POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTY dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Informace o pojišťovacím zprostředkovateli: 1) Obchodní firma/název: CARGARANT, s.r.o., IČ: 283 94 755, se sídlem Na Rovni 44, 162 00 Praha 6, provozovna: Bělohorská 85, 169 00 Praha 6, Místo podnikání: Česká republika 2) jméno a příjmení jednající osoby: Jan Schmiedhamer, telefon: 277 002 930, e‐mail: [email protected] 3) Pojišťovací zprostředkovatel je veden u České národní banky v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí jako pojišťovací agent 072493PA a samostatný likvidátor pojistných událostí 072494 SLPU. 4) Zápis lze ověřit u České národní banky nebo na internetové adrese www.cnb.cz 5) Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu převyšující 10% u žádné z pojišťoven, se kterou má být sjednáno pojištění. 6) Žádná z pojišťoven, u které má být sjednáno pojištění, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10%. 7) Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, v případě porušení jeho povinností, lze podat České národní bance, popř. lze podat žalobu u příslušného soudu. 8) Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování způsobem, při kterém není povinen provést řádnou analýzu konkurenčních produktů. 9) Zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven, které na požádání sdělí klientovi. 10) Pojišťovací zprostředkovatel, který nevykonává zprostředkovatelskou činnost ani podle písmena a) ani písmena b) na žádost klienta sdělí pojišťovny, pro které je oprávněn sjednávat pojištění. POVINNÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY dle §66 a §67zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
Definice pojištění Doba platnosti pojistné smlouvy: Způsoby zániku pojistné smlouvy Způsob a doba placení pojistné smlouvy Informace o výši pojistného Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od smlouvy Obecné informace o daňových a právních předpisech, které se vztahují k danému pojištění Způsob vyřizování stížností klienta Během trvání pojistné smlouvy musí být klientovi oznámeny informace: jakékoliv změny obchodní firmy pojistitele jakákoliv změna pojistných podmínek nebo právních předpisů, kterými se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy c) o stavu bonusů CARGARANT, s.r.o. | Bělohorská 85| 169 00 | Praha 6
T: +420 277 002 930, +420 277 002 931
[email protected] | www.cargarant.cz
Download

POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTY POVINNÉ