))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM
Hlavní úkol: příprava
na volby roku 2014
Měsíčník z Královéhradeckého kraje m ročník 14 m číslo 2 m únor m 2014 m cena 5 K č
Na začátku ledna se uskutečnila krajská konference, která zhodnotila uplynulé období, ale i volila
nové krajské orgány. Došlo ke
změně na postu předsedkyně
krajského výboru KSČM.
Ráda bych se vám jako nová
předsedkyně představila. Jmenuji
se Věra Žižková, jsem původním
povoláním učitelka matematiky
a výtvarné výchovy na ZŠ, nyní
na odpočinku. Bydlím již skoro 40
let v Kostelci nad Orlicí. Jsem
vdaná a mám tři dospělé děti
a pět vnoučat.
Druhé volební období jsem
zastupitelkou v městském zastupitelstvu. V současné době vykonávám funkci předsedkyně kontrolního výboru. V minulém volebním období jsem byla členkou sociálního výboru při zastupitelstvu
kraje a nyní jsem členkou výboru
Začátek zimy v Broumovských stěnách u Hvězdy
KSČM potvrdila svoji roli v politickém systému
našeho kraje
Lednové jednání 2. královéhradecké krajské konference KSČM zhodnotilo práci komunistů v uplynulých 21 měsících od první konference se statutem nejvyššího samosprávného orgánu KSČM v kraji. V této době došlo ke dvěma klíčovým událostem: jednak dotvoření krajské stranické struktury VIII. sjezdem KSČM a změnou postavení strany v krajském politickém systému, kdy se ze strany opoziční stala díky důvěře voličů stranou,
která převzala přímou spoluzodpovědnost za rozvoj Královéhradeckého kraje.
Úspěchem byly výsledky voleb
Ve zprávě krajského výboru konferenci,
která kriticky zhodnotila úspěšné období
v činnosti strany, jejímž „bezprostředním cílem je hájit zájmy lidí práce, přinášet alternativní řešení současných problémů, aniž přitom ztrácí ze zřetele svůj strategický cíl, jímž
je dosažení sociálně spravedlivé společnosti. Má přitom nelehký úkol – znovu získat
ztracenou důvěru lidí práce, protože jen tak
může prosazovat jejich zájmy a pomáhat řešit jejich problémy.“
„I naše krajská organizace, její stranické
struktury a jejich politická reprezentace
– zastupitelé a poslanci na všech úrovních
samospráv přispěli k růstu důvěry občanů
v naši stranu, což se projevilo velmi výrazně
v předloňských krajských i senátních volbách, ale i v loňských předčasných parlamentních volbách,“ ocenila zpráva.
Vyjádřila se dále k situaci po krajských volbách. „Bylo by hrubou politickou chybou,
kdyby KSČM, která skončila ve volbách jen
těsně na druhém místě a zaostala o jediný
mandát za vítěznou sociální demokracií, odmítla převzít zodpovědnost za řízení kraje
a zůstala pohodlně v opozici. Takové rozhodnutí by nás nadlouho diskvalifikovalo jako
politickou sílu nejen v kraji, ale především si
takové zklamání naši voliči nezasloužili. Tím
neříkáme, že role, kterou jsme na sebe vzali
je snadná a daří se nám naplňovat volební
Pokračování na str. 2
ø
pro vzdělání, volný čas a zaměstnanost. Ve své nové funkci bych
ráda přispěla k dalším úspěchům
naší strany.
Čekají nás v tomto roce dvoje,
někde i troje volby. Ve třech obvodech našeho kraje se budou totiž
volit také senátoři. Víme, že ve
většinovém systému senátorských voleb by vítězství některého našeho kandidáta bylo velkým triumfem. Bume realističtí
a doufejme, že se nám podaří
alespoň takový úspěch jako Soně
Markové v Náchodě, když postoupila do druhého kola.
Str. 2
ø
2 w únor
ø
KRAJÁNEK m 2014
C
Dokončení ze str. 1
program v kraji bez problémů.“ Jak předpokládala zpráva KV, na konferenci se
k plnění volebního programu vyjádřili především radní za KSČM, uvedli konkrétní
problémy, které řeší a potvrdili, že se daří
plnit volební program především změnou
stylu práce členů krajské samosprávy.
Kriticky k plnění úkolů
Zpráva dále hodnotila plnění usnesení
minulé konference. „Nemůžeme však být
spokojeni s prohlubováním spolupráce
mezi okresními výbory a krajskou radou,
které mělo za cíl sjednocovat postoje
a spolupracovat na zabezpečení hlavních
úkolů krajské organizace. Skutečností je,
že vedoucí funkcionáři dvou okresních organizací se odmítli přímo účastnit práce
v krajské radě a kontakt mezi OV a KR
a posléze i krajským výborem udržovali
pouze členové VV OV KSČM. Je to zvláštní přístup, kdy se soudruzi odmítají přímo
podílet na vytváření krajské politiky
KSČM, a přitom se staví do role jejích nejpřísnějších kritiků.“
Seznamovat veřejnost s počiny zastupitelů je významný úkol Za úspěch lze považovat propagaci práce členů krajské
a městských samospráv na veřejnosti. Využití Dnů Haló novin i krajského měsíčníku Krajánek se stalo systematickým zdrojem informování veřejnosti o cílech a prá-
ci KSČM v našem kraji. „I tady však nemůžeme být zcela spokojeni, nedostatek vidíme především v nerovnoměrném zapojení členů krajského orgánu i orgánů
okresních do této důležité práce, kdy hlavní tíha spočívala na jediném člověku,“
konstatuje se ve zprávě KV.
Krajská konference doporučila OV považovat zastupitele měst a obcí za politickou
reprezentaci KSČM v okresech a věnovat
trvalou pozornost činnosti komunistů
v místních samosprávách. Přesto někde
dosud zaměňují společenská setkání se
zastupiteli za jejich systematické stranické
vedení a pomoc v nelehkém úkolu denně
obhajovat politiku KSČM ve své obci či ve
městě. V tomto směru se nepodařilo styl
práce se zastupiteli sjednotit. Také na webových stránkách okresů jsou příspěvky
z místních samospráv spíše bílou vránou.
„Změna v postavení KSČM v kraji vedla
i ke změně práce KV. Mnohem větší pozornost musí KV věnovat situaci v kraji
a řešení jeho problémů. V oblasti vnitrostranické práce se zatím také nepodařilo
naplnit všechny dané úkoly, vázne především práce s Haló novinami v základních
organizacích, Haló noviny s krajskou
stránkou a Krajánek končí v rukou členů
strany častěji než v rukou spoluobčanů,
v práci s vnitrostranickými informacemi
z elektronické distribuce dokumentů máme také velké rezervy, zvláště v některých
okresech,“ uvádí dále zpráva.
Z diskuse
V bohaté diskusi se krajští radní za
KSČM Josef Lukášek, Táňa Šormová
i vicehejtman Otakar Ruml vyjádřili ke
konkrétním problémům, která za první rok
ve funkcích řešili a vyřešili. Představili se
v ní dva ze tří kandidátů, které kraj doporučuje na kandidátků KSČM do evropských voleb, současný europoslanec Jaromír Kohlíček i mladý krajský kandidát
Pavel Janeček, Třetí kandidát navržený
okresními konferencemi – europoslanec
Jiří Maštálka – se konferenci dopisem
omluvil za svoji nepřítomnost, danou služebními povinnostmi, a poděkoval za nominaci. Konference dala přednost zkušeným matadorům a Pavel Janeček byl doporučen jako náhradník.
Člen VV ÚV a předseda Klubu KSČM
v PS PČR Pavel Kováčik poděkoval komunistům kraje za dobrou práci, která se
projevila ve volebních výsledcích posledních dvou let, a také zastupitelům kraje,
kteří odvádějí dobrou práci. Dále Kováčik
zdůraznil nezbytnost posilovat ideovou,
organizační a akční jednotu strany. „Neobejde se to bez účinné snahy čelit společně tendencím rozbít KSČM. Když se
nepodařilo zničit ji zvenčí, neustanou snahy rozbít ji zevnitř." Ocenil dále roli ředite-
le Futury Milana Špáse, bez něhož by
strana neměla svůj deník.
Volby
V diskusi se představily i obě kandidátky
na předsedkyni KV KSČM Věra Žižková
a Taána Lankašová, která vysvětlila, že
původně kandidovat na tento post znovu
nechtěla, především kvůli zesíleným
osobním útokům a pomluvám z poslední
doby, ale nechtěla utéci od rozdělané
práce. Převahou pěti hlasů byla zvolena
Věra Žižková.
(tl)
FOTO – Krajánek
t
p
B
ú
v
b
c
a
l
č
P
t
p
J
z
H
k
Hlavní úkol...
ø
Dokončení ze str. 1
V květnových volbách do Evropského
parlamentu bude také litý boj o 24 postů, které naše republika v Bruselu má.
I zde máme jisté šance. Naši kandidáti
byli vždy dobře vybráni. Jsou odborně
zdatní, pracovití a hájí zájmy občanů.
V evropských volbách v roce 2004 jich
postoupilo šest, ve volbách v roce 2009
jsme obhájili jen čtyři mandáty.
Volby do obecních zastupitelstev, konané zpravidla v říjnu, jsou možná pro
většinu občanů nejdůležitější, nebo se
dotýkají každodenního života v místě
bydliště. Musíme dobře připravit kandidátky a propagovat svou činnost ve
městech a obcích. Za práci našich
zastupitelů se nemusíme stydět.
Krajský výbor je připraven všem kandidátům ve volební kampani pomáhat
a dle možností ji i zajišovat. Hlavní tíha
ovšem leží na těch obětavých členech
i sympatizujících, kteří svou každodenní
drobnou prací připomínají všem, že
i přes permanentní antikomunistickou
kampaň ve sdělovacích prostředcích
jsme tady a dokážeme se prosadit.
Přeji všem v novém roce pevné zdraví, hodně sil a výdrže při plnění všech
těchto důležitých a náročných úkolů.
Věra ŽIŽKOVÁ
c
c
a
a
t
z
„
o
z
d
c
únor w 3
KRAJÁNEK m 2014
spěvků z rozpočtu města na podporu činnosti rybářů, zahrádkářů a dalších
společenských organizací.
V oblasti hospodaření města bylo prioritou zabezpečit vyrovnaný rozpočet
a řádné hospodaření s majetkem ve
vlastnictví města. Od uplynulých voleb
dovodním potrubí. V loňském roce byly nebyl v žádném roce rozpočet města ztrázahájeny práce ve vybudování infrastruk- tový. Například za rok 2013 byl rozpočet
tury pro individuální bytovou výstavbu v plusu ve výši kolem 3 miliónů korun.
v lokalitě Sibiř. Tímto jsou vytvořeny pod- V tomto volebním období se podařilo snížit
mínky pro novou bytovou výstavbu.
zadlužení města téměř o 35 miliónů korun.
A to město muselo vrátit část
dotace na výstavbu bazénu ve
výši přibližně 7 mil. korun.
Daří se udržovat veřejné komunikace a nemovitosti, které
jsou ve vlastnictví města.
V tomto období do této oblasti
byly investovány nemalé finanční částky. Kladem v tomto
volebním období je také to, že
podnikatelské subjekty (školní
jídelny, kultura a další), kde je
Rychnov n. Kn.
FOTO – V. VANŽURA
zřizovatelem město, hospodaří
s nižšími dotacemi města, než
V této oblasti volebního programu byla tomu bylo před rokem 2010.
dále podpora zájmových spolků, které
S podobnými prioritami půjdou do voleb
se zabývají ochranou životního prostředí. komunisté v Rychnově nad Kněžnou
Podařilo se prosadit provozování mysli- i v roce 2014. O tom budeme informovat
vosti v honitbě v okolí Rychnova nad v příštích příspěvcích.
Kněžnou místním sdružením na dalších
JUDr. Milan NOVÁK,
10 let. Dále bylo podpořeno poskytnutí příčlen Rady města Rychnov n. Kn.
Jak se daří plnit priority volebního programu stanoveného před
volbami do obecních zastupitelstev v roce 2010 v Rychnově n. Kn.
V RYCHNOVĚ PŘIPRAVUJÍ NOVOU VÝSTAVBU
A PODPORUJÍ ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ
Od posledních voleb do obecních
a městských zastupitelstev uplynuly tři roky, proto je možné vyhodnotit priority, se
kterými komunisté v Rychnově nad Kněžnou šli do voleb.
První prioritou bylo, že komunisté se
aktivně zapojí do práce orgánů města.
Po posledních volbách jim byly svěřeny
funkce člena rady, předsedy představenstva Sociálních služeb, o. p. s., předsedy
přestupkové komise a starosty honebního společenstva. V těchto funkcích pracují svědomitě. K jejich práci nejsou žádné
připomínky. Komunisté pravidelně aktivně
vystupují na jednáních zastupitelstva.
Další prioritou v oblasti životního prostředí bylo rozšiřování staveb kanalizační sítě, plynofikace, čističek odpadních vod apod. V této oblasti byla vybudována v části města Zbuzany další větev
přivaděče pitné vody do města. Významnou investicí bylo pořízení frekvenčních
měřičů k čerpadlům, které dodávají vodu
z vrtů pitnou vodu do města. Jejich instalací se podařilo omezit především v okrajových částech města poklesy tlaku ve vo-
Stane se základní příjem řešením rozporu práce a kapitálu?
Z rozhovoru se senátorkou Martou Bayerovou (KSČM) o Základním příjmu se seznámíte s možným řešením sitauce stále chudnoucího obyvatelstva ČR, lidí bez práce a bezdomocvů.
BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
je snahou o zajištění důstojného
života
Občanská iniciativa Alternativa zdola zahajuje podporu evropské občanské iniciativy za bezpodmínečný základní příjem. Můžete nám jako členka této iniciativy objasnit, o co vlastně jde?
Začnu asi tím, co to vlastně je evropská občanská iniciativa (EOI). V Senátu jsme ji projednávali v polovině roku 2010 a já jsem ji
tehdy ve svém vystoupení podpořila. Je to
vlastně svého druhu zákonodárná iniciativa
evropských občanů, kterou se vyzývá Evropská komise, aby nějaký problém řešila příslušným právním aktem. Za možná ještě významnější však považuji, že pomáhá sjednocovat evropské občany při jejich tlaku zdola
na orgány EU.
Jak tedy vlastně evropská občanská iniciativa funguje?
Ono je to poměrně komplikované, ale pokusím se to stručně objasnit. Na začátku se musí sejít minimálně sedm občanů žijících
v sedmi zemích EU a ti zformulují nějaký po-
žadavek. Ten předloží Evropské komisi, která
posoudí, zda je v její kompetenci takový problém řešit. Pokud ano, pak organizátoři zahájí sběr podpisů podporujících onen požadavek. Do roka musí získat celkem milion podpisů z nejméně sedmi zemí EU, přičemž jednotlivé země musí splnit stanovené minimum
podpisů. Aby platily podpisy z České republiky, musí jich být získáno 16 500.
Co se děje pak?
Evropská komise se podnětem začne zabývat a rozhodne, zda a jak bude příslušný problém řešit. Organizátoři také vystoupí
v Evropském parlamentu a pokusí se ho získat na svoji stranu. Neznamená to tedy, že
získání potřebného počtu podpisů zajistí přijetí příslušné normy. Tak to ale chodí vždy
a všude. Když máte zákonodárnou iniciativu,
ještě to neznamená, že prosadíte zákon.
A co je v evropské občanské iniciativě považováno za bezpodmínečný základní příjem?
Bezpodmínečný základní příjem (BZP)
v pojetí organizátorů této iniciativy znamená, že každý evropský ø str. 6
))) Jednal KH KV KSČM
Nový krajský výbor
a první jednání
HRADEC KRÁLOVÉ – Královéhradecký
krajský výbor KSČM, který vzešel z krajské
konference se na svém prvním jednání sešel bezprostředně po ukončení konference.
Vzhledem k tomu, že konference dala za
úkol KV změnit Organizační řád a panovaly
nejasnosti kolem volby místopředsedů KV,
rozhodl se tento orgán odložit volby VV KV
na únorové zasedání.
Instruktorka ÚV Taána Lankašová upozornila, že by VV KV měl být volen podle platného Organizačního řádu a změněn až na základě právoplatně provedené změny, tím spíše,
že usnesení konference neříká jasně, jak má
být Organizační řád změněn. KH KV pak zvolil
alespoň novou zástupkyni v Ústředním operativním volebním štábu, předsedkyni Věru
Žižkovou. Dále rozhodl o tom, že nebude pořádat krajskou akci na oslavu MDŽ, protože
doprava by byla nejen finančně náročná
a soustředěním oslav do jedné akce by ve výsledku znamenalo oslovit mnohem menší počet nestraníků a sympatizantů, než umožňují
okresní akce.
(as)
4 w únor
KRAJÁNEK m 2014
K
RESTITUCE CÍRKVÍM KSČM ODMÍTÁ
V Královéhradeckém kraji církvím ani řádům (a to i těch,
které v roce 1948 neexistovaly) už nic nebrání, aby si
požádaly o své někdejší majetky. Podle zákona jim připadnou
tisíce hektarů polí a lesů i budovy. Nejrozsáhlejší plochy zřejmě dostanou
benediktini na Broumovsku. Zákon č. 428/2012 Sb. platí od ledna 2014.
Křížek před Broumovem
Nejde o restituce, ale o dar
Stát se s církvemi vyrovnával již po roce
1989. Dostaly zět mnoho budov, kde byly
léčebny a domovy důchodců. Kardinál
Tomášek slíbil, že církve již nic požadovat
nebudou. Ale život pod ideály pravice šel
dál a vše je jinak. Nejen požadavky šlechty,
které se naplnily – po Vídni o tom koloval
vtip: „V malé restituci dostal Havel Lucernu
a ve velké dostane Schwarzenberk celé
Čechy...“ Ovšem předběhl jej Vatikán!
Historikové a právníci se stále přou, jak
je to se správou církevního majetku a jeho vlastnictvím... Za Josefa II. měla totiž
katolická církev omezené vlastnictví – mohla jeho plody používat pro náboženskou,
sociální a školní činnost, nesměla však
tento majetek bez souhlasu státu prodávat a zatěžovat závazky. Současným
zákonem se „napravují“ také poměry,
které určil církvi i tatíček Masaryk.
V našem kraji dostane nejvíce Benediktinský řád – přišel na Broumovsko před
800 lety, budoval v zapomenutém koutě
hospodářské zázemí, školy i kostely. Po
režimní přestávce znovu spravuje klášter
v Broumově. Zpět dostal i polický klášter
či známou výletní restauraci na Hvězdě
v Broumovských stěnách. Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vytipovala, že by se restituce mohly dotknout
800 hektarů zemědělské půdy a více než
6 000 hektarů lesa. Jde o Javoří hory
a Broumovské stěny, zemědělskou půdu
ve Velké Vsi u Broumova, v Martínkovicích či Teplicích nad Metují.
FOTO – Krajánek
Při stanovení hodnoty majetku církví byly
účelově použity ceny zemědělské půdy
a lesů, které neodpovídají ani současné
tržní realitě. Metr čtvereční zemědělské
půdy je oceněn 44,48 Kč, zatímco reálná
průměrná cena zemědělské půdy se pohybuje reálně od 6 Kč do 13 Kč. Lesní pozemky
byly oceněny cenou 27,74 Kč, zatímco podle
studie VÚZE je průměrná cena 11,26 Kč.
Nadhodnocení nároku pak činí okolo 53 mld.
korun. V případě použití stejného oceňovacího předpisu jako u fyzických osob by
bylo snížení nároků církví a náboženských
společností ještě markantnější.
(K. Machovec, J. Mládek)
Královéhradecké biskupství nechtělo
říci, o kolik majetku římskokatolická církev
požádá (proč asi?). Je to prý záležitost
každé farnosti a není jisté, jestli se podaří
všude doložit vlastnictví. V Hradci Králové
si římskokatolická církev získala zpět po
roce 1989 biskupské gymnázium a naopak se zřekla např. starého Adalbertina.
Městská hudební síň s kaplí, v níž býval
kněžský seminář, se vracet nebude, je
v majetku města od roku 1972. Pozemek
pod Bílou věží též vlastní město, dokonce
od roku 1874.
O které majetky v restituci také jde:
* na Broumovsku jde o pole i dvě
zalesněná okolní pohoří, tedy
Broumovské stěny a Javoří hory;
* ve Sloupnu na Novobydžovsku jde
o bývalý statek v centru obce;
* v Lázních Bělohradě je řada zablokovaných pozemků, i těsně u lázní;
* v Potštejně na Rychnovsku blokuje
pruh pozemků budoucí sídliště s rodinnými domky;
* dům s pečovatelskou službou v Polici
nad Metují stojí na blokovaném
pozemku.
m
R
O
z
j
v
Ž
Nelze tak nevidět, že některé radnice
zákon vítají, protože jim odblokuje některé pozemky. Vrásky se dělají ale zemědělcům, kteří měli pronajaté pozemky od
Státního pozemkového fondu, ten bude
nyní pod „správou“ politiků KDU-ČSL.
Zemědělci mají nejistotu z nových nájemních smluv, případně z výše cen odkupovaných polí a lesů. Rovněž státní podnik
České lesy přijde o značný majetek.
Církve budou dostávat po sedmnáct let
ještě příspěvek na svou činnost, od roku
2030 mají být zcela soběstačné. I když
církevní hodnostáři hned vyhlašují, že
výnosy z vrácených polnosti a lesů nenahradí státní příspěvek na platy farářů.
Přitom jistě navýšení plateb o inflaci
vyrovná onen každoroční 5% pokles státních prostředků, které činí 1,5 mld. pro
stále více farářů, i když věřících a praktikujících oveček nepřibývá.
r
s
j
k
k
Postoj KSČM
„KSČM, je vzhledem k tomu, jaký je
trvalý odpor k tomuto zákonu, proto, aby
se o jeho platnosti vyhlásilo referendum,“
řekl Novinkám šéf komunistů Vojtěch
Filip již v srpnu 2013. Domníval se, že po
takovém kroku bude volat i veřejnost
poté, co lidé zažijí konkrétní situace, kdy
bude majetek církvím navrácen. Před
předčasnými volbami měla KSČM „spojence“ v postoji k restitucím – a to ČSSD,
která též restituce zpochybnila. Jak se
k tomu staví v současnosti, každý ví. Od
slibů její politici utekli.
Komunisté chtějí, aby se občané ČR
mohli v referendu vyjádřit a odpovědět
například na otázku, zda souhlasí se
zrušením účinnosti zákona č. 428/2012
Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi
a ostatními náboženskými organizacemi.
To vše při respektu k nepřípustnosti retroaktivity práva. Občané (až 80 %) se domnívají, že v současné ekonomické situaci
je luxusem vydávat církvím majetek
v hodnotě 75 miliard a dalších 59 miliard
korun během 30 let navýšených každoročně o míru inflace. Podepisují petice
a žádají nápravu.
Stále ještě není pozdě!
(vha)
b
s
č
n
b
d
k
n
c
s
d
T
b
h
c
J
h
s
únor w 5
KRAJÁNEK m 2014
Stane se z krajského radního senátor?
ROKOVACÍ
V týdnu před konáním krajské konference KSČM v Hradci Králové oznámil dosavadní kandidát do senátních voleb za obvod č. 48, tzn. okres
Rychnov nad Kněžnou, část okresů Hradec Králové, Pardubice a Ústí nad
Orlicí, že z osobních důvodů odstupuje z kandidátky. Protože některými
základními organizacemi byl doporučován bu přímo jako kandidát nebo
jako náhradník soudruh Josef Lukášek, dosavadní krajský radní Královéhradeckého kraje, byl osloven novou předsedkyní KV KSČM Věrou
Žižkovou a zástupci OV v Rychnově se žádostí, aby kandidaturu přijal.
Modří ptáci, ti na to jdou od lesa,
odéeska jak pták Fénix
vstává z popela.
Tak nalejvejte, a veselo je v lokálu,
všichni provinilci už jdou od válu.
Z propadáků mají celou sbírku,
zatratili i svou „čistou Mirku“.
Taháte, málo platné,
za ten kratší konec,
pohádka skončila
– už vám zvoní zvonec.
Soudruh Lukášek si vymínil několik dní na
rozmyšlenou, a nakonec s kandidaturou
souhlasil. V sobotu 18. ledna byl schválen
jako možný kandidát do senátních voleb
krajskou konferencí KSČM Pardubického
kraje, proto jsme se jej zeptali:
Jaké jsou Vaše první dojmy?
Přiznávám, že to v žádném případě nebylo jednoduché rozhodování. Na jedné
straně potěší důvěra, na druhé straně si
člověk uvědomuje obrovskou zodpovědnost, kterou tím na sebe bere. Není to vůbec jednoduché, protože jsem si plně vědom, že proti mně budou stát soupeři těžkého kalibru, zvláště pak dosavadní senátor Miroslav Antl.
Proč myslíte?
Má samozřejmě výhodu dobré znalosti
celého obvodu. Já se na obvod dívám
spíše jako řadový občan. Samozřejmě vidím řadu problémů i z krajského pohledu.
Tíží mě situace na našich silnicích, a tady
bych mohl jmenovat jeden úsek za druhým. Slyším o potřebách našich hasičů,
co se týče techniky, zvláště pak v okrajo-
Josef Lukášek na slavnosti pod Kunětickou
horou. Stejně jako Vojtěch Filip podepisoval
své publikace...
FOTO – Krajánek 2012
vých částech, často
špatně dostupných.
Mohl bych pokračovat o otázce zdravotnictví a o otázkách sociálních bychom tady mohli vykládat hodiny. Tady
je problémů spousta.
Od sociálních dávek
až po sociální byty, jejichž nedostatek trápí
naše obce a města.
Domníváte se, že senátor to může
ovlivnit?
Na to je těžká odpově. Nemám žádné
senátorské zkušenosti, ale dost často
jsem diskutoval s předchozí senátorkou
Václavou Domšovou, a tak vím, že senátor sám o sobě, je sám voják v poli. Že
může něco málo ovlivnit, ale vždy je potřeba spolupráce. A už v klubu nebo
s rodným krajem. Vždy i v kraji musíme
spolupracovat! Pokud chceme něčeho
dosáhnout, nesmíme hledět na politickou
příslušnost a vždycky si uvědomovat, že
jsme tady především pro lidi – jak my, tak
i opozice.
Co byste viděl jako prvořadé, pokud
byste o těchto záležitostech mohl rozhodovat?
Především zajistit nějakým způsobem
práci pro lidi, kteří chtějí pracovat, a také
patřičnou mzdu. Nápravu Drábkových sociálních dávek, aby lidé opravdu nemocní
nemuseli živořit a simulanti se přitom nepovalovali. A v neposlední řadě nápravu
systému ve školství, zde si hřeji polívčičku své učitelské profese, protože to, co tu
v současné době máme, je jeden veliký
nepořádek. A to dosavadní stav hodnotím
hodně slušně. Řešení bude především
starostí nové vlády, i když věřím, že poslanci i senátoři také přispějí – a jen doufám, že rozumně.
Co byste slíbil voličům?
Nechci dávat žádné velké sliby, nemohu
rozdávat žádné podbízivé dary, já mohu
obvodu nabídnout jen svou práci.
I to někdy není málo.
Za rozhovor poděkovala
Marie ONDRÁČKOVÁ
JiK
Taková
nákupní
taška musí
stačit,
občane...
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
ROSTE NEZAMÉSTNANOST
Tempo růstu nezaměstnanosti a počtu nezaměstnaných ke konci roku
2013 výrazně zrychlilo.
Úřady práce Královéhradeckého kraje
evidovaly k 31. 12. 2013 celkem 27 678
uchazečů o zaměstnání, proti listopadu
vzrostl jejich počet o 1 751 nezaměstnaných, tj. o 6,8 %.
Nejvyšší nárůst oproti předchozímu
měsíci vykázal v absolutním vyjádření
okres Hradec Králové (o 471 uchazečů),
v relativním vyjádření okres Jičín (o 9,7
%). Proti stejnému období loňského roku
(prosinec 2012) vzrostl počet uchazečů
o zaměstnání o 2 468 osob, tj. o 9,8 %.
Meziroční nárůst nezaměstnaných zaznamenaly všechny okresy v kraji, absolutně nejvyšší byl v okrese Hradec Králové (o 898 osob), v relativním vyjádření
v okrese Trutnov (o 13,5 %).
V posledním měsíci roku 2013 přibylo
na úřadech práce celkem 3 253 nových
uchazečů o zaměstnání, nejvíc jich bylo
v okrese Hradec Králové (771 osob, tj.
23,7 % z celkového počtu nových uchazečů o zaměstnání). Noví uchazeči tvořili 11,8 % z celkového počtu nezaměstnaných, proti prosinci 2012 jejich počet
klesl o 2,2 p. b.
ČSÚ
6 w únor
Co čekat od vládní
koalice?
Většina občanů očekávala od
současných voleb nástup k nápravě všeho, co napáchaly minulé asociální pravicové vlády. Doufali jsme, že levice získá dostatečnou většinu ve Sněmovně, ale
rozhádaná ČSSD zklamala.
A s druhou nejsilnější stranou
– nestranou ANO 2011 – dala
přednost 14 lidovcům před 33 komunistickými poslanci. Právě
v Královéhradeckém kraji byl
zvolen předseda KDU-ČSL,
MVDr. Jiří Bělobrádek, Ph.D.,
MPA, z Náchoda, ten spolu s dalšími křesanskými straníky se
projevuje v rozporu s křesanskými přikázáními o lásce k bližnímu, je plný nenávisti, arogance
a drzosti. Vyniká neurvalým bojem o koryta (kdoví, co možná
věděl na Sobotku...). ČSSD podlehla a darovala této nejmenší
straně v Poslanecké sněmovně
funkci místopředsedy tohoto orgánu, místopředsedy vlády, ministra kultury a vyvzdorovaného
ministra zemědělství.
Mezi předvolebními prioritami
levice byla snaha o změny v neskutečném daru státu církvím.
Na čachrech Nečasovy vlády
s obrovskými miliardami se významně podílelo ministerstvo
kultury, které úzce spolupracovalo s církvemi. Co asi může čekat
od lidoveckého ministra kultury
pana Hermana, který prošel významnými církevními funkcemi?
Lidovci si vybojovali i ministerské
křeslo zemědělství. Tomu podléhá Pozemkový úřad a České lesy. Jaké jsou tedy naděje většiny
národa, že dojde alespoň k částečné nápravě onoho církevního
tunelu? Už se projevily například
boromejky, které převzaly lukrativní pozemky a obratem ruky je
prodaly s milionovými zisky. Snaží se i další, jako třeba němečtí
rytíři a podobně.
Moc si neslibuji ani prosazení
progresivní daně pro bohaté, přiznání milionářů, jak přišli ke svým
majetkům atd. Některá sociální
vylepšení pro nejpotřebnější plánuje koalice až od roku 2015.
Máme se tedy v letošním roce
vůbec na co těšit?
Jaroslav PRŮŠEK
KRAJÁNEK m 2014
Život za Protektorátu
Minule jsem vzpomínal na buržoazní republiku. Ještě daleko horší to bylo za nacistické okupace – v době mého dospívání.
Tehdy jsme neznali Heydrichův plán "konečného řešení" a sice: vybrané Čechy poněmčit, podstatnou část Čechů zlikvidovat
a zbytek vyhnat třeba na Sibiř. S tímto plánem němečtí okupanti neotáleli. Spustili zatýkání, hlavně komunistů a dalších vlastenců, popravy, transporty do koncentráků...
Strach nás provázel na každém kroku. Za
nenahlášení slepice při chovu drůbeže hrozily pokuty. Přistižení při nákupu potravin
na černo znamenalo pokutu či vězení. Za
poslech zahraničního rozhlasu strašili
i trestem smrti. Postrachem byli kolaboranti a donašeči. Navzdory tomu mnoho statečných Čechů aktivně bojovalo proti německým okupantům.
Život nám ztrpčovalo zavedení přídělového systému. Nedostatek potravin jsme se
snažili řešit paběrkováním obilí po žních
nebo brambor a cukrovky (na sirup místo
cukru), Na lístky bylo i ošacení a další ži-
votní potřeby. Nedostatek paliva jsme řešili
dobýváním pařízků a sběrem roští v lese.
Pro „piliňáky“ jsme lacino kupovali dřevěný
odpad z továrny.
Po zavření českých vysokých škol v r.
1939, spojeným s popravou studentských
vůdců a deportací dalších vysokoškoláků
do koncentráků, docházelo k postupnému
omezování i středních škol. Například
v Mladé Boleslavi se sloučilo gymnázium
s reálkou a ze 4 tříd kvart se vytvořila společná jedna kvinta reálného gymnázia se
stále rozšiřovanou výukou němčiny. Septimy byly „totálně nasazeny“ do tzv.
Technische Nothilfe, kde jim pero a knihy
nahradili lopatou a krumpáčem. Mne se to
také týkalo.
Ani sebesilnější nacistický teror náš národ
nezlomil. Stále noví lidé se zapojovali do
ilegální práce. Neustávalo rozšiřování letáků, podpora rodin postižených gestapáckou perzekucí, sabotáže i vytváření partyzánských skupin. Všechny tyto protinacistické aktivity pomohly urychlit konec války,
porážku nacistů a osvobození naší vlasti.
Příště: Život v socialismu
Jaroslav PRŮŠEK
Stane se řešením rozporu práce a kapitálu základní příjem?
ø
Dokončení ze str. 3
občan by měl od narození až do smrti pobírat takový základní příjem, který by mu zajistil důstojný život. Kromě toho by mohl (ale nemusel) získávat další příjmy z podnikání, zaměstnání, brigád atd. V této evropské občanské iniciativě se
ale nežádá jeho přímé zavedení, ale ověření, zda
a za jakých podmínek by mohl být v EU zaveden.
V jaké výši by měl být onen základní příjem?
Bezpodmínečný základní příjem by měl být minimálně na úrovni rizika chudoby podle standardů EU, což odpovídá 60 procentům takzvaného národního průměrného ekvivalentu čistého příjmu. Především v zemích, kde má většina
obyvatel nízké příjmy, a tedy je nízký i průměrný
plat, by mělo být na určení výše základního příjmu použito alternativní měřítko (např. košík
zboží), aby byl zajištěn důstojný život, materiální bezpečnost a plná účast občana ve společnosti.
Z čeho bude bezpodmínečný základní příjem
financován?
Organizátoři se odkazují na mnoho studií, které se financováním BZP zabývají. Žádnou z možných variant nepreferují, požadují jejich vyhodnocení a nalezení optimálního řešení. Existují
i praktické zkušenosti z vyplácení základního
příjmu, například z Grónska, kde je financován
z daní z těžby surovin. Uvádí se i zdroje získané
z omezení či zrušení podpor v nezaměstnanosti,
případně i dalších sociálních dávek, omezení aktivní politiky zaměstnanosti, ze zvýšení výdajů
domácností a podobně.
Nepovede zavedení tohoto základního příjmu k lidské degeneraci?
Tyto obavy existují, ale jde právě o to, aby se
jejich oprávněnost posoudila. V podmínkách,
kdy ubývá možností placené práce (zaměstnání), ale současně přibývá potřeba práce dosud
spíše neplacené (péče o seniory, vzdělávací aktivity, celkový rozvoj osobnosti atd.), může být
BZP řešením. Všeobecně se uvádí, že pouze tři
až pět procent práceschopných občanů odmítá
pracovat. Zavedení BZP toto procento asi příliš
nezvýší. Práce zřejmě zůstane pro většinu občanů potřebou.
Bezpodmínečný základní příjem může předcházet chudobě a darovat svobodu každé individuální bytosti, aby mohla činit rozhodnutí
o svém vlastním životě a posílila účast všech ve
společnosti. Může zajistit lidskou důstojnost jako základ ostatních lidských práv.
Jak a kde lze evropskou občanskou iniciativu
za bezpodmínečný základní příjem podepsat?
V elektronické podobě lze podpisové formuláře nalézt a vyplnit na stránce http://basicincome2013.eu/ubi/cs/. Chtějí-li čtenáři a čtenářky
Haló novin podepsat papírový formulář, pak si
o něj požádejte na e-mailové adrese Alternativy
zdola [email protected]
Bohumír MOLNÁR
(halonoviny.cz, 13. květen 2013)
POZNÁMKA: Sběr podpisů skončil 14. ledna
2014. Bližší informace poskytne též skupina
na www.facebook.com/pages/Evropská-iniciativa-za-nepodmínečný-základní-příjem.
a
k
k
n
a
P
f
s
p
h
j
p
v
s
z
n
d
p
n
m
z
l
j
h
v
ž
n
č
j
t
v
e
s
s
z
c
n
c
s
s
v
KRAJÁNEK m 2014
Cesta za vzdělancem
V sobotu 4. ledna – u příležitosti pravoslavných Vánoc –
položil velvyslanec Republiky
Bělarus Vasilij Markovič, za
účasti pracovníků velvyslanectví, věnec k památníku vzácného
běloruského rodáka Francisca Skariny. Slavnostního
aktu se zúčastnili a kytice položili též členové Společnosti
česko-běloruského přátelství.
Předsedkyně společnosti Nataša Weberová, za pražskou
pobočku Sergej Garbickij,
Jan Jelínek, Nina Kuzmina,
za pobočku Hradec Králové
Helena Kubrtová a za pobočku Pardubice JUDr. Josef Bí-
únor w 7
na. Ze vzdáleného Šluknova
přijela spoluzakladatelka společnosti Kateřina Goisová a Dan Fokr i s nejmladší „členkou“,
sedmiměsíční dcerou Kateřinou.
Kdo byl Francisco Skarina?
Byl to běloruský vzdělanec, humanista, překladatel a vydavatel bible. Narodil se okolo roku 1490 ve městě Polock (Bělorusko, tehdy Litva) v obchodnické rodině. Roku 1504 získal na
Jagellonské univerzitě v Krakově titul
Bakaláře a roku 1512 titul doktora medicíny. V roce 1517 začal v Praze vydávat vlastní překlady Bible do staré běloruštiny, lidového jazyka svého rodiště.Jako jeden z prvních tiskl v cyrilské
abecedě. Do roku 1521 vydal dalších
20 biblických knih. Roku 1522 odešel
do Vilniusu (Litva), kde zřídil první tiskárnu na tomto území
a vytiskl Apostol. Tiskárnu však musel brzy zavřít a vrátit se do Prahy,
kde působil až do konce
svého života jako královský zahradník Ferdinanda I na Pražském hradě.
Jeho knihy, které byly
vyváženy do vlasti (patrně přes Vratislav), byly
Památník Francisca Skariny se nachází často zabaveny a zachov parčíku nedaleko zastávky „Brusnice“ za valo se jen několik
(nw)
exemplářů.
Pražským hradem.
Útěk do divočiny
Sluneční zátoka Chocnějovice u Mnichova
Hradiště očekává od 3.
do 16. 8. děti na táboře,
kam přijedou po vlastní ose, za
cenu 2 990 Kč.
Expedice je určebna pro ty, kdo
chtějí o prázdninách: * aktivně odpočívat, * spát ve volné přírodě
a přežít * připravit ohniště a rozdělat si
oheň * uvařit si něco „poživatelného“
* porozumět přírodě, lidem i sobě
a zároveň poznat nové kamarády, *
bezva vedoucí, * krásné prostředí
tábora * nové aktivity.
To vše a mnohem více můžete
zažít, pokud se vydáte na prázdninové dobrodružství s námi. V napínavém příběhu celotáborové hry
„Útěk do divočiny“ zažijete neopakovatelná dobrodružství. Tým
zkušených, kvalifikovaných vedoucích, včetně zdravotníka a kuchaře, připravil aktivní, zábavné,
ale i pohodové dva týdny v přírodě
naplněné tábořením a koupáním,
celotáborovou hrou, soutěžemi a
výlety do blízkého okolí.
Hlaste se, prosím, na adresu
vedoucího:[email protected]
popř. volejte na tel. 732 219 841.
PS Táborník Chlumec nad Cidlinou, Čelakovského 41/I,
Těšíme se na prázdniny s Vámi!
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 92 let
zemřela naše poslední předválečná členka strany Jarmila
Metelková z Úpice. Do strany
vstoupila 5. 5. 1939. Čestná
a skromná soudružka se až do
poslední chvíle zajímala
o dění ve společnosti.
Čest její památce!
OV KSČM Trutnov
))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NÁCHODSKO
Dne 15. 1. oslavil Vladimír Kocourek 65 let. Hodně štěstí, zdraví a dobré nálady do dalších let přeje ZO KSČM Nové Město nad Metují. Jiří
Lokvenc 6. 2. oslaví 70 let. ZO mu přeje hodně zdraví a elánu do dalších let a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. Q V lednu
oslavila Blažena Haberlová 85 let a Božena Vlčková 90 let. ZO KSČM
v Náchodě jim přeje hodně štěstí, zdraví a další spokojená léta. V únoru oslaví Libor Linhart 90 let. ZO KSČM v Náchodě mu přeje mnoho
zdraví, štěstí a další spokojená léta.
Okresní výbor v Náchodě děkuje všem jubilantům za jejich aktivní práci pro
stranickou organizaci a přeje jim mnoho štěstí a zdraví v dalších letech.
KRÁLOVÉHRADECKO
Dne 12. 1. oslavil své 80. narozeniny Vladimír Žid. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví přejí jemu a jeho nejbližším členové ZO č. 18. Q V lednu oslavila 65 let Bohumila Gütlerová. Dobré zdraví a spokojenost do
dalších let přeje ZO č. 57. Q Na únor připadá 80. výročí narozenin Marie Veselé, Vladislava Kusaly a Josefa Přibyla. Jaroslav Průšek, člen
redakční rady Krajánku, slaví 87 let. Všem přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví – 37. ZO KSČM. Q Krásné 90. narozeniny oslaví v únoru Liduška Martincová. Za věrnost KSČM děkují a hodně zdraví a pohody do
dalších let přejí členové ZO č. 29. Q Osmdesát let oslaví 18. 2. Lenka
Buriánová z Předměřic. Mnoho zdraví a spokojenosti přeje do dalších
let ZO KSČM č. 161. Levicový klub žen HK se připojuje k přání. h Dne
25. 2. oslaví Hana Všetečková ze Lhoty pod Libčany 75 let. Mnoho
zdraví přejí spolustraníci ze ZO č. 118. Q Zdeněk Zikl oslavil v lednu 83
let, Košálová Růžena oslaví v únoru 85 let a Šmákalová Anna 93 let.
Pohodu a dobré zdraví přejí spolustraníci ze 145. ZO KSČM Stěžery. h
Krásné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila v lednu Táňa
Hurdálková. Hodně zdraví a životní pohody do dalších let přejí členové
50. ZO KSČM.
TRUTNOVSKO
Hana Bezděková oslaví 65 let, Jaroslava Labátová 60 let, Vladimír Vymlátil 80 let a Josef Hůlka 60 let, všichni z Trutnova. Miroslav Voženílek z Hajnic má 70 let; Oldřich Mrkvička ze Dvora Králové nad Labem
slaví devadesátiny. Dana Zawadská z Prosečné oslaví 80 let a Jaroslav
Efler z Úpice pak sedmdesátku.
Srdečně zdravíme oslavence z OV KSČM Trutnov a přejeme vše nejlepší,
hlavně dobré zdraví, trochu toho lidského štěstí, osobní a rodinné pohody.
JIČÍNSKO
Josef Vejnárek, dlouholetý funkcionář ve státní správě, veřejných
a stranických funkcích v Sobotce oslaví 80 let. Alois Pospíšil z Hořic
v Podkrkonoší oslaví 85 let. Zaslouženou devadesátku má Stanislav
Hermoch z Ostroměře.
Všem jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu se základními organizacemi všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.
RYCHNOVSKO
Únorové šedesátiny oslaví Ing. Věra Kučerová ze Solnice, Ing. Pavel
Kupka z Bolehošti a též Stanislav Matoušek z Borohrádku. Sedmdesát
let bude Jiřímu Lorencovi z Rychnova n. Kn. Osmdesátiny čekají na
Vratislava Horáka z Rychnova n. Kn. a Jana Zářeckého z Týniště n. O.
Zasloužených 85 let slaví Ludmila Smisitelová z Borohrádku a devadesátku Marie Sirůčková z Doudleb n. O.
Rychnovský Okresní výbor KSČM všem přeje zdraví, pohodu a elán do
dalších let a děkuje za práci i podporu.
PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v únoru 2014 v Hradci Králové, evidenční číslo: MK ČR
E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.: 608 476
828. Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2,
nebo e-mail: [email protected] Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://www.kscmhk.cz.
Redakční rada 12. 2. od 9 h.
8 w únor
KRAJÁNEK m 2014
TRUTNOVŠTÍ MLADÍ KOMUNISTÉ V BERLÍNĚ
Druhou lednovou neděli se členové ZO č. 23 při OV KSČM Trutnov s předsedou komise mladých Královéhradeckého kraje Janem Horkým zúčastnili demonstrace levice v Berlíně. Několikakilometrový pochod Luxemburg-Liebknecht se koná na počest popravených představitelů první
a jediné komunistické strany ve své době v Německu při převratu v roce
1919. Účastnili se jej zástupci jak domácích stran, např. Die Linke nebo
Rebell, tak i levicoví aktivisté a komunisté z Kuby, Španělska, Slovenska, Švédska, Venezuely, Francie a z dalších zemí a pochodoval tak téměř
statitisícový dav. Samozřejmostí byla i aparatura na vozidlech vytvářející skvělou atmosféru, v níž se účastníci vydali směrem k pietnímu místu
v samém centru Berlína. Každý zde položil symbolicky jeden karafiát
a uctil tak památku Rosy Luxemburgové a Karla Liebknechta. Z hlediska
motivace považujeme tuto akci za výjimečnou a vřele můžeme doporučit
k následování v příštím roce.
Josef TYLŠ
Reklamy na herny zmizely, problém zůstává
Kdo by si z občanů města, kteří mají děti, nepřál, aby z našich ulic zmizely nejen
reklamy na herny, ale nejlépe všechny
herny, protože jsou zdrojem neštěstí celých rodin, když některý člen rodiny propadne hazardu.
Zatím se radnice zaměřily (nejen královéhadecký magistrát z iniciativy klubu
zastupitelů za KSČM) na odstranění těch
nejkřiklavějších reklamních štítů, zejména
blikajících a svítících výloh. Přijetí ráznějších opatření proti hernám a různým
hernbarům brání zejména to, že radnice
nechtějí přijít o příjmy z daní a poplatků
z hazardu. Věnují je potom na jiné účely.
Sice se říká, že každá koruna je dobrá,
ale neměla by pocházet z podnikání, které vrhá gamblery do propasti. Ti často
končí s mnohaletými tresty „na tvrdo“
a mnohdy je situace vede i k sebevraždám.
Na cestě k absolutnímu zákazu hazardu
nesmíme zůstat někde na polovině cesty.
V boji za zákaz hazardu bychom se měli
postavit do čela tohoto hnutí a upozorňovat na nejkřiklavější případy, kdy jsou lákáni do heren i nezletilci. Budeme i nadále v Krajánku tuto otázku sledovat.
(jik)
Zemřel komunista Pete Seeger (94), legenda
amerických prostestsongů: Řekni, kde ty kytky
jsou a Jednou budem dál. Tyto songy paradoxně motaly hlavy lidem při „sametovce“.
Revoluci připravují géniové, uskutečňují
nadšenci a ovoce sbírají mizerové. Rousseau
))) KRAJÁNKOVY LEVNÉ DOBROTY
Troškova veselá bída
Tenčí krajíčky staršího chleba nakrájíme
na kostičky. Cibulku a česnek nasekáme
a necháme zrůžovět na tuku (zdraví mohou použít vepřové sádlo). Do základu
přidáme chleba a opečeme. Zalijeme ho
rozšlehanými vejci se solí a pepřem, posypeme nasekanou petrželkou.
Pro libovolný počet strávníků, ale dodržte
přibližně poměr pro jednoho diabetika:
50 g staršího chleba l 2 menší vejce l lžička olivového oleje l půl lžičky másla l kousek mladé cibulky l malý stroužek česneku
l sůl, pepř, petrželka l rajčata na oblohu.
Nejraději obkládám čerstvými rajčaty, což by mi jejich milovník, režisér Zdeněk Troška, od něhož jsem
převzala tento recept, zaručeně schválil. Je to rychlý
a skvělý oběd nebo večeře,
když lednička zeje prázdnotou a je vysoké datum.
Čím chutnější chléb použijete, tím chutnější bude výsledek.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ
)))
POZVÁNKY
Oslava MDŽ Hradec Králové
Q ZO KSČM pozvou alespoň dvě
ženy a vyšlou je na malé kulturní
dopoledne v sále u Švagerků na den
5. března – hudba i občerstvení bude
zajištěno.
MDŽ pro ženy Rychnovska
Q 3. března od 16 h. v sále Pelclova
divadla k poslechu a tanci hraje
Králíček Q 3. března od 16 h. v Národ-
ním domě, Kostelec n. O. Q 5. března
v 17 h. v Klubu důchodců, Týniště n.
O. Q 6. března od 13 h. KD Skuhrov –
hudba Horský Q 6. března od 17 h.
sál UK Dobruška, hudba Horský Q
7. března od 17 h. klubovna hasičů
Častolovice Q 8. března od 16 h.
klubovna chovatelů Týniště n. O. Q 9.
března od 13 h. rest. U Krbu
Albrechtice – dětský karneval a MDŽ
Q 9. března od 14 h. sportovní areál
Lipiny Bolehoš.
Odpoledne v Nové Pace
V sobotu 8. března zveme ženy a jejich doprovod od 14 h. do restaurace
U Militkých v Nové Pace na společenské odpoledne u příležitosti
MDŽ. K poslechu a tanci zahraje skupina Štefana Válka ze Staré Paky a k pobavení budou hosté soutěžit o ceny. Dopravu zajišuje OV KSČM Jičín,
poskytne informace a soustředí požadavky na dopravu. Srdečbě zvou
pořadatelé OV KSČM a LKŽ Jičín
l LKŽ Hradec Králové: 13. února se sejdeme
ve 13.45 před novou městskou knihovnou
(bývalý Vertex), můžete přivést vnuky či známé.
Dne 13. března si připomeneme slavné ženy
v historii – 1. p. U Švagerků od 14 hodin.
Další schůzka bude 10. dubna od 14 h. tamtéž.
Download

Krajánek 02/2014 - KSČM Hradec Králové