Provozní řád školní jídelny
A dresa školy: ZŠ Netvořice,Školní 171
Telefon do ŠJ : 317789292
Vedoucí administrativní pracovnice: Jitka Stibůrková
Ředitelka školy: Mgr.Ludmila Vodehnalová
Provozní řád školní jídelny vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
a z vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění.
Úvodní ustanovení
Školní jídelna je součástí základní školy Netvořice.
Školní jídelna poskytuje obědy žákům základní školy, mateřské školy, jejím zaměstnancům a
v případě zájmu i ostatním strávníkům. O přijetí ostatních strávníků rozhoduje vedoucí školní
jídelny.
Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem školní jídelny a dodržovat jej.
Provoz:
Pracovní doba kuchařek: 6:00 – 14:30 hodin
Výdejní doba pro děti a pro zaměstnance: 11:35 - 14:00 hodin
Výdejní doba pro cizí strávníky: 11:00 – 11:15 hodin
Výše stravného
Dospělí:
Děti: 1. – 4.tř.
5.- 8.tř.
9. tř.
Svačiny ZŠ
30,-Kč
21,-Kč
23,-Kč
25,-Kč
10,-Kč
Přihlášení a odhlášení stravování
Přihlášky ke stravování vydává, přijímá a eviduje vedoucí školní jídelny v pracovních
dnech
od 7:00 hodin do 14:30 hodin. Vedoucí školní jídelny podá zájemcům podrobné informace
o ceně obědů a způsobu placení obědů i svačin.
Přihlášení a odhlášení obědů a svačin je možné telefonicky na tel: 317789292 nebo osobně
v kanceláři školní jídelny, a to nejpozději den předem. Stravné na příslušný den bude
odhlášeno jen ze zdravotních důvodů – návštěva lékaře, 1.den nemoci, do 8.hodin ráno.
Nárok na stravné
Žák má nárok na dotovaný oběd, pokud byl příslušný den přítomen na vyučování.
Obědy jsou vydávány pro žáky a zaměstnance školy od 11:35 do 14:00 hodin ve školní
jídelně.
Pokud dítě onemocní, může si rodič nebo zákonný zástupce žáka vyzvednout oběd do
vlastních nádob, pouze 1. den nemoci žáka, a to v době vydávání obědů ve výdejně u
kanceláře školní jídelny od 11:00 do 11.30 hodin.
Pak musí obědy odhlásit na celou dobu nemoci žáka. Pokud tak neučiní, bude mu částka za
obědy naúčtována. Platí též pro odhlašování svačin.
O prázdninách a jiném školním volnu se ve školní jídelně pro žáky nevaří a žáci jsou
automaticky odhlášeni, pokud nerozhodne ředitelka školy jinak.
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., v platném znění.
Organizace poskytuje strávníkům – zaměstnancům jedno hlavní jídlo za sníženou cenu během
pracovního dne, pokud odpracovaná doba činí alespoň 3 hodiny.
V době nemoci a nepřítomnosti na pracovišti je strávník povinen si oběd odhlásit. Pokud tak
neučiní, bude mu naúčtována plná cena jídla. Jídlo za sníženou cenu je určeno ke konzumaci
ve školní jídelně. Výše ceny oběda pro zaměstnance je stanovena v souladu s kalkulací
nákladů na oběd a zásadami pro čerpání prostředků FKSP. Pro strávníky zaměstnance platí
stejné podmínky provozního řádu školní jídelny.
Výdej jídel do jídlonosičů
Strávník si přijde osobně v době od 11:00 do 11:15 hodin, s vlastním jídlonosičem.
Do znečistěných a skleněných nádob stravu nepodáváme. Školní jídelna zodpovídá za
hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
Dle vyhlášky č. 602/2006 Sb., odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin od výdeje.
Organizace stravování
Žáci přicházejí do školní jídelny s pedagogickým dozorem. Při čekání na jídlo zachovávají
žáci klid a dodržují pravidla slušného chování.Z důvodů hygienických a pro zajištění pořádku
a bezpečnosti musí strávníci ve školní jídelně používat tác.
Strávníkům se vydává kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vráceni ke stolu k dojídání.
Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně a mělo by být upraveno tak, aby
znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být
v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.
Jídlo a nápoje konzumují strávníci ve školní jídelně u stolu vsedě. Žáci jsou během oběda
povinni dodržovat pravidla společenského chování, chovat se a vystupovat slušně.
Použité nádobí a příbory strávníci ukládají na určené místo. Je zakázáno úmyslně poškozovat
vybavení školní jídelny, nádobí a příbory. Za úmyslné poškození může vedoucí ŠJ požadovat
náhradu.
Dozor ve školní jídelně
Pedagogický dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci ZŠ. Pedagogický dozor
v jídelně organizuje příchod žáků od šaten a tříd do školní jídelny. Dozor dohlíží na slušné a
společenské chování a stolování žáků. Dbá na bezpečnost při stolování. Dozor také sleduje
způsob výdeje stravy a případné pochybnosti projedná s vedoucí administrativní pracovnicí
školní jídelny nebo s vedením školy.
Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně včetně stolů
a podlahy znečistěné jídlem. Zajišťují úklid i po skončení provozu ve školní jídelně.
Placení stravného
Svačiny je možné platit pouze hotově v kanceláři školní jídelny, ráno od 7.hodin do
9.hodin,
vždy do 5.dne v měsíci.
Obědy – bezhotovostní platba – variabilní symbol obdrží zájemce spolu s číslem účtu
školní
jídeln y po odevzdání přihlášky ke stravování a projevení
zájmu o níže uvedený druh platby
a) Inkaso – je nejjednodušší způsob placení stravného . U své banky si zadáte
písemný souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy. Částku limitu zvolte tak,
aby pokrývala stravné na celý měsíc, tzn . 23 obědů. V září, eventuelně první
měsíc, kdy budete chtít platbu zahájit, bude stržena záloha, v dalších měsících
bude strhávána platba za skutečně odebrané obědy v měsíci předešlém. Ze
zálohy bude stržena platba za měsíc červen a případný přeplatek bude vrácen
na Váš bankovní účet v měsíci červenci. Při ukončení školní docházky nebo
ukončení odběr u obědů bude přeplatek vrácen na účet strávníka.
b) Příkaz k úhradě – můžete zadávat ve své bance každý měsíc na částku
uvedenou na průkazce ze školní jídelny. Po zadání příkazu průkazku vracíte
zpět do kanceláře ŠJ.
- v hotovosti- strávník dostane začátkem měsíce kartičku s vypočítaným stravným, které
se platí
do 10.tého dne v měsíci, s průkazkou na obědy či svačiny, v kanceláři
vedoucí
školní jídelny ráno od 7:00 hodin do 9:00 hodin,proti dokladu o příjmu.
Upozornění všem strávníkům:
Nebude-li stravné řádně v termínu zaplaceno, nebude následující den oběd vydán!!!
Závěrečná ustanovení
Dojde-li k závažnému porušení provozního řádu školní jídelny ZŠ Netvořice, lze strávníka
z dalšího stravování vyloučit. Za závažné porušení je považováno výše uvedené nezaplacení
obědů, ale i porušování zásad slušného chování a vystupování ve školní jídelně ( včetně
chování k zaměstnankyním školní jídelny).
Jídelní lístek týdenní je vyvěšen na nástěnce v jídelně nejpozději v pátek na následující
týden – zodpovídá vedloucí školní jídeln y – administrativní pracovnice.
Jídelní lístek měsíční – rámcový je také vyvěšen na nástěnce v jídelně a navíc je zveřejňován
na webových stránkách ZŠ Netvořice. Změna jídelníčku je vyhrazena.
Strávníci, rodiče a zákonní zástupci žáků stravujících se ve školní jídelně mají právo dávat
podněty a připomínky týkající se stravování ve školní jídelně a řešit je s vedoucí
administrativní pracovnicí ŠJ, popř. s vedením školy.
V Netvořicích 1.9. 2011
Download

Provozní řád školní jídelny