SLOVO STAROSTY
Doba prázdnin a dovolených je téměř za námi, ovšem ani uplynulý čas nezůstal bez
kulturních a sportovních akcí. První prázdninový víkend patřil tentokrát Žlutické pouti. Doufám,
že program i letos oslovil návštěvníky a každý si vybral to své. Velice mě potěšil názor místních
živnostníků, že akce má vzrůstající tendenci, návštěvníků přibývá a je to znát i na tržbách. Jinou
akcí byl koncert vážné hudby v rámci Mitte Europa, malý rockový festival Yellow Town Rock,
závěrečný koncert trubačů SLŠŽ v muzeu, hudební večery na koupáku nebo turnaj nohejbalových
nadšenců. Samozřejmě děkuji organizátorům a všem pomocníkům, odvedli pěknou práci. Jednu
akci bych rád vypíchl, a to turnaj fotbalových nadějí probíhající paralelně s poutí. Organizátorům
Jiřímu Hanzlíčkovi a Petru Businskému se povedlo přilákat do Žlutic 17 týmů ze širokého okolí,
které ve 2 kategoriích změřily své síly. Turnaj měl vysokou úroveň jak po sportovní, tak po
organizační stránce a já mohu jen ocenit výbornou propagaci Žlutic.
V souvislosti s vyhledáváním vhodné trasy pro cyklostezku kolem Střely byla rozvířena
nepravdivá informace, že město se chystá rušit některé zahrádky u dolního hřiště. Mohu všechny
zahrádkáře ujistit, že nic podobného není v plánu. Naopak až budou k dispozici podklady k
cyklostezce, počítám, že je společně prodiskutujeme.
V souvislosti se zákazem Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby matriky poskytovaly
jména jubilantů a novorozenců někomu dalšímu, jsme bohužel nuceni přestat ze své vůle tyto
údaje využívat pro komisi Sbor pro občanské záležitosti. Od září tedy již nebudeme rozesílat
blahopřání občanům k narozeninám, ani je obcházet s drobným dárkem, stejně jako zvát rodiče
nově narozených dětí na slavnost Vítání občánků. Občané by si měli sami požádat, zda mají o tuto
formu společenské akce zájem. Podle mého názoru je to absurdní a nedůstojné, ovšem jinou
možnost nemáme. Případní zájemci se, prosím, hlaste na matrice u paní Jančurové, která je
připravena podat další informace.
V minulém čísle jsem vás informoval o získané dotaci na volnočasový klub, který vznikne v
areálu kempu. Nyní jsou prostory připravovány a spolu s aktivními mladými lidmi se pracuje na co
nejrychlejším rozjezdu klubu. V plánu je nákup vybavení, vytvoření pravidel fungování a program
na příští týdny. Cílem projektu je vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve
věku 13 - 25 let, které jsou ohrožené sociálně patologickými jevy z důvodu omezených možností
smysluplného trávení volného času. Všichni, kteří mají chuť se na chodu klubu podílet, jsou vítáni.
Město Žlutice získalo v iRatingovém hodnocení obcí za rok 2013 druhý nejvyšší možný
stupeň „B+“. Z celkového počtu 53 obcí okresu Karlovy Vary jich toto ocenění získalo pouze 9, v
rámci celé České republiky pak patří Město Žlutice mezi 9 % obcí s oceněním „B+“. Přidělení
jednoho z ratingových stupňů obcí závisí na vyhodnocení 20 finančních a 7 nefinančních
ukazatelů. K nejdůležitějším finančním ukazatelům patří dluh, saldo rozpočtu, zejména rozdíl
běžných příjmů a výdajů nebo schopnost obce dostát svým závazkům. Do skupiny nefinančních
ukazatelů se řadí základní informace o vybavenosti či infrastruktuře obce nebo věková skladba
obyvatel, která ovlivňuje řadu výdajů obce. Dobré hospodaření města je podmínkou možnosti
realizace finančně náročnějších projektů, např. vodovod nebo zateplování.
V květnovém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že jsme podali hned několik
dalších žádostí o dotaci na výměnu oken a zateplení fasád městských budov. Některé nebyly
úspěšné, o výsledku jiných jsme ještě nevěděli. Neúspěšné byly přepracovány a podány znovu.
Dnes již máme výsledek. Z dotačních peněz budeme zateplovat školní družinu (probíhá výběrové
řízení), dům s pečovatelskou službou, hasičskou zbrojnici, budovu technických služeb a zbylé 2
objekty v MŠ. Jak jistě víte, právě jsou podobným způsobem upravovány obě hlavní budovy
v MŠ. Od září to bude také hlavní budova základní školy. Bohužel se zejména u ZŠ nepodařilo
formality vyřídit tak, aby bylo možno nejvíce prací uskutečnit o prázdninách. S panem ředitelem
ZŠ se shodujeme na tom, že nová okna jsou třeba už spoustu let a navzdory jistému nepohodlí lze
všechno organizačně zvládnout.
Hmatatelné obrysy také dostává projekt na pořízení svozového vozidla pro technické služby.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatel jednoho KUKA vozu,
jednoho kontejnerového vozidla a nádob na tříděný odpad. Celkem v hodnotě kolem 7,5 mil. Kč s
10% spoluúčastí.
Závěrem zvu všechny zájemce na Neckyádu v sobotu dne 30. srpna od 13.00 na
koupaliště. V neděli 28. září v 11.00 pak proběhne Protivecká pouť v kapli sv. Václava v
Protivci spojená se sousedským posezením.
Všem školákům a pedagogům přeji úspěšný vstup do nového školního roku.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města
NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK ZA TKO
MěÚ Žlutice coby správce místních poplatků upozorňuje občany, že 30. 9. 2014 je splatný
poplatek za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu. Místní poplatky, stejně jako jiné daně,
jsme povinni platit, s tím nic neuděláme. Avšak na rozdíl od zdravotního pojištění či DPH je
možné se správcem, v případě nepříznivé finanční situace, dojednat bezúročné posečkání v placení
či rozložení úhrady do splátek.
Správce místních poplatků dále připomíná občanům, že dle platné Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 jsou některé osoby od poplatku osvobozeny. Jedná se např. o:
• osoby, které mají na území města trvalý pobyt a současně vlastní na území města
rekreační objekt (osvobození se týká platby za rekr. objekt)
• osoby, které se min. 6 měsíců zdržují ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální
péče
• studenty denního studia, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec
• osoby, které mají trvalý pobyt na území města a dlouhodobě se zdržují v cizině či na
jiném místě ČR, atd.
O osvobození (až na výjimky) je ovšem nutno zažádat! Termín podání žádosti o osvobození
od poplatku za TKO pro rok 2014 a předchozí končí 31. 12. 2014.
Případné dotazy rádi zodpoví zaměstnanci MěÚ, kanc. č. 210 (pokladna) nebo možno volat
na tel.: 607 055 637 či psát na mail: [email protected]
Lubor Strejček
ZAJISTIT VHODNÉ PODMÍNKY PRO SPOLEČNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH DĚTÍ ZE ŽLUTIC SE VYPLATÍ
Město Žlutice získalo díky spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování dotaci z
Ministerstva školství na školního psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a nové asistenty
pedagoga. Roční projekt zlepší podmínky nejen pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, na které je projekt především zaměřen. Pracovníci budou mít od září za úkol také
zmírnit problémy dětí při přechodu z mateřské na základní školu a rozvíjet spolupráci s dalšími
odborníky.
Rozdělování žáků na „chytré“ a „hloupé“ se postupně ukázalo jako neefektivní sociální
experiment. Evropský soud pro lidská práva přiznal českým dětem právo na společné vzdělávání v
běžné základní škole. Postupně se nejen v Evropě, ale také v ČR opouští segregace ve vzdělávání
podle studijních předpokladů a vrací se tím do škol původní záměr učit všechny dětí žít a fungovat
společně, k čemuž je však nutné zajistit vhodné podmínky.
Od začátku července 2013 došlo ve Žluticích ke sloučení základní školy a základní školy
praktické. Na druhém stupni zůstaly odděleny běžné a speciální třídy. U nových žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou různé poruchy učení, zdravotní, tělesné nebo
sociální znevýhodnění, již postupně dochází dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny
ke vzdělávání v běžných třídách na prvním stupni, což prokazatelně zlepšuje jejich podmínky pro
budoucí uplatnění. Základní škola k tomu dosud měla 2 asistenty pedagoga, kteří však nestačili
všem učitelům v této situaci pomáhat. V běžných třídách ZŠ je již necelých 40 žáků s poruchami
učení a poruchami chování, v MŠ přibližně 15 dětí s poruchou řeči anebo sociálním
znevýhodněním. Noví asistenti pedagoga posílí od začátku tohoto školního roku výuku v běžných
třídách ZŠ i MŠ, navíc ve Žluticích bude předškolní klub pro rozšířenou předškolní přípravu a
rodičovský klub, který nabídne prostor pro scházení se a volnočasové aktivity rodičů s dětmi.
Posílení odborných a personálních kapacit školského sboru umožní zapojit děti ze
speciálních tříd do části běžné výuky a postupně přeřadit některé z nich do běžných tříd, snížit
problémy při přechodu dětí z MŠ na ZŠ a ze ZŠ na střední školy, zlepšit odborné dovednosti
učitelů, sociální dovednosti všech žáků a vztahy ve škole i mimo ní.
Žáci budou moci ve výuce více využívat služeb asistentů pedagoga. Školní psycholog a
speciální pedagog poskytnou potřebné konzultace k určení problémů a potřeb ve výuce. Děti z MŠ
se speciálními potřebami se budou na ZŠ seznamovat se svými budoucími spolužáky, zvykat si na
prostředí školy a poznávat svou budoucí učitelku. Pedagogové se budou účastnit akreditovaných
kurzů a exkurzí do škol, kde již sloučená výuka probíhá. Rodiče žáků se budou moci účastnit
konzultací s psychologem a logopedem, budou moci využívat aktivizačních služeb zaměřených na
zlepšení podmínek ke vzdělávání, navštěvovat a využívat rodičovský klub, účastnit se
informativních schůzek a volnočasových aktivit.
Po skončení projektu v červnu 2015 předpokládáme možnosti návazného financování
uvedených aktivit.
Video o zkušenostech běžné základní školy, kde se společně vzdělávají děti s poruchami
učení, děti nadané s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, naleznete na:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/videomedailony-z-agentury-jak-funguje-inkluzivni-skola
Mgr. Michal Kandler
lokální konzultant Odboru pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR)
Tel: +420 725 818 430
Mail: [email protected]
Projekt „Inkluze ve Žluticích“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/47.0018 je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
ŽLUTICE PRO MLADÝ
Město Žlutice ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Multikulturním centrem
Praha uspořádalo v pátek 27. 6. v kulturním domě diskuzi na téma možnosti trávení volného času.
Hlavním úkolem bylo naplánovat s přítomnými mladými lidmi fungování a provoz
volnočasového klubu ve Žluticích, na které město získalo dotaci z programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra. Lokální konzultant Agentury Michal Kandler přivítal zhruba 35 účastníků,
mládež ze Žlutic, klienty výchovného ústavu, starostu Václava Slavíka, zástupce města i
Multikulturního centra.
„Město Žlutice uspělo se žádostí na vybavení volnočasového klubu, je proto potřeba
zaktivizovat mladé lidi. I když nepotřebují sociální zajištění, není jim lhostejný nepříznivý život ve
Žluticích. Chtěl bych poděkovat za pomoc při plánování Michalovi Kandlerovi z Agentury, který
má zkušenosti s vedením klubu v jiných městech, a přeji si, aby padalo hodně nápadů na
odstartování“ řekl na úvod pan starosta Slavík.
Multikulturní centrum Praha představilo strategický plán, který popisuje situaci na Žluticku,
a zahájili diskuzi prostřednictvím otázek na život ve Žluticích. „Jezdím domu jen na víkendy.
Mám mladšího bráchu, a když se ho zeptám, co dělal přes týden, řekne, že nic, nemají kam jít.
Mohla by se třeba zprovoznit tělocvična, kde by mohlo být pro mladé aspoň nějaké sportovní
vyžití“ řekl zástupce místní mládeže. „Nám se ve Žluticích nelíbí, jsme tu za trest a není tu pro nás
to správné vyžití“ řekli klienti z výchovného ústavu. Dále pan Hurrle, pan Dítko a paní Trlifajová
z Multikulturního centra procházeli jednotlivá témata týkající se vzdělání, kultury, sportu a
odpočinku a spolu s přítomnými zjišťovali, o co by měli mladí lidé zájem a co jim ve Žluticích
naopak chybí. Jak se na setkání ukázalo, mladí chtějí především bezpečný prostor bez drog a
alkoholu, kde by se mohli scházet a aktivně trávit volný čas. Největší zájem získala posilovna,
skatepark, promítání, divadlo, internetové připojení, hudební a taneční zkušebna. Po skončení
diskuse zahráli pro zhruba 70 návštěvníků kapela Plewel a DJ Akira z Karlových Varů.
Všechny výstupy, nápady a názory na zaměření aktivit klubu, včetně provozní doby, budou
zpracovány uvedenými pracovníky a představeny v některém z dalších čísel Žlutického
zpravodaje.
S dotazy, připomínkami a návrhy se můžete obracet na telefon 725 818 430 nebo na emailovou adresu [email protected]
Lucie Hachová – lokální asistence, Člověk v tísni, o.p.s.
SLUŽBY TERÉNNÍHO PROGRAMU
Již v průběhu měsíce července začne Občanské sdružení Světlo Kadaň poskytovat služby
terénního programu osobám drogově závislým, žijícím na území města Žlutice. Občanské sdružení
Světlo je neziskovou organizací působící v oblasti prevence patologických jevů již patnáctým
rokem. Za účelem těchto aktivit provozuje na území Ústeckého a Karlovarského kraje síť
sociálních a sociálně adiktologických služeb, zaměřených především na osoby ohrožené závislostí,
případně již závislé na návykových látkách a jejich blízké, dále pak na děti, mládež a dospělé, kteří
se mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně se jedná o síť kontaktních center a
terénních programů pro osoby drogově závislé v Karlových Varech, Kadani a Chomutově a
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Ostrově, Kadani, Prunéřově a Chomutově.
Organizace dále poskytuje dlouhodobý program všeobecné primární prevence základním a
středním školám na Karlovarsku a Chomutovsku a kompletní terénní programy ve vyloučených
lokalitách na Karlovarsku.
Služby terénního programu na území města Žlutice, zahrnující mimo jiné výměnný program
a sběr použitého injekčního materiálu, základní zdravotní ošetření, sociální a adiktologické
poradenství, asistenční služby, zprostředkování detoxifikace, léčby a následné péče, krizovou
intervenci atd. bude poskytován nejen osobám závislým na NL, ale i osobám bez přístřeší, osobám
žijícím dlouhodobě rizikovým způsobem života a osobám minoritního etnika bez diagnózy
škodlivého užívání či závislosti na návykových látkách. Více informací k programu i jednotlivým
službám možno nalézt přímo na webových stránkách organizace www.os-svetlo.net
Za Terénní program Karlovy Vary a okolní obce
Richard Vodička
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Prázdniny jsou za námi a je tu opět nové číslo místního zpravodaje. Touto cestou bych ráda
poděkovala Marušce Balintové za skvělý zástup po dobu čerpání mé mateřské dovolené. Jak
klienti, zaměstnanci i já, jsme byli velice rádi, že tu byla právě ona a všichni jí přejeme pevné
zdraví, pohodu a spokojenost v tom „druhém důchodu“.
Pro informaci opakuji kontakty na naši pečovatelskou službu:
Adresa: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice
Email: [email protected] Web: www.dpszlutice.websnadno.cz
Tel.: 353 393 269 / 725 958 988
V případě, že máte zájem o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou či o naše služby
poskytované přímo ve vaší domácnosti, kontaktujte nás, rádi vám poradíme, jakým způsobem o
přidělení bytu či poskytnutí služby požádat a zodpovíme vám případné otázky.
Veronika Janíčková
PREVENCE
RADY PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ VAŠICH DĚTÍ
Rodiče, veďte své děti, aby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nenosily klíče od bytu viditelně
uzamkly při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře
neotvíraly neznámým lidem, když jsou samy doma, a neříkaly do telefonu, kdy se rodiče vrátí
nechodily nikam s neznámými lidmi
nebraly nic od cizích lidí
vás vždy informovaly, kde jsou, a co dělají
oznámily neprodleně vám, ve škole nebo na policii, když je někdo obtěžuje, když jim nebo
jejich kamarádům někdo ubližuje
dávaly pozor na svá kola (jízdní kolo lze zvláště snadno odcizit, proto si poznamenejte jeho
výrobní číslo, kolo si můžete také nechat bezplatně zaevidovat na policii)
nenechávaly venku své kolo bez dozoru (jinak je nutno kolo připevnit k pevnému stabilnímu
objektu řetězem nebo lankem se zámkem)
DOMA V BEZPEČÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi
pořiďte si panoramatické dveřní kukátko a pojistný řetízek (umožní vám vyřídit nutné
záležitosti v relativním bezpečí)
cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu
ověřte si totožnost neznámé osoby
dovolte vstoupit do bytu jen osobám, které znáte nebo jim důvěřujete
nalepte si důležitá čísla na váš telefon
zamykejte hlavní vchodové dveře
zavřete vždy okna, a to i v případě vaší velmi krátké nepřítomnosti
posuďte, zda je byt či dům dobře zabezpečen pro ochranu vaši i vašeho majetku
pokud možno nezůstávejte sami v bytě s cizí osobou
poproste sousedy, příbuzné, známé, aby vám asistovali po dobu, kdy bude cizí osoba ve
vašem bytě
zvolte vizitku neutrálně, aby nemohl neznámý určit, kolik osob žije v bytě
při odemykání bytu se přesvědčte, že za vámi nikdo při cestě domů nešel
při odemykání bytu se přesvědčte, zda za vámi nikdo nestojí
por. PhDr. Papežová Zdeňka
VZPOMÍNÁME
Odešel jsi, ale v našich srdcích zůstáváš.
8. 9. 2014 tomu bude 10 let, kdy nás po tragické
nehodě navždy opustil pan Luboš Štědronský.
S láskou vzpomínají synové Luboš a Jiří,
rodiče, bratři Václav a Pavel s rodinami.
***
Čas plyne jako voda. Dne 25. září 2014
tomu bude 100 let od narození mé maminky,
paní Marty Urbanové.
Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou.
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ladislavu Koutnému z restaurace Nad Hradbami
za vstřícnost a ochotu s jakou mi bezplatně dováží obědy. Díky a moc mi u vás chutná.
J. Krausová
VŮNĚ BYLIN
Počátkem roku byla nově otevřena prodejna Vůně bylin v Poděbradově ulici pod mateřskou
školou. V nabídce jsou čaje sypané i v nálevových sáčcích, hojivé masti, tinktury, zdravá výživa,
ale i káva a koření. Pokud se zrovna „netrefíte“ do termínu prodejní doby – stačí zazvonit.
Určitě se tam zastavte, doporučuji.
Míla Špidrová
VOLBY
VOLEBNÍ PROGRAM KSČM VE ŽLUTICÍCH
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014/2018
KSČM ve Žluticích předkládá veřejnosti své představy o řízení města a věcí veřejných,
které bude prosazovat ve volebním období 2014/2018. Navazujeme na dosažené výsledky a
chceme reagovat na současné problémy, které trápí naše spoluobčany.
Hlavní cíle komunální politiky:
• hájit zájmy našich voličů a požadovat od městské správy pružné a vstřícné řešení občanských
záležitostí
• řešení věcných problémů města efektivním způsobem
• prosazovat konkrétní a řádně zpracované projekty pro rozvoj města
• prosazovat bezpečné financování města
Podporované oblasti komunální politiky:
1. zaměstnanost
• aktivity vedoucí k rozšíření pracovních příležitostí
2. finance a majetek města
• finanční stabilita města, rozmnožení a zhodnocení majetku města
• případný prodej majetku města nebude sloužit k pokrytí deficitu a pokrytí běžných potřeb, ale
jako pouze doplněk při realizaci projektů ve městě
3. životní prostředí
• nadále prosazovat naše město jako město zeleně
4. bytová a sociální politika
• -podpora sociálních služeb města
• podpora volnočasových aktivit
• podpora bytového podílu v majetku města
5. veřejný pořádek a ochrana majetku
• podporovat činnost, která povede ke snížení kriminality a vandalství
• podporovat činnost, která povede k realizaci radikálního omezení nabídky prodeje návykových
látek a prodeje alkoholu osobám mladším 18 let
SVOBODNÍ
Dovolte mi, abych vám představil politickou stranu, která se letos zúčastní komunálních
voleb u nás ve Žluticích. Tato strana je sice novým subjektem v našem městě, avšak v politice
působí již od roku 2009. Tehdy Ing. Petr Mach, Ph.D., založil Stranu svobodných občanů a v
únoru téhož roku se stal jejím předsedou. V květnu letošního roku byl zvolen do Evropského
parlamentu. Více na web.svobodni.cz
Vedle nejcennější hodnoty – svobody jednotlivce – má strana ve své politické filozofii tezi,
kterou nemohu vynechat: „Právo nemá a nemůže nahradit morální hodnotový systém.“
Jako Svobodní v komunální politice vycházíme mimo jiné z těchto principů:
1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných
situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů.
2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice,
chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s
minimálním rizikem.
5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a
uzavřené smlouvy jsou veřejné.
Pokračování v příštím čísle…
Kandidát za Stranu svobodných občanů
Mgr. Miroslav Zeman
NAŠE ŽLUTICE NA FACEBOOKU
ANEB OTEVŘENÉ DISKUZNÍ FÓRUM O VŠEM, CO SE TÝKÁ NAŠEHO MĚSTA ŽLUTICE
Na Facebooku byla založena nová stránka NAŠE ŽLUTICE, která by se ráda stala místem
pro diskuzi obyvatel Žlutic a přátel našeho městečka. Rádi bychom, kdybyste sem přispívali svými
názory k našemu městu – s čím jste spokojeni, co byste rádi změnili, co nového by mělo
vzniknout, co Vás naštvalo… A to vše bude probíhat bez cenzury a mazání příspěvků, jak se tomu
občas děje na oficiálních facebookových stránkách Žlutic. Každý názor je vítán!
Kandidáti ODS, TOP 09 a HNHRM do komunálních voleb
JAK SE ČLOVĚK STANE POLITIKEM
Vážení čtenáři ŽZ, dovolte mi, abych se s vámi podělil o svou zkušenost s tím, jak se člověk
ve Žluticích stane politikem.
Stejně jako mnoho z vás jsem si před volbami do MZ v roce 2010 uvědomoval neúnosnost
již 12 let trvajícího rozdělení zastupitelstva v poměru 8 : 7. Proto jsem přijal nabídku jedné za
skupin a souhlasil se svou kandidaturou. Mé ambice byly nulové a tak jsem kandidaturu podmínil
nejvýše sedmým místem na kandidátce s tím, že když to vyjde, tak udělám vše pro spojení
soupeřících seskupení. Výsledek voleb všichni známe, opět 8 : 7 a já v zastupitelstvu. Můj postoj
byl v tu dobu jednoznačný tj. vítězné seskupení starosta a dva radní a tehdejší čtyřkoalice
místostarosta a jeden radní a to už z důvodu velmi potřebné kontinuity. V naší půlce bylo toto
řešení připravováno už před úvodním jednáním. Od druhého setkání s tehdejší čtyřkoalicí však již
žádná jednání nebyla potřebná, neboť ze strany čtyřkoalice došlo k politicky nestandardnímu
kroku, tj. "koupení" přeběhlíka. S nástupem této situace jsem musel konstatovat, že jsem politicky
selhal a svůj cíl nesplnil. Tak jsem si alespoň dal úkol, že v celém volebním období budu aktivní a
budu zodpovědně přistupovat k povinnostem zastupitele. V tomto mám čisté svědomí, o čemž
svědčí má takřka 100% účast na zastupitelstvech a ze zápisů by jistě nebyl problém vyčíst, že jsem
jeden z nejčastěji diskutujících.
Nyní k podstatě článku. Jak píši výše, tak mé ambice v roce 2010 byly nulové a prioritou
bylo spojit znesvářená seskupení. V jejich možné spolupráci jsem problém nehledal, neboť v
předvolebních programech žádný zásadní rozdíl a sporné téma nebylo. Toto však nelze
konstatovat před volbami, které nás čekají v říjnu tohoto roku. Za předchozí čtyři roky provedlo
vedení města vícero kroků, které byly nedostatečně nebo vůbec diskutovány. Tato témata byla již
na stránkách ŽZ rozebírána a jistě se stanou předmětem volební kampaně. Já za sebe musím
konstatovat, že s projekty typu: Dopravní značení, Rekonstrukce Velkého náměstí v podobě
návrhu Arch. Soukupa, Identita města ap. budu mít vždy problém a najít shodu s takovýmito
realizacemi neumím. Samostatnou kapitolou je spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,
jejíž činnost je asi přínosem, ale dle mého názoru některé její kroky již překročily potřeby našeho
města.
Záměrně jsem nezmínil Rekonstrukci Radničního bloku a muzea, ke které sám neumím
zaujmout jednoznačné stanovisko. Na tento projekt by měla být do konce roku realizační PD a
před případnou realizací stavby by bylo vhodné vypracovat důkladnou studii proveditelnosti,
hlavně po ekonomické stránce a jejího vlivu na chod města.
Z výše uvedeného je patrné, že má shoda s kroky stávajícího vedení města není valná,
a proto jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva v letošním roce nikoliv bez politických
ambicí, jako v předcházejícím období. Mé ambice nejsou starostovské, na tomto postu bych
nejraději viděl nějakou ženu, ale rád bych se stal radním. Věřím, že na tomto místě bych mohl
uplatnit své zkušenosti. Tímto prohlášením si plně uvědomuji, že se stavím do role politika,
kterým jsem se nikdy nechtěl stát a od této profese jsem se vždy snažil držet opodál.
Ing. Jaroslav Růžek
KAPLIČKA SV. JAKUBA
Pokud se vydáte na procházku do okolí Žlutic, můžete mezi Verušicemi a Dolánkou narazit
na nově opravenou kapličku. Stojí zde asi od konce 18. století, jen ji nebylo do dnešního jara vidět.
Její ruina byla zarostlá v křoví mimo cestu. Když vedení města Žlutice začalo uvažovat o nové
cyklostezce vedoucí kolem kapličky a nechalo zprůchodnit původní úvozovou cestu, dozrál čas na
rekonstrukci této památky. Finančních nákladů se ujali manželé Homolovi, organizace oprav
manželé Hnykovi. Za pomoci přátel vyhrabali zbytek zdiva ze sutin a křoví a upravili okolí. Další
již bylo na ing. Milanovi Kaderovi, který podle rad odborníků celé dílo dokončil.
Dne 25. 7. proběhla u kapličky malá slavnost k jejímu vysvěcení. Patronem se jí stal sv.
Jakub Starší. Vlastní obřad provedl pan páter Vladimír Müller poté, co pronesl milou a lidskou řeč
o sv. Jakubovi a jeho odkazu pro lidstvo. Snad všechny zaujala jeho závěrečná modlitba.
Pro nás bylo milým překvapením, kolik se sešlo na slavnosti lidí (byla nás téměř stovka).
Ještě větší překvapením bylo to, že mnozí chtěli a přispěli na opravu kapličky peněžním darem.
Vybralo se téměř 40 000 Kč, což je polovina celkových nákladů na rekonstrukci.
Pod střechu bude v měděném pouzdře vložen pamětní zápis o kapličce (ten sestavil ing. Petr
Brodský a přepsala ho Mgr. Anna Vaňatová), podpisový arch ze slavnosti, seznam peněžních
dárců, mince z roku 2014, Žlutický zpravodaj, noviny a sada fotografií. Ty zhotovil fotograf
Michael Bok. O květinovou výzdobu se tradičně postarala paní Mirka Vnoučková. Dalším
nevšedním zážitkem bylo vystoupení Loveckého trubačského tria Otročín. Nechybělo ani oblíbené
občerstvení, které zajistily ženy z Muzejního spolku, Okrašlovacího spolku Vladař a další
přítelkyně. Příjezdovou cestu se na poslední chvíli podařilo opravit díky panu Civínovi a iniciativě
pana Rosti Pilného ml.
Slavnost proběhla za krásného počasí a z celé atmosféry byla cítit pohoda a vděčnost, že se
můžeme sejít na tak krásném místě. Doufejme, že se kaplička sv. Jakuba stane oblíbeným cílem
procházek a přejme jí, aby přinášela lidem radost a klid v duši.
MUDr. Hana Hnyková
Fotky ze slavnosti jsou umístěny na www.sovazlutice.eu, rubrika Články.
VLADAŘ,
POZŮSTATEK TŘETIHORNÍ SOPEČNÉ ČINNOSTI NA ŽLUTICKU
Dnešní Česká republika leží z velké části na tzv. českém masivu, celku, který se stal souší
ke konci prvohor, v době asi před 380 mil. let. S krátkou epizodou existence vnitrozemského moře
před asi 93 až 85 mil. lety se dnešní Čechy staly souší definitivně. Přibližně ve stejném období se v
severních a severozápadních Čechách
začala zemská kůra deformovat a došlo
zde ke vzniku tektonického příkopu
podél dvou význačných zlomů. Na
severozápadě se vytvořil krušnohorský
zlom a na jihovýchodě litoměřický zlom.
Rozpínání zemské kůry a vznik těchto
hlubokých zlomů zasahujících hluboko
až do zemského pláště umožnil výstup
žhavého
magmatu.
V
několika
vulkanických fázích se vytvořilo rozsáhlé
vulkanické pohoří Českého Středohoří a
později o něco dále k JZ samostatný
vulkán Doupovských hor. Poslední
dozvuky sopečné činnosti jsou z doby
geologicky nedávné. Na Chebsku došlo
Foto: Petr Brodský
ve starších čtvrtohorách ke slabým
sopečným erupcím. Jejich produktem je Komorní hůrka u Františkových Lázní a méně populární
Železná hůrka u Chebu.
Současný vzhled na severovýchodě ležícího Českého středohoří je způsoben erozí. Nejsou
zachovány povrchové projevy sopečné činnosti, pouze podpovrchové výlevy a výplně přívodních
drah a jícnů sopek. Původní povrch ležel až několik set metrů nad současnou krajinou. Sopečná
činnost začínala silnými explozemi před asi 60 miliony lety, po kterých následovaly klidnější
výlevy různých typů hornin. Složení hornin je silně proměnlivé. Jsou zde horniny čedičového
charakteru bohaté olivínem (bazanity) i výlevy trachytů, fonolitů, tefritů a různých žilných
derivátů těchto hornin, tedy hornin vesměs chudých na oxid křemičitý. Takové horniny
označujeme jako bazické až ultrabazické. Sopečná činnost, která začala na sklonku druhohor,
pokračovala do starších třetihor.
Později, asi před 30 - 20 miliony lety, tedy uprostřed třetihor, se o něco dále k jihozápadu
vytvořilo nové sopečné centrum. Vznikl rozsáhlý vulkanický komplex Doupovských hor, který
můžeme považovat za jedinou mohutnou sopku s mnoha menšími sopečnými centry v blízkém
okolí. Sopečná aktivita Doupovských hor ovlivňovala i usazeniny v blízkých jezerech
podkrušnohorské pánve. Složení vyvřelin Doupovských hor odpovídá leucititům, nefelinitům až
čedičům bez foidů, tedy horninám velmi chudým na SiO2. Sopečná činnost Doupovských hor
zasahovala daleko na jihozápad, jih a jihovýchod. Lávové proudy a pozůstatky menších erupcí
jsou rozesety na rozsáhlé ploše až do blízkosti Plzně. Menší erupce probíhaly i na místě
současných Krušných hor. Tato tělesa dnes tvoří buď erozně vypreparované přívodní dráhy
magmatu (žíly) nebo jde o erozní pozůstatky rozsáhlejších plošných lávových výlevů a proudů
vytékajících z doupovského vulkánu a z menších kráterů na jeho svazích. Složení těchto menších
těles je velmi proměnlivé. Zastoupeny jsou tefrity, andezity, trachybazalty, bazanity, leucity a
nefelinity. Časté jsou i sklovité formy, reprezentované augitity a limburgity.
Lávové proudy protékaly sníženinami v tehdy poměrně ploché krajině. Vyplňovaly
sníženiny a údolí, ve kterých láva utuhla a tvořila až desítky metrů příkrovy. Horniny těchto
lávových příkrovů mívají sloupcovitý rozpad kolmo k původnímu povrchu, se sloupy
decimetrového až několikametrového průměru, která jsou produktem postupného chladnutí
lávového příkrovu.
Další změna nastala ke konci třetihor. Vlivem alpínského vrásnění začal výzdvih a
klenbovité vyklenování Českého masivu. Jeho následkem se v krajině obnovila erozní činnost. Do
té doby plochá a slabě členěná třetihorní krajina se začala měnit erozní činností zahlubujících se
řek. Původní souvislé lávové příkrovy a proudy byly touto erozí rozčleněny do samostatných
menších těles. Pevnější sopečné horniny vytvářely odolnější povrch a místy uchránily pod sebou
měkčí třetihorní usazeniny, na které láva původně vytékala. V průběhu několika milionů let tak
došlo k tzv. inverzi reliéfu. Původní sníženiny s lávovými příkrovy a proudy se v krajině staly
vyvýšeninami, zatímco okolní krajina byla erozí snížena do současného vzhledu. Z lávových
proudů a příkrovů vznikly svědeckého hory s plochými vrcholovými plošinami a strmými, erozně
vzniklými svahy. Ve starších čtvrtohorách, v chladných obdobích ledových dob, se k tomu přidal
vliv mrazového zvětrávání. Skalní stěny byly trhány mrazem a skalní bloky sjížděly po měkčích
třetihorních vrstvách dolů po svazích. Tímto mrazovým větráním vznikly mrazové sruby, skalky,
hranáčové osypy, balvanové proudy a kamenná moře, které lemují vrcholové plošiny stolových
hor. Pevnější horniny přívodních drah z původních lokálních erupcí byly vypreparovány a
vytvořily nápadné kuželovité kopce v krajině.
Jedním z takových pozůstatků třetihorního lávového příkrovu je i Vladař. Není to tedy
sopka v pravém slova smyslu, jen pozůstatek sopečné aktivity nedalekých Doupovských hor.
Údajné kráterové jezírko na vrcholu Vladaře je ve skutečnosti jímka na vodu vyhloubená v dobách
keltského jeho osídlení. Horniny Vladaře jsou blízké horninám doupovského sopečného centra.
Jsou to tmavé, poněkud mastně se lesknoucí, celistvé, místy i slabě porézní nefelinické tefrity
(alkalické horniny složené z plagioklasu, nefelinu a augitu, v malém množství obsahují amfibol a
biotit; chybí olivín). Mívají, stejně jako na jiných stolových horách, typický hráškovitý rozpad.
Podobný původ jako Vladař mají i jiné nápadné stolové hory na Toužimsku a Manětínsku.
Vrch Kozelka, Chlumská hora u Manětína, Vlčí hora u Černošína, Hradišťský vrch u
Konstantinových Lázní a celá řada menších těles v tomto území jsou dnes tichými svědky bouřlivé
sopečné činnosti v severozápadních Čechách z doby před asi 25 miliony let.
Michal Mergl
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. je proděkanem pro vědu a výzkum pedagogické fakulty
ZČU v Plzni, kde přednáší paleontologii, geologii, zoologii bezobratlých a evoluční biologii.
Článek vznikl pro projekt „Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody“ pořádaný
pravidelně v letech 2011 až 2013 v Chyších. Verzi pro Žlutický zpravodaj upravil autor z podnětu
Muzejního spolku Žluticka.
VRTÁNÍ DŘEVĚNÉHO POTRUBÍ V PLASÍCH
V Plasích v areálu hospodářského zázemí bývalého cisterciáckého kláštera sídlí Centrum
stavitelského dědictví Národního technického muzea. Jeho hlavním úkolem je vybudování
studijního depozitáře a huti tradičních stavebních řemesel.
O víkendu 16. – 17. srpna 2014 proběhla tradiční plaská pouť. Národní technické muzeum
zde mělo prezentaci. V rámci této své prezentace si vyžádalo od Muzejního spolku Žluticka
praktickou ukázku vrtání dřevěného vodovodního potrubí. Jedná se o historické řemeslo, které
provozovali „rourníci“, nebo „sekerníci“. Muzejní spolek Žluticka má zapůjčen původní vrták a
sestaven informační panel. Na místě byla připravena borová kláda a návštěvníci si mohli
vyzkoušet tuto zapomenutou techniku a odnést si jako suvenýr svoji vlastnoručně vyvrtanou
dřevěnou šponu.
Ukázka se setkala se zájmem veřejnosti a muzejníkům se naopak rýsuje možnost spolupráce
s další renomovanou institucí v oboru.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka
NÁM NEZNÁMÉ ŽLUTICKÉ PODZEMÍ
Při plánované obměně ventilů na vodovodním
řadu v křižovatce mezi restaurací Na hrábí a bránou
do autokempu v bývalé zámecké zahradě došlo 18. 8.
2014 k průvalu do podzemní chodby. V místě průvalu
je strop chodby přibližně 2 metry pod úrovní
dláždění.
Průval vznikl v mírném ohybu chodby, které
vede zhruba východo-západním směrem. Na
východní straně je zakončena nevelkou prostorou,
která přechází ve zděný, téměř úplně zasypaný portál.
Toto křídlo chodby je přetnuto novodobou kanalizací
z horní části města, která je pod stropem chodby
uložena v železobetonovém lůžku, ještě se zbytky
dřevěného bednění. Z té doby v chodbě zůstala
litinová stupačka osazovaná do kanalizačních šachet.
Je s podivem, že se nezachovala vzpomínka na tyto
podzemní prostory mezi pracovníky, kteří zde museli
v souvislosti s budováním kanalizace také být.
Na západě se chodba na křižovatce ve tvaru
„T“ rozděluje na dvě další chodby. Jižní kratší chodba
je ukončena závalem a severní je ukončena větším
sklepem. Ten je vprostřed podepřen mohutným
vyzděným čtyřhranným pilířem s rozšiřující se
hlavou. Ve sklepě jsou ve dvou výklencích lavice, jedna zděná a jedna patrně tesaná ze skály. Dále
jsou zde zazdívky do dvou nevelkých prostor. V podlaze vede mělký kanálek na odtok vody.
Tyto podzemní prostory jsou tesané ve skále, se zachovanými stopami po nástrojích.
Chodby jsou pohodlně široké, ale trochu nízké, takže dospělý člověk musí procházet s mírně
pokrčenou hlavou. Hornina, ve které jsou prostory vysekány je místy zvětralá a dochází k
uvolňování větších kamenů. Skalními puklinami do chodeb prorůstají kořeny stromů. V době
návštěvy byly všechny prostory suché.
Je pouhou spekulací autora, že vzhledem k umístění prostor v blízkosti městské brány se
mohlo jednat o součást obranného systému města.
V pátek 22. 8. 2014 byl průval pracovníky společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s., překryt betonovými nosnými deskami a po utěsnění všech spár přebetonován armovanou
monolitickou deskou. Následně bude výkop standardně zasypán a obnovena dlažba.
V době otevřeného průvalu prostor navštívili památkáři, snad si odnesli i nálezy střepů.
Prostory byly údajně geodeticky zaměřeny. Někdo z návštěvníků zanechal na cihelné zazdívce
datum své návštěvy 21. 8. 2014.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
V mém příspěvku se vrátím k již zmiňovanému Mistrovství České republiky hry Plamen,
které probíhalo ve dnech 2. – 6. července v Brně. Naši mladí hasiči ze Žlutic se po tvrdě
vybojovaném a zaslouženém vítězství v Karlovarském kraji poprvé ve své historii zúčastnili
národní soutěže. Samotná účast byla pro nás všechny velkou neznámou.
Ovšem abychom mohli národní soutěž absolvovat, bylo nutné ji finančně a materiálně
zabezpečit. Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří nás podpořili. Jmenovitě Zemědělské družstvo
Novosedly, Obecní úřad Pšov a Verušičky, Lesy České republiky, Translignum s.r.o., dále pak
sponzoři, kteří si nepřejí být jmenováni, a samozřejmě v neposlední řadě Město Žlutice, které se
podílelo 2/3 na zaplacení dopravy. Všem jmenovaným, ale i nejmenovaným, zkrátka všem, kteří
nás podporovali a podporují, patří ještě jednou veliký DÍK.
Vyrazili jsme tedy 2. července v brzkých ranních hodinách autobusem do jihomoravské
metropole. Nechybělo několik fanoušků, buben pro fandy a samozřejmě také transparenty. Jeden z
nich obsahoval tento text: „Od západní hranice dorazily Žlutice, ač poslední v abecedě, každý
z týmu něco svede. Po kraji je republika, nebyla to žádná klika, jsme tu díky trenérům, ale
také sponzorům“.
Mistrovství se konalo v překrásném areálu Vysokého učení technického v Brně. Po úspěšné
absolvování prezence, kde jsme mimo jiné zjistili, že máme nejmladší a vzrůstově nejmenší
kolektiv – náš průměrný věk byl 12,5 let (ostatní kolektivy neklesly pod průměrnou hranici 14 let),
jsme naše reprezentanty ubytovali ve dva kilometry vzdáleném internátu. Podvečer pak pokračoval
prvním měřením sil, kterým byl tříkilometrový branný závod se šesti disciplínami. Zbytečná tréma
a respekt byly příčinou malých chybiček, díky nimž narůstal náš celkový čas o trestné minuty
(první hlídka jich nasbírala 26 a druhá 19), což stačilo celkově na 15. místo. Pro srovnání, na
krajském „ braňáku“ jsme jich nasbírali pouze 7.
Druhý den pokračoval dopoledne volným tréninkem (15 minut na disciplínu) a trpěliví
vedoucí měli mimo jiné plno práce dostat kolektiv do pohody, zkrátka ačkoliv skvělá atmosféra a
zázemí nejen na stadionu, na naše borce působila poněkud stísněně. Prostě nelehká, trémou
obalená premiéra. Pozitivní byl alespoň fakt, že veškerý materiál, který jsme doma po večerech
poctivě připravovali, prošel technickou kontrolou bez závad.
Po obědě proběhl slavnostní nástup, který byl opravdu překrásný. Nejlepší krajská družstva
z České republiky napochodovala (naše v městských žluto-černých barvách) společně s četou
rozhodčích na tamní stadion, nechyběla státní hymna, projevy hostů a hlavně nescházel ten
nádherný pocit, kdy na stadionu vlála také žlutická městská vlajka a kdy jsem si nejen já se slzami
v očích plně uvědomil, že po šesti letech nesnadné společné a trpělivé mravenčí práce se mladí
hasiči ze Žlutic právě zúčastňují národního finále.
Po slavnostním nástupu pokračovalo národní kolo disciplínou požární útok CTIF. Naše
družstvo se oproti krajskému kolu zlepšilo o pěkných 14 vteřin, dosažený čas 59,57 vteřiny,
nicméně k tomu přibylo trestných deset vteřin, což stačilo na 12. místo. Třetí disciplína štafeta
CTIF – oproti krajskému kolu zlepšení o 5 vteřin, dosažený čas 78,91 vteřiny a bylo z toho
12. místo. Následovala večeře a volný program. Vyrazili jsme společně na malou procházku do
centra jihomoravské metropole.
Třetí – závěrečný den. Dopoledne proběhla čtvrtá disciplína štafeta 4 x 60 metrů. Taktické
chybičky v předávkách „přibrzdily“ naše očekávání, v prvním pokusu diskvalifikace, ve druhém
dosažený čas srovnatelný s krajským 49,06 stačil na celkově 14. místo (škoda, v Toužimi jsme při
trénincích na tartanovém hřišti atakovali 43 vteřin). Pátá disciplína štafeta dvojic. Oproti
krajskému kolu zlepšení o tři vteřiny, celkový čas 60 vteřin, který v sobě ovšem skrývá ještě velké
rezervy, nejen co se týče taktiky, ale i materiálové výbavy, stačil na 15. místo. Poslední disciplína,
požární útok. Těžko jsme v této disciplíně v Karlovarském kraji porazitelní. Někteří z nás (mě
nevyjímaje) jsme si ve skrytu duše mysleli na první národní medaili. Tréninkový čas z horního
hřiště ve Žluticích by nám medailové umístění neupřel, ovšem taktická chyba ve druhém pokusu,
kdy špatné umístění rozdělovače během útoku mělo za následek, že proudařům chyběly po
natažení hadic téměř dva metry k nástřikové čáře zapříčinilo, že čas potřebný k naplnění terčů se
zdvojnásobil a dosažených 26 vteřin zaostal o tři vteřiny za časem krajským a v celkovém součtu
stačil „ pouze“na 14. místo. Národní soutěž pokračovala disciplínou 60 metrů s překážkami
jednotlivci. V dívčí kategorii obsadila Klára Richterová pěkné 22. místo a v kategorii chlapců
Pavel Pacík 27. a Jiří Richter 43. místo. Poté následovalo slavnostní vyhlášení výsledků
Mistrovství ČR ve hře Plamen a odjezd domů.
Karlovarský kraj reprezentovaný žlutickými mládežníky skončil na celkovém 15. místě.
Nutno dodat, že naši mládežníci a nejen oni získali mnoho zkušeností, zjistili jsme, jaké
máme rezervy v materiálovém vybavení (například naši borci běhají útok CTIF s hadicemi, které
jsou o 1,3 kilogramu těžší oproti ostatním družstvům a to není zdaleka vše). Chtěl bych všem
jménem svým a za hasičský žlutický spolek poděkovat za skvělou reprezentaci a plně věřím, že
vše dokážeme v další sezóně dostatečně zúročit.
Věřím také, že se zase všichni sejdeme ve čtvrtek 4. září v 16:30 hodin v hasičské
zbrojnici na prvním hasičském kroužku nové sezóny 2014 - 2015 a nebude to jen starší
kategorie, ale i členové našich mladších družstev, přípravky, bez kterých bychom se neobešli
a samozřejmě také rádi přivítáme případné nové zájemce, kteří se chtějí stát mladými hasiči.
Okresní kolo hry Plamen – ročník 2014 - 2015 začíná svou první částí v neděli dne 12. října
na Pile. A když jsem u těch „čísel“, náš spolek oslaví v roce 2015 145. výročí od svého založení a
myslím si, že by bylo krásným dárkem vybojovat si další účast na Mistrovství republiky ve hře
Plamen, které bude tentokrát hostit hlavní město Praha. Vím, cíl to je sakra vysoký a k jeho
splnění vede dlouhá trnitá cesta přes tvrdý trénink, silnou vůli, trpělivost, 100% úspěch v okresním
a krajském kole. Ale nic není přeci nemožné. Tak mládežníci, co vy na to?
Alois Minář, jednatel a velitel SDH Žlutice
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŽLUTICE
Klub po sezoně:
Během fotbalového ročníku 2013/2014 hrálo soutěže 5 našich mužstev.
Naše A mužstvo mužů hrálo krajskou I. A třídu a skončilo na hezkém 3. místě.
Nevyužily jsme možnost postoupit do krajského přeboru, jelikož jsme v
barážových utkání prohráli se Sokolem Citice – venku 3 : 1 a doma 3 : 0.
Mužstvo hrálo v tomto složení: Hladký, Pěnkava, Hejkal, Kopelent, Suda P., Suda V.,
Vukliševič, Majer, Kryl, Strejček, Hrachovec, Melnyk, Ptáček, Profant, Berky, Bártko, Černý.
Nejlepším střelcem mužstva, ale i I. A třídy byl Matěj Strejček s 27 vstřelenými brankami, dále
Marcel Majer s 10 vstřelenými brankami. Celkové skore 55 : 32 a 51 bodů.
B mužstvo skončilo ve 4. třídě okresní soutěže na 2. místě a postoupilo do 3. třídy. Nejlepším
střelcem mužstva byl Jan Vorel se 14 vstřelenými brankami. Celkové skore 65 : 26 a 41 bodů.
Dorost hrál krajskou soutěž dorostu a umístil se na krásném 3. místě s celkovým skore 97 : 50 a 49
body. Nejlepším střelcem mužstva byl Schmelzer Rudolf s 29 brankami.
A žáci hráli okresní přebor a umístili se na 2. místě s neuvěřitelným skore 180 : 13 a s 58 body.
Nejlepší střelci mužstva Tvrdek Karel 48 branek, Sitek Aleš 32 branek a Čech Adrian 31 branek.
Naši nejmenší B žáci skončili na 7. místě své soutěže (turnaje 4+1 hráčů) s 8 body a skore
25 : 206. Nic nevadí, hlavně že děti hrají a trénují. JEJICH ČAS PŘÍJDE.
Mimo hlavní činnost fotbalu náš klub uspořádal několik tanečních večerů na hřišti a tradiční
fotbalový ples v KD. Jsme rádi, že i na tyto akce se občané přijdou pobavit a zatančit.
Udělalo se mnoho věcí na hřišti. Rekonstrukce kabin, topení a vody v celém areálu hřiště, oplocení
hřiště a naposled nové sítě za obě branky na hrací ploše. Za tuto finanční a technickou pomoc patří
velké poděkování radě města a zastupitelům města.
Nakonec bych rád poděkoval všem trenérům, vedoucím mužstev a členům výboru za jejich
trpělivou práci a fanouškům za podporu.
Kluby před sezonou: A mužstvo bude kopat krajskou I.A třídu a domácí zápasy odehrají v sobotu
od 17:00. Mužstvo opustil Matěj Strejček (hostování Lhota – Plzeň) a přišli Roman Šejba a Jiří
Krupička.
B mužstvo postoupilo do okresní 3. třídy a domácí zápasy odehrají v sobotu od 17:00. Mužstvo
posílí 4 hráči, kteří skončili v dorostenecké kategorii.
Dorost hraje krajskou soutěž v sobotu před zápasem A mužstva od 14:00. Do mužstva přišli 4
hráči z žáků.
A žáci budou kopat okresní přebor. Začátky domácích zápasů mají před B mužstvem od 14:00.
B žáci jsou přihlášeni do okresního přeboru mladších žáků ( 7+1 ) a hrací dny mají pátky od 16:00.
Všem hráčům a trenérům přeji úspěšnou sezonu. Hodně vstřelených branek a hodně bodů do
tabulky. Přijďte nás podpořit v našem snažení.
Karel Kroutil
Předseda TJ
ČERVNOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ
Dne 28. 6. 2014 se uskutečnil ve Žluticích velký fotbalový turnaj žáků ročníků 2007 a 2004.
Na tento turnaj přijelo bojovat o medaile a skvělé ceny 17 družstev. Nejvíce se dařilo žáčkům z
Vroutku a ZČE Plzeň.
Celý turnaj, který byl perfektně organizačně připraven, probíhal za krásného počasí až do
samotného předávání cen pro vítěze.
Poděkování patří všem, mimo jiné sponzorům a Městu Žlutice, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu, a doufáme, že příští ročník bude přinejmenším tak vydařený jako ten první.
Trenéři a organizátoři turnaje
Jiří Hanzlíček a Petr Businský
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům i divákům 2. ročníku nohejbalového
turnaje, který se konal 2. 8. 2014 na horním fotbalovém hřišti.
Poděkování patří také sponzorům a kamarádům, kteří nám s přípravou turnaje pomáhali:
• Petr Sulek - zemní práce
• Vodovody a kanalizace K. Vary
• TJ Sokol Žlutice
• Milan Kryl
• Marta Záluská
Všem, za PNVK, ještě jednou děkuji.
Vlastimil Jambor ml.
V KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO ŘÁDILI VANDALOVÉ
Při plánované návštěvě a úklidu kaple sv.
Jana Nepomuckého v červnu členové Muzejního
spolku Žluticka zjistili, že v kapli řádili vandalové.
Kameny byla rozbita váza s květinami, ale hlavně
obraz sv. Jana Nep., který byl do kaple instalován a
vysvěcen 16. května 2009. Obraz byl neznámými
vandaly tak poškozen, že musela být nově
zhotovena jeho replika, která byla instalována do
kaple koncem července.
Kaple je ve vstupu i obou oknech opatřena
mřížemi, proto museli vandalové dobře mířit. Že se
jim poškodit obraz a rozbít skleněnou vázu
nepodařilo na poprvé, svědčí celkem 11 kamenů,
které byly v kapli po jejich činu nalezeny.
Škoda jen, že svatý Jan na obraze
nemůže dát pryč prst od svých úst a podělit
se o tajemství, kdo mu to udělal. Nemůže,
protože podle legend za svého života
neprozradil tajemství ještě větší.
O kapli a její okolí se starají členové
spolku, v listopadu 2012 ke schodišti
vysadili sazenice bergénií, které však trpí
okusem lesní zvěře a na jaře 2014 vysadili
čtyři keře forsythie.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka
TÁBOROVÉ ZÁKLADNĚ JE 30 LET
O víkendu 8. - 11. 8. 2014 se na táborové základně v Ratiboři sešli ti, kteří se léta podíleli na
organizaci a průběhu II. turnusu. Nechyběli ani přátelé a děti. Nevzpomínalo se jen na náš běh a
děti (dnes i dospělé), na které se prostě zapomenout nedá! Ale také na legraci, táboráky, příhody,
výlety a „bobříky odvahy“ i na to, jak to všechno na Ratiboři vlastně začalo.
Letos totiž uplynulo 30 let, kdy na Ratiboři „vyrostly“ dvě budovy a první stany a proběhl
zkušební turnus pro cca 40 dětí. K táborové základně také neodmyslitelně patří jméno Jarky
Slepičkové (Mlynaříkové), která to tenkrát všechno zpunktovala a odstartovala.
Míla Špidrová
V KARLOVARSKÉM KRAJI SE
SOUTĚŽILO O ZNAČKU
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Karlovarského kraje
ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2014. O tuto značku, která je zárukou
místního regionálního původu, se letos ucházelo 84 produktů od 20 výrobců. O logo soutěžili v
devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie „ Masné výrobky tepelně opracované“ a
kategorie „ Ostatní“.
1.
Kategorie:
Oceněný výrobek a výrobce:
Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas
Hroznětínská krůtí šunka, Ladislav Zdeněk
2. Masné výrobky trvanlivé
Chebský kabanos, Roman Jelen
3. Sýry včetně tvarohu
Ovčí sýr Arnika, Horský statek Abertamy s.r.o.
4. Mléčné výrobky ostatní
Sladký tvarohový krém s čokoládou, Belina s.r.o.
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
Chléb Boží Dar, Karlovarská pekárna TREND s.r.o
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Bečovské oplatky, Stanislav Pytlík
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
Polotmavý 12 ležák, Pivovar Permon s. r.o
8.
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě
9. Ostatní
Sušené višně, Regent Plus Žlutice spol. s r.o.
Krásenské čajování – švestkové, Jitka Šimůnková
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu
malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky.
Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na
obalu svého výrobku. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz.
Ing. Zdeněk Perlinger
POZVÁNKA NA VÝLET
Pojďte se v sobotu 13. 9. odpoledne projít a podívat se, co je nového na Stezce sovy
Rozárky! Čeká vás řada překvapení a zajímavé soutěže pro malé i větší. Na trase a v cíli bude
zdarma zajištěné občerstvení.
Za tým organizátorů vás všechny srdečně zve Mirka Mutinská, Jarda Růžek a Rosťa Pilný.
PŘEDNÁŠKA O VLADAŘI
Vrch Vladař je pro obyvatele našeho kraje historickou stálicí i dominantou obzoru.
Připomíná nám, že tu před námi žily generace našich dávných předků. Pohled do jejich světa nám
zprostředkuje archeolog karlovarského muzea, účastník vykopávek na Vladaři a svědek
významných objevů Mgr. Jiří Klsák. Přijďte se seznámit s nejnovějšími výsledky výzkumů v jeho
podání.
Přednášku pana Mgr. Jiřího Klsáka pořádá Muzejní spolek Žluticka dne 18. září 2014 od 17:00
v penzionu Harmonie ve Žluticích.
Rybníček na úbočí Vladaře skrývající nejstarší hrázděné konstrukce na světě, stav v roce 2011.
Foto: Petr Brodský
POZVÁNKA NA VIVA LA MUSICA 2014
Ve Žluticích se v sobotu 20. 9. 2014 ve 14 hodin uskuteční tradiční festival komorních
pěveckých sborů VIVA LA MUSICA. Letošní Viva la... je již patnáctiletá, znamená to, že se nám,
děvče, vydává vstříc dospělosti a plnoletosti.
Těší nás, členky a členy pořádajícího sboru Rosa coeli, že festival oslovuje sbory nejen v
našem, ale i sousedních regionech, že na něj ostatní sbory rády přijíždějí a patří k jejich oblíbeným
pěveckým akcím.
Festival jsme pojali od samotného začátku jako nesoutěžní akci, což mnohým zúčastněným
vyhovuje (a přiznávám, že našemu sboru také). Vládne tu velmi přátelská, vlídná atmosféra, ke
které příspívají jistě i maličkosti – třeba dobrý oběd, který účastníkům chystá kuchyně penzionu
Nad Hradbami, uchvacující prostor žlutického kostela sv. Petra a Pavla, ve kterém se festival
odehrává, za což patří dík Páteru Řezáči, drobný dáreček, květina pro sbormistra apod. Ke
zdárnému průběhu přehlídky přispívá také Město Žlutice a VaK Karlovy Vary svými finančními
podporami, za což jim patří také poděkování.
Nu a na koho vás vlastně letos zveme? Slyšet lze opět domácí „tým“ Rosa coeli – tentokrát
pouze v dámském obsazení, poprvé přijede sbor Cantilo z Mariánských Lázní, tradičně
karlovarská Paleta, Smíšený sbor z Buštěhradu, ženské sbory budou letos dva – Smetana z Kladna
a Ženský komorní sbor z Jirkova.
Repertoár bude pestrý – nejen hudba uplynulých staletí, ale i spirituály, avizovaná je i malá
jazzová mše, úpravy tradicionálů či soudobé písně světské nebo duchovní. Myslím, že se máme na
co těšit. Závěrem si účastníci společně zapějí dvě skladbičky Michaela Praetoria – kánon Vale a
čtyřhlasý Amen.
Máte-li rádi zpěv, baví-li vás sborový zpěv, jste srdečně zváni.
Tak nezapomeňte: 20. 9. 2014!
Petra Vojtová, sbormistryně Rosa coeli
INZERCE - PRÁCE
***
Firma Tenebris s.r.o, Karlovarská 522, 36452 Žlutice
HLEDÁ brigádníky
na pozice sekvenční pošívání volantů, nástup ihned,
plat 9000Kč měsíčně dle šikovnosti i více,
předpoklady manuální zručnost, bez zdravotního omezení,
1 směnný provoz, bez vzdělání.
Možnost trvalého pracovního poměru!!!
Kontakt: Žultková Eva
724 846 920
***
Pro stavební údržbu objektů hledáme šikovného montéra. Požadujeme všeobecnou znalost v oboru
včetně elektra, časovou flexibilitu, bezúhonnost a pracovitost. Nástup možný od 1. 9. 2014.
602 749 455 - J. Palas
INZERCE - SLUŽBY
Zdarma poradím a pomohu s hypotékou či úvěrem.
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice,
606 735 078
***
Zajistím vedení daňové evidence, účetnictví a mzdové agendy pro podnikatele,
příspěvkové a neziskové organizace. Nabízím poctivou a svědomitou práci a vstřícné jednání.
H. Brichtová,
608 510 406,
[email protected]
PRONÁJEM
Pronajmu zařízený byt 4+1 I. kategorie v Mlýnské ulici ve Žluticích.
724 245 992
***
Pronajmu byt 2+1 ve Žluticích, Vítězné ulici č.p. 424. Bližší informace
602 387 361
***
Pronajmu nebytové prostory ve Žluticích, Velké náměstí 132.
607 806 564
***
PRONÁJEM RÁMOVÉHO FASÁDNÍHO LEŠENÍ
776 517 350,
[email protected]
PRODEJ
PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
776 517 350,
[email protected]
***
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Stáří slepiček 15 - 20. týdnů cena 149 – 180 Kč/ks
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu.
Prodeje se uskuteční: v neděli 28. září 2014 v 14:20 u bývalého kina ve Žluticích.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Další informace Po-Pá 9-16 hodin
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
INZERCE - PRODEJ
Prodám družstevní byt 3+1 v ul. Pod Strání. Po kompletní rekonstrukci, kuch. linka vč. vestavných
značkových spotřebičů (sporák, myčka, lednička, pračka). Koupelnové skříňka + velké zrcadlo,
závěsné WC. Dýhované dveře + obložky zn. Sapeli (do koupelny posuvné). Plastová okna, zevnitř
dekor zlatý dub. Zasklený balkon. Na chodbě velká vestavná skříň s počítačovým koutem. Podlahy
608 526 828.
lam. plov. + dlažba. Cena 600tis. Dále prodám řadovou garáž v ul. Mlýnská.
***
Prodám byt 4 + 1 ve Žluticích.
776 005 185
***
Prodáme rodinný dům se zahradou ve Žluticích. Dům je po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
777 137 601
***
Prodám zahrádku na slunečném místě u řeky Střely směrem ke koupališti. Zahrada má nový plot a
723 675 089
menší starší chatku, ovocné stromy a okrasné keře. Cena dohodou.
***
Prodám cirkulárku truhlářskou, hřídel je možno snižovat a zvedat, 3 500 otáček.
Cena dohodou.
723 875 080
***
Prodám kulatý křišťálový lustr, dvě nástěnné křišťálové lampy. Cena dohodou.
723 023 984
***
Prodám celodřevěnou jídelnu - skříň, komoda, rohová skříň závěsná, stůl, 4 židle, lavice.
Rustikální styl. Nutno vidět. Cena dohodou.
723 023 984
***
Prodám plynový sporák a 30l nádobu na plyn.
602 409 983
Cena inzerce ve Žlutickém zpravodaji:
prvních pět řádků pro občany města zdarma, od šestého 50 Kč za
řádek, celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH
PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
ZÁŘÍ 2014
Galerie
Čtvrtek
11. 9. 17:00
Vernisáž – zahájení výstavy – Včelaři Žlutice a SLŠŽ
Infocentrum
Každé úterý VU3V
Zámecká zahrada
Sobota
13. 9. 11:00
ŽLUTICKÁ STRUNA se vrací – přehlídka kapel i
jednotlivců (country, folk i jiné žánry)
Zakončení festivalu tradičním countrybálem.
Kostel sv. Petra a Pavle
Sobota
20. 9. 14:00
15. ročník. Viva la musica - Festival komorních pěveckých
sborů. Vstupné dobrovolné
Protivec
Neděle
28. 9. 11:00
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
NA TOMTO MÍSTĚ MŮŽE BÝT I VAŠE AKCE.
725 958 978.
KONTAKTY: [email protected]
Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV.
Nákladem 1050 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktorka: Míla Špidrová
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Redakce je oprávněna příspěvky krátit a upravovat.
Inzerci přijímá sekretariát MěÚ.
Cena inzerce: prvních 5 řádků pro občany města zdarma,
od šestého 50 Kč za řádek,
celá strana 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu [email protected]
Uzávěrka příštího čísla bude 22. 9. 2014
Download

Zpravodaj_09_2014.pdf