (úroveň
B1)
PŘEDPOKLADY:
246 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
NEJ-A-1Z3L
3+2+3+2+4+2
ÚČINNOST:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul německý jazyk se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Pojetí modulu vychází ze
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je zaměřeno na osvojení potřebných
komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni B2. Modul je zaměřen na
systematické rozvíjení komunikativních dovedností zahrnujících dovednosti perceptivní
(porozumění čtenému textu i vyslechnutému projevu) i dovednosti produktivní (samostatné ústní
6
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
a písemné vyjadřování). Ve spirále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané během
předchozího studia německého jazyka. Důraz je rovněž kladen na osvojování jazykových
prostředků odborného stylu a odborné slovní zásoby, a dále na nácvik a upevňování dovedností
potřebných pro efektivní samostatné studium německého jazyka. Je požadován tvořivý přístup
k řešení problémových úkolů, uplatňují se moderní postupy a metody výuky včetně využití IT.
Tematické okruhy jsou zaměřeny na potřeby absolventů v různých oblastech sociální práce
a využívají odborných znalostí studentů získaných v rámci odborných modulů.
OBSAH MODULU
Gramatika
Perfektum a préteritum silných sloves a sloves smíšenýchInfinitiv s zu; Trpný rod (všechny časy);
Stupňování přídavných jmen a příslovcí; Zvratná slovesa; Časové věty; Vyjádření podmínky;
Konjunktiv trpného rodu; Infinitivní věty; Přirovnávací věty; Větný rámec a jeho porušování;
Příčestí minulé a přítomné; Význam
způsobových sloves; Slovesa s předponami;
Plusquamperfektum; Přívlastková vazba; Spojky souřadné a podřadné; Předložky; Přípustkové
věty; Infinitiv s zu, infinitiv minulý; Účelové věty a možnost jejich zkracování; Rekce sloves,
podstatných a přídavných jmen; Vztažné věty; Slovosled a větný rámec; Slovesné vazby; Trpný
rod; Konjunktiv.
Tematické okruhy
Prezentace v německém jazyce (teoretická příprava, video kurz); Rodina a společnost;
Problematika současného světa (sociální problémy, životní prostředí); Problematika seniorů;
Postavení žen ve společnosti; Svět práce; Vývojové etapy života; Formování a struktura
osobnosti; Systém zdravotní péče, zdravý životní styl; Zneužívání návykových látek; Syndrom
týraného a zneužívaného dítěte; Náhradní péče o dítě; Duševní zdraví a syndrom vyhoření;
Kriminalita, příčiny a důsledky; Násilí a jeho formy; Evropská unie; Migrace, azylová politika;
Systém sociálního zabezpečení; Obchodní korespondence; Příprava na práci sociálního pracovníka
(praxe v institucích sociální pomoci); Charita, oblasti činnosti; Sociálně vyloučené skupiny
obyvatel; Sociální práce s lidmi s postižením; Metody sociální práce; Sociální práce, morální kodex
sociálního pracovníka; Souhrnné opakování jednotlivých témat; Shromáždění odborné slovní
zásoby pro komunikaci v oboru; Příprava a předvedení prezentací na zadaná témata v programu
Powerpoint.
1.11
Kultura osobního projevu
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Kultura osobního projevu
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
KOP-A-1Z1L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul kultura osobního projevu se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Předpokládá
komunikativní dovednosti v rozsahu vymezeném RVP středních škol a individuální estetické,
kulturní a společenské zkušenosti. Využívá poznatků
filozofie, etiky, psychologie aj.
společenských věd. Vede k pochopení podstaty, norem a významu společenské kultury, usiluje
o upevnění etických principů a rozvinutí estetického cítění. Praktická výuka kultivuje jazykový
projev, dbá na odpovídající mimoslovní komunikaci, seznamuje s technikami aktivního
naslouchání, vychovává ke kultuře společenského styku a k péči o životní prostředí. Modul cíleně
vede ke kultivaci osobního projevu a dává prostor ověřit si umění jednat s lidmi.
OBSAH MODULU
Funkce a obsah modulu: Kultura osobního projevu v praxi sociálního pracovníka; Kulturnost
osobního projevu a úspěšnost člověka; Studijní literatura; Společenská kultura: Principy a normy
kulturního chování; Společenské tradice; Společenská výchova; Kultura osobního projevu;
Sociální komunikace: Základní vyjadřovací prostředky; Aspekty sociálního styku; Neverbální
sociální komunikace; Druhy mimoslovního sdělení; Využití poznatků k objevování sebe sama;
Kultura ústního vyjadřování: Jazyková kultura; Zvuková stránka mluveného projevu; Paraverbální
signály; Řečová etiketa; Monologická forma; Dialogická forma; Umění naslouchat: Kvality dobrého
posluchače; Komunikační bariéry; Člověk mezi lidmi: Kultura společenského styku; Pravidla
7
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
etikety; Kulturní odlišnosti; Uplatňování pravidel: Společenské a kulturní akce; Chování na ulici
a v dopravních prostředcích; Chování na pracovišti; Kultura těla a oblékání: Pravidla osobní
hygieny; Oblékání a péče o zevnějšek; Kultura stolování a stolničení: Národní tradice a zvyklosti;
Pravidla stolování při různých příležitostech; Člověk a prostředí: Estetické, ekologické a jiné
požadavky; Životní prostředí; Pracovní prostředí.
1.12
Informační a komunikační technologie
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Informační a komunikační technologie
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ICT-A-1Z1L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul informační a komunikační technologie se vyučuje ve dvou obdobích ve formě praktických
cvičení. Učební náplň modulu navazuje na znalosti a vědomosti informačních technologií
vyučovaných na středních školách. Studenti si procvičí komunikaci uživatele s operačním
systémem a sítí. Získají praktické dovednosti při práci s programovým balíkem Office. Cílem
modulu je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby studenti byli schopni samostatně
vytvořit prezentace, vícestránkový dokument se všemi náležitostmi a využívat tabulkový procesor
ke zpracování hodnot průzkumů a statistických vyhodnocení. V jednotlivých cvičeních modul
rozvíjí a prohlubuje znalosti ze střední školy tak, aby byly v souladu s požadavky aktuální verze
sylabu ECDL. To studenti prokazují v každém studijním období formou zpracování seminárních
prací. Na modul navazuje povinný modul odborná korespondence a volitelný modul tvorba
odborného textu.
OBSAH MODULU
Seznámení s obsluhou školní sítě: Specifika školní sítě a pravidla práce se školní sítí; Obsluha OS
Windows a jejich základní nastavení uživatelem: Operace se soubory a složkami; Nadstavbové
programy OS; Komprese dat; Prezentace: Zásady tvorby presentací; Úprava rastrové grafiky;
Návrh a vhodná volba animací; Práce se zvukem a multimediálními soubory; Textový editor:
Prověření znalostí a dovedností ze střední školy a jejich doplnění; Využití stylů; Práce se
šablonami; Vkládání grafiky do textového souboru a tvorba schémat; Vysvětlení komplexnějších
úloh (hromadná korespondence, automatické seznamy a rejstříky); Tabulkový procesor: Tvorba
tabulek a jejich grafická úprava, formátování buněk; Vytváření vzorců, užití funkcí; Vytváření
grafů; Provázání dat mezi presentací, tabulkovým a textovým procesorem: Řešení komplexních
úloh s užitím všech jmenovaných aplikací; Vyhledávání a stahování informací na internetu:
Posouzení relevance zdrojů, ověření informací; Zpracování získaných textových a obrazových
informací pro tisk.
1.13
Základy speciální pedagogiky
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Základy speciální pedagogiky
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ZSP-A-2Z2L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul základy speciální pedagogiky se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek
a interaktivních cvičení. Modul seznamuje se základními termíny oboru, přibližuje problematiku
osob s různými typy postižení. Cílem je poskytnout nové informace a zařadit je do ucelené
struktury problematiky oboru sociální práce, rozšířit poznatky o příbuzném oboru, prohloubit
orientaci ve specifické problematice přístupu k lidem se specifickými potřebami. Výstupem modulu
je kompetence studenta přistupovat ke klientům s postižením efektivně a používat adekvátní
prostředky komunikace.
8
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
75-41-N/01
OBSAH MODULU
Pedagogika a její disciplíny: Výchova, učení a edukační proces; Tendence, principy a zásady ve
výchově a vzdělávání; Aktuální problémy pedagogiky; Speciální pedagogika: Dělení oboru-pedie,
metody speciální pedagogiky; Historie péče o jedince s postižením; Defekt, defektivita; Příčiny
vzniku defektů a jejich dělení; Psychopedie: Stupně mentální retardace; Downův syndrom;
Autismus; Rettův a Angelmanův syndrom; Etopedie: Poruchy chování, citová deprivace; Agresivní
poruchy chování; Etopedická prevence; Charakteristika etopedických zařízení; Somatopedie:
Vrozená postižení; Získaná postižení; Kombinovaná postižení; Logopedie: Přehled řečových vad;
Možnosti nápravy řečových vad; Surdopedie: Přehled sluchových vad; Neslyšící mezi námi;
Hluchoslepota; Optopedie: Typy zrakových vad; Nevidomý mezi námi; Specifické poruchy učení:
Specifické poruchy učení a specifické potřeby; Nadané děti a problematika jejich edukace;
Aktuality oboru.
1.14
Teorie a metody sociální práce
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Teorie a metody sociální práce
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
162 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
TMS-A-2Z3L
3+2+3+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul teorie a metody sociální práce se vyučuje ve čtyřech obdobích formou přednášek a cvičení.
Teorie a metody sociální práce jsou jedním z hlavních pilířů vzdělávání sociální práce. Absolvent
vzdělávání by měl dosáhnout teoretické i praktické průpravy v individuálních metodách
a přístupech sociální práce. Teorie a metody sociální práce využívají praktické poznatky studentů
získané na pracovištích při výkonu jejich odborné praxe a v přímém kontaktu s klienty –
především pak rozvoj komunikace, orientace v sociální situaci, plánování, intervence s klientem,
krizová intervence, efektivní vedení dokumentace, apod. Současně tento modul vytváří vzájemné
mezipředmětové vztahy s moduly, jako jsou např. sociální politika, právní teorie a praxe, základy
speciální pedagogiky, psychologické teorie, umění pomáhat či orientace v sociální síti. V průběhu
celého vzdělávání se student učí identifikovat se s profesí sociální práce, znát její etické principy
hranice a specifika. Cílem modulu teorie a metody sociální je, aby student získal přehled o vývoji
sociální práce, přijal hodnoty sociální práce, osvojil si základní etické principy sociální práce,
orientoval se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce a osvojil si
základní metody a techniky pro výkon sociální práce.
OBSAH MODULU
Úvod do modulu: Teoretické vymezení sociální práce; Pojetí sociální práce a její zaměření, cíle
a úrovně; Cílové skupiny sociální práce; Historie a vývoj sociální práce; Hodnoty v sociální práci:
Hodnoty ve vztahu sociálního pracovníka a klienta; Osobnost a role sociálního pracovníka:
Kvalifikační předpoklady pro výkon sociální práce; Kompetence sociálního pracovníka; Syndrom
vyhoření: Supervize a její význam; Případová sociální práce; Charakteristika případové práce;
Diagnostický přístup, jednotlivé etapy; Poradenství; Terénní sociální práce; Náročné životní
situace a jejich řešení; Psychická deprivace: Subdeprivace; Stres; Krizová intervence: Pojem
krize, příčiny, typy, průběh a řešení; Rodina – vývoj rodiny jako instituce: Klinické rodiny, etnicky
odlišné rodiny a formy pomoci; Sociální práce s ohroženou rodinou; Rodinná a systemická terapie;
Sociální práce se skupinou; Sociální práce s komunitou; Psychodynamické směry; Behaviorální
směry; Humanistický a existenciální směr; Sociálně psychologický přístup – etiketizační teorie
(labeling); Systémová teorie – strategický, komunikační přístup; Realitní terapie; Interpersonální
terapie.
1.15
Sociální politika
NÁZEV MODULU:
Sociální politika
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
162 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SOP-A-2Z3L
3+2+3+2
9
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
TYP MODULU:
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
povinný
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
ÚČINNOST:
ZDN-A-1Z1L, UPR-A-1Z1L
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociální politika se vyučuje ve čtyřech obdobích formou přednášek. Je stěžejním modulem
vzdělávacího programu Sociální práce. Podává přehled o všech směrech a součástech sociální
politiky. Seznamuje studenty s postavením sociální politiky ve vztahu k politice státu,
mezinárodních i nevládních institucí. Vysvětluje význam sociální politiky v tržním hospodářství
a význam sociálních opatření jako nástroje sociálního smíru. Student se seznamuje s pojmy
sociální politiky, s historickým vývojem, vznikem a funkcí sociálního státu. Musí porozumět
hodnotám, nástrojům a principům sociální politiky. Důraz je kladen na orientaci v dalších dílčích
oblastech sociální politiky – politika sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti, politika
zdravotní, bytová, vzdělávací, rodinná, lokální a regionální (jejich struktura, funkce, principy,
nástroje). Podrobně je seznámen se systémem sociální ochrany obyvatelstva ČR – jeho
strukturou, financováním, legislativou, dávkami a službami. Důraz je kladen na orientaci
v právních předpisech tohoto systému. Studenti získají znalosti o sociálně-právní ochraně dětí,
sociální pomoci občanům, kterým hrozí sociální vyloučení i o problematice azylantů. Znalosti
systému sociálního zabezpečení a sociálního práva umožní studentům v praxi zvolit nejvhodnější
řešení sociální situace a optimálně využít sociální instituce poskytující občanům poradenství,
prevenci, dávky a služby. Nedílnou součástí modulu je i získání přehledu o strategii sociální politiky
EU, o základních dokumentech a evropském sociálním zákonodárství.
Studenti budou průběžně upozorňováni na realizované a připravované změny u konkrétních
opatření sociální politiky.
Modul sociální politika má mezipředmětové vazby s moduly právní teorie a praxe, sociologické
teorie, základy ekonomiky, sociální patologie, problematika menšin, teorie a metody sociální
práce, ale i s modulem odborná praxe.
OBSAH MODULU
Úvod do sociální politiky: Základní pojmy, pojetí, typy, dílčí oblasti; Nástroje, principy, funkce
a zdroje financování sociální politiky; Objekty a subjekty sociální politiky; Vztahy sociální politiky
k ostatním vědám: Ekonomie, sociologie, demografie, právo, sociální práce; Sociální události,
problematika chudoby a sociálního vyloučení: Typologie sociálních událostí; Koncepty chudoby,
měření chudoby; Nástroje pro marginalizaci chudoby; Historický vývoj sociální politiky: Starověk
až 19. století; 19. století až r. 1945; Významné osobnosti evropské a české sociální politiky; Cíle
sociální politiky, programy a lidská práva; Sociální stát: Definice, historie, vývojové etapy,
typologie sociálního státu; Jádro sociálního státu, aktivity; Krize sociálního státu, současnost
a perspektiva, aktuální problémy; Sociální politika v České republice: Vývoj sociální politiky na
území České republiky do r. 1989; Sociální reforma v České republice po r. 1989, její cíle
a realizace; Sociální doktrína; Politika sociálního zabezpečení: Systémy sociální ochrany
obyvatelstva a jejich charakteristika; Sociální zabezpečení v České republice: Současný systém
sociální ochrany, struktura, financování; Právní předpisy, instituce; Životní minimum, minimální
mzda: Právní předpisy, charakteristika; Státní sociální podpora: Zabezpečované životní situace,
právní předpisy, instituce, financování; Druhy dávek a jejich charakteristika; Řízení o dávkách
a jejich výplata; Sociální (péče) pomoc: Charakteristika systému, jeho obsah; Institucionální
zabezpečení, financování; Sociální péče o těžce zdravotně postižené občany: Zabezpečené životní
situace, právní předpisy, instituce; Mimořádné východy, druhy dávek a jejich charakteristika;
Řízení o dávkách a jejich výplata. Modelové situace a jejich řešení; Pomoc v hmotné nouzi:
Zabezpečené životní situace, právní předpisy, institucionální zabezpečení; Druhy dávek a jejich
charakteristika; Řízení o dávkách a jejich výplata; Sociální služby: Zabezpečené životní situace,
právní předpisy, institucionální zabezpečení; Příspěvek na péči a jeho charakteristika; Druhy
a formy sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb; Pomoc občanům, kterým hrozí
sociální vyloučení: Zákon o pomoci v hmotné nouzi, charakteristika pomoci; Modelové situace,
způsoby jejich řešení; Sociální problémy občanů se zdravotním postižením a jejich řešení; Sociální
problémy seniorů a jejich řešení; Sociálně-právní ochrana dětí: Základní zásady sociálně-právní
ochrany dětí; Preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí; Opatření na
ochranu dětí; Náhradní rodinná výchova, její formy, proces zprostředkování; Ústavní a ochranná
výchova; Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině; Zařízení sociálně-právní ochrany dětí;
Připravované, navrhované a schválené změny v sociální politice v ČR; Problematika žadatelů
o azyl na území ČR: Mezinárodní úmluvy, právní předpisy upravující problematiku; Organizace
zabývající se pomocí azylantům; Správní řízení; Veřejné zdravotní pojištění: Právní předpisy,
10
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
rozsah zdravotní péče, plátci pojistného; Práva a povinnosti pojištěnců, pojistné; Nemocenské
pojištění: Zabezpečované životní situace, právní předpisy, instituce; Druhy dávek a jejich
charakteristika; Řízení a výplata dávek; Důchodové pojištění: Zabezpečované životní situace;
Právní předpisy, instituce, financování, důchodové pojištění; Druhy dávek a jejich charakteristika;
Řízení a výplata dávek; Připravované koncepce; Penzijní připojištění: Význam, právní předpisy;
Druhy dávek a jejich charakteristika; Politika zaměstnanosti: Právní předpisy, státní politika
zaměstnanosti, působnost orgánů; Zprostředkování zaměstnání, podpora v neměstnanosti;
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti; Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných; Zdravotní
politika: Faktory ovlivňující zdraví, cíle zdravotní politiky, funkce a instituce; Systémy zdravotní
péče ve světě, financování zdravotní péče; Zdravotní politika v ČR; Rodinná politika: Obsah
rodinné politiky, typologie rodinných politik; Funkce a nástroje rodinné politiky; Proměny rodiny;
Bytová politika: Cíle bytové politiky, cílové skupiny bytové politiky; Specifika bydlení, typy
bytových politik, nástroje bytové politiky; Bytová politika v ČR, sociální bydlení; Vzdělávací
politika: Obsah a cíle vzdělávací politiky; Principy a funkce vzdělávací politiky; Současná
vzdělávací politika v ČR; Lokální a regionální politika: Postavení v systému státní sociální politiky;
Subjekty; Sociální politika podniku: Systém péče o zaměstnance; Cíle vnitropodnikové sociální
politiky; Mezinárodní instituce a úmluvy: Členění, hlavní úkoly; Stěžejní úmluvy a jejich
charakteristika; Sociální politika Evropské unie: Vývoj a současné otázky sociální politiky EU;
Harmonizace a integrace systémů sociálního zabezpečení; Připravované, navrhované a schválené
změny v sociální politice v ČR.
1.16
Úvod do právní teorie a praxe
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Úvod do právní teorie a praxe
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
UPR-A-1Z1L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul úvod do právní teorie a praxe se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Cílem
modulu je dosáhnout takových znalostí právního systému, které umožní následné studium
jednotlivých právních odvětví a aplikaci získaných poznatků při řešení praktických úkolů
a skutečných situací. Studenti získají základní vědomosti z vybraných kapitol práva veřejného
a práva soukromého. Studenti aktivně pracují s právními prameny, vyhledávají informace
z odborných publikací a informačních serverů a jsou jim představeny možnosti hledání novel
právních předpisů.
OBSAH MODULU
Teorie práva: Systém a funkce práva; Prameny práva, základní právní systémy; Právní normy,
jejich struktura a členění; Platnost a účinnost právních norem; Struktura právního vztahu;
Subjekty právního vztahu a jejich způsobilost; Právní skutečnosti a právní úkony; Promlčení
a prekluze; Výklad a aplikace práva; Ústavní právo: Základní ustanovení Ústavy; Moc
zákonodárná, legislativní proces; Moc výkonná a soudní; Územní samospráva, samostatná
a přenesená působnost obcí a krajů; Listina základních práv a svobod; Úvod do správního práva:
Prameny správního práva; Veřejná správa; Základy správního řízení; Úvod do občanského práva:
Prameny a principy občanského práva; Vlastnické právo, spoluvlastnictví; Věcná práva k věci cizí;
Základy závazkového práva; Principy civilního procesu; Úvod do rodinného práva: Manželství,
vztahy mezi rodiči a dětmi; Náhradní rodinná péče; Vyživovací povinnosti; Úvod do pracovního
práva: Subjekty pracovněprávních vztahů; Vznik a ukončení pracovního poměru; Dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr; Přestávky v práci; Mzda, plat, odměna za práci, srážky
z příjmů; Úvod do trestního práva: Skutková podstata trestného činu; Vývojová stádia trestné
činnosti, účastenství a recidiva; Systém trestů a jejich ukládání; Základní principy trestního řízení;
Subjekty trestního řízení.
1.17
Právní teorie a praxe
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
Právní teorie a praxe
108 hodin
KÓD MODULU:
POČET
PRV-A-2Z3L
3+2+3+2
11
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
DÉLKA:
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
KREDITŮ:
TYP MODULU:
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
povinný
ÚČINNOST:
UPR-A-1Z1L
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul právní teorie a praxe se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Tento modul
systematicky navazuje na znalosti získané při absolvování modulu úvod do právní teorie a praxe.
Hlavní důraz modul právní teorie a praxe klade na prohloubení právního vědomí u studentů
v oblasti práva veřejného a na získání praktických vědomostí v oblasti práva soukromého se
zaměřením na právo občanské, rodinné a pracovní. Cílem modulu právní teorie a praxe je
poskytnout studentům teoretické znalosti s cílem jejich využití v praxi. Přednášky umožní
studentům získat základní orientaci v právním systému a v nejdůležitějších právních předpisech a
zároveň formují jejich schopnost uplatnit tyto poznatky v běžném životě. Předpokládá se aktivní
součinnost studentů, kteří budou zpracovávat jednotlivé právní akty a analyzovat právní případy.
Při této činnosti studenti vyhledávají informace z odborných periodik, publikací a informačních
serverů a zároveň je rozvíjena schopnost studentů pracovat v týmu.
OBSAH MODULU
Občanské právo hmotné: Prameny a zásady občanského práva hmotného; Věc, dělení věcí;
Vlastnické právo – nabývání, pozbývání, práva a povinnosti vlastníků; Spoluvlastnictví; Věcná
práva k věci cizí – zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena; Závazkové právo –
subjekty, vznik, zánik; Změna a zajištění závazkových právních vztahů; Odpovědnost za vady;
Pojmenované smlouvy – kupní, nájemní, o dílo, směnná, darovací, o půjčce, o výpůjčce, příkazní,
zprostředkovatelská; Ochrana osobnosti; Dědění; Rodinné právo: Manželství – vznik, překážky,
vady, zánik; Vztahy mezi rodiči a dětmi; Určení rodičovství, popření otcovství; Zásahy do
rodičovské zodpovědnosti; Náhradní rodinná péče; Vyživovací povinnosti; Občanské právo
procesní: Druhy a základní principy civilního procesu; Pravomoc a příslušnost soudů; Účastníci
řízení a jejich způsobilost; Procesní úkony soudu; Žaloba, struktura, druhy; Předběžná řízení;
Zahájení a průběh řízení; Dokazování a rozhodnutí; Opravné řízení – řádné a mimořádné opravné
prostředky; Pracovní právo: Prameny pracovního práva; Subjekty pracovněprávních vztahů;
Pracovní poměr – vznik, změna, zánik; Pracovní smlouva; Dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr; Pracovní doba, přestávky v práci, doba odpočinku; Práce přesčas, noční práce,
pracovní pohotovost; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Mzda, plat, odměna za práci, srážky
z příjmů; Trestní právo hmotné: Skutková podstata trestného činu; Okolnosti vylučující
protiprávnost; Vývojová stádia trestné činnosti, účastenství, souběh; Druhy trestů a jejich
ukládání, ochranná opatření; Zánik trestnosti; Trestní právo procesní: Základní zásady trestního
řízení; Subjekty trestního řízení; Zatčení, zadržení, vazba; Domovní a osobní prohlídka; Zahájení
trestního stíhání, prověřování, vyšetřování; Hlavní líčení, obžaloba; Dokazování, rozhodnutí;
Opravné řízení – řádné a mimořádné opravné prostředky; Správní právo: Veřejná správa a její
dělení; Normativní a rozhodovací činnost veřejné správy; Správní akty; Veřejnoprávní smlouvy;
Správní řízení; Přestupkové řízení; Obce a kraje; Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů;
Živnostenské právo: Druhy živností; Podmínky a překážky provozování živnosti; Živnostenské
oprávnění; Živnostenská správa; Evropské právo: Zakládací smlouvy EU; Institucionální rámec
EU; Prameny práva EU; Soudní kontrola v EU; Volný pohyb osob a služeb.
1.18
Psychologické teorie
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Psychologické teorie
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
112 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
PST-A-1Z2L
2+2+2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul psychologické teorie se vyučuje ve čtyřech obdobích formou přednášek a cvičení. Tento
modul patří v rámci vzdělávání v sociální práci k profilovým disciplínám. Studentům je
zprostředkována podstata prožívání a chování člověka v kontextu hlavních teorií osobnosti,
seznamují se s vývojem lidské psychiky a jejími zákonitostmi, včetně vývoje kognitivních procesů.
12
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
Studenti jsou vedeni k pochopení významných faktorů lidské emocionality a motivace. Součástí
přípravy studentů jsou také poznatky z oblasti duševní hygieny jako základu prevence syndromu
vyhoření. Modul dále obsahuje nástin vlivu duševních poruch na jednotlivé složky osobnosti
a celkové chování a jednání člověka. Velký důraz je kladen na sociální psychologii, která
studentům poskytuje možnost pochopit vliv sociálních faktorů na lidskou psychiku a mít přehled
o základních aspektech sociálních interakcí. Hlavním cílem modulu je tedy pochopení a zvládnutí
základních poznatků z obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti
a psychopatologie, se zřetelným přihlédnutím k sociální psychologii.
OBSAH MODULU
Úvod do psychologie: Předmět psychologie, její obory; Cíle a metody výzkumu v psychologii;
Biologický základ lidské psychiky; Základy obecné psychologie: Vědomí; Spánek; Změny stavu
vědomí způsobené psychoaktivními látkami; Vnímání Pozornost; Paměť; Myšlení; Řešení
problémů; Učení; Pudy; Emoce; Komplexní lidské city; Psychologie osobnosti - úvod: Struktura
a dynamika osobnosti; Vývoj osobnosti; Self-systém: sebepojetí, sebehodnocení, seberegulace;
Psychoanalytická koncepce osobnosti; Psychodynamická pojetí osobnosti; Osobnost v kontextu
humanistické psychologie; Osobnost z pohledu behaviorismu a kognitivismu; Vývojová
psychologie – úvod: Oblasti a obecné znaky psychického vývoje; Prenatální a novorozenecké
období; Kojenecké a batolecí období; Předškolní věk; Nástup do školy; Školní věk; Období
dospívání – pubescence, adolescence; Dospělost: Mladá dospělost; Střední dospělost; Starší
dospělost; Stáří: Období raného stáří; Pravé stáří; Úvod do sociální psychologie: Předmět sociální
psychologie, její pozice v rámci psychologických věd; Významné osobnosti sociální psychologie;
Přehled výzkumných metod v sociální psychologii; Sociální interakce; Kulturní a biologická
podmíněnost sociálních interakcí; Socializace jedince a její formy: Socializační proměnné;
Socializační činitelé; Vývoj identity v kontextu socializace; Poruchy socializace; Sociální percepce;
Sociální postoje; Sociální motivy; Sociální komunikace: Principy a druhy komunikace; Verbální
komunikace; Neverbální komunikace; Sociální skupiny: Klasifikace sociálních skupin; Struktura
a dynamika malé sociální skupiny; Skupinová konformita a kompliance; Rodina jako malá sociální
skupina; Psychologie davu; Psychohygiena: Stres, frustrace, intrapsychické konflikty; Osobnostní
salutoprotektivní činitelé; Psychosociální zátěž v pomáhajících profesích; Syndrom pomocníka;
Psychopatologie: Obor psychopatologie a příbuzné obory; Norma a její jednotlivá pojetí;
Etiopatogeneze duševních poruch; Poruchy jednotlivých psychických funkcí: Poruchy vědomí;
Emoce a jejich poruchy; Poruchy vnímání; Myšlení a jeho poruchy; Poruchy vůle; Poruchy
pozornosti; Poruchy paměti; Poruchy pudů; Poruchy osobnosti; Úvod do psychoterapie: Druhy
a cíle psychoterapie; Přehled hlavních směrů v současné psychoterapii; Další možnosti léčby
duševních poruch.
1.19
Psychosociální výcvik
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Psychosociální výcvik
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
52 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
PSV-A-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul psychosociální výcvik se vyučuje ve dvou obdobích formou interaktivních
sebezkušenostních technik. Studentovi se předkládá nabídka rozličných metod, pomocí kterých se
orientuje v problematice komunikace a uvědomuje si vlastní zdroje. V týmu tak zvládá reflexi
svých kompetencí, a učí se poskytovat neinvazivní zpětnou vazbu. Cílem je stavět na poznaných
kořenech, které poskytuje rodina, škola a praxe a rozvíjet schopnost efektivně provázet sebe
i klienty spletitou sítí vzájemných vztahů. Formou zážitku se pracuje s tématy, která mají
možnost ovlivnit sami studenti.
OBSAH MODULU
Intrapsychické zaměření: Sebereflexe, ukotvení; Aktivní naslouchání; Kladení otázek, zpětná
vazba; Interaktivní práce s individualitou ve skupině; Rodina-kdo jsme a odkud přicházíme:
Aktivní naslouchání, zpětná vazba, komunikační pravidla; Co si sdělujeme a jak komunikujeme;
Komunikační vzorce; Vytváření dobrých vztahů bez předsudků; Co se ve mně děje; Vzorec cesty;
Interpsychické a interpersonální zaměření: Nonverbální komunikace; Struktury těla a obličeje;
13
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
Předsudky o nás a v nás; Pozorování s efektivním výstupem; Nonverbální komunikace: Řeč
prostoru, počtu a tlaku-klient jako partner; Psychosociální techniky, hry; Relaxační techniky;
Modelové situace podle zadání; Sebereflexe: Nebezpečí vyhoření- techniky prevence;
Konstruktivní hádka; Asertivní pravidla; Modelové situace na zakázku; Negativní emoce ve
vztazích: Stres a deprese-varovné příznaky; Strategie zvládání zátěžových situací; Bioenergetická
cvičení; Hledání podpory, opory; Pilíře sebedůvěry a sebeúcty; Ukončení, autoevaluace: Vytváření
plánu rozvoje osobnosti; Dopis sobě; Teploměr skupiny.
1.20
Zdraví a nemoc
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Zdraví a nemoc
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ZDN-A-1Z1L
2+1
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Cílem modulu je poskytnutí potřebných znalostí pro syntézu poznatků z anatomie, fyziologie,
patofyziologie s informacemi o zdraví a přirozeném vývoji fyzických i psychických nemocí
s následnou schopností vysvětlit principy a možnosti prevence a léčby vybraných onemocnění
s důrazem na dopad v sociální oblasti. Studenti budou mít potřebné znalosti a dovednosti pro
poskytování laické první pomoci. Zdravotní nauky vedou k formování názorů a postojů studentů
s cílem posílení vědomí humánního a společenského poslání péče o zdraví vlastní a zdraví
spoluobčanů. Nedílnou součástí je objasnění postavení sociálního pracovníka v systému
zdravotnictví a pochopení vazeb sociální a zdravotní problematiky. Konečným cílem je pak celkové
vnímání člověka ve všech jeho biopsychosociálních souvislostech. Na podkladě získaných
poznatků budou pak studenti schopni v praxi posoudit konkrétní sociální problémy, které mohou
mít zdravotní příčiny i situace, kdy sociální podmínky jsou jedním z faktorů napomáhajících vzniku
choroby.
OBSAH MODULU
Základní znalosti ze somatologie, nauky o těle, jeho anatomii, histologii a fyziologii; Pojem
nemoci, patologie a patofyziologie nemoci, diagnostika a léčba chorob; Pojem První pomoc,
organizace první pomoci, základy poskytování první pomoci v terénu a kroky s tím spojené, právní
problematika; Výživa jako součást zdravého životního stylu, obezita, komplikace, léčení; Vztahy
mezi psychosociálními faktory a chorobami. Souvztažnost definice zdraví a choroby s pocitem
zdraví jednotlivce; Návrh vhodných řešení sociální situace ve spojení se zdravotním stavem
klienta a jeho nejbližšího okolí (nutné pro řešení psychosociálních vazeb mezi klientem, jeho
nemocí, jeho životním stylem a vlivem okolí, rodiny, přátel a podobně); Návrh preventivních
opatření pro udržení zdravého životního stylu, úpravy životosprávy a umění duševní hygieny ve
vztahu k práci, rodině, koníčkům, společenskému postavení a vazbám k okolnímu světu;
Využívání získaných poznatky k udržení a obnově zdraví vlastního i svých klientů; Umění diskuze
na téma „ Vaše choroba a její zdroje“ a poskytování konkrétních rad a podpory nemocným
klientům i jejich okolí- umění odolat aktuálním laciným tématům na téma život, nemoc a smrt;
Indikace k vyhledání příslušné zdravotnické odborné pomoci, znalosti potřebné ke komunikaci se
záchranáři.
1.21
Sociální patologie
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Sociální patologie
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SPA-A-2Z2L
2+1
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociální patologie se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Týká se sociálních jevů,
chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé
14
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
75-41-N/01
společnosti. Obecná část modulu je zaměřena na základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních
deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace a sociálně patologické jevy. Cílem modulu je
získat přehled o sociálních deviacích a sociálně patologických jevech, znát jejich důsledky,
porozumět jejich příčinám a znát možnosti prevence.
OBSAH MODULU
Úvod do sociální patologie: Pojmosloví; Teorie vzniku sociálně-patologických jevů; Roviny a typy
prevence sociálně-patologických jevů; Prostituce: Pojem a dělení prostituce; Historie prostituce;
Regulace prostituce, systémy; Sociálně-patologické jevy související s prostitucí; Sexuální deviace:
Sexuální deviace v objektu; Sexuální deviace v aktivitě; Léčba sexuálních deviací a dopad
sexuálních deviací na společnost; Sebevražednost: Dělení suicidiálního chování; Příčiny a následky
spáchané sebevraždy; Problematika euthanasie; Problematika lidí bez přístřeší: Typy
bezdomovectví a bezdomovců; Zařízení pro lidi bez přístřeší; Sociální dopady bezdomovectví;
Násilí ve společnosti; Formy násilí, příčiny, prevence; Organizace pomáhající obětem a aktérům
násilí; Problematika závislostí: Látkové závislosti-drogy, alkohol, ostatní látky; Nelátkové závislost
i- patologické hráčství; Sekty; Extremistické postoje: Extremistické organizace a hrozba jejich
sociálního dopadu; Terorismus; Aktuální problémy společnosti: Problematika soužití s menšinami;
Aiging, aigismus; Gender problematika.
1.22
Problematika etnických a menšinových skupin
NÁZEV MODULU:
Problematika etnických a menšinových
skupin
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
52 hodin
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
PEM-A-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul problematika etnických a menšinových skupin se vyučuje ve dvou obdobích ve 3. ročníku
formou přednášek a cvičení. Účelem je pomocí etnologických, historických, sociologických,
psychologických, kulturně srovnávacích a dalších poznatků posílit schopnost studentů reflektovat
s odstupem od sociálních mýtů a předsudků vztahy mezi majoritní populací a etnickými nebo
jinými menšinami. Klíčová pozornost je věnována pojmu kulturní relativismus, vztahům mezi
specifickými kulturami různých skupin, rozlišení mezi autoritativním, paternalistickým
a partnerským pojetím těchto vztahů a odpovídajícími technikami intervence do situace menšin.
OBSAH MODULU
Problematika marginalizace a sociálního vyloučení: Marginalizace, marginalita; Exkluze; Inkluze;
Migrace, imigrace, emigrace; Menšinové skupiny: Etnické menšiny; Neetnické menšiny;
Problematika vztahů majority a minority; Multikulturní a interkulturní výchova; Lidské rasy:
Rasismus; Xenofobie; Kulturní identita menšin: Etnocentrismus; Kulturní relativismus;
Enkulturace; Kulturní šok a kulturní zněna; Menšiny na území ČR; Způsob života ve vztahu ke
světu kultury a práce: Hodnoty a postoje; Kulturní a sociální dopad odlišností; Romové: Historie
Romů; Kastovní systém; Zvyky, tradice a postoje; Romové v ČR: Problematika soužití Romů
v české společnosti; Způsoby řešení; Pomáhající organizace; Vládní politika.
1.23
Supervize odborné praxe
NÁZEV MODULU:
Supervize odborné praxe
NOMINÁLNÍ DÉLKA:
54 hodin
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:
PPX-A-1Z3L
STRUČNÁ
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SPX-A-2Z3L
1+1+1+1
ÚČINNOST:
ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul supervize odborné praxe se vyučuje ve čtyřech obdobích formou semináře. Student je
seznámen s charakteristikou supervize, funkcí, cílem typologií a nejčastěji používanými metodami.
15
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
Získá informace o roli a úloze supervizora, o jeho znalostech i dovednostech, o tvorbě supervizní
dohody (kontraktu), o struktuře supervizního rozhovoru. Student je veden k tomu, aby dokázal
vymezit problémovou situaci, na základě níž je stanovena zakázka pro supervizní sezení. Smyslem
semináře je umožnit studentovi reflektovat svou vlastní zkušenost získanou během odborné praxe
a podnítit u něj zodpovědnost za vlastní proces učení. Studenti vyslovují názory na určité sociální
problémy, zamýšlí se nad způsoby jejich řešení. Učí se jasně a věcně formulovat svá sdělení,
hledat argumenty pro svá tvrzení, vysvětlit svůj postoj, případně jej prosadit ve skupině.
V supervizním semináři se sleduje úroveň zvládnutí stanovených učebních cílů pro odbornou praxi,
které jsou písemně zpracovány v uzavřeném kontraktu mezi studentem, konzultantem na
pracovišti a supervizorem ze školy. Student v rámci supervizního semináře zdokonaluje své
komunikační dovednosti, učí se naslouchat ostatním. Získá poznatky o sobě, svých limitech, o své
připravenosti na profesi sociálního pracovníka.
Supervizní seminář přímo navazuje na odbornou praxi, která je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího procesu. Realizuje se formou skupinové supervize. Studenti mohou využít
i individuální supervizi při vytváření programů učení (kontrakt), při vyhodnocení důkazů
o kompetencích sociálního pracovníka a při řešení problému, který nelze řešit ve skupině.
Supervize odborné praxe probíhá jednou za 14 dní v 2 hodinové dotaci.
OBSAH MODULU
Supervize: Charakteristika pojmu; Funkce, cíl, typologie; Úloha supervizora, znalosti a dovednosti;
Dohody (kontrakty) o supervizi; Struktura supervizního rozhovoru; Vymezení problémové situace vytvoření zakázky pro supervizi; Otázky a zpětná vazba v supervizi; Organizace supervize na VOŠ,
soustava kompetencí v sociální práci; Stanovení pravidel pro supervizní sezení; Seznámení se s cíli
učení v rámci odborné praxe průběžné, tvorba kontraktu, stanovení důkazů k daným cílům učení;
Reflexe (prezentace) odborné praxe souvislé z 1. ročníku studenty ve skupině; Sebereflexe
(sebehodnocení studenta) procesu učení z odborné praxe souvislé z 1. ročníku ve skupině,
naplňování stanovených cílů v kontraktu; Řešení problémové situace z odborné praxe souvislé;
Stanovení zakázky pro supervizní sezení; Reflexe (prezentace) odborné praxe průběžné studenty
ve skupině; Sebereflexe (sebehodnocení) procesu učení v rámci odborné praxe průběžné
s ohledem na naplňování stanovených cílů; Řešení problémové situace z odborné praxe průběžné,
stanovení zakázky pro supervizní sezení; Seznámení s cíli učení v rámci odborné praxe průběžné,
tvorba kontraktu a portfólia, navrhované důkazy k daným cílům učení; Řešení problémové situace
z odborné praxe, stanovení zakázky pro supervizní sezení; Kompetence - rozvíjet účinnou
komunikaci: Nácvik vedení nedirektivního rozhovoru se stanovenými kritérii - modelová situace;
Záznam z pozorování - vedení rozhovoru; Hodnocení v supervizní skupině;
1.24
Orientace v sociální síti
NÁZEV MODULU:
Orientace v sociální síti
NOMINÁLNÍ DÉLKA:
56 hodin
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:
---
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
OSS-A-1Z1L
2+1
ÚČINNOST:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul orientace v sociální síti se vyučuje v dvou obdobích formou přednášek a cvičení. V rámci
přednášek jsou odborníky prezentovány instituce a organizace zařazené do sociální sítě. Tento
modul je úzce spjat s modulem odborná praxe průběžná 1. ročníku, v jehož rámci se studenti
formou exkurzí seznamují s dalšími subjekty působícími v oboru sociální práce. Studenti získají
přehled o druhu instituce, zřizovateli, cílové skupině, organizační a personální struktuře, právních
předpisech upravujících její působnost, o financování, spádové oblasti, o náplni práce sociálního
pracovníka, ale zejména o konkrétní podobě sociální služby. Studenti získávají informace o lokální
sociální síti prostřednictvím přednášek, ale i exkurzí. Nedílnou součástí modulu je i skupinová
reflexe a analýza poznatků získaných z prezentací institucí a exkurzí. Studenti jsou také seznámeni
se vzděláváním ve vyšší odborné škole, s profilem absolventa, s možností uplatnění sociálního
pracovníka v institucích různých rezortů. Studenti získají znalosti o požadavcích na sociálního
pracovníka. Orientují se postupně v terminologii sociální práce, v etickém kodexu sociálních
pracovníků ČR, v kompetencích v praxi sociální práce, v tvorbě portfólia. Studenti jsou připraveni
na realizaci odborné praxe souvislé v 1. ročníku. Modul orientace v sociální síti je realizován vždy
v čtyřhodinových blocích jednou za 14 dní.
16
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
OBSAH MODULU
Úvod do vzdělávání na VOŠ, vzdělávací program sociální práce; Profil absolventa; Minimální
vzdělávací standardy; Sociální práce, sociální pracovník: Základní terminologie; Požadavky na
výkon profese sociálního pracovníka; Etický kodex sociálních pracovníků ČR; Orientace v sociální
síti: Možnosti uplatnění sociálního pracovníka v institucích MPSV, MŠMT, MZ, MV, MS, nestátní
sektor; Cílové skupiny sociální práce; Povinnost zachovávat mlčenlivost; Tvorba profesionálního
portfólia studenta: Smysl, podstata a jeho obsah; Požadavky na studenty; Přednáška a beseda
s odborníkem instituce č.1: Prezentace instituce odborníkem. Poslání instituce, zřizovatel,
organizační a personální struktura; Typologie sociálních problémů a cílové skupiny dané instituce,
spádová oblast, financování; Nejdůležitější právní předpisy; Zařazení do sítě sociálních služeb.
Náplň práce sociálního pracovníka, používané metody a přístupy, vedení spisové dokumentace,
vybavení kancelářskou technikou; Standardy kvality sociálních služeb. Smlouva o poskytnutí
sociální služby; Spolupracující instituce; Kazuistiky; Přednáška a beseda s odborníkem instituce
č.2: Seznámení s institucí v uvedené struktuře; Kompetence v praxi sociální práce: Rozvíjet
účinnou komunikaci; Orientovat se a plánovat postup; Podporovat a pomáhat k soběstačnosti;
Zasahovat a poskytovat služby; Přispívat k práci organizace; Odborně růst; Důkazy k prokázání
dílčích částí kompetencí; Organizace sdružující sociální pracovníky; Typologie sociálních problémů
a cílové skupiny dané instituce, spádová oblast, financování; Nejdůležitější právní předpisy;
Zařazení do sítě sociálních služeb. Náplň práce sociálního pracovníka, používané metody
a přístupy, vedení spisové dokumentace, vybavení kancelářskou technikou; Standardy kvality
sociálních služeb. Smlouva o poskytnutí sociální služby; Spolupracující instituce. Kazuistiky;
Stanovení cílů učení na souvislou odbornou praxi: Instituce vhodné pro realizaci souvislé odborné
praxe studentů; Dohoda o souvislé odborné praxi; Požadavky na studenty, uzavření kontraktu;
Hodnocení studenta.
1.25
Odborný seminář
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Odborný seminář
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
26 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
OSM-A-3Z3L
1+1
ÚČINNOST:
PPX-A-1Z3L, PSX-A-1L2L3L
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul odborný seminář se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Studenti mají možnost řešit
problematiku průběžné a souvislé praxe v návaznosti na tvorbu absolventské práce. Zároveň se
seznamují se zásadami tvorby absolventské práce, její strukturou, formálními náležitostmi
a organizací dokumentu. Jsou připravováni na prezentaci a obhajobu absolventské práce při
absolutoriu.
OBSAH MODULU
Vyhodnocení odborné praxe souvislé: Témata, struktura a rozsah absolventských prací; Teorie
typů absolventské práce, charakteristika, cíle, formulování; Zadání absolventské práce; Struktura
tvorby absolventské práce: Formální náležitosti absolventské práce; Časový harmonogram psaní
absolventské práce; Bibliografické citace a odkazování na zdroje; Úprava a organizace textu;
Tvorba absolventské práce:Tabulky a grafy; Přílohy a jejich úprava; Kontrola postupu zpracování
absolventské práce; Dokončení a prezentace absolventské práce: Konzultace praktické části
absolventské práce; Struktura a tvorba prezentace pro obhajobu; Odevzdání absolventské práce;
Informace o způsobu hodnocení absolventské práce vedoucím a oponentem: Klasifikace v rámci
absolutoria; Obhajoba absolventské práce; Možnosti prezentace absolventské práce; Prezentace
portfólií studentů;
Souhrnný rozbor odborných praxí: Prezentace zkušeností a dovedností
studentů z odborné praxe; Rozbor problémů na odborné praxi; Způsoby řešení – supervize.
1.26
Odborná praxe průběžná
NÁZEV MODULU:
Odborná praxe průběžná
NOMINÁLNÍ DÉLKA:
352 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
PPX-A-1Z3L
2+1+4+3+4+3
17
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:
---
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
ÚČINNOST:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul odborná praxe průběžná se realizuje v šesti obdobích formou cvičení. Odborná praxe
průběžná je nedílnou součástí vzdělávacího programu sociální práce. Zprostředkovává studentům
zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získat profesní identitu. Představuje
interdisciplinární modul, který zahrnuje poznatky a dovednosti celého vzdělávání. Navazuje
zejména na výuku modulu teorie a metody sociální práce, sociální politika, zdravotní nauky,
sociální patologie. Cílem modulu je, aby si studenti ověřili své teoretické znalosti a získali
praktické zkušenosti a dovednosti. Aby poznali běžnou praxi sociálních pracovníků, získali
bezprostřední zkušenosti s životními podmínkami klientů. Odborná praxe probíhá v institucích,
které poskytují sociální služby různým cílovým skupinám s různými sociálními problémy
v rezortech Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti a i v nestátních subjektech.
Odborná praxe průběžná v 1. ročníku je zaměřena na orientaci v sociální síti. Studenti navštěvují
zařízení, která poskytují sociální služby různým cílovým skupinám a seznamují se s jejich
posláním a cíli, zřizovatelem, organizační a personální strukturou, typologií sociálních problémů a
cílovou skupinou klientů. Získávají informace o nejdůležitějších právních předpisech, o náplni
práce sociálních pracovníků, o spolupracujících institucích, o zařazení do sociální sítě. Modul je
úzce propojen s modulem orientace v sociální síti. Studenti jsou dále seznámeni s organizací
a členěním odborných praxí v průběhu vzdělávání a volbou vhodných zařízení pro jejich realizaci.
Studenti absolvují odbornou praxi na základě uzavřeného kontraktu, ve kterém jsou stanoveny
vzdělávací cíle. Výstupy z odborných praxí jsou součástí portfólia studenta.
Odborná praxe průběžná je reflektována a supervidována prostřednictvím modulu supervize
odborné praxe od 2. ročníku.
OBSAH MODULU
Cíle, zaměření, formy a podmínky odborných praxí; Typologie organizací umožňujících praxi dle
jednotlivých rezortů, cílové skupiny, supervize praxí; Minimální vzdělávací standardy ASVSP
odborné praxe, diskuse; Seznámení se zásadami bezpečnosti práce na pracovištích a při
exkurzích: Dodržování povinnosti zachovávat mlčenlivost; Formulace učebních cílů odborné
praxe, požadavky na studenty: Smlouvy s pracovišti odborných praxí, uzavírání kontraktů, tvorba
portfólia; Komunikační dovednosti potřebné pro výkon odborné praxe - navázání kontaktu
s pracovištěm a jeho personálem, prezentace cílů praxe; Exkurze 1. – 8., seznámení
s pracovištěm: Vyjasnění poslání pracoviště, zřizovatel, organizační a personální struktura;
Typologie sociálních problémů a klientely daného zařízení, spádová oblast; Financování,
nejdůležitější právní předpisy; Zařazení do sítě sociálních služeb, náplň práce sociálního
pracovníka, používané metody a přístupy, vedení spisové dokumentace, vybavení kancelářskou
technikou, standardy kvality sociálních služeb, smlouva o poskytnutí služby, spolupracující
instituce; Kazuistiky;
Doporučené organizace a instituce - zařízení sociální péče poskytující sociální služby seniorům
a zdravotně postiženým občanům, městské úřady - oddělení péče o seniory a těžce zdravotně
postižené občany a rodiny poskytující základní sociální poradenství a sociální dávky; Poznat typ
pracoviště umožňující odbornou praxi: Druh zařízení, zřizovatel, poslání a cíl, historie; Osvojit si
pravidla mlčenlivosti, ochrany osobních údajů, zásady bezpečnosti na pracovišti, dodržování
interních pravidlech organizace; Zařazení instituce do sítě sociálních služeb, financování zařízení;
Typologie sociálních problémů a klientů daného zařízení, spádová oblast; Popis pracoviště,
organizační a personální struktura, náplň práce jednotlivých pracovníků; Náplň práce sociálního
pracovníka, vedení spisové dokumentace, spolupráce s jinými profesemi a institucemi, požadavky
na sociálního pracovníka, bezpečnost na pracovišti, prostorové uspořádání pracoviště; Právní
předpisy, kterými se řídí sociální pracovník: Pozorování jednání sociálního pracovníka s klientem,
záznam z pozorování; Pozorování jednání sociálního pracovníka s klientem v jeho rodině, sociální
šetření, záznam; Kompetence sociálního pracovníka, vymezení dílčích kritérií jako učebních cílů,
se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností v rozhovoru s klientem; Zhodnocení odborné
praxe v organizaci, naplnění stanovených cílů učení.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů, zařízení sociálních služeb se zaměřením
na rodinu a dítě z rezortu MPSV, MZ, MŠMT (zařízení sociální péče, dětské domovy, pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciální pedagogická centra, kojenecké
ústavy, nemocnice-sociální oddělení).
18
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
75-41-N/01
Zařízení rezortů MPSV, MŠMT, MZ, MV, MS a nestátní, kde se realizuje výkon sociální práce, kde
lze poznat běžnou praxi sociálních pracovníků, získat bezprostřední zkušenost s životními
podmínkami klientů, ověřit si teorii a získat procesní dovednosti. Volba pracoviště studentem
podle zaměření absolventské práce a své předpokládané budoucí profesní orientaci.
Poznat typ pracoviště umožňující odbornou praxi: Druh zařízení, zřizovatel, poslání a cíl, historie;
Zařazení do sítě sociálních služeb, financování zařízení; Typologie sociálních problémů a klientů
daného zařízení, spádová oblast; Popis pracoviště, organizační a personální struktura, náplň
práce jednotlivých pracovníků; Náplň práce sociálního pracovníka, vedení spisové dokumentace,
spolupráce s jinými profesemi a institucemi, požadavky na sociálního pracovníka, bezpečnost na
pracovišti, prostorové uspořádání pracoviště; Právní předpisy, kterými se řídí sociální pracovník
a orientovat se v nich; Orientace ve standardech kvality sociálních služeb na pracovišti; Metody
a formy práce s klienty, depistáž, sociální šetření, prevence; Kazuistika klienta/klientky dle
výběru studenta; Kompetence sociálního pracovníka, vymezení dílčích kritérií jako učebních cílů
se zaměřením na zjišťování potřeb klienta. Posouzení situace, vytvoření plánu sociální intervence,
evaluace a ukončení vztahu; Zhodnocení odborné praxe v organizaci, naplnění stanovených cílů
učení.
1.27
Odborná praxe souvislá
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Odborná praxe souvislá
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
420 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
PSX-A-1L2L3L
7+7+7
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul odborná praxe souvislá se realizuje ve druhém, čtvrtém a šestém studijním období formou
sedmihodinových denních bloků po dobu čtyř týdnů. Student volí a oslovuje pracoviště vhodná pro
výkon souvislé odborné praxe na základě svých osobních preferencí a možností. V institucích je
mu přidělen konzultant, který je odborným garantem průběhu praxe. Ve škole je student
v kontaktu s pedagogickým pracovníkem - vedoucím praxe (supervizorem). Před zahájením
souvislé odborné praxe student s vedoucím praxe konzultuje dokumenty a stanovuje si pro výkon
praxe odpovídající cíle. Po ukončení praxe spolu hodnotí přínos praxe pro studenta a také jeho
přínos pracovišti, ve kterém souvislou odbornou praxi vykonával.
V systému praktických kompetencí pro výkon sociální práce dochází k postupné sebeevaluaci.
OBSAH MODULU
Získávání a rozvíjení odborných kompetencí sociálního pracovníka: Znát - odborné kompetence;
Umět - praktické kompetence; Být – osobnostní kompetence; Orientace v následujících okruzích:
Sociálně - správní činnost související s realizací lokální sociální politiky; Sociální diagnostika ve
vztahu k jednotlivci a skupině klientů; Sociální pomoc – sociálně-právní poradenství, sociální
terapie; Sociální prevence a ochrana; Sociální plánování a vedení sociální dokumentace;
Hodnocení účinnosti poskytované sociální podpory a pomoci; Mapování sociální sítě; Poznávání
a popis institucí; Analýza činnosti pracoviště ve vztahu k ostatním institucím; Sociální pracovník:
Náplň práce sociálního pracovníka v jednotlivých institucích; Kolegiální spolupráce a práce v týmu;
Sběr informací a poznatků, pozorování a aplikace.
1.28
Kurz ochrany člověka za mimořádných situací
NÁZEV MODULU:
Kurz ochrany člověka za
mimořádných situací
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
3 dny
TYP MODULU:
povinný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
KOC-A-1Z-2Z-3Z
1+1+1
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
19
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
Modul kurz ochrany člověka za mimořádných situací se zařazuje do tří období ve formě
jednodenního školení. Učební náplň seznamuje studenty s obecnými návody a doporučeními, jak
se chovat v situacích ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí. Takovými
situacemi mohou být např. technologická havárie, orkán, povodeň, teroristický čin, velká dopravní
nehoda atd. Součástí modulu je základní kurz první pomoci a ukázka resuscitace.
OBSAH MODULU
Chování v mimořádných situacích; Důležitá telefonní čísla; Varovný signál; Evakuace a evakuační
zavazadlo; Základní pravidla první pomoci; Prevence kriminality.
20
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
2
2.1
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY
Sociální práce s rodinou a dětmi
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Sociální práce s rodinou
TYP MODULU:
povinně volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SPR-B-2Z2L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociální práce s rodinou se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a cvičení. Studenti
jsou seznámeni se základními pojmy sociální práce s rodinou, s činností sociálního pracovníka
a s etickými zásadami sociální práce. Přednášky jsou zaměřeny na aktuální problematiku rodin, na
postavení dítěte ve společnosti. Modul je orientován hlavně na sociální práci s ohroženými dětmi
a ohroženými rodinami. Studenti jsou postupně seznamováni se systémem sociální ochrany rodin
s dětmi v České republice, podrobně s jednotlivými druhy sociálních služeb, se sociálně-právní
ochranou dětí. Cílem modulu je poskytnout studentům teoretické znalosti s možností jejich
uplatnění v praxi u různých typů problémových rodin. Zejména se jedná o zaměření na rodiny
zneužívající, zanedbávající a týrající děti, rodiny neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženými
dětmi, rodiny s delikventy, rodiny v rozvodovém řízení. Pozornost je věnována náhradní výchově
a jejím jednotlivým typům. V závěru modulu se studenti seznamují se sociální terapií a jejími
speciálními technikami, se sanací rodiny jako jedním ze způsobů sociální práce s dysfunkční
rodinou. Přednášky jsou doplňovány praktickým cvičením – zejména ukázkami modelových situací
s následnou diskuzí, řešením praktických případů a tvorbou různých návrhů.
OBSAH MODULU
Sociální práce a sociální pracovník: Definice sociální práce, principy a cíle; Sociální pracovník,
předpoklady pro výkon profese; Etika sociální práce s rodinou; Rodina jako sociální instituce:
Vymezení pojmů, rodina, funkce rodiny, typologie rodin; Kulturní orientace rodiny, rodinné
hodnoty, transgenerační vazby; Struktura rodiny, interakční vzorce; Hodnocení rodiny, posuzování
funkčnosti rodiny; Charakteristické znaky současné rodiny; Sociální status dítěte: Postavení dítěte
ve společnosti, dětská práva; Posuzování potřeb ohroženého dítěte: Potřeby a posuzování
podmínek pro jejich uspokojování; Týmový přístup k ohroženým dětem; Genogram; Systém
sociální ochrany rodin s dětmi v ČR: Institucionální a legislativní zajištění; Ekonomické zajištění
rodin s dětmi; Sociální služby poskytované rodinám s dětmi: Přehled forem a druhů;
Charakteristika jednotlivých druhů sociálních služeb; Poskytovatelé, podmínky poskytování
sociálních služeb – registrace; Financování sociálních služeb; Postup při zavádění sociální služby;
Standardy kvality sociálních služeb, inspekce; Sociálně-právní ochrana dětí: Základní zásady
sociálně-právní ochrany dětí; Preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany
dětí; Opatření na ochranu dětí; Náhradní rodinná výchova, její formy, proces zprostředkování;
Ústavní a ochranná výchova; Úloha sociálního pracovníka při rozhodování a realizaci jednotlivých
forem náhradní výchovy; Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině; Zařízení sociálně-právní
ochrany dětí; Sociální práce s rodinou zneužívající, zanedbávající a týrající své děti: Posuzování
špatného zacházení s dítětem; Charakteristiky oběti a jejich rodin; Možnosti intervence, role
sociálního pracovníka; Etapy práce s rodinou, návštěva v rodině, rodinná terapie; Preventivní
programy; Sociální práce s rodinou s osamocenými rodiči: Osamocený rodič; Rizika osamoceného
rodičovství; Podpora osamocených rodičů; Principy sociální práce s osamocenými rodiči; Sociální
práce s rodinami v rozvodu: Typy rozvodů, rozvod jako proces; Postavení dítěte v průběhu
rozvodu a po něm; Role sociálního pracovníka; Principy pomoci; Řešení porozvodových sporů
o děti; Sociální práce s oběťmi násilí v rodině: Domácí násilí - definice, formy a znaky domácího
násilí; Pachatelé a oběti; Reakce společnosti na domácí násilí; Principy práce s oběťmi násilí;
Domácí násilí z pohledu práv dětí, role sociálního pracovníka; Sociální práce s rodinou se
zdravotně postiženým dítětem: Zdravotní postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové
a kombinované postižení; Možnosti pomoci-systém dávek a služeb; Role sociálního pracovníka;
Sociální práce s rodinou s rizikovým mladistvým: Hlavní typy rizik; Péče o děti vyžadující zvýšenou
pozornost; Kompetence kurátora pro mládež, okruh klientů; Instituce a služby zabývající se
rizikovou mládeží; Druhy programů pro ohrožené děti a mládež; Sociální terapie: Obsah, cíle
a prostředky sociální terapie; Diagnostika v sociální terapii; Práce s klientem; Speciální techniky
pro práci s dětmi a dospělými; Sanace rodiny: Definice, podmínky sanování rodin; Právní rámec
sanace rodiny; Klienti sanace rodiny; Případová konference, individuální plán sanace rodiny.
21
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
2.2
75-41-N/01
Sociální práce se seniory
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Sociální práce se seniory
KÓD MODULU:
56 hodin
POČET KREDITŮ:
TYP MODULU:
povinně volitelný
ÚČINNOST:
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
STRUČNÁ
SPS-B-2Z2L
2+2
ZDN-A-1Z1L
ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociální práce se seniory se vyučuje ve dvou obdobích a skládá se z přednášek a cvičení.
Učební náplň předpokládá úspěšné zvládnutí modulu zdravotní nauky. Studenti získají znalosti
a dovednosti potřebné k sociální práci s cílovou skupinou seniorů. Seznámí se s problematikou
seniorů – aspekty zdravotními, sociálními, demografickými, psychologickými, ekonomickými
a etickými. Především se jedná o stárnutí a stáří, specifika chorob ve stáří, nevhodné zacházení
se seniory, dávky, které jsou poskytovány ze systému sociálního zabezpečení. Studenti získají
ucelený přehled a orientaci v řešení nepříznivé situace seniora prostřednictvím sociálních
a zdravotních služeb. Jsou připraveni na orientaci ve standardech kvality sociálních služeb pro
seniory a jejich aplikaci v praxi. Získají praktické dovednosti v komunikaci se seniorem i se
seniorem se specifickými potřebami. Studenti jsou připraveni na realizaci sociálního šetření
v prostředí klienta, zjištění jeho potřeb, zpracování individuálních plánů, na sociální intervenci.
Získají dovednosti pro motivaci seniorů k jejich aktivizaci, pro přípravu aktivizačních programů pro
seniory v pobytových zařízeních, ale i v přirozeném prostředí. Studenti zpracují v každém období
dvě samostatné práce na zadané téma a průběžně plní úkoly v rámci semináře.
OBSAH MODULU
Sociální práce a sociální pracovník: Definice, principy a cíle; Sociální pracovník, předpoklady pro
výkon profese; Etika sociální práce se seniory; Postavení seniora ve společnosti a v rodiněsoučasnost, vývoj a prognóza: Aktuální demografický vývoj, stárnutí populace a jeho důsledky;
Gerontologie: Základní pojmy; Stárnutí a stáří; Fyziologie stárnutí a stáří: Změny na jednotlivých
systémech - anatomické a funkční; Orientace v nejvýznamnějších chorobných stavech ovlivňující
funkční stav seniorů: Nemoci ve stáří; Zvláštnosti chorob ve stáří; Psychopatologie stáří; Potřeby
seniora; Hodnocení funkčního stavu ve stáří: Soběstačnost; Závislost; Psychologie stáří: Změny
doprovázející stárnutí v oblasti psychické, sociální, spirituální; Partnerství, ovdovění, osamocenost
a izolace; Problematika nevhodného zacházení, týrání, zanedbávání a zneužívání v domácím
prostředí i v ústavní péči: Typologie, definice. Charakteristika jednotlivých forem. Řešení této
problematiky; Kazuistiky týrání a zneužívání seniorů. Osobnost agresora; Právní předpisy
postihující týrání a zneužívání seniorů; Přehled institucí zabývající se špatným zacházením;
Prevence; Komunikace se seniorem: Pravidla komunikace se seniorem, se seniorem s různým
druhem postižení; Komunikační modely; Zásady etického chování k seniorům; Metody sociální
práce se seniory: Individuální sociální práce se seniory; Skupinová sociální práce – adaptační
skupina seniorů v domově pro seniory; Komunitní sociální práce; Senioři a právo sociálního
zabezpečení: Přehled právních předpisů a organizací; Dávky, podmínky nároků, výpočty; Sociální
práce se seniory v domácím prostředí; Řešení problémových situací; Sociální služby poskytované
seniorům: Přehled a charakteristika jednotlivých forem a druhů sociálních služeb; Poskytovatelé,
podmínky poskytování sociálních služeb – registrace; Financování sociálních služeb; Postup při
zavádění sociální služby; Standardy kvality sociálních služeb; Inspekce; Sociální práce se seniory
ve zdravotnických zařízeních: Přehled zdravotních služeb pro seniory, jejich charakteristika; Úloha
sociálního pracovníka při propouštění z akutní péče; Sociální práce s rodinou nemocného seniora;
Přímá sociální práce se starším pacientem; Standardy kvality sociálních služeb v péči o seniory:
Obsah standardů, stručná charakteristika jednotlivých standardů; Standard č. 1. Cíle a způsoby
poskytování sociálních služeb: Charakteristika a obsah standardu; Standard č. 2. Ochrana práv
osob: Základní lidská práva a svobody osob. Restriktivní opatření; Zbavení způsobilosti k právním
úkonům; Standard č. 3. Jednání se zájemcem o sociální službu: Charakteristika a obsah
standardu; Standard č. 4. Smlouva o poskytování sociální služby: Náležitosti smlouvy o poskytnutí
sociální služby; Standard č. 5. Individuální plánování průběhu sociální služby: Proces plánování
sociální služby s uživatelem a jeho průběžné hodnocení; Klíčový pracovník; Standard č. 6.
Dokumentace o poskytování sociální služby: Zpracování, vedení a evidence dokumentace
o uživatelích sociální služby; Aktivizační programy pro seniory: Motivace seniorů k aktivitám;
Přehled skupinových aktivizačních programů a jejich charakteristika; Přehled individuálních
aktivizačních programů a jejich charakteristika; Metody sociální práce seniory: Individuální sociální
práce se seniory; Skupinová sociální práce – adaptační skupina seniorů v domově pro seniory;
Sociální práce v pobytových zařízeních pro seniory: Kvalifikační a osobnostní předpoklady pro
22
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
sociálního pracovníka; Přehled činnosti sociálního pracovníka; Prevence syndromu vyhoření.
Supervize; Sociální práce s umírajícími: Hospice a hospicová péče, jejich organizace a jejich
zkušenosti z jejich práce; Paliativní medicína; Umírající senior a stádia vyrovnávání se s faktem
smrti.
2.3
Management v sociální práci
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Management v sociální práci
TYP MODULU:
povinně volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
52 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
MSP-B-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul management v sociální práci se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Cílem je
charakterizovat osobnost manažera sociální práce, styly manažerského chování, zdůraznit
důležitost motivace v sociální práci, nutnost kvalitního plánování, organizování, kontroly a řízení
lidských zdrojů v sociální oblasti. Zvláštní pozornost je věnována komunitnímu plánování
sociálních služeb a standardům kvality poskytovaných služeb.
OBSAH MODULU
Řízení a jeho úloha v lidské společnosti: Modely řízení sociální práce; Modely uspořádání sociální
správy; Vytváření organizačních jednotek; Typy organizačních struktur; Plánování a organizování:
Postup plánování, cíle, předpoklady, alternativy; Komunitní plánování sociálních služeb;
Organizační kultura, dělba pravomocí; Organizační struktura, výhody a nevýhody organizačních
struktur; Vedení a motivace: Typy vedení lidí, techniky, týmová spolupráce; Řízení lidských
zdrojů; Motiv a stimul; Skupiny teorií motivace; Komunikace: Formy, zásady, metody;
Komunikační dovednosti; Komunikační systém; Kontrola: Druhy a formy kontrolních procesů;
Fáze kontrolního procesu; Zpětná vazba jako základní prvek kontroly; Praktické využití
kontrolních procesů v sociální práci; Pojetí sociálního managementu: Manažer v sociální oblasti,
jeho role a úkoly; Pojetí sociální správy; Veřejná správa, státní správa, samospráva.
2.4
Sociální práce s delikventy
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Sociální práce s delikventy
TYP MODULU:
povinně volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
52 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SPD-B-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociální práce s delikventy se vyučuje ve dvou obdobích formou semináře vedeného
interaktivní formou a předpokládajícího aktivní přístup a účast studentů. Bloky výkladu efektivně
doplňují výstupy studentů a zadaná kolektivní práce. Modul zahrnuje množství kasuistik a práci
s nimi.
OBSAH MODULU
Výchova, poruchy chování a delikvence: Osobnost-vrozené předpoklady, prostředí, emocionalita;
Zdravá výchova-budování vztahů; Hranice a odpovědnost; Součinnost výchovných činitelů,
spolupráce výchovných institucí; Odměny a tresty; Socializace a resocializace: Stupně prevence;
Poradenství a pomoc-kurátor pro mládež; Pedagogicko-psychologická poradna; Rodinná terapie;
Instituce a zařízení: Střediska výchovné péče; Dětské domovy se školou; Výchovné ústavy pro
mládež; Léčebně-výchovná péče; Dobrovolnické programy; Alternativní tresty; Interdisciplinární
týmy; Práce s legislativou a dokumentací: Kasuistiky; Tvorba dokumentů- záznamy rozhovorů;
Vytváření kazuistik; Rodinné mapy; Dohody.
23
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
2.5
75-41-N/01
Sociální práce s jedinci se zdravotním postižením
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Sociální práce s jedinci s postižením
TYP MODULU:
povinně volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
52 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
SPZ-B-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul sociální práce s jedinci s postižením se vyučuje ve dvou obdobích formou semináře
vedeného interaktivní formou a předpokládajícího aktivní přístup a účast studentů. Bloky výkladu
efektivně doplňují výstupy studentů a zadaná kolektivní práce. Modul zahrnuje množství kasuistik
a práci s nimi.
OBSAH MODULU
Vymezení pojmů: Příčiny vzniku postižení; Členění zdravotního postižení; Postižení jako náročná
životní situace: Fáze vyrovnávání se s postižením; Vzájemné postoje rodiny, společnosti, institucí;
Socializace, integrace; Charakteristika jednotlivých typů postižení: Mentální postižení; Somatické
postižení; Smyslová postižení; Duševní postižení; Specifika komunikace s jedinci se zdravotním
postižením: Zásady a pravidla; Speciální jazyky; Pomůcky; Koncepce ucelené rehabilitace:
Zařízení, organizace, pomůcky, postupy; Participace občanů se zdravotním postižením na vlastním
procesu rehabilitace; Vybrané oblasti, ve kterých je postavení občanů s postižením nerovné; Etika
ve veřejné správě ve vztahu k osobám se zdravotním postižením; Etický kodex; Etické zásady;
Organizace zařízení pro osoby se zdravotním postižením; Státní zařízení; Nestátní subjekty
a dobrovolnictví; Legislativa: Finanční zajištění; Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením: Druhy a typy služeb; Sociální síť; Komunitní plánování; Kasuistiky a práce s nimi.
24
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
3
75-41-N/01
VOLITELNÉ MODULY
3.1
Arteterapie
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Arteterapie
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
ART-C-1Z1L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul atreterapie se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Učební náplň předpokládá základní
seznámení s principy a významem arteterapie. Ta se prostřednictvím grafické, malířské
a sochařské činnosti snaží o výchovu a pochopení vlastního nitra. Nabízí studentům možnosti
prolínání výtvarné tvorby s dalšími činnostmi, kombinaci s hudbou, dramatickou tvorbou, tancem.
Jde o využití umění na pomoc jedincům s postižením, se specifickými potřebami, nebo skupině.
Atreterapie má napomoci změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí a přinést mu
pocit smysluplného naplnění života. Napomáhá k uvolnění prožitků, poznání vlastních možností,
zapojení se do skupiny a k rozvoji fantazie.
OBSAH MODULU
Úvod do arteterapie: Z historie a současnosti arteterapie; Arteterapie ve světě; Arteterapie
v České republice, centra; Vymezení arteterapie: Standardy arteterapie; Etický kodex arteterapie;
Arteterapie receptivní a produktivní; Výtvarné umění jako forma terapie pro věkově i zdravotně
rozdílnou klientelu; Formy arteterapie; Individuální arteterapie; Skupinová arteterapie; Cílové
skupiny arteterapie: Děti; Dospívající; Senioři; Psychické působení výtvarných prvků: Bod, linie,
křivky Kompozice; Kresba, co u kresby hodnotíme; Praktická tvořivost: Výtvarné materiály;
Výtvarné prostředky a techniky; Barva: Symbolika jednotlivých barev; Barva a její vliv na
psychiku člověka; Dětská kresba: Zvláštnosti dětské psychiky; Vývoj dětské kresby; Rozbor
dětské kresby; Modelování: Hmat a dotyk; Význam trojdimenzionálního výtvarného projevu;
Praktická tvořivost: Projekce pocitů; Vizuální konverzace; Tematicky zaměřená tvorba.
3.2
Umění pomáhat
NÁZEV
MODULU:
Umění pomáhat
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
56 hodin
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
KÓD
MODULU:
POČET
KREDITŮ:
UPM-C-1Z1L
UPM-C-2Z2L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul umění pomáhat se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení s uplatněním interaktivních
způsobů práce se skupinou. Student má možnost absolvovat tento modul v 1. nebo ve 2. ročníku.
Směřuje k vytváření základních klíčových dovedností potřebných pro výkon povolání i pro osobní
život studentů. K nim patří zejména sociální a komunikativní dovednosti. Prostřednictvím tohoto
okruhu si studenti prohlubují dovednosti sociální interakce a komunikace, kultivovaného
vyjadřování a přístupu k lidem s pochopením pro jejich problémy Učí se uplatňovat při jednání
s lidmi a při řešení konfliktních situací poznatky z psychologie. Zároveň si osvojují metody týmové
práce a kooperace. Modul zahrnuje také formování osobnostních kvalit studentů, zejména
etických a volních, vede je k osvojení zdravého životního stylu. Důraz se klade na postoje
studentů a na jejich ochotu uplatňovat ve svém životě a práci požadované principy a normy
a dodržovat etický kodex sociálního pracovníka.
OBSAH MODULU
Pomáhající profese: Definice, specifika; Sociální práce jako pomáhající profese; Klíčové
kompetence sociálního pracovníka: Definice a rozdělení klíčových kompetencí; Specifikace
25
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
75-41-N/01
jednotlivých kompetencí; Sebeevaluace v rámci hodnotících kritérií klíčových kompetencí; Zásady
pro vytvoření portfolia sociálního pracovníka; Pole společné práce: Pojmenování a identifikace rolí;
Ujasňování situace; Problematika zakázky; Vztah mezi pracovníkem a klientem: Motivace jako
tvůrce postoje; Moc a pomoc; Vytváření hranic; Nositel problému a odpovědnosti za jeho řešení;
Tělo jako zdroj poznání, emocí a energie: Problematika životní spokojenosti; Tělesná a duševní
hygiena; Bioenergetika; Stres a syndrom vyhoření: Prevence a zvládání stresu; Organizace času;
Nadhled, spolupráce, supervize; Dotazníky-nástroj sebepoznání; Syndrom pomocníka: Rodičovská
odmítnutí; Identifikace; Skryté potřeby; Nepřímá agrese; Vyhýbání se vztahům; Komunikace jako
nástroj sociální práce: Kontakt; Rozhovor; Naslouchání; Respektující dialog; Zpětná vazba;
Komunikační pravidla; Neverbální komunikace.
3.3
Tělesná výchova II
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Tělesná výchova II
KÓD MODULU:
56 hodin
POČET KREDITŮ:
TYP MODULU:
volitelný
ÚČINNOST:
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
TEV II-C-2Z2L
2+2
TEV-A-1Z1L
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul tělesná výchova II se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Navazuje na modul tělesná
výchova a prohlubuje dovednosti získané v tomto modulu. Při provádění pohybových aktivit se
usiluje o jejich preciznější a kvalitnější zvládnutí. Studenti jsou vedeni k pravidelnému provádění
pohybových činností, k navrhování vlastní struktury cvičební jednotky a k odpovědnému přístupu
k pohybové aktivitě a vlastnímu zdraví. Ve výuce se rozšiřuje praktický i teoretický sportovní
záběr studentů. Modul vytváří podmínky k aktivnímu prožívání pohybu a sportovního výkonu a ke
kompenzování negativních vlivů sedavého způsobu života.
OBSAH MODULU
Úvod – bezpečnost, hygiena, pohybová aktivnost: Zásady bezpečného cvičení; Hygienické
návyky, sportovní oblečení a obuv; Pohybová aktivita - druhy, objem, měření; Pohyb a zdraví:
Zásady zdravého životního stylu; Správné držení těla;
Energetická hodnota chůze
a vytrvalostního běhu; Sportovní hry: Fotbal; Freesbee; Softbal; Lanové hry - přeskoky,
přetahování; Basketbal; Volejbal; Stolní tenis; Softtenis; Flórbal; Netradiční pohybové aktivity:
Lanový park; Plavání; Bruslení; Kondiční kulturistika: Specifika formování postavy u mužů a žen;
Základní pravidla kondičního cvičení; Stavba kondiční cvičební jednotky; Specifická zaměření
kondičního tréninku; Zásobník cviků; Cvičení s vlastním tělem; Cvičení s gymnastickými míči;
Aerobic: Cvičební sestava s hudebním doprovodem; Step aerobic; Posilování; Úpoly: Sebeobrana,
úpolové hry; Pády, pádové techniky.
3.4
Další cizí jazyk – anglický
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Další cizí jazyk- anglický
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
164 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
DJA-C-1Z3L
2+2+2+2+2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul další cizí jazyk – anglický se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Vzdělávání v cizím
jazyce je zaměřeno na osvojení základních komunikativních jazykových kompetencí, které
odpovídají úrovni A1 - A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti
po ukončení vzdělávání uplatní tyto kompetence v každodenní konverzaci, v mluvených i psaných
projevech, případně v některých typech jednání spojených s profesí sociálního pracovníka. Cílem
vzdělávání je také získání potřebné obecné slovní zásoby a základní slovní zásoby studovaného
oboru.
26
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
75-41-N/01
OBSAH MODULU
Gramatika
Slovesa to be, to have; Přítomný čas prostý; Vazba There is/there are; Minulý čas prostý; Otázka
v čase minulém a přítomném; Neurčitá zájmena; Přídavná jména a příslovce, stupňování;
Přítomný čas průběhový; Vyjádření budoucnosti (will-future, going to); Předpřítomný čas
(tvoření); Předpřítomný čas (použití a překlad do češtiny); Předpřítomný čas (průběhové tvary);
Minulý čas průběhový; Předpřítomný čas x minulý čas; Vyjádření množství; Slovesné vzorce;
Modální slovesa; Slovesné vzorce; Trpný rod; Použití členu určitého a neurčitého, bezčlennost;
Souvětí; Typy vedlejších vět: časové, podmínkové, vztažné.
Tematické okruhy
Představování sebe i druhých, rodina, zájmy a záliby; V kavárně, objednávání, placení; Města,
země, jazyky, pamětihodnosti – obecný přehled; Bydlení – druhy bydlení, plánek bytu, zařízení,
okolí; Denní program, termíny, schůzky, volný čas; Orientace ve městě, popis cesty; Škola,
studium, povolání; Turistický ruch, kultura; Prázdniny, dovolená, cestování. Velká Británie;
Stravování, nakupování, recepty; Móda, oblečení, oblečení pro zvláštní příležitosti; Lidské tělo,
zdravý životní styl, sport; Životopis, vzdělání; Svátky, zvyky, oslavy, blahopřání; Služební
a soukromá cesta; Kulturní život; Média (rádio, TV, internet, noviny); Psaní soukromého dopisu;
Formální dopis, úprava obchodního dopisu; Moje profese - představení oboru sociální práce; Moje
praxe – popis pracoviště a hlavní činnosti v instituci sociální pomoci.
3.5
Další cizí jazyk – německý
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Další cizí jazyk - německý
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
164 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
DJN-C-1Z3L
2+2+2+2+2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul další cizí jazyk – německý se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Vzdělávání v cizím
jazyce je zaměřeno na osvojení základních komunikativních jazykových kompetencí, které
odpovídají úrovni A1 - A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti
po ukončení vzdělávání uplatní tyto kompetence v každodenní konverzaci, v mluvených i psaných
projevech, případně v některých typech jednání spojených s profesí sociálního pracovníka. Cílem
vzdělávání je také získání potřebné obecné slovní zásoby a základní slovní zásoby studovaného
oboru.
OBSAH MODULU
Gramatika
Časování sloves v přítomném čase; Podstatná jména v jednotném a množném čísle, použití členů;
Osobní a přivlastňovací zájmena, záporné zájmeno kein; Slovosled věty oznamovací, tázací;
Základní číslovky; Předložky se 3.p., 4.p., a 3. a 4. pádem; Předložky – prohloubení učiva;
Způsobová slovesa, větný rámec; Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami; Časové
údaje; Řadové číslovky; Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves; Stupňování příslovcí;
Koncovky přídavných jmen; Rozkazovací způsob; Vedlejší věty obecně, slovosled, spojky, nepřímá
otázka; Stupňování přídavných jmen příslovcí; Předložkové vazby sloves a přídavných jmen,
zájmenná příslovce; Zvratná slovesa; Trpný rod; Vztažné věty, vztažná zájmena; Vazby infinitivu
s zu; Podmiňovací způsob u pomocných a způsobových sloves.
Tematické okruhy
Představování sebe i druhých, rodina, zájmy a záliby; V kavárně, objednávání, placení; Města,
země, jazyky, pamětihodnosti – obecný přehled; Denní program, termíny, schůzky, volný čas;
Bydlení – druhy bydlení, plánek bytu, zařízení, okolí; Denní program, termíny, schůzky, volný čas;
Orientace ve městě, popis cesty; Škola, studium, povolání; Turistický ruch, kultura; Prázdniny,
dovolená, cestování; Německo; Stravování, nakupování, recepty; Móda, oblečení, oblečení pro
zvláštní příležitosti; Lidské tělo, zdravý životní styl, sport; Životopis, vzdělání; Svátky, zvyky,
oslavy, blahopřání; Služební a soukromá cesta; Kulturní život; Média (rádio, TV, internet, noviny);
Psaní soukromého dopisu; Formální dopis, úprava obchodního dopisu; Moje profese - představení
oboru sociální práce; Moje praxe – popis pracoviště a hlavní činnosti v instituci sociální pomoci.
27
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
3.6
75-41-N/01
Další cizí jazyk – ruský
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Další cizí jazyk- ruský
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
164 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
DJR-C-1Z3L
2+2+2+2+2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul další cizí jazyk – ruský se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Vzdělávání v cizím
jazyce je zaměřeno na osvojení základních komunikativních jazykových kompetencí, které
odpovídají úrovni A1-A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti po
ukončení vzdělávání uplatní tyto kompetence v každodenní konverzaci, v mluvených i psaných
projevech, případně v některých typech jednání spojených s profesí sociálního pracovníka. Cílem
vzdělávání je také získání potřebné obecné slovní zásoby a základní slovní zásoby studovaného
oboru.
OBSAH MODULU
Gramatika
Časování sloves v přítomném a budoucím čase; Číslovky základní; Osobní zájmena; Zvratná
slovesa; Slovesné vazby; Číslovky řadové; Skloňování podstatných jmen; Jednotné číslo; Minulý
čas sloves; Zápor v ruštině; Množné číslo podstatných jmen; Přídavná jména; Předložkové vazby;
Slovesné vazby; Tázací zájmena; Vyjádření významů: Je třeba, musím, mám, smím.
Tematické okruhy
Představování sebe i druhých, rodina, zájmy a záliby; V kavárně, objednávání, placení; Denní
program, termíny, schůzk; Moje studium, škola; Zdraví, u lékaře; volný čas; Služební cesta;
Cestování, prázdniny, dovolená; Praha, Česká republika; Reálie rusky mluvících zemí; Moskva, St.
Peterburg; Svátky, zvyky; Obchodní korespondence; Životopis, vzdělání; Žádost o místo,
dotazník; Moje profese - představení oboru sociální práce; Moje praxe – popis pracoviště a hlavní
činnosti v instituci sociální pomoci.
3.7
Konverzace v hlavním cizím jazyce - anglický jazyk
NÁZEV MODULU:
Konverzace v hlavním cizím jazyce –
anglický jazyk
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
52 hodin
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
základní znalosti anglického jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol
a prvních 2 ročníků vzdělávání na vyšší odborné škole
PŘEDPOKLADY:
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
KOA-C-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul konverzace v hlavním cizím jazyce - anglickém jazyce se vyučuje ve dvou obdobích v 3.
ročníku formou cvičení. Učební náplň navazuje na znalost gramatiky a obecné slovní zásoby
v rozsahu vymezeném RVP středních škol a dále odborné slovní zásoby získané během vzdělávání
prvních dvou ročníků ve vyšší odborné škole. Cílem modulu je zlepšování dovednosti porozumět
anglicky mluvícím osobám v běžných situacích v pracovním prostředí (sjednání pracovní schůzky,
rezervace různého typu, apod.) a zlepšování dovedností vyjadřovat se anglicky v psaném
a především mluveném projevu.
OBSAH MODULU
Společenský styk: Setkávání s přáteli a pracovními partnery; Pracovní oběd nebo večeře; Služební
cesty: Rezervace ubytování; Rezervace jízdenky a letenky; Orientace ve městě; Navázání
kontaktu: Telefonický rozhovor; Sjednání schůzky; Zanechání vzkazu; Profil organizace, instituce:
Základní informace; Prohlídka pracoviště, instituce; Osobní profil zaměstnance; Zdraví; U lékaře a
v lékárně; První pomoc; Poštovní služby; Bankovní služby; Pracovní příležitosti; Přijímací pohovor;
Profesní kariéra.
28
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
3.8
75-41-N/01
Konverzace v hlavním cizím jazyce - německý jazyk
NÁZEV MODULU:
Konverzace v hlavním cizím jazyce –
německý jazyk
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
52 hodin
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
základní znalosti německého jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních
škol a prvních dvou ročníků vzdělávání ve vyšší odborné škole
PŘEDPOKLADY:
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
KON-C-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul konverzace v hlavním cizím jazyce - německém jazyce se vyučuje ve dvou obdobích v 3.
ročníku formou cvičení. Učební náplň navazuje na znalost gramatiky a obecné slovní zásoby
v rozsahu vymezeném RVP středních škol a dále odborné slovní zásoby získané během vzdělávání
prvních dvou ročníků ve vyšší odborné škole. Cílem modulu je zlepšování dovednosti porozumět
německy mluvícím osobám v běžných situacích v pracovním prostředí (sjednání pracovní schůzky,
rezervace různého typu, apod.) a zlepšování dovedností vyjadřovat se německy v psaném
a především mluveném projevu.
OBSAH MODULU
Společenský styk: Setkávání s přáteli a pracovními partnery; Pracovní oběd nebo večeře; Služební
cesty: Rezervace ubytování; Rezervace jízdenky a letenky; Orientace ve městě; Navázání
kontaktu; Telefonický rozhovor; Sjednání schůzky; Zanechání vzkazu; Profil organizace, Základní
informace; Prohlídka pracoviště, instituce; Osobní profil zaměstnance; Zdraví; U lékaře
a v lékárně; První pomoc; Poštovní služby; Bankovní služby; Pracovní příležitosti; Přijímací
pohovor; Profesní kariéra.
3.9
Muzikoterapie
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Muzikoterapie
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
PŘEDPOKLADY:
52 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
MUZ-C-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
---
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul muzikoterapie se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Studenti se naučí kvalifikovaně
používat působení hudby a zvuků k terapeutickým účelům. Zvládnou speciální terapeutické
postupy a metody, ovládnou terapeutické programy pro různé skupiny klientů a dovedou je
aplikovat v praxi. Sbírají informace o nových technikách muzikoterapie.
OBSAH MODULU
Úvod do muzikoterapie: Historie muzikoterapie; Vliv zvuků a hudby na lidský organismus, čakry –
centra energie; Současné využití muzikoterapie: Programy pro osoby s mentálním postižením –
dle Mgr. T. Procházky; Stavba hodiny muzikoterapie; Rytmus – bubny, dešťová hůl, didjeridoo;
Jednoduché pohybové hry; Práce s hlasem, alikvotní tóny; Mantry, etnická hudba; Tibetské mísy;
Pohybové hry; Meditace: Osnovy pohybové meditace; Základy břišního tance; Výtvarný projev při
hudbě; Relaxační hudba, Smart Music.
3.10
Tvorba odborného textu
NÁZEV MODULU:
NOMINÁLNÍ
DÉLKA:
Tvorba odborného textu
TYP MODULU:
volitelný
VSTUPNÍ
ICT-A-1Z1L, OKO-A-1Z1L
56 hodin
KÓD MODULU:
POČET
KREDITŮ:
TOT-C-3Z3L
2+2
ÚČINNOST:
29
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 56002 Česká Třebová
SOCIÁLNÍ PRÁCE
75-41-N/01
PŘEDPOKLADY:
STRUČNÁ ANOTACE VYMEZUJÍCÍ CÍLE
Modul tvorba odborného textu se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Studenti se seznámí
se zásadami tvorby odborného textu a se zásadami úprav dokumentů. Naučí se pracovat se
skenerem a volit nejvhodnější výstupy. Osvojí si práci se software Corel Capture a Print Screen při
snímání částí, případně celého obrazu z monitoru. Naučí se provádět úpravy digitálního
obrazového materiálu. Budou schopni zapracovat tyto výstupy do dokumentu. Naučí se správně a
co nejvhodněji zvolit odpovídající výstup na tiskárnu v požadované kvalitě. Naučí se vytvářet
vlastní prezentace s animacemi, přechodovými efekty, digitálním obrazovým materiálem, zvukem
a videosekvencemi.
OBSAH MODULU
Zásady textového dokumentu: Velikost stránky – okraje; Počet znaků na řádek a řádků na
stránku; Záhlaví a zápatí; Výběr vhodného typu, řezu a velikosti písma; Tvorba dokumentu:
Titulní strana dokumentu; Oddíly dokumentu a jejich propojení; Konce oddílů a stránek; Číslování
stránek; Vkládání a formátování objektů; Tvary, odkazy, textová pole; SmartArt, wordArt,
rovnice, symboly; Sloupce; Skenování: Dokumentů; Fotografií; Negativů; Snímání obrazu z
monitoru: Print Screen; Corel Capture; Úpravy sejmutého obrazu; Úpravy digitálního obrazového
materiálu: Velikost, ořez, výřez; Jas, kontrast, barevnost, průhlednost; Odstranění vad, šumů,
klonování; Tvorba prezentace: Návrh, rozložení a řazení snímků; Animace, přechody, časování;
Vkládání zvuku a videosekvencí.
30
Download

anotace předmětů - VOŠ a SŠ technická Česká Třebová