))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM
PRÁCE – MATKA
POKROKU
Měsíčník z Královéhradeckého kraje m ročník 13 m číslo 5 m květen m 2013 m cena 5 Kč
PÍSEŇ PRÁCE
Hudba: J. Scheu
Slova: J. Zapf
Český text: F. Hlaváček
Ó, zazni písni vznešená,
o práci, která vrozena
přírodou lidstvu jest.
Vše, čeho člověk užívá,
z šlechetné práce vyplývá.
Bu práci čest,
bu práci čest!
Ta práce, matka pokroku
a s ní armáda otroků
jde hájit svoji čest.
Zásada naše na světě
po šastném boji rozkvete.
Bu práci čest,
bu práci čest!
ÚČELOVÉ VÝPOČTY MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI
Q Za Nečase dosáhlo Česko největší nezaměstnanost v novodobé historii Q V ČR je
momentálně bez práce nejvíce lidí od velké krize v třicátých letech minulého století Q
Zadluženost ČR stále rapidně stoupá přes veškeré sliby a veškeré reformy její pravicové vlády Q Životní úroveň a kupní síla běžného občana naopak stále klesá Q Místo biliónového státního majetku dnes máme biliónové státní dluhy, morální bídu, korupci
nebývalých rozměrů, přesto se dokola ještě křičí – pozor na strašáka, tj. komunisty Q
Dnes je v ČR momentálně bez práce nejvíce
lidí od velké krize v třicátých letech minulého
století a největší nezaměstnanost v novodobé
historii! V poměrně krátké době ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV) již podruhé
změnilo metodiku výpočtu nezaměstnanosti,
aby ji de facto uměle číselně snížilo, a tím opět
mohla vláda hájit svou politiku. Zda má či nemá občan práci, však smysluplně neřeší.
Vhodné porovnání čísel snižuje
procento nezaměstnanosti
Poprvé v roce 2004 přešlo MPSV na zjišování míry nezaměstnanosti podle kritérií Mezinárodní organizace práce (ILO), kterými se
už dávno řídil Český statistický úřad (ČSÚ).
Mezi nezaměstnané se tedy podle této metodiky přestali počítat například lidé zařazení
v rekvalifikaci nebo lidé, kteří vykonávají krátkodobou práci. Dále se přestali za nezaměstnané považovat ženy na mateřské dovolené,
na nemocenských dávkách nebo ti, kteří jsou
ve výkonu trestu či ve výkonu vojenské služby. S čísly to tenkrát zahýbalo tak, že v té době byla nezaměstnanost 10,1% a po této
změně, ve stejné době již „jen“ 8,2%.
Od roku 2013 MPSV přechází na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem „Podíl
nezaměstnaných osob“. Nový ukazatel bude
vyjadřovat podíl nezaměstnaných ze všech
Pokračování na str. 2
ø
Právě dnes jsem zaslechla
meditaci jednoho vlivného lidovce, podle níž jsou současné
problémy společnosti zapříčiněny rozpadem tradiční rodiny.
Jistě pohodlná, ale naprosto
scestná úvaha. Tvrdím, že za
současnými problémy společnosti, které zasahují všechny
oblasti jejího života, je prohlubování skutečné nerovnosti lidí
pod líbivými hesly o rovných
příležitostech. Vzniká propast
mezi právy člověka a občana
na jedné straně a jejich naplněním či vymahatelností na straně druhé. Současný kapitalismus, a zvláště jeho kořistnická
podoba uplatňovaná v naší zemi, sliboval posílení lidských
práv, údajně pošlapaných reálným socialismem, ale místo toho zničil i ony prvky zajišující
skutečnou lidskou důstojnost.
Prvním ústupem od principu
rovnosti šancí bylo zrušení státem garantovaného práva člověka uplatnit a rozvíjet své tvůrčí schopnosti a pracovní dovednosti. Práva na práci.
Vzorem pro dorůstající generace se tak stávají nikoli ti, kdož
něco umějí, ale ti, kteří dokážou
žít na úkor ostatních. Rčení že
práce je poslední zoufalá možnost, jak přijít k penězům, je názorným obrazem devastace
společenského mínění. Pak je
snadné demagogicky postavit
dosud pracující proti nezaměstnaným, na něž musí přispívat
ze svých daní, mladé proti seniorům závislým na státních
důchodech, které musí ze
svých daní podporovat. Pak je
snadné postavit jedny proti
druhým a v klidu nikým nerušeni přesunovat majetek vytvořený prací lidí do několika málo
soukromých rukou, nebo institucí, jako je církev. Je tedy naléhavým úkolem nás všech vrátit
práci její společenskou prestiž
a roli, kterou hraje ve vývoji lidských společenství. Schopnost
být člověkem je dána schopností pracovat a tvořit.
Taána LANKAŠOVÁ
2 w květen
KRAJÁNEK m 2013
PODPORU CÍRKVE ODE MNE NEČEKEJTE
Královéhradecký kraj má na svém území nepochybně mnoho památek různého druhu a různých vlastníků. Vcelku chápu, že krajská podpora památkové péče kompenzuje jednotlivým vlastníkům památek zvýšené náklady, které oproti
běžným stavbám opravy památkově chráněných objektů vyžaduje. Ovšem více
jak 4 mil. Kč z krajských peněz šla v minulém roce na opravy kostelů či jiných
nemovitostí v majetku církve.
A tady je z mého pohledu celý kámen pečení a penze duchovních a kněží, náúrazu. Absolutně nechápu, proč se daňo- klady na provoz a údržbu majetku církví,
ví poplatníci, kteří zaplatí na církevních a to ze zdrojů státního rozpočtu.
restitucích miliardy, musí ještě podílet na
Podpora církve z rozpočtu kraje je ale
podpoře církve z rozpočtu kraje, potažmo i v jiných oblastech. Jako příklad mohu
z rozpočtů měst a obcí. Církve si nároku- uvést uvolnění čtvrt milionu korun z dojí v restitučním zákonu majetek, o který tačního fondu kultury pro Benediktinské
údajně přišly. Jde asi o 2 500 budov, 175 opatství sv. Václava, Broumov – oslavy
tisíc hektarů lesa a 25 tisíc hektarů orné „800. výročí příchodu benediktinů na
půdy. Kromě vracení konkrétních věcí má Broumovsko“. S neomaleností církve se
navíc dojít na základě tzv. smluv o vypo- setkávám i na zastupitelstvu města Hrařádání mezi státem a jednotlivými církve- dec Králové, kdy si nedávno dalo biskupmi či náboženskými společnostmi k pravi- ství požadavek na dofinancování poddelnému, třicetiletému vyplácení finanč- krovního bytu pro svého biskupa. Část
ních náhrad, jejichž celková výše je urče- nákladů ve výši kolem 3, 7 mil Kč přislíbina návrhem zákona.
lo ministerstvo kultury, zbytek do 4, 5 mil.
Nejvyšší náhrady jsou u Římskokatolic- Kč, chtěla církev od města.
ké církve ve výši celkem 47,2 miliard Kč,
Nevidím sebemenší důvod, proč zvedat
u Církve československé husitské ve výši na zastupitelstvu ruku pro návrhy a z ve3,1 miliardy Kč a u Českobratrské církve řejných rozpočtů dál podporovat církev.
evangelické ve výši 2,3 miliardy Kč. Ná- Obzvláš v době, kdy se krajské zdravotvrh zákona také počítá s tím, že po dvou nictví dostává díky politice ministra zdraletech od jeho účinnosti bude zrušena votnictví do spirály dluhů, které se řeší
veškerá blokace původního majetku, sta- propouštěním středního zdravotnického
novená zákonem o půdě a jeho vlastníci personálu, a tím hrozí pro nás pro všechtak s ním už budou moci volně nakládat.
ny snižování zdravotní péče. Je mi z toho
Kromě toho má být také postupně snižosmutno. Vždy dotace 250 tis. Kč na oslaván státní příspěvek na provoz církví
vy Benediktinů je roční plat pro 1 – 2 sesa náboženských společností, až po 17 letech přestane stát provoz církví financo- třičky v nemocnici. O slibované dotaci kovat úplně, a tím dojde k definitivní odluce lem 4 mil. Kč na opravy církevních pamácírkve od státu. Je potřeba si také uvědo- tek nemluvě.
Lenka FIALOVÁ (nestr. za KSČM),
mit, že stát doposud a pravděpodobně
zastupitelka Královéhradeckého kraje
i nadále bude hradit platy, sociální zabez-
))) Z jednání KhKV KSČM
Mezinárodní spolupráce na úrovni regionů
HRADEC KRÁLOVÉ – Dubnové jednání Královéhradeckého krajského výboru KSČM se věnovalo kromě aktuálních informací ze samosprávy Královéhradeckého kraje otázce mezinárodní
spolupráce na úrovni regionů, tedy otázce dalšího zapojení kraje v Stálém fóru
evropské levice (regionů) – SFEL (R).
Na listopadovém setkání koordinátorů
SFEL(R) na Štikově, o němž Krajánek informoval, předložil náš kraj zásadní požadavek, aby setkání na tomto fóru regionálního zastoupení spřátelených levicových stran Evropy bylo přednostně zaměřeno na výměnu zkušeností z práce
v samosprávách regionů a měst a obcí.
Tento požadavek rada koordinátorů přija-
la. Nyní je nezbytné učinit další krok, a sice získat pro účast na setkání, jakým je
Eurocamp, zastupitele nebo občany – členy výborů krajských zastupitelstev a samospráv jim na roveň postavených ve
ÚČELOVÉ VÝPOČTY...
ø
Dokončení ze str. 1
obyvatel v daném věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti poměřuje
uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Registrovaná
míra nezaměstnanosti (dosud zveřejňovaná) bude podle výše zmíněného harmonogramu nahrazena výpočtem, který
bude uvádět podíl nezaměstnaných osob
vůči obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let. Výsledkem je tedy to, že poměr ekonomicky
aktivních obyvatel vůči skutečně nezaměstnaným byl dříve procentuálně vyšší
než dnes, kdy jsou bráni pro výpočet nejen ekonomicky aktivní lidé, ale i invalidé,
lidé kteří vědomě a dobrovolně pracovat
již nikdy nebudou apod. Zase se nezaměstnanost na papíře snížila, kupodivu
však počet nezaměstnaných zůstává
stejný!
Lidí bez práce neubývá
Český statistický úřad šetřením zjišuje,
že nezaměstnaných, kteří chtějí práci, je
asi o 180 000 víc, než vykazuje MPSV.
Proto je celkový počet nezaměstnaných
750 – 800 tisíc a ne jen 580 tisíc, jak uvádí MPSV.
Lidé bděte! Pokud vám není lhostejná
budoucnost vaše a vašich rodin, pak se
nenechte vícekrát zastrašovat Řeckem,
Španělskem, Kyprem apod. Naše hospodářství se ještě může z bolestí vzchopit,
ale musí mít odpovědnou levicovou vládu, která bude myslet na potřeby většiny
národa a nejen na horních deset tisíc!
Josef DUŠEK (nestr. za KSČM),
krajský zastupitel
spřátelených stranách – v DieLinke,
v KSS a v dalších. Jen tak bude diskuse
na tomto důležitém fóru opravdovým přínosem pro činnost zúčastněných organizací.
KV byl dále velmi podrobně informován
Otakarem Rumlem nejen o připravovaném jednání krajského zastupitelstva dne
29. 4., ale i o aktuálních problémech kraje. Radní Táňa Šormová informovala o problémech kolem
slučování škol v Hradci Králové
i o situaci broumovského gymnázia, které kraj nemíní, jako
jedinou střední školu na Broumovsku, nechat padnout. Dále
KV dořešil situaci Krajské komise mládeže, v jejímž čele stanul Jan Horký z Trutnovska.
(as)
květen w 3
KRAJÁNEK m 2013
))) Exkluzivně z Královéhradeckého kraje
Zdravé finance jsou základem
dobrého hospodaření kraje
Hospodaření Královéhradeckého kraje skončilo v roce 2012 schodkem 65 mil.
korun oproti plánovanému schodku ve výši 921 milionů, rozpočtovaný schodek tvořilo z velké části zapojení výsledku hospodaření z roku 2011. Hospodaření skončilo o 856 mil. Kč lépe, než bylo původně zamýšleno. Byla vytvořena
plánovaná rezerva ve výši 80 mil. Kč, což dává předpoklad pro financování nenadálých potřeb kraje.
Příznivého výsledku hospodaření bylo
dosaženo úsporou ve výdajích (811 mil.
Kč) a vyššími příjmy, než bylo plánováno
(45 mil. Kč), a to i přes tu skutečnost, že výpadek v oblasti sdílených daní činil 22 mil.
Kč. Dále se daří v souladu se splátkovým
kalendářem zajišovat splátky úvěrů ve výši 100 mil. Kč a byly také doplaceny půjčky
poskytnuté ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování
projektů v oblasti dopravy (30 mil. Kč).
Tyto dobré výsledky byly dosaženy navzdory opatření státu v oblasti sdílených
daní, kdy kraje měly původně 8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH, v roce
2012 to bylo již jen 8,29 %. Je také důležité si uvědomit, že kromě těchto problémů se musel kraj vyrovnat s navýšením
DPH, které je pro jednotlivé příspěvkové
organizace absolutním nákladem (růst
DPH z 19 na 20 %, a z 10 na 14 % v loň-
ském roce). Pro rok 2013 nás čeká opět
navýšení DPH, procento sdílených daní
se však dále snižuje a pro rok 2013 už to
je jen 7,86 %. Snižuje se i procento u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z 8,92 na 8,65 %.
Lze očekávat, že dopad ze zvýšených
daní z přidané hodnoty na jedné straně
nebude pro kraj v příjmech nijak přínosný
a na druhé straně
bude přímým nákladem. Jenom pro názornost: ve zdravotnictví je to například
19 mil. Kč. Velmi negativní dopad na financování kraje má
nová úhradová vyhláška ve zdravotnictví, kde je odhado-
ván výpadek od pojišoven ve výši kolem
150 mil. Kč. K výše uvedeným negativům
kraj přijal některá nezbytná opatření tak,
aby bylo zabezpečeno financování nezbytných výdajů, posílení prostředků na
investiční prostředky kraje a vytvoření
zdrojů na splácení přijatých závazků.
Předpokládá se maximální snaha o snížení provozních výdajů, nepočítá se s přijímáním dalších úvěrů, počítá se snižováním výdajů na dopravní dostupnost, meziročně o 5 %. Provozní příspěvky příspěvkových organizací se sníží meziročně
o 3 % (netýká se zdravotnictví a sociální
oblasti). Úspory běžných provozních nákladů budou použity zejména na posílení
kapitálových výdajů a investiční rozvoj
kraje. Přes veškerá výše uvedená negativa a opatření kraj počítá s tím, že neskončí se schodkovým rozpočtem.
Petr KEBUS (nestr. za KSČM),
předseda Finančního výboru KhK
Stárkov
Levicová vláda kraje hasí problémy založené pravicí
Na první pohled pro nezasvěcené to
vypadá, že současná levicová vláda
kraje dělá tvrdou, bezohlednou pravicovou politiku. Omezují se finanční
prostředky do Programu obnovy venkova, dochází k redukci autobusových
linek, šetří se v krajských nemocnicích. Šetří se prostě všude.
Proč levicoví politici, kteří mají ve svých
volebních programech, že právě toto dělat nebudou, navrhují podobná opatření?
Asi proto, že je jim jasné, že jde do tuhého! Pravicová vláda a parlament se děsí
možnosti, že by parlamentní volby v příštím roce mohly dopadnout jako ty krajské – vítězstvím levice. Musí se ve velmi
krátkém čase ukázat, že levice to v krajích
nezvládá. Nejjednodušší způsob, jak toho
dosáhnout, je přiškrtit finance do krajů,
například úhradovou vyhláškou za výkony v nemocnicích. Když chybí peníze
v tak citlivé oblasti, jakou bezesporu zdravotnictví je – v tomto roce kolem 380 miliónů korun –, tak to už bude někde vidět.
I kdyby toto kraje ustály, tak jim pro jistotu pošlou ministerskou kontrolu na čerpání dotací z operačních programů a hned
jsou to další milióny, které se budou muset vracet, přestože kontroly z Nejvyššího
kontrolního úřadu dopadly dobře. Ministerští úředníci mají prostě jiná pravidla
kontroly. Co na tom, že kraje se pravděpodobně ubrání. Te se ale bude muset
vracet, aby se nezastavily další, už rozjeté projekty. Jak se tomu mohou kraje bránit? Prostě šetřit. Toto je jasné všem krajským zastupitelům – i těm pravicovým,
opozičním. Někteří této situace však využili ke svému zviditelnění a hlásají, že se
levicová vláda kraje odvrací od venkova,
že venkov bojuje za zachování škol, obchodů, pošt, dopravní obslužnosti apodobně. To je pravda. To už ale bojujeme
velmi dlouho – například v naší obci máme školu zavřenou už osm let. Abychom
zachovali občanům zásobování potravinami, museli jsme odkoupit prodejnu již
před patnácti lety, o fungující dopravní ob-
služnosti se nám mohlo jen zdát. Ta nám
začala fungovat až zavedením systému
IREDO v minulém volebním období, tedy
již za času krajské vlády levice.
Poslední pravicová vláda kraje obcím
chystala další dáreček, když se na obce
chystala převést ústavy sociálních služeb
(domovy důchodců). Teprve vítězství levice v minulém období odvrátilo od obcí tuto finanční hrozbu. Bylo to první společné
hlasování levicových zastupitelů, které revokovalo toto nesmyslné usnesení prosazené zástupci ODS a jejich přisluhovačů.
Ten, kdo se odvrací od venkova, je stát.
Rušení pošt na venkově je také plně
v kompetenci státu. Ten hází venkov přes
pomyslnou palubu. Pokud nebude soulad
mezi státem a kraji, bude to vždy špatně.
Pojme tedy k parlamentním volbám
a změňme to – bude lépe.
Jiří GANGUR,
starosta obce
a zastupitel
Královéhradeckého kraje
4 w květen
KRAJÁNEK m 2013
MŮJ CÍL: SPOKOJENOST LIDÍ SE SOCIÁLNÍ PÉČÍ
Rozhovor
s PaedDr. Mgr. Josefem Lukáškem
Zcela jistě převážně v dobrém vzpomínají absolventi řady orlickohorských základních škol a za posledních 16 let i gymnázia v Rychnově n. Kn.
na svého učitele matematiky a fyziky PaedDr. Mgr. Josefa LUKÁŠKA, jenž
je ovšem také autorem již několika dílů překrásných Pohádek z Orlických
hor. Mnozí turisté nacházejí zajímavé informace v jeho knižním Průvodci
Orlickými horami, které mj. jako aktivní člen Horské služby dobře zná.
O tom ale někdy jindy. V loňských volbách do krajského zastupitelstva se
J. Lukášek stal opět jeho členem a byl zvolen uvolněným radním pro sociální věci. Stal se tak, podle jeho slov, sám „žáčkem“, jenž se musí učit novým věcem.
Pro vás, pedagoga, je sociální sféra
poněkud odtažitou oblastí. Jak se vám
daří ji zvládat?
Ano, je to rozdílné, ale na druhou stranu
to i souvisí. Mně to přináší nutnost stále se
učit, především zákony týkající se celé šíře sociální problematiky, otázky financování, rozpočtu a další. Takže jsem opět ve
škole jako žáček, který se učí za pochodu.
Ale pro mne to není až tak obtížné, s touto problematikou jsem se setkal již v minulosti, kdy jsem byl zastupitelem města
v Dobrušce, a také těch mých 36 let v Horské službě mne i do sociální sféry poněkud zatáhlo. Na kraji to je ovšem trochu jiné, avšak odbor pro sociální věci mně
dost pomáhá, připravuje mi podklady pro
radu či zastupitelstvo tak, aby byly v pořádku. Sice si občas také něco řekneme,
ale to je normální. Naše vztahy jsou korektní a slušné.
Co je podle vás v sociální oblasti
hlavním problémem, vyžadujícím neodkladné řešení?
Nejvíce nás samozřejmě tlačí využít finanční prostředky k tomu, aby vše v naší
gesci fungovalo. Ale jsou zde tlaky zdravotních pojišoven, zvláště VZP, například
abychom převzali lůžka v léčebnách dlouhodobě nemocných, nebo na omezení
zdravotní péče v domovech důchodců,
kde máme proškolené, vystudované zdravotní sestry, ale pojišovny jejich výkony
odmítají proplácet. Těmto tlakům pojišoven se snažíme bránit, protože na to finance nemáme.
Josef Lukášek
celetého financování poskytovatelům dává jistotu, že i v dalších letech peníze obdrží. Vědí, že jsou zařazeni v síti služeb
a na základě toho s nimi jednáme. Te
nás
čeká týden dohadovacích řízení, kdy budeme s poskytovateli připravovat již příští
rok, takže již budou vědět,
jaké budou mít prostředky,
co jsme schopni jim poskytnout. Pro poskytovatele je to v podstatě výhoda.
Proto byl tento model přijat
a funguje. A jak jsem se
dozvěděl z Asociace krajů
ČR, ostatní kraje se o něj
zajímají a chtějí jej převzít.
Jaké jsou hlavní směry
dotačních programů pro
sociální služby schválené krajským zastupitelstvem a kdo na dotace
Při zásahu Horské služby (J. Lukášek vzadu uprostřed)
dosáhne?
Opět je to otázka poskyAle jsou i další problé- tování služeb, které musí odpovídat podmy, například zkvalitnění mínkám daným krajem. Máme dva typy
služeb v našich domo- dotací. První je určen přímo pro poskytovech důchodců. Nyní po- vatele registrované podle zákona o sociálstupně objíždím všechna ních službách, a pak jsou podpůrné socitato zařízení, zjišuji je- ální programy, v nichž působí další fyzické
jich stav a shromaž
uji a právnické osoby, a výše příspěvku
závisí na rozhodnutí hodnotící komise.
poznatky.
Můžete vysvětlit, co je Ale v síti to je naprosto jednoznačné.
model víceletého finan- A kdo v síti není, nemůže dotaci požadocování sociálních služeb vat. V kraji máme ovšem i některá soukromá zařízení typu domova důchodců,
a jak funguje v praxi?
Je to metodika zabez- která v síti zařazena nejsou. Těmto subpečení financí pro jed- jektům krajskou dotaci poskytnout nelze.
notlivé poskytovatele so- Pokud jde o směry, jsou rozděleNa ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva
ø
ciálních služeb. Model ví- ny podle jednotlivých sfér. V prvé
KRAJÁNEK m 2013
ø řadě to je sociální sí, dále protidro-
květen w 5
vých organizací kragová politika, prorodinná politika a další. je v těchto oborech
Vím, že rozhodování o dataci je mnohdy zajišuje soukromá
těžké. V tomto směru dám na lidi, jež jsou firma?
Odpově je vcelku
v hodnotící komisi už delší dobu a působí
v sociálním výboru, jelikož mají už značné jednoduchá. Na tuto
zkušenosti. Ale také je dobré neziskové or- službu pro kraj a kraganizace navštívit. Máme zařízení, která jem placenou byla vyfungují velice dobře a odvádějí obrovský hlášena veřejná soukus práce. Navštívil jsem např. zařízení těž. Univerzita HraPFERDA, které mimo jiné v pekárně dec Králové se do ní
v Kvasinách poskytuje práci lidem s lehčím nepřihlásila a školení
postižením, takže tím pomáhá k jejich zajišují firmy SALINGER a TRIALOG.
sociálnímu začlenění.
Nemáte obavy, že tzv. humanizace Školení a další vzděpracovníků Na tradičních Výstupech na Velkou Deštnou J. Lukášek (druhý
podmínek v ústavech sociální péče se lávání
v budoucnu stane pro kraj příliš vel- jsou ze zákona naří- zprava) nikdy nechybí.
zena. Já vím, opakokou zátěží?
Takové obavy nemám. Já vím, že to bu- vání je matkou moudrosti, ale v našich za- alespoň trochu ji musíme podpořit my.
de nákladné, ale podíváme-li se do někte- řízeních pracuje řada již velmi zkušených Druhou potřebou však je, připravit mladé
rých našich domovů důchodců na pokoje, sester a ošetřovatelů. Je tedy na zváže- lidi na to, že budou chodit do práce, ne že
tak v nich žije třeba pět babiček nebo dě- nou, zda místo vysedávání na školeních budou „žít“ na sociálních dávkách. A to je
dečků – podotýkám, že takových je již by nebylo vhodnější, aby tento čas raději záležitost možná ještě důležitější. Pokud
minimum. Takové ubytování, kdy každý věnovali svým klientům. Ale to je můj však mladí práci nebudou mít, tak si děti
pořizovat nebudou, což je asi nejzásadz nich má s bídou
nější problém.
jednu skříňku na
Pokud jde o program KSČM, nemuseli
své věci, již neodpojsme
z něho příliš ustupovat, spíše jsme
vídá dnešní době.
dospěli k rozumné dohodě. Protože nám
Na druhé straně
i ČSSD jde zejména o zachování sociální
máme domovy, kde
sítě, nedopustit její snižování či oklešojsou na pokoji babičvání. V rámci jejího zkvalitňování zřejmě
ky už jen dvě, modojde k určitému omezení co do počtu
hou tu mít i nějaký
klientů, ale spíše jen v řádu jednotlivců
kus svého nábytku
a dočasně.
– a podmínky jsou
Máte vy sám i nějaký svůj osobní cíl,
tam daleko lidštější.
čeho byste chtěl v náročné funkci radA to je právě cílem
ního pro sociální věci dosáhnout?
naší humanizace –
Mám jediný cíl: co nejvíce přispět ke spoupravit objekty na
kojenosti lidí, kteří potřebují naši sociální
vyšší úroveň, i když
sí. Protože mám osobní zkušenost, když
se nám nepodařilo
Oblíbený pohádkář J. Lukášek se aktivně podílel i na přípravě a průběhu
naše rodina pečovala o babičku a dědečka
do výhledu dostat
Setkání pohádkových říší v srpnu 2008 v Potštejně. Na snímku s exsenádo poslední chvíle, dokud to šlo, příčí se mi
všechny potřebné
torkou V. Domšovou.
lidé, kteří přijedou do domova důchodců
akce. Pro nejbližší
navštívit babičku či dědečka jen v den, kdy
období jsou v záměru tři akce. Jednak Dolní zámek v Tepli- osobní názor. Dalším otazníkem je, že dostane důchod. To mně vadí. Byl bych
cích nad Metují, kde má být úprava zahá- Univerzita Hradec Králové produkuje rád, aby zavládla spokojenost všech stajena letos, a současně i výstavba nového mnoho absolventů pro sféru sociálních rých lidí, aby nedocházelo k tomu, že v doobjektu v sousedství. Dále bychom rádi služeb a jde o to, jestli budeme schopni je movech bude nedostatečná zdravotní nebo sociální péče, že klienti budou mít hlad
upravili domov důchodců v Černožicích, zaměstnat.
Nepochybuji, že vaším cílem bude nebo něco podobného.
kde vybudováním nového objektu proTaké bych chtěl i touto cestou poděkoběhla první etapa a starý objekt čekají ná- naplnění volebního programu KSČM
ročné úpravy, aby se mimo jiné stal i bez- v sociální oblasti. Panuje v ní i shoda vat všem lidem, kteří v sociálních službariérovým. Třetí akce je nyní připravová- v koalici, nebo jste museli přistoupit ke bách pracují, a jsou to ústavy sociální péče, domovy důchodců, a je to Dětské
na projekčně, a sice úprava domova dů- kompromisům?
Na některých věcech jsme se museli centrum ve Dvoře Králové n. L., či Les
chodců v Borohrádku, což je starší zámeček. Jsou i další podobné objekty vyžadu- dohodnout, kupříkladu k projektu Rodin- království. Tam všude pracovníci odvádějící úpravy, například v Pilníkově i jinde. Na ných pasů. Svým způsobem to je proro- jí velký kus obětavé práce převážně s pldinná politika – a jestli chceme, aby se ným nasazením, přestože za ni nejsou fivše budou potřeba peníze.
Součástí Univerzity Hradec Králové nám v kraji rodily a vyrůstaly děti, tak to je nančně oceněni tak, jak by si zasluhovali.
je i Fakulta sociálních služeb. Proč te- potřebné. Když už prorodinnou politiku
Václav VANŽURA,
dy vzdělávání pracovníků příspěvko- neuskutečňuje a nepodporuje stát, tak
FOTO – autor a archiv J. Lukáška
6 w květen
Vzpomínáme na devátý
květen 1945
Nikdy bychom neměli zapomenout na
hrůzy světové války, na miliony obětí
z celého světa, na rozbořená města, zničené hodnoty, které lidstvo pracně budovalo, na škody v přírodě. Neměli bychom
se ani smířit se zdánlivou maličkostí, jakou bylo usnesení čs. parlamentu, které
posunulo konec války v Evropě z 9. na 8.
května 1945.
Řeklo by se, co je to proti polistopadovým přepisovatelům dějin a jejich obracením vzhůru nohama. Například tvrzení, že Jan Žižka byl lapka, bitva u Lipan
prý byla vítězstvím nad zločinnými husity, nebo že po Bílé hoře nastala u nás
doba rozkvětu. Mimochodem je tristní,
že právě 8. 12. 2012 – tedy v den výročí
tragické bitvy na Bílé hoře – prosadila
pravice i tehdejším prezidentem ČR
V. Klausem zákon o nebetyčném daru
hlavně římsko-katolické církvi od našich
občanů i dětí a vnoučat.
Posunutí dne vítězství SSSR a jeho spojenců nad fašistickou osou Berlín – Řím
– Tokio s jejich satelity je pro mne nevýznamné. Nepřijímám ani velkolepé oslavování osvobozování Plzně Američany.
Přepisovatelé dějin nic nezmění na faktu, že 9. května přišla na pomoc krutě
zkoušené Praze Rudá armáda, která likvidovala zbytky okupantů i za cenu nemalých obětí. Faktem je také to, že
9. května bombardovali Němci Mladou
Boleslav, její obchodní centrum, školu
a Škodovku. O tom jsem již kdysi psal.
Připomínám, že jsem jako očitý svědek
viděl přilétat letouny ze směru od nedalekého letiště Mladá u Milovic, kde tehdy
sídlila německá Luftwaffe. Hned po náletu jsme spěchali na pomoc poškozenému městu. Když se roznesla zvěst, že od
Milovic se blíží německé tanky, dostali
jsme pušky s úkolem zalehnout do příkopů a postavit se jim na odpor. Naštěstí
šlo jen o planý poplach.
Sebehloupější usnesení o změně data
konce války mne nepřesvědčí o skutečné pravdě. Pro mne vypukla opravdová
radost až když jsme se objali s prvními
rudoarmějci v mém rodišti. Později jsme
se s nadšením něco narecitovali. Třeba
verše Vítězslava Nezvala: „Přišli včas jak
legendární vojska dávných kronik...“ nebo slova básníka Stanislava Kostky
Neumanna: „Vám poděkování a lásku
vám“...
Jaroslav PRŮŠEK
KRAJÁNEK m 2013
Jak to bude s sKartami?
V současné době se vláda i obě komory parlamentu dohadují o budoucnosti sKaret. Nechci opakovat jejich
historii, ani rozebírat, jestli jsou dobré
či ne. Mě z titulu funkce, která mi byla
díky vašim hlasům svěřena, trápí jiná
věc. Pokud bude schváleno jejich pokračování, a to bych si opravdu nepřál,
tak mě bude zajímat dostupnost jejich
čerpání.
Královéhradecký kraj má poměrně velké
množství obcí s rozlehlým katastrálním
územím, ale malým počtem obyvatel.
V takových obcích pochopitelně není
bankomat, kde by si držitelé sKaret mohli
vybírat peníze pro svou potřebu. Malé
prodejny v obcích, pokud tam vůbec ještě
jsou, nejsou zařízeny na platby kartou.
Pro ilustraci stačí jen příklad obce
Deštné v Orlických horách. Bankomat tu
je, ale je to majetek soukromé firmy. Může se tedy stát, že po pěkném víkendu,
kdy je Deštné plné lyžařů, bude bankomat
prázdný. Firma jej doplní až ve středu. Co
asi na to řekne některý z důchodců, nebo
zdravotně postižený či jiný potřebný drži-
tel sKarty, když po několikakilometrové
cestě zjistí tuto skutečnost? Vyjádří asi
jadrně to, co si já o celé problematice
myslím. Ono rozhodovat z Prahy, kde mají bankomaty na každém rohu, je hrozně
jednoduché. Ale žít na venkově, a již
v Podkrkonoší, či v Českém ráji, je přece
poněkud složitější.
Tak se nabízí otázka, komu zase přinesl
zisk tenhle kšeft? Proč se musí rušit služba našich poštovních doručovatelů, kteří
přinesli babičce peníze až do chaloupky?
Ke cti a chvále všech listonošek a listonošů je nutno zdůraznit, že za každého počasí. Dokonce i na lyžích! Myslím, že se
zřejmě odpovědi na tyto dvě otázky nedočkáme. Nejhorší na tom je ale skutečnost,
že a to v parlamentu dopadne tak, či tak,
ztráty a prodělky stejně zaplatíme my
všichni z našich daní. Neměli bychom tedy požadovat, aby je zaplatili ti, kteří je
způsobili svým nezodpovědným rozhodováním? A nemusí jít jen o sKarty.
Josef LUKÁŠEK (KSČM),
radní Královéhradeckého kraje
pro sociální oblast
PRÁCE V OBECNÍM ZASTUPITELSTVU
Pracuji již druhé volební období v zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí. Blíží se komunální volby v roce 2014, a tak se začínám
ohlížet za tím, co se podařilo a nepodařilo ve
městě udělat pro občany, naše voliče.
Vše se odvíjí od financí. Zastupitelstvo musí
dobře rozdělit sumu pravděpodobného příjmu
města. Již mnoho let se nám dařilo prosazovat
vyrovnaný rozpočet, a také jej dodržet. To
ovšem znamená, že se nemůžeme pouštět do
příliš velkých investic. Náročnější akce se rozkládají na etapy do více let, aby byly lépe zvládnutelné.
Občané by určitě uvítali více peněz do oprav
cest, chodníků, ale i kanalizací a vodovodů.
V minulosti se větší příliv peněz do obecní pokladny řešil prodejem majetku, hlavně bytů.
Dnes již není příliš co privatizovat, musíme vyjít s tím, co máme, a o to lépe hospodařit.
Prosazovali jsme, aby na začátku volebního
období byly stanoveny investiční priority. Měli
jsme zkušenost, že v minulých letech se
investovalo podle toho, na co byl právě vypsán
nějaký dotační program, i když to nebyla nejpotřebnější investice. Také se stávalo, že byl vypracován za statisíce, ba i milióny, projekt a dotace městu nebyla přidělena. U některých akcí
se musí také počítat, že tu nejsou jen investice
vložené do výstavby např. sportovního areálu,
kulturního zařízení, ale i budoucí výdaje spojené s jeho provozem.
Měli bychom prosazovat, aby dotační programy běžely dlouhodobě a obce mohly své akce
Kostelec nad Orlicí
van
plánovat v delším časovém horizontu a nemusely se bát, že dotační program, který by chtěly využít za rok či dva, skončí a neví se, co bude dál.
Čtyři roky volebního období se někomu zdá
jako dostatečně dlouhá doba, aby se něco prosadilo, ale v praxi tento čas uteče velmi rychle
a zastupitel se diví, že tu jsou nové volby.
V menších městech a obcích se často daří
spolupráce napříč politickým spektrem. Je zde
vidět, jak kdo pracuje. Potom lze prosadít dobré věci ve prospěch občanů. Tak by to mělo být
i v jiných politických strukturách, aby na prvním
místě byl prospěch občanů a ne osobní zisk.
Věra ŽIŽKOVÁ,
Kostelec n. O.
KRAJÁNEK m 2013
květen w 7
Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji k 31. březnu
Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchaÚřady práce v Královéhradeckém kraji
evidovaly ke konci března celkem 27 480 zeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do
uchazečů o zaměstnání, proti měsíci únoru zaměstnání při nabídce volného pracovního
jejich počet mírně klesl (o 217 nezaměst- místa) tvořili 97,5 % z celkového počtu nezaměstnaných, proti předchozímu měsíci se
naných, tj. o 0,8 %).
Čtyři z pěti okresů kraje zaznamenaly mez- jejich podíl nezměnil. Mužů byla více než
iměsíční pokles nezaměstnaných, nejvyšší byl polovina z celkového počtu uchazečů o zav absolutním i relativním vyjádření v okrese městnání (53,9 %), podíl absolventů a mlaJičín (o 107 nezaměstnaných, tj. o 3 %). distvých činil 6,2 % a osob se zdravotním
Pouze v okrese Náchod počet uchazečů o za- postižením byla necelá desetina (9,5 %).
V porovnání s ostatními kraji byl podíl neměstnání nadále stoupal, ale nárůst byl velmi
zaměstnaných osob v našem kraji pátý nejmírný (o 41 uchazečů, tj. o 0,8 %).
Oproti stejnému období loňského roku nižší po Hl. městě Praze, Plzeňském, Střevzrostl počet uchazečů o zaměstnání téměř dočeském a Jihočeském kraji. Podporu v neo pětinu, tj. o 4 441 osob. Mezi okresy s nej- zaměstnanosti pobírala v kraji více než
vyšším meziročním nárůstem nezaměst- čtvrtina (26,8 %) z celkového počtu
naných v absolutním vyjádření patří okres uchazečů o zaměstnání. Částečně nezaměstHradec Králové (o 1 299 osob), v relativním náno bylo 7,8 % z celkového počtu nezavyjádření pak okres Rychnov nad Kněžnou, městnaných (celkem 2 148 osob), z nich
kde byl přírůstek počtu nezaměstnaných více ženy tvořily 67,2 %.
www.cszo.cz
než třetinový (o 35,2 %). V posledním měsíci
1. čtvrtletí roku 2013 přibylo na úřadech práce
celkem 2 129 nových
uchazečů o zaměstnáním,
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nejvíc jich bylo v okrese
2007
2009
2011
Trutnov a Hradec Králové
Pracovní síla (tis. osob)
276,7
276,0
271,6
(26,3 %, resp. 25,3 %). Noví
uchazeči o zaměstnání tvořili
v tom:
7,7 % z celkového počtu nezazaměstnaní
265,2
254,7
252,3
městnaných, proti stejnému
nezaměstnaní
11,5
21,3
19,3
období loňského roku (březen
Ekonomicky neaktivní
194,8
199,8
201,9
2012) jejich podíl jen mírně
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,2
7,7
7,1
vzrostl (o 0,2 p. b.).
Co o prázdninách? Nabízíme tři tábory pro děti
Stanový tábor „SLUNEČNÍ ZÁTOKA“
Termín: od 3. 8. do 17. 8., cena: 3 200 Kč
Tábor se nachází v krásném prostředí lesů
u obce Chocnějovice nedaleko Mnichova Hradiště, s týmem zkušených vedoucích, zdravotníka a kuchaře. Dva týdny v přírodě naplněné tábořením a koupáním, celotáborovou hrou,
soutěžemi a závody, výlety do blízkého okolí –
zámek v Mnichově Hradišti, Zoo v Liberci
a koupaliště v Dolní Bukovině.
Dotazy, přihláška na [email protected],
tel.: 603 222 006.
Expedice Apalucha za tajemstvím
Pokštejnů
Kde: Ostrov Isla Rabida (louka v údolí lemovaná říčkou Mohelkou), kdy: 18. 8.–31. 8.; cena: 3 490 Kč. Doprava vlastní. Expedice je pro
LKŽ pořádá dne 9. 5. návštěvu u zastupitelky T. Šormové na krajském úřadu.
Sraz u výtahu pod pivovarem ve 14.30. Pak
procházka po šancích. * Dne 20. června od
14. h. grilování na chatce u Hanky.
ty, kdo chtějí o prázdninách aktivně odpočívat,
spát ve volné přírodě a přežít, připravit ohniště
a uvařit si, porozumět přírodě, lidem i sobě; kamarádi, krásné prostředí, nové aktivity. V napínavém příběhu hry zažijete neopakovatelná dobrodružství. * Dotazy a přihláška: [email protected], tel.: 732 219 841.
Těšíme se na prázdniny s Vámi, PS Táborník Chlumec nad Cidlinou
Letní tábor KAMENEC
Od 30. 6. do 20. 7., Kamenec v Orl. horách.
Dva týdny za 3 800 Kč, tři týdny za 4 900 Kč.
Tábor nabízí: přátelství, zábavu, dobrodružství, tábornictví, paintball, odvahu, hry, dovednosti a krásnou přírodu. Kontakt: [email protected], tel.: 724 132 821, více informací na www.kamenec.pionyr.cz
))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JIČÍNSKO
Svěžích 55 let oslaví František Plíšek z Hořic
v Podkrkonoší; 70 let bude mít Jaroslav Jiřička z Pecky a osmdesátiny Vladimír Sobota
z Hořic v Podkrkonoší; 85 let slaví Miloslav
Tázlar, předseda 6. ZO Jičín a zasloužilými
oslavenci jsou též Jan Zástava z Vitíněvsi s devadesátinami a 91 let bude mít Květa Pačesná
z Nové Paky-Vidochova.
Všem jmenovaným přeje OV KSČM spolu se
základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti, děkujeme za dosavadní práci pro stranu a společnost.
TRUTNOVSKO
Zdeněk Podsedník oslaví 60 let a Alois Zumr
80 let, oba ze Dvora Králové n. L. Jiří Král 75
let, Eva Mottlová 75 let a Vladimír Šimek 80
let, oslavenci jsou z Bílé Třemešné. Marie Suchá z Hostinného oslaví osmdesátiny a Věra
Šestáková z Prosečné 65 let.
Všem jubilantům přeje OV KSČM Trutnov
dobré zdraví, stálý elán do života a pohodu.
HRADEC KRÁLOVÉ
Krásné životní jubileum 90. narozenin oslavil
v dubnu dlouholetý člen a funkcionář strany Miloš
Procházka. ZO KSČM 50 mu děkuje za vykonanou
práci a přeje hodně zdraví a životní pohody. * ZO
KSČM č. 48 přeje dobré zdraví a spokojenost Danuši Bahníkové k jejím 65. narozeninám. * Dne 3.
5. oslaví 75 let Marie Hovorková. Hodně zdraví
a spokojenosti a dobré nálady do dalších let přejí
členové 57. ZO KSČM. * V květnu se dožívají
úctyhodného věku 90 let člen 37. ZO KSČM Antonín Svojanovský a osmdesátku překročil Zdenek Sedlář (82). Hlavně zdraví oběma!
NÁCHODSKO
V dubnu oslavil významné životní výročí 85
let Antonín Nejedlý a 85 let Vladimír Řehák.
Šedesátiny oslaví 1. 6. Tatiana Volfová. ZO
KSČM Nové Město n. M. všem přeje hodně
zdraví, štěstí a dobré pohody.
RYCHNOVSKO
Předseda OV KSČM Rychnov n. Kn. Antonín
Kapucián z Častolovic oslaví 60 let (6. 5.).
V květnu dále oslaví šedesátiny Jitka Kohoutková z Potštejna. Sedmdesátiny očekávají
Jana Sobotková z Dobrušky, Marie Dubská
z Chlínek a Josef Jirsa z Rychnova. Oslavu 75
let chystá Oldřich Kylingr ze Solnice a osmdesátin Milena Zmeškalová z Týniště nad Orlicí.
Pevné zdraví, dobrou náladu a elán do dalších
dní i let přejí členové základních organizací
a okresní organizace KSČM.
PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v květnu 2013 v Hradci Králové, evidenční
číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec
Králové. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK,
Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo e-mail: [email protected] Nevytištěné příspěvky zaslané do
Krajánku budou zveřejněny na webu http://www.kscmhk.cz. Redakční rada 26. 6. od 9 h.
8 w květen
KRAJÁNEK m 2013
BYL PRVNÍ APRÍL, V ZAHRADĚ CHLAP RYL...
Když Karel Hynek Mácha napsal: „Byl první máj, byl lásky čas,“ tak to bylo něco. Od té
doby nikdo nic pěknějšího nenapsal a o tom
se kdysi bavili bratři Čapkové. Mluvili o tom,
že na duben se nic tak pěkného nedá napsat a ejhle, netrvalo dlouho a Karel Čapek
napsal: „Byl první apríl, v zahradě chlap ryl.“
Jo, když něco řekne genius, stojí to vždy za
to.
Všichni jsme letos dlouho čekali, až konečně odejde zima tam, kam patří... Odešel jeden pan prezident a přišel druhý – „vyvzdorovaný“. Potom se nám předsunula jarní
rovnodennost, ale mráz a sníh nás stále
pronásledovaly a jediní, kteří z toho měli radost, byli vlekaři a majitelé zimních středisek. Nejméně radosti z toho měli zimomřiví
důchodci, kteří už smetali na lopatku poslední zbytky mouru ze sklepa a začali si vypůjčovat peníze u těch nejzločinnějších firem nejen na uhlí, ale také na protichřipkové medikamenty, jejichž cena jako obvykle
přitvrdila. Na čaj ještě peníze měli, ale na
JÁGROVINY
Jágrova hvězda v zámoří
čas od času opět zahoří,
když mu to nejde
– změní tričko za tričko
a opět dává góĺy pod víčko.
Tak jako dresy mění jména missek,
krásek, ba i věčných panen,
jen co zjistí, kolik bere,
tak je s nimi brzy ámen.
I když skladba členů ódees
je každý pes, jiná ves
a mnoho jich není vždy oukej,
ví, kam má posílat dolary za hokej.
JiK
))) K R A J Á N K O V Y
med a citron už mnoho nezbývalo, o rumu
ani nemluvě...
Prostě na jaro každý čekal jak na smilování
boží, ale to nám neslíbil ani nový papež František, by prohlašoval, že bude jako Fanda fandit chudým. Nebude to v tom Vatikánu mít lehké, myslí-li svá slova doopravdy. Vysoce postavení představitelé církve mají na svědomí
tolik hříchů, že to nemohou zahladit modlitbičkou Andělíčku, můj strážníčku, která sama
o sobě zavání pedofilií.
Jaro přece jen přišlo, jak blesk z čistého
nebe, a s ním naděje pro všechny lidi, protože jaro je láska a láska je radost a naděje na
zrození nového života. Láska má tisíce podob a vedle těch podob, které jsou vyhrazeny zejména mladým, a to je ta láska tělesná,
kterou média nazývají sexem a zpodobují
ho pouze s jakýmisi prostocviky, je pro stav
seniorský daleko širší – od té lásky k životu,
k vnoučatům a pravnoučatům, k přírodě, ke
květinám, k zelenině a zahrádkám,
k pejskům, kočičkám, ptáčkům a včeličkám
až k té všeobjímající lásce k lidem.
Sluníčko přece jen začalo svítit, všechno
se začalo nalévat a pučet – jen nám, jak praví starý vtip, nikdo nenalije a nepůjčí... Kdepak, od toho máme ve vládě lidi, kteří nepřejí těm nejpotřebnějším. Kdepak přidat nejchudším – co vás nemá, přidat je třeba bohatým, aby mohli nám chudým pomáhat.
Tak já nevím, jak dlouho si z nás budou dělat legraci, než to vezmeme po islandsku do
svých rukou. Musí nás být více, těch, kteří to
s tou naší republikou myslíme vážně. Musíme získat pro tuhle správnou věc více mladých lidí. Bez nich to nepůjde. Je třeba, abychom my dříve narození dali své zbytky sil
dohromady a vysvětlili alespoň svým nejbližším mladým, že média bohapustě štvou
a lžou. Takový úkol vytýčil náš předseda Vojtěch Filip a nikdo jiný než my ten úkol plnit
nemůže.
Jiří Knopp
JARNÍ DOBROTY
Bylinkový vepřový hřeben
Pro 6 osob: Špalíček vepřového
masa, asi 800 g (vykoštěná plec, kýta
nebo krkovice), 5 plátků anglické slaniny, lžička olivového oleje, 2 hrsti
čerstvých bylinek – petrželka, bazalka, libeček, popenec, na mateřídoušky, čerstvá dobromysl apod.
(čím bohatší směs, tím lépe), střední
cibule, bílý pepř, sůl.
Špalík masa nakrojíme hlubokými pěti
zářezy. Bylinky nasekáme a v hmoždíři
nebo v elektrickém sekáčku promícháme
s polovinou nasekané cibule, olejem, solí a pepřem (bílý je jemnější, ale není nutností). Vzniklou hmotu rozetřeme do zářezů, do každého vložíme plátek slaniny
a maso svážeme tak, aby při pečení zachovalo tvar. Pak maso prudce opečeme
ze všech stran a se zbytkem pokrájené
cibule pečeme mírně podlité vodou do
růžova. Pečené maso rozvážeme
a nakrájíme na dílky kolmo k zářezům.
Hřeben chutná nejlépe s vařeným bramborem a špenátem.
Stejně je možné připravit i krůtí prso,
pokrm je dietnější.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ
OSVOBOZENÍ
Vyukáváme holí
svůj život do dláždění města,
co bylo, to už dávno není,
byla to dlouhá cesta…
Radost i pláč do zapomnění.
Ale jsou dny, které vrostly do naší kůže
jak vytetovaná kotva do paže námořníka.
Ten den, kdy zbavili jste nás mříží,
kdy sovětský voják s rudou hvězdičkou
zašlapal vlajky s hákovými kříži,
ten nádherný den, tak krásně čistý,
to vydechnutí úzkosti a strachu,
ten kámen odvalený z našich
nahrbených zad,
ten plamen míru zažehnutý vámi,
ach, díky vám, vy mladí muži,
kteří dřív než lásku poznali jste smrt.
My tu u vašich hrobů stojíme
v němé pokoře.
Nenecháme, pokud živi budeme,
poskvrnit vaše činy úšklebky hlupců…
J. Knopp: „Básně pro vás“
Srdečně zveme veřejnost na akce
K PAMÁTCE OBĚTÍ VÁLEK,
ODBOJE PROTI FAŠISMU
A DNE OSVOBOZENÍ
Hradec Králové
Sobota 4. 5. v 10 h. Lesní hřbitov, uctění
padlých rudoarmějců v předvečer povstání
českého lidu proti fašismu.Pondělí 6. 5. v 16 h.
na Pouchově a v 17 h. v Kuklenách.
Rychnovsko
Týniště n. O.: 9. 5. v 17 h., památník u školy
Rychnov n. Kněžnou: 7. 5. ve 13 hodin
Dobruška: 7. 5. v 10 h. u Památníku padlých
Kostelec n. Orlicí: 9. 5. v 17 h. na hřbitově
u hrobu rudoarmějce
Jičínsko
V úterý 7. května si Den osvobození připomenou komunisté a sympatizati z Hořic v P. a z
okolí na Gothardě v 17 hodin, kde vystoupí
O. Ruml první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.
Ve čtvrtek 9. května v 18 h. u památníku na
Čeřovce v Jičíně vystoupí krajský a městský zastupitel Petr Kebus, aby vzpomenul 68. výročí
ukončení bojů 2. světové války a osvobození
našeho okresu slavnou Rudou armádou.
Trutnovsko
Choustníkovo Hradiště – sobota 18. května –
společný hrob obětí pochodu smrti, od 15,30
vojenská hudba, od 16 h. projevy a kladení
věnců a květin.
Autobus z Hradce Králové k této příležitosti
odjíždí v 15 h. od budovy ČEZ (zdarma). Pořádá
KR KhK Klubu českého pohraničí.
Středa 8. května – Setkání na Odolově
k výročí osvobození od 10 hodin.
Download

Krajánek 05/2013 - KSČM Hradec Králové