))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM
Postavení mužů a žen
stále nerovné
Měsíčník z Královéhradeckého kraje m ročník 14 m číslo 3 m březen m 2014 m cena 5 K č
Mezinárodní den žen:
Za rovná práva
Za rovné postavení žen a mužů
K čemu potřebujeme EVROPSKOU UNII?
Pokud se rozhlédneme našimi všedními dny, pak určitě odpovíme skoro všichni, že Evropskou unii k našemu životu nepotřebujeme. Inu není divu, když její dopady do našeho
života jsou našimi euroskeptickými sdělovadly prezentovány v podobě války o pomazánkové máslo, špekáčky, případně o slivovici, nebo nás vyděsí tím, že nám zastaví přítok unijních peněz kvůli našemu nepořádku a naše kraje, města a obce se zadluží, protože už s penězi počítaly a stavby se staví, vodovody budují a silnice asfaltují.
A jsme u toho, nač naše „vyspělá kapitalistická
země“ potřebuje unijní fondy. Naše rozkradená
a rozprodaná ekonomika prostě nevyprodukuje
dost na investice do silnic, železnic, vodovodních a kanalizačních sítí, dost do oprav památek, nebo ke zlepšení života v obcích a městech,
ale i do vzdělávacích projektů. Tady všude
evropské peníze pomáhají. Vždy „úsilím“ vlád,
které převedly silnice druhé a třetí třídy na kraje
a neposkytly jim dost peněz k tomu, aby je udržely aspoň ve sjízdném stavu (v současnosti
jsou jen u nás v kraji i přes využití evropských
peněz potřeba zhruba 2 miliardy k dosažení
dobrého stavu vozovek), a to nemluvím o rozvoji silniční a dálniční sítě a o tom, co pálí nejen občany měst, jako je Náchod, Nová Paka a dalších, a to budování silničních obchvatů... Také
zlepšení a vybudování kanalizační sítě včetně
stavby čističek odpadních vod se bez evrop-
ských peněz nepohne, nebo jen těžko. Pokud
tedy Unii potřebujeme, měli bychom se snažit,
abychom také mohli do jejího fungování zasahovat. Hlavním samosprávným orgánem Evropské
unie je její parlament, kde má naše země nyní
22 zástupců z několika stran, za komunisty jen
čtyři. Čím více mezi nimi bude těch, kteří to s lidmi v této zemi myslí upřímně a jsou ochotni pro
ně pracovat, tím více můžeme dokázat. Třeba
bojovat proti snížení byrokracie ve fungování
Unie, která se nepřímo podílí na komplikacích
s přípravou projektů, s čerpáním evropských peněz nebo dosáhnout toho, aby každý projekt nebyl provázen povinnou propagační, monitorovací činností, která představuje nezřídka až polovinu nákladů projektů v sociální péči nebo školství. Prostě je spousta důvodů jít v květnu k volbám a volit tu správnou kandidátku.
Taána LANKAŠOVÁ
Opět je tu jaro a s ním svátek žen. Je to svátek všech
žen, nejen matek. Na ženy se
společnost dívá různě, například jako na sexuální
symboly, levnou pracovní sílu i podčlověka. Záleží na
kulturních zvyklostech. My
se pyšníme svou vysokou
kulturností, demokracií a vyspělostí, ale je tomu tak
opravdu?
I v dnešní době přetrvávají
názory, že ženy mohou pracovat za méně peněz než
muži, že ve vedoucích funkcích jsou lepší muži. Stále se
hůře prosazují ženy než muži
i v politice.
Dnešní doba rovnému
uplatnění žen příliš nepřeje.
Matky pečující o děti mají na
pracovním trhu horší uplatnění. Když již zaměstnání mají,
je těžké skloubit čas na rodinu, práci v domácnosti, odpočinek a případně na veřejnou
aktivitu. To odrazuje mnoho
šikovných a schopných žen
od větší angažovanosti ve veřejných záležitostech.
Zlepšení postavení žen není jen záležitost jedné poloviny lidstva, ale i té druhé-mužské. Pokud naši muži budou
vstřícní, pomohou nám, budou mít pochopení, dá se
vše lépe zvládnout. Vždy celou společnost tvoří muži
a ženy nerozdílně. Postavení
žen se proti minulosti v mnohých směrech zlepšilo, ale je
stále za co bojovat a co zlepšovat. Nic nám samo do klína nespadne.
Přeji všem ženám dobrou
pohodu, ale i vytrvalost a trochu té ženské rafinovanosti
na cestě životem a k dosažení jak soukromých, tak i společných cílů.
Věra ŽIŽKOVÁ
2 w březen
))) ZPOVÍDÁME
KRAJÁNEK m 2014
KRAJSKÉ ZASTUPITELE A RADNÍ
Kraj podpoří vzdělávání strojařů
Zeptali jsme se krajské radní pro školství TÁNI ŠORMOVÉ (nestr. za KSČM):
l Na jakých záležitostech v současném období pracujete?
Stále se volá po tom, aby absolventi škol
vystudovali užitečný obor a mohli najít práci, proto se hledají cesty k obnovení popularity vzdělání v tradičních oborech průmyslu. Po dlouhých – a ne vždy jednoduchých
– jednáních se blíží podpis „Sektorové dohody“, která by měla být politicko-společenskou úmluvou zapojených stran o koordinaci jejich aktivit na trhu práce a v oblasti
vzdělávání ve prospěch rozvoje strojírenství. Na připomínkování první podoby se
podíleli ředitelé krajských středních škol,
zástupci hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Sektorové rady pro
strojírenství, Úřadu práce, školského odboru KHK, zástupci strojírenských firem, kraje˚ Podoba dohody byla opakovaně projednávána na jednáních Tripartity a Rady pro
rozvoj lidských zdrojů.
l Co si od dohody slibujete?
Dohoda by mohla výrazně přispět k intenzivní spolupráci zúčastněných subjektů
a výrazně podpořit zájem mládeže o studium tzv. technických oborů.
l K jakému výsledku by měla dohoda
dospět?
Jejím cílem je zlepšit podmínky pro výuku
technických oborů, a tím podnítit motivaci
žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
Chtěli bychom dosáhnout dobré spolupráce základních škol se středními a zaměstnaneckou sférou, tedy s firmami. Žáci a studenti by zde mohli absolvovat nějakou formu praxe. Stále více se ukazuje, že obory
zastřešené Sektorovou radou pro strojírenství se dynamicky rozvíjejí. Což je dobře
a mladí budou mít perspektivu v nalezení
pracovního místa. V mnoha firmách stále
více potřebují zajistit generační obměnu
zkušených odborníků, kteří plánují odchody
do penze. Bohužel, nízký počet absolventů
je zatím nenahrazuje. Hrozí tak nebezpečí,
že bez zajištění adekvátní náhrady těchto
starších zaměstnanců nebude možné strojírenské obory udržet a rozvíjet.
l Může v tom kraj vůbec pomoci?
Bohužel, není v silách jen zřizovatele
středních škol, tedy kraje, neutěšenou situaci změnit nějakým „nařízením“. Je nutná
spolupráce všech, kdo mají na prospěšných změnách zájem. K tomu by měla
Sektorová dohoda pomoci.
l Držíme tedy palce, aby podniky našly včas vhodné řemeslníky a dobře připravené odborníky. Potěšilo vás něco
Radní Šormová na semináři
v minulém roce, co se týkalo nejen práce na krajském úřadě?
Trochu mne překvapilo, ale příjemně, že
jsem byla navržena na jedno ocenění, které souvisí s mou prací s dětmi mimo školu.
Přebrala jsem na konci minulého roku
v prosinci cenu Přístav. Malá slavnost se
konala v primátorské rezidenci na Mariánském náměstí v Praze. Cenu Přístav uděluje Česká rada dětí a mládeže jedenkrát
za rok, už od roku 2002, a předal mi ji její
předseda Aleš Sedláček.
l Byl to jistě příjemný okamžik. Za co
se cena uděluje?
Je to ocenění, symbolický výraz uznání
a poděkování za významnou podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží a za zásadní přispění k jejímu rozvoji jak dobrovolnými či profesionálními zástupci veřejné
správy a samosprávy na místní i regionální
úrovni. Navrhnout na ocenění mohou minimálně tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo Domy dětí a mládeže.
l Cena se jmenuje Přístav, jakou má
podobu?
Cenou je ručně malovaná „trosečnická“
lahev s vloženým poselstvím. Motivy lodičky na vlnách, vodní svět vychází z loga
ČRDM a každá lahev je vlastně originál.
l Je to opravdu pěkný nápad. Co pro
vás ocenění znamená?
Ocenění vnímám jako závazek k další
práci ve prospěch dětí a mladých lidí. Zní to
trochu jako klišé, ale zcela konkrétně – tábory, táborová základna, práce v Pionýru,
prosazování finanční podpory volnočasovým aktivitám a sportu, práce v samosprávě, ... zkrátka, co bude potřeba a na co budou síly stačit.
Věříme, že síly budou Táně Šormové
stačit ještě dlouho. Připojujeme se k poděkování; čtenářům Krajánku totiž nejsou vaše aktivity neznámé. Přejeme
dost sil pro práci v úřadu i na táborech.
Za rozhovor poděkovala
Mirka Vohralíková
FOTO – archiv T. Šormové
Své zkušenosti z komunální politiky zúročím v Senátu
Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Lubomír Štěpán a narodil jsem se téměř před šedesáti lety v Hradci Králové.
S výjimkou vysokoškolského studia a vojenské služby jsem zde prožil dosavadní život. Po absolvování základní školy jsem
odmaturoval na Střední průmyslové škole
stavební, a poté vystudoval České vysoké
učení technické Praha a získal titul inženýra.
Nastoupil jsem do Vojenského projektového
ústavu a po ukončení prezenční vojenské
služby v roce 1980 jsem nastoupil do Kovoprojekty Hradec Králové, kde jsem pracoval jako projektant. Jsem ženatý a nám syna
a dceru, již jsou oba dospělí a samostatní.
Na konci roku 1991 jsem byl z tohoto podniku propuštěn, hlavním důvodem bylo moje členství v KSČM a to, že jsem se stal za
KSČM zastupitelem města Hradec Králové.
Pokoušel jsem se najít jinou práci odpovídající mé kvalifikaci, ale všude jsem byl odmítnut. Proč asi? Proto jsem založil projektovou kancelář a živil se jako soukromník, což činím dodnes.
Pracuji v Zastupitelstvu města Hradec
Králové 23 let, vždy v opozici. Od roku 2000
jsem osm let byl také zastupitelem Královéhradeckého kraje, z toho čtyři roky jsem
pracoval ve funkci uvolněného předsedy
kontrolního výboru. Několikrát jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny PČR, ale
vždy na nevolitelném místě. Mám též zkušenosti z práce ve statutárních orgánech
obchodních společností. Několik let jsem
působil např. jako předseda dozorčí rady
Správy nemovitosti Hradec Králové, a. s.,
byl jsem člen představenstva SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., v současné době
jsem členem dozorčích rad Královští lvi, a.,
s. a Mountfield HK, a. s.
Když jsem byl navržen, abych kandidoval
do Senátu PČR ve volebním obvodu Hradec Králové, přijal jsem návrh jako poctu za
svou celoživotní práci. Myslím si, že v případě mého zvolení bych mohl uplatnit svoje
zkušenosti z komunální politiky v politice vrcholové. I když si myslím, že Senát je v naší republice poněkud nadbytečný, je zde
a schvaluje a vytváří legislativu a ovlivňuje
politiku našeho státu, a proto je potřeba,
aby i komunisté, a tím pádem i pracující lidé, měli zde své zastoupení. Vždy jsem byl
důsledně levicovým člověkem a politikem,
proto bych i v Senátu chtěl prosazovat levicové myšlenky.
Ing. Lubomír Štěpán,
kandidát na senátora
za obvod Hradec Králové
K
m
a
le
b
z
z
v
n
K
v
N
la
s
tě
Ž
n
te
b
re
te
k
v
z
m
b
z
to
u
h
k
js
u
jm
k
li
č
zá
g
n
b
d
p
tu
s
n
n
o
ro
m
N
m
tu
c
březen w 3
KRAJÁNEK m 2014
))) Z jednání krajského zastupitelstva
ZASEDÁNÍ, KDE SE TÉMĚŘ NEDISKUTOVALO
HRADEC KRÁLOVÉ – Na počátku
února se uskutečnilo letošní první jednání krajských zastupitelů a bylo příznačné tím, že k připraveným bodům
programu se prakticky nediskutovalo.
To může znamenat jak vynikající připravenost jednání, tak nezájem opozice aktivně se podílet na řešení skutečných problémů kraje. Nebo obojí.
Ještě před schválením programu zasedání, obsahujícího 79 bodů, se o slovo
přihlásil Vladimír Derner (KDU-VPM)
s tím, že hodlal navrhnout vyvěšení vlajky
pro Tibet, ale po prostudování loňského
usnesení si uvědomil, že vlajka se má vyvěšovat každý rok. A rozpoutala se diskuse, v níž Jan Birke (ČSSD) vyslovil pochybnosti o platnosti loňského usnesení
i pro letošek, což podpořil Josef Dušek
(KSČM), ale Otakar Kalenda (ČSSD)
upozornil, že v loňském usnesení, jímž
většina 23 hlasů schválila vyvěšení vlajky
pro Tibet skutečně není časový údaj a Jiří Veselý (KDU–VPM) ho považuje za
platné na trvalo.
Při projednávání zprávy rady kraje se
opět přihlásil Derner s tím, že údajně existuje rozpor mezi stanoviskem odboru
školství Krajského úřadu a Rady kraje ve
výkladu Koncepce rozvoje vzdělávací
soustavy kraje, a proto navrhl uložit radní
Táně Šormové (nestr. za KSČM), aby
připravila: 1) vyhodnocení sloučení královéhradeckých SPŠ a SOŠ; 2) vypracovala plán slučování škol do konce volebního
období; 3) vypracovala plán investic do
školství do konce volebního období. Hejtman Lubomír Franc (ČSSD) následně
zpochybnil rozpor mezi stanovisky úředníků a rady s tím, že ministerstvo školství
slíbilo, že jako prioritní bude vždy brát stanovisko samosprávných orgánů kraje. Při
hlasování o tomto návrhu bylo pro 15
zastupitelů z opozice a jeden koaliční (Miroslav Antl), ostatní koaliční zastupitelé
byli proti (9), nebo se zdrželi (13).
Naprosto bez problémů a bez rozpravy
zastupitelů pak prošlo projednání
a schválení všech 78 bodů programu,
mezi nimiž bylo např. schválení kulturních
Co na srdci, to na jazyku, budu mít i v Senátu
Vtěsnat do pár řádků 65 let mého života
není nic lehkého. Ale sám život není jednoduchý, přinášel mi hezké chvíle, ovšem
též své stinné stránky.
Narodil jsem se v nejkrásnějším městečku v Podkrkonoší – Hostinném. Na své
dětství mám hezké vzpomínky. Druhé
město, které mi přirostlo k srdci, je Trutnov, kde žiji téměř 40 let. Co nesmím opomenout jsou naše hory – Krkonoše, které
dokreslují svojí majestátností tento kouzelný kout naší republiky. Sice na pohled
kouzelný, ale život zdejších lidí nebyl nikdy jednoduchý. A to nejen pro svoji drsnost. Své přinášelo i soužití dvou národností. Co mne celý život „pronásledovalo“,
je moje vlastnost „co na srdci, to na jazyku“. A přitom nemám rád konfliktní situace. Jsem spíše pro kompromis, pro respektování toho, že každý má svobodnou
volbu. Nesmí to však být demagogie, která nás provází od listopadu 1989 ze strany pravicových stran, a to především TOP
09 a ODS. S výsledky jejich konání se setkáváme všichni každý den. To byl jeden
z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat a doufám ve vaši podporu v podzimních volbách do Senátu.
Jsem člověk se středoškolským vzděláním, otec tří synů a dcery. Jsem jeden
z vás, který se již nemůže smířit s narůs-
tající chudobou rodin s dětmi a seniorů,
s nezaměstnaností, včetně té skryté, která narůstá do obludných rozměrů. Je toho
samozřejmě mnohem a mnohem více.
Jsou to problémy, které ani současná
koaliční vláda nebude schopna a myslím
ani ochotna řešit ve prospěch nás „dolních 10 milionů“. Co udělají s církevními
restitucemi (krádeží století), které odmítá
téměř 85 % naší populace? Odpově nám
dávají podrážděné reakce „nejdůležitější
koaliční strany“ KDU-ČSL a vystupování
církevních hodnostářů. Je jenom na nás
a našich sympatizantech tuto neutěšenou
situaci bezodkladně řešit. Je ovšem otázkou, zda naše konání najde odezvu ve
většině naší společnosti, která se tváří, jako by o naši snahu vůbec nestála. Ano, to
je výsledek neustálého očerňování KSČM
v médiích všeho typu, jež nechtějí vůbec
připustit, že před listopadem bylo uděláno
mnohé ve prospěch lidí a celé společnosti.
Je třeba nenechat se otrávit neustálými
útoky na to, co naše strana v současnosti dělá. Je čas začít se získáváním lidí pro
naše konání, získávat je k účasti ve všech
třech volbách, které proběhnou v letošním
roce s cílem dát hlas našim kandidátům.
Slavomil BRÁDLER,
kandidát do Senátu v okrsku č. 38
Trutnovsko, Náchodsko)
akcí s trvalou podporu kraje, dotace na
podporu regionální činnosti knihoven,
projekt podpory technického a přírodovědného školství v kraji, nebo schválení
vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby krajským nemocnicím.
Na závěr opět vzplanula bouřlivá diskuse kolem návrhu zařadit na jednání otázku vyvěšení vlajky pro Tibet jako reakci na
písemnosti kraje, kde byl tento požadavek nastolen. Miloslav Plass (ODS)
označil tento postup za zbabělé jednání,
protože koaliční kluby ČSSD a KSČM si
spočítaly, že podporovatelé této akce nemají dost hlasů, což se také ukázalo při
hlasování, kde akce získala podporu jen
17 hlasů. Ještě před hlasováním Antl
uvedl, že akci podpoří, protože v Senátu
pracuje ve výboru spolupráce s Tchaj-wanem, proto je mu vyvěšení vlajky pro Tibet blízké. Letos by tedy nad Regiocentrem vlajka Tibetu zavlát neměla.
(tl)
))) Jednal KH KV KSČM
Krajský výbor zvolil výkonný
výbor
NÁCHOD – Královéhradecký krajský
výbor KSČM se na svém druhém jednání většinu času zabýval jediným bodem
z usnesení krajské konference, a sice
úpravou Organizačního řádu KH KV
KSČM. Návrhy na úpravu však předal
k projednání Krajské vnitrostranické
komisi, která se jimi bude zabývat po
projednání návrhů ve všech OV kraje.
KV však nezapomněl na nejaktuálnější
otázky, kterými je příprava volební kampaně do Evropského parlamentu.
Krajský výbor pak podle platného Organizačního řádu zvolil místopředsedy KV
– Josefa Steklého pro ekonomiku a Huberta Haláčka pro organizační záležitosti. Členy VV KV se vedle předsedkyně
Věry Žižkové a místopředsedů dále stali
zástupci zbývajících dvou okresů kraje
– Jiří Žoček a Miloslav Rozkovec. Dále
KV jmenoval tiskovou mluvčí KV Taánu
Lankašovou též jeho tajemnicí a schválil
termíny krajských Dnů Haló novin.
Dále krajský výbor schválil pořádání
krajského mítinku k evropským volbám
(s jeho termínem seznámíme po potvrzení ÚV, protože hlavní předvolební akce v krajích jsou celorepublikové) a hlavní krajské kontaktní akce, jíž bude krajský stánek na jarní výstavě zahrádkářů
v Častolovicích ve dnech 11.–13. dubna
2014. Většina volební kampaně bude
vedena kontaktně s voliči na veřejných
místech.
(tl)
4 w březen
KRAJÁNEK m 2014
ø
s
A
t
v
Masarykovo náměstí v Nové Pace
FOTO – Václav VANŽURA
NOVÁ PAKA – MĚSTO PRŮMYSLU, UMĚLCŮ A PODIVÍNŮ
Ano, čtete dobře – podivínů. Ale nepředbíhejme. Nová Paka nepatří mezi historicky nejstarší sídla. Vznik první osady na Slezské stezce z Prahy do Vratislavi nad
potokem Rokytkou spadá do přelomu 13. a 14. století, první písemná zmínka o Nové Pace (kdysi také označované jako Mladá Paka) pochází z roku 1357. Teprve v roce 1454 král Ladislav udělil městu erb a až o 24 let později získalo poprvé právo na
pořádání výročních trhů.
Život zde nebyl snadný
Hornatá krajina Novopacka je sice krásná a zvláštní, avšak tamním rolníkům,
kteří byli po staletí hlavní složkou obyvatelstva, červeně zbarvená políčka příliš
šancí k obživě neposkytovala. Většinu
úrody totiž zpravidla tvořilo kamení a nic
na tom neměnil ani fakt, že v něm často
byly i surové polodrahokamy (acháty,
jaspisy, chalcedony, ametysty aj., jejichž
zpracovávání začalo mnohem později),
a tak si lidé přivydělávali „šeucováním“,
hrnčířstvím, perníkářstvím, zejména však
tkalcováním a punčochářstvím. A nikoho
asi nepřekvapí, že ze dřeva stavěné město často postihovaly požáry – ty nejhorší
postihly N. Paku šestkrát. A možná právě
tato specifika formovala charakter zdejších obyvatel, jehož znakem bylo i jisté
podivínství. To se zřejmě promítlo i do
zrodu vzdorovitosti dosud pokorného
obyvatelstva, podnícené selským povstáním v roce 1775 v severovýchodních Čechách. Tato vzdorovitost pak řadu generací Novopackých neopouštěla po celou
dobu národního obrození, ani v letech následujících.
Novopackým unikátem, jenž nemá v Čechách obdoby, je široká plejáda výtvarných umělců, kteří se v tomto podkrkonošském městě narodili. Zdaleka ne
všechny můžeme jmenovat, z významných malířů zmiňme alespoň Josefa
Tulku, spolutvůrce výzdoby Národního divadla, nebo proslulé členy skupiny 42
– akad. malíře Františka Grosse, sochaře Ladislava Zívra a fotografa Miroslava
Háka. Nesporný vliv však měl sochařský
rod Suchardů. Založil ho Jan Sucharda
(1770–1820), tkadlec ze Staré Paky. Toho
okouzlila výzdoba novopackého klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie,
především pak řezbářské práce. Jeho potomci Jan Sucharda ml., Antonín Sucharda st. i ml., pak v N. Pace založili sochařskou dílnu, v níž tvořili pomníky, plastiky, loutky, betlémové figurky i další řezbářské práce. Svého vrcholu dosáhl rod
v osobě Stanislava Suchardy (1866
–1916), tvůrce pomníku Palackého v Praze. Jeho bratr Vojta (1884–1968) pak vytesal 250 hlavic v chrámu sv. Víta a vyřezal apoštoly pro Staroměstský orloj. Suchardovská dílna silně ovlivnila i další novopacké umělce, mj. prof. akad. sochaře
Bohumila Kafku, tvůrce sochy Josefa
Mánesa v Praze, a především jedné
z pražských dominant – největší jezdecké
sochy Jana Žižky na Vítkově. Je ovšem
samozřejmé, že zmiňovaní i další umělci
vytvořili nejen pro své rodiště, ale i pro širší okolí, řadu děl. Např. Antonín Sucharda
st. vytesal v r. 1872 pro Jičín první sochu
Jana Husa v Čechách. Na „tváři“ N. Paky
se pak výrazně „podepsal“ Antonín Sucharda ml., jenž po svém návratu z Itálie
nechal v letech 1895-1896 vystavět v novorenesančním slohu Suchardův dům.
Od roku 1908 v něm sídlí Městské muzeum, jehož součástí je na náměstí Klenotnice drahých kamenů. Nenajdete zde zlato
a šperky. Jde o sbírku již zmíněných polodrahokamů, jež vznikala sběratelským
úsilím Novopackých od poloviny 19. století do roku 1940, a to v okruhu pouhých 10
km kolem města. Najdete zde však i historii spiritismu, dalšího fenoménu Novopacka... Ale už dost, Krajánek nemůže
suplovat turistického průvodce. Chtěli jsme
jen nastínit jakou výjimečnost, o níž patrně
většina občanů našeho kraje příliš netuší,
představuje Nová Paka a zdejší mikroregion.
Průmysl zeštíhlel, zatím však
„nezemřel“
Tak jako jiná města, ani Novou Paku neminul dynamický rozvoj průmyslu v druhé
polovině 19. století, navazující na tradiční
domácí textilní výrobu. V r. 1862 zde
vznikla první velká tkalcovna, v r. 1879
pak továrna na nitě, později přibyly i další
textilky. To však neznamenalo odstranění
bídy dělníků, což vedlo ke stávkám a k rozmachu dělnického hnutí včetně vzniku sociálně demokratických organizací. Již 21.
5. 1921 pak byla ustavena místní organizace KSČ, do níž přešla většina sociálních demokratů.
Přeskočme však až
do poválečného období. Po r. 1948 zaznamenala N. Paka
další mohutný rozvoj
průmyslu nejen textilního. Ten reprezentovala tkalcovna a přádelna Velveta a pletařský závod Bonex.
Vznikly i strojírenské
podniky, jako Silniční
stroje a zařízení, Závody průmyslové automatizace
(ZPA).
V Nové Pace byl postaven nový domov důchodců, hned v sousedPrůmyslové spektrum
ství toho starého (v pozadí). Ten však zůstal prázdný. Zatím není
pak rozšiřovaly
známo, k čemu ho Radnice využije.
menší podniky, ø
j
m
m
m
p
p
K
c
n
„
n
h
ú
s
V
t
v
m
n
j
n
m
l
r
p
v
Q
n
d
p
l
r
p
n
m
l
n
c
n
t
S
m
v
n
a
t
p
d
j
i
C
g
p
f
březen w 5
KRAJÁNEK m 2014
jako byla např. továrna na hračky Tofa, nebo nábytkářské výrobní družstvo Dřevotvar a další drobnější provozy.
A přidejme jednu zajímavost: ve zdejší
tkalcovně dokončil svůj vynález – tryskový stav – novopacký rodák Josef Svatý.
Listopad 1989 však přinesl zlom. Po něm
jmenované podniky bu
zanikly, nebo zaměstnávají mnohem méně lidí. „Za socialismu poskytovalo město 3100 pracovních
míst a lidé z širokého okolí sem jezdili za
prací. Dnes je to naopak, mnoho Novopackých musí jezdit za prací až do Hradce
Králové, Jičína či Mladé Boleslavi,“ povzdechl si náš průvodce městem, člen výboru
novopacké ZO KSČM Josef Hlubuček.
Ani podle něho však průmysl v N. Pace
„nezemřel“. Od r. 1990 zde začaly vznikat
nové výrobní firmy, převážně však menšího formátu, jež nekompenzují drastický
úbytek pracovních míst. Patří k nim mj. se
současnými 220 zaměstnanci firma SQS
Vláknová optika, a. s. Ta je ovšem charakterem své výroby zcela výjimečná nejen
ve městě, ale v celé ČR. A vzhledem k tomu, že Krajánek dostal možnost nahlédnout jí tak trochu „pod pokličku“, věnujme
jí trochu více pozornosti:
ø
Přesnost, pečlivost, kvalita
S historií, technologií výroby a výrobní
náplní SQS nás úvodem seznámil ředitel
marketingu Ing. Karel Smondrk. Vysvětlil, že název firmy, vznikající postupně od
r. 1991, vychází z počátečních písmen
příjmení zakladatelů a vlastníků, absolventů pražského ČVUT – Šimek,
Quittner, Švitorka. Zprvu se orientovali
na import součástek ze zahraničí, už tehdy však bylo jasné, že optoelektronika
představuje budoucnost. V r. 1994 již založili firmu SQS, jež se orientovala na výrobu vláknových optoelektronických propojovacích šňůr na bázi švýcarské technologie DIAMOND. Začínala s osmi zaměstnanci, během šesti let se ale rozrostla až na 360 pracovníků. V r. 2000 však
nastala určitá krize ve sféře telekomunikací, pro kterou byla produkce SQS zejména určena. Největší zahraniční odběratel
takřka ze dne na den přestal výrobky
SQS odebírat. „Přišlo to zcela náhle a firma musela jít ze 360 pod stovku lidí, pro
všechny, včetně vlastníků, to bylo velmi
nepříjemné,“ poznamenal K. Smondrk
a dodal, že poté byl výrazně rozšířen sortiment výroby, aby firma nebyla závislá
pouze na telekomunikacích. SQS má
dnes i vlastní výzkum a vývoj, spolupracuje s Akademií věd ČR, s pražským ČVUT
i s VŠCHT. Výsledkem mj. byla pro SQS
Cena Technologické agentury ČR za originální řešení optického paketového přepínače. Veškerá produkce SQS má certifikaci jakosti podle norem ISO. Od za-
přislíbilo, že se tato akce rozjede, jenže
přišel listopad a po něm to vše padlo.“
Dnes jsou podle něho zpracovány již tři
varianty trasy obchvatu, ale nejsou na to
finance. J. Hlubučka zase mrzí stav hotelu Centrál (postaven v r. 1906) na náměstí – ten nebyl v majetku města a po listopadu byl prodán do soukromých rukou
a zanedlouho uzavřen. Dnes krásná secesní stavba chátrá a slouží jen jako asijská tržnice, a město
nemá možnost situaci řešit. M. Kužel dále
označil za nedostatek
výrazné zdražování
vodného a stočného.
Na druhé straně (a v
tom je opět N. Paka
výjimečná), zdejší občané nemusí platit za
svoz a likvidaci domovního odpadu, neplatí ani poplatky za
psy a parkování na
náměstí i jinde v centru mají zdarma. Celková situace se prý
začala měnit k lepšímu od počátku minuZaměstnanci SQS v zájmu dodržení nejvyšší jakosti výrobků pralého volebního obdocují ve velice čistém, téměř sterilním prostředí.
bí, kdy slibující a taknou a v ČR jedinou firmou, jež v tomto řka nic neplnící ODS vystřídalo v˚čele
oboru drží krok s technologickými trendy města sdružení Sportovci pro Novou Pave světě a má budoucnost.
ku. Do pořádku byly dány chodníky, na
sídlišti vznikla dětská hřiště, stabilizována
Sice s problémy, ale kandidátku
byla obchodní sí. Postaven byl nový dosestaví
mov důchodců a dům s pečovatelskou
Naše reportáž by nebyla úplná, kdyby- službou. Dokončen byl zimní stadion, zachom se nesetkali s novopackými komunis- počatý již v r. 1988, rozšířena byla sjezty. Naší schůzky se zúčastnili předseda pa- dovka, vybudován sportovní areál při Zádesáti členné
kladní škole, v současné době finišuje příZO KSČM Vraprava výstavby krytého bazénu.
tislav Vaněk,
S ohledem na blížící se komunální volby
členové výboru
letos na podzim se však Krajánek také zaMiroslav Kujímal, jak jsou novopačtí komunisté daležel, Radomír
ko se sestavením kandidátky a přípravou
Militký a již
volebního programu. „Tak to pro nás určijmenovaný Jotě nebude jednoduché, vždy věkový průsef Hlubuček.
měr naší ZO je 74 let,“ reagoval V. Vaněk,
Oželet jsme
„tudíž budeme muset hledat zejména memuseli neúčast
zi nestraníky, sympatizanty. A ti mladí, či
zatím jediného
mladší sympatizanti řeknou – já potřebuju
člena městskéPředseda ZO KSČM
pracovat, takže nemohu figurovat na kanho zastupitelVratislav Vaněk
didátce KSČM. O to je to těžší dát naši
stva za KSČM
kandidátku dohromady.“
Františka Vitocha.
Podle M. Kužela je rovněž nezbytné,
Probrali jsme samozřejmě problémy, ji- aby byli vybráni takoví lidé, kteří budou
miž město trpí. Tím nejbolavějším je ne- ochotni a schopni v zastupitelstvu pracoexistence silničního obchvatu, takže veš- vat a nebyli tam za „křoví“. Nicméně, jak
kerá doprava zvláště od Prahy a Jičína předseda Vaněk ujistil, tak jako v minulossměrem na Krkonoše prochází centrem. ti novopačtí komunisté kandidátku určitě
„Je škoda, že ,sametová revoluce’ nepři- sestaví a v návaznosti na ni připraví i vošla o pár let později,“ poznamenal M. Ku- lební program.
žel a dodal, „již v roce 1989 byl připraven
Václav VANŽURA
projekt a tehdejší ministerstvo dopravy
FOTO – autor
městnanců, jež lze označit spíše za laboranty než za dělníky, je vyžadována přesnost a pečlivost. Vždy se zde měří na tisíciny milimetru, ale i na nanomilimetry.
Výrobky mají zaručenu vysokou spolehlivost a dlouhou životnost, jsou totiž aplikovány do finálních celků v hodnotě až milionů eur, takže mají vysokou přidanou
hodnotu, a na běžném trhu nejsou k mání. SQS je tedy svým způsobem výjimeč-
6 w březen
Vyznání našim ženám
Konference žen socialistek rozhodla v roce 1910 v Kodani o 8.
březnu jako o Mezinárodním dni
žen. Dodnes vzpomínáme na
americké švadlenky, Rozu Luxemburgovou a na mnoho bojovnic proti kapitálu a za spravedlivější společnost. Patří sem
také bojovnice v řadách Svobodových vojáků v SSSR. S úctou vzpomínáme na ty, které položily životy v německých koncentrácích jako Jožka Jabůrková, Maruška Kudeříková a další.
Chci však také napsat o jedné,
o níž se nemluví – mé Daně.
V roce 1945 jí bylo 14 let. Ještě
v květnu napsala do Prahy o přihlášku do rodícího se Svazu
české mládeže a zasílání jejich
deníku Mladá fronta. Stala se
jednou ze zakladatelek a zakladatelů místní skupiny SČM
a členkou prvního výboru. Právě
při práci ve výboru jsme se poznali. Oba jsme se zúčastnili slučovacího sjezdu v Praze, kde
vznikl Československý svaz mládeže (ČSM).
Ve svých 17 letech vstoupila do
KSČ – sice po únoru 1948, ale
při prověrkách byla potvrzena
bez kandidátské lhůty. Jako první úkol dostala vést rok stranického školení v uliční organizaci.
Postupně pracovala v různých
ZO KSČ v bydlištích, podle toho,kam jsme se stěhovali. Byla
také členkou SČSP hned od roku 1945. Navštívila několikrát
SSSR, kde jsme spolu uzavřeli
hluboké přátelství s manželským
párem vojenských veteránů. Ve
zralejším věku se stala vedoucí
tajemnicí OV SČSP v Hradci
Králové. Spolu jsme prožili 47
let. Její předčasná smrt nám nedovolila oslavit zlatou svatbu.
Samozřejmě nemohu opomenout ani žijící bojovnice pro komunistickou stranu. Na Královéhradecku jsou to například Soňa Marková, Věra Žižková, Lenka Fialová, Táňa Lankašová, Táňa Šormová, Zdenka Šárová,
Hana Coufalová, Martina Rambousková, Mirka Vohralíková,
Hanka Žatečková a mnohé další,
které ani nestačím vyjmenovat.
Všem těm – i nejmenovaným –
našim statečným ženám patří
poděkování a láska.
Jaroslav PRŮŠEK
KRAJÁNEK m 2014
SOUHLASÍM S OBČANY Z TŘEBŠE – DVĚ SPORTOVIŠTĚ JSOU MOC
Podobně, jako někteří občané, kteří podali trestní oznámení na zastupitele města
Hradec Králové, se domnívám, že schválený prodej pozemků kvůli plánované výstavbě druhého sportovního centra v městské
části Třebeš se dá pokládat za nehospodárné nakládání s majetkem města.
Firma TP Best zde slibuje vystavět areál,
který bude mít unikátní nabídku sportovních
služeb. Pozemky město prodalo za cenu
kolem 630 Kč/m2, a to i přes vědomí, že se
cena pozemků v dané lokalitě může dle předloženého odhadu pohybovat až kolem 1 300
Kč/m2. Hlavní argumenty pro rychlý prodej pozemků padly – z mého pohledu – dva. První,
že prodej pozemku pro tento záměr je v dané
části Třebše nutný z důvodu chybějících nabídek služeb nejen v dané lokalitě. Druhý, pokud by byla cena pozemků vyšší, investor by
neměl rentabilitu nákladů a vyšší cena je tudíž pro něho nepřijatelná. Klub zastupitelů za
KSČM odmítl prodej podpořit. Osobně se domnívám, že není nezbytně nutné za každou
cenu stavět na tomto místě další sportovní
areál, cvičit mohou lidé v pár desítek metrů
vzdálené nové hale v Třebši, v Nových sportech na Benešově třídě, ve fitcentru nad
Albertem, případně v Mediu. Pokud se nemýlím, cvičit by se dalo po úpravách i ve Hvězdě. Volné prostranství mezi panelovými domy
není nic hrozného, trocha prostoru stejně tak
dobře poslouží pro procházky, venčení pejsků, nebo jen tak pro příjemný pohled do zeleně. Stačí trávu posekat. K argumentu, že investor potřebuje nižší nákupní cenu pozemku, aby stavba byla rentabilní, se vyjadřovat
snad ani nebudu.
Lenka FIALOVÁ,
zastupitelka města za KSČM
ČÍM BÝVÁ DLÁŽDĚNA CESTA DO PEKEL?
J
edna z životních zkušeností celých předchozích
generací nutí k vážnému zamyšlení. Zvláště
v souvislosti s výsledky posledních parlamentních
voleb i následujících událostí na politické scéně.
Mnohé voliče zřejmě uchvátila předvolební hesla
dlouhodobě, nenápadně a cílevědomě formovaného občanského hnutí ANO 2011.
Je velice škoda, že si včas nevšimli převážné části jinak ušlechtilých myšlenek, veřejně prosazovaných KSČM. Což vždy bylo a je záměrně ignorováno a zamlčováno pravicovými sdělovacími prostředky. Jsme přitom hrdí na to, že jsme ani na okamžik neztratili ze zřetele fakt, že se celý pokrokový
svět právě na osudech prostých lidí víc než bolestně přesvědčil, na co např. Adolf Hitler po prohrané
1. světové válce nalákal právě je. To samé se přece
podařilo i bývalému chilskému diktátorovi Pinochetovi po násilném převzetí moci údajně v zájmu „záchrany demokracie“.
Nepůsobil jako blesk z čistého nebe či z růžových
obláčků slibů povolební oslavný výrok dnes již nového 1. místopředsedy vlády a ministra financí
Andreje Babiše, že hnutí ANO splnilo svoje historické poslání tím, že neumožnilo volební vítězství levice? Naplní se narůstající obavy lidí z podhradí, kdo
znovu zřejmě nejvíce doplatí např. na neodmítnutí
církevních restitucí a nepřesvědčivý vztah k progresívnímu zdanění české společnosti ve prospěch
získání potřebných prostředků na krytí naléhavých
sociálních problémů?
Pozornosti našich členů i sympatizantů by neměla uniknout ohromující informace z letošního ledna,
že skupina 85 nejbohatších lidí světa (která by se
např. pohodlně vešla do jednoho železničního vagónu) vlastní tolik majetku jako polovina lidstva, tedy asi 3,5 miliardy lidí. K zasedání Světového ekonomického fóra, které 21. ledna začalo v Davosu, to
uvedla kratičká zpráva rozvojové organizace
Oxfam. Podle průzkumů uskutečněného v JAR,
Brazílii, Indii, Španělsku, Británii a v USA je většina
občanů přesvědčena, že přijímané zákony se přizpůsobují bohatým. Majetní se vyhýbají zdanění
i tím, že ukládají peníze v síti daňových rájů po světě. Zpráva odhaduje, že v daňových rájích se ukrývá nejméně 21 bilionů dolarů (427,5 bilionu Kč).
Kandidát ČSSD na funkci europoslance, známý
a velmi populární profesor Keller k tomu 4. února
v článku nadepsaném „Když se lidstvo fláká“ vtipně
a výstižně poznamenal, že by se tato informace
klidně mohla stát volebním heslem ODS a TOP 09:
„Je to deprimující. Něco se musí rychle změnit.
Není přece možné, aby tu 85 lidí poctivě makalo
a všichni ostatní se jen flákali.“ Nepřipomíná
nám to častý výrok nového objevitele řešení současných nežádoucích sociálních problémů?
Dosame si do této rovnice ještě zbývající člen.
Bez ohledu na tradiční fráze nového předsedy ODS
pana Fialy nelze ztratit ze zřetele naprosto srozumitelné krédo pravice, které již v roce 2006 formuloval tehdy budoucí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, čelný představitel dnes krachující
ODS: „Rozdíl mezi námi a socialisty je přeci
v tom, že my věříme, že je to právě soutěž, kde
se má rozhodnout, že svět založený na vítězích
a poražených je sice krutý, zlý, bezcitný a možná
i nehledící k zásluhám, ale svobodný. My na rozdíl od socialistů věříme, že nefungují řešení, jak
z vítězů dělat poražené a z poražených vítěze.“
Nezbývá než podpořit názor nového úspěšného
komunistického poslance z našeho okresu dr. Zdeňka Ondráčka. Jedním z hesel předčasných voleb bylo: Nejsme jako politici, makáme. Očekávám, že
podle ustálené tradice dostanou jednotliví ministři
obvyklých 100 dnů hájení. Pak zhodnotíme, co provedli. Bude na nich, zda uspějí, nebo zda se naplní jiné předvolební heslo: Jsme schopný národ. Jen nás
řídí nemehla.
Jaroslav BRYKNAR
KRAJÁNEK m 2014
Ještě jednou „Pět válek
Ludvíka Svobody“
Úspěch každé besedy závisí na nejméně dvou faktorech: účinkujícím
a účastnících. Beseda U Švagerků 27.
ledna se spisovatelem Zdeňkem Hrabicou splnila oba.
Zdeněk se projevil jako vtipný glosátor,
znalec českých moderních dějin a světa
znalý cestovatel. Z jeho vystoupení jasně
vyplynulo, že mu srdce bije na levé straně. Zúčastnila se také předsedkyně KV
Klubu českého pohraničí Alena Svatoňová a předseda OV KSČM Milan Špás.
Nejméně stovka účastníků se ptala, ptala... Po krátkém úvodním slovu Z. Hrabici
skoro celé dvě hodiny. Vystoupila i řada
těch, kteří se s L. Svobodou a dalšími po-
březen w 7
stavami jeho knihy osobně setkávali. Prodalo se na 50 knih, které autor trpělivě podepisoval. Škoda, že kvalitní kniha není
za výklady knihkupectví. Bohužel, stále
mají přednost hrdinové 3. Říše.
Besedu a autogramiádu s autorem připravuje agilní KČP v Trutnově. Spisovatel
Zdeněk Hrabica slíbil, že rád přijede.
jŠj
))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA
RYCHNOVSKO
V březnu oslaví Vlasta Šmídová z Albrechtic
75 let; 80 let Jana Kaněrová z Českého Meziříčí; 70 let Eva Křepelová z Dobrušky; šedesátiny má Hana Švandová z Opočna; 80 let oslaví Jiří Dvořák z Rychnova n. Kn.; 75 let Jaroslav Pražák z Týniště n. Orlicí; 85 let Libuše
Kainová z Týniště n. O. a sedmdesátiny oslaví
MUDr. Jan Vaník, bývalý krajský zastupitel,
předseda ZO z Týniště n. O. * ZO KSČM Borohrádek přeje dodatečně Josefě Benovské,
člence Československé obce legionářské, aktivní účastnici protifašistického odboje, k jejím
86. narozeninám, které oslavila v prosinci minulého roku.
Všem srdečně blahopřeje k významným jubilejím okresní výbor z Rychnova n. Kn.
HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ
Život za těsně po válce a první kroky k socialismu
Konec války a naše osvobození od
nacistického Německa vyvolal neskutečné nadšení. Obrovskou autoritou
byli komunisté, kteří přežili buržoazní
republiku, německé koncentráky a Protektorát Böhmen und Mähren. To se také odrazilo v rozhodném vítězství KSČ
v prvních poválečných volbách.
V mém rodišti jsme hned v květnu 1945
založili místní skupinu SČM (Svazu české
mládeže). Ihned jsme začali organizovat
brigády. První naší akcí byla oprava silnice
z náměstí. Zároveň jsme zbourali pastoušku (chatrč pro žebráky) a šatlavu.
určenou pro zlodějíčky. Pak jsme uklidili
hřiště u sokolovny zdevastované jednotkou Wehrmachtu. První svobodné žně
jsme prožili s naší septimou v pohraničí
u Zákup v německé vesnici Götzdorf, přejmenované na Svobodná, později na Božíkov. Koncem žňových prací jsme pomáhali při poklidném odsunu Němců a vítání
českých osídlenců z Pardubicka. Se svazáky boleslavského kraje jsem byl na brigádě v povrchovém dole Quido 4 u Jiřetína. Později – jako voják – jsem fáral ze soboty na neděli do kladenských hlubinných
dolů.
Vedle toho jsme se věnovali i politické
práci, činnosti v kulturním souboru i sportu. Čas jsme si našli i na lásku. Tak jako tisíce mladých lidí, kteří po válce nastoupili
na práci v pohraničí a mnozí tam zůstali
natrvalo. (Pozn.. red.: z pohraničí tehdy
odešlo na tři miliony občanů německé národnosti podle dohody spojeneckých
mocností.)
Stejně nadšeně jsme uvítali Únor 1948.
Naši protivníci dodnes křičí, že to byl komunistický puč. Šlo totiž o zadržení návratu k buržoazní republice a o nástup k socialismu. Dokonce zuřivý antikomunista P.
Tigrid odmítl únor jako komunistický puč
a potvrdil, že se vše odehrálo v souladu
s Ústavou.
Dnes často slyšíme o tom, co komunisté
nakradli, a že to musí být vráceno. Nebudu se raděj ani zmiňovat o církevních
"restitucích" toho, co církvím nepatřilo, ale
o obrovském daru zadluženého státu církvím. Faktem je, že například klíčový průmysl hned po válce byl znárodněn E. Benešem. Po únoru se dál znárodňovalo
– průmyslové objekty, obchody i půda. Ale
výsledky si komunisté nerozdělili, ale stavěli přehrady, dálnice, nemocnice, školy,
ve vilkách podnikatelů vznikaly jesle a mateřské školy, obnovoval se průmysl i zemědělství...
Ta doba nadšení a ohromného pracovního nasazení se nedá pominout, ani jednoduše odsoudit.
Jaroslav PRŮŠEK
ROZLOUČENÍ
V únoru oslavil Jiří Břeň 65 let a v březnu oslaví Vlasta Vráblová 65 let. Oběma přeje zdraví
a za práci pro stranu děkuje 47. ZO KSČM. q
ZO KSČM č. 110 Kosice blahopřeje Josefu Kohoutovi k devadesátinám. Mnoho zdraví a dalších let prožitých v pohodě. q Levicový klub
žen blahopřeje Marii Šolínové ze Stěžer k jejím 85. narozeninám. Děkuje za stále aktivní
přístup k životu, přeje udržení zdraví a dobré
nálady. Připojuje se ZO KSČM č. 145 ze Stěžer.
q Marie Matějková ze Stěžer oslaví 95 let. ZO
KSČM č. 145 jí přeje udržení dobrého zdraví
a ještě kapku elánu k dosažení stovky let.
TRUTNOVSKO
Jindřich Černý slaví 80 let a Jana Ondráčková
70 let, oba z Trutnova. Hana Šmídová z Žacléře bude mít 70 let; Ing. Günter Fiedler ze Dvora Králové nad Labem 60 let; Václav Středa
z Úpice 80 let a František Jirouš z Vrchlabí 40 let.
Mnoho zdraví, pevné nervy a elán i sluníčko do
všech dní přeje OV KSČM Trutnov.
JIČÍNSKO
Ve věku nedožitých 94 let zemřel František
Malijovský, člen strany od roku 1945. Dlouholetý pracovník na dráze, kde zastával různé
stranické funkce. Aktivně pracoval později
v ZO KSČM v Borohrádku.
Svěžích 55 let oslaví Václav Šmatolán, zastupitel města Hořic v Podkrkonoší. Osmdesátiny
bude mít Štefan Švéda z Jičína a Miluška Vraná z Hořic v Podkrkonoší.
Dne 15. února zemřel ve věku nedožitých 94
let jeden z nejstarších členů ZO KSČM
v Rychnově nad Kněžnou s. Bohumír Stančík.
Byl členem strany od roku 1945.
Všem jmenovaným přeje OV KSČM spolu se
základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti, děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.
Čest jejich památce!
Jaroslav Petr, předseda OV KSČM Jičín
PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v březnu 2014 v Hradci Králové, evidenční
číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec
Králové. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK,
Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo e-mail: [email protected] Nevytištěné příspěvky zaslané do
Krajánku budou zveřejněny na webu http://www.kscmhk.cz. Redakční rada 12. 3. od 9 h.
8 w březen
KRAJÁNEK m 2014
OD ŽIVOTA
Já neutíkám od života,
ta nechu sama přichází,
nějak si ani nevšimnete,
že slunce denně vychází.
A je vám líto vaší práce,
těch hodin zdarma, měsíců a let
a přišli ti, co nikdy nemakali,
a rozkradli všechno – jakby smet.
A soudy mlčí – nic není k sudbě,
i Bůh odpustí a přidá hostii,
zločinci, díky té štvavé hubě,
obdrží s omluvou – amnestii.
Jiří Knopp
Stávající poslanci za KSČM v Evropském parlamentu: M. Ransdorf,
J. Maštálka, J. Kohlíček a dnes velvyslanec ČR V. Remek.
Lidi neblbněte a myslete aneb Vzkaz antikomunistům
celýho světa a těm českým zvláště
Jděte už, prosím, někam hodně daleko
s tím, v lepším případě mírně poetickým
a sentimentálním a v horším případě
agresivním, vulgárním a primitivním účelovým antikomunismem. Kapitalismus,
a ten po česku zvláště, je bezohledný,
asociální a patologický. Je založený na lži,
podvodu, manipulaci, zlodějně, zastrašování a všeobecném strachu vůbec a se
skutečnou demokracií a svobodou nemá
nic společného. Kašlu vám na banány
a mobily a ifóny a cesty do zahraničí, když
není práce a úřady „bezpráce“ a jiné „prosebny“ o almužnu, která není ani na život
ani na chcípnutí, praskají ve švech. Banánama ani mobilama ani ifónama a ani
žádným jiným pro život zbytečným
a předraženým papundeklovým harampádím si nezatopím a ani se ho nenajím,
i kdyby bylo zadarmiko, což se v kapitalismu stát nemůže. Tento režim postrádá
morální a solidární a lidský rozměr. Tak už
přestaňte normální lidi obluzovat a prudit
kecama o radosti ze života v kapitalismu
a vrate se do reality všedního dne
a rozhlédněte se kolem a dokola. Jediné,
co je opravdu nebezpečné lidskému zdraví, životu a normálnímu fungování zdravého rozumu, je tenhle odporný bezohledný
kapitalismus po česku. Tak lidi neblbněte
a myslete!
Petr ŠIMŠA
))) KRAJÁNKOVY LEHKÉ DOBROTY
Krůtí ragů s hlívou
Maso, hlívu a pórek nakrájíme na
nudličky. Jemně nasekanou cibuli zpěníme na oleji. Jakmile zesklovatí, přidáme
pórek a necháme zavadnout. Pak vložíme maso a orestujeme ho. Opečenou
směs zalijeme vínem a necháme rychle
odvařit. Pak přidáme hlívu, osolíme, oko-
Pro 4 osoby: l 300 g krůtího stehenního řízku (nebo masa na guláš)
l 300 g hlívy ústřičné l bílá část
většího pórku l malá cibule l 1 dl
kávové smetany l 1 dl bílého vína
l lžička olivového oleje l tymián l
bílý pepř l sůl.
řeníme, podlijeme trochou
vody a velmi zvolna dusíme doměkka. Nakonec
šávu zjemníme smetanou a necháme provařit.
Podáváme s těstovinami, nebo s rýží. Získali
jsme velmi chutný a dietní
oběd nebo teplou večeři.
Je možné využít i maso
vepřové nebo stehenní
kuřecí řízky.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ
)))
SEDLI JSME NA LEP?
I tonoucí takřka bez naděje
poslední silou stéblo třímá,
zvolme si konečně někoho,
kdo naší bolest vnímá.
A te ho tu máme, Jánošíka,
on přestal všem zobat z ruky,
lahodí uším, jak co říká,
zaslouží chlapské podání ruky.
Je tu však jedno velké ale,
které mi stále tane na mysli,
zdali on všechno vážně myslí,
jestli ty jeho řeči nejsou nesmysly.
Jiří Knopp
POZVÁNKY
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
11. – 13. dubna
Častolovice, areál sokolovny
od 9 do 17 h.
Výstava kraslic a soutěž o nejhezčí kraslici –
jídla a zvyky – řemesla a šikovné ruce – prodej
květin, cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření... Bližší informace na tel.
721 311 719 a www.zahradkari.com.
PUŠKINŮV PAMÁTNÍK
KR Hradec Králové Česko-ruské společnosti, o. s., a Česká asociace rusistů Vás zvou
na krajské kolo 48. ročníku organizovaném
za finanční podpory statutárního města Hradec Králové. Krajské kolo soutěže v recitaci
a zpěvu děl ruských autorů se koná ve čtvrtek 20. března 2014 od 14 hodin v Divadle
DRAK v Hradci Králové. Bližší informace:
[email protected], 732 414 795.
Pojete s námi do Běloruska
Česko-běloruska společnost, z. s., v Pardubicích a v Hradci Králové vás zve na poznávací zájezd do Běloruska. Zájezd se uskuteční v době od 28. 6. do 4. 7. Navštívíme
Brest, Bělověžský prales, absolvujeme besedu s veterány 2. sv. války, agrokombinát,
Chatyň, Minsk, beseda s vedením Slovanské vzájemnosti. Cena zájezdu do 12 000 Kč.
Podrobné informace JUDr. Josef Bína, 728
528 636, [email protected]; Ing. Jozef
Kica: 723 318 096, [email protected]
l LKŽ Hradec Králové: 13. března si připomeneme slavné ženy v historii – 1. p.
U Švagerků od 14 hodin. Další schůzka
bude 10. dubna od 14 h. tamtéž. V květnu
se zúčastníme 1. máje na Bakově nám. od
10 h. a 15. 5. kolem 14 h. mítinku k volbám
do Evropského parlamentu.
l Spolek přátel žehu se sejde dne 26. 3.
v 16 h. v restauraci U Švagerků - Hradec
Králové.
Download

Krajánek 03/2014 - KSČM Hradec Králové