Základní škola Chotěšov
okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov
tel., fax: 377900342, 377900984
e-mail: [email protected]
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j. : 1/2003-OŘ/PP/P5
Účinnost: 1.9.2004
Spisový znak: A 5
Aktualizace: 1.9.2013
Příloha: Stravování zaměstnanců
 Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od
11.00 do 14.00 hodin.
 Objednávky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní
jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.
 Žákům je povolen vstup do školní jídelny pouze v přítomnosti dozorujícího zaměstnance
školy.
 Přístup do budovy školní je povolen pouze žákům přihlášeným ke stravování.
 Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží svrchní oděv a čeká na pokyn dohledu
ve ŠJ. Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek,
vedoucí školní jídelny a kuchařek.
 Při čekání na jídlo i při jídle zachovávají žáci pravidla slušného chování.
 Hlavní jídlo je vydáváno po předložení karty stravování k terminálu při zaznění zvukového
signálu. V případě, že žák kartu ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo
dozírajícímu učiteli. Stejný způsob se uplatňuje i v případě, že žák ponechal kartičku
doma. Jinak nelze oběd vydat.
 Při přenášení jídla od okénka ke stolu se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a
neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci
neodnášejí z jídelny.
 Po skončení oběda žák zastrčí židli, odnese použité nádobí. V šatně se oblékne a
urychleně a v tichosti opustí budovu. Do jídelny se již nevrací.
 Učitel pověřený dohledem ve školní jídelně odchází ze třídy se zvoněním a nastupuje
dohled v jídelně včas. Dbá na pořádek v jídelně i v šatně jídelny. Zamezí předbíhání ve
frontě u výdeje. Sám se naobědvá až po vydání hlavního jídla dětem.
 Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá nad bezpečností stravujících
se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní
dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá
podlahu vytřít a osušit.
 Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, zajistí pedagogický dohled
žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy,
do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným
metodickým pokynem MŠMT ČR.
Základní škola Chotěšov
okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov
tel., fax: 377900342, 377900984
e-mail: [email protected]
Adresa školy : ZŠ Chotěšov, Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov, telefon: 377 900 342
Adresa ŠJ:
ŠJ Chotěšov, Dobřanská 3, 332 14 Chotěšov
Tomášková Iveta - vedoucí školní jídelny
tel.: 377 900 807, 739 203 487
 Vnitřní řád školní jídelny se řídí novým školským zákonem a prováděnou vyhláškou MŠMT
ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
 Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
vybraných potravin.
 Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
 Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje
cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na
určené místo.
 Provoz ŠJ - Pracovní doba:
Výdejní doba:
6,00 – 14,30
pro děti a zaměstnance
pro cizí strávníky
pro odběr do jídlonosičů
 Výše stravného je určena předpisem ředitele školy,
v základních kategoriích činí:
děti
7 – 10 let
11 – 14 let
15 let a výše
cizí strávníci
Stravovací karta
(každá další)
22,24,26,60,-
12,00 – 14,00
11,00 – 11,30
11,00 – 11,30
Kč
Kč
Kč
Kč
40,- Kč
40,- Kč
 Placení stravného
Platba obědů se provádí měsíčně – formou bezhotovostních záloh, inkasem, hotově. Účetní
vyrovnání bude prováděno 1x za šk.rok – finanční zůstatky se převádějí do roku následujícího.
Strávníci jsou povinni včas uhradit stravné a zálohu na stravné. Není-li včas provedena
úhrada stravného a zálohy na stravné, provede vedoucí ŠJ dočasné odhlášení stravy až do doby
vyrovnání nedoplatku strávníkem.
 Výdej do jídlonosičů
Je zakázán odběr do skleněných nádob.
ZA KVALITU JÍDLA V JÍDLONOSIČÍCH NERUČÍME! Jídlo slouží k přímé spotřebě.
Základní škola Chotěšov
okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov
tel., fax: 377900342, 377900984
e-mail: [email protected]
 Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O
termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ.
 Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ, na webových stránkách školy nebo na
internetových objednávkách jídelny.
 Přihlášky a odhlášky obědů
Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.
V době nemoci (nebo jiný důvod absence ve škole delší než 1 den) je povinen strávník
odhlásit oběd – nejpozději den předem do 12:00 hodin.
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné odebrat oběd za dotovanou
cenu, ve výši kategorie žáka. Od druhého dne je strávníkovi neodhlášená strava účtována za
plnou cenu (tj. navýšenou o ostatní náklady ve všech kategoriích o 34,- Kč).
Odhlášení oběda v době účasti žáka na školních akcích si každý strávník zajistí sám.
Z důvodu vyrovnání finančních limitů ve všech kategoriích je možné odhlášení stravy na
poslední den školního roku nejpozději 3 dny před tímto dnem.
Dohled nad žáky
Dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh
dohledů je vyvěšen v jídelně.
Pracovníci zajišťující dohled:
- vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích
návyků,
- sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství
soli a koření),
- sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje
stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná
nápravu,
- regulují osvětlení a větrání,
- sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy.
Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení.
 Úklid
Běžný úklid během provozní doby včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem
zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně.
Úklid po skončení provozní doby taktéž zajišťují pracovnice ŠJ. Pokud je místnost školní jídelny
použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.
Základní škola Chotěšov
okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov
tel., fax: 377900342, 377900984
e-mail: [email protected]
 Hygiena a chování
Strávníci dodržují a řídí se základními hygienickými pravidly provozu a dodržují pravidla
bezpečného chování.
 Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny, nebo zápisem do
knihy stížností umístěné ve školní jídelně.
 Ostatní ustanovení
Vedoucí školní jídelny vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a
odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny
jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují
do školní jídelny ( v budově ŠJ – šatna, webové stránky ZŠ).
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke
konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby
znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení
z obchodu, ale vydávány na miskách.
V Chotěšově 1.9.2013
Mgr. František Halada, ředitel školy
Download

Základní škola Chotěšov