V y d ává C F O C lu b v e s p o lu p r ác i s T Ý DE N Í K E M EURO | w w w. cfoc lu b . c z | w w w. EURO . c z
CFO
Newsletter
Ročník IV., číslo 4/2010, 30. 4. 2010
Vážení čtenáři,
finanční ředitelé a manažeři,
od 7. dubna 2010 zná Klub finančních ředitelů své nejlepší finanční ředitele pro rok
2009. Jsem velmi rád, že v anketě „Finanční ředitel roku“ zvítězil zástupce průmyslu pan Václav Dostál ze společnosti Vítkovice, a.s., neboť právě průmysl zasáhla krize
nejvíce. Opět musím konstatovat, že ocenění se nachází ve správných rukou stejně jako
ocenění „Talent roku“, které získala paní
Helena Hostková ze společnosti ČEPRO,
a.s. Kdybych však měl soudit podle diskuse
nominovaných finančních ředitelů v předvečer vyhlášení výroční ceny, udělil bych
první cenu všem. Jak se nominovaní ředitelé napříč jednotlivými odvětvími vypořádali
s krizí, bylo ohromující. Nikdo si nestěžoval
na dopady krize, jako tomu bylo při minulých klubových diskusích. Tentokrát všich-
Slavnostní večer s vyhlášením výroční ceny
„Finanční ředitel roku“
Vyhlášením výsledků vyvrcholil dne
7. dubna na slavnostním večeru v Grand
Hotelu Bohemia již pátý ročník prestižního ocenění „Finanční ředitel roku“. Nejvíce hlasů odborné veřejnosti a titul „Finanční ředitel roku 2009“ získal Václav
Dostál ze společnosti Vítkovice Holding,
cenu „Talent roku“ si odnesla Helena
Hostková, finanční ředitelka společnosti
ČEPRO.
Poté již následovalo vyhlášení výsledků hlavní kategorie „Finanční ředitel roku 2009“.
Vítěze vybírala odborná veřejnost ze sedmi
nominovaných. Při nominaci Rada CFO
Clubu přihlédla zejména k hospodářským
výsledkům firmy, k podílu na řízení a ovlivnění výsledků společnosti či ke zlepšení ekonomické výkonnosti.
Na úvod večera proběhlo vyhlášení kategorie „Talent roku“. Ocenění, které uděluje Rada Klubu, získala Helena Hostková,
finanční ředitelka společnosti ČEPRO. Rada
ocenila především její podíl na růstu hodnoty společnosti, úspěšnou implementaci systému SAP a nastavení procesů k řízení cash
flow. Ocenění jí předal loňský vítěz Patrik
Choleva a prezident Klubu Dean Brabec,
Managing Director CEE Arthur D. Little.
ni hovořili o realizovaných opatřeních, která
vedou ke zmírnění dopadů krize nebo ji dokonce uchopí jako výhodu. Ať už se jednalo
o změnu zákaznického portfolia, o změnu
v obsluze zákazníků, nový přístup k rizikům,
dramatické snižování nákladů, vždy to byl
inovativní přístup, který posunul firmu kupředu. I když společnosti většinou zaznamenaly pokles tržeb (s výjimkou společnosti Home Credit), udržely si nebo dokonce
zvýšily své marže a dosáhly mimořádných
hospodářských výsledků. O výkonnosti firem v jednotlivých odvětvích budeme hovořit i během dalšího klubového večera, kdy se
pokusíme srovnat výkonnost průmyslu, bank
a státních podniků.
Jste srdečně zváni!
Dean Brabec,
prezident Klubu finančních ředitelů
Na třetím místě se umístila Sonia Slavtcheva ze společnosti Home Credit. Nominována byla za úspěšné řízení rozvoje podniku
i v dobách finanční krize, výraznou úsporu nákladů v rámci restrukturalizace společnosti, implementaci nového komplexního
konceptu reportingu a plánování a za optimalizaci finanční strategie při zahraniční
expanzi.
Druhé místo obsadil ředitel divize finance
společnosti ČEZ Martin Novák. Nominaci
získal za vynikající hospodářské výsledky po
celou dobu působení ve společnosti, úspěšnou optimalizaci a centralizaci finančních služeb skupiny, zavedení nového systému řízení
rizik, zajišťování prodeje elektřiny na několik
let dopředu a za úspěšnou zajišťovací strategii
v oblasti cizích měn.
Vítězem a pátým držitelem titulu „Finanční
ředitel roku“ se stal Václav Dostál, finanční ředitel společnosti Vítkovice Holding,
a to za finanční restrukturalizaci a dosažení
Více informací naleznete na www.cfoclub.cz
«1»
V y d ává C F O C lu b v e s p o lu p r ác i s T Ý DE N Í K E M EURO | w w w. cfoc lu b . c z | w w w. EURO . c z
atmosféru večera, kterým provázela Daniela Písařovicová, se postarala jazzová skupina DayDream Band Petra Hanzlíka. Večer
byl zakončen velikonočně laděným rautem
a ochutnávkou doutníků Davidoff a vín
značky Phant a Ferdinand Pieroth.
V podvečer před samotným vyhlášením výsledků zasedli nominovaní ředitelé k diskusi na téma „Jak se vypořádali s krizí v roce
2009 a jaké jsou plány pro rok 2010?“
Více se o tomto setkání dozvíte na
http://cfoclub.cz/cz/aktuality/zname-viteze-prestizni-ankety-financni-reditel-roku-2009-1127.html
stabilního růstu klíčových společností skupiny, zabezpečení finančních zdrojů skupiny a jejich optimalizaci v době krize, úspěšné
dlouhodobé finanční řízení holdingu při naplňování růstové investiční strategie, za vybudování nové IT strategie celé skupiny i její
naplňování a v neposlední řadě za restrukturalizaci a podstatné snížení IT nákladů ve
skupině.
Všichni ocenění byli odměněni množstvím
hodnotných darů od partnerů. O příjemnou
Rozhovor s vítězem prestižního ocenění
„Finanční ředitel roku 2009“ Václavem Dostálem
DB: Pane Dostále, ještě jednou gratuluji
k získanému ocenění, jakou váhu mu přikládáte ve Vaší dlouholeté kariéře?
VD: Velice si vážím tohoto ocenění. Nikdy
jsem netoužil po zviditelňování své osoby
a dlouho jsem se rozmýšlel, jestli nominaci přijmu. V této zemi je určitě dost dobrých finančních ředitelů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří mě považovali za nejlepšího
a dali mi svůj hlas. Život jde dále, zůstane mi
dobrý pocit z důvěry lidí, které jsem nezklamal.
DB: Jste nejlepším finančním ředitelem za
rok 2009 v České republice, co jste musel vykonat pro získání tohoto ocenění
a jak se Vaše práce liší od práce ostatních
finančních ředitelů?
VD: Myslím, že jsem ušel kus cesty, od programátora ve Vagonce Studénka přes působení v Komerční bance, abych se vrátil zpět
do výrobní společnosti.
Setkával jsem se s různými lidmi a nabíral zkušenosti, což je za všech okolností nesmírně užitečné. Člověk musí v životě udělat
jeden krok vzad, aby pak udělal dva kroky
vpřed. Víte, vždy se zamýšlím, ve které fázi se
zrovna nacházím. Nedokážu takto zhodnotit
rozdíly mezi mou prací a prací ostatních finančních ředitelů.
Jsem přesvědčen, že důležité je zachovat si
«2»
Rádi bychom srdečně poděkovali všem partnerům, kteří věnovali hodnotné dary oceněným v anketě Finanční ředitel roku 2009.
Velký dík patří i společnosti HOUSE OF
WINE, s.r.o., která na galavečeru uspořádala ochutnávku vín zdarma. „Vína byla velmi
kvalitní, milovníkům vín je mohu jen doporučit,“ uvedl Dean Brabec, prezident Klubu.
Více o zmiňovaných značkách na
www.phant.cz.
zdravý selský rozum, pracovitost a zodpovědnost. Na první místo bych však dal velkou
míru pokory v tom dobrém slova smyslu.
Nemyslím tím podlézavost vůči nadřízenému, čekání na to, jakým směrem se pohne
Inzerce
v newsletteru
CFO Clubu
V případě Vašeho zájmu o inzertní
prostor v newsletteru Klubu
finančních ředitelů nás neváhejte
kontaktovat na [email protected]
či na 222 310 084.
Cena podvalu o velikosti
70 x 210 mm činí 35.000,- Kč.
V y d ává C F O C lu b v e s p o lu p r ác i s T Ý DE N Í K E M EURO | w w w. cfoc lu b . c z | w w w. EURO . c z
jeho hlava, aby se pak člověk mohl rychle
přizpůsobit dané situaci. Myslím tím schopnost naslouchat a vést lidi příkladem, což se
mi, myslím, ve Vítkovicích podařilo a stále
daří.
DB: Které klíčové parametry si musí
finanční ředitel hlídat během krize,
aby eliminoval rizika související s poklesem poptávky, neochotou bank poskytovat zdroje, klesajícími cenami
na trhu a zhoršující se platební morálkou?
VD: Předesílám, že na neočekávané situace je
potřeba se připravovat už v době, kdy se firmě daří. Je to doba, kdy prosazení změn a jejich realizace jsou nejméně bolestivé. Je vždy
potřeba udržovat v určité rovnováze poskytování služeb s přiměřeným řízením nákladů
a zdrojů. Mluvím o rozumném řízení nákladů a zdrojů (lidských a finančních) tak, aby
v době, kdy krize pomine, mohl být rychle
akcelerován růst společnosti. To se nám zatím daří.
Z reakce kolegů vnímám názor, že jsem si
ocenění zasloužil. Věřím, že jejich reakce byla
upřímná.
DB: Jak na Vaše ocenění reagovali Vaši
spolupracovníci, kolegové a rodina?
VD: Moje žena a 4 děti vědí nejlépe, jakou
mám práci. Proto cena pro nejlepšího finančního ředitele roku patří především jim.
DB: Co byste doporučil finančním ředitelům, aby udělali pro získání takového ocenění?
VD: Finančním i jiným manažerům přeji
vlastnosti, o kterých zde hovoříme. Lidé dě-
lají v podstatě dva druhy chyb. Jeden druh je
z neznalosti, druhý z nedbalosti.
Přeji všem co nejméně chyb z neznalosti
a pokud budou opakovat chyby z nedbalosti, pak ať raději opustí dráhu manažera.
DB: Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů na poli pracovním i rodinném.
Co nás čeká
v nejbližší době
2. června – Grand Hotel Bohemia
19:00 – Společenský diskusní večer na téma
„Je výkonnost bank srovnatelná s privátní či státní správou? Kde hledat rezervy?“
21. května – Grand Hotel Bohemia 09:30
– The New Value Integrator
17. května – TOP HOTEL Praha –
VII. Fórum Zlaté koruny na téma Ekonomika versus politika aneb
VOLBY 2010.
Vystoupí: P. Nečas, M. Kalousek,
C. Svoboda, M. Zeman, J. Hanák,
M. Mejstřík, J. Mühlfeit a další. CFO Club
jako partner akce nabízí členům zvýhodněné
vstupné. Více informací a přihláška na
www.zlatakoruna.info/forum
Role dnešních finančních ředitelů prochází
vývojem.
Nahlédněme, kam podle názoru tisíce devíti
set z nich tento vývoj směřuje.
Společnost IBM nedávno v osobních rozhovorech s finančními řediteli a vedoucími finančních oddělení z 81 zemí zjistila důležité
poznatky, které by dnešní vedoucí pracovníci měli znát. Například 83% finančních
ředitelů se podílí na řízení rizik a jejich eliminaci, zatímco pouze 72% z nich pomáhá
definovat strategii řízení informací.
«3»
Ve svém průzkumu Global CFO Study
z roku 2010, který je nejrozsáhlejší studií tohoto druhu, společnost IBM uvádí čtyři klíčové profily vymezení finančního řízení ve
firmách a zprostředkovává náhled na způsoby uvažování a priority finančních ředitelů.
V neposlední řadě studie poskytuje souhrn
důležitých informací, které manažeři potřebují pro své rozhodování.
Tento průzkum není jen povinnou četbou
– jde o inspirativního průvodce na cestě
k chytřejšímu řízení financí.
Akce je pro všechny zájemce zdarma,
registrujte se, prosím, na:
ibm.com/cz/events/cfo2010
V y d ává C F O C lu b v e s p o lu p r ác i s T Ý DE N Í K E M EURO | w w w. cfoc lu b . c z | w w w. EURO . c z
Představení
člena Klubu
Jan ČUPA
Generální ředitel
AXA ASSISTANCE CZ
Ve společnosti pracuje již 8 let, ve funkci generálního ředitele působí třetím rokem. Do
firmy nastoupil jako právník v právním oddělení. Za dobu svého úspěšného působení
se mu podařilo stabilizovat firmu a vytvořit retailovou linii obchodu. Do budoucna
plánuje řadu zajímavých projektů v oblasti
zdravotnictví a rozšiřování retailové sítě.
PROFIL ČLENA
RADY KLUBU
Petr Brávek
Ředitel IT
Česká spořitelna, a.s.
Kariéru zahájil jako projektový manažer
ve Švýcarsku. Po návratu do Čech pracoval jedenáct let pro rakouskou bankovní skupinu HVB (dříve Bank Austria
Creditanstalt) postupně v oblastech IT,
Operations, Finance a Private Banking.
Poté se dva roky podílel na transformaci
Letiště Praha na pozici CIO a CFO. Nyní
je zpět v bankovnictví. V mezinárodní
bankovní skupině ERSTE, do které patří
i Česká spořitelna, řídí IT společnosti.
Petře, pracoval jsi pro státní podnik
(Letiště Praha), nyní pracuješ pro zahraniční společnost. Jaké jsou rozdíly v přístupu k práci v mezinárodní korporaci
(Spořitelna/Erste) a ve státním podniku?
Před svým příchodem do státního podniku Letiště Praha jsem pracoval jedenáct let
pro zahraniční banku. Po příchodu na letiště do mé odpovědnosti spadala oblast financí a IT. Úkolem bylo připravit Letiště
Praha na privatizaci, a proto byla největší
prioritou mezinárodní transparentnost jak
v oblasti financí, tak v IT. Zavedení mezinárodních účetních standardů, přecenění majetku, implementace mezinárodně
Můžete stručně charakterizovat činnost
Vaší společnosti v České republice?
Společnost AXA ASSISTANCE působí na
českém trhu déle než deset let. Za tu dobu
se výrazně změnila její pozice na trhu.
Z úzce specializovaného dodavatele asistenčních služeb pro pojišťovny se postupně přeměnila v respektovanou značku na
poli zdravotní, právní a technické asistence
a zároveň dynamicky vstoupila na trh specializovaných pojišťoven s nabídkou pojištění právní ochrany.
Jak se projevila krize ve Vašem oboru
a jaké dopady měla na Vaši společnost?
Redukovali jste, resp. inovovali, portfolio Vašich produktů?
I když by se dal čekat opak, tolik zmiňovaná krize trh našich nejvýznamnějších zákazníků v segmentu pojišťoven výrazněji nezasáhla. Avšak v souvislosti s ní
se na trhu začal rozvíjet nový trend, kdy
pojišťovny požadují kompletní řešení pojistných událostí. Nechtějí oddělovat asistenci, likvidaci a další služby. Jako příklad
uvedu nabídku služeb očekávanou při ha-
várii vozidla: odtah vozidla, přistavení náhradního vozidla pro klienta do servisu,
on-line nahlášení události, likvidace, úhrada nákladů servisu, navrácení náhradního
vozidla a převzetí opraveného vozu. Pokud
celý řetězec služeb kontroluje jeden dodavatel, proces se výrazně zrychlí a tím i zlevní. Outsourcing těchto služeb umožňuje
pojišťovnám plně se soustředit na zákazníka.
Přinesla krize nějaký nový specifický
produkt, který Vás překvapil?
Dlouhodobě se na trhu mění poptávka
po asistenčních službách ze strany klientů
pojišťoven. Od konce 90. let začal postupně rozvoj nejprve ve využívání technické asistence vozidel, poté i domácí (home
assistance), právní a zdravotní asistence.
Čas, kdy tyto asistence plně rozvinou svůj
potenciál na českém trhu, ještě přijde, ale
již dnes lze říci, že v činnosti asistenčních
služeb nastal posun od „pomoci v kritické
situaci“ po komfortní asistenci pomáhající lidem řešit běžné problémy v každodenním životě.
uznávaného ERP systému a podobně. Letiště se
přetvářelo tak, aby maximalizovalo svoji hodnotu.
Takže úkoly byly obdobné úkolům v mezinárodní
korporaci. Specifikem byla
samozřejmě regulace, které
letiště v oblasti stanovování poplatků podléhá.
Jak se liší nastavení finančních procesů a činnosti CFO v těchto společnostech?
Procesy v oblasti financí jsou již v obou společnostech obdobné se silnou
rolí finančního controllingu. Kvalitní plánování
je základem úspěchu ekonomicky řízených společností. Zásadní rozdíly
v oblasti řízení společností
v současné době nevidím.
Která témata by dle tvého názoru měla být diskutována v Klubu více a kudy by se měl
Klub dále ubírat?
Podle mne je pro členy zajímavá diskuse s atraktivními hosty na aktuální témata.
Třeba diskuse s Milošem Zemanem o ekonomické krizi. Dále bychom se měli věno-
«4»
vat zajímavým tématům jako je hodnota
značky podniku, hodnota podniku na finančních trzích atd. Ale ani speciality, jakou byla třeba diskuse o ekonomickém významu podpory uměleckých festivalů, by
neměly chybět.
Download

číslo 04/2010