CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 1. výzva
Seznam podpořených žádostí - 1b Genderová rovnost
Číslo
projektu
Žadatel
3620015
Gender studies, o.p.s.
Název projektu
Partner z
donorské země
Doba
realizace
Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu
žen
NA
21
Přidělený grant
Kč
1 754 850 Kč
Celkové náklady
projektu Kč
Místo realizace
(kraj)
1 949 834 Kč
celá ČR
Cílem projektu je přispět k podpoře kariérního růstu žen a poskytnout právní poradenství ženám diskriminovaným z důvodu pohlaví na pracovním trhu. Aktivity projektu se zaměřují na vzdělávání, osobní rozvoj a
motivaci žen aspirujících na kariérní růst a vstup do rozhodovacích pozic, včetně žen ve specifických životních situacích (mateřská/rodičovská dovolená, věk 50+), na zaměstnavatele a zvýšení jejich motivace k
systematické práci na rozvoji ženských talentů, stejně tak jako na informování široké veřejnosti o problematice kariérního znevýhodnění žen, tzv. skleněném stropu.
3620005
Český svaz žen o.s.
Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity
zacílené do regionů ČR
NA
21
1 374 848 Kč
1 652 867 Kč
celá ČR
Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech RPMŽ v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách
a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (kampaň). Dále na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe
orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.
3620010
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Stop násilí ve vztazích
NA
21
1 987 498 Kč
2 324 539 Kč
Praha
Násilí v partnerských vztazích, ať jde o domácí násilí, kde jsou dané role pachatel a oběť nebo vzájemné partnerské násilí, se pohybuje často v šedé zóně, tj. za zdmi domácností a pokud neeskaluje do podoby
oznámení policii nebo vyhledání odborné pomoci oběti, dlouhodobě není řešeno. Podchycení násilí je prevencí rozvoje násilí na oběti, blízkých osobách a zejména dětech. Projekt Stop násilí ve vztazích nabízí
ucelený terapeutický program pro násilné osoby a páry. Součástí projektu je diagnostika, výzkum efektivity terapie a kampaň zaměřená na terapii násilných osob.
3620013
Jako doma - Homelike
Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit
Samtok um
kvennaathvarf
(Island)
21
1 662 477 Kč
1 847 197 Kč
celá ČR
Podstatou projektu je formou kreativních aktivit (divadelního představení, psaní blogů, točení videoreportáží, kreslení komiksů) zapojit ženy, které se setkaly s násilím a jsou v tísnivé sociální situaci, do prevence a
řešení problematiky násilí na ženách. Kampaň se zaměří převážně na mladé lidi, a prevenci násilí (ať už potenciálních obětí, tak pachatelů) na základě bourání genderových stereotypů. Za účasti zahraničního
partnera bude zvýšeno povědomí neziskových organizací v České republice o práci s pachateli a vytváření kampaní.
3620002
Diecézní charita Brno
Magdala
NA
21
1 625 000 Kč
1 811 518 Kč
Jihomoravský
Projekt se zaměřuje na komplexní pomoc osobám poskytujícím placené sexuální služby a obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce. Prostřednictvím aktivit jako je terénní sociální práce s obchodovanými
osobami – sociální poradenství, poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, testování pohlavně přenosných chorob,
potestové poradenství, telefonická krizová intervence a dalších se snaží změnit životní situaci těchto osob a jejich rodin k lepšímu. Zaměřuje se rovněž na osvětu široké veřejnosti.
3620012
31. 7. 2014
Fórum 50 %, o.p.s.
Politika pro ženy, ženy pro politiku
NA
21
1 757 276 Kč
1 956 276 Kč
celá ČR
CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 1. výzva
Seznam podpořených žádostí - 1b Genderová rovnost
Číslo
projektu
Žadatel
Název projektu
Partner z
donorské země
Doba
realizace
Přidělený grant
Kč
Celkové náklady
projektu Kč
Místo realizace
(kraj)
Cílem projektu je zvýšení podílu žen na moci a rozhodování. Projektové aktivity se zaměřují jednak na přímou podporu samotných političek a politických aspirantek (podpůrná setkávání, vzdělávání, zviditelňování,
motivační program), jednak na osvětu široké veřejnosti, která je pro vyrovnání zastoupení žen klíčová. Chceme zvýšit povědomí veřejnosti o významu vyváženého zastoupení žen a mužů v politice a motivovat
voliče a voličky, aby sami aktivně podporovali ženské kandidátky (nejen) ve volbách.
3620017
Persefona o. s.
Komplexní pomoc obětem domácího a
sexuálního násilí a jejich blízkým
Fellesskap mot
seksuelle
overgrep (Norsko)
21
1 799 994 Kč
2 009 402 Kč
Jihomoravský
Projekt reaguje na absenci služeb založených na svépomoci a posílení vlastní kompetnece obětí domácího a sexuálního násilí. Tento nedostatek řeší založením svépomocné skupiny, terapeutické skupiny,
skupinových setkání se vzdělávacím charakterem pro ženy oběti násilí a dále podporou formou odborného sociálního poradenství a informačních materiálů pro oběti a jejich blízké. Projektové aktivity směřují k
informování veřejnosti o dané problematice v regionu JMK. Součástí aktivit je zvýšení odbornosti služeb sdílením best practices s norským partnerem a vzděláváním pracovníků.
3620022
proFem - konzultační středisko pro ženské
projekty, o.p.s.
Pomoc a podpora obětí genderově
podmíněného násilí
NA
21
1 997 679 Kč
2 332 187 Kč
Středočeský
Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich
tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách genderově podmíněného násilí.
3620006
"Centrum komunitní práce Ústí nad
Labem"
OČIMA ŽEN
NA
21
1 214 102 Kč
1 349 003 Kč
Ústecký
Projekt OČIMA ŽEN podpoří zvýšení podílu žen na moci a rozhodování,politické i ekonomické. Cílem je dosáhnout změny povědomí a postojů k tématu projektu u zástupců/kyň cílových skupin, především širší
veřejnosti. Vytvoří metodologii a příručku pozitivního komunikování tématu podílu žen na moci a rouhodování. Toto téma v regionu akcentuje a bude komunikovat především u širší veřejnosti / 1x týden rovných
příležitostí, 2x THINK TANK, 2x seminář, národní informační kampaň – tématická výstava, direct mailing 3x, leták, rollap. Národním zahraničním partnerstvím přinese do regionu nové informace.
3620009
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Bojovníci proti násilí na ženách
NA
21
1 192 410 Kč
1 326 075 Kč
Karlovarský
Hlavním záměrem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu v Karlovarském kraji. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí
o dané problematice s cílem upozornit na tyto závažné negativní jevy. Osvětová kampaň zamíří za obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž poslouží jako nástroj prevence proti nežádoucím vlivům. Další aktivitou je
vybudování nových kontaktních míst pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Žluticích a Jáchymově, která budou fungovat jako odloučená pracoviště Intervenčního centra v Sokolově.
31. 7. 2014
Download

Seznam konečných příjemců - Fond pro nestátní neziskové