Základní škola a Mateřská škola Tovačov
č.j. 280/12
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
hygienickými a bezpečnostními předpisy. Školní stravování se řídí výživovými normami a
rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou. Jídelníček je
sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných
potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici kanceláři školní jídelny.
Provoz školní jídelny
Výdejní doba pro žáky, studenty a zaměstnance 11,30 - 13,45 hod.
pro cizí strávníky a odběr do jídlonosičů 11,00 - 11,30 hod.
Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě.
Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor
ŠJ.
Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování
žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.
Doporučená doba pro výdej do jídlonosičů je od 11,00 - 11,30 hod. (i pro cizí strávníky). Do
skleněných nádob se strava nevydává.
Vnitřní řád školní jídelny
Školní jídelna poskytuje stravováním žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla
provozního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dozoru v
jídelně. Dozor ve školní jídelně je zajišťován pedagogickými zaměstnanci školy. Dozírající
pracovníci vykávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích
návyků. Strávníci dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování, udržují
v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí
použité nádobí na místo k tomu určenému.
Povinností žáka je nahlásit veškeré nehody, úrazy a případné krádeže ihned pracovnici(ku)
vykonávající dozor, kuchařce nebo vedoucí ŠJ.
V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být - po předchozím
upozornění zákonného zástupce - vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení
rozhoduje ředitel školy na doporučení vedoucí ŠJ.
Výše stravného
Výše stravného je určena Směrnicí k závodnímu a školnímu stravování, v základních
kategoriích činí:
a) Mateřská škola
•
•
přesnídávka 9,- Kč
oběd 3-6 let 17,- Kč
•
•
7 let 21,- Kč
svačina 8,- Kč
b) Žáci základní školy
•
•
•
oběd 7-10 let 21,- Kč
oběd 11-14 let 25,- Kč
oběd 15 a více let (dorost) 29,- Kč
c) Studenti SOU
•
oběd 15 a více let 29,- + 16,- Kč
d) Cizí strávníci
•
•
•
oběd (s dopravou) 67,- Kč (DPH 14%)
oběd (bez dopravy) 65,- Kč (DPH 14%)
oběd 71,- Kč (DPH 20%)
Placení stravného
Úhradu stravného provádí stravované osoby nebo jejich zákonní zástupci těmito
způsoby :
• inkasem z ostatních bankovních ústavů. Strávníci, kteří chtějí využívat tento typ platby
vyplní formulář u vedoucí ŠJ a zařídí si na svém osobním účtu povolení inkasa. Inkaso
provádí ekonomka školy na základě přehledu od vedoucí ŠJ. Částka odpovídá počtu
stravovaných dnů
• sporožirem (inkasem), které provádí vedoucí jídelny. Částka odpovídá počtu
stravovaných dnů
• v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny, dle nahlášeného počtu obědů
• firmy a ostatní subjekty stravné hradí fakturou dle skutečných odebraných obědů za
patřičný měsíc. Tyto faktury vystavuje vedoucí ŠJ.
Přihlášení ke stravování a trvalé odhlášení ze stravování
•
•
•
Přihlašování + odhlašování obědů se podávají (vždy den předem):
přes kreditní kartu
telefonicky do 8.00 h daného dne
osobně do sešitu, který leží volně v přístupných prostorách jídelny
Objednávky obědů
Školní jídelna vaří denně 2 druhy obědů. Jídlo č. 1 má strávník automaticky. Pokud chce jídlo
č. 2, je třeba si jej objednat. Objednává se vždy nejpozději den dopředu vložením stravovací
karty (čipu) do čtecího zařízení umístěného ve školní jídelně a potvrzením příslušné změny.
Volbu na další den je nutno uskutečnit do 13 hodin.
Odhlášky ze stravování
Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí v kanceláři školní
jídelny osobně, telefonicky na čísle 581 731 305, mob. 603387644 v době od 7,30 - 13,00 hod
vždy nejpozději den předem. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Stravovací čip
Výdej obědů a objednávka jídel je prostřednictvím stravovacího čipu, který si každý strávník
zakoupí při počátku stravování za cenu 130,- Kč. Tento čip používá po celou dobu školní
docházky. Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit náhradní čip opět za cenu 130,Kč. Po ukončení školní docházky bude čip od strávníka odkoupen školní jídelnou zpět za
cenu 130,- Kč.
Ztrátu čipu je povinen strávník nahlásit neprodleně v kanceláři ŠJ, aby nedošlo k jeho zneužití
jinou osobou. Školní jídelna neručí za případné finanční škody vzniklé pozdním nahlášením o
ztrátě čipu. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si čip nový.
Pokud strávník zapomene stravovací kartu (dříve), čip, je mu vydán náhradní lístek, který
odevzdá přímo u výdejního okénka.
Vyúčtování stravného
Přeplatky za řádně odhlášené obědy jsou odečítány od další platby. Na konci školního roku
přecházejí do dalšího školního roku. Pokud strávník ukončí stravování vyzvedne si případný
přeplatek osobně u vedoucí ŠJ.
Při neúhradě odebrané stravy postupuje vedoucí ŠJ tímto způsobem:
- žák dostane ještě 1 oběd a poté mu strava nebude poskytována do úhrady nedoplatků.
- ostatním strávníkům nebude strava poskytnuta až do vyrovnání nedoplatků.
Vymáhání nedoplatků se řídí dle Občanského zákona.
Doba prázdnin a svátků
V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků základní školy a gymnázia.
O termínech budou strávníci s předstihem informování na nástěnce ve školní jídelně. Pokud je
žák, student na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a
neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně v době prázdnin, hradí ovšem plnou cenu
oběda (která činí např. u kategorie 7 – 10 let 57,- Kč).
Stravování dětí, žáků a studentů v době nemoci
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu , která je podle § 122 odst.
2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a studentů SŠ jako hmotné zabezpečení , které
zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117
ods. 1 pism. b) a c) a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní
stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den
nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, považován za pobyt
ve škole.
Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen v prostorách školní jídelny, u vchodu do školní jídelny, v budově
školy a na webových stránkách ŠJ.
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je trvale uložena v kanceláři ředitelky školní jídelny.
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ.
Vnitřní řád ŠJ nabývá platnosti dne 3.9.2012
Mgr. Pavel Odehnal
ředitel školy
Download

zobrazit - Základní škola Tovačov