Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
ROČENKA XVII.
2013-2014
Komenského 754, 749 01 Vítkov
Obsah
Úvod........................................................................................................................ 2
1
Seznam žáků................................................................................................ 4
2
Seznam pracovníků..................................................................................... 11
3
Kalendář akcí............................................................................................... 13
4
Klub rodičů a Školská rada.......................................................................... 22
5
Maturanti a maturity...................................................................................24
6
Minimaturita............................................................................................... 30
7
Zprávy předsedů předmětových komisí...................................................... 32
7.1
Česky jazyk a literatura.................................................................... 32
7.2
Cizí jazyky........................................................................................ 44
7.3
Společenské vědy............................................................................ 50
7.3.1 Dějepis................................................................................. 55
7.3.2 Základy společenských věd a výchova k občanství.............. 80
7.4
Zeměpis........................................................................................... 109
7.5
Přírodní vědy................................................................................... 111
7.5.1 Biologie................................................................................ 114
7.5.2 Chemie................................................................................. 129
7.5.3 Fyzika................................................................................... 130
7.6
Matematika..................................................................................... 134
7.7
Informatika a výpočetní technika.................................................... 138
7.8
Tělovýchova a sport.........................................................................142
7.9
Hudební a výtvarná výchova........................................................... 149
8
Škola a média.............................................................................................. 159
9
Excelence středních škol............................................................................. 177
10
Přijímací řízení............................................................................................. 180
Závěr....................................................................................................................... 181
Přílohy..................................................................................................................... 183
1
Úvod
Začal nový školní rok 2013/2014 a mnozí jsou plni očekávání a napětí, co přinese.
Nová organizace, která vznikla sloučením dvou základních a jedné střední školy k 1. 7. 2013,
nese novy název Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.
Žáci se budou vzdělávat v 16 třídách prvního stupně základní školy, 9 třídách druhého
stupně základní školy a 7 třídách střední školy. Do prvních tříd základní školy nastoupí 91
žáků, do primy a prvního ročníku střední školy 41 žáků. Celkem bude školu navštěvovat 671
žáků. Výuka je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy. Kromě učitelů budou ve škole působit
asistenti pedagoga a speciální pedagog. Kapacita školní družiny byla navýšena na 330 žáků,
školní klub pojme 200 žáků. Činnost bude zajišťovat 13 vychovatelek.
Žáci prvního stupně budou vzděláváni v budově bývalého gymnázia, která prošla
rozsáhlými změnami. Byla provedena výměna podlah v deseti třídách a v šesti třídách
osvětlení, výmalba, opraven byl školní rozhlas, do prvních tříd byly pořízeny nové tabule,
vybudovány dvě počítačové učebny s 55 počítači, dalších 20 počítačů je umístěno přímo ve
třídách. Žáci budou využívat interaktivní tabule, jedna třída bude vybavena tablety. Do šaten
byly umístěny nové skříňky. Z bývalého ředitelství školy a bytu školníka vznikly nádherné
prostory pro šest oddělení školní družiny. Ve sklepních prostorách se nachází posilovna a
pracoviště pro keramiku se třemi pecemi, keramickými kruhy a dalším vybavením. Do
budovy školy se vchází hlavním vchodem z ulice Komenského.
Druhý stupeň základní školy a střední škola se nacházejí v budově základní školy. I v
této budově došlo k dílčím úpravám. Byla zbudována chemicko- přírodovědná laboratoř
vedle tříd chemie, fyziky a přírodopisu, přestěhovány dílny, rozšířen prostor pro činnost
školního klubu, dílčí změny zaznamenaly kabinety. Ve školní jídelně, kuchyni a skladech byla
provedena rekonstrukce elektroinstalace.
Další informace jsou uvedeny na www.zsvitkovkomenskeho.cz.
Poděkování patři všem pedagogickým, ale především nepedagogickým pracovníkům
školy, kteří se největší měrou podíleli na úpravách a stěhování škol v průběhu hlavních
prázdnin.
Blanka Váňová, ředitelka školy
(Vítkovský zpravodaj 2013/9)
2
Jak ožívá škola v noci
V noci za žádnou cenu nechoďte do školy. Dějí se tam strašné věci. Na obraze si
prezident Zeman hymnu českou zpívá, křídy na tabuli piškvorky hrají. Hodiny jdou pozpátku.
Ale nejstrašnější věc se děje v ředitelně - duch starého ředitele školy hraje ďábelský poker.
V jídelně se nápoje míchají, klavír hraje sám od sebe a na půdě stará hlava Jana Ámose
Komenského počítá rovnice. Ale nikde není žádný člověk.
David Handl, prima
David Handl během
imatrikulace žáků prvních
ročníků
3
1
Seznam žáků
PRIMA
třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková
4
TERCIE
třídní učitelka: Mgr. Helena Kozlová
5
KVARTA
třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kotrlová
6
KVINTA
třídní učitel: Petr Ambrož
7
SEXTA
třídní učitel: Mgr. Miroslav Bučánek
8
SEPTIMA
třídní učitel: Tomáš Kaluža
9
OKTÁVA
třídní učitelka: PhDr. Marie Mikulíková
10
2
Seznam pedagogických pracovníků gymnázia
Mgr. Blanka Váňová
Mgr. Lenka Zychová
PhDr. Jana Ambrožová
Petr Ambrož
Mgr. Miroslav Bučánek
Mgr. Zuzana Drimajová
Mgr. Alena Grosová
Mgr. Eva Janštová
Mgr. Dana Kajzarová
Tomáš Kaluža
Mgr. Zuzana Kotrlová
Mgr. Helena Kozlová
PhDr. Marie Mikulíková
Mgr. Milena Mačáková
Mgr. Petr Molek
Mgr. Jitka Složilová
Mgr. Jitka Sokolová
Mgr. Terezie Šímová
Mgr. Martin Šrubař
Mgr. Renata Šťastná
Mgr. Silvie Večeřová
Mgr. Božena Závodná
- ředitelka školy, zeměpis
- zástupkyně pro gymnázium, matematika
- anglický jazyk
- fyzika
- základy společenských věd, dějepis
- výchova k občanství
- matematika
- výchova k občanství
- informatika a výpočetní technika
- zeměpis, tělesná výchova
- jazyk český a literatura
- matematika, hudební výchova
- ruský jazyk, francouzský jazyk
- biologie, chemie
- tělesná výchova
- anglický jazyk
- chemie
- výtvarná výchova
- informatika a výpočetní technika
- tělesná výchova
- německý jazyk, výchovná poradkyně pro gymnázium
- biologie
11
Den učitelů ve Vítkově
Již několik let se u příležitosti Dne učitelů koná v reprezentačním sále městského
úřadu oceňování pedagogů ze všech škol a školských zařízení na území našeho města. Letos
tato akce připadla na středu 26. března.
V tomto roce byli oceněni tito pedagogové: Mgr. Romana Fajmonová (Základní škola
a gymnázium Vítkov), Mgr. Lenka Zychová (Základní škola a gymnázium Vítkov), Mgr. Petr
Molek (Základní škola a gymnázium Vítkov), paní Zuzana Richterová (Mateřská škola Vítkov),
Ing. Soňa Černínová (Střední škola, Vítkov - Podhradí), Mgr. Dáša Šuláková (Základní škola,
Vítkov), paní Naděžda Kalusová (Základní umělecká škola, Vítkov), paní Věra Folovská
(Středisko volného času). Všichni jmenovaní byli oceněni plaketou J. A. Komenského,
obdrželi také kytku a finanční odměnu. Program byl zpestřen vystoupením dětí ze zájmových
kroužků SVČ Vítkov. Blahopřejeme všem oceněným pedagogům. Naše poděkování za
záslužnou a náročnou práci si zaslouží nejenom všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se přímo
podílejí na vzdělávání našich dětí, ale také nepedagogičtí zaměstnanci, kteří se starají o
vytvoření dobrých podmínek na školách.
Do další práce všem přeji hodně sil a úspěchů.
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2014/04)
12
3
Kalendář akcí
Září 2013
2. 9.
Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků osmiletého a čtyřletého
studia na Městském úřadě Vítkov
10. 9.
Projekt Voda Moravskoslezského kraje
11. 9.
Adaptační program - kvinta
Beseda o životě na vozíku
12. 9.
Exkurze Po stopách Jana Kubiše na Opavsku - sexta, septima a oktáva
(maturanti ze ZSV a dějepisu)
13. 9.
Beseda agentury Sokrates (dr. Kotlán) o ukončování studia na střední
škole a studiu na vysoké škole
16. 9.
Projekt Voda Moravskoslezského kraje
Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 1
18. 9.
Provozní porada 2. a 3. stupně
23. 9.
Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 2
Zahájení sběrového týdne
25. 9.
Volba člena školské rady za pedagogický sbor
26. 9.
Exkurze do muzea břidlice - tercie, kvarta
Exkurze do Slezského zemského muzea a Domu umění v Opavě - sexta
Exkurze za břidlicí - kvinta, septima
26. - 28. 9.
Školní výlet oktávy - Beskydy
30. 9.
Účast na školení Inovace výuky českých a československých dějin 20.
století v Ostravě
Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 3
Říjen 2013
2. 10.
Předčasné studentské parlamentní volby - kvinta až oktáva
3. 10.
Přednáška Víta Mužíka o antropologii a expedici TIS pro žáky kvinty
4. 10.
Konference v rámci projektu Voda pro život - prima
13
6. 10.
Miešek a Doubravka - Głubczyce (Polsko) - zájemci z tercie, kvarty,
sexty, oktávy
7. 10.
Prezentace dobrovolnické činnosti sdružení ELIM Opava - kvinta, sexta
a septima
8. 10.
Závěrečný kongres k projektu Voda MSK v Ostravě na TU VŠB
9. 10.
Provozní porada 2. a 3. stupně
10. 10.
Tematická exkurze na naučnou stezku Bílá Opava - septima, oktáva a
zájemci
11. 10.
Prezentace projektu Univerzita Mikuláše Koperníka v Bílovci - kvinta,
sexta, septima
Zahájen projekt 72 hodin dobrovolnictví - aktivity žáků školy v Domově
Vítkov a ZŠ pro tělesně postižené v Opavě
Den otevřených dveří pro rodiče žáků 2. a 3. stupně
12. 10.
Stužkovací večírek oktávy
14. 10.
Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 4
14. - 15. 10.
Projektové elektrodny po tercii
16. 10.
Přírodovědný klokan - kvinta, sexta
17. 10.
Okresní turnaj ve stolním tenise středních škol
Prezentace gymnázia žákům 9. ročníků Základní školy a gymnázia
Vítkov
21. 10.
Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 5
22. 10.
Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků 9. A a 9. B
Základní školy a gymnázia Vítkov
Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků devátých
ročníků v ZŠ Budišov nad Budišovkou
28. 10.
Státní svátek
29. - 30. 10.
Podzimní prázdniny
Listopad 2013
4. 11.
Finále soutěže Voda MSK
Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků na ZŠ
Hradec nad Moravicí
14
5. 11.
Svět techniky Ostrava - tercie
Prezentace gymnázia žákům 9. ročníků na ZŠ a MŠ Březová
6. 11.
Informa Opava
Prezentace školy pro žáky 9. ročníků okolních základních škol (Odry Komenského)
Týden pro inkluzi - přednáška Rallye ve fotografii
7. 11.
Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků na ZŠ Odry,
Komenského
8. 11.
DVPP - maturity
Logická olympiáda Ostrava - J. Solař
Týden pro inkluzi - dobrovolnictví
11. 11.
Bobřík informatiky
12. 11.
Provozní porada
Soutěž Létající savci v ZOO Ostrava (kvarta)
Náš domov Vítkov - „Zlatovláska“
13. 11.
Pišqworky na Mendelově gymnáziu v Opavě
14. 11.
Den otevřených dveří
Den poezie v Městské knihovně Vítkov
15. 11.
Dějepisná soutěž pro 3. stupeň - školní kolo
Fyzikální náboj
18. 11.
Školní kolo „Dějepisné olympiády“ pro 8. - 9. ročníky ZŠ a víceletých
gymnázií
Pedagogická rada 2. a 3. stupně
19. 11.
Prezentace o možnosti studia na gymnáziu žákům 9. ročníků na ZŠ
Spálov
Prezentace o možnosti studia na gymnáziu rodičům žáků 9. ročníků na
ZŠ Melč
Informativní schůzky o prospěchu a chování
20. 11.
Prezentace o možnosti studia na gymnáziu žákům 9. ročníků na ZŠ
Melč
Zdravotnické školení
Soutěž Finanční gramotnost - tercie
15
25. 11.
Florbal středních škol
Prezentace o možnosti studia na gymnáziu žákům 9. ročníků na ZŠ
Odry-Pohořská
26. 11.
Florbal středních škol – chlapci
27. 11.
Seminář k problematice SOČ na VŠB-TU Ostrava
28. 11.
DVPP – studium koordinátorů MPP Opava
DVPP – finanční gramotnost Ostrava
Jednání žákovského parlamentu
Klub rodičů při gymnáziu
29. 11.
DVPP – studium koordinátorů MPP
DVPP – finanční gramotnost
Pěvecká a výtvarná soutěž EUROTOPIE v Opavě
Prosinec 2013
2. 12.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
Začátek inventarizace
4. 12.
MS office v Novém Jičíně
Provozní porada
6. 12.
Tematická exkurze Osvětim
Vánoční večírek pracovníků školy
9. 12.
Převoz a instalace výstavy Berlínská zeď
Němčina nekouše (prima)
10. 12.
Den napříč školou (ZŠ Jakubčovice, ZŠ Větřkovice a žáci 5. tříd ZŠ a
gymnázia Vítkov)
11. 12.
Beseda na téma Drogy s kriminalisty z Opavy (tercie, kvarta)
12. 12.
Tematická exkurze „Vánoční Vídeň“
13. 12.
Beseda na téma Drogy s kriminalisty z Opavy (kvinta, sexta, septima)
Nebojme se myslet! - FF UP Olomouc
14. 12.
Maturitní ples
16. 12.
Setkání pracovního týmu pro žádost o dotaci z ROP
Školení učitelů o práci s tabletem
17. 12.
Přednáška „Posviťme si na média“ (kvinta, oktáva a zájemci)
16
19. 12.
Den otevřených dveří
20. 12.
Vánoční dílny v ZŠ pro tělesně postižené v Opavě
Zpívání koled u vánočního stromku
Vánoční besídky
23. - 31. 12.
Vánoční prázdniny
Leden 2014
1. - 3. 1.
Vánoční prázdniny
3. - 4. 1.
Setkání pedagogických sborů v Kaletách
8. 1.
Divadelní představení (kvinta - oktáva)
Pracovní schůzka s pracovníky OSPOD
9. 1.
DVPP - studium koordinátorů MPP
Informativní schůzka s rodiči o prospěchu a chování
Informativní
schůzka
ohledně
možnosti
pomaturitního
studia
v zahraničí
10. 1.
DVPP - studium koordinátorů MPP
13. 1.
DVPP hodnotitel ÚMZ
16. 1.
DVPP hodnotitel ústní a písemné zkoušky z JČ Ostrava
Den otevřených dveří
17. 1.
Přednáška pro sextu - oktávu a zájemce na téma „Černá vlajka pirátů
(znova) nahání strach? Právní aspekty potírání pirátství a ozbrojeného
lupičství na moři v současnosti.“ s JUDr. Martinem Faixem, Ph.D., MJI
20. 1.
Okresní kolo olympiády z jazyka německého
Beseda na téma anorexie - pro dívky (tercie)
Beseda o dospívání - pro dívky (prima)
22. 1.
Okresní kolo olympiády z matematiky (kvarta)
24. 1.
Okresní kolo dějepisné soutěže
27. 1.
Krajské kolo olympiády z jazyka ruského
Klasifikační porada
28. 1.
Okresní kolo olympiády z dějepisu pro základní školy a příslušné
ročníky víceletých gymnázií
30. 1.
DVPP Seminář SOČ Ostrava
17
Přednáška Veřejné finance a veřejné dluhy - současnost a důsledky (1. 4. ročníky gymnázia)
31. 1.
DVPP Seminář SOČ Ostrava
Pololetní prázdniny
Únor 2014
3. - 7. 2.
Jarní prázdniny
4. 2.
DVPP maturity
10. - 14. 2.
Projekt Edison
13. 2.
DVPP - studium koordinátorů MPP
Náhradní zkoušení neklasifikovaných žáků
Beseda na téma „Buňka“ (prima, kvinta - oktáva)
14. 2.
DVPP - studium koordinátorů MPP
18. 2.
Okresní kolo olympiády ze zeměpisu
19. 2.
Okresní kolo ve šplhu
20. 2.
Přednáška Brouci (prima, kvinta, sexta, septima)
21. 2.
Školní kolo SOČ
Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce, cenu získal Vít Mužík
25. 2.
Školní kolo biologické olympiády
28. 2.
Ples gymnázia
Březen 2014
3. - 7. 3.
Lyžařský výcvik
6. 3.
DVPP - studium koordinátorů MPP
DVPP - Problémový žák ve škole
Výtvarná a pěvecká soutěž v ZŠ na Náměstí Jana Zajíce Vítkov
7. 3.
DVPP - studium koordinátorů MPP
Okresní kolo recitační soutěže
Divadelní představení „P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin“ ve Slezském
divadle Opava
4. 3.
Divadelní představení „S nadějí i bez ní!“ (kvinta - oktáva)
18
10. 3.
Zapojení do kampaně „Vlajka pro Tibet“
11. 3.
Informativní schůzka s rodiči žáků 5. tříd ohledně možnosti studia na
víceletém gymnáziu
12. 3.
Okresní kolo soutěže v programování
Jednání ekotýmu
Školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády
13. 3.
Mediální dějepis s dědečkem a babičkou (sexta a septima)
14. 3.
Studentská vědecká konference ve Vrbovém na Slovensku
17. 3.
Knihovnická lekce (prima)
18. 3.
Informativní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníků ohledně možnosti
studia na gymnáziu
19. 3.
Přehlídka „Divadelní lízátko“ v Opavě
Turnaj v basketbalu středních škol
Přednáška „Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války“ Mgr.
Pavla Skácela (kvinta, septima + vážní zájemci)
20. 3.
Projekt Voda MSK (kvinta, sexta, septima)
Vernisáž výstavy a beseda na téma Čína
21. 3.
DVPP NIDV Ostrava – maturita
24. 3.
Úvodní setkání projektu Kavárna Evropa na Mendelově gymnáziu
v Opavě (Kubesová, Janečka, Opletal, Škrobánek)
25. 3.
Basketbal dívky
26. 3.
Den učitelů na MÚ Vítkov
27. 3.
Okresní kolo fyzikální olympiády žáků 8. - 9. tříd a příslušných ročníků
víceletých gymnázií
28. 3.
Den učitelů ve školní jídelně – setkání s bývalými zaměstnanci školy
24. – 28. 3.
Sběrový týden starého papíru
31. 3.
Maturanti odevzdají seznamy četby pro maturitu z jazyka českého
Duben 2014
3. – 5. 4.
DVPP Intenzivní vědecká škola
6. 4.
Zeměpisná soutěž Eurorebus pro 2. a 3. stupeň na Slezské univerzitě
v Opavě
19
9. 4.
Okresní kolo matematické olympiády (prima, kvarta)
Mezinárodní dějepisná soutěž – krajské kolo v Bohumíně
10. 4.
DVPP Etická výchova
Generální zkouška akademie pro 2. a 3. stupeň
Předávání ocenění k soutěži Keď si vymyšľam ve Vrbovém na Slovensku
(Škrobánek, Kalužová)
11. 4.
DVPP MPP
Školní akademie pro rodiče a veřejnost - 2. a 3. stupeň
Krajské kolo biologické olympiády (Machač)
14. 4.
Prezentiáda Ostrava
Fotografování tříd, pedagogického sboru a správních zaměstnanců
Zahájení výstavy Olga Havlová
15. 4.
Klasifikační porada 2. a 3. stupně
Informativní schůzky o prospěchu a chování
16. 4.
Okresní kolo SOČ v Opavě
Krajské kolo fyzikální olympiády
Školský pohár Coca cola Cup
17. - 21. 4.
Velikonoční prázdniny
22. 4.
Přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého studia na gymnáziu
Den Země
Přejímka zadání maturitních zkoušek
23. 4.
Přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého studia na gymnáziu
24. 4.
Krajská přehlídka recitátorů – K. Kubesová
28. 4.
Studentské volby do Evropského parlamentu
29. 4.
Porada pro oktávu
30. 4.
Poslední zvonění, rozdávání vysvědčení v oktávě
Květen 2014
1. 5.
Státní svátek
2. - 9. 5.
Písemné maturitní zkoušky
6. 5.
Minimaturitní slohové práce
8. 5.
Státní svátek
20
9. 5.
Náhradní fotografování tříd a pedagogického sboru
12. 5.
Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na víceleté i klasické gymnázium
Pracovní schůzka přísedících u maturitních zkoušek
13. 5.
Krajské kolo SOČ
15. 5.
DVPP Etická výchova
16. 5.
DVPP MPP
Krajské kolo biologické olympiády – Plačková
Příprava učebny matematiky pro ústní maturitní zkoušky
12. – 16. 5.
Testování nanečisto žáků 5. a 9. ročníků a kvarty z jazyka českého,
anglického a matematiky
18. - 21. 5.
Výjezdy žáků do polských Kalet
19. - 22. 5.
Maturitní zkoušky
23. 5.
Pythagoriáda
29. 5.
DVPP Etická výchova
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na MÚ Vítkov
30. 5.
Odevzdání minimaturitních prací kvarty
Červen 2014
2. 6.
2. kolo přijímacího řízení do osmiletého gymnázia
4. - 7. 6.
přechod Jeseníků
10. 6.
Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků víceletého a čtyřletého gymnázia
11. 6.
Projekt Voda - VŠB-TU Ostrava
13. 6.
Výchovně vzdělávací koncert ZUŠ Vítkov
16. 6.
Minimaturity
18. - 20. 6.
Školní výlety
24. 6.
Sportovní den pro 2. a 3. stupeň
Klasifikační porada pro 2. a 3. stupeň
25. 6.
ZOO Lešná (prima, sexta)
26. 6.
Exkurze Po stopách 2. světové války (sexta, septima)
Alexandriáda (prima, kvarta)
27. 6.
Závěr školního roku
21
4
Klub rodičů a Školská rada
Doplňovací volby do školské rady
Doplňovací volby byly řádně, s požadovaným předstihem, vyhlášeny dne 20. 8. 2013.
Pedagogickým pracovníkům byla předána písemná informace o vyhlášení a konání voleb do
Školské rady. Součástí této informace byl termín a místo konání voleb, složení volební
komise a informace o možném podávání návrhů na kandidáty.
Regulérnost voleb zajišťovala tříčlenná volební komise ve složení: Mgr. Petra
Bartoschová (předsedkyně), Mgr. Dáša Kalužová a Petr Ambrož.
Volby proběhly dne 25. 9. 2013. Dostavilo se 63 pedagogických pracovníků
z celkového počtu 66. Ze dvou navržených kandidátů z řad pedagogických pracovníků byla 47
hlasy zvolena Mgr. Alena Grosová.
Hned další den proběhla volba dvou členů Školské rady z řad zákonných zástupců
žáků a zletilých žáků. Ze tří kandidátů, kteří byli navrženi zákonnými zástupci žáků a zletilými
žáky, nezískal žádný nadpoloviční většinu hlasů, proto zbývající dva členy Školské rady
jmenovala ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová. Jednalo se o p. Petru Kyzkovou a p. Pavla
Vašátka.
Mgr. Petra Bartoschová
Činnost Klubu rodičů
Po sloučení gymnázia a dvou základních škol zůstal ve školním roce 2013/2014
zachován samostatný Klub rodičů pro gymnaziální třídy. Jeho činnost zůstala stejná – pomoc
při organizaci Plesu maturantů a hlavně organizace tradičního Plesu mladých. Výnos ze všech
akcí se jako každý rok vracel žákům gymnázia na cestovné na soutěže, příspěvek na lyžařský
výcvik, odměny nejlepším žákům maturitního i ostatních ročníků.
Na závěr školního roku jsme se mimo jiné rozloučili s dlouholetými členy – rodiči žáků
čtvrtého ročníku p. A. Ihnátovou a naším předsedou ing. J. Mikulou.
Zároveň jsme se dohodli, že vzhledem k tomu, že většina akcí je společná pro žáky
základní školy i nižšího stupně gymnázia, ukončíme ve školním roce 2014/2015 samostatnou
existenci a spojíme se s klubem rodičů, který pracoval při třídách základní školy.
22
Chtěla bych proto srdečně poděkovat všem rodičům, kteří obětovali svůj volný čas a
pracovali v našem klubu rodičů, a věřím, že se budeme i nadále setkávat na školních akcích.
Alena Grosová, členka výboru Klubu rodičů
Poslední zvonění oktávy 30. 4. 2014
Písemné maturitní zkoušky 5. 5. 2014
23
5
Maturanti a maturity
Stužkovací večírek 12. 10. 2013
Odvážnému štěstí přeje – Fortes fortuna adiuvat
24
Ples maturantů 14. 12. 2013
Už jsou to téměř čtyři léta, kdy se půlka z nás loučila s devátou třídou základní školy a
vyrážela vstříc novému životu na gymnáziu. Druhá polovina za sebou pouze nechala
vzpomínky na děti z nižšího gymnázia a překročila mantinel k dospívání na vyšším
gymnaziálním stupni.
Rok se s rokem sešel a najednou tady máme maturitní ročník a s ním spoustu starostí,
nervů, ale taky zábavy. Jednou takovou nezapomenutelnou událostí se stal i náš maturitní
ples. Byla to odměna snad pro všechny, kteří jsme se dostali až do oktávy a na večírku jsme
společnými silami zapracovali.
Přišla
spousta
milých
lidí
s dobrou náladou předat nám své
gratulace a popřát hodně štěstí do
dalších
měsíců,
středoškolská
které
léta
pro
naše
budou
těmi
nejdůležitějšími. K tanci a poslechu
hrála skvělá a zábavná kapela Grifis,
kterou párkrát vystřídali i hudebně
talentovaní žáci naší školy. Z nižšího
ročníku to byla Lucie Šustková, a
ukázala se i bývalá žačka našeho
gymnázia Adéla Tomanová. Opět jsme
si připomněli přenádherný hlas Aničky
Neuvirtové, jež všem svým zpěvem
přivodila husí kůži. Další tři oktaváni
posléze předvedli zlaté české prstíčky,
když
společně
zahráli
na
klavír,
saxofon a trumpetu. Jednalo se o
Davida Antonína, Vojtu Šímu a Radima
Šrámka.
Po šerpování jsme si všichni začali uvědomovat, že ta krásná studentská léta už se
rychle chýlí ke konci, a tak někteří vběhli na parket, aby si ještě jednou zatančili s dívkami a
25
chlapci ze třídy, jiní už o něco pomalejším krokem zvolili přípitek u baru a pár jedinců zvolilo
pouhé povídání si u stolu se svými blízkými.
Stálo nás to krev, pot a slzy, abychom zvládli vytvořit nezapomenutelný večírek nejen
pro nás, ale i pro všechny zúčastněné, ale stálo to za to. Byl to nádherný zážitek. Velkolepé
rozloučení se čtyřmi bláznivými roky v grandiózním kolektivu žáků a učitelů.
Klára Donovalová, oktáva
Předávání maturitních vysvědčení pohledem tří studentů
„Tak, a je to za námi,“ oddechli jsme si všichni. Léta, která jsme strávili na gymnáziu,
utekla jako voda a vyvrcholila zkouškou dospělosti. Absolutní tečkou za naším
středoškolským životem bylo předávání maturitních vysvědčení, které se konalo v
slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově. Předávání doprovázela slavnostní atmosféra,
pánové si vzali elegantní obleky, dámy pěkné šaty. Před čtyřmi, př. osmi lety jsme byli ještě
dětmi, které přišly do prvního ročníku či primy a netušily, co je čeká, a mnozí z nás ještě ani
nevěděli, čím chtějí být. Ale to už je pryč, nyní v sále nestály ty stejné děti, jako kdysi, ale
26
téměř vyprofilovaní mladí lidé, kteří dospěli a zmoudřeli. Po převzetí maturitního vysvědčení
jsme si usedli na svá místa, naše paní třídní pronesla několik vět, kterými shrnula naše
studium a popřála nám úspěchy do dalších let. Poté následoval menší koncert. Při melodiích
na nás sedla jakási nostalgie, uvědomili jsme si, že vše uteklo až moc rychle. Ačkoliv mnozí
z nás prohlašovali, že to byly
nejhorší roky jejich života, tak i
oni si začali uvědomovat, že ne
vždy bylo vše špatné a roky na
gymnáziu
nebyly
takovou
hrůzou, jak je vždy líčili. A ti,
kteří si to neuvědomili ani tam,
těm to dojde za pár let. Za pár
let
už
si
všichni
budeme
pamatovat jen ty úsměvné zážitky, naopak ty špatné, které máme v paměti dnes, budou
zapomenuty. Zjistíme, že problémy, které nás provázely na gymnáziu, byly malé nebo byly
dokonce malicherné a budeme si říkat: „Kdybych se mohl tak vrátit do svých středoškolských
let.“ Koncert zakončil i slavnostní předávání. Skočila ta éra, kdy studium doprovázela
„domácí“ atmosféra, kdy každý učitel znal každého studenta školy a věděl, kde jsou jeho
silné stránky. Toto nástupem na vysokou či do zaměstnání končí.
Olga Jüstelová, absolventka
(Vítkovský zpravodaj 2014/7)
Rok se s rokem sešel a ve
slavnostním sále městského úřadu se
opět konalo předávání maturitních
vysvědčení absolventům místního
gymnázia.
Tentokrát
jsme
před
dveřmi velkého sálu stáli my, bývalí
oktaváni.
Vkráčeli
jsme
ladným
krokem za zvuků studentské hymny
mezi naše rodiče, profesory a hosty,
kteří nám tleskali. Předávání se ujali pan starosta, místostarosta, ředitelka školy a naše třídní
27
profesorka, od kterých jsme převzali vysvědčení, květiny, knihu a ti, kteří dosáhli
vyznamenání, dostali malý dárek. Poté jsme se všichni usadili a vyslechli krátký koncert.
Předávání končí a nám začíná nový život. Většina bude ve studiu pokračovat, někteří se
možná postaví na vlastní nohy a začnou pracovat. Každý si svou budoucnost určuje sám a já
doufám, že svou volbou sebe ani druhé nezklameme.
Eva Zemanová, absolventka
29. května 2014 jsme slavnostně převzali maturitní vysvědčení. Čtyři, př. osm let
často úmorné dřiny, ale i příjemných
zážitků a zajímavých zkušeností uteklo
jako voda v řece. Slova o nadějné
budoucnosti a gratulace předznamenávají
nový začátek. Náročné období jsme
završili a vydali se na další cestu. Byli jsme
a zůstáváme kolektivem zajímavých a
perspektivních
osobností.
Každý
je
šikovný v něčem jiném. Věřím, že se všichni uplatníme. Nezapomínejme na ty, kteří nás
naučili tomu, co dnes umíme.
Radek Huška, absolvent
28
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušku skládalo v řádném jarním termínu 27 žáků oktávy z 28 přihlášených
(jeden žák na vlastní žádost ještě v prvním pololetí studium ukončil).
Ve společné části si maturanti k povinné zkoušce z českého jazyka a literatury volili
zejména jazyk anglický, sedm žáků si vybralo matematiku a čtyři se podrobili zkoušce z jazyka
ruského. Všichni žáci didaktické testy, písemné práce i ústní zkoušky společné části úspěšně
složili, mnohé výkony byly na výborné úrovni.
V profilové části si maturanti volili jedenáct předmětů, nejvíce byl zastoupen anglický
jazyk a základy společenských věd, ale letos se maturovalo také například z hudební výchovy.
Ani u profilové zkoušky nebyly výjimkou výkony, kde žáci předvedli hluboké znalosti
vybraného oboru.
Žáci oktávy celkově u maturitní zkoušky dosáhli průměru 1,94. Dva zkoušeni neuspěli
v profilové zkoušce ze zeměpisu, kterou si zopakují v podzimním termínu.
Letošních maturitních zkoušek se taktéž účastnili zástupci České školní inspekce, kteří
v závěrečné zprávě konstatovali jejich bezchybný průběh.
Mgr. Lenka Zychová, zástupkyně ředitelky školy pro gymnázium
29
6
Minimaturita
Minimaturity
16. června 2014 čekala na žáky kvarty závěrečná část jejich minimaturitní zkoušky.
V květnu žáci psali slohové práce a odevzdávali své minimaturitní práce na jimi vybrané
téma, nyní své práce prezentovali před celou třídou a před komisí složenou z třídní učitelky
Zuzany Kotrlové, paní ředitelky Blanky Váňové, paní zástupkyně pro gymnázium Lenky
Zychové a příslušných vedoucích prací.
Součástí prezentací byl také přednes tří nejzdařilejších slohových minimaturitních
prací. Svá díla přečetli Johana Šostá, která si jako jediná ze třídy vybrala úvahu na téma „Co
pro mě znamenají knihy“,
Tomáš
Krzok
Kazimírová,
a
kteří
Anna
sepsali
vypravování na téma „Když
přišel dopis, věděl jsem…“
Prezentace žáků byly
většinou
velmi
zdařilé,
ačkoli byli nervózní, svého
úkolu se zhostili se ctí.
Témata
opravdu
prezentací
různorodá,
byla
od
jaderné hrozby, přes alternativní školství, po péči o koně. Někteří žáci své prezentace oživili
názornými ukázkami, mohli jsme si tedy prohlédnout obsidián z ostrova Tenerife, koňskou
podkovu či poslechnou zvuk činel.
Pro žáky samotné byly minimaturity cennou zkušeností, kterou jistě využijí do
budoucna.
Mgr. Zuzana Kotrlová
30
Témata k minimaturitní zkoušce – slohová část
1. Když přišel dopis, věděl jsem…. (vyprávění navazující na úvodní větu)
2. Knížky pro mě znamenají… (úvaha)
3. „Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“ Kurt
Cobain (vlastní charakteristika)
Témata minimaturitních prací
Jméno žáka
Barbora Černochová
Veronika Dittrichová
Jiří Jakubík
Jan Juroška
Anna Kazimírová
Tomáš Krzok
Lucie Marethová
Ester Nováková
Šimon Orság
Kristýna Plačková
Alena Polášková
Dominik Satke
Johana Šostá
Téma práce
Stravování a výživa mládeže
Historie koní
Bicí
Psychopatie, sociopatie
Koně
Jaderná hrozba
Reklama
Svátky v Americe
Umění ulice - graffiti
Tenerife
11. září 2011
Youtube
Waldorfská škola
Vedoucí práce
Milena Mačáková
Božena Závodná
Helena Kozlová, Petr Ambrož
Marie Mikulíková
Božena Závodná
Petr Ambrož
Zuzana Kotrlová
Jitka Složilová
Tereza Šímová
Blanka Váňová
Jitka Složilová
Dana Kajzarová
Zuzana Kotrlová
Jiří Jakubík během Studentských a žákovských voleb do Evropského parlamentu 28. 4. 2014
31
7
Zprávy předsedů předmětových komisí
7.1
Česky jazyk a literatura
Závěrečná zpráva předmětové komise jazyka českého a literatury
Ve školním roce 2013/2014 učily český jazyk a literaturu na gymnáziu Mgr. Zuzana
Kotrlová a Mgr. Hana Vejvodová. Prioritním úkolem byla příprava studentů na maturitní
zkoušku z českého jazyka. Státní maturitní zkoušku z češtiny, která je pro všechny maturanty
povinná, úspěšně zvládli všichni studenti oktávy. U zkoušky museli projít didaktickým testem,
napsat písemnou práci a při ústním zkoušení analyzovat umělecký a neumělecký text.
Zapojili jsme se do mnoha literárních a jazykových soutěží. Velkým úspěchem bylo
umístění Michaela Škrobánka z oktávy v literární soutěži pořádané Gymnáziem J. B. Magina
ve Vrbovém, Michal získal se svou sci-fi povídkou „Cela“ krásné třetí místo. V okresním kole
olympiády z českého jazyka nás reprezentovala Johana Šostá z kvarty, v obrovské konkurenci
se bohužel neprosadila. Do okresního kola postoupila v recitační soutěži Adéla Kalužová
z tercie, tohoto kola se ale z důvodu účasti na lyžařském kurzu nezúčastnila. Rovněž jsme se
podíleli na akci pořádané Mladou frontou Dnes – Studenti čtou a píší noviny, naši studenti
posílali své články na zadaná témata, odměnou byly každodenní výtisky novin, které jsme na
oplátku celý podzim dostávali.
Klasickou výuku jsme si zpestřili návštěvou Komorní scény Aréna, zhlédli jsme
divadelní představení S naději i bez ní a Plešatou zpěvačku. Žáci primy absolvovali
knihovnickou lekci v Městské knihovně, pod vedením paní Martiny Šosté se naučili
vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem.
Mgr. Zuzana Kotrlová
32
Den poezie
14. listopadu 2013 se v městské knihovně uskutečnil Den poezie, který má
připomenout výročí narození slavného básníka K. H. Máchy. Příjemné posezení s poslechem
pěkných veršů si nenechali ujít nejen milovníci literatury, ale i ostatní čtenáři, kteří třeba
cestu ke slovu vázanému teprve hledají. Podobnou akci městská knihovna pořádala s velkým
úspěchem již minulý rok.
Úvod podvečera patřil
vážné
hudbě,
která
nás
slavnostně naladila, a potom
už
odstartoval
opravdový
večer poezie. Recitátoři všech
věkových kategorií přednesli
básně dle vlastního výběru.
Mile působily hlavně recitující
děti, jejichž vystoupení si
zaslouží ocenění a mnohé
z nás opravdu dojalo.
Určitě je třeba zmínit vystoupení paní Anny Dudové a studenta gymnázia Michala
Škrobánka, kteří recitovali vlastní básně, jež byly oceněny velkým potleskem. Nadějní autoři
odkryli jen zlomek z „vlastní dílny“ s příslibem účasti na příštích akcích. Recitaci mladých i
starších doprovázely svým zpěvem studentky gymnázia Klára Kubicová a Lucie Šustková.
Rád bych poděkoval paní Martině Šosté, které se podařilo přivést do naší knihovny
další čtenáře, které spojuje vztah k poezii.
Radek Huška, oktáva
33
A co plešatá zpěvačka? Češe se pořád stejně … aneb naše dojmy z divadelního
představní
Dne 8. ledna 2014 jsme jeli do Ostravy
do divadla Komorní scéna Aréna na hru Plešatá
zpěvačka. Již dlouho jsem se těšila, divadlo
mám velmi ráda a byla jsem zvědavá, jak se mi
tato absurdní komedie bude líbit. Do Ostravy
jsem tudíž přijela plná očekávání a myslím, že
jsem nebyla sama. Když v sále zhasla světla,
všichni ztichli, napjatě čekajíce na představení.
Zpočátku jsem nebyla příliš nadšená, bylo nám
řečeno, že je to komedie, a přitom mi to
nepřišlo ani kapku vtipné. Po chvíli jsem
zjistila, že můj první dojem byl zcela mylný.
Najednou jsem se smála tak, že jsem smíchy
brečela. Absurdní scény, dialogy a vtípky
způsobily, že většina diváků se hlasitě smála. Skvělým zakončením byla naprosto chaotická
scéna, ve které se postavy navzájem překřikovaly nesmyslnými větami.
Lucie Marethová, kvarta
S dílem Plešatá zpěvačka
jsem se setkala již dříve, než jsem
měla
možnost
jej
zhlédnout
v divadle. Když jsme jej tehdy
probírali ve škole, nikomu se
nelíbilo, a po pravdě jsem doufala,
že
se
s ním
nesetkám.
v divadle
už
v budoucnu
Avšak
zpracování
Aréna
mě
vážně
překvapilo. Z nudného dramatu dokázali vytvořit představení, při kterém se všichni v sále
bavili. Způsob, jakým dílo pojali a přetvořili, byl opravdu originální. Nakonec vůbec nevadilo,
34
že hra nemá děj. Doufám, že toto divadlo ještě v budoucnu navštívím, a těším se na další
představení.
Alena Glauderová, oktáva
8. ledna jsme zhlédli
divadelní
hru
napsanou
Eugénem Ionescem. Já osobně
divadlo často nenavštěvuji, i
když divadelní atmosféru mám
opravdu ráda. Nevěděla jsem, co
od této hry čekat, protože pod
názvem Plešatá zpěvačka se dá
představit všelico. Divadlo bylo
zajímavé a vtipné, ale já mám ve zvyku v každé z her hledat děj a příběh, ten mi tady trošku
chyběl. Na představení bych se ale s chutí podívala znovu.
Klára Nováková, kvinta
foto zdroj: http://www.divadloarena.cz/repertoar/plesata-zpevacka
35
Olympiáda z jazyka českého
Začátkem prosince psali vybraní žáci olympiádu z jazyka českého. K této vědomostní
soutěži se sešli zástupci osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého
gymnázia. Ve slohové práci prokázali velké tvůrčí schopnosti, více chybovali při odpovědích
na záludné a dost obtížné otázky z tvarosloví, skladby a lexikologie. I přesto předvedli
účastníci školního kola to hlavní – zájem o samotný předmět – český jazyk. Medailové pozice
obsadila z gymnazistů Johana Šostá z kvarty, která se ve školním kole umístila na 1. místě.
V okresním kole 12. února se však neumístila na stupních vítězů. I přesto děkujeme za
reprezentaci školy.
Ohlédnutí za akcí „Týden čtení aneb Čtení sluší každému“
V prvním březnovém týdnu tohoto roku se naše knihovna připojila k celostátní akci
Týden čtení aneb Čtení sluší každému. Přestože jsme „naskočili do rozjetého vlaku“ (tento
ročník byl již šestý), myslím, že náš počin byl opravdu úspěšný.
Podařilo se nám čtení dostat do míst
nezvyklých
(cukrárna),
četli
jsme
v
netradičním čase (o půlnoci), senioři četli
malým dětem (v MŠ Husova ulice i MŠ
Opavská ulice), mladší školní děti seniorům (v
Domově Vítkov) a zdraví jednotlivci z řad
dospělých u lůžek méně zdravých klientů (v
LDN Vítkov, LDN Klokočov i v Domově
Vítkov).
Čísla, která k tomuto týdnu můžeme
doplnit – a která pomohou ozřejmit náplň i
píli předčítajících, jsou taková:
Pět babiček nejen z řad obyvatelů Domova Vítkov šlo číst malým dětem do školek.
Četlo se po tři dny a dychtivých dětských posluchačů bylo dohromady asi 150.
V Cukrárničce na Vodní ulici představili své čtení týkající se zákusků a jiných laskomin
studenti gymnázia. Sedm studentů četlo přibližně pro 20 posluchačů. Nad touto akcí si vzala
36
patronát profesorka Marie Mikulíková, která se své role zhostila i tentokrát bezchybně.
Chvíle strávené nad zákuskem jistě potěšily všechny posluchače.
Ve středu a ve čtvrtek pak vybraní žáci 2., 3. a 4. tříd přečetli klientům Domova Vítkov
ukázky z dětských knih dřívějších generací. Malý Bobeš, Gabra a Málinka, Školák Kája Mařík a
podobné literární skvosty pohladily duše klientů, kteří opravdu srdečně ocenili snahu dětí. Za
přípravu žáků, výběr čtiva a hlavně ochotu a přístup bych chtěla moc poděkovat paní učitelce
Janě Hanušové.
Ve čtvrtek jsme se sešli také v sále knihovny, abychom nad hrníčkem voňavé kávy či
čaje zalistovali v knihách, které máme s chvílemi takové pohody spojené. Šest předčítajících
nabídlo ukázky ze svých oblíbených knih.
Půlnoc ze soboty na neděli byla věnovaná čtení u ohýnku na zahradě knihovny. I tady
se předčítalo převážně z knih humoristických a úsměvných. A třebaže nás noční chlad
posléze vyhnal od záře plamenů do tepla sálu, nic se na náladě pohody a smíchu nezměnilo.
Pět předčítajících potěšilo posluchače a rozcházeli jsme se až krátce po jedné hodině ranní.
Nejdůležitější součástí celého týdne bylo ale čtení u lůžek klientů Domova Vítkov, LDN
Vítkov a LDN Klokočov. Čtení tam, kde již zdravotní i jiné problémy nedovolují lidem, aby se
ke knize a jejímu poslání dostali sami. Šestnáct dobrovolníků se 24x vypravilo k lůžku
posluchačů a snažilo se těmto lidem zpříjemnit jinak běžné odpoledne. Bezmála 80 klientů si
vyslechlo ukázky z knih úsměvných i historických, z vesnického prostředí i pohádek.
Sečteno a podtrženo – 34 dobrovolníků četlo více než třem stovkám posluchačů.
Tolik čísla. A teď mi dovolte úryvek z dopisu Hany Goralčíkové, jedné z dobrovolnic
akce:
„Nesmírně mě hřálo u srdce, že jsem mohla alespoň trošku přibarvit den lidem,
kterým musí utíkat strašně pomalu a šedě“.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se k naší akci připojili. A také pracovníkům
Domova Vítkov, LDN Vítkov i LDN Klokočov, kteří nám vyšli vstříc a čtení dobrovolníků
umožnili.
Martina Šostá
(Vítkovský zpravodaj 2014/04)
37
Divadelní představení
Dne 4. 3. 2014 se žáci kvarty až septimy a maturanti z dějepisu a základů
společenských věd z oktávy zúčastnili představení v ostravském divadle Aréna. Představení
mělo název „S nadějí, i bez ní...“ a bylo dramatizací vzpomínek Josefy Slánské, která byla
vězněna spolu se svým manželem v době politických procesů. Dramatizaci provedl T. Vůjtek.
Představení bylo zdařilé, výkony herců přesvědčivé. K úspěchu představení přispěla i
úprava scény a dobové kostýmy.
Divadelní představení „S nadějí i bez ní...“ očima studentů
Spíše beznadějně si člověk připadá, když ho všichni opustili. Přesně tak se cítila Josefa
Slánská po honu na trockisty. Zažila si ztrátu dítěte, teatrální vzestup svého manžela i jeho
strmý pád. O tom všem pojednává hra podle jejích vzpomínek, které zpracoval a dobovými
citacemi z tisku doplnil Tomáš Vůjtek pro
ostravské divadlo Aréna. Velmi autenticky
pojaté představení jsme zhlédli 4. března ve
skvělém hereckém provedení.
Režim si stejně jako revoluce nevybírá.
Nikdy nemůžeme vědět, kdo stojí v cestě tzv.
veřejnému zájmu. S čím člověk zachází, tím
také schází. Žádná doba není jednoduchá a
zcela spravedlivá. Přesto se i vdova Josefa
Slánská dožila rehabilitace svého manžela, ale
trpká léta už nikdo nevrátí. I na konci svého života věřila v socialismus, zřejmě „lidový,
dubčekovský“, navzdory tomu, co si zažila. Život pro ideál, který podráží nohy a rozvrací
rodinu, ji neodradil od politického přesvědčení, že „socialismus se vrátí“. Režim dával lidem
ideál a víru, ovšem museli uvěřit. Kdo šel proti systému nebo neuvěřil, pro toho byl život o to
těžší, nemluvě o perzekucích a vykonstruovaných procesech. Hra klade na diváka nemalé
nároky. Její nadčasovost mrazí a otázky zůstávají.
Huška Radek, oktáva
4. března jsme se zúčastnili divadelního představení komorní scény Aréna v Ostravě
s názvem „S nadějí i bez ní “ a podtitulem „Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho
38
báli“. Hra autenticky popisovala tragické období, kdy u nás docházelo k vykonstruovaným
procesům s „třídním nepřítelem“. Dílo bylo koncipováno jako dokument a líčilo tehdejší
pohled na svět očima zatvrzelé komunistky Josefy Slánské, pro kterou byla strana úplně
všechno. Bohužel, jak příslušníci tajné policie ve hře často říkali „Co je pravda, to určujeme
my!“, vše nakonec nabralo smutný konec, protože Rudolf Slánský byl spolu se třinácti dalšími
„obžalovanými“ odsouzen k trestu smrti za velezradu, špionáž a sabotáž.
Hra se mi líbila, přestože nejsem fanouškem toho typu představení – „hraného
dokumentu“ (preferuji raději drama). Bylo ale zajímavé se na tuto problematiku podívat
z trochu jiného úhlu, za což děkuji.
Csémi Gergely, septima
Úspěch v krajském kole soutěže „Evropa ve škole“
„Evropa ve škole“ je výtvarnou a literární soutěží, kterou už třiadvacet let vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Její základní myšlenkou je propagovat mezi
dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat
v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy s důrazem na výchovu k evropanství a
demokratickému evropskému myšlení.
Letošního ročníku, který bude vrcholit koncem května 2014, se ve 3. kategorii (15 - 17
let) literární části soutěže zúčastnily Kateřina Kubesová (septima) a Anna Jakubíková (kvinta).
Vzhledem k tomu, že je rok 2014 „Rokem české hudby“, tak si obě studentky vybraly za téma
citát Alberta Einsteina „Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat.“, a napsaly práci
s názvem „Čím je pro mne hudba“.
5. března bylo jejich úsilí korunováno úspěchem, neboť Kateřina Kubesová v kraji
získala 1. místo a Anna Jakubíková 3. místo. Oběma dvěma tímto blahopřejeme, a držíme
palce při postupu do ústředního kola.
Mgr. Miroslav Bučánek
(Vítkovský zpravodaj 2014/04)
39
Výsledková listina soutěže Evropa ve škole (literáti)
Postupové kolo:
Krajské
Místo konání:
SVČ Korunka, Korunní 49, Ostrava – Mariánské Hory
Datum konání:
5. 3. 2014
Kategorie:
3
Umístění
Jméno a příjmení
Rok
Škola, adresa školy
v soutěži
soutěžícího
narození
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.,
1. místo
Kateřina Kubesová 1996
Komenského 754, Vítkov, 749 01
Přírodovědné gymnázium Ostrava s. r. o.,
2. místo
Filip Byrtus
1996
U Haldy 18, Ostrava–Hrabůvka, 700 30
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.,
3. místo
Anna Jakubíková
1998
Komenského 754, Vítkov, 749 01
Zpracoval, datum:
Pavúková Veronika, 5. 3. 2014
Recitační soutěž
Dne 20. února 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na druhém
a třetím stupni, kterého se zúčastnili žáci 6. – 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletého
gymnázia. V porotě zasedly vyučující jazyka českého, Mgr. Romana Fajmonová, Mgr.
Michaela Škrabalová a Mgr. Andrea Mášová. Přítomní si poslechli ukázky z děl českých i
zahraničních básníků, prozaiků a bajkařů. Všichni soutěžící usilovali o co nejlepší přednes,
takže porota měla velkou práci rozhodnout, koho umístit na stupně vítězů.
Nakonec bylo pořadí následující:
III. kategorie 1. místo: Jan Leher (prima)
2. místo: Klára Kubesová (7. B)
3. místo: Magda Jakubíková (prima)
IV. kategorie 1. místo: Lucie Wunschová (tercie)
2. místo: Adéla Kalužová (tercie)
3. místo: Nikola Pelcová (9. A)
Okrskové kolo se konalo 3. března ve Středisku volného času ve Vítkově. V porotě
zasedla za naši školu paní učitelka Dagmar Lanková. V každé kategorii jsme měli 2 recitátory.
Porota poslala do okresního kola ze III. kategorie Kláru Kubesovou, ze IV. kategorie Adélu
Kalužovou.
40
Okresní kolo se konalo v Loutkovém divadle v Opavě dne 7. března. Velkou radost
nám udělala Klára Kubesová, která s básní Guillauma Apollinaira „Vinař ze Champagne“
postoupila do krajského kola. Tam ve velké konkurenci další postup již neobhájila.
Mgr. Andrea Mášová
Knihovnická lekce
Dne 17. 3. jsme v hodině českého jazyka navštívili místní knihovnu. Na začátku
knihovnické lekce nás paní knihovnice Martina Šostá provedla knihovnou a ukázala nám, jak
vyhledávat knihy na jejich počítači. Poté jsme dostali lístečky s názvem knihy a otázkou
týkající se obsahu této knihy. Jakmile jsme vše našli a zjistili, sedli jsme si do kolečka a
navzájem si řekli odpovědi na otázky. Pak jsme se sami mohli na chvíli podívat po knihovně a
prolistovat si knihy, které nás zaujaly. V knihovně se mi moc líbilo.
Karolína Daníčková, prima
Mezinárodní soutěž sci-fi povídka – Vrbové 2014
Velkého úspěchu dosáhl Michal Škrobánek z oktávy, který v Mezinárodní literární
soutěži - sci-fi povídka Keď si vymýšľam - ve slovenském Vrbovém dosáhl ve své kategorii z
33 soutěžících krásného 3. místa a 10. dubna se zúčastní ve Vrbovém slavnostního
vyhodnocení a ocenění vítězů.
(Vítkovský zpravodaj 2014/04)
Výsledky XV. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže sci-fi poviedka 2014 „Keď si
vymýšľam…“
V druhej kategórii sa zúčastnilo 33 súťažiacich.
Porota: Mgr. Zuzana Koišová, Ing. Peter Volek, Mgr. Miloš Ferko, PhD.
1. Klára Futejová (Gymnázium, Topoľčany) – Modlitba za smrť
2. Ľubor Čambál (Gymnázium Jána Hollého, Trnava) – Proces
3. Michal Škrobánek (ZŠ a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) – Cela
41
Víťazom už teraz gratulujeme a 10. 4. 2014 o 14.00 hod. sa na Vás tešíme na
Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom na slávnostnom vyhodnotení súťaže a ocenení víťazov.
Blahopřejeme
10. dubna proběhlo na půdě Gymnázia J. B. Magína ve Vrbovém předávání cen
vítězům mezinárodní literární soutěže Keď si vymýšľam 2014. Letošní ročník soutěže byl již
patnáctý, a tak se i samotné předávání neslo v jubilejním duchu. Se svou povídkou Cela
obsadil v kategorii středních škol třetí místo i náš student Michal Škrobánek (na fotografii
uprostřed) z oktávy. „Jsem velmi poctěn, že jsem se mohl zapojit do této soutěže. Ocenění
mne mile překvapilo. Děkuji všem organizátorům za skvělý program a vedení Základní školy a
gymnázia ve Vítkově, jmenovitě paní ředitelce Blance Váňové, za možnost převzít si cenu
osobně.
Můj dík ale patří především mé třídní profesorce paní PhDr. Marii Mikulíkové a Mgr.
Zuzaně Kotrlové, které mi pomohly celou práci vůbec zrealizovat. Třetího místa za hranicemi
domova si velmi vážím.“
Do soutěže se zapojila i další studentka našeho gymnázia, Adéla Kalužová, které
ocenění uteklo jen o vlásek. Věříme však, že za rok bude i ona stát na stupních vítězů.
42
Děkujeme našim přátelům ze Slovenska za skvělé přijetí a příjemnou atmosféru po celou
dobu naší návštěvy.
(Vítkovský zpravodaj 2014/05)
43
7.2
Cizí jazyky
Závěrečná zpráva předmětové komise cizích jazyků
Ve školním roce 2013/2014 se na gymnáziu vyučovalo angličtině, němčině, ruštině a
francouzštině, probíhal i nepovinný kroužek latiny pro studenty vyšších ročníků. Veškerá
výuka byla aprobovaná, po odchodu Mgr. Složilové na mateřskou dovolenou převzala její
úvazek angličtiny Mgr. Měrková. Anglický jazyk pak vyučovala taktéž PhDr. Jana Ambrožová.
Německý jazyk vyučovala Mgr. Silvie Večeřová, ruský a francouzský jazyk pak PhDr. Marie
Mikulíková, která vedla i nepovinný kroužek latiny.
Jako každoročně jsme si ve výuce připomněli Evropský den jazyků zábavnějšími
aktivitami, studenti rovněž pomáhali realizovat jazykové činnosti při Dnech otevřených dveří.
V únoru proběhl týdenní projekt Edison, při kterém se studenti dověděli zajímavosti ze šesti
zemí světa (Brazílie, Bulharska, Chile, Ruska, Turecka a Velké Británie). Zahraniční
vysokoškolští studenti měli v angličtině připravené prezentace o svých zemích, rovněž jejich
ubytování v rodinách přispělo k rozvoji reálné komunikace u našich žáků.
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce vybojoval Daniel Janečka ze septimy
skvělé druhé místo, rovněž 6. místo Karolíny Štěpánové z kvinty bylo vzhledem k jejímu věku
(kategorie kvinta – septima) velkým úspěchem, v soutěži bylo totiž 19 účastníků.
I v letošním školním roce všichni studenti, kteří konali státní či profilovou maturitu
z cizích jazyků (angličtina, ruština), uspěli, někteří i s výbornými výsledky.
PhDr. Jana Ambrožová
44
Němčina nekouše
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem připravilo pro žáky
šestých tříd a primy projekt Němčina nekouše, na jehož podpoře se finančně podílí Českoněmecký fond budoucnosti. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých
základních školách. K jeho hlavním úkolům patří motivace žáků právě šestých tříd k volbě
němčiny jako svého druhého cizího jazyka. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych
z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“
jazyk. U žáků se prezentace, která na naší škole proběhla dne 9. prosince 2013, setkala
s velkým ohlasem.
Mgr. Andrea Mášová
Předvánoční Vídeň
Už je tomu více než týden, kdy jsme se se školou podívali do Vídně. Bylo to konkrétně
12. prosince, a tak bylo jasné, že hlavním cílem výpravy byly vyhlášené vánoční trhy a zámek
Schönbrunn. Z Vítkova jsme vyrazili opravdu brzy, a tak jsme se již po desáté hodině
procházeli spolu s mnoha dalšími lidmi po nádvoří před již zmíněným zámkem, který byl naší
první zastávkou. Někteří i přes velikou zimu zamířili do nejstarší zoologické zahrady na světě,
jiní se raději nechali zlákat krásným interiérem zámku a zamířili tedy na prohlídku. Všichni
jsme se pak potkávali v obrovských zahradách nebo na trzích, kde na člověka dýchala
opravdová vánoční atmosféra.
Docela
promrzlí
jsme
všichni nastoupili do autobusu,
který nás odvezl do centra města,
kde
jsme
měli
možnost
prohlédnout si všechny důležité
budovy i krásně nazdobené ulice.
Byla už tma, když jsme vyrazili k
vánočním trhům v blízkosti tamní
radnice, která už z dálky svítila
všemožnými barevnými světýlky
tak, že si kolem ní člověk připadal jako ve dne. Vzduchem voněl punč, ozývaly se vánoční
45
koledy *a my jsme si pořádně hlídali tašky, abychom v tom davu náhodou nepřišli o
peněženky. Prošli jsme si tedy i tyto trhy a autobus nás opět odvezl o kousek dál,
k architektonickému dílu Friedensreicha Hundertwassera. Naposledy jsme tedy vystoupili na
půdě Vídně a již značně unaveni po celodenním chození jsme si prohlédli
Hundertwasserhaus, což je dům, původně postavený jako obydlí pro sociálně slabší,
v současné době však využívaný spíše jako turistická atrakce. Neboť tento dům je krásně
barevný a neobsahuje žádné rovné linie. Byl to tedy pro nás velký zážitek, vidět něco
takového. Po kratičkém rozchodu, kdy jsme si mohli ověřit, že i zevnitř tento dům rozhodně
není obyčejný, jsme už definitivně nasedli do autobusu, směr domov. Výlet se velice podařil,
a i když jsem ve Vídni byla již po třetí, zážitek to byl rozhodně stejný, jako bych tam byla
poprvé.
Kateřina Kubesová, septima
Krajské kolo olympiády v ruském jazyce
V krajském kole olympiády v ruském jazyce (27. 1. 2014) si vedli žáci naší školy i v
letošním školním roce dobře. Sabina Pachlopníková obsadila v kategorii základních škol 6.
místo a Eva Zemanová v kategorii středních škol 8. místo.
Obě se musely utkat se soupeři, kteří studují cizí jazyk déle, mají vyšší počet hodin
týdně a někteří dokonce pobývali v ruskojazyčné cizině. Ovšem málokdy máme rovné
podmínky, a jak obě žákyně potvrzují, byla to cenná zkušenost. My jsme rádi, že se v silné
konkurenci neztratily a dobře reprezentovaly školu.
(Vítkovský zpravodaj 2014/03)
Projekt Edison
Ve dnech 10. - 14. 2. 2014 probíhal na naší škole projekt Edison (název je zkratkou
anglických slov pro vzdělání, motivaci, internacionalismus, studenty, příležitost a síť).
Šest vysokoškolských studentů, Álison Klener z Brazílie, Kristiana Jakimova z
Bulharska, Maria Beatriz Alfaro z Čile, Olga Simonenko z Ruska, Basak Buse Onder z Turecka
a Amelia Bell Bentley z Velké Británie, prezentovalo svou zemi, a to zpravidla ve
dvouhodinových blocích. Prezentací se zúčastnili žáci základní školy, odpovídajících ročníků
46
nižšího gymnázia (4. – 9. třída) a studenti vyššího gymnázia (kvarta – oktáva) v pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek. Celkem se tedy uskutečnilo 66 setkání. Kromě prezentací někteří i naučili
naše žáky své národní tance, studentům také citlivě vysvětlili sociální problematiku svých
zemí. Oblíbenou částí byl vždy rodný jazyk – lektoři a žáci se vzájemně učili základní, někdy i
zapeklitější výrazy a fráze, což často vyvolávalo smích na obou stranách. Během prezentací
byl i dostatečný prostor pro dotazy, čehož po překonání prvního ostychu žáci rádi využívali.
Ve středu se konala tzv. Global Village - každý student připravil typické suvenýry a výrobky
své země. Někteří uvařili či upekli i svá národní jídla, což se při ochutnávkách setkalo
s velkým ohlasem. Naši žáci v tento den seznamovali zahraniční studenty s výrobky typickými
pro naši zemi a kraj, např. olomouckými syrečky. Také při základních prezentacích někdy
hostům sdělovali zajímavé informace o Česku a Československu – např. z historie, školství,
sportu a národní kuchyně. Studenti byli ubytováni v rodinách, takže měli žáci prostor
i pro neformální konverzaci.
Projekt si kladl za cíl prostřednictvím osobního poznání překonat předsudky vůči
cizincům a procvičit si angličtinu, což se podařilo splnit. Navíc projekt díky reálné komunikaci
namotivoval žáky, aby se dál zdokonalovali v jazycích.
(Nezkrácená verze článku)
Projekt Edison
Ve dnech 10. - 14. 2. 2014 probíhal na naší škole projekt Edison (název je zkratkou
anglických slov pro vzdělání, motivaci, internacionalismus, studenty, příležitost a síť).
Šest vysokoškolských studentů z Brazílie, Bulharska, Chile, Ruska, Turecka a Velké
Británie představilo žákům (od 4. třídy po oktávu) svoji zemi. Kromě prezentací naučili naše
žáky i své národní tance a uvařili pro ně svoje typická jídla. Oblíbenou částí byl vždy rodný
jazyk – lektoři a žáci se vzájemně učili základní a někdy i zapeklitější výrazy a fráze, což často
vyvolávalo smích na obou stranách. Během prezentací byl i dostatečný prostor na otázky, což
po překonání prvního ostychu žáci rádi využívali.
Cíl projektu – prostřednictvím osobního poznání překonat předsudky vůči cizincům a
procvičit si angličtinu – byl splněn, navíc projekt díky reálné komunikaci namotivoval žáky,
aby se dál zdokonalovali v jazycích.
(Vítkovský zpravodaj 2014/03)
47
Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém
V okresním kole kategorie III - Střední školy obsadil 2. místo Daniel Janečka ze
septimy a 6. místo Karolína Štěpánová z kvinty.
(Vítkovský zpravodaj 2014/03)
Jazykové olympiády 2013/2014 a gymnazisté
V letošním školním roce se školní kola jazykových olympiád konala v angličtině,
němčině a ruštině.
V ruském jazyce se kategorie IIIA (střední školy) zúčastnilo 5 studentů, zvítězila Eva
Zemanová z oktávy. V krajském kole, konaném rovněž v Ostravě 27. 1. 2014, obsadila
8. místo.
V německé olympiádě v kategorii IIIA (9. 1. 2014, 3 účastníci v ústním kole) zvítězil
Marián Kubíček ze septimy.
Angličtinu studuje nejvíce žáků, takže v soutěžích byl nejvyšší počet účastníků.
V kategorii IA (6. a 7. třídy + prima), konaném 23. 1. a 26. 2. 2014, si gramatický test a
poslech vyzkoušeli v rámci vyučování všichni žáci, na základě výsledků z testů do ústní části
postoupilo 6 účastníků, a to s následujícími výsledky: 1. místo Jan Leher, 2. místo Amy
Paddock a 3. místo Marek Beran (všichni z primy).
V kategorii IIB (tercie + kvarta) bylo ve školním ústním kole, konaném 10. 12. 2014, 7
účastníků, 1. místo vyhrál Tomáš Krzok, 2. místo Ester Nováková (oba z kvarty), na 3. místě
byl Matěj Mareth z tercie. Tomáš byl v okresním kole (Opava 14. 1. 2014) pátý.
Kategorie IIIA (pro SŠ) měla ve školním kole (7. a 14. 1. 2014) 17 soutěžících, a to
s následujícími výsledky: 1. místo Daniel Janečka (septima), 2. místo Karolína Štěpánová
(kvinta), 3. místo Petra Švecová (kvinta). V okresním kole v Opavě (13. 2. 2014) vybojoval
Daniel výborné 2. místo, Karolína zvláště vzhledem ke svému věku také pěkné 6. místo z 19
soutěžících.
PhDr. Jana Ambrožová
48
Lektoři projektu Edison s p. ředitelkou Mgr. Blankou Váňovou
49
7.3 Společenské vědy
Závěrečná zpráva předmětové komise dějepisu, základů společenských věd a
výchovy k občanství
Dějepis na gymnáziu v letošním roce učili Mgr. Miroslav Bučánek a Mgr. Hana
Vejvodová, výchovu k občanství Mgr. Eva Janštová a Mgr. Zuzana Drimajová, základům
společenských věd pak vyučoval Mgr. Miroslav Bučánek.
I v letošním roce předmětová komise vykonala řadu úkolů. Žáci se zúčastnili několika
výstav a exkurzí, zapojili se do nejrůznějších soutěží, projektů a přednášek. Došlo také na
vzdělávání pedagogů a tvorbu několika projektů, které by měly zkvalitnit výuku na naší škole.
V srpnu proběhla příprava kabinetů a sbírek po stěhování a slučování škol a došlo
k úpravám ŠVP. V září jsme započali s celoroční pilotáží projektu „Inovace výuky
československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a
Moravskoslezském kraji“. Ta probíhala po celý rok ve třídách kvartě, septimě a oktávě pod
vedením M. Bučánka a H. Vejvodové.
11. 9. 2013 se uskutečnila beseda s Kateřinou Janečkovou na téma „Život na vozíku“
určená třídám kvintě a septimě. Díky Československé obci legionářské a opavskému odboru
Matice slezské se třídy sexta, septima a zájemci z oktávy 12. 9. 2013 zúčastnili historické
exkurze „Po stopách Jana Kubiše na Opavsku“. Druhý den, 13. 9. 2013, se uskutečnila pro
žáky oktávy beseda agentury Sokrates o ukončování studia na středních školách a studiu na
vysoké škole.
V září také proběhlo počáteční školení pedagogického sboru v rámci projektu
„Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících
víceletých gymnázií v roce 2013“ (v září a říjnu byly proškoleny H. Vejvodová, E. Janštová, Z.
Drimajová).
V závěru měsíce, 26. 9. 2013, se třída sexta zúčastnila historické exkurze do
„Slezského zemského muzea a Domu umění v Opavě“ a H. Vejvodová se zúčastnila školení
pedagogů v rámci projektu „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na
středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ (30. 9. 2013). Komise také
v tomto měsíci ředitelce školy předložila maturitní témata pro dějepis a základy
společenských věd.
50
Od září také žáci gymnázia začali v rubrice „Studenti píší“ přispívat svými články do
Opavského a hlučínského deníku (17. 9., 1., 15. a 29. 10., 12. a 26. 11., 10. 12.).
V měsíci říjnu se žáci kvinty až oktávy (2. 10. 2013) zapojili do projektu „Předčasné
studentské parlamentní volby“, který měl simulovat volby v České republice, třída kvinta se
3. 10. 2013 zúčastnila přednášky Víta Mužíka (sexta) o antropologii a Expedici TIS, zájemci
z 2. a 3. stupně se 6. 10. 2013 zúčastnili projektu „Miešek a Doubravka“ ve městě Głubczyce
v Polsku, 11. 10. 2013 byl třídám kvintě až septimě prezentován projekt „Univerzita Mikuláše
Koperníka v Bílovci“ a čtyři žáci sexty a oktávy se zapojili do online soutěže „Olympiáda
lidských práv“ určené studentům středních škol ve věku 15 - 19 let.
6. 11. 2013 pomohli žáci sexty a septimy prezentovat školu žákům 9. ročníků ze ZŠ
Odry - Komenského, v rámci „Týdne pro inkluzi“ se pak téhož dne žáci sexty a septimy
zúčastnili přednášky Jana Duška na téma „Rallye ve fotografii“. Soutěže „Pišqworky“ na
Mendelově gymnáziu v Opavě se 13. 11. 2013 zúčastnili za gymnázium tým „Mrkwe“ ze
septimy a dva týmy sexty „Pojakokuma“ a „Pišqvoři“, nejúspěšnějším týmem byli „Pišqvoři“,
kteří získali 4. místo. Školního kola „Dějepisné soutěže“ pro 3. stupeň na téma „Společnost
v pohybu - raně novověké revoluce v Evropě a zámoří“ se 15. 11. 2013 zúčastnilo sedm
zájemců z kvinty až oktávy; do finále (24. 1. 2014), které se konalo v Opavě na Slezské
univerzitě, postoupili Vít Mužík a Lenka Bílková ze sexty. První místo si přivezl Vít, Lenka se
umístila na 17. místě.
Školního kola „Dějepisné olympiády“ pro 8. a 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky
víceletých gymnázií na téma „Město v proměnách času“ se 18. 11. 2013 za gymnázium
zúčastnili žáci tercie a kvarty; do okresního kola postoupili Jiří Jakubík a Jan Juroška z kvarty,
ani jeden z nich však v dalším kole neuspěl. Žáci tercie se 20. 11. 2013 zúčastnili soutěže
„Finanční gramotnost“. Deset studentů gymnázia se pak 27. 11. 2013 zúčastnilo „Semináře k
problematice SOČ“ na VŠB-TU Ostrava.
Školení pedagogů na téma „Finanční gramotnost“ se v Ostravě 28. a 29. 11. 2013
zúčastnila E. Janštová a dvouleté školení „MPP“ v listopadu započal M. Bučánek.
Na počátku prosince se dva gymnazisté zúčastnili se svými pracemi soutěže
„Poradenství“, pořádané Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou
v Karviné, bohužel ani jeden z nich neuspěl.
Ve dnech 9. - 22. 12. 2013 navštívili žáci 2. a 3. stupně zapůjčenou výstavu „Berlínská
zeď“, která vznikla v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“. Tři studenti gymnázia se
51
zúčastnili 13. 12. 2013 čtvrtého ročníku soutěže „Nebojme se myslet!“, pořádaného
Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a 16. 12. 2013 naši školu v esejistické
soutěži „Knihovny Václava Havla“ na téma „Je idealismus postoj pro dnešní svět?“
zastupovaly tři práce studentů sexty a oktávy.
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. z katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci na naší škole 16. 12. 2013 uskutečnil v rámci projektu
„Věda do škol“ Univerzity Palackého v Olomouci přednášku „Posviťme si na média“, určenou
kvintě, oktávě a zájemcům a týž den také všichni členové komise prošli školením nazvaném
„Práce s tabletem“. V prosinci pak byla na MŠMT zaslána projektová žádost v rámci
programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a
nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“.
V lednu začal žákovský projekt „Má to smysl aneb Ekologie v praxi 2014“ v rámci
grantového programu „Thing Big level 1“ společnosti O2, v jehož rámci bylo osm tříd školy
vybaveno novými koši na třízení odpadu (projekt probíhal do poloviny května 2014). 17. 1.
2014 se na naší škole pro žáky sexty až oktávy a vybrané zájemce z řad nižších ročníků
gymnázia uskutečnila v rámci projektu „Věda do škol“ Univerzity Palackého v Olomouci
přednáška JUDr. Martina Faixe, Ph.D., MJI z Katedry ústavního práva a mezinárodního práva
veřejného, Právnické fakulty nazvaná „Černá vlajka pirátů (znova) nahání strach? Právní
aspekty potírání pirátství a ozbrojeného lupičství na moři v současnosti“.
30. 1. 2014 se pro žáky kvinty až oktávy uskutečnila další z přednášek v rámci projektu
„Věda do škol“ nazvaná „Veřejné finance a veřejné dluhy - současnost a důsledky“,
přednášejícím byl doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. z Katedry aplikované ekonomie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. O den později se „Semináře SOČ pro pedagogické
pracovníky“ v rámci projektu PERUN v Ostravě zúčastnil M. Bučánek.
21. 2. 2014 proběhlo školní kolo SOČ. Mezi zajímavé práce patřily v oboru 13 Ekonomika a řízení příspěvky Kateřiny Kubesové „Obchodní řetězce“, Michala Škrobánka
„Marketingová filosofie v praxi aneb Dlouhá cesta za podstatou materiálního světa“ a
Mariana Kubíčka „Klíč k úspěšnému podnikání“, v oboru 14 - Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času to pak byly příspěvky Daniela Janečky „Psychologie
muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním“, Evy
Zemanové „Život v dětském domově, nejčastější důvody pobytu v něm a jak tyto děti vnímá
okolí“ a Adama Vymětala „Hledala se svoboda, našly se drogy“. Do okresního kola, které se
52
konalo na Mendelově gymnáziu 16. 4. 2014, postoupily práce Kateřiny Kubesové (1. místo) a
Daniela Janečky (3. místo). Kateřina se pak v krajském kole (13. 5. 2014) na VŠB-TU v Ostravě
umístila ve svém oboru na 4. místě
Na slavnostním udílení „Ceny Jana Zajíce“ 21. 2. 2014 převzal cenu Vít Mužík (sexta) a
na přelomu února a března se u nás nacházela putovní výstava občanských hnutí „Za Opavu“
a „Zachraňme dominanty“ nazvaná „Necháme to tak?“, upozorňující na náš vztah
k přírodnímu a kulturnímu dědictví.
10. 3. 2014 se naši žáci opětovně připojili k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,
která připomínala 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 12. 3. 2014 proběhlo
online školní kolo soutěže „Ekonomicko-manažerská olympiáda“, kterého se zúčastnili čtyři
studenti septimy. Druhý den (13. 3. 2014) se u nás ve spolupráci se SVČ Vítkov uskutečnil
projektový den nazvaný „Mediální dějepis s dědečkem a babičkou“, do něhož se zapojili žáci
kvinty a sexty. 14. 3. 2014 se pak naši studenti zúčastnili „Studentské vědecké konference“ ve
Vrbovém na Slovensku.
Mgr. Pplk. v. v. Pavel Skácel pro třídy kvintu a septimu uskutečnil 19. 3. 2014
přednášku na téma „Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války“ a následně dělal
průvodce během tematické exkurze „Po stopách ostravské operace“, která byla určena
žákům sexty a septimy (26. 6. 2014).
Pedagogického semináře nazvaného „Jak vyučovat o holokaustu?“ ve dnech 21. - 23.
3. 2014 se zúčastnila v prostorách Židovského muzea v Praze a Vzdělávacího oddělení
v Památníku Terezín M. Škrabalová. Zájemci septimy a oktávy se 24. 3. 2014 zúčastnili
prezentování projektu „Kavárna Evropa“ na Mendelově gymnáziu v Opavě a instruktážního
workshopu projektu „Etická výchova a učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia“,
určeného pedagogům, se dne 25. 3. 2014 zúčastnila Zuzana Drimajová.
Na 6. místě se v krajském kole „Mezinárodní dějepisné soutěže“ v Bohumíně dne 9. 4.
2014 umístil tým ve složení Vít Mužík, Lenka Bílková (sexta) a Kamila Scholasterová (kvinta).
V dubnu pak započala E. Janštová, Z. Drimajová, M. Škrabalová a M. Bučánek
čtyřicetihodinový kurzu pro učitele, nazvaný „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“,
který se uskuteční v rámci projektu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání
v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“, a bude probíhat do
začátku září 2014.
53
Ve dnech 14. - 27. 4. 2014 byla na naši školu, v rámci projektu „Moderní dějiny do
škol“, zapůjčena výstava „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana
Holomíčka“. Ve dnech 24. - 28. 4. 2014 se žáci sexty zapojili do tzv. „Srdíčkových dnů“, které
pořádá společnost Život dětem, vybralo se více než 5,5 tisíce Kč a 28. 4. 2014 na škole
proběhly „Studentské a žákovské volby do Evropského parlamentu“, pořádané ve spolupráci
se společností Člověk v tísni, kterých se zúčastnili po svolení pořadatelů kromě žáků 3.
stupně i žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia.
Ve dnech 18. - 19. 5. 2014 se uskutečnil výjezd se 43 žáky 2. a 3. stupně do
partnerského města Kalety na projekt „Evropa pro občany - Evropská unie“, týkající se států a
orgánů EU, výhod členství pro mladé lidi, voleb do Evropského parlamentu, festivalu
evropských písniček aj. a 21. 5. 2014 se Kateřina Kubesová (septima) zúčastnila v Praze
vzdělávacího semináře pro studenty středních škol na téma „Parlament a volby“.
V květnu také proběhla soutěž „EUROPE DIRECT BRUNTÁL eurotime 2014“, které se
v kategorii do 15 let zúčastnili žáci 7. - 9. ročníků ZŠ a víceletého gymnázia.
Asi nejdůležitější částí roku byl květen pro letošní maturanty. Maturitní zkoušky
z dějepisu (2 studenti) a základů společenských věd (10 studentů) ve dnech 20. - 22. 5. 2014
úspěšně vykonali všichni maturanti.
V posledním vyučovacím měsíci školního roku, začali čtyři členové komise, kteří se
účastní kurzu „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“, dolaďovat pilotáž výuky
volitelného předmětu Etická výchova v rámci projektu „Podpora implementace Etické
výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce
2014“.
Mgr. Miroslav Bučánek
Žáci primy během výstavy o
Olze Havlové v dubnu 2014
54
7.3.1 Dějepis
Expedice TIS
Na začátku letošních prázdnin jsem se rozhodl připojit k „Expedici TIS“, která je
jednou z aktivit „Talnetu“, projektu Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, založeném na individuálním přístupu k nadaným žákům v oblasti
přírodních věd, technických disciplín a matematiky, ale také humanitně založeným, která
nabízela mladým badatelům možnost účastnit se různých vědeckých činností.
Samotné expedici předcházela online příprava, kde se badatelé věnovali svému
tématu a hlavně přípravě do terénu. Já jsem se přidal do sekce antropologie, kterou vedla
zkušená antropoložka Mgr. Petra Beran-Cimbůrková, Ph.D.
Po příjezdu do Biskoupek v okrese
Rokycany,
kde
měla
naše
expedice
základnu, jsem na vlastní kůži okusil práci
antropologa, a to na pravých lidských
ostatcích. Začali jsme simulací nálezové
situace,
kdy
jsme
daný
objekt
dokumentovali jak fotograficky, tak i
přesným zakreslením na milimetrový
papír, následně bylo přikročeno k mytí,
což je zvláště při práci se starým kosterním materiálem velmi obtížné. Poté, co nám kosti
uschly, jsme se dali do jejich lepení, následně jsme zhodnotili celkový stav a začali určovat
věk, pohlaví, výšku a případně i choroby či příčinu smrti zkoumané osoby, pokud se dala
z daného kosterního materiálu vyčíst. Měl jsem také možnost zkoumat i ostatky žárového
hrobu, u kterých jsem určoval teplotu spálení.
Ovšem samotná antropologie nebyla jediná naše badatelská činnost. Se svým
garantem jsem například prováděl dotazníková šetření o povědomí obyvatel o
archeologických nálezech v regionu, díky čemuž se nám během dvou hodin povedlo hluboko
proniknout do života obce. Naše výsledky, spolu s údaji z archeologických databází, hodláme
podat jako jeden z mnoha podnětů expedice k plánované naučné stezce v oblasti Radnicka.
55
Týden věnovaný vědě uběhl sice velmi rychle, ale získané zkušenosti jsou skutečně
k nezaplacení. A jelikož jsme byli součástí Expedice TIS, dostal každý účastník na konci za
svou snahu a badatelské úsilí malý stromeček tisu, jako pozornost od organizátorů.
Vít Mužík, sexta
(Vítkovský zpravodaj 2013/10)
Exkurze po stopách Jana Kubiše na Opavsku
Dne 12. září 2013 měli studenti tříd sexty, septimy a oktávy Základní školy a gymnázia
Vítkov možnost zúčastnit se, díky Československé obci legionářské a opavskému odboru
Matice slezské, první exkurze „Po stopách plukovníka Jana Kubiše na Opavsku“. Jan Kubiš se
výrazně zapsal do dějin českého národa a to díky své spoluúčasti na atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 27. května 1942.
Tato operace, ač její důsledky byly strašlivé, a to v podobě jak vypálených vesnic
Lidice a Ležáky, tak i zatýkání a poprav podezřelých osob, či likvidace rodin atentátníků, byla
projevem odporu vůči útlaku. Tímto aktem bylo dokázáno, že ačkoliv je země obsazena, ještě
není zcela poražena, a že je dál schopna bojovat za svou svobodu.
Může se zdát, že by se nenašla žádná spojitost mezi opavským regionem a Janem
Kubišem, ovšem opak je pravdou, jak jsme byli sami přesvědčeni panem Ing. Jaromírem
Breuerem z Matice Slezské v Opavě, který se ochotně ujal naší skupiny a provázel nás po
stopách tohoto hrdiny v našem regionu (konkrétně v Litultovicích, Hlavnici, Sádku,
Milostovicích a Opavě).
Pro nás dosud neznámou skutečností byl fakt, že Jan Kubiš část své vojenské služby
trávil v Opavě u 34. pěšího pluku a během mobilizace hlídal hranice v opevněních,
vybudovaných pro případné odvrácení intervence nepřátelských vojsk.
V průběhu několika hodin jsme byli podrobně seznámeni s pohraničním opevněním,
přičemž jsme se na fortifikační objekty sami podívali, a taktikou boje pevnostních linií.
Překvapila nás vysoká bojeschopnost a účinnost pevnůstek, které nám byly přestaveny.
Abychom si lépe utvořili představu o tom, jak bylo Opavsko chráněno před případnými
útoky, navštívili jsme různé části obranné linie. Velký dojem na nás udělal stav objektů, které
po více než sedmdesáti letech od 2. světové války stále neohroženě stojí, jakoby pořád
střežily hranice.
56
Velmi nás také zajímal život vojáků v takovýchto pevnostech a neustále jsme našeho
průvodce zatěžovali množstvím otázek. Například jsme si upřesnili své názory v oblasti
srovnání naší a tehdejší Maginotovy linie ve Francii, neb ač se všude dočteme, že
československé ředitelství opevňovacích prací stavělo opevnění dle francouzského stylu, po
přednášce nám bylo jasné, že tomu tak zcela není.
Spojení Jana Kubiše s Opavskem je pro mne i mnohé další studenty zcela unikátní.
Během exkurze jsem pociťoval hrdost jak nad odvahou plukovníka Kubiše, tak i nad tím, že
naši předkové měli odvahu se tvrdě bránit.
Myslím, že budu mluvit za všechny své spolužáky, když v závěru poděkuji všem, kteří
tuto exkurzi umožnili realizovat, a především pak p. Ing. J. Breuerovi za velmi poutavý výklad.
Vít Mužík, sexta
(Opavský a hlučínský deník 17. 9. 2013)
57
(Legionářský směr 2013/3)
Vidět a vědět aneb Slezské zemské muzeum a Dům umění Opava stojí navštívit
Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se žáci sexty zúčastnili exkurze do dvou významných kulturních
institucí Opavy.
Nejprve jsme vzali útokem historickou budovu Slezského zemského muzea, kde
ovšem byli na naši návštěvu plně připraveni. Ujala se nás zkušená muzejní pedagožka Mgr.
Kamila Poláková, která nás nejprve nechala projít si expozici „Příroda Slezska“ a následně
nám udělala zajímavý výklad v prohlídkové části „Encyklopedie Slezska“, věnované kultuře a
historii Slezska. Ve stejné budově jsme ještě neopomenuli navštívit výstavu „Znamení
vertikál“, která se snaží přiblížit pestrost a rozmanitost duchovního života českého Slezska od
středověku do začátku první světové války. Slezské zemské muzeum zcela předčilo naše
očekávání, neboť po nedávno dokončené rekonstrukci se celá budova skví novotou a
jednotlivé expozice odpovídají současným trendům muzejní prezentace a dokážou tak plně
zaujmout své návštěvníky.
58
Plni pozitivních pocitů a nabiti novými informacemi jsme se následně vydali k dalšímu
cíli naší exkurze - Domu umění. Ten nám nabídl možnost prohlédnout si velmi rozsáhlou
výstavu nazvanou „Duch Afriky“, která dokonale mapuje a vystihuje kulturu domorodého
obyvatelstva tohoto kontinentu. Každý z nás si zde mohl přijít na své, neboť jsou zde
vystaveny fotografie, sochy, zbraně, šperky, nástroje, ale také židle, lehátka, podhlavníky a
další exponáty. Vše umně zpracované, dýchající na nás exotiku svého původu. Celá tato
výstava v nás tak zanechala velmi kladný dojem. Zájemci si také mohli prohlédnout expozici
věnovanou československým legionářům za 1. světové války nazvanou „Návrat domů aneb
cesta kolem světa legionáře Václava Balcara“, nebo expozici „Ruské umění 19. a 20. století“.
Myslím si, že hovořím za všechny gymnazisty, když tvrdím, že pro nás byla exkurze do
Opavy velkým přínosem, a věřím, že i další budou podobně vydařené a poučné.
Vít Mužík, sexta
Přednáška o antropologii
Ve čtvrtek 3. října 2013 se pro naši třídu kvintu konala přednáška Víta Mužíka (sexta)
o antropologii. Říkal nám vlastní zkušenosti a poznatky z Expedice TIS, kterou absolvoval
během prázdnin. Během svého pobytu na tomto táboře pro talentované žáky zkoumal staré
ostatky, zjišťoval jejich stáří, pohlaví atd. Díky svým zkušenostem nám tak byl schopen
popsat veškeré práce a činnosti, které jsou spojeny s tímto vědním oborem - antropologií.
59
Antropolog má velmi zajímavou a také těžkou práci, jak nám Vít vysvětloval. Nalezené
kosti musí na místě správně ošetřit, rozmístit do různých papírových sáčků, popsat i zakreslit,
vše s ohledem na budoucí výzkum na specializovaném pracovišti. Především pečlivé
překreslení nalezených kostí na papír je prý velmi těžké, ale školení specialisté to zvládají
levou zadní. S nalezenými kostmi je navíc mnoho práce, neboť jsou často velmi křehké, a
proto se k nim musí při čištění přistupovat velice opatrně, velkou zručnost vyžaduje také
jejich lepení atd., to vše s ohledem na rozpoznání pohlaví, věku, výšky a dalších údajů.
Z mého pohledu tak není lehké zkoumat staré ostatky.
Přednášku jsem si moc užila, byla velmi zajímavá a taky jsem se dozvěděla řadu
nových informací o antropologii.
Tereza Mičková, kvinta
Doubravka, Měšek a polské Glubczyce
Byl krásný podzimní jasný den, na obloze ani mráček, a kousek za našimi hranicemi v Polsku - se odehrávaly historické slavnosti. Taková pro řadu z nás byla neděle 6. října 2013.
Opět se konala rekonstrukce svatby české kněžny Doubravy a polského panovníka
Měška I. z rodu Piastovců. Tentokrát však ne na Hradci nad Moravicí, ale v polském městě
Glubczyce, kde se shromáždily skupinky účinkujících z několika polských i českých škol. Mezi
nimi pak také žáci Základní školy a gymnázia Vítkov.
60
Každá
škola
měla
svůj
prapor i své středověké oděvy,
v nichž pak žáci odehráli své
představení
a
předávali
dary
novomanželům. Naše škola zde
vystupovala v nové roli, a proto
naše skupina nesla hrdě své dva
prapory - bývalé ZŠ Komenského a
vítkovského gymnázia - , s nimiž
jsme se (ještě jako samostatné
školy) účastnili představení v květnu tohoto roku na zmiňovaném Hradci.
Každá škola měla svůj nástup různě provedený, originální a krásný. Chtěl bych
pochválit všechny, kteří si udělali čas na tuto akci, i přesto, že byla v neděli. Jsem si naprosto
jistý, že nikdo nakonec nelitoval. Taktéž bych chtěl poděkovat p. Karin Kopecké a p. uč. Petře
Bartoschové, které nám dělaly doprovod a notně nás podpořily v našem úsilí.
Roman Nguyen, sexta
Dne 6. října 2013 se zúčastnili vybraní žáci naší školy Historické slavnosti v polských
Glubczycích, kde proběhla v pořadí druhá rekonstrukce setkání svatebních průvodů polského
knížete Měška a české kněžny Doubravky.
61
Na slavnosti se naše družina prezentovala krátkou zdravicí a poté historickým
tancem. Byly předány za naši školu také dary pro novomanžele - vlastnoručně ušitý divoký
kanec a mandala.
Karin Kopecká
Dějepisná soutěž
Už osmým rokem vyhlašuje Mendelovo gymnázium, Slezské gymnázium a Slezská
univerzita v Opavě oblastní kolo dějepisné soutěže pro střední školy. Letošní téma zní
„Společnost v pohybu – raně novověké revoluce v Evropě a Zámoří“.
První (školní) kolo se uskutečnilo dne 15. listopadu 2013 a zúčastnilo se jej sedm
gymnazistů z kvinty až oktávy. Do druhého (oblastního) kola, které se bude odehrávat
v budově Slezské univerzity v lednu roku 2014, postoupil Vít Mužík a Lenka Bílková ze třídy
sexty.
Vítězům blahopřejeme a držíme palce.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jméno a příjmení
Vít Mužík
Lenka Bílková
Kateřina Kubesová
Michal Škrobánek
Denis Dimitrov
Kamila Schlasterová
Jan Černoch
Třída
sexta
sexta
septima
oktáva
sexta
kvinta
kvinta
Počet bodů
54
45
43
34
30
24
22
Školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády
V pondělí 18. listopadu 2013 se první vyučovací hodinu 114 žáků 8. a 9. ročníků a
příslušných ročníků víceletého gymnázia zúčastnilo 43. ročníku dějepisné olympiády, které
bylo tematicky zaměřeno na „Město v proměnách času“.
Na 1. místě se umístil s 37 body Matěj Jakubec z 9. A, o druhou pozici se podělili Jiří
Jakubík s Janem Juroškou z kvarty (32 bodů), a na třetím místě se umístili Josef Knotek z 8. A
společně s Viktorií Matulovou z 9. B (30 bodů). Do okresního kola byli navrženi Matěj
Jakubec, Jiří Jakubík a Jan Juroška. Vítězům blahopřejeme a postupujícím držíme palce.
za předmětovou komisi Mgr. Miroslav Bučánek
62
Exkurze Osvětim a Krakov
6. prosince 2013 se vydali žáci naší školy do Polska, přesněji do Osvětimi a Krakova.
Cesta nám rychle ubíhala, protože ji zpestřovaly referáty, které si připravili naši spolužáci.
Dozvěděli jsme se
řadu
zajímavých
věcí
o
polské historii, umění, jídle,
sportu
a
dalších.
Naše
prohlídka Osvětimi začala u
brány prvního tábora, kde
se tyčil nápis „Arbeit macht
frei“, což bylo velkou ironií,
protože
všichni
v táboře
dřeli jak mezci a nikdy
nebyli z tábora propuštěni.
Pokračovali jsme do první budovy, kde jsme mohli zhlédnout mapy a tabule s počty
mrtvých. Tato čísla jsou velmi tragická, ale ve skutečnosti bylo obětí 3 - 4 krát více, nejvíce
Židů. V další místnosti byly fotografie, kde bylo zdokumentováno, jak probíhalo takové
rozřazování transportu, ve kterém byli Židé. Ženy a malé děti byly okamžitě poslány do
plynové komory, u mužů bylo ještě jedno rozřazování, kdy se před ně postavil lékař a
ukazoval prstem doprava a doleva a určoval muže schopné práce, ostatní byli opět posláni
do plynové komory. Taky jsme se dozvěděli, že Němci Židům neustále lhali, protože jim
ustavičně tvrdili, že se půjdou osprchovat. V plynové komoře se dokázali takto denně zbavit
tisíců lidí.
Naše další cesta vedla k výstavě předmětů, které zůstaly po obětech, např. kufry,
hrnce, brýle. Bylo to všechno hrozné, ale nejhorší asi bylo, když jsme vstoupili do místnosti,
kde byly dvě tuny vlasů, to téměř všichni zbledli. Šli jsme do dalšího domu, kde byly palandy,
záchody a umývárny. Také jsme viděli oblečení, ve kterém vězni pracovali a spali. Měli jen
jeden kus tohoto pruhovaného mundúru, který se pral jen jednou za měsíc. V den návštěvy
byla zima a foukal studený vítr. I když jsme byli dobře oblečení, tak nám přesto bylo všem
chladno. Nedokázali jsme si tedy vůbec představit, jak museli trpět v tom jejich tenkém
oblečení.
63
Poté následovala prohlídka
vězení, kde byla stěna, u které byli
lidé
popravováni.
Prošli
jsme
plynovou komorou a tím naše
prohlídka v prvním táboře končila.
Nastoupili jsme do autobusu a jeli
do tábora druhého, kde jsme vyšli
do věže, ze které jsme viděli celý
tábor nebo spíše jen základy,
protože téměř všechno Němci před svým útěkem podpálili. Šli jsme se podívat do dvou stájí.
Jedna sloužila jako umyvárna a WC. Druhá byla nacpaná palandami. Opravdu jsme museli
všichni konstatovat, že s lidmi v táboře jednali hůř než s dobytkem.
Poté jsme poděkovali průvodci a jeli do Krakova. Tam jsme si nejprve prohlédli
společně jeho nádherné, historické jádro a dozvěděli se mnoho nových a zajímavých
informací. Poté jsme se rozběhli po městě. Většina se šla podívat po vánočních trzích a
navštívit místní kavárny a cukrárny. Čas utíkal jako voda a my už seděli v autobuse nachystaní
na návrat domů.
Exkurze byla velmi poučná a domníváme se, že by se měl každý zamyslet nad tím, že
není potřeba značkového oblečení, tabletů a drahých mobilů. Můžeme být rádi, že žijeme
v dnešní době a máme možnost se v teple vyspat, chodit v čistém oblečení a mít výbornou
zdravotnickou péči.
Olga Jüstelová a Veronika Popová, oktáva
64
Výstava o Berlínské zdi ve Vítkově
Ve dnech 9. - 22. prosince 2013 si žáci, studenti, učitelé i vítkovská veřejnost mohli
v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. prohlédnout putovní výstavu „Berlínská
zeď“, která vznikla v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Autory výstavy jsou učitelé a studenti ostravského gymnázia EDUCAnet, kteří se
pokusili zasadit historii rozděleného Berlína do kontextu dějin druhé poloviny 20. století,
protože tyto události těsně souvisely s poválečným rozdělením světa a především se
studenou válkou.
Na dvanácti výstavních panelech se tak diváci mohli seznámit s okolnostmi vzniku zdi,
jejími proměnami, ale také osobnostmi, které se zapsaly do její historie - ať už šlo o
významné politiky, nebo obyčejné lidi. Panely se věnovaly těmto tématům: „Berlínská zeď
v datech a číslech“, „Studená válka a Německo“, „Cesta ke stavbě zdi“, „13. srpen 1961“,
„Reakce na stavbu zdi“, „Ostraha hranice“, „Život v rozděleném městě“, „Útěky za
svobodou“, „Cesta k pádu zdi“, „Pád a sjednocení“ a „Proměny Berlína“.
65
Jednotlivé bannery obsahovaly texty, obohacené o řadu dobových fotografií,
novinových článků z československého tisku i karikatur, které pomáhaly ilustrovat atmosféru
rozděleného města, světa studené války a manipulaci veřejným míněním. Ukazovaly tak
divákovi konkrétní situace, emoce i paradoxy doby.
Součástí výstavy byl také katalog s DVD, který obsahoval řadu doprovodných
materiálů, včetně pracovních listů, které si žáci a studenti ve dvojicích během procházení
výstavy pokusili vyplnit a následně vše prodiskutovali ve výuce s příslušnými vyučujícími.
Nejvíce všechny zaujaly fotografie zobrazující stavbu zdi a její vzhled v době těsně před
pádem východního bloku, ale také obrázky, ilustrující způsoby, jimiž se lidé pokoušeli
uprchnout z východní části Německa do NSR. Řadu žáků a studentů pak zaujaly karikatury,
které ilustrovaly rozdělený Berlín na pozadí studené války, avšak z pohledu lidí, žijících ve
svobodné zemi 21. století mnohdy špatně čitelné a pochopitelné.
Mgr. Miroslav Bučánek
66
Vítězství v krajském kole dějepisné soutěže
Už osmým rokem připravuje Mendelovo gymnázium a Slezské gymnázium ve
spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě „Dějepisnou soutěž“ pro studenty středních škol
Moravskoslezského kraje.
Toto krajské klání mívá vždy dvě části. V první studenti v průběhu hodiny píší
znalostní test a po jeho vyhodnocení osm nejúspěšnějších předstupuje před odbornou
komisi, složenou z doktorandů univerzity, kde dochází k ústnímu zkoušení.
Letošní téma soutěže bylo náročné - „Společnost v pohybu aneb Raně novověké
revoluce v Evropě a Zámoří a osobnost George Washingtona“.
Naši školu v pátek 24. ledna 2014 v budově
Slezské univerzity v Opavě reprezentovali dva žáci
třídy sexty (vítězové školního kola) - Lenka Bílková a
Vít Mužík. Před osmou hodinou už netrpělivě
postávali na chodbě před učebnou, v níž od čtvrt na
deset do půl jedenácté absolvovali písemný test.
V následujících
devadesáti
minutách,
kdy
organizátoři soutěže opravovali testy soutěžících,
byl pro všechny účastníky připraven mimosoutěžní
program - v letošním roce navštívili Obecní dům
v Opavě, kde mohli zhlédnout výstavu „Opavské
hradby“, která mapuje vývoj opavského opevnění od
jeho stavebních počátků až po demolici a nahrazení pásem městských parků.
V půl jedné následovalo vyhlášení výsledků, které pro nás bylo velmi dramatické.
Organizátoři vyhlašovali výsledky od osmého postupujícího místa. Neustále tak klesala šance
na účast v ústním kole a na vítězství, ale nakonec jsme se dočkali. Na prvním místě skončil Vít
Mužík, který tak postoupil do ústního kola. To probíhalo od jedné hodiny do půl čtvrté. I
v něm měl znalostní převahu, a proto byl oceněn v letošním ročníku Dějepisné soutěže
celkovým prvním místem.
Oběma účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a vítězi tímto blahopřejeme.
Mgr. Miroslav Bučánek
(Vítkovský zpravodaj 2014/03)
67
Krajskou dějepisnou soutěž gymnazistů na akademické půdě ovládl Vít Mužík,
Opavan studující ve Vítkově
Z prvenství v VIII. ročníku dějepisné soutěže gymnazistů Moravskoslezského kraje se
těší student 2. ročníku Základní školy a gymnázia Vítkov Vít Mužík. Mezi 23 účastníky, kteří
na Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty 24. ledna přijeli po úspěchu ve
školních kolech soutěže, prokázal nejširší znalosti v tématu „Společnost v pohybu“.
Do krajského kola může každá škola vyslat dva zástupce, čehož tentokrát v plné míře
využila obě „domácí“ gymnázia, jejichž dějepisářky PhDr. Simona Krajcarová (Mendelovo) a
Mgr. Veronika Pilavková (Slezské) figurují v roli hlavních organizátorek klání, a dále gymnázia
z Bohumína, Bruntálu, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Havířova-Města, Hlučína, Příbora,
Třince a Vítkova. Jedním soutěžícím se zúčastnilo Gymnázium Krnov, jež v loňském roce
reprezentoval pozdější vítěz 7. ročníku Jakub Strýček ze Slezských Rudoltic, dnes studující
učitelství češtiny a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
V podtitulu neslo tematické zacílení specifikaci na problematiku raně novověkých
revolucí jak na starém kontinentě, tak v zámoří, zvláštní pozornost byla věnována rovněž
osobnosti George Washingtona. O přípravu studijních materiálů v podobě jejich shromáždění
a doporučení účastníkům se opět postarali studenti Ústavu historických věd (ÚHV). K již
ostřílenému posluchači doktorského studia na ÚHV Mgr. Martinu Sosnovi, který s výjimkou
premiéry nechyběl v porotě ani jediného ročníku soutěže, se tentokrát přidali jeho kolegadoktorand Mgr. Petr Chlebec a posluchačka magisterského studia Bc. Lucie Gilarová.
Do ústní části postoupilo z 23 gymnazistů po vyhodnocení písemného testu osm
nejlepších. Finalistou se tak stal třeba Jaroslav Novotný z Gymnázia Petra Bezruče, FrýdekMístek, jenž krajské kolo v doprovodu dějepisáře Mgr. Martina Žambocha absolvoval už
potřetí. Ani Vít Mužík, nakonec nejlepší v bodovém hodnocení testu i ústního pohovoru,
nebyl v Opavě poprvé. „Vloni jsem dosáhl na bramborovou medaili, letos je ze čtvrtého
místa prvenství. Přikládám to nejen tématu, sedlo mi, ale i skvělému učiteli,” řekl skromně
Opavan studující ve Vítkově. Jeho doménou jsou právě francouzské dějiny raného novověku.
„Osobně si ale myslím, že Vítek se vypracoval natolik, že by uspěl, i kdyby téma bylo úplně
jiné,“ vyzvedl studentovy kvality dějepisář Mgr. Miroslav Bučánek. „Ostatně výborné studijní
výsledky mu vynesly nominaci na Cenu Jana Zajíce,“ řekl pedagog, který do Vítkova jezdí učit
z Opavy.
68
Diplomem a cenami určenými pro
druhého v celkovém pořadí dekoroval doc.
Jiří Knapík, vedoucí ÚHV, při oficiálním
vyhlašování výsledků
Gymnázia
Český
Michala
Těšín,
Sikoru z
pomyslnou
bronzovou příčku obsadil Stanislav Jahn ze
Slezského gymnázia Opava.
Vysokou úroveň znalostí soutěžících potvrdil za porotce Mgr. M. Sosna. „Vítěz nás
doslova ohromil, když na obraze Přísaha v míčovně, jehož autorem je francouzský klasicistní
malíř Jacques-Louis David, dokázal vedle hlavních protagonistů děje malby identifikovat i
další postavy,“ konstatoval Mgr. M. Sosna, pro něhož to byla z důvodu závěru doktorského
studia poslední účast v porotě soutěže.
Premiant Vít Mužík má navíc šanci stát se rekordmanem v počtu absolvovaných
ročníků. „Zatím jsme tu měli trojnásobné účastníky, ale Vítek je teprve ve druhém ročníku
studia, takže se zdá být docela reálným, že je za dva roky dokáže předstihnout,“ připomněla
za pořadatele PhDr. S. Krajcarová z Mendelova gymnázia. „Uvidíme, nerad bych předbíhal,
ale historie mě baví a jsem ji už dnes rozhodnut jako odbornou disciplínu studovat. Na které
univerzitě, to, prosím, zatím po mně vědět nechtějte. Na takové rozhodnutí mám ještě dost
času,“ prohlásil Vítek, jehož koníčky jsou též filatelie, numismatika a genealogie.
Buňky na dějepis zdědil po dědečkovi Drahoslavu Špokovi a své vědomosti rozvíjí od
raného dětství. „Pravidelně sleduji řadu historických časopisů a mám bohatou knihovnu.
Proto jsem se v přípravě nemusel spoléhat pouze na doporučené prameny, ale volil jsem spíš
jiné podle vlastního uvážení,“ přiznal absolvent někdejší Základní školy Opavská ve Vítkově,
kterou kdysi navštěvoval i Jan Zajíc. „Rád si zajdu do archivu, v genealogii rodu jsem zatím
postoupil do 17. století, ale nejsem ještě u konce. Pokud se setkáme i za rok, možná vám
toho budu moci prozradit zase o něco více,“ konstatoval na závěr sympatický adept
vysokoškolského studia historie.
Autor: Ivan Augustin
(http://inoviny.slu.cz/index.php/udalosti/1082-krajskou-dejepisnou-soutez-gymnazistu-naakademicke-pude-ovladl-vit-muzik-opavan-studujici-ve-vitkove 28. 1. 2013)
69
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA VIII. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vít MUŽÍK
Michal SIKORA
Stanislav JAHN
Tomáš FRANEK
Jaroslav NOVOTNÝ
Tomáš NAVRÁTIL
Jan STOKLAS
Milan Vítek KULIKOWSKI
ZŠ a G Vítkov
G Český Těšín
SG Opava
G Třinec
G Frýdek – Místek
G Bruntál
MG Opava
G Havířov – Město
166,0 bodů
153,5 bodů
146,5 bodů
140,0 bodů
136,0 bodů
132,0 bodů
128,0 bodů
123,5 bodů
Další soutěžící se neprobojovali do ústní části soutěže. V písemné se umístili takto:
9.
Václav SIKORA
Ester BUBÍKOVÁ
10. - 12. Věra DVOŘÁKOVÁ
Marian WAŽIK
13.
Roman BOROVIČKA
14.
Richard DAVID
Andrea RZYMANKOVÁ
15. - 16.
Daniel GALIS
17.
Lenka BÍLKOVÁ
18.
Jiří WEBER
19.
Martin BÁRTA
20.
Martin GAJDACZEK
21.
Barbora BALCAŘÍKOVÁ
22.
Michaela HAŠKOVÁ
G Třinec
G Český Těšín
G Krnov
G Hlučín
G Příbor
G Příbor
G Havířov – Město
MG Opava
G Vítkov
G Bohumín
SG Opava
G Hlučín
G Frýdek-Místek
G Bruntál
70
60,5 bodů
59,0 bodů
59,0 bodů
59,0 bodů
57,5 bodů
57,0 bodů
56,0 bodů
56,0 bodů
54,0 bodů
47,0 bodů
46,0 bodů
41,5 bodů
39,0 bodů
36,0 bodů
Okresní kolo dějepisné olympiády
Dne 28. ledna 2014 se v Opavě na ZŠ Englišova konalo okresní kolo 43. ročníku
Dějepisné olympiády na téma „Město v proměnách času“. Gymnaziální část naší školy letos
reprezentovali dva žáci kvarty - Jan Juroška a Jiří Jakubík. Bohužel ani jeden z nich se
neumístil na předních příčkách. Jan Juroška se dělil o 40. - 41. místo (s 50 body) a Jiří Jakubík
skončil na 45. místě (s 36,5 body).
Mgr. Miroslav Bučánek
Projektový den „Mediální dějepis s dědečkem a babičkou“
13. března 2014 se na naší škole uskuteční, ve spolupráci se SVČ Vítkov, projektový
den nazvaný „Mediální dějepis s dědečkem a babičkou“, určený pro žáky pátých tříd a
gymnazisty z kvinty a sexty.
Besedu s vybranými seniory, jejichž osudy budou zařazeny do spojitosti s významnými
regionálními, národními, evropskými a světovými událostmi z oblasti politiky, ekonomiky,
kultury, vědy atd., povedou metodici projektových dnů „U nás“ - Petr Macura a Eva
Bělohlavá - , kteří žákům a studentům ukážou, jak vést správně rozhovor, ale i jak vhodným
způsobem předávat nabyté zkušenosti a informace veřejnosti pomocí moderních médií.
Důležitou roli zde bude po celou dobu hrát Klub KaMeRa ze SVČ Vítkov, který bude celý
proces přípravy i vlastní besedu monitorovat a následně vytvoří o celém projektovém dni
reportáž.
Mgr. Miroslav Bučánek
web školy, únor 2014
Necháme to tak?
V průběhu února a na počátku března naše škola hostila díky občanským sdružením
„Za Opavu“ a „Zachraňme dominanty“ putovní výstavu „Necháme to tak?“. Ta měla žáky
upozornit na vliv padesátiletého období dvou totalit, které způsobily v našem národě
71
duchovní a morální devastaci, kterou lze stále
pozorovat na našem vztahu k přírodnímu a
kulturnímu dědictví. Patrné je to především
v pohraničních oblastech (jako je Vítkovsko),
kde se stále nachází v zuboženém stavu řada
staveb, kostelů, klášterů a kaplí, které chátrají,
protože se jim nedostává dostatečné údržby. Je
dost památek, které beze stopy zmizely, anebo
z nich zůstaly pouhé ruiny, ale ještě víc je těch,
kterým stejný osud hrozí, pokud nedojde
k brzkému zásahu a opravě. Tato výstava tak
měla povzbudit jakoukoliv iniciativu a pomoc,
která může zachránit některou z pamětihodností naší oblasti a pomůže ji uchovat budoucím
generacím.
Mgr. Miroslav Bučánek
Občanské sdružení „Zachraňme dominanty“ vzniklo v lednu 2010 s cílem upozorňovat
na neutěšený stav sakrálních staveb v České republice, hlavně v pohraničních oblastech.
Sdružení zřídilo čtyři putovní výstavy, které mají ve třech oblastech Čech (jižních, severních, a
západních) a na Moravě prostřednictvím vybraných občanských sdruženích získávat zájemce
o tuto problematiku a předávat jim zkušenosti.
Občanské sdružení „Za Opavu“ vzniklo v roce 2007 jako dobrovolné nevládní
neziskové občanské sdružení, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního
dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a
s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost.
Milan Freiberg – Výstava Necháme to tak?
Tento s nadsázkou míněný titulek vystihuje skutečnost, že na Vítkovsku má výstava
„Necháme to tak?“ v těchto dnech skutečně svou velkou premiéru.
72
V budově Základní školy a gymnázia Vítkov s jejím umístěním výrazně pomohl místní
pedagog Miroslav Bučánek. Přizval také tým svých kolegů, a tak proběhla zatím nejzdařilejší a
nejrychlejší instalace za posledních několik let. Ve Vítkově je výstava k vidění během
pracovních dnů od 29. ledna do poloviny března. Rádi bychom poděkovali za pomoc se
zprostředkováním výstavy i panu učiteli Rostislavu Bálovi.
(o.s. Za Opavu, 3. 3. 2014, http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=vystava-konecne-dobylavitkov&cisloclanku=2014030001)
Proběhla kampaň „Vlajka pro Tibet“
Desátého března letošního roku se naše škola opět zapojila do mezinárodní kampaně
„Vlajka pro Tibet“, kterou jsme si připomněli 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci, při němž zemřelo přibližně osmdesát tisíc Tibeťanů. Kampaň má své kořeny
v polovině devadesátých let v západní Evropě a jejím cílem je poukázat na dlouhodobé
porušování lidských práv v Tibetu (ale nejenom tam). Česká republika se k ní připojuje
pravidelně od roku 1996 a naše gymnázium tak učinilo již potřetí. Letos jsme se zařadili mezi
73
téměř 100 školských zařízení a téměř 600 obcí, měst, městských částí, magistrátů a krajů,
které si tuto kampaň připomněly.
Na naší kampani se letos podílely především třídy kvinta a sexta, ale také žáci
výtvarné výchovy p. učitelky Terezy Mičkové. Žáci vytvořili Tibetské vlajky, které byly
umístěny v prostorách školy, nástěnku, popisující historii, jazyk, hudbu a další reálie týkající
se Tibetu, propagační leták, který měl okolí upozornit na celou kampaň, a v osudný den také
přednesli ve školním rozhlase krátké hlášení, které všechny o událostech v Tibetu ve
stručnosti informovalo.
Lidská práva a demokracie jsou našimi nejvyššími výsadami a hodnotami, které si
musíme neustále připomínat a bojovat za ně, což nám dokazují události posledních dnů na
Ukrajině.
Mgr. Miroslav Bučánek
Mediální dějepis s dědečkem a babičkou
13. března 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den nazvaný „Mediální dějepis
s dědečkem a babičkou“, pořádaný ve spolupráci se SVČ Vítkov a DDM Vratimov. Žákům
kvinty a sexty své životní zážitky a
zkušenosti přišli předat pan Valter
Mazur a Ing. Radomír Vašíček, kteří
studentům
vykládali
o
svých
životech a osudech svých rodin.
Oba pánové popisovali, jak to
kdysi vypadalo ve škole i při nástupu
do prvního zaměstnání, líčili události
2. světové války i jak vypadal život
prostého člověka v éře komunismu.
Jejich vyprávění bylo doprovázeno starými fotografiemi a také prezentací
připravenou třídou sextou, která měla připomenout, co se u nás i v zahraničí dělo v letech
1935-1965, tedy v době, na kterou se převážně celý projekt zaměřil.
74
Celá akce byla velmi zdařilá, zajímavá a poučná. Častokrát také úsměvná a zábavná,
neboť život přináší i krásné a pěkné okamžiky, které na našich tvářích vyloudí úsměv či
dovedou pobavit.
účastníci projektu
Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války
Dne 19. března 2014 naši
školu navštívil Mgr. Pplk. v. v. Pavel
Skácel, předseda krajské jednoty
Československé obce legionářské
(ČSOL) v Moravskoslezském kraji a
předseda
válečných
jednoty
veteránů,
Sdružení
který
besedoval s žáky kvinty, septimy a
zájemci z ostatních tříd na téma
„Jednotky zahraničního odboje za
1. světové války“. Žáci se tak mohli dozvědět více o vzniku legií v Rusku, Francii a Itálii, o
jejich bojích za budoucí Československý stát, ale také o tom, jak se ČSOL snaží budovat
padlým legionářům pomníčky, aby se na ně a jejich úsilí nezapomnělo, a jaké peripetie toto
úsilí přináší.
Mgr. Miroslav Bučánek
„Téma samotné mne odjakživa zajímalo, a proto jsem přednášku věnovanou této
problematice uvítal. Musím zde velice pozitivně ohodnotit znalosti, zasvěcenost do
problematiky, vystupování a především úsudek a pohled na věc přednášejícího.
Velice se mi líbila pasáž věnována českému vlastenectví a jsem velmi rád, že se
konečně po dlouhé době objevil někdo, jenž se nebojí říci, že je hrdý na to, že náleží k
českému národu. Myslím si, že tyto základní vlastenecké principy by měly být vštěpovány
studentům zvláště v době, kdy se na ně neklade přílišný důraz.
75
Během přednášky jsem pociťoval obrovskou hrdost na činy našich předchůdců a
musím zde napsat, zcela otevřeně, že tato přednáška, celá její koncepce i samotný
přednášející se mi v letošním školním roce jeví jako prozatím nejlepší zpestření výuky.
Vít Mužík, sexta
(Vítkovský zpravodaj 2014/05)
Krajské kolo Mezinárodní dějepisná soutěž v Bohumíně
Dne 9. 4. 2014 se náš tříčlenný tým ve složení Kamila Scholasterová (kvinta), Lenka
Bílková a Vít Mužík (sexta) zúčastnil XXIII. ročníku „Dějepisné soutěže studentů gymnázií“,
z níž se v tomto roce stala soutěž mezinárodní, neboť se jí zúčastnilo 208 gymnázií z Čech a
49 ze Slovenska. Tuto soutěž vyhlásilo chebské gymnázium, a pro oblast Moravskoslezského
kraje ji zaštítilo gymnázium v Bohumíně.
Letošním tématem se staly dějiny I. a II. republiky, resp. dějinné období let 1918 1939. Snažili jsme se přípravu nepodcenit, a jelikož se jedná o týmovou soutěž, rozdělili jsme
si jednotlivé epochy doby k prostudování a ke vstřebání co možná nejvíce informací.
Po příjezdu na místo konání jsme byli velmi příjemně překvapeni pečlivostí ve věci
přípravy a průběhu soutěže ze strany organizátorů. S velkým napětím jsme se pustili do
vyplňování testu. Musím zcela otevřeně za náš tým přiznat, že mnohé věci nás překvapily, a
je pravdou, že jsme s nimi na soutěžním testu nepočítali.
Ale s výsledným 6. místem jsme spokojeni. A již teď přemýšlíme o možné budoucí
účasti na dalším ročníku této soutěže.
Vít Mužík, sexta
76
Výstava „Olga Havlová“ na Základní škole a gymnáziu Vítkov
Ve dnech 14. – 27. dubna 2014 měli žáci a studenti 2. a 3. stupně naší školy, učitelé i
vítkovská veřejnost možnost zhlédnout putovní výstavu „Olga Havlová ve vzpomínkách
přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, která vznikla v rámci projektu „Moderní dějiny do
škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Autory výstavy, která vznikla u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, je
Gymnázium Olgy Havlové a Občanské sdružení PANT. Dvanáct výstavních panelů se věnovalo
tématům: „Zásadní data v životě Olgy Havlové“, „Olga Havlová (1933-1996)“, „Proletářské
děvče značně samorostlé“, „Václav Havel – osudový muž“, „Za okny StB“, „Hrádeček“,
„Vašek ve vězení“, „Hrobka“ (aneb svépomocná lidová knihovna), „První dámou“, „Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“, „Mít možnost pomáhat druhým“, „Chybíš tady, Olgo!“ a
„Václav o Olze“.
77
Tyto panely se snažily přiblížit a zachytit život naší bývalé první dámy v jeho pestrosti
a proměnlivosti, s jeho lidským rozměrem. Vše bylo proloženo vzpomínkami přátel,
spolupracovníků i lidí, které ovlivnilo setkání s touto ženou, a doplněno fotografiemi
Bohdana Holomíčka.
Součástí výstavy byl také katalog s DVD, který obsahoval řadu doprovodných
materiálů, včetně pracovních listů, které využili vyučující dějepisu v šestnácti třídách základní
školy a gymnázia, aby si žáci a studenti upevnili své nově získané znalosti. Mohli tak
srovnávat tuto ženu s jinými velkými ženami 20. století, snažili se popsat vlastnosti, které
byly pro Olgu Havlovou charakteristické. Snažili se také charakterizovat, jaké vlastnosti byly
běžné v naší společnosti před rokem 1989, a v čem se tudíž tato žena lišila od většinové
společnosti atd.
Autorům výstavy tímto děkujeme.
Mgr. Miroslav Bučánek
Po stopách II. světové války
Ačkoliv počasí ráno 26. 6. 2014 nebylo zcela příznivé, tak se vybraní žáci sexty,
septimy a kvinty vydali v předposledním dni školy na exkurzi nazvanou „Po stopách II.
světové války“. Ta se uskutečnila díky Mgr. Pavlu Skácelovi a finančnímu přispění
Československé obce legionářské v Moravskoslezském kraji (ČsOL MSK).
Žáci nejprve navštívili pěchotní
srub
OP-S
25
Trigonometr
u
Milostovic, kterým je provedl Ing.
Václav
Zavadil,
člen
ČsOL
MSK.
Dozvěděli se, že tato pevnost byla
prvním
podúseku
objektem
3.
Milostovice
stavebního
Ženijního
skupinového velitelství IV v Opavě ve
III. odolnosti, tj. že měla tak silný
železobetonový plášť, že jej žádná bomba ve 30. letech 20. století nebyla schopna překonat
(např. tloušťka stropu činila 250 cm), že se v pevnosti nacházel splachovací záchod, který
však bylo možné používat pouze v průběhu bojových operací, že si vojáci nejčastěji
78
v pevnosti svítili petrolejovými lampami či svíčkami, a pouze v průběhu bojů se měl zapínat
generátor, který vytvářel elektrickou energii. Zjistili také, že bunkr byl výrazně vyzbrojen
protitankovým kanónem, i několika těžkými a lehkými kulomety, které však nikdy nebyly
použity.
Po prohlídce tohoto opevnění
z roku 1938 jsme se přesunuli do
Památníku II. světové války v Hrabyni.
Zde
studenti
Vypuknutí
I.
zhlédli
světové
tři
výstavy.
války
jim
připomněla výstava „Češi ve Velké
válce“, na 65. výročí vraždy generála
Heliodora
Píky
upozornila
výstava
„Heliodor Píka - legionář a vojenský diplomat“ a historii expozice Slezského zemského muzea
v Hrabyni středoškolákům přiblížila výstava „Historie Památníku II. světové války“. Krom
jednotlivých výstav si gymnazisté také prohlédli stálou expozici muzea, která se týká II.
světové války a přibližuje vznik československých bojových jednotek a jejich činnost na území
Sovětského svazu, Polska, Francie, Středním východě i ve Velké Británii, ukazuje zájemcům o
historii, jak probíhaly osvobozovací boje na území Československa i co byl holocaust,
koncentrační tábory, nebo jak probíhal všední život obyvatelstva za války.
Všichni studenti během exkurze získali řadu cenných informací, které jim umožnily si
lépe představit pevnostní systém první republiky i život v době II. světové války, a to vše díky
Československé obci legionářské, Mgr. Pavlu Skácelovi a Ing. Václavu Zavadilovi, díky nimž se
celá akce uskutečnila.
Mgr. Miroslav Bučánek
Profilová maturitní zkouška z DĚJEPISU
Jméno a příjmení
Michal Škrobánek
Radek Huška
Datum zkoušky
21. 5. 2014
22. 5. 2014
Maturitní otázka
Známka
č. 17 - Evropa a české země v XIX. století
-č. 10 - Evropa na konci středověku a na
-počátku novověku
79
7.3.2 Základy společenských věd a výchova k občanství
Beseda agentury Sokrates
V pátek 13. září 2013 se uskutečnila již tradiční přednáška vzdělávací agentury
Sokrates pro studenty maturitního ročníku. Ředitel agentury pan docent Kotlán upozornil
studenty na možná úskalí při výběru vysoké školy či studijního programu. Dále studenty
seznámil s možnostmi přípravy na přijímací zkoušky a stručně je provedl přijímacím řízením.
V závěru pan docent Kotlán zodpověděl řadu konkrétních dotazů našich maturantů, kteří tak
mají už jen jediný úkol – správně se rozhodnout, která vysoká škola je ta pravá.
Mgr. Silvie Večeřová, výchovná poradkyně
80
Studentské předčasné parlamentní volby 2013 očima volební komise
Snad každé volby přinášejí jistou dávku očekávání, nerozhodnosti a touhy po vítězství.
Nejinak tomu je i letos u předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. 2. října 2013 si mohli
studenti vyššího stupně gymnázia ve Vítkově vyzkoušet, jak by hlasování dopadlo čistě
v jejich režii. Vše se konalo jako u voleb skutečných.
Je zajímavé sledovat, jak politické dění naší země sleduje mládež a na základě čeho se
rozhoduje pro svého kandidáta. Nabídka byla bohatá. Přesto se ve výsledkové listině
prostřídaly názvy jen několika stran.
Díky anonymitě hlasování nelze přesně
určit, kdo jak volil, ale z pohledu komise
lze říci, že mladí lidé z řad studentů se
často nechávají unášet hromadným
názorem. Je to volba většiny a netřeba
vybočovat. I takto dnešní mladí smýšlejí.
Jsou zde však i tací, co nemají o politické
sféře absolutně žádné vědomí a volební
lístek je pro ně spíše tipovací záležitostí. Svůj podíl na statistice hlasování mají i samotné
strany. Hodně studentů dá na ideologické, mnohdy až megalomanské sliby a neřeší celkové
spektrum ani pozadí stran.
„Jako předseda komise mohu prohlásit, že jsem výsledkem Studentských
předčasných parlamentních voleb zklamán. Asi jsem od své generace čekal větší zaujetí pro
věc. Možná jsem věřil, že se k celé záležitosti postavíme zodpovědněji a budeme
informovanější. Nelze nic vyčítat výsledkům ani průběhu voleb. Pouze se pozastavuji nad
vědomím mých vrstevníku. Když vidím takový nezájem voličů už z řad studentstva, nelze se
pak divit občanům ve volbách skutečných.“ - Michal Škrobánek
Naše škola měla dobrou procentuální účast. Snad se ale příště více pozastavíme nad
svou volbou. Věříme, že každý hlas má svou váhu, a jménem studentů děkujeme za
příležitost, vyjádřit svůj postoj ke kandidátům do parlamentu naší republiky.
Za volební komisi Michaela Konečná, Michal Škrobánek, Tomáš Vašátko
(Vítkovský zpravodaj 2013/11)
81
Studentské předčasné parlamentní volby 2013
- VÝSLEDKY CELKOVÝ POČET OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ:
84
NEPŘÍTOMNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE V DOBĚ VOLEB:
13
CELKOVÝ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ:
47
CELKOVÝ POČET PLATNÝCH ODEVZDANÝCH HLASŮ:
46
POČTY HLASŮ PŘIDĚLENÝCH JEDNOTLIVÝM POLITICKÝM STRANÁM, HNUTÍM A KOALICÍM:
POLITICKÁ STRANA, HNUTÍ A KOALICE
1. Aktiv nezávislých občanů
2. ANO 2011
3. Česká pirátská strana
4. ČSSD
5. Dělnická
strana
sociální
spravedlnosti
6. KDU-ČSL
7. Klub angažovaných nestraníků
8. Koruna Česká
9. KSČM
10. Lev 21 – Národní socialisté
11. OBČANÉ 2011
12. ODS
13. Romská demokratická strana
14. Strana práv občanů – Zemanovci
15. Strana soukromníků ČR
16. Strana svobodných občanů
17. Strana zelených
18. Suverenita – strana zdravého
rozumu
19. TOP 09
20. Úsvit přímé demokracie
21. volební blok Hlavu vzhůru
22. Volební principy prázdných a
blokovaných židlí (mandátů)
23. Volte Pravý Blok www.cibulka.net
24. Změna
POČET PLATNÝCH HLASŮ
-1
12
7
CELKOVÉ POŘADÍ
-9. - 11.
1.
3.
1
9. - 11.
8
-1
2
----2
--6
2.
-9. - 11.
6. - 8.
----6. - 8.
--4.
2
6. - 8.
-4
--
-5.
--
--
--
---
---
82
VOLEBNÍ ÚČAST TŘÍD:
Třída
kvinta
sexta
septima
oktáva
Oprávněný počet
voličů
17
21
18
28
Chybějících žáků
v době voleb
3
3
5
2
Počet odevzdaných
hlasů
8
15
12
12
VOLEBNÍ ÚČAST
TŘÍDY V %
57,1
83,3
92,3
46,2
(Opavský a hlučínský deník 8. 10. 2013)
83
Prezentace projektu Univerzita Mikuláše Koperníka
11. 10. 2013 přijel žákům kvinty, sexty a septimy prezentovat projekt Univerzita
Mikuláše Koperníka bývalý absolvent gymnázia v Bílovci, David Kupka. Jedná se již o čtvrtý
ročník tohoto projektu, který v době podzimních prázdnin pro středoškoláky každoročně
pořádají absolventi gymnázia v Bílovci, a seznamují je během něj s tím, jak vypadá život
vysokoškolského studenta v praxi.
72 hodin dobrovolnických aktivit
V letošním roce se naši studenti zapojili do projektu 72 hodin. Projekt je určen dětem,
rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a
jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně
pomoci druhým, nebo svému okolí.
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé České republice. Kdykoliv ve
dnech 10. – 12. října 2013 a zároveň na jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé republice
pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je
mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních
účinků. Cílem projektu je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby
dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je
spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
Naši žáci v rámci tohoto projektu navštívili 11. října 2013 své kamarády v Základní
škole pro tělesně postižené na Havlíčkově ulici v Opavě. Tady společně s žáky této školy
strávili dopoledne plné her, zpěvu a aktivně se účastnily také vyučovacích hodin.
Kateřina Kopecká
84
11. října 2013 naše skupina dobrovolníků navštívila Základní školu pro tělesně
postižené v Opavě. Bylo nás celkem sedmnáct - patnáct žáků a dva dospělí (náš pedagogický
dozor).
Na místě jsme byli rozděleni do tří skupin po pěti členech. Každá pětice měla za úkol
navštívit jednu ze tříd základní školy. Má skupina, tvořená čtyřmi kluky a jednou dívkou,
navštívila výuku tří dětí zhruba ve věku 7-8 let.
Vyučovací hodina probíhala následně: Nejprve byl krátký úvod pro děti, který jim říkal,
kdo jsme a proč jsme přišli. Po úvodu nám děti ukázaly něco ze své výuky. Překvapilo mě, jak
rychle reagovaly i přes handicapy, které jim osud nadělil. Po krátké výuce jsme si dali všichni
rozcvičku a následně jsme vytáhli hračky a dali se do hraní her - takové seznámení, aby si na
nás více zvykly.
Následovalo setkání všech skupin a tříd v tělocvičně. Hala byla téměř zaplněná, ale
místa na další hraní bylo taky hodně. Věřím, že se během jednotlivých aktivit nikdo nenudil a
že se všichni velmi dobře bavili.
Největší zkouškou celého dne však pro všechny bylo loučení, které bylo zakončeno
slibem brzkého setkání. 
Roman Nguyen, sexta
85
Olympiáda lidských práv ČR
V průběhu října 2013 se čtyři studenti naší školy (Eva Zemanová, Michal Škrobánek oktáva, Roman Nguyen, Michaela Konečná - sexta) zapojili do školního kola dobrovolné
soutěže studentů středních škol ve věku 15-19 let.
Cílem soutěže bylo podnítit zájem o lidsko-právní
problematiku, atraktivní formou zvýšit informovanost studentů
v dané oblasti, podpořit úroveň veřejné debaty, podporovat zájem
mladých lidí poznávat a respektovat kulturní rozmanitost lidské
společnosti a vysvětlit studentům důležitost prosazování ochrany
lidských práv pro všechny členy společnosti.
Školní kolo se skládalo z online dotazníku a krátké úvahy na jedno ze zvolených
témat, která se studentům objevila po přihlášení do systému.
Bohužel nikdo z našich žáků se neprobojoval do finálového kola soutěže, které se
odehrávalo v reprezentativních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy 25. 11. 2013,
kde soutěžící zpracovávali obsáhlejší úvahové eseje na zadané téma a následně je obhajovali
před porotou složenou z předních odborníků na lidsko-právní problematiku. Účastníkům
však děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Miroslav Bučánek
Týden pro Inkluzi
Dne 8. 11. 2013 žáci naší školy navštívili Základní školu pro tělesně postižené, Základní
školu a Praktickou školu a školu pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě.
Tato akce se uskutečnila v rámci projektu „Týden pro inkluzi“. Během dne jsme se věnovali
dětem s různým typem postižení. Vyzkoušeli jsme si, jaká je role ošetřovatele, asistenta či
speciálního pedagoga. Dětem jsme asistovali při výuce, kde jsme prováděli také různá
cvičení. Uvědomili jsme si, že činnosti, které jsou pro nás rutinou, jsou pro mnohé z námi
navštívených dětí velmi obtížné, ba i zcela nemožné. Myslíme, že hovoříme za všechny, když
tvrdíme, že tato akce byla pro nás velmi přínosná. Rozhodně si to všichni účastníci této
dobrovolnické činnosti nejen užili, ale vzali si i něco k srdci a přijali tyto děti jako své přátelé.
Naší odměnou byly radostné tváře jak dětí, tak pedagogů na těchto školách.
Roman Nguyen a Vít Mužík, sexta
86
Ten pocit, když se kouknete do očí postiženým dětem a na jejich tváři uvidíte úsměv,
je nepopsatelný, úžasný. Cítíte se, jako byste byli jejich záchranný člun. V Opavě, ve škole
tělesně postižených, jsem se seznámila s hojným počtem dětí, byla jsem zde již v předešlém
měsíci říjnu. Nyní v listopadu jsem potkala malého chlapečka, Vojtíška, jenž navštěvoval 1.
třídu. Jen jsem vešla do třídy, ucítila jsem jemné objetí kolem mého pasu a viděla chlapečka,
co se na mě poťouchle a roztomile culil. Těžce se sice soustředil na hodinu, ale hodně toho
věděl a snažil se. Poté jsem ho vzala za ruku a odešla s ním na hodinu logopedie. Výuka je
opravdu zajímavá, děti se na začátku snaží rozpohybovat jazyk. A poté se pokračuje ve výuce
písmen a slov. Vojtíšek měl problém s písmenkem „j“, a proto má pomůcku, což je“ ije“. Když
jsem odcházela, obejmul mě a řekl „Ahoj Adélko.“ Strašně ráda jsem toho malého smíška
poznala. Cesta směřovala do školy SPC v Opavě. Byli jsme se kouknout za nejvíce postiženými
dětmi a v hodině jsem byla u dětí s těžkým postižením. Pomáhali jsme s výzdobami na
stromeček přání. Vyzkoušeli jsme si, jak je složité pohybovat se pomocí invalidního vozíku.
Bylo to velmi příjemné být v přítomnosti těchto dětí. A nakonec jsme byli ve třídě u dětí
s vadami zraku a řeči. Navštívila jsem 1. třídu velice ostýchavých dětí. Byli to malí stydliví
prcci. Stihli jsme si také vyzkoušet brýle, které simulovaly jakékoliv oční vady. I když jsou tyto
děti postižené, jejich pozornost a přítomnost je velice milá a příjemná a jejich úsměv je
nakažlivý.
Adéla Kalužová, tercie
„PišQworky“ 2013
13. listopadu 2013 se žáci Základní školy a gymnázia Vítkov zúčastnili oblastního kola
mistrovství škol v logické hře „PišQworky“ na Mendelově gymnáziu v Opavě. Za naši školu se
jí zúčastnily čtyři týmy - Frajeři (8. ročník), Mrkwe (septima), čistě dívčí tým Pojakokuma
(sexta) a Piškqvoři (sexta).
Všechny týmy bojovaly s křížky a kolečky, seč jim síly stačily, a nezdráhaly se seznámit
ani s protihráči, ale do piškvorkového Play Off se dostaly pouze týmy Pojakokuma a Pišqvoři.
Na čtvrté místo se prokousal tým Pišqvoři, tvořený Lucií Šustkovou, Lenkou Bílkovou,
Denisem Dimitrovem, Vítem Mužíkem a Romanem Nguyenem.
Ke krásnému umístění blahopřejeme!
Michaela Konečná, sexta
87
Seminář k problematice SOČ
Dne 27. 11. 2013 navštívilo deset studentů gymnázia ze tříd sexty a septimy seminář
k problematice Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na Vysoké škole báňské - Technické
univerzitě v Ostravě, pořádané Střediskem volného času Korunka, p. o.
Všechny čekalo několik bloků přednášek. O vědeckém výzkumu a prezentaci soutěžní
práce přednášel Doc. Ing. Mgr. P. Klán CSc. z ČVUT Praha, který posluchačům sdělil řadu
informací o historickém vývoji vědeckého myšlení, o tom, jak by správná vědecká práce měla
vypadat a také odkud především čerpat informace k sepsání kvalitní práce. O základech
rétoriky a o tom, jak se chovat či nechovat u prezentování své práce zase vtipně referovala
Mgr. J. Prošvicová z Mendelova gymnázia v Opavě.
Další přednášky se týkaly kriminalistiky a forenzní antropologie (RNDr. Hana Eliášová,
Ph.D. z Kriminalistického ústavu v Praze), autorství a plagiátorství (JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.), ale
také toho, jak probíhá samotná soutěž SOČ, s čímž všechny seznámil úspěšný účastník této
soutěže Tomáš Mariančík.
88
Všichni účastníci semináře se domů vrátili s množstvím informací a podnětů, které
určitě zhodnotí při tvorbě vlastních SOČek a předají také svým spolužákům, kteří neměli to
štěstí se dané akce zúčastnit.
Mgr. Miroslav Bučánek, Vít Mužík a Roman Nguyen (sexta)
Soutěž „Poradenství“
V průběhu října a listopadu 2013 se dva naši studenti zúčastnili projektu
„Poradenství“, pořádaného Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou
fakultou v Karviné. Jednalo se o soutěž, v níž si zájemci mohli vybrat ze čtyř vyhlášených
témat z oblasti 1) financí domácnosti (Proč je důležité řídit finance domácnosti?),
2) společenského protokolu (Máte rádi společenský život? Dokážete napsat několik
smysluplných stran na výše uvedené téma?), 3) české ekonomiky v číslech (Bude zavedení
eura pro ČR přínosem?) nebo 4) elektronického obchodování (Internetové obchodování
v budoucnosti, aneb jak si představujete internetové obchodování s jeho komplexním
zázemím v budoucnosti?).
Odborná porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti na počátku prosince
2013 vybírala vítěze z celkového počtu více než 60 zaslaných prací na základě tří kritérií:
A) shoda s tématem soutěže, B) originálnost, nápaditost, nové myšlenky a C) celkový dojem
(srozumitelnost, pravopis, úprava textu).
V první kategorii soutěžil Roman Nguyen (sexta) s prací „Proč je důležité řídit finance
domácnosti“, ve druhé pak Anna Jakubíková (kvinta) s prací „Proč je třeba dát na první
dojem“. Ani jeden z nich se v soutěži neprobojoval na stupně vítězů, přesto jim patří dík za
snahu reprezentovat naši školu.
Mgr. Miroslav Bučánek
Přednáška o drogách
11. 12. 2013 ve dveřích naší třídy objevila skupinka mužů. Většina mládeže v mém
věku by nejraději zavřela oči a pomalu se dala do spánku, jako to bývá ve většině případů.
Ovšem tohle bylo jiné. Jen co otevřeli ústa, získali si naši pozornost. Naslouchali jsme jejich
výkladu jako o mapě k pokladu, když nám bylo pět.
89
Jak se na obrazovce ukázaly fotky plic kuřáků, nebo zubů drogově závislých, v třídě
zaznělo hlasité povzdechnutí, v němž šel slyšet ohromný strach. Nedovedu si představit, že
bych kdykoliv dokázala něco takového pozřít.
Mohli jsme zhlédnout videa, na kterých se ukazoval ten „nejčistší fet“, který nám
připomínal hroudu něčeho odporného. Dozvěděli jsme se, co to vůbec je závislost, protože si
pod tímto názvem každý dovede představit něco jiného. Na všem se dá vypěstovat závislost,
řekla bych. Je mi až líto těch, kteří svou rodinu zahodí kvůli chvilce, kdy jim může v žilách
putovat látka, co dokáže absolutně změnit pohled na svět.
Netušila bych, že v okolí Opavy se najde taková hromada lidí závislých na drogách. A
v čem to vůbec žijí? Já si v knihách představovala plísní prorostlý byt a už ta představa mě
děsila, ale skutečnost je ještě horší. Doteď nedovedu pochopit něco takového, a jsem velice
ráda, že se tahle přednáška naskytla pro mou třídu. Jsem potěšena, že mé uši mohly pobrat
něco víc o velmi známém a rozšířeném tématu, které v sobě stejně ukrývá mnoho tajemství.
Adéla Kalužová, tercie
Nebojme se myslet!
Už čtvrtým rokem katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci pořádá soutěž pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních
škol „Nebojme se myslet!“ Tohoto intelektuálního klání se 13. prosince 2013 zúčastnila
Kateřina Kubesová (septima), Klára Donovalová a Michal Škrobánek (oktáva). Jak probíhal
den samotného soutěžícího, popsala Kateřina takto:
„V pátek jsme ve třech
nasedali do autobusu směr
Olomouc. Když jsme dorazili
do budovy Filosofické fakulty,
dostali jsme listy papíru a
usadili se na místech, která
měla být po další dvě hodiny
našimi
tvůrčími
útočišti.
Kolem nás sedělo zhruba 180
dalších studentů, kteří taktéž
90
netrpělivě čekali na chvíli, kdy budou moci popsat své papíry. Po krátkém představení
pravidel i samotné univerzity jsme konečně měli možnost přečíst si citáty, které byly zároveň
tématy k napsání minimálně dvoustránkového filosofického textu. Mohli jsme si vybrat
z těchto čtyř okruhů: 1) „Příroda se ráda skrývá.“ (Hérakleitos), 2) „A jdou lidé, aby obdivovali
horské výšiny, mohutné mořské proudy, toky vodnatých řek, zálivy oceánu, dráhy hvězd a
přitom zapomínají na sebe samotné.“ (Augustin – Francesco Petrarca), 3) „Neboť všechna
slast si žádá věčnost.“ (Friedrich Nietzsche) a 4) „Filosofie má ohraničit myslitelné, a tím i
nemyslitelné. Má ohraničit nemyslitelné zevnitř prostřednictvím myslitelného.“ (Ludwig
Wittgenstein).
Po devadesáti minutách, které nám byly k dispozici, jsme museli všichni odevzdat své
práce a aula se pomalu vyprazdňovala. Na následnou prohlídku fakulty a besedu s jejími
členy nás v sále zůstalo čekat pouze něco kolem desítky, ale díky tomu všechny dotazy, které
byly položeny, byly také zodpovězeny a všichni tak odcházeli spokojeni.
Výsledky této soutěže se dozvíme sice až na přelomu ledna a února, ale už teď můžu
říct, že to byla výborná zkušenost a rozhodně velký zážitek.“
Kateřina Kubesová (septima) a Mgr. Miroslav Bučánek
Soutěž o nejlepší studentskou esej Knihovny Václava Havla
I v letošním roce vyhlásila Knihovna Václava Havla esejistickou soutěž určenou
studentům středních škol, tentokrát na téma „Je idealismus postoj pro dnešní svět?“.
Středoškoláci měli napsat na toto téma text v českém jazyce v rozsahu do 18.000 znaků,
který následně posuzovala odborná porota, složená z českých kulturních osobností,
myšlenkově blízkých Václavu Havlovi.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo v Knihovně Václava Havla v Praze
16. prosince 2013. Porota měla i letos nelehký úkol, neboť do soutěže došlo téměř šedesát
prací. Z nich byly vybrány tři - druhé místo obdržel Jakub Houška (17 let) z Gymnázia Jana
Keplera (Praha) a na třetím místě se umístili Ondřej Elbel (17 let) z Masarykova gymnázia
(Příbor) a Matěj Hán (16 let) z Gymnázia Jana Keplera (Praha).
Soutěže se za naši školu zúčastnili Eva Zemanová, Michal Škrobánek (oktáva) a Vít
Mužík (sexta). Bohužel se ani jeden z nich neumístil na čelných pozicích, ale jak se říká: „Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Mgr. Miroslav Bučánek
91
„Posviťme si na média aneb Média a svět kolem nás“
Dne 17. prosince 2013 se třídy kvinta a oktáva s několika zájemci ze sexty a septimy
zúčastnily v rámci projektu „Věda do škol“ přednášky „Posviťme si na média aneb Média a
svět kolem nás“. Přednášejícím byl PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. z katedry aplikované
ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Cílem této přednášky bylo poskytnout studentům informace a znalosti z oblasti médií
tak, aby byli schopni základní orientace v dané problematice. Média jsou totiž
neodmyslitelnou součástí dnešního světa. Z billboardů se na nás valí reklamní slogany, každý
den vycházejí desítky novin a časopisů a televizní zpravodajství patří k nejsledovanějším
pořadům v zemi. Médiím nelze uniknout. Je ale potřeba naučit se je vnímat, rozklíčovat, co
nám chtějí sdělit, a naučit se rozpoznat objektivní informace od těch, které se nám snaží
„podsunout“. Jak celou besedu vnímali studenti gymnázia, popisuje Daniel Janečka ze
septimy:
„Když jsem se hlásil na zmíněnou přednášku, ještě jsem nevěděl, jak dobře jsem dvě
hodiny svého času investoval.
Přednáška
totiž
opravdu
překonala má očekávání, a to
jsem doufal v poměrně mnoho.
Na scénu totiž vstoupil mladý
muž, který mluvil nám blízce,
byl velmi zdvořilý a příjemný.
Přestože byl ve svých projevech
poměrně rezervovaný, neztratil
při přednášce své lidství –
všechno
komentoval
a
vysvětloval tak, jak by to říkal normální člověk laikovi, takže nikdo neměl šanci zaostávat
v neustávajícím toku informací za ostatními. V důsledku toho se také dočkal absolutní
pozornosti posluchačů, poněvadž, když mluví mladý člověk, budou mu jiní mladí lidé rozumět,
a obzvlášť budou dávat pozor, když jde o zajímavé a celkem i důležité informace.
Opravdu, byla to jedna z těch dobrých zkušeností mého života, kdy jsem si uvědomil
řadu stereotypů, a díky tomu snad zase vidím svět o něco pravdivěji a ostřeji. Jsem velice
vděčný za to, že jsem se mohl přednášky zúčastnit, neboť informace, s nimiž jsme byli
92
seznámeni, mně vrhly světlo na dosud neznámá místa tohoto světa, což mě zase jednou
přinutilo na okamžik se zastavit a zapřemýšlet.“
Mgr. Miroslav Bučánek
Startujeme projekt „Etický učitel - etický žák 2014“
V závěru roku 2013 podala naše škola na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
úspěšnou žádost o zapojení do rozvojového programu „Podpora implementace Etické
výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce
2014“.
Cílem našeho projektu je vyškolit čtyři členy pedagogického sboru v rámci
prezenčního vzdělávání zaměřeného na „Etickou výchovu“, které jim umožní zkvalitnit výuku
tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru na škole a následně vytvořit volitelný předmět
„Etická výchova“, určeného žákům 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia,
který jim umožní prohloubit jejich schopnost vžít se do situace druhých, pochopit a realizovat
prosociální pomoc potřebným, aplikovat aktivní naslouchání, být dostatečně empatický vůči
druhým, uplatňovat toleranci při týmové práci a ujasnit si mravní zásady a hodnoty důležité
pro osobní život.
Pilotně budou také realizovány dva podprojekty, zaměřené na lidská práva a
mezilidské vztahy, které by se v budoucnu měly stát součástí tohoto volitelného předmětu.
Krom klasické výuky tak dojde k návštěvám nejrůznějších institucí (domov důchodců,
základní škola speciální, dětský domov atd.), ale také uskutečnění poznávací exkurze do
Osvětimi. Na závěr pak žáci o celém projektu zpracují zprávu a vytvoří prezentaci, kterou
představí svým spolužákům a rodičům.
Mgr. Miroslav Bučánek, koordinátor projektu
„Černá vlajka pirátů (znova) nahání strach? Právní aspekty potírání pirátství a
ozbrojeného lupičství na moři v současnosti.“
17. ledna 2014 se na naší škole pro žáky sexty až oktávy a vybrané zájemce z řad
nižších ročníků gymnázia uskutečnila v rámci projektu „Věda do škol“ Univerzity Palackého
v Olomouci přednáška JUDr. Martina Faixe, Ph.D., MJI z Katedry ústavního práva a
93
mezinárodního práva veřejného, Právnické fakulty, věnovaná pirátství a jeho právním
aspektům. I v současnosti totiž pirátství a ozbrojené lupičství na moři představuje závažný
bezpečnostní problém pro celé mezinárodní společenství. Přednášející ve dvou vyučovacích
hodinách nabídl posluchačům pohled na to, kdo vlastně piráti jsou, jak operují, ale také na
nástroje, kterými mezinárodní společenství v boji proti nim disponuje. Zároveň poukázal na
problémy, se kterými se státy v boji proti pirátství potýkají, tj. otázky trestněprávního
postihu, dodržování lidských práv a potírání samotných příčin pirátství.
Mgr. Miroslav Bučánek
„Veřejné finance a veřejné dluhy – současnost a důsledky“
30. ledna 2014 se uskutečnila další z přednášek v rámci projektu „Věda do škol“,
pojednávající tentokrát o stavu veřejných rozpočtů a financí, jakožto celospolečenského
problému, jehož význam narůstá.
Přednášející, doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. z Katedry aplikované ekonomie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se zabýval opakujícím se deficitem
státního rozpočtu ve výši přes 100 mld. Kč a zvyšujícím se veřejným dluhem, který roste
neuvěřitelným tempem cca 3.500,- Kč za sekundu. Upozorňoval také na financování státních
výdajů pomocí dluhopisů se splatností za desítky let, což povede k tomu, že současná mladá
generace v době svého nástupu na trh práce ponese největší tíhu jejich splácení.
Posluchači se dozvěděli, že v podobně alarmující situaci, jako je Česká republika, se
nachází většina států EU i dalších vyspělých zemí světa, a většina vlád tak stojí před
dilematem - podporovat hospodářský růst, nebo zvyšovat daně?!
Mgr. Miroslav Bučánek
„Kavárna Evropa“ a naše škola
Ne každému se naskytne možnost zažít na vlastní kůži diskusní pořad jako jeden
z přímých účastníků. Čtyřem žákům našeho gymnázia to však umožní projekt „Kavárna
Evropa“, pořádaný neziskovými organizacemi EUTIS, o.p.s. a Civipolis, o.p.s. za podpory
Zastoupení Evropské komise v České republice a nadačního fondu Konrad Adenauer Stiftung
v průběhu února až května tohoto roku.
94
Projekt se skládá z několika aktivit, které jsou určeny především studentům středních
škol, s cílem zvýšit jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na
demokratickém životě v Unii, ale také rozvíjet jejich argumentační dovednosti a schopnost
reagovat na názor protistrany.
Studenti se v rámci projektu zúčastní řady přednášek v sedmi vybraných městech
(Olomouc, Zlín, Brno, Opava, Ostrava, Pardubice a Žďár nad Sázavou) za účasti známých
osobností veřejného a politického života, včetně odborníků z praxe. Poté budou mít za cíl
připravit se v týmu na debatu, během níž budou prezentovat a konfrontovat určité
stanovisko (tzv. possition paper) s dalšími týmy, ale také reagovat na zvídavé otázky
zkušeného moderátora či moderátorky. Nejlepší tým z jednotlivé „městské debaty“ postoupí
do závěrečné konference v Olomouci.
Celý projekt však není určen jen středoškolákům, ale také široké veřejnosti, protože
v odpoledních hodinách se hosté z přednášek, určených studenům, přesunou do kaváren a
budou besedovat i s širokou veřejností.
Držte našemu týmu palce, a přijďte si také zadebatovat. Více o projektu na
http://kavarna-evropa.cz/.
Mgr. Miroslav Bučánek
Zapojili jsme se s projektem do grantového programu Thing Big
Čtyři žáci našeho gymnázia, Michaela Konečná, Vít Mužík, Lenka Bílková (sexta) a
Michal Škrobánek (oktáva), se pod vedením svého učitele Mgr. Miroslava Bučánka rozhodli
v prosinci loňského roku zapojit se svým projektem „Má to smysl aneb Ekologie v praxi 2014“
do grantového programu „Think Big“, vyhlášeného „Nadací Telefónica“ ve spolupráci s
„Nadací rozvoje občanské společnosti“ a určeného pro mladé lidi ve věku 15-19 let, kteří
chtějí získat praktické zkušenosti s řízením vlastního projektu a zároveň udělat něco
prospěšného pro své okolí.
Vzhledem k tomu, že v lednu 2014 byl náš projekt Regionální hodnotící komisí
programu Thing Big podpořen, čeká nás v tuto chvíli jeho realizace. 16. února budou dva
členové týmu proškoleni na vzdělávacím kurzu v Ostravě lektory z „Prázdninové školy
Lipnice“, kteří se zaměří na rozvíjení dovedností potřebných pro úspěšnou realizaci projektu,
jako jsou např. týmová spolupráce, komunikace v týmu a projektový management. Následně
95
pak celý tým bude ve spolupráci se správními zaměstnanci školy monitorovat produkci
odpadu ve vybraných třídách naší školy, nakoupí za získané finanční prostředky do těchto
učeben víceúčelové odpadkové koše, které vybaví informativními cedulemi o způsobu třízení
odpadu a provede také proškolení jejich uživatelů.
Celý projekt by měl být úspěšně završen v květnu 2014, ale do té doby nás čeká řada
úkolů. Takže nám držte palce!
Za projektový tým Mgr. Miroslav Bučánek
EVVO listy 1/2014
Beseda se senátorem Michálkem očima dvou studentů
21. února naši školu navštívil pan senátor Libor Michálek, který s námi besedoval o
politické situaci v naší zemi, zvláště však o korupci.
Pan senátor povyprávěl svůj příběh, který začal v roce 2010 na Státním fondu
životního prostředí, kde krátce řediteloval. Dle jeho slov mu byla předložena podezřelá státní
zakázka k podpisu, a proto podal trestní oznámení. Věci nebyly dostatečně šetřeny a pomoc
nalezl teprve u publicistů a veřejnosti. Celá kauza nabrala takové razantnosti, že odstoupil
nejen tehdejší ministr, ale také policejní prezident a nejvyšší státní zástupkyně. Celou věc
doprovázely velkorysé nabídky s pokusy pana Michálka umlčet. Dnes tuto kauzu líčí
s úsměvem na rtech, zřejmě i díky kvalitativnímu posunu v práci orgánů činných v trestním
řízení. Některá pouta organizovaného zločinu se podařilo zpřetrhat, ale není všem dnům
konec.
96
Od korupčních kauz jsme plynule přešli k problémům dnešní politiky. Narazili jsme na
problematiku financí, výběr daní, deficit státního rozpočtu a rovněž osobnosti některých
současných politiků. Jako svou velkou výhodu vidí pan senátor pracovní zkušenost
v bankovním sektoru. Svou další činností v Senátu chce prosadit zákony zamezující korupci
případně stávající zákony učinit „imunní“ vůči různým machinacím.
Z besedy s panem senátorem jsme si odnesli mimo jiné poučení, že obezřetnost je
vždy na místě…
Radek Huška, oktáva
Občas mám pocit, že se na české politické scéně musí stát něco opravdu velkého, aby
to zaujalo i mladého člověka. Paradoxně je to ale právě mladý člověk, který má ve svých
rukou volební hlas, kterým může rozhodnout o osudu své země. Pan senátor Michálek je
člověk, který svými skutky vykonal něco neobvyklého a zasloužil si tím pozornost médií i
široké veřejnosti.
Asi nemá smysl rozebírat věrohodnost našich předních politiků. Senátor Michálek
svými kroky naši podezíravost ještě více podpořil. Těžko dávat někoho za vzor. Pokud ale
v naší politice marně pátráme po čestném a spravedlivém jednání, je pan Michálek jedním
z jeho klíčových nositelů. Riskoval vlastní pracovní pozici, postavil se většině, čelil
vyhrožování a nelibosti svých kolegů. Stal se terčem médií a musel svou nevinu dokazovat.
Mohl, stejně jako mnozí před ním, zavřít oči a obohatit svou vlastní kapsu. On to však
neudělal a odkryl korupci na nejvyšších postech. Bylo mi velmi sympatické, že o svém jednání
mluvil zcela otevřeně a na naše otázky neodpovídal klasickým politickým kličkováním. Od
první chvíle bylo zjevné, že před námi sedí muž činu.
Pan senátor je pro mne velmi vzácný člověk. Byť si ho nijak neidealizuji, máme jedno
společné. Oba ještě věříme ve spravedlnost. Víra je ale sama o sobě málo. Pan Michálek se
nebál zakročit a jednal ve prospěch práva, nikoli ve svůj vlastní. V televizi pořád slyšíme o
nějakých protikorupčních aktivitách. Svým způsobem je ale vnímáme spíše jako divadlo pro
veřejnost. Aspoň v mém případě tomu tak bylo. Když jsem se blíže seznámil s případem,
který vynesl na světlo pan Michálek, došlo mi, jak hluboko tahle „špína“ vlastně je. Přímá
konfrontace s tímto senátorem mi ukázala, že se spravedlností v našem státě nedojedeme
nejdál, ale aspoň se přiblížíme hodnotám, o kterých se stále jen naprázdno mluví.
Michal Škrobánek, oktáva
97
Proběhlo školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády
12. 3. 2014 na naší škole proběhlo předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády,
soutěže určené studentům 3. ročníků středních škol v České a Slovenské republice, kterou
pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Z žáků septimy se letos soutěže zúčastnili Daniel Janečka (53 bodů), Daniel Opletal
(43 bodů), Daniel Rychlík (35 bodů) a Adam Čech (30 bodů), kteří v průběhu 90 minut
vyplňovali na počítačích test v LMS Moodle, složený z oblasti matematiky, logiky,
všeobecného ekonomického přehledu, ekonomie, managementu, marketingu a anglického
jazyka.
Bohužel se ani jednomu z nich nepodařilo překonat bodovou hranici a postoupit do
finále, kam postupuje pouze 100 nejúspěšnějších uchazečů, kteří budou ve dnech 20. - 22. 6.
2014 pokračovat v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vítězům bude nabídnuto
přijetí do jimi zvoleného bakalářského studijního oboru Fakulty managementu a ekonomiky
pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek.
Mgr. Miroslav Bučánek
Okresní kolo SOČ 2014
Dne 16. dubna v dopoledních hodinách na Mendelově gymnáziu v Opavě proběhlo
okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Žáci naší školy se zapojili v šesti soutěžních
oborech ze sedmnácti. Na prvních místech skončili Kateřina Kubesová (obor 13 Ekonomika a
řízení, s prací „Obchodní řetězce na Vítkovsku“) a Jiří Solař (obor 18 Informatika, s prací
„Využití znalostí o neuronových sítích v technických oborech“), druhé místo obdržela Anna
Krajíčková (obor 06 Zdravotnictví, s prací „Lidé s Downovým syndromem“), na třetím místě
se umístili Bára Onderková (obor 04 Biologie, s prací „Etologie křečíka džungarského“) a
Daniel Janečka (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času,
s prací „Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším
nedorozuměním“), čtvrtý byl Radim Šrámek (obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická
technologie, s prací „Led stroboskop). Postupujícím do kraje i všem účastníkům, kteří
reprezentovali naši školu, blahopřejeme.
Miroslav Bučánek
(Vítkovský zpravodaj 2014/05)
98
Srdíčkové dny
Ve dnech 24. - 28. dubna 2014 se
vybraní žáci gymnázia opět zapojili do tzv.
„Srdíčkových dnů“, které pořádá Život
dětem, o.p.s.
Ve Vítkově a okolí v tomto týdnu
nabízeli lidem ke koupi reflexní čtyřlístky
(dají se připnout na batohy, klíče, bundy i
kabelky) a plastová srdíčka (mohou sloužit
jako záložka do knížky).
Ve sbírce, která slouží na pomoc
vážně
nemocným
dětem,
které
jsou
stabilně odkázány na domácí péči svých
rodičů,
a
to
na
zakoupení
různých
rehabilitačních a zdravotních pomůcek,
invalidních vozíčků, zdravotních kočárků,
úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod., tak vybrali
5.667,- Kč (prodali 116 srdíček a 93 čtyřlístků). Všem, kteří přispěli, i dobrovolníkům z řad
našich žáků tímto děkuji.
Mgr. Miroslav Bučánek
99
Proběhly „Studentské volby do Evropského parlamentu 2014“
Dne 28. 4. 2014 proběhly na Základní škole a gymnáziu Vítkov „Studentské volby do
Evropského parlamentu 2014“. Pořádány byly ve spolupráci se společností Člověk v tísni,
která má jako součást vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ projekt nazvaný „Kdo
jiný?“, zaměřený na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti.
Studentské volby jsou již tradičně od roku 2010 určeny žákům gymnázií, SOŠ a SOU
v České republice. Účastní se jich středoškolští studenti starší patnácti let, kteří si tentokrát
vybírali z 38 politických stran (stav k 9. dubnu 2014), o kterých se v době konání
Studentských voleb vědělo, že budou kandidovat do Evropského parlamentu ve volbách
řádných 23. a 24. 5. 2014.
Naše škola tak patří mezi 254 zapojených středních škol (116 gymnázií, 118 středních
odborných škol a 20 učilišť), jejichž studenti odevzdali celkem 25.009 platných hlasovacích
lístků. My jsme však působnost voleb po konzultaci a se svolením organizátorů rozšířili i na 8.
a 9. ročníky základní školy a příslušné ročníky víceletého gymnázia, které si tak mohly
prohloubit své občanské dovednosti a vyzkoušet si, co jejich starší spolužáci již několikrát
okusili - volební účast. Teda alespoň nanečisto.
Celkový počet oprávněných voličů na naší škole byl 207 (125 žáků 2. stupně, tj. žáků
8. a 9. ročníků a příslušných ročníků víceletého gymnázia, a 82 žáků 3. stupně, tj. gymnazistů
starších 15 let). Celkový počet odevzdaných hlasů činil 119 (67 hlasů žáků 2. stupně, 52 hlasů
žáků starších 15 let) - hlasovalo tak 53,6 % žáků základní školy a nižšího gymnázia a 63,4 %
žáků 3. stupně. Volební účast tak mnohonásobně převyšovala reálnou volební účast z roku
2009, kdy se voleb do Evropského parlamentu v ČR zúčastnilo pouhých 28,2 % voličů.
Platných bylo 66 hlasů žáků 2. stupně a všech 52 hlasů žáků 3. stupně.
Žáci gymnázia starší 15 let nejvíce hlasů (12) odevzdali České pirátské straně, která se
tak umístila na 1. místě. Druhý v pořadí se umístil Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (8
hlasů) a o třetí a čtvrtou příčku se dělila Česká strana sociálně demokratická a Křesťanská a
demokratická unie-Československá strana lidová (6 hlasů).
Žáci 2. stupně (tj. 8. a 9. ročníků a příslušných ročníků víceletého gymnázia) na první a
druhou příčku umístili Českou pirátskou stranu a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
(shodně 11 hlasů), na třetím místě se ocitla strana Moravané s 9 hlasy.
Všem žákům naší školy, kteří se zapojili do Studentských voleb, blahopřejeme, neboť
prokázali, že se chtějí stát řádnými občany našeho státu, kterým osud země není lhostejný. A
100
poděkování patří také volební komisi ve složení Tomáš Vašátko (septima), Michaela Konečná
(sexta) a Petra Švecová (kvinta), která svým bedlivým okem dohlížela na řádný průběh voleb
a pomáhala s jejich organizací.
Mgr. Miroslav Bučánek
(Vítkovský zpravodaj 2014/6)
Výsledky Studentských voleb do Evropského parlamentu
na Základní škole a gymnáziu Vítkov
Žáci 2. stupně
Celkový počet oprávněných voličů
125
Celkový počet odevzdaných hlasů
67
Celkový počet platných odevzdaných hlasů
66
Počty hlasů přidělených jednotlivým politickým stranám, hnutím a koalicím
01 SNK Evropští demokraté
02 Strana práce a Nespokojení občané
1
03 Klub angažovaných nestraníků
04 NE Bruselu - Národní demokracie
05 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných
4
států
07 TOP 09 a Starostové
3
08 Liberálně ekologická strana
3
09 LEV 21 - Národní socialisté
10 Komunistická strana Čech a Moravy
11 evropani.cz
1
12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
13 Fair play - HNPD
1
14 Česká strana sociálně demokratická
1
16 ANO 2011
3
17 „Strana rovných příležitostí“
1
18 Moravané
9
19 Česká strana regionů
1
20 Občanská demokratická strana
4
21 VIZE 2014
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
11
23 Strana zelených
2
24 Strana svobodných občanů
1
25 Romská demokratická strana
1
26 Komunistická strana Československa
2
27 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu!
2
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
31 Republika
3
32 Česká pirátská strana
11
33 Česká Suverenita
34 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
35 Aktiv nezávislých občanů
36 Česká strana národně sociální
37 Občanská konzervativní strana
38 Věci veřejné
1
39 OBČANÉ 2011
-
101
Žáci 3. stupně
82
52
52
1
6
1
1
6
5
1
2
8
1
3
2
2
12
1
-
Pořadí politických stran, hnutí a koalic dle počtu hlasů přidělených ve studentských
volbách do Evropského parlamentu žáky 2. stupně Základní školy a gymnázia Vítkov
POŘADÍ
1. - 2.
3.
4. - 5.
6. - 9.
10. - 12.
13. - 21.
ČÍSLO STRANY NA VOLEBNÍM LÍSTKU A NÁZEV STRANY
POČET ODEVZDANÝCH
PLATNÝCH HLASŮ
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
32 Česká pirátská strana
18 Moravané
06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných
států
20 Občanská demokratická strana
07 TOP 09 a Starostové
08 Liberálně ekologická strana
16 ANO 2011
31 Republika
23 Strana zelených
26 Komunistická strana Československa
29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu!
02 Strana práce a Nespokojení občané
11 evropani.cz
13 Fair play - HNPD
14 Česká strana sociálně demokratická
17 „Strana rovných příležitostí“
19 Česká strana regionů
24 Strana svobodných občanů
25 Romská demokratická strana
38 Věci veřejné
11
9
4
3
2
1
Pořadí politických stran, hnutí a koalic dle počtu hlasů přidělených ve studentských
volbách do Evropského parlamentu žáky 3. stupně Základní školy a gymnázia Vítkov
POŘADÍ
ČÍSLO STRANY NA VOLEBNÍM LÍSTKU A NÁZEV STRANY
1.
2.
32 Česká pirátská strana
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
05 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
14 Česká strana sociálně demokratická
16 ANO 2011
24 Strana svobodných občanů
18 Moravané
26 Komunistická strana Československa
29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu!
03 Klub angažovaných nestraníků
06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných
států
08 Liberálně ekologická strana
17 „Strana rovných příležitostí“
23 Strana zelených
33 Česká Suverenita
3. - 4.
5.
6.
7. - 9.
10. - 15.
102
POČET ODEVZDANÝCH
PLATNÝCH HLASŮ
12
8
6
5
3
2
1
Celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé politické strany, hnutí a
koalice v České republice
Jméno politické strany, hnutí, koalice
32 Česká pirátská strana
16 ANO 2011
07 TOP 09 a Starostové
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
23 Strana zelených
06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu
svobodných států
24 Strana svobodných občanů
25 Romská demokratická strana
29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu!
20 Občanská demokratická strana
05 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
10 Komunistická strana Čech a Moravy
14 Česká strana sociálně demokratická
13 Fair play - HNPD
18 Moravané
26 Komunistická strana Československa
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
34 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
02 Strana práce a Nespokojení občané!
38 Věci veřejné
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
09 LEV 21 - Národní socialisté
08 Liberálně ekologická strana
21 VIZE 2014
04 NE Bruselu - Národní demokracie
31 Republika
17 „Strana rovných příležitostí“
27 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
01 SNK Evropští demokraté
11 evropani.cz
35 Aktiv nezávislých občanů
03 Klub angažovaných nestraníků
33 Česká Suverenita
39 OBČANÉ 2011
36 Česká strana národně sociální
19 Česká strana regionů
12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
37 Občanská konzervativní strana
103
Celkový počet
odevzdaných hlasů
4 798
4 051
3 024
1 786
1 190
Odevzdané
hlasy v %
19.19
16.20
12.09
7.14
4.76
1 125
4.50
953
784
778
706
648
611
605
506
430
386
287
272
214
173
170
155
152
144
144
137
109
103
88
83
65
65
59
53
50
45
35
25
3.81
3.13
3.11
2.82
2.59
2.44
2.42
2.02
1.72
1.54
1.15
1.09
0.86
0.69
0.68
0.62
0.61
0.58
0.58
0.55
0.44
0.41
0.35
0.33
0.26
0.26
0.24
0.21
0.20
0.18
0.14
0.10
Středočeský kraj
Ústecký kraj
417
2 523
1 563
926
1 246
2 230
3 012
985
1 374
19.17
16.54
13.39
22.54
16.31
15.11
17.28
16.37
6.78
20.67
18.23
7.04
14.47
20.19
7.78
19.74
12.84
9.79
23.68
17.22
12.91
18.79
18.53
9.83
22.34
13.30
11.47
16.96
18.92
10.70
4.14
7.79
5.37
5.92
7.61
7.19
8.84
8.57
7.88
6.66
6.10
10.33
6.80
7.71
7.20
3.70
3.86
4.93
4.86
8.63
3.69
4.22
6.05
5.78
3.90
4.02
3.25
5.02
2.45
4.59
3.49
2.96
6.04
3.12
6.38
5.57
5.62
3.69
4.22
3.95
7.51
4.95
4.36
3.19
5.00
2.96
5.08
4.56
1.98
3.84
4.00
3.29
3.59
3.09
3.65
4.08
2.36
3.00
3.02
2.96
2.76
3.12
2.62
2.50
5.40
4.41
3.09
4.55
2.64
2.55
1.64
5.17
2.65
4.61
3.02
1.92
3.21
2.94
3.46
3.13
1.84
4.78
5.89
1.97
4.11
2.23
2.65
1.64
2.36
2.64
2.26
1.54
3.35
3.37
3.81
2.76
2.44
2.04
2.56
2.17
2.85
1.97
2.80
0.24
2.77
4.16
1.94
1.61
1.61
1.06
5.28
5.31
1.22
4.08
3.49
1.64
0.83
1.68
3.84
3.71
1.62
4.98
1.26
1.93
2.03
2.18
1.53
1.85
2.65
2.63
2.32
2.40
4.16
2.82
2.16
3.61
2.56
1.76
2.84
1.38
0.94
0.81
2.49
0.38
2.28
6.45
2.30
0.33
1.66
0.26
4.08
0.48
2.70
2.54
1.22
2.75
2.16
0.97
1.77
0.24
2.56
0.49
2.22
0.37
1.52
0.51
2.55
3.49
0.75
3.38
2.01
1.64
0.79
0.00
1.86
1.66
0.86
4.01
0.90
1.66
0.91
0.95
0.97
1.34
1.54
0.99
0.96
0.72
1.11
0.77
2.16
0.72
0.76
1.46
0.51
1.60
1.56
0.70
0.64
2.30
1.58
0.96
1.59
1.22
0.65
1.12
0.90
0.90
0.61
0.51
0.44
0.83
1.51
1.64
0.74
1.68
1.23
1.09
1.19
0.56
0.58
0.60
0.20
0.87
0.56
1.02
1.07
1.32
0.61
0.24
0.48
0.58
0.32
1.20
0.31
0.83
0.20
0.95
1.14
0.57
0.60
2.30
0.79
0.72
0.52
0.19
0.86
0.56
0.72
0.27
1.22
0.51
0.53
0.32
0.50
1.97
1.14
0.00
0.63
0.26
0.32
0.88
0.36
1.00
0.71
0.36
0.86
0.45
0.50
0.00
0.22
0.24
0.99
0.58
0.43
0.32
0.81
0.63
0.20
0.87
0.39
0.83
0.54
0.00
0.44
0.48
0.67
0.45
0.54
0.32
0.85
0.90
0.20
0.58
0.56
0.83
0.40
0.33
0.35
0.00
0.79
1.02
1.51
0.40
0.58
0.40
0.61
0.29
0.56
0.64
0.60
0.66
0.48
0.00
0.59
0.70
0.32
0.80
0.72
0.46
0.41
0.22
0.19
0.38
0.57
0.00
0.09
0.00
1.11
0.13
1.19
0.64
0.22
0.50
0.41
0.29
0.56
0.06
0.54
0.00
0.48
0.24
0.59
0.26
0.43
0.80
0.18
0.27
0.51
0.29
0.33
0.36
0.38
0.00
0.34
0.27
0.33
0.66
0.48
0.22
0.24
0.48
0.24
0.32
0.45
0.19
0.22
0.11
0.48
0.24
0.31
1.03
0.43
0.30
0.20
0.10
0.29
0.36
0.33
0.32
0.23
0.99
0.26
0.00
0.28
0.06
0.32
0.08
0.40
0.17
0.20
0.29
0.28
0.38
0.17
0.66
0.26
0.00
0.32
0.00
0.00
0.32
0.31
0.40
0.10
0.29
0.08
0.22
0.19
0.51
0.13
0.23
0.33
0.00
0.35
0.22
0.00
0.00
0.36
0.08
0.19
0.00
0.22
0.43
0.24
0.40
0.54
0.27
0.27
0.13
0.20
0.10
0.07
0.22
0.08
0.13
0.34
0.99
0.22
0.00
0.24
0.13
0.11
0.64
0.13
0.10
0.20
0.15
0.14
0.32
0.03
0.00
0.26
0.00
0.28
0.19
0.65
0.24
0.04
0.17
0.10
0.15
0.14
0.00
0.20
0.33
0.18
0.00
0.28
0.06
0.00
0.08
0.09
0.13
0.30
0.07
0.06
0.06
0.17
0.33
0.18
0.00
0.04
0.06
0.11
0.00
0.13
0.10
0.30
0.00
104
Zlínský kraj
Plzeňský kraj
2 285
21.05
14.80
11.51
Vysočina
Olomoucký kraj
304
18.83
15.37
8.86
Pardubický kraj
Moravskoslezský
kraj
2 979
21.89
14.10
9.70
Liberecký kraj
1 567
17.01
13.98
24.60
Královéhradecký
kraj
Jihomoravský kraj
3 598
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Celkový počet
odevzdaných hlasů v kraji
32 Česká pirátská strana
16 ANO 2011
07 TOP 09 a Starostové
22 Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury
23 Strana zelených
06 Strana zdravého rozumu
- NECHCEME EURO - za
Evropu svobodných států
24 Strana svobodných
občanů
25 Romská demokratická
strana
29 Dělnická strana sociální
spravedlnosti - NE diktátu
Bruselu!
20 Občanská demokratická
strana
05 Křesťanská a
demokratická unie Československá strana
lidová
10 Komunistická strana
Čech a Moravy
14 Česká strana sociálně
demokratická
13 Fair play - HNPD
18 Moravané
26 Komunistická strana
Československa
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ
SLABÝCH
34 Koruna Česká
(monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
02 Strana práce a
Nespokojení občané!
38 Věci veřejné
28 ANTIBURSÍK - STOP
EKOTERORU!
09 LEV 21 - Národní
socialisté
08 Liberálně ekologická
strana
21 VIZE 2014
04 NE Bruselu - Národní
demokracie
31 Republika
17 „Strana rovných
příležitostí“
27 Volte Pravý Blok
www.cibulka.net
01 SNK Evropští demokraté
11 evropani.cz
35 Aktiv nezávislých
občanů
03 Klub angažovaných
nestraníků
33 Česká Suverenita
39 OBČANÉ 2011
36 Česká strana národně
sociální
19 Česká strana regionů
12 REPUBLIKÁNSKÁ
STRANA ČECH, MORAVY A
SLEZSKA
37 Občanská konzervativní
strana
Hlavní město
Praha
Podíl získaných hlasů pro jednotlivé politické strany, hnutí a koalice v krajích (údaje v %)
Výsledky dle typu školy (údaje v %)
Gymnázia
32 Česká pirátská strana
16 ANO 2011
07 TOP 09 a Starostové
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
23 Strana zelených
06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států
24 Strana svobodných občanů
25 Romská demokratická strana
29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu!
20 Občanská demokratická strana
05 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
10 Komunistická strana Čech a Moravy
14 Česká strana sociálně demokratická
13 Fair play - HNPD
18 Moravané
26 Komunistická strana Československa
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
34 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
02 Strana práce a Nespokojení občané!
38 Věci veřejné
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
09 LEV 21 - Národní socialisté
08 Liberálně ekologická strana
21 VIZE 2014
04 NE Bruselu - Národní demokracie
31 Republika
17 „Strana rovných příležitostí“
27 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
01 SNK Evropští demokraté
11 evropani.cz
35 Aktiv nezávislých občanů
03 Klub angažovaných nestraníků
33 Česká Suverenita
39 OBČANÉ 2011
36 Česká strana národně sociální
19 Česká strana regionů
12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
37 Občanská konzervativní strana
105
17.00
15.37
18.95
5.36
5.95
3.47
4.50
2.77
1.89
4.00
3.90
1.16
2.24
1.69
1.30
0.87
0.75
1.72
0.37
0.36
0.98
0.48
0.78
0.32
0.69
0.37
0.42
0.52
0.34
0.23
0.29
0.32
0.13
0.15
0.11
0.06
0.06
0.11
SOŠ
SOU
20.96
17.48
7.33
8.58
3.65
5.42
3.37
2.93
3.80
2.07
1.72
3.23
2.65
2.22
1.85
1.83
1.33
0.68
1.18
0.92
0.50
0.62
0.48
0.75
0.51
0.62
0.44
0.34
0.32
0.44
0.25
0.22
0.31
0.20
0.24
0.26
0.19
0.09
19.24
11.66
5.83
7.23
5.77
3.85
2.92
6.88
5.36
1.28
1.11
4.37
1.81
2.57
3.27
3.50
2.22
0.29
1.34
0.99
0.17
1.52
0.52
0.87
0.35
1.11
0.47
0.35
0.64
0.12
0.17
0.17
0.29
0.64
0.41
0.29
0.23
0.17
Přehled počtu zapojených škol v jednotlivých krajích dle jejich typu a počtu odevzdaných hlasů
Počet
gymnázií
KRAJ
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
7
23
6
11
2
10
2
11
7
5
5
10
12
5
7
0
14
Počet
SOŠ
17
8
13
3
7
3
8
7
4
4
14
17
6
Počet
SOU
0
3
4
1
1
0
1
1
0
3
3
3
0
Celkem
středních
škol
40
17
28
6
18
5
20
15
9
12
27
32
11
Počet
odevzdaných
hlasů
3 598
1 567
2 979
304
2 285
417
2 523
1 563
926
1 246
2 230
3 012
985
1 374
(Opavský a Hlučínský deník 6. 5. 2014)
Krajské kolo SOČ
13. května 2014 se na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava konalo
krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Celodenního zápolení se účastnilo více než sto
středoškolských studentů (jednotlivců či v týmech), rozdělených do osmnácti soutěžních
oborů.
Naši školu zde zastupovala Kateřina Kubesová (septima) v oboru „Ekonomika a
řízení“. Vybojovala zde krásné 4. místo, a jak sama řekla: „I přesto, že jsem se neumístila na
stupních vítězů a nepostoupila do celostátního kola, byla tato akce pro mě velkou zkušeností
106
do příštích let. Můj obor „Ekonomika a řízení“ se dělil o jednu posluchárnu s oborem „Tvorba
učebních pomůcek, didaktická technologie“ a já tak měla možnost vyslechnout dalších
sedmnáct soutěžících s jejich zajímavými příspěvky (těch bylo celkem třináct, neboť zde byly
čtyři soutěžní týmy). Asi nejvíce na mě zapůsobil turistický průvodce po městě Příbor nebo
systém online testů pro státní maturity, který by umožnil zároveň jejich vyhodnocování.“
K úspěchu blahopřejeme.
Mgr. Miroslav Bučánek
(zkrácená verze uvedena ve Vítkovském zpravodaji 2014/6)
Seminář „Parlament a volby“
V pondělí 21. května jsem vstala velice brzy, čekala mě totiž dlouhá cesta až do
samotné Prahy, kde jsem měla absolvovat seminář pro studenty středních škol na téma
„Parlament a volby“. Už samotná cesta byla veliké dobrodružství, jelikož jsem cestovala
úplně sama. Přesně v devět hodin ráno jsem po překonání malých nástrah, jako jsou jízdní
řády dopravních prostředků aj., přešlapovala v prostorách Informačního střediska
Poslanecké sněmovny na krásném Malostranském náměstí. Sešlo se nás tam asi dvacet a
k mému překvapení tvořily většinu osazenstva dívky. Usadili jsme se tedy před promítací
plátno a napjatě očekávali příchod prvního přednášejícího.
Za celý den jsme absolvovali celkem tři hodinové přednášky od tří odborníků.
Všechny spojovalo téma Parlamentu ČR, který nám byl líčen v historické, právní a
politologické perspektivě. Obdržené tužky s logem Poslanecké sněmovny horečně zapisovaly
poznámky do sešitů a my jsme poslouchali nejprve o volebním právu a parlamentu
v minulosti, následně o reformách volebního systému v České republice a konečně také o
ústavněprávních aspektech parlamentních voleb. Zní to velice náročně a náročné to také
bylo. Bylo však velkou výzvou dozvědět se o parlamentarismu u nás něco více a tento sobě
daný úkol jsem splnila.
Po absolvování celého semináře krátce po poledni jsme měli možnost projít si areál
Poslanecké sněmovny spolu s průvodkyní. Šla jsem bez váhání. Kdy můžu dostat další
takovou šanci nahlédnout do místností, do kterých se většina z nás nikdy nepodívá a přitom
je má na očích v televizních přenosech? Prohlédli jsme si třeba studovnu parlamentní
knihovny, jednací místnosti, ale také věž, kde byla v roce 1618 naplánována jedna
107
z defenestrací, nebo samotný zasedací sál Poslanecké sněmovny. Po prohlídce už byl seminář
oficiálně ukončen a mně nezbylo než absolvovat povinnou zastávku na Pražském hradě a pak
se vydat vlakem domů. Celý den a všechny přednášky se velice vydařily a já se těším na další
podobné zkušenosti.
Kateřina Kubesová, septima
Profilová maturitní zkouška ze ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Jméno a příjmení
Datum
zkoušky
Pavel Ihnát
Troy Pachlopník
Marek Sokol
Miroslav Týn
20. 5. 2014
Klára Donovalová
Kristina Holáňová
Eva Zemanová
21. 5. 2014
Martina Handlová
Adam Vymětal
Radek Huška
22. 5. 2014
Maturitní otázka
Známka
č. 13 - Politologie
č. 19 - Vrcholné a pozdní období
řecké filosofie
č. 18 - Vznik a počátky filosofie
č.
12
Velká
světová
monoteistická náboženství
č. 19 - Vrcholné a pozdní období
řecké filosofie
č. 3 - Psychologie osobnosti
č. 23 - Filosofie 20. století a česká
filosofie
č. 11 - Vznik a vývoj náboženství,
indická náboženství
č. 9 - Dějiny logiky, etiky a
ekonomického myšlení
č. 3 - Psychologie osobnosti
-----------
Kateřina Kubesová na Mezinárodní studentské vědecké konferenci ve Vrbovém 14. 3. 2014
108
7.4
Zeměpis
Závěrečná zpráva předmětové komise zeměpisu
V letošním školním roce učili zeměpis na škole dva vyučující. Třídu kvartu učila Mgr.
Blanka Váňová, v ostatních třídách výuka probíhala pod taktovkou Tomáše Kaluži.
Hlavní soutěžní akcí se stala zeměpisná olympiáda. Školní kolo proběhlo v lednu 2014.
V kategorii A se na 1. místě umístila Karolína Daníčková, na 2. místě Jiří Zwesper a na 3. místě
Dominik Nedzbala (prima), v kategorii C se na 2. místě umístila Alexandra Zemanová a na 4.
místě Monika Wolfová (tercie). V kategorii D se na 1. místě umístil Daniel Opletal, na 2. místě
Gergely Csémi (septima) a na 3. místě Jan Suda (oktáva). Okresní kolo se pak konalo v březnu
2014. V kategorii A se Karolína Daníčková umístila na 7. místě a v kategorii D Daniel Opletal
na 8. a Gergely Csémi na 12. místě.
Druhou významnou soutěžní akcí se stala soutěž Eurorebus. Školní kolektivy se zde na
úrovni krajského kola umístily takto: prima - 21. místo, tercie - 8. místo, kvarta - 23. místo,
sexta - 6. místo a oktáva - 10. místo.
Poslední významnou akcí letošního školního roku byl Přechod Jeseníků v červnu 2014,
což je tradiční zeměpisně-turistická exkurze, která má na naší škole letitou tradici.
Tomáš Kaluža
Školní výlet sexty - Pálava - 18. - 20. 6. 2014
109
Zeměpisná soutěž EUROREBUS
Žáci vyššího stupně a gymnázia se
tradičně
účastní
celostátní
soutěže
Eurorebus, která je zaměřena na všeobecné
znalosti
z
přírodních
věd
(především
zeměpisu). Každoročně probíhají od října do
března kvalifikační kola přes internetové stránky soutěže. Do krajského finále, které se
konalo v aule Slezské univerzity v Opavě 6. 4. 2014, se kvalifikovaly téměř všechny naše třídy.
Úspěšné třídní kolektivy vždy reprezentovala trojce řešitelů. Z přibližně 25 škol v každé
kategorii postupovalo prvních pět do republikového finále (červen, Praha).
V kategorii určené 8. a 9. ročníkům (a příslušným ročníkům víceletých gymnázií) se
z gymnázia nejlépe umístil tým tercie (Monika Wolfová, Matěj Mareth, Alexandra Zemanová)
– 8. místo. V kategorii středních škol pak tým sexty (Vít Mužík, David Machač, Lenka Bílková)
– 6. místo.
Tomáš Kaluža
Přechod Jeseníků 4. - 7. 6. 2014
110
7.5
PŘÍRODNÍ VĚDY
Závěrečná zpráva předmětové komise biologie, chemie a fyziky
V letošním školním roce vyučovaly biologii Mgr. Božena Závodná s Mgr. Milenou
Mačákovou, chemii pak Mgr. Jitka Sokolová a Mgr. Milena Mačáková. Fyziku vyučoval pouze
Petr Ambrož.
Za školní rok 2013/2014 se toho v přírodních vědách událo opravdu hodně, žáci naší
školy obstáli v prestižních soutěžích a získali celou řadu ocenění.
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v „Biologické olympiádě“. David Machač ze sexty
vyhrál třetí místo v krajském kole biologické olympiády kategorie B, a zajistil si tak letní
soustředění na Běstvině. Kristýna Plačková se umístila v kategorii C v okresním kole na 5.
místě a v krajském kole na pěkném 12. místě.
V měsíci říjnu proběhla již tradiční soutěž „Přírodovědný klokan“. V kategorii Kadet
pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia se nejlépe umístili žáci
kvarty Barbora Černochová, Jan Juroška a Lucie Marethová. V kategorii Junior pro žáky kvinty
a sexty zaznamenali největší úspěch David Machač (v kraji dle počtu bodů 4. místo), Lucie
Šustková a Petra Švecová.
I v letošním roce jsme podnikli celou řadu exkurzí: s oktávou na Praděd a naučnou
stezku Bílá Opava, s primou botanickou vycházku na Vikštejn, se sedmými ročníky do ZOO
Ostrava na výukový program Létající savci a na závěr školního roku se sextou a primou do
ZOO Lešná.
Výuku biologie zpestřily dvě odborné přednášky vysokoškolských pedagogů na téma
„Mikrosvět rostlin“ a „Světélkující brouci“.
Úspěch nás neminul ani v projektech v rámci Ekoškoly. Ve spolupráci s technickou
univerzitou VŠB na soutěži „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ získal tým
sexty ve složení Denis Dimitrov, Barbora Staňková, David Machač, Vít Mužík a Marta
Kučerková 1. místo a finanční odměnu 10 000 Kč. Tým oktávy ve složení Gabriela Švecová,
Michal Škrobánek a František Satke vyhrál 1. místo za nejlepší prezentaci. V soutěži „Ekologie
v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“ nás na závěrečném kongresu v hotelu
Imperial reprezentovala Lenka Bílková, Vít Mužík („Energetická koncepce s ohledem na
111
specifikum kraje“) a David Opletal („Uhlí jako strategická surovina“). Získali finanční odměnu
3 000 Kč a pro školu 5000 Kč.
V celorepublikové
soutěži „Voda a energie“, kterou vyhlašuje Ministerstvo
zemědělství u příležitosti Světového dne vody 2014 pro žáky základních škol a nižších ročníků
víceletých gymnázií, se žákyně kvarty Kristýna Plačková, Alena Polášková a Anna Kazimírová
umístily se svou počítačovou prezentací na téma „Energie pro vodu (nejenom) v domácnosti“
na 1. místě. Odměnou jim byly značkové tablety.
V rámci environmentální výchovy jsou v hodinách biologie, chemie, zeměpisu a
výchovy k občanství probírána ekologická témata. Žáci na základě získaných poznatků tvoří
pracovní listy, informační tabule a panely, účastní se diskusí o ochraně přírody, učí se vyslovit
svůj názor na dané téma a obhájit ho. Pro letošní rok jsme řešili tato témata: Eutrofizace vod,
Odpadové technologie, Energie ve škole a domácnosti, Klimatické změny a Invazní druhy na
území ČR.
V projektu „Zodpovědný Evropan“ jsme monitorovali odpady v našem městě. I ve
„Středoškolské odborné činnosti“ se řada studentů věnovala problematice přírodních věd:
František Satke (obor 08. Ochrana a tvorba životního prostředí, s prací „Hospodaření s vodou
se zaměřením na Moravskoslezský kraj“) – vítěz školního kola v dané kategorii, Jiří Solař
(obor 18. Informatika, s prací „Využití znalostí o neuronových sítích v technických oborech“)
– 1. místo v okrese, Anna Krajíčková (obor 06. Zdravotnictví, s prací „Lidé s Downovým
syndromem“) – 2. místo v okrese a Bára Onderková (obor 04. Biologie, s prací „Etologie
křečíka džungarského“) – 3. místo v okrese.
Ani minimaturitám se přírodní vědy nevyhnuly. Barbora Černochová se ve své práci
věnovala zásadám zdravé výživy a životosprávy, Veronika Dittrichová historii koní a jejich
využití v současnosti, Anna Kazimírová péči o koně a jejich využití a Jan Juroška sociopatii a
psychopatii.
Proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti nových poznatků
z genetiky, systému živočišné říše a metabolismu základních živin.
Ve fyzikální olympiádě kategorie C nás v krajském kole reprezentovali žáci sexty Denis
Dimitrov a Lenka Bílková a v kategorii E žák kvarty Jan Juroška. V okresním kole se mezi
úspěšné řešitele zařadila Lucie Marethová z kvarty. Rovněž v soutěži N- trophy jsme měli
zastoupení v krajském kole (Denis Dimitrov, David Machač, Gergely Csémi). Třída prima
podnikla exkurzi do sběrného dvora ve Vítkově. Funguje i fyzikální a robotický kroužek, ve
112
kterém se žáci schází pravidelně každý týden. 17. 6. 2014 se naše škola prezentuje v televizní
soutěži z Ostravy Vítkovic U6.
Mgr. Milena Mačáková
Den Země 22. 4. 2014
113
7.5.1 Biologie
Prázdninové biologické soustředění
První dva týdny letních prázdnin 2013 jsem trávil na soustředění v táborovém areálu
u vesnice Běstvina na úpatí Železných hor, kterého se mohli účastnit pouze dva nejlepší
biologové z každého kraje - vítězové biologické olympiády.
Tábor nás měl připravit na příští ročník olympiády a obohatit naše dosavadní znalosti
a zkušenosti. Zároveň jsme měli možnost vyzkoušet si, v jakém prostředí pracují opravdoví
biologové.
Každý náš den se skládal z ranní rozcvičky, dvou
přednášek z různých oborů biologie a dobrovolných
večerních a nočních programů, jako byl lov netopýrů,
hledání kalouse ušatého, celonoční hry či pitvy různých
zvířat. A jelikož naše biologické soustředění probíhalo
společně s chemickým, tak nám chemikové občas
nachystali také dech beroucí ohnivé show.
Naše odpočinkové chvilky jsme si mohli také zpestřit rýžováním českých granátů nebo
přednáškami o GMO plodinách, vnitřním životě buňky a dalšími aktivitami.
Soustředění se mi velmi líbilo a kromě nových přátel jsem zde také získal spoustu
nových vědomostí.
David Machač, sexta
(Vítkovský zpravodaj 2013/11)
114
Projekt voda a životní prostředí
Již na konci minulého školního roku se Gymnázium Vítkov zapojilo do soutěže „Voda a
životní prostředí Moravskoslezského kraje“. Po vyslechnutí přednášky Ing. Tomáše
Dvorského, Ph.D. o problematice vodního hospodářství a o tom, co případné zájemce čeká,
se naše škola rozhodla vyslat do soutěže dva týmy. Jeden tvoří studenti nynější sexty Barbora Staňková, Marta Kučerková, David Machač, Denis Dimitrov, Vít Mužík - a ten druhý
je složen ze studentů oktávy - Gabriela Švecová, Michal Škrobánek a František Satke.
Samotný charakter projektu se velmi liší od ostatních podobných soutěží, neboť cílem
organizátorů je co nejlépe přiblížit studentům problémy týkající se vodní otázky. Proto
účastníci soutěže navštívili různá vodní díla, kdy se dostali i do veřejnosti nepřístupných částí,
a měli tak možnost nahlédnout do nejhlubších útrob přehrad a vodních nádrží jako je Slezská
Harta, Kružberk či Morávka, a zúčastnili se řady odborných přednášek přímo na půdě Vysoké
školy báňské v Ostravě, která celou akci zaštiťuje. Odbornými semináři je vždy provázeli
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. a Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Na nás, studentech, tak nyní spočívá těžký úkol - napsat práci, ve které se budeme
věnovat námi zvolenému vodnímu toku. Naším úkolem je zmapovat jeho určitou část,
odebrat vzorky vody, podrobit je zkoumání a splnit mnoho dalších úkolů. Ale nebudeme se
zabývat pouze vodním tokem, nýbrž i problematikou manipulace s vodou, a to nejen pitnou,
lépe si přiblížíme, jak se k nám pitná voda dostává, jak je upravována, jak jsou znečištěné
vody odváděny a jak čištěny. Naše závěry pak shrneme při závěrečné prezentaci a doufáme,
že se nám podaří důstojně reprezentovat školu.
Vít Mužík, sexta
(září 2013)
Exkurze na Vikštejn dne 26. 9. 2013
Plánovanou odstávku elektřiny ve škole
jsme s primánky využili k botanické vycházce na
zříceninu hradu Vikštejn. Cestou jsme se
rozhodně
nenudili.
rozmanité
úkoly,
Žáci
jako
plnili
např.
v týmech
poznávání
přírodnin, kvízové otázky na všeobecný přehled,
házení na cíl, orientace v neznámém terénu atd.
115
O sladkou závěrečnou odměnu, nejenom pro vítěze, se postarala p. učitelka Silvie
Večeřová. Škoda jen, že jsme neměli košíky, protože hub bylo tolik, že se ani do batůžků
nevešly.
Mgr. Milena Mačáková
Výšlap za břidlicí
To bylo tenkrát, když nešel elektrický proud, 26. září 2013. To se vydali ti nejzdatnější
studenti kvinty a septimy z Vítkova severozápadním směrem, šli a šli, až došli do obce
Čermná ve Slezsku. V této poslední výspě civilizace si nakoupili proviant na další cestu a
pokračovali k břidlicové lokalitě „Žlutý květ“. Zde nalezli opuštěná důlní díla a haldy zarostlé
lesem. I pokračovali dále údolím k říčce zvané Budišovka. Nad ní nalezli břidlicovou haldu
monstrózních rozměrů a u ní
několik chat otrlých chatařů,
kterým nevadí z jedné strany
se svažující halda a z druhé
obří rokle bývalých štol. Otrlý
to žije lid v těchto končinách.
Další část pochodu
sledovala
modré
značení
turistické a v dolině, zvané
Baletkova,
vystoupali
na
klokočovské prérie. Vonná
vůně zdejší bioplynky jejich kroky nasměrovala ke Slunečnímu kopci, z jehož úpatí již mohli
sledovat město Vítkov, skrápěné jemným podzimním deštíkem. Z břidlicových střech, jež
kdysi kryly všechny střechy ve Vítkově, nezahlédli ni jedinou.
účastníci exkurze
116
Závěrečný kongres soutěže Ekologie v rámci tvorby krajiny
V pondělí 30. 9. 2013 jsme se
zúčastnili s žáky sexty (Lenkou Bílkovou a
Vítem Mužíkem) a septimy (Danielem
Opletalem)
závěrečného
kongresu
soutěže „Ekologie v rámci tvorby krajiny
v návaznosti na těžbu uhlí“, který se
konal
v hotelu
Imperial
v Ostravě.
Exkluzivním partnerem soutěže byla
společnost Severočeské doly, a. s., která
každé vítězné prezentaci věnovala grant ve výši 3.000,- Kč a škole ve výši 5.000,- Kč.
Úvodní
slovo
k soutěžícím
pronesl hejtman Moravskoslezského
kraje
Miroslav
Novák,
následoval
projev bývalého ministra dopravy Ing.
Zbyňka Staňury a starosty městské
části
Ostravy-Poruby
Ing.
Lumíra
Palyzy.
Závěrečného
kongresu
se
účastnili všichni vítězové jednotlivých
kategorií z celého Moravskoslezského kraje. Studenti si mohli v soutěži volit ze šesti témat: 1)
Energetická koncepce s ohledem na specifikum kraje, 2) Strategická surovina – uhlí, 3)
Využití uhlí v teplárenství, 4) Rekultivace krajiny po těžbě uhlí, 5) Revitalizace krajiny po
těžbě uhlí a 6) Resocializace krajiny po těžbě uhlí.
Vít Mužík a Lenka Bílková si vybrali první téma, Daniel Opletal téma číslo dvě. Všem
výhercům blahopřejeme.
Mgr. Milena Mačáková
(Vítkovský zpravodaj 2013/11)
117
Biologická exkurze Praděd
Dne 10. října 2013 jsme s žáky
septimy
každoroční
a
oktávy
ekologickou
absolvovali
exkurzi,
tentokrát na Praděd a naučnou stezku
Bílá Opava. Počasí zprvu příliš nepřálo,
vrchol Pradědu se před námi skrýval
v mlze a zjevil se, až když jsme stáli
přímo před ním.
Po horké polévce jsme se všichni
vydali k chatě Barborka, kde je začátek naučné stezky. Studenti měli k dispozici pracovní listy,
které vyplňovali podle tabulí. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o ekologii, geologii, flóře a
fauně přírodní rezervace Praděd.
Do cíle - Karlovy Studánky - dorazili nakonec všichni, i když někteří značně zmožení.
Navíc v rámci prozkoumání toku student oktávy Michal Škrobánek vyzkoušel na vlastní kůži
ledový pramen dravé řeky, takže bylo i dosti veselo.
Mgr. Milena Mačáková
118
Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje
Osm studentů sexty a oktávy se v tomto roce zapojilo do soutěže Voda a životní
prostředí Moravskoslezského kraje. V rámci přípravy na vypracování projektů proběhly tři
tematické exkurze s hydrologickým zaměřením.
První byla prohlídka vodních děl Slezská Harta, Kružberská přehrada a návštěva
úpravny vody na Podhradí. V rámci těchto prohlídek byli studenti seznámeni s technologií
odběru a úpravy pitné vody na těchto vodních zařízeních. Také byli seznámeni s jejich
výstavbou, konstrukcí a historií.
Cílem druhé tematické exkurze byly ostravské čistící stanice. Studenti se prošli podél
cesty, kterou absolvuje znečištěná voda od jejího vstupu až po její výstup ze stanice.
Dozvěděli se, jak probíhá proces čištění, se všemi problematickými místy. Překvapením bylo
využívání samočisticí schopnosti vody a čistota vody při výstupu ze stanice.
Třetí exkurze se trochu lišila od předchozích dvou. Hlavní cílem bylo řešení skladování
elektrické energie. Tento problém velmi efektivně řeší přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
v Jeseníkách. Vodní dílo je postaveno českým firmami a osazeno českou technologií. Jedná se
o světově unikátní dílo, které se již pět let po svém dokončení zaplatilo. Po úvodní přednášce
studenti navštívili podzemní alternátorovou halu a pak autobusem podél dolní nádrže vyjeli
k horní nádrži, která je překvapila svou rozlohou pěti fotbalových hřišť. Ani studený, silný vítr
nepokazil i pěkný výhled na hřebeny Jeseníků a Kralického sněžníku.
Cela soutěž vyvrcholí závěrečným workshopem začátkem listopadu.
Mgr. Milena Mačáková, říjen 2013
119
Přírodovědný klokan
Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Termín
konání soutěže byl středa 16. října 2013 v kategoriích Kadet a Junior. V kategorii Kadet
soutěžili žáci 8. a 9. tříd a žáci tercie a kvarty, celkem 108 žáků, v kategorii Junior pak
studenti kvinty a sexty, celkem 36 studentů. V obou kategoriích řešili soutěžící 24 soutěžních
úloh v časovém limitu 40 minut. Každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24
body. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). Za každou
správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5). Za každou
neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů). Za každou špatně zodpovězenou
úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá. Nejúspěšnějšími řešiteli byli
v kategorii Kadet Barbora Černochová (73 bodů), Jan Juroška (67 bodů) a Lucie Marethová
(67 bodů) z kvarty, a Kristina Pecníková (66 bodů) z tercie. V kategorii Junior David Machač
(82 bodů) a Lucie Šustková (67 bodů) ze sexty, a Petra Švecová (61 bodů) z kvinty.
Voda s VŠB
Dne 4. 11. 2013 jsme se s týmem žáků sexty a oktávy zúčastnili finále soutěže
projektu Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádané ve spolupráci
s Technickou univerzitou VŠB. Projekt
začal sérií exkurzí v loňském školním
roce (přečerpávací elektrárna Dlouhé
Stráně,
vodní
nádrže
Kružberk,
Slezská Harta, Morávka, Bochemie
Bohumín, ČOV Ostrava a úpravna
vody Vítkov-Podhradí).
Studenti získali celou řadu
zkušeností, které následně využili pro
přípravu seminární práce. Tým sexty
(Vít Mužík, Barbora Staňková, Denis Dimitrov, David Machač a Marta Kučerková) pod
vedením Mgr. Mileny Mačákové zvolil mapování vodního toku Čermná. Tým oktávy (Michal
Škrobánek, František Satke a Gabriela Švecová) pod vedením Mgr. Petra Ambrože si vybral
realizaci kořenové čistírny v Kamence. Kromě seminární práce musely oba týmy vymyslet
120
poster, provést laboratorní analýzu vybraných vzorků
vody, graficky zpracovat spotřebu vody ve škole a
domácnosti a vše zúročit v závěrečné prezentaci.
V široké konkurenci obstály oba týmy. Tým
sexty zaslouženě vyhrál 1. místo a 10.000,- Kč. Zaujal
výbornou a obsáhlou prací, modelem využití dešťové
vody ve škole, originální etiketou vody Vítkovky a
nálezem vzácných zkamenělin. Tým oktávy převzal
ocenění za nejlepší prezentaci, která zaujala především
netradičním interaktivním pojetím s audio ukázkou.
Výhercům gratulujeme.
Mgr. Milena Mačáková
Zoo - příroda na dosah
V úterý 12. listopadu 2013 se žáci naší školy zúčastnili vědomostní „Soutěže mladých
zoologů 2013“ ve výukovém centru zoologické zahrady v Ostravě. Soutěžní zápolení, které
vyhlásila zoologická zahrada ve spolupráci s Kruhem přátel ZOO, bylo určeno žákům 6. - 9.
tříd základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, probíhalo
v celém týdnu od 11. do 15. listopadu. Tématem podzimního kola této tradiční soutěže
byli „létající savci“.
V soutěži reprezentovala naši školu čtyři družstva po pěti soutěžících, ve dvou
kategoriích. Soutěžilo se ve znalostech o netopýrech, kaloních, vrápencích, upírech, ale i
ostatních létajících savcích. Naše soutěžící doprovodilo dalších 23 spolužáků, kteří
s nadšením povzbuzovali. Po ukončení soutěže si všichni měli možnost prohlédnout veškeré
expozice známých, neznámých i exotických zvířat.
I když výsledky soutěže ještě neznáme, doufáme, že jsme v silné konkurenci obstáli.
Do soutěže se totiž přihlásilo přes dva tisíce dětí ze 116 škol z celého Moravskoslezského
kraje!
Žákům se exkurze líbila a jejich poděkování patří především Klubu rodičů, který tuto
zdařilou akci finančně podpořil.
Mgr. Božena Závodná
121
Seminář dobré praxe Ekoškola v Ostravě
V měsíci listopadu se dvě žákyně našeho Ekotýmu – Alexandra Zemanová a Barbora
Zubíková z tercie - zúčastnily semináře dobré praxe v Ostravě spolu s vedoucí projektu
Ekoškola Mgr. Kateřinou Grománkovou. Cílem semináře byla výměna zkušeností z práce
v Ekotýmu, aktivity spojené s analýzou a stmelováním Ekotýmu. Akce se uskutečnila na SPŠ
chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě Zábřehu. Pořádající škola připravila
pro účastníky semináře prohlídku školy spojenou s občerstvením a připravila si prezentaci o
práci svého Ekotýmu. Seminářem provázel vedoucí projektu Ekoškola Jan Smrčka ze sdružení
TEREZA v Praze a krajská koordinátorka projektu Ekoškola Mirka Langrová. Tato výměna
zkušeností byla pro nás velmi cenná a jistě nám pomůže při další práci v projektu Ekoškola.
Mikrosvět rostlin
Dne 5. 12. 2013 se na naší škole uskutečnila poutavá přednáška pana doktora
Vladislava Vintra z katedry botaniky univerzity Palackého v Olomouci na téma Mikrosvět
rostlin. Žáci měli možnost poznat morfologii, anatomii a fyziologii rostlin prostřednictvím
úchvatných mikroskopických preparátů. Pan doktor přednášel zábavnou formou pro žáky
základní školy a nižšího gymnázia a odbornou formou pro vyšší gymnázium a maturanty. Po
přednášce následovaly dotazy žáků.
Mgr. Milena Mačáková
Biologie pod mikroskopem
Dne 5. 12. 2013 se konala přednáška „Biologie pod mikroskopem“, během níž jsme se
dozvěděli něco o tom, jak správně mikroskopovat různé rostliny, jak taková rostlina vypadá
pod různými typy mikroskopů atd. Díky p. uč. Mileně Mačákové, která pro nás zařídila tuto
přednášku, si tak studenti sexty zopakovali učivo minulého ročníku a kvinta alespoň věděla,
co je čeká.
Prezentace byla velmi dobře udělaná. Přednášející nám ukázal materiály, které
ukazuje žákům i na vysoké škole, a předvedl nám na chvíli, jak tam takové vyučování vypadá.
Aspoň už všichni víme, že se v budoucnu nemáme čeho bát, když se budeme snažit.
122
Jak paní Mačáková, tak i studenti gymnázia byli velmi rádi, že se této přednášky mohli
zúčastnit. A možná, že to otevřelo někomu nový pohled na vlastní budoucnost. Všechny
takové akce nejsou na škodu, hlavně když jsou tak kvalitní jako tato.
Roman Nguyen, sexta
Školní kolo biologické olympiády
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy každoročně zapojují do přírodovědné soutěže
mladých biologů a přírodovědců. Není tomu jinak ani v letošním školním roce, kdy probíhá již
48. ročník této vědomostní soutěže.
Přestože téma letošní olympiády „Světlo a barvy v přírodě“ je pro děti obtížnější,
pustily se do přípravy s chutí.
V samotné soutěži žáci plní několik úkolů - vědomostní test, praktické určování
přírodnin a laboratorní úkol. Do okresního kola mohou postoupit pouze dva nejlepší. Jejich
účast je ale podmíněna zpracováním vstupního úkolu, který se stává přihláškou do kola
okresního. Přípravu žáků do soutěže zajišťuje Mgr. Božena Závodná.
K dnešnímu dni máme již za sebou školní kola, která se uskutečnila 29. ledna.
Do školního kola kategorie C (žáků osmých a devátých tříd, tercie a kvarty) se zapojilo
se 14 žáků. Na 1. místě s největším počtem bodů se umístila Kristýna Plačková z kvarty a na
2. místě Bohdana Komárková z tercie.
Školního kola kategorie D (žáků primy, šestých a sedmých tříd) se zúčastnilo 16 žáků.
Na 3. místě se umístil David Handl z primy.
V okresních kolech biologické olympiády budou naši školu reprezentovat všichni
jmenovaní žáci.
123
Výukový program pro Ekotým
Vzhledem ke spojení škol jsme v letošním roce sestavili dva Ekotýmy. Mladší žáci
Ekotým 1. stupně a starší žáci Ekotým 2. a 3. stupně. Protože se Ekotýmy navzájem nemají
možnost setkávat, uspořádali jsme pro ně výukový program, který se uskutečnil v měsíci
únoru a připravilo je pro nás sdružení Rozchodník v Ostravě. Aktivity tohoto programu byly
zaměřeny na poznávání a stmelování týmu. Také jsme si připomněli témata Ekoškoly a
seznámili se s novými pracovními listy pro třídy.
Světélkující brouci
Dne 20. 2. 2014 se na naší škole uskutečnila zajímavá entomologická přednáška Mgr.
Kristýny Janišové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma Světélkující
brouci.
Žáci se dozvěděli řadu zajímavostí o světélkujících organismech, větší část přednášky
byla zaměřena na světlušky, jejichž výskyt je na území České republiky hojný.
Na konci přednášky dostali žáci materiály a pracovní listy, jejichž vyplnění snadno
zvládli.
Okresní kolo biologické olympiády
26. 3. 2014 se konalo ve SVČ v Opavě okresní kolo 48. ročníku biologické olympiády
starších žáků (8., 9. tříd, tercie a kvarty) – kategorie C.
V této obtížné vědomostní soutěži naši školu velice úspěšně reprezentovali 3 žáci,
kteří se v silné konkurenci 38 žáků umístili na předních místech.
Kristýna Plačková (kvarta) obsadila 5. místo, Bohdana Komárková (tercie) 9. místo a
Jakub Dybowicz (9. B) 16. místo.
Všem žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ve
49. ročníku Biologické olympiády.
Mgr. Božena Závodná
124
David Machač obhájil 3. místo v krajské biologické olympiádě
Dne 11. 4. 2014 se v Ostravě konalo krajské kolo 48. ročníku Biologické olympiády,
kategorie B. I tentokrát bylo zvoleno zajímavé téma Komunikace. Naši školu reprezentoval
žák sexty David Machač. V široké konkurenci obhájil krásné 3. místo, a zajistil si tak letní
soustředění na Běstvině. Blahopřejeme.
Mgr. Milena Mačáková
Krajské kolo biologické olympiády
Dne 16. května 2014 se v Ostravě konalo krajské kolo biologické olympiády, kategorie
C. Naši školu reprezentovala Kristýna Plačková z kvarty. V silné konkurenci 30 soutěžících se
umístila na krásném 12. místě. Gratulujeme!
Mgr. Božena Závodná
Blahopřejeme
Ví si rady i s nejzáludnějšími dotazy ze světa přírody, rád vám vypěstuje rosnatku,
žádného pavouka se nelekne, ba naopak, s obdivem ho zkoumá. Fascinuje ho noční obloha, o
které dokáže zaníceně vyprávět, stejně jako o své rybářské vášni, a pak vás překvapí svými
výtvarnými pracemi či tanečním vystoupením...
To je David Machač, který
obsadil v krajském kole biologické
olympiády 3. místo. Patří mu naše
blahopřání
a
poděkování
za
reprezentaci školy i města. O
samotné
soutěži
nám
napsal:
„Letošní téma bylo zaměřeno na
komunikaci v říši zvířat. Do Ostravy
si přijelo změřit své vědomosti a
dovednosti
35
soutěžících
ze
středních škol našeho kraje. Nejdříve jsme museli zvládnout test všeobecných znalostí,
potom 3 praktická cvičení, a to pozorování termitů, pak komárů a parazitů. V průběhu celé
125
soutěže jsme poznávali přírodniny, rostliny a živočichy. Nakonec jsme poznávali hlasy
různých zvířat a posuzovali jejich význam v životě těchto zvířat.
Po dlouhém čekání jsem se konečně dozvěděl, že jsem skončil na 3. místě, a tak jsem
vyhrál účast na letním odborném soustředění mladých chemiků a biologů v Běstvině, na
které se již velmi těším, protože jsem se ho zúčastnil i vloni za 2. místo a dozvěděl jsem se
řadu věcí, které mi určitě pomohly i k letošnímu umístění. Ihned po olympiádě jsem spěchal
na vlak do Prahy, abych včas dorazil na tzv. Fluorescenční noc, což je skvělá akce Univerzity
Karlovy. Tam už na mne čekali noví, ale i staří přátelé z celé republiky.“
PhDr. Marie Mikulíková
(Vítkovský zpravodaj 2014/05)
Workshop s Technickou univerzitou VŠB - Voda
Ve středu 11. 6. 2014 jsme se zúčastnili s týmem septimy ve složení Kateřina
Kubesová, Daniel Janečka, Gergely Csemi, Martin Zatloukal a Tomáš Vašátko úvodního
workshopu k jubilejnímu 5. ročníku soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského
kraje. Soutěž probíhá ve spolupráci s Technickou univerzitou VŠB. Po úvodním slovu doc.
Václavíka
Ph.D.
začaly
přednášky
na
téma
spotřeby
vody
v domácnostech
a vodohospodářských stavbách. Následovala prohlídka areálu školy včetně odborných
učeben a laboratoří, ve kterých bude probíhat i náš výzkum. Tým čeká celá řada exkurzí,
odborných workshopů a finále soutěže, které je naplánováno na 11. 11. 2014. V minulém
roce jsme v této soutěži vyhráli 1. místo, tak bude mít tým septimy laťku hodně vysoko.
Držme jim pěsti.
Mgr. Milena Mačáková
ZOO Lešná
Dne 25. 6. 2014 jsme v rámci výuky zoologie uspořádali pro žáky 1. G, 6. B a 6. G
zájezd do jedné z nejkrásnějších zoologických zahrad na našem území do ZOO Lešná. Viděli
jsme mnoho živočišných druhů. Žáci tak měli možnost si poznatky získané během výuky
ověřit v praxi. ZOO je rozdělena podle kontinentů, má většinu výběhů průchozích, a tak se
126
všem naskytla možnost pozorování zvířat z bezprostřední blízkosti. I když ve Vítkově pršelo,
v Lešné nám počasí přálo a deštníky zůstaly uložené v batůžkách.
Předposlední školní den jsme uspořádali pro žáky 1. G a 6. B již tradiční
přírodovědnou soutěž Alexandriádu. Žáci 3. G a 4. G si v hodinách přírodních věd připravili
řadu rozmanitých úkolů pro své mladší spolužáky. Opakování poznatků získaných během
školního roku tak proběhlo zábavnou formou. Týmy např. luštily křížovky, poznávaly
přírodniny, doplňovaly pojmy, opakovaly systematiku organismů, skládaly obrázky rostlin.
Všem účastníkům za zdárný průběh akce děkujeme.
Mgr. Milena Mačáková
127
Úspěch v celorepublikové soutěži
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2014 soutěž pro
žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií s názvem Voda a energie. Ve velmi
silné konkurenci získal tým kvarty ve složení Alena Polášková, Kristýna Plačková a Anna
Kazimírová 1. místo. Žáci měli na výběr ze 4 témat: Vodní elektrárny, Využití vody v
průmyslu, Energie pro vodu (nejenom) v domácnosti a Vodní doprava. V kategorii Nejlepší
prezentace zvítězily s tématem Energie pro vodu (nejenom) v domácnosti. Práce budou
vystaveny v Národním zemědělském muzeu v Praze. Výherkyním blahopřejeme.
Mgr. Milena Mačáková
(Vítkovský zpravodaj 2014/6)
128
7.5.2 Chemie
Muzeum břidlice – Budišov nad Budišovkou
Ve čtvrtek 26. 9. 2013 žáci tercie a kvarty společně navštívili Muzeum břidlice
v Budišově nad Budišovkou. Toto unikátní muzeum, založené v roce 1996, se nachází
v budově bývalého mlýna. Zde se nás ujala paní Jana Pavlů, zdejší průvodkyně. Velmi
poutavým způsobem nám vyložila vše o vzniku, těžbě, zpracování a využití břidlice. Prohlédli
jsme si mnoho zajímavých exponátů – fosilie, nářadí, ale také hodiny, brože a umělecké
předměty z břidlice, nebo břidlicové školní tabulky. Zhlédli jsme krátký dokument o
břidlicových dolech a také o zajímavé historii obce Budišov. Ti nejšikovnější z nás se pak
v malé štípárně pokusili z břidlicových tabulí „vyštípat“ srdíčko a jiné tvary.
Mgr. Zuzana Kotrlová
129
7.5.3 Fyzika
Elektrodny 14. – 15. 10. 2013
V rámci projektu „Technika nás baví“, realizovala Agentura pro regionální rozvoj ve
spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky v Ostravě tzv.
Elektrodny. Pracovníci školy k nám přijeli s mobilní učebnou a žáci tercie si vyzkoušeli
moderní návrh zařízení pomocí PC. Sestavili si houkačku, kterou si každý účastník ponechal.
Pro volbu povolání to byla zajímavá akce.
Mgr. Jitka Sokolová
Svět techniky
Dne 5. 11. 2013 žáci 9. A, 9. B a tercie navštívili expozici Svět techniky v Ostravě,
v Dolní oblasti Vítkovic. Prohlédli si výstavu, která odhaluje tajemství technických vynálezů
od parního stroje až po současnost. Doplnili si znalosti z chemie, fyziky, ale i z historie, které
si na závěr otestovali. Tato exkurze určitě u některých podnítila zájem o technické obory a
pomůže jim při volbě povolání.
Mgr. Jitka Sokolová
Fyzikální online
5. prosince 2013 proběhla mezinárodní týmová fyzikální soutěž Fyzikální online.
Soutěž se konala od 17:00 do 20:00 hod. SEČ, kdy si soutěžní družstva stahovala z
internetových stránek soutěže fyzikální úlohy, jejichž řešení posílala po síti pořadatelům.
Úlohy byly různé obtížnosti, řešením byl číselný údaj o zadané přesnosti. Ze školy se v
hlavní soutěži zapojilo družstvo ve složení Lenka Bílková, Jiří Solař, Denis Dimitrov, Gergey
Czémi a Roman Nguyen, které obsadilo ze 46 přihlášených družstev 21. místo. Ve vedlejší
soutěži obsadili Matěj Jakubec a Jiří Kyjovský 18. místo ze 45 přihlášených družstev. V těchto
soutěžích není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a zkusit si to.
Fyzice zdar a matematice zvláště.
Petr Ambrož
130
N-Throphy4
V průběhu jarních prázdnin se tým Digema (David Machač, Denis Dimitrov -sexta a
Gergely Csémi - septima) zúčastnil kvalifikace mezioborové přírodovědné soutěže
N-Throphy, pořádané pro čtyři kraje v česko-slovenském příhraničí. V online kole tým čekala
řada teoretických úloh, které měl experimentálně podložit.
Při bádání v oblasti biologie na nás čekala řada problémů k vyřešení, ať už se jednalo
o buněčné záhady, sladké mámení nebo predaci. V chemické části nás překvapil šumějící
brambor a jeho souvislost s katalázou, kdy jsme měli najít nejlepší reakční podmínky pro
reakci tohoto enzymu s peroxidem vodíku. Logická část byla v duchu podnikání. Měli jsme
prokázat schopnost vést firmu na výrobu robotů a lidově řečeno: „Vytřískat z toho co nejvíc“.
Dále jsme měli popsat chování dvou trhů, na kterých jsme obchodovali a obhájit svou
strategii. Poslední částí byla fyzika, tam jsme si měli pohrát s Newtonovou houpačkou,
sestrojit vlastní verzi originálu a otestovat výhody a nevýhody obou houpaček.
V online kvalifikaci jsme se umístili na 21. místě z 287 týmů a k našemu překvapení
jsme postoupili do finále, konaného 1. 3. 2014 na Přírodovědecké fakultě Ostravské
univerzity, kde mohlo postoupit pouze nejúspěšnějších 12 týmů kraje.
Po zahájení finále jsme se rozdělili do skupin a celý den na univerzitě trávili plněním
úkolů. První byla na řadě fyzika, kde jsme měli popsat problematiku antigravitačního řetízku
pomocí dvou experimentů s kádinkou a deset metrů dlouhým kovovým řetízkem, který jsme
namotali dovnitř kádinky a jakmile jsme za jeden konec zatáhli, tak se řetízek začal
spirálovitě točit nahoru. Po hodině a půl experimentování jsme měli přednést výsledky
v podobě prezentace před komisí. Další na řadě byla chemie, kde jsme se podívali do jedné
ze zdejších laboratoří a měli jsme za úkol určit pH tří neznámých látek. Následovala opět
prezentace před odbornou porotou. Po hodinové přestávce na oběd, který nám fakulta
zajistila, nás čekala matematika a logika, kde nás čekal tajemný úkol - soud s Vlkem,
babičkou a Karkulkou. Poslední na řadě byla biologie, kde na nás čekali netopýři, které jsme
museli identifikovat. Potom proběhla obhajoba naší práce. V celkovém žebříčku krajských
finále jsme obsadili 41. příčku ze 48 postupujících týmů.
Děkujeme panu Mgr. Petru Ambrožovi za pedagogický dohled při online kvalifikaci a
vedení školy za umožnění přístupu do budovy ZŠ a gymnázia Vítkov v době jarních prázdnin.
tým Digema
131
Krajská kola Fyzikální olympiády kategorie E - C
Krajská kola proběhla v CVČ Ostrava 16. 4. 2014. V kategorii E se ho zúčastnil Jan
Juroška z kvarty. V náročné konkurenci udatně bojoval, ale nezadařilo se. Na krajské úrovni
jsou úlohy mnohem obtížnější. O tom se přesvědčili i dva řešitelé v kategorii C Lenka Bílková
a Denis Dimitrov ze sexty. Také oni řešili v přípravném domácím kole náročnější fyzikální
úlohy, aby postoupili do krajského kola. Krajské kolo bylo nad jejich síly, Denisovi unikl
úspěšný řešitel o dva body. Takže za rok uspějí jistě lépe.
Petr Ambrož
U6 – Úžasný svět techniky – soutěž České televize v Ostravě
Edukativní soutěž plná pokusů a
zážitků, ve které si soutěžící zkouší fyzikální
zákony na vlastní tělo.
Těmito slovy nás motivovala týmová
soutěž,
na
kterou
jsme
byli
pozvání
17. června do Světa techniky, který je
součástí Národní kulturní památky Dolní
oblasti
Vítkovic
v Ostravě.
Šlo
o soutěž, kterou pořádá Česká televize
v Ostravě a bude se ve 13 dílech vysílat na podzim.
Soutěžila
dvě
pětičlenná
družstva, jedno z Uherského Hradiště
a druhé naše. Sestava byla pestrá –
Michal Sova, Sabina Pachlopníková,
Kristýna Plačková, Jan Juroška a Lucie
Marethová (poslední tři žáci kvarty),
žáci ze základní školy a víceletého
gymnázia.
Jednotlivé
soutěže
se
odehrávaly v hale U6 a v hale Gong.
Televizní štáb měl k dispozici asi třicet lidí – tři hlavní kameramani, dva zvukaři, klapka a
spousta dalších asistentů.
132
Natáčela se hlavní soutěž, příchody, odchody a poté detailní záběry. Některé scény se
točily třikrát, některé napoprvé. Systém bodování byl zpestřen o možnosti sázek – takže jste
vyhrané body mohli vsadit a získali jste dvojnásobek, anebo přišli o všechno. Do poslední
chvíle nebylo jisté, kdo vlastně zvítězí. Nakonec se to podařilo konkurenci.
Z vlastní soutěže měli aktéři velké zážitky. Např. adrenalin v katakombách – hledali
ve sklepních prostorách, na přilbě měli kameru a všichni ostatní z týmu sledovali na televizi u
vstupu, jak se jim daří. Nebo zahřáté závity – vědomostní úlohy typu testů, poznávání
konkrétního vědce. Nebo vybíhání po šachtových schodech…
Soutěž byla hodně náročná, skončila podle plánu až ve 20 hodin. Těšíme se na
podzim, kdy se uvidíme v televizi!
Mgr. Martin Šrubař
133
7.6
Matematika
Závěrečná zpráva předmětové komise matematiky
Vyučujícími matematiky na gymnáziu v tomto školním roce byla Mgr. Lenka Zychová,
Mgr. Alena Grosová a Mgr. Helena Kozlová.
Žáci po celý školní rok absolvovali tradiční matematické soutěže. Vítězkou
matematické soutěže Chytrý lišák (22. 12. 2013) se stala Lucie Wunschová z tercie. Mezi
úspěšné řešitele okresního kola Pythagoriády patřili Dominik Nedzbala, Karolína a Terezie
Daníčkovy a Jiří Zwesper z primy.
V březnu se žáci zapojili do prestižní mezinárodní soutěže Matematický klokan, které
se každoročně účastní téměř dva a tři čtvrtě milionů mladých lidí z přibližně 30 zemí celého
světa. Soutěž vznikla v osmdesátých letech minulého století v Austrálii a na evropský
kontinent se rozšířila v letech devadesátých. Matematický klokan je rozdělen do pěti
kategorií - od nejmladšího Cvrčka (2. a 3. třída ZŠ) po nejstaršího Studenta (předmaturitní
a maturitní ročník SŠ). Soutěž se nedělí na kola, všichni žáci ji absolvují v jeden den. V České
republice je pořadatelem Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s UP
v Olomouci. Jiří Solař z oktávy obsadil v nejvyšší kategorii, stejně jako v loňském roce, druhé
místo v okrese, a zařadil se tak mezi nejlepší matematiky – středoškoláky.
Taktéž Matematická olympiáda má na našem gymnáziu své místo. Velkého úspěchu
dosáhla Lucie Marethová z kvarty, která získala krásné 3. místo v okresním kole.
Mgr. Dana Kajzarová
134
Logická olympiáda
Během října 2013 proběhlo školní kolo Logické olympiády. Jedná se o soutěž
pořádanou společností MENSA, kdy žáci základních a středních škol kdykoliv doma vyplní test
založený na logických otázkách. Nerozhodují faktické znalosti, ale schopnost samostatně a
logicky uvažovat. Nejlepší žáci regionu jsou potom vyzváni k účasti v krajském kole, kde opět
vyplňují test.
V letošním roce se do skupiny nejlepších žáků Moravskoslezského kraje dostal ve své
kategorii i Jiří Solař, žák posledního ročníku našeho gymnázia. Byť v Ostravě nepatřil
k nejlepším, je to výborný výsledek. Gratulujeme.
Chytrý lišák
Dne 20. prosince 2013 se konal 10.
ročník matematické soutěže CHYTRÝ LIŠÁK,
soutěžilo 22 žáků šestých až devátých tříd a
příslušných ročníků víceletých gymnázií. Žáci
řešili logické i problémové úlohy. Na prvním až
třetím místě se z gymnazistů umístili: Lucie
Wünschová
z tercie,
z primy
Daníčková
a
Dominik
Karolína
Nedzbala
z primy.
Blahopřejeme.
Úspěch v okresním kole matematické olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně kvarty Lucie Marethová, která se 22. ledna 2014
zúčastnila okresního kola Matematické olympiády v Opavě. V konkurenci žáků devátých tříd
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií našeho okresu obsadila krásné třetí místo.
Mgr. Alena Grosová
135
Soutěž ve finanční gramotnosti
Žáci gymnázia a žáci osmých a devátých tříd vyplňovali během podzimu ve škole na
počítači test s otázkami z oblasti financí, např. co je inflace, obligace, jaké jsou bezpečnostní
znaky bankovek, typy složenek, RPSN apod. Kromě toho byly součástí testu konkrétní
příklady z hospodaření rodiny, spoření, půjček apod. Podle výsledků se z nejlepších šesti žáků
v jednotlivých kategoriích vytvořilo 3členné družstvo, které během ledna prošlo společně
podobným testem na úrovni okresu. Ti, kteří v okrese obsadili první místo, pak stejným
způsobem prošli i testem krajského kola.
I. kategorie: M. Prusková (9. B), M. Jurášek (9. A), A. Kalužová (tercie) – v okresním
kole 6. místo
II. kategorie (SŠ): A. Krajíčková (oktáva), T. Brodský (oktáva), P. Pracný (kvinta) – v
okresním kole 2. místo
(Vítkovský zpravodaj 2014/03)
Matematický náboj 11. 4. 2014
Matematický ústav Slezské univerzity pomáhá organizovat mezinárodní týmovou
soutěž v matematice. Soutěže se zúčastňují družstva z České, Slovenské a Polské republiky,
Německa a Velké Británie. Pětičlenné družstvo musí v časovém limitu vyřešit co největší
136
množství příkladů. Za naši školu se, bohužel, ze zdravotních důvodů nakonec zúčastnili jen
čtyři žáci oktávy. Jejich celkové umístění nebylo nejlepší, ale v mezinárodní konkurenci
neudělali ostudu.
Pythagoriáda 2014
Tradiční matematické soutěže Pythagoriáda se z naší školy letos účastnilo 104 dětí,
z toho 42 na nižším stupni a 62 na vyšším. Do okresního kola postoupili pouze úspěšní
řešitelé školního kola. Ve třídě primě uspěli hned čtyři žáci: 1. Nedzbala Dominik 11 b., 2.
Daníčková Karolína 10 b., 3. Zwesper Jiří 9 b., 4. Daníčková Terezie 9 b. Okresní kolo proběhlo
23. května 2014 v aule Slezské univerzity v Opavě. Všichni žáci třídy primy (Nedzbala,
Daníčková K., Daníčková T., Zwesper) se stali úspěšnými řešiteli i okresního kola.
Opět úspěch v Matematickém klokanovi
V březnu se žáci naší školy již tradičně zapojili do prestižní mezinárodní soutěže
„Matematický klokan“, které se každoročně účastní téměř dva a tři čtvrtě milionů mladých
lidí z přibližně 30 zemí celého světa. Soutěž vznikla v osmdesátých letech minulého století
v Austrálii a na evropský kontinent se rozšířila v letech devadesátých. Matematický klokan je
rozdělen do pěti kategorií - od nejmladšího Cvrčka (2. a 3. třída ZŠ) po nejstaršího Studenta
(předmaturitní a maturitní ročník SŠ). Soutěž se nedělí na kola, všichni žáci ji absolvují
v jeden den. V České republice je pořadatelem Jednota českých matematiků a fyziků ve
spolupráci s UP v Olomouci.
Jiří Solař z oktávy obsadil v nejvyšší kategorii, stejně jako v loňském roce, druhé místo
v okrese a zařadil se mezi nejlepší matematiky – středoškoláky. Jirka po maturitě zamíří na
vysokou školu, ale vypadá to, že nám další šikovní matematici dorůstají. V kategorii Klokánek
totiž dosáhl výborného umístění Pavel Smolka ze třídy 4. A, který obsadil 3. – 6. místo
v okrese.
Oběma k jejich vynikajícímu výsledku blahopřejeme!
Mgr. Lenka Zychová
(Vítkovský zpravodaj 2014/6)
137
7.7
Informatika a výpočetní technika
Závěrečná zpráva předmětové komise informatiky a výpočetní techniky
Vyučujícími informatiky v letošním školním roce byli Mgr. Dana Kajzarová a Mgr.
Martin Šrubař.
Žáci po celý školní rok absolvovali tradiční informatické soutěže. V okresním kole
Soutěže v programování kategorie Aplikační software - kancelářské aplikace, která se konala
12. března 2014 v Opavě, žákyně kvarty Alena Polášková vybojovala páté místo a Kristýna
Plačková druhé místo. Kristýna Plačková tak postoupila do krajského kola, které se konalo
11. dubna 2014 v Ostravě, kde skončila na šestém místě.
Prezentiáda 2014 proběhla v Ostravě 14. dubna 2014, soutěžní tým ANVIPE (Anna
Jakubíková, Petra Švecová - kvinta a Vít Mužík - sexta) obsadil 3. místo a kolektiv ŠUPITO
PRESTO (Michaela Konečná, Kateřina Jakubíková, Zuzana Polášková - sexta) 5. místo. Obě
skupiny předvedly nezapomenutelným způsobem nápadité PowerPointové prezentace na
téma Tabule vs. technologie, které nenudily a odlehčily tíživou atmosféru soutěžního klání.
Mgr. Dana Kajzarová
Michaela Konečná a Michal Škrobánek - vedoucí projektu Think Big z řad studentů
138
Bobřík informatiky
V týdnu od 11. listopadu 2013 se žáci školy zúčastnili celostátní soutěže „Bobřík
informatiky“. Tato soutěž probíhá již šestý rok a získává stále větší zájem škol. V letošním
kole se zapojilo 34.454 soutěžících z 373 škol. Účastníci byli rozděleni podle věku do čtyř
kategorií Benjamin, Kadet, Junior a Senior.
Nejúspěšnější ve svých kategoriích z celonárodního měřítka byli Jana Drnková (kvinta,
118. místo, 204 bodů, kategorie Junior), Jiří Solař (oktáva, 126. místo, 192 bodů, kategorie
Senior) a Vojtěch Šíma (oktáva, 156. místo, 188 bodů, kategorie Senior).
Další, kteří byli úspěšnými řešiteli a dosáhli alespoň 150 bodů, byli tito gymnazisté:
Marie Stecová, Terezie a Karolína Daníčkovy (prima), Lucie Marethová, Anna Kazimírová,
Kristýna Plačková, Johana Šostá (kvarta), Jan Juroška, Alena Polášková (kvarta), Michaela
Skřehotová (tercie), Jan Suda a Radim Šrámek (oktáva), Jan Černoch (kvinta), Kateřina
Jakubíková a Kateřina Herudková (sexta).
Všem úspěšným gratulujeme.
Mgr. Martin Šrubař
Regionální soutěž Microsoft Office 2010 aneb krajské kolo Office Arena 2014
Ve středu 4. prosince 2013 uspořádala Mendelova střední škola z Nového Jičína na
svém pracovišti v Šenově ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC Nový Jičín již
osmý ročník regionální soutěže v „Microsoft Office 2010“, která byla zároveň krajským kolem
soutěže „Office Arena 2014“ (tudíž vítěz automaticky postupuje do národního kola „Office
Arena 2014“, které organizuje firma Microsoft).
Soutěž byla určena žákům středních škol (libovolného zaměření i ročníku). Za každou
školu se mohli zúčastnit maximálně tři žáci, kteří museli absolvovat všechny tři soutěžní části
a na základě celkového výsledku pak byli vyhlašováni vítězové. Soutěž se skládala ze tří
souvislých příkladů ve Wordu 2010, Excelu 2010 a PowerPointu 2010. Na jednotlivé části
měli soutěžící vždy 30 minut.
V letošním roce jsme bohužel nebyli úspěšní, ale všem účastníkům děkujeme za
reprezentaci školy.
139
Soutěž „MS Office Nový Jičín“
Dne 4. 12. 2014 proběhla soutěž MS Office 2012 v Novém Jičíně. Soutěž si kladla za cíl
prověřit znalosti informačních technologií žáků středních škol celého kraje. Soutěžilo se ve
třech kategoriích (Word, Excel a PowerPoint) ve verzi MS OFFICE 2010. Na zpracování každé
sady úkolů měli soutěžící 30 minut. Naši školu reprezentovaly žákyně Zuzana Polášková a
Kateřina Jakubíková ze sexty.
Mgr. Dana Kajzarová
Soutěž v programování
Blahopřejeme žákyním kvarty Kristýně Plačkové a Aleně Poláškové, které získaly
druhé a páté místo v okresním kole Soutěže v programování kategorie Aplikační software kancelářské aplikace.
(Vítkovský zpravodaj 2014/04)
Prezentiáda 2014
Děkujeme za reprezentaci školy v krajském kole Prezentiády 2014, která proběhla
v Ostravě 14. dubna 2014, soutěžnímu
týmu ANVIPE (Anna Jakubíková, Vít
Mužík, Petra Švecová) za 3. místo
a kolektivu ŠUPITO PRESTO (Michaela
Konečná, Kateřina Jakubíková, Zuzana
Polášková) za 5. místo.
Obě
skupiny
předvedly
nezapomenutelným způsobem nápadité
PowerPointové prezentace na téma
Tabule vs. technologie, které nenudily a odlehčily tíživou atmosféru soutěžního klání. Těšíme
se na Prezentiádu 2015!
Mgr. Dana Kajzarová
140
Soutěž v programování
Blahopřejeme žákyni kvarty Kristýně Plačkové za šesté místo v krajském kole Soutěže
v programování kategorie Aplikační software - kancelářské aplikace, která se konala
11. dubna 2014 v Ostravě.
(Vítkovský zpravodaj 2014/6)
Ukončení maturit 2014
141
7.8
Tělovýchova a sport
Závěrečná zpráva předmětové komise tělesné výchovy a sportu
Výuka tělesné výchovy probíhala pod vedením Mgr. Petra Molka, Tomáše Kaluži a
Mgr. Renaty Šťastné.
Předmětová komise v průběhu školního roku připravovala žáky na jednotlivé soutěže
a sportovní akce ve Vítkově, Opavě, Ostravě, Havířově, ale také v polských Kaletách a na
Slovensku ve Vrbovém. Žáci se účastnili soutěží ve vybíjené, florbalu, basketbalu, volejbalu,
stolním tenise, ale také v atletice, přespolním běhu, vánoční laťky aj. Hlavními sportovními
akcemi gymnazistů letos byly: v říjnu stolní tenis středních škol (dále jen SŠ) 17. 10. 2013,
v listopadu florbal dívek SŠ (25. 11. 2013), florbal chlapců SŠ (26. 11. 2013) a volejbal dívek
základních škol (dále jen ZŠ) a SŠ (28. 11. 2013); v prosinci následoval basketbal dívek ZŠ a SŠ
3x3 (13. 12. 2013), v lednu volejbal dívek SŠ (21. 1. 2014); od 2. do 7. března 2014 proběhl
lyžařský výcvik pro II. a III. stupeň ve Velkých Karlovicích a 25. 3. 2014 se pak konal basketbal
dívek SŠ; mezi poslední velké akce patřily Mezinárodní sportovní závody (Vítkov-KaletyVrbové) 30. května 2014.
Vlastní výuka probíhala ve sportovní hale a tělocvičně v budově bývalého gymnázia a
v nově opravené tělocvičně u stadionu. Za příznivého počasí se vyučovalo také na hřišti u
školy, které je však nevyhovující a je do budoucna nutností vybudovat na jeho místě atletický
ovál a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Z těchto důvodů výuka také probíhá na
stadionu TJ a také v areálu bývalé ZŠ Opavská, avšak zde dochází k časovým ztrátám
z důvodu přesunu žáků a vyučujících do těchto prostor. Žáci byli ve výuce hodnoceni pomocí
pozorování, hodnotících škál, motorických testů, testových baterií a bodových tabulek. Jejich
výsledky byly zaznamenávány do záznamových archů a testových profilů.
Kabinet tělesné výchovy byl během školního roku průběžně doplňován o nejrůznější
tělocvičné nářadí a náčiní, a je tak plně vybaven pro nejrůznější sportovní aktivity.
Mgr. Petr Molek a Tomáš Kaluža
142
Beseda o životě na vozíku
11. září 2013 se studenti kvinty a septimy mohli díky besedě s Kateřinou Janečkovou
seznámit blíže s životem paraplegika - člověka upoutaného na invalidní vozík.
Během besedy se dozvěděli, jaké problémy může mít vozíčkář při svém začleňování
do kolektivu, při pohybu ve městě i
v domácnosti, jak je to s volným časem
i prací, nebo závislostí na pomoci
druhých. Během hodinové diskuze
padla řada dotazů na nejrůznější
témata - méně závažná i osudová. Mezi
ty vážné patřila otázka, zda už to
Kateřina někdy chtěla vzdát. Ta nám
odpověděla,
že
mnohokrát,
ale
pokaždé se jí naskytl nějaký důvod k životu, který je vlastně velice krásný, což je obdivuhodný
pohled na svět, protože řada lidí by po pár dnech na vozíku ztratila nervy a nedokázala se
s handicapem vyrovnat.
Věřím, že všichni přítomní si zapamatují její slova, která každého z nás nabádala
k opatrnosti, a budou se jimi ve svém životě řídit. Kateřině bych pak chtěla touto cestou
poděkovat za zajímavou besedu, která nám všem rozšířila obzory a určitě podnítila
k zamyšlení o svých vlastních životech.
Jana Drnková, kvinta
Kalety - Polsko 24. 9. 2013
V úterý 24. září 2013 odjelo 41 dětí a 4 dospělí na přátelskou návštěvu do polských
Kalet. Program byl především sportovní a naši závodníci dosáhli skvělých výsledků. V běhu o
Cenu Zlatého Dubu získali druhá místa ve svých kategoriích Matyáš Jersenský a Barbora
Zubíková z tercie.
V týmových soutěžích jsme vyhráli zápas v kopané, dívky zvítězily v basketbalové
střelbě na koš a smíšené družstvo pak vyhrálo utkání ve vybíjené, které v Polsku nazývají
„čtyři ohně“. Po obědě se naše početná skupina přemístila autobusem do Tarnowskich Gór,
143
kde jsme si prošli muzeum chleba. Prohlídka i celý pobyt byl velmi pěkný a v dětech zanechal
mnoho nových a zajímavých zážitků. Za rok opět na shledanou.
Mgr. Petr Molek
Okresní finále ve stolním tenisu 17. 10. 2013
Okresního finále ve stolním tenisu se v Opavě za gymnázium zúčastnila dvě naše
chlapecká družstva.
První turnaj byl pro chlapce ročníku narození 1996 - 1999. Naši školu reprezentovali:
Miroslav Macáš (sexta) a Martin Zatloukal s Danielem Rychlíkem (septima). Ve skupině byli
na druhém místě, což jim zajistilo celkové dělené 4. – 6. místo v okrese.
Druhý turnaj určený žákům 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií byl
z našeho pohledu nejúspěšnější, neboť se umístili na 4. místě z dvanácti škol, což je velmi
pěkný úspěch. Gymnazisty zde zastupoval Matyáš Jersenský z tercie.
Mgr. Petr Molek
144
Coca-Cola školský pohár v kopané
Naše družstvo v kopané sehrálo v turnaji Coca-cola už dva turnaje a zatím s jistotou
postupuje do dalších kol. Nejprve sehrálo 3. října kvalifikaci ve Spálově, kde zvítězilo nad
Melčem 5:1 a nad Spálovem 5:0. Další kolo se hrálo na vítkovském stadionu 25. října a opět
jsme byli 2x úspěšní. Nejprve jsme porazili Město Libavá 2:1 a potom také Budišov nad
Budišovkou 7:1. Z gymnazistů se v týmu objevili tři zástupci tercie: Matyáš Jersenský, Jan
Kyzek a Denis Černín. Další kolo se odehraje na jaře 2014 opět na našem stadionu ve Vítkově,
a tak přejeme fotbalistům dobrou mušku a postup do dalších kol.
Mgr. Petr Molek
Týden pro inkluzi aneb Rallye ve fotografii
„Týden pro inkluzi“ je projekt, pořádaný občanským sdružením „Rytmus“ a „Člověk
v tísni“, který se pokusil ve dnech 4. - 10. listopadu 2013 zapojit žáky se znevýhodněním do
škol hlavního vzdělávacího proudu a běžných volnočasových aktivit. V jeho rámci dne 6. 11.
2013 proběhla na naší škole beseda s Janem Duškem „Rallye ve fotografii“.
„Co znamená rallye pro fotografa? - Adrenalin, zábavu i koníčka. Fotograf totiž bere
rallye stejně vážně jako závodník. Ano, na rozdíl od jezdce nic „nevyhraje“, pouze ukořistí
perfektní snímek, ale rozhodně můžeme říct, že pro něj platí stejná rizika, stačí se jen postavit
na špatné místo na okruhu.
Jak
dozvěděli,
jsme
se
fotografování
rallye není o tom, že si
vezmeme fotoaparát a
jdeme na dráhu. Nejdříve
si musíme dopodrobna
zjistit informace o závodu,
naplánovat čas příjezdu,
stanoviště pro focení, ale
také
vybrat
vhodnou
techniku, kterou budeme mít u sebe po celou dobu, a ta může vážit i 9 kg. Zjistili jsme, že
tento koníček je náročný jak finančně, neboť cena kvalitního přístroje se může vyšplhat až na
145
50.000,- Kč, tak časově - fotograf během jednoho závodu ukořistí i 5.000 fotek, a z nich
následně vybírá ty nejlepší a vše v počítači dále upravuje.
Celá přednáška se určitě vydařila. Získali jsme řadu cenných informací týkajících se
fotografování, ale zároveň jsme se i pobavili u historek, které nám p. Jan Dušek vyprávěl.
Myslím si, že „Rallye ve fotografii“ změnila náš celkový pohled na přehlížené závody rallye.“
Mgr. Miroslav Bučánek a Dan Popek (kvinta)
Volejbal dívky
Dne 28. 11. 2013 se studentky gymnázia zúčastnily okresního kola ve volejbale, které
se konalo na Obchodní akademii v Opavě. Dívky hrály ve skupině dva zápasy. V prvním utkání
porazily studentky Obchodní akademie ve dvou setech, ale ve druhém zápase už nestačily na
favoritky celého turnaje, studentky Slezského gymnázia. Dívkám děkujeme za reprezentaci.
Mgr. Renata Šťastná
Volejbal dívky - 21. 1. 2014
Děvčata středních škol hrála v Opavě na SŠHS okrskové kolo ve volejbalu.
Se třemi porážkami obsadila celkové 6. – 7. místo. Školu reprezentovaly: Kundrátová,
Švecová, Jüstelová, Konečná, Staňková a Šustková. Družstvo vedla Mgr. Renáta Šťastná.
146
Florbal chlapci - 27. 1. 2014
Tento den se hrálo v Opavě na ZŠ Otická okrskové kolo florbalu chlapců 8. – 9. tříd a
příslušných ročníků víceletých gymnázií. Naše družstvo ve složení Jurášek, Pisani G., Hořín,
Pastrňák, Mrázek, Sova, Satke, Jersenský (tercie) a Sedlařík do finálové skupiny nepostoupilo.
Družstvo vedl Tomáš Kaluža.
Florbal dívky - 28. 1. 2014
Děvčata 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií se utkala v Opavě na ZŠ
Englišova v okrskovém kole florbalu. Po 2 vítězstvích (4: 0 Mařádkova, 6: 1 Velké Heraltice),
jedné remíze s Kylešovicemi 1: 1 a jedné porážce 1: 2 se ZŠ Englišova skončila na 3. místě ve
skupině. Do utkání nastupovaly Wolfová (tercie), Černochová, Marethová, Dittrichová,
Kazimírová (kvarta), Průchová, Pluhaříková, Matulová, Kosternová a Kozáková. Družstvo
připravil a vedl Mgr. Petr Molek.
Atletický čtyřboj
Nejprve se v Opavě na ZŠ Englišova konalo 30. dubna 2014 okrskové kolo
a z něj do okresního finále postoupila 3 naše družstva. Na Tyršově stadionu 6. a 7. května
soupeřilo 12 nejlepších škol okresu Opava. Mladší žáci (Pokorný, Hanuš, Kuča, Novák,
Lamatschek) skončili na 10. místě, o jedno místo lépe, tedy devátí, pak skončili starší chlapci
(Jersenský, Kyzek z tercie, Satke, Michálek, Dornean) a starší dívky (Tvrdá, Hanušová,
Šuranská, Křenková, Kosternová).
147
Jak jsme pokořili Jeseníky
Ve středu 4. 6. 2014 jsme se vydali za asistence dvou horských vůdců projít Jeseníky
od západu k východu. Počasí bylo objednané, spaní pohodlné a jídlo spíše znamenité. Až na
pár šrámů a puchýřů jsme přežili, takže za rok Tatry a pak, kdo ví?
148
7.9
Hudební a výtvarná výchova
Závěrečná zpráva předmětové komise hudební a výtvarné výchovy
Výtvarnou výchovu vyučovala v letošním školním roce Mgr. Terezie Šímová a hudební
výchovu Mgr. Helena Kozlová.
Výtvarné práce a díla žáků byly vystavovány v prostorách školy, ale také použity
k reprezentaci školy, např. jako pozvánky, školní kalendář, ilustrace k textu, aj. Hudební
vystoupení pak zpestřovaly řadu školních i mimoškolních akcí.
Během celého školního roku jsme se snažili žákům nabídnout návštěvy vernisáží,
výstav, koncertů i divadelních představení ať už ve Vítkově či jinde, a umožnili jim tak
poznávat uměleckou scénu.
Řada žáků se pak zapojovala do soutěží, obdrželi tak na vysvědčení za svou
reprezentaci pochvalu třídního učitele nebo pochvalu ředitelky školy.
Nejvýznamnější výtvarné soutěže a akce:
-
Výstava „Čína“ (malba temperou na dřevo) - sexta
-
Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu - kvarta
-
Fotografická soutěž Camévoque la France – sexta
-
„3D na vlnách“ (Smurfit Kappa Czech s.r.o.) – účast žáků kvinty
-
„Evropa ve škole“ – David Machač
-
„Regionální dílny“ v rámci projektu Comenius Regio (enkaustika, pletení košíků,
aj.) – výběr žáků
-
OPPS „Řemesla moravských a slezských předků“ (rukodělné techniky –
drátkování, košíkářství, malba na sklo a porcelán, hrnčířství, plstění, kovářství, aj)
– kvarta, kvinta – výběr žáků
Nejvýznamnější hudební soutěže a akce:
-
„Eurotopia“ - tercie
-
„Tříkrálový koncert“ v Domově důchodců - výběr žáků
-
„Divadelní lízátko“ - tercie
-
„Výtvarná a pěvecká soutěž na ZŠ Jana Zajíce ve Vítkově“ - prima
149
-
divadelní představení „Evžen Oněgin“
-
„Maškarní ples“
-
vystoupení na „Den učitelů“ - výběr žáků
-
soutěž „Folkový kvítek“ Ostrava - výběr žáků primy a tercie
-
zapojení do projektu „Evropa pro občany“ v polských Kaletách - výběr žáků
Taneční vystoupení studentek kvinty a stínové divadlo studentů kvarty během školní
akademie
150
Arts, music and dance in a teenager´s life (Umění, hudba a tanec v životě mladých lidí)
V srpnu 2013 jsme zahájili práce na společném projektu v rámci Partnerství Comenius
Regio se třemi partnerskými institucemi v polských Kaletách. Jedná se o Městský úřad,
střední školu a gymnázium a dům kultury. Za naši stranu na projektu pracují Město Vítkov,
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace a Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace.
Projekt se zaměřuje na malbu, tanec, hru na hudební nástroje a zpěv v životě
dospívajících. Je kladen důraz jak na mladé lidi, kteří jsou vyučováni umění ve škole, tak také
na roli obecního úřadu, který podporuje místní umělce v jejich komunitě.
Hlavním cílem je motivovat mladé lidi, aby malování, tance, hraní na nástroje a zpěv
brali jako hobby, a také způsob, jak vést zajímavý a smysluplný život. Umění je něco, co dělá
život lidí lepší tak, že vás odtáhne pryč od komerčního života a nudy, stejně jako od zločinu,
drog a dalších nebezpečných nástrah světa. Tento projekt má pomoci studentům obou obcí
zlepšit své dovednosti, naučit se o evropském umění, pochopit podobnosti, rozdíly a
evropské hodnoty, které jsou pro nás nejdůležitější. Tento projekt pomůže rozbít stereotypy
a tolerovat kulturní rozdíly. Konečnými produkty této spolupráce budou obrazová výstava,
album písní a videoklip tanců.
Realizace projektu potrvá do 31. 7. 2015. Celkový grant přidělený na realizaci
projektu je 23 047,5 Eur (588.000,- Kč). Z finančních prostředků bude zakoupeno materiální
vybavení pro výtvarné, hudební a taneční workshopy, dále fotoaparát, videokamera,
keyboard, hudební a řečnické systémy, materiál na propagaci, ceny do soutěží a materiál pro
administrativu projektu. Hrazeno bude rovněž cestovné účastníků projektu a vítkovského
dechového orchestru.
Finanční podíl Města Vítkova na projektu je 150.000,- Kč. Výstupy projektu budou
průběžně zveřejňovány na www.vitkov.info.
Za realizační tým projektu
Blanka Váňová, ředitelka školy
(Vítkovský zpravodaj 2013/9)
151
Pohádky jsou pro všechny
Jelikož setkávání různých generací obohacuje všechny, naši studenti rádi navštěvují
Náš domov ve Vítkově. Někteří žáci pravidelně ve svém volném čase přicházejí mezi babičky
a dědečky, aby jim přinesli radost mládí a naopak si od nich odnesli jejich životní moudrost a
zkušenosti.
Také žáci současné tercie se rozhodli, že se vypraví k našim seniorům, aby jim
předvedli pásmo Zlatovláska od básníka Josefa Kainara. 12. listopadu v odpoledních
hodinách jste tak mohli potkat skupinu chlapců a děvčat, jak s halasem a barevnými kulisami
nad hlavou procházejí městem.
Babičky a dědečkové jsou nejvděčnější publikum, kromě moudrosti a životních
zkušeností mají totiž také dostatek trpělivosti, takže dovedou tiše a se zájmem poslouchat a
ocenit recitační snažení naší omladiny. Při představení jsme si připadali jako na jazzovém
koncertě, kde je každý hudební nápad odměňován již během skladby potleskem. Stejně tak i
152
naši senioři odměnili potleskem vystoupení mravenců, krkavců, rybářů, zlého i hodného
krále. Reagovali s uznáním nejen na skvělé výstupy kuchaře Jiříka, kterého ztvárňovala
žákyně Adélka Kalužová, ale i na ty, kde otazníky v očích herců signalizovaly, že jim vypadl
text.
Je to tak, že pohádky jsou pro všechny generace. Kdo z nás by si totiž stále znovu
nepřál, aby zlé dobrému podlehlo, aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, aby moucha
rádcem byla, tak jak to krásně zveršoval Kainar v pohádce Zlatovláska.
Mgr. Helena Kozlová, PhDr. Marie Mikulíková
153
Pěvecká a výtvarná soutěž EUROTOPIA
EUROTOPIA Opava o. p. s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 1999
v regionech Opava a Vítkov, od roku 2008 působí také v Krnově. Činnost organizace je
zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Programem organizace je propojení lidí
z různých sociálních i kulturních prostředí. Každoročně pořádá tato organizace výtvarnou a
pěveckou soutěž. 29. listopadu v historickém Sále purkmistrů proběhla pěvecká soutěž. Naši
žáci v pěvecké soutěži výrazně uspěli i v okresním kole. V nejvyšší kategorii získala 1. místo
Adéla Kalužová z třídy tercie.
Tři králové v Domově Vítkov
Legenda o Třech králích je všeobecně známá a v Domově Vítkov se tato tradice
pravidelně dodržuje. Letošní tříkrálová družina byla složena z řad studentů místního
gymnázia. Uživatelům připravili na jednotlivých patrech krátký program. Zajímavého
úvodního slova se bravurně ujaly studentky A. Kalužová a M. Konečná. Nádherně zazpívala L.
Šustková a při operních áriích z Dona Juana v podání A. Neuvirtové se doslova všem tajil
dech. Houslové trio v obsazení M. Kučerkové, A. Zemanové a P. Švecové znělo nádherně. Na
klávesy doprovázela profesorka Kozlová. Celý soubor byl po právu odměněn dlouhým
potleskem. Nakonec studenti rozdali všem uživatelům jablka a popřáli hodně pevného zdraví
a štěstí do nového roku. Za tento nádherný program děkujeme všem zúčastněným
studentům i profesorkám Mikulíkové a Kozlové a těšíme se na další podobná setkání.
Ludmila Grossmannová
(Vítkovský zpravodaj 2014/01)
154
Maškarní ples 25. 1. 2014
Na maškarní ples pro naše nejmenší žáky si připravila v rámci hudební výchovy
vystoupení Lucie Šustková. Zazněly písně především z nových populárních pohádek. Největší
úspěch měla píseň z nové pohádky „Na vlásku“.
Výtvarná a pěvecká soutěž – Vítkov
Dne 6. března se uskutečnilo okresní kolo výtvarné a pěvecké soutěže ve Vítkově na
ZŠ J. Zajíce. Naše škola vyslala zástupce do pěvecké i výtvarné soutěže. V pěvecké soutěži
bodovali naši nejmenší Michal Trojanowski 1. místo a Anna Mužíková 3. místo. Za vyšší
stupeň a gymnázium si odnesla 1. místo v kategorii dueta Magdaléna Jakubíková (prima) a
Renáta Kováčová (8. A). Obě děvčata získala ocenění i v sólovém zpěvu – Magda 3. místo,
Renáta 2. místo. Ve výtvarné soutěži děti malovaly obrázky na aktuální téma „Olympiáda
v Soči“, také zde naši žáci uspěli. Se svérázným obrázkem našich hokejistů získal prvenství
Karel Chovanec z 9. B. Dále uspěl Martin Huška z 6. B (3. místo), Nikol Beníšková z 6. B (2.
místo) a Vojtěch Ondřej z 2. C (2. místo). Všichni žáci si odnesli hodnotné ceny a pěknou
vzpomínku.
Evžen Oněgin
Slezské divadlo Opava nově nastudovalo operu Petra Iljiče Čajkovského Evžen Oněgin.
Premiéra představní proběhla 23. února 2014. Žáci naší školy spolu s učiteli i rodiči zhlédli
toto představení 7. března v počtu 50 účastníků. Žáci se s dílem seznámili již předem
v hodinách hudební výchovy a také v hodinách literatury a ruského jazyka.
Představení bylo provedeno na vysoké umělecké úrovni. Roli Taťány ztvárnila
držitelka ceny Thálie za operní umění z roku 2004 Katarína Jorda Kramolišová. Účastníci
představení ocenili pěvecká vystoupení i ostatních sólistů. Dojemně zapůsobila scéna knížete
Gremina, který na vozíku zpívá o své lásce k Taťáně, lásce která vykvetla v podzimu jeho
života. Také sbory, orchestr i výtvarníci odvedli profesionální práci.
Mgr. Helena Kozlová
155
Divadelní lízátko 19. 3. 2014
Přehlídka dětských divadelních, loutkařských a recitačních kolektivů v Opavě je
navštěvována nejen divadelními soubory, ale také hojným posluchačstvem, které si
tentokrát vybíralo představení z široké dvoudenní nabídky 13 inscenací.
V tomto roce jsme tuto přehlídku navštívili s žáky naší Základní školy a gymnázia ve
Vítkově s veršovaným zpracováním klasické pohádky podle Josefa Kainara - Zlatovláska.
Soubor byl tvořen zejména žáky třídy tercie, proto jsme si dali název Divadlo T,
nemůžeme tím ovšem opomenout vydatnou hereckou výpomoc studenta kvarty Jana
Jurošky. Řekněme tedy, že T v našem názvu bude nově znamenat TEAM. Právě kolektivní
týmovou souhru ocenila u našeho představení i odborná porota.
Ocenění poroty nám samozřejmě udělalo radost, ale ještě více než pozitivní kritika
odborníků nás potěšila skutečnost, že jsme hráli před úplně zaplněným hledištěm dětí
z různých škol.
Celková kvalita představení leží nejen na představitelích hlavních rolí, ale i na těch
vedlejších, v našem případě na mravencích, krkavcích, mouše, rybě, katovi a dalších.
Z hlavních postav jmenujme kuchaře Jiříka, kterého ztvárnila Adéla Kalužová. Zlatovlásku si
v naší inscenaci zahrála Kristýna Pecníková, která se svými přirozenými světlými vlasy
působila na nejmladší posluchače jako opravdu pravá Zlatovláska. Jejího otce zastala Lucie
Wunschová a zlého krále si s chutí zahrála třídní tercie Mgr. Helena Kozlová. S nácvikem a
organizací akce velmi přispěla vedoucí školního klubu Karin Kopecká.
Pobavili jsme se nejen při vlastním vystoupení, ale také při zhlédnutí hry Zlatohlava
dětského divadelního souboru Štěk, který pracuje při Loutkovém divadle v Opavě. Jednalo se
o moderní veselé přepracování právě námi uvedené pohádky. Měli jsme možnost
porovnávat klasické scény z naší inscenace se stejnými scénami, které vedoucí souboru
Daniel Kollmann převedl do groteskní polohy.
Nyní se těšíme na DVD, které z této akce obdržíme a které nám bude milou
vzpomínkou na rok 2014.
Mgr. Helena Kozlová
156
Vernisáž výstavy na téma „Čína“
Ve
středečním
zájmovém
útvaru
výtvarných
technik
jsme
se
zaměřili
na čínskou tematiku. Ztvárnili jsme ji malbou na sololit, perokresbou či kresbou na průsvitný
textil. Zaměřili jsme se jak na tradiční čínskou kulturu, tak na geografickou oblast, historii,
zjednodušené znaky kaligrafie z období Dynastie Sung aj. Vernisáž výstavy žákovských prací
proběhla 20. 3. 2014, zahájila ji beseda o Číně a cestopisná přednáška s fotodokumentací
Mgr. Blanky Váňové. Výstava nadále probíhá na chodbě u zeměpisné učebny. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
157
Den učitelů 28. 3. 2014
Kulturní program na den učitelů připravili zejména žáci třídy kvinty, kteří předvedli
svou sborovou činnost v hodinách hudební výchovy. Zazněla díla renesanční i jazzová.
Vystoupila také Anna Neuvirtová, žákyně připravující se na maturitu z hudební výchovy a
studium Eurotopia. Své vlastní písně předvedly Lucie Wunschová a Magdaléna Jakubíková,
které se další den účastnily soutěže Folkový kvítek.
Folkový kvítek 29. 3. 2014
V Ostravě Michálkovicích proběhla soutěž Folkový kvítek, která se snaží zachytit
tvorbu mladých skladatelů z celého kraje. Patronem soutěže se stal folkový zpěvák Jaromír
Nohavica, který zasedl i v odborné porotě. Program soutěže byl velmi pestrý a největší
odměnou pro zúčastněné byl koncert samotného zpěváka. Této soutěže se zúčastnili Lucie
Wunschová z třídy tercie a Magda Jakubíková z primy. Jejich vlastní tvorba sklidila u
posluchačů právem velký ohlas. Tato soutěž se stala pro naše mladé skladatelky velkou
inspirací do budoucnosti.
Kalety kulturní zájezd
18. a 19. května se uskutečnil v rámci polského projektu „Evropa pro občany“ zájezd
do partnerského města Kalety. Součástí programu byla i přehlídka zpěvu evropské písně.
Paní učitelka Lenka Schleiderová nacvičila program s dětmi z nižšího stupně a p. uč. Helena
Kozlová s dětmi z vyššího stupně a gymnázia. V rámci přehlídky zazněly písně anglické,
polské, italské, české a další. Naši žáci si odnesli zvláštní ocenění poroty za interpretaci
evropských písní.
158
8
Škola a média
159
160
161
162
(Byzmag 2013/08)
163
Slavnostní imatrikulace nových studentů
V pondělí 2. září 2013 proběhl na MÚ ve Vítkově vůbec poprvé v dějinách školy
slavnostní obřad imatrikulace, při němž byli uvedeni do svých nových rolí žáci prvních
ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia Základní školy a gymnázia Vítkov.
Slavnostního aktu se vedle žáků a jejich rodičů zúčastnili představitele města, vedení školy a
příslušní vyučující obou tříd. Vydařená akce by měla zahájit novou tradici v dějinách školy.
Mgr. Milena Mačáková, třídní učitelka primy
„Bezesporu to byla jedinečná
událost, na úrovni. Všichni jsme byli
napjati
a
nervózní,
protože
imatrikulace je běžnější na vysokých
školách, nikoli gymnáziích. Mohu
ovšem za celou třídu říci, že jsme si
to užili. Báli jsme se trapných situací,
jako
například
zakopnutí,
či
uklouznutí, ale nic takového se
naštěstí nestalo a myslím si, že jsme si všichni oddychli. Pan učitel Ambrož nám říkal, že až
příště půjdeme stejnou cestou, jakou jsme šli dnes na městském úřadě, budeme se s naší
školou loučit, protože nám budou předána maturitní vysvědčení. Do té chvíle jsem si to
neuvědomila, ale měl pravdu, imatrikulací jsme začali jakousi pomyslnou cestu, vedoucí k
dospělosti. Abych řekla pravdu, nedokáži si představit lepší start do nového školního roku a
začátku čtyřletého snažení. Zároveň jsem byla poctěna tím, že jsem mohla přečíst „slib žáka“.
Doufám, že si jej všichni mí spolužáci vzali k srdci stejně jako já.“
Petra Švecová, kvinta
(Vítkovský zpravodaj 2013/10)
164
Dobrovolníci jsou potřební
Studenti Gymnázia Vítkov se s počátkem září vracejí nejen do svých lavic, ale někteří
z nich také hodlají pokračovat ve své práci dobrovolníků. Dobrovolnické centrum Elim totiž
stále hledá další dobrovolníky.
Jarka Pirunčíková, koordinátorka Dobrovolnického centra Elim Opava, potvrdila, že na
Vítkovsku pracuje desítka aktivních dobrovolníků. „Jsme moc rádi, že se studenti vítkovského
gymnázia zapojili do dobrovolnických aktivit, a moc rádi přivítáme další. Jak studenty, tak
nezaměstnané, aktivní důchodce, prostě všechny, co mají chuť udělat něco dobrého pro
druhé,“ říká koordinátorka.
Na Vítkovsku se mohou dobrovolníci zapojit do činnosti Domova seniorů a
Podporovaného bydlení ve Vítkově, Chráněného bydlení v Budišově, Dětského domova
v Melči i budišovského Domova Letokruhy. „Také je možné se zapojit do programu 3G, kdy
jde o propojení tří generací a dobrovolník může „nahradit“ babičku nebo dědečka sociálně
slabé rodině. Ve Vítkově máme úžasné propojení jedné vietnamské rodiny a „náhradní
babičky“,“ popisuje J. Pirunčíková.
Dobrovolníci pomáhají ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Kromě dobrého pocitu
a nové zkušenosti poznají dobrovolníci i nové známé, často i nové přátele. Jak potvrdila
koordinátorka, studenti získají potvrzení o praxi, nezaměstnaní mohou najít pocit užitečnosti.
Ti z nich, kteří absolvují rekvalifikační kurzy, rovněž mohou získat při dobrovolnické práci
v sociální oblasti potřebnou praxi.
„Dobrovolnictví je silný zážitek a já jsem pochopil mnoho o stáří. Jsem rád, že jsem
dostal příležitost takové zkušenosti nasbírat,“ říká gymnazista Matěj, který pracoval minulý
školní rok v Domově seniorů ve Vítkově. Souhlasí s ním také Eva, která pracuje jako
dobrovolnice už více než rok. Kromě seniorů však zaměřila svou energii také na děti
v Dětském domově v Melči. „Vím, že zdejší děti neměly hezké dětství a ve svém věku si toho
už dosti prožily, tak se snažím jim to jakkoliv zpestřit. Mrzí mě, že si rodiče neváží toho, co
mají, a podléhají závislostem na drogách nebo alkoholu. Každá ta dětská dušička si přeje
vyrůstat v bezpečí vlastního domova s matkou a otcem. Potřebují cítit, že je má někdo rád a
že jim nejsou lhostejní a záleží jim na nich. V domově se vychovatelé snaží, ale matčinu náruč
nenahradí nic na světě,“ míní maturantka Eva. Také další student gymnázia Radek považuje
dobrovolnictví za dobrou životní zkušenost. „Nikdy nevíte, kdy budete v praxi pracovat
s lidmi. Učit se s nimi komunikovat a naslouchat jim je důležité. Rozšířil jsem si obzory,
165
poznal jsem nové lidi a nasál prostředí domu důchodců. Musím říci, že je to něco úplně
jiného oproti návštěvám u vlastní babičky. Vidíte, jak jste potřební, a každá návštěva dělá
neuvěřitelnou radost vašemu „klientovi“,“ s úsměvem se svěřuje devatenáctiletý Radek.
Pokud i vy máte zájem o dobrovolnictví, ozvěte se, koordinátorka ráda přijde přímo
za vámi. Kontakt: J. Pirunčíková, Dobrovolnické centrum ELIM OPAVA, tel. 775 938 563, nebo
e-mail: [email protected] (mk)
(Region 3. 9. 2013)
Nový školní rok přinesl změny
Druhého září se otevřely dveře všech škol, aby přivítaly žáky, učně a studenty po
prázdninách ve školních lavicích. Školní rok 2013/2014 přináší velké změny jak v základním,
tak středním školství ve Vítkově. Je to první školní rok pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace. Tento subjekt vznikl spojením dvou základních škol a
gymnázia, které jsme převzali od Moravskoslezského kraje. Z původních tří škol zanikla zcela
bez náhrady Základní škola Opavská. Alespoň mně to tak připadá, a to zejména z toho
důvodu, že zrušená škola se z budovy, kde sídlila desítky let, zcela vystěhovala. Proto bych
chtěl z tohoto místa poděkovat všem pedagogům a ostatním zaměstnancům, kteří se svou
prací podíleli na chodu této základní školy a díky kterým prošly školou tisíce žáků.
Zároveň bych nově vzniklé škole chtěl popřát hodně úspěchů, zejména dostatečný
zájem žáků o gymnaziální vzdělání, protože to byl hlavní důvodů sloučení škol.
Větším změnám se nevyhnula ani Střední škola Vítkov-Podhradí. Rada kraje
jmenovala dnem 15. 7. paní Jaroslavu Dokoupilovou ředitelkou školy. Další změnou by mělo
být stěhování do Vítkova. Zastupitelstvo kraje bude 19. 9. projednávat převzetí školní
budovy, ve které sídlila Základní škola v Opavské ulici. Podle našich informací by od příštího
školního roku měla probíhat teoretická výuka již v této budově. Všichni věříme, že nastalé
změny budou mít pozitivní vliv na další budoucnost školství ve Vítkově.
Přeji všem žákům a studentům, kteří zahájili další rok svého vzdělávání nejen na
vítkovských, ale i jiných školách, hodně úspěchů.
Dovolím si na závěr napsat moudro neznámého autora: „Není hanbou nic nevědět,
ale je hanbou nechtít se ničemu učit.“
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2013/9)
166
Co mě čeká v tomto školním roce?
Stres, ruch a nervy – tahle tři slova charakterizují můj nadcházející školní rok. Díky
spojení tří škol v jednu a vměstnání velkého množství žáků základní školy a gymnázia do
jedné budovy nastal najednou všude čilý ruch a shon. Na chodbách se o přestávkách mnohdy
nedá hýbat, ve škole je hlučněji a „vybraný“ slovník mladších žáků základní školy mě dosti
často překvapí. To však k životu školy patří.
Blíží se mi maturita a s ní kvanta učení, stres a nervy. Už teď přemýšlím, jak složité
bude zajistit hladký průběh maturitních zkoušek v nejdůležitějších dnech oktavána především klid a ticho. Stres a strach z maturity bude totiž pravděpodobně umocněn křikem
a neklidem školy. Věřím však, že se vše nakonec nějak zvládne.
Kupa knih, papírů plných informací, vypracovaných maturitních témat a přihlášek na
vysokou školu – tohle všechno nám teď leží doma na stole. Přijímačky a napjatá očekávání,
jak asi bude vypadat naše budoucnost. Někteří touží dostudovat gymnázium a založit rodinu,
jiní zase studovat, dosáhnout nejvyššího možného vzdělání a být úspěšným ve své profesi.
Blíží se však i světlé okamžiky jako je stužkovací večírek, maturitní ples, poslední
zvonění a další akce spojené se čtvrtým ročníkem. Nějak bylo a nějak bude, vše musíme brát
s určitým nadhledem a čtvrtý ročník, i když plný změn, musíme projít s hlavou vztyčenou.
Nebude to procházka růžovou zahradou, ale je to další krok do života, který musíme (stejně
jako generace před námi) udělat.
Eva Zemanová, oktáva
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
(Opavský a hlučínský deník 17. 9. 2013)
Nové začátky
Každým rokem je to stejné a přesto jiné. Do lavice si sednu s tím, že letos už si to
nenechám utéct a na školu se budu dostatečně soustředit, abych pak samozřejmě měla
dobré výsledky. A každý rok to skončí stejně. Zjistím, že je to všechno těžší, a po otevření
sešitu či knížky si řeknu „Aha!“. A zase mi to uteče.
Rok co rok je to navíc těžší a těžší v tom, že nás neustále na něco připravují. První
roky se snaží o náš bezproblémový přestup na vyšší stupeň základní školy nebo na víceleté
gymnázium. V deváté třídě se zkouší, zda jsme připraveni na styl učení na střední škole. A
roky na střední nejsou nic jiného, než čekárna na maturitu. A každým rokem je toho víc.
167
Všichni kolem na mě tlačí - „Příští rok touhle dobou už budeš muset znát předměty
k maturitě.“ a „Už víš, kam na vysokou?“. Nevím. Ale řekla bych, že na konci tohoto ročníku
už bych to teoreticky měla vědět, protože se teď s radami typu „Teď dávejte pozor, tohle si
loni vytáhla Maruška u maturity“ roztrhl pytel. A to jsme ve škole teprve dva týdny.
Pro nás ve Vítkově je tento školní rok ještě něčím zvláštní, zvykáme si na novou
budovu. Na nové třídy, nové učitele a žáky, které vídáme na chodbách a nový společenský
kodex. Zjišťujeme, že do učebny počítačů se dostaneme dříve po schodech u ředitelny než po
schodech u gymnastického sálu. Zjišťujeme, že se do učeben nemusíme navlíkat jak na
severní pól, ba naopak, že i když je venku chladno, sedíme v lavicích v tílkách. A přicházíme
na to, že po zvonění o půl druhé musíme chvilku počkat, než se přesuneme do jídelny,
abychom si měli kam sednout. Takže pro mě bude tento rok ve znamení poznávání a příprav.
Tak nám držte palce, ještě nám zbývá devět a půl měsíce.
Kateřina Kubesová, septima
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
(Opavský a hlučínský deník 17. 9. 2013)
Může být Česko znovu na výsluní?
Naše malebná zemička v srdci Evropy má svůj potenciál. Ten však můžeme uplatnit
pouze díky spolupráci s ekonomicky silnějšími zeměmi - nemáme na výběr. V současnosti tak
na našem území najdeme pobočky nejrůznějších cizích korporací a ryze české firmy tu za pár
let možná budeme hledat marně; neustále totiž dochází k propojování s globální
ekonomikou, bez níž to dnes prostě nejde. Toto prorůstání však může mít (a má) negativní
důsledky. Stoupá nezaměstnanost, a kvůli doznívající světové ekonomické krizi se snaha najít
pořádnou práci může velice zkomplikovat. V minulosti tomu tak ale nebylo.
Meziválečná léta byla pro náš stát vrcholnou epochou, kdy jsme patřili mezi špičku
v Evropě, a troufám si říci, že i v celém světě. Byli jsme zemědělsky dostatečně nezávislí, a
podniky na našem území byly hned v počátcích existence státu nostrifikovány, tudíž bylo
možno říci, že byly československé. Postupem času však naše území prošlo řadou
transformací a změn, při kterých náš ekonomický potenciál ochaboval a klesal. Najednou
jsme již nebyli svými vlastními pány, a přestávali jsme být v zahraničí vnímáni jako suverénní
168
a samostatný stát. Nejprve jsme byli Protektorátem třetí Říše, a posléze jsme se ocitli na
čtyřicet let v tzv. Východním bloku.
Po pádu režimu jsme se pak dostali do světa, na nějž jsme nebyli připraveni. Naše
myšlení a zvyklosti se po téměř padesát let vyvíjely směrem, který byl neslučitelný s principy
volného trhu a demokracie. Naše zemědělství zaostávalo v mnoha ohledech a půda byla
přetěžována; vyrostly tady velké hutní závody a průmyslová infrastruktura nevyhovovala
podmínkám moderního světa. Toho zmatku však někteří využili a pomocí kupónové
privatizace si zajistili vliv nad ekonomikou státu, který se jako bájný fénix chystal povstat z
popela. Řadu upadajících, přesto však perspektivních firem v nastalém chaosu ekonomické
transformace začaly zachraňovat zahraniční koncerny. Do země s levnou pracovní silou tak
začaly postupně přicházet další a další podniky - proto dnes máme továrnu Hyundai
v Nošovicích a Škoda Auto patří koncernu Volkswagen.
Samozřejmě. Po roce 1989 jsme získali zpět svou suverenitu a opět patříme mezi
demokratické státy světa, ale ekonomickou samostatnost jsme zpět nezískali, tu totiž dnes již
má málokdo.
Náš stát má potenciál, ale ten může uplatňovat pouze a jen při úzké spolupráci
s ostatními státy a zeměmi světa, neboť doba a svět už je takový.
Csémi Gegely, septima
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
(Opavský a hlučínský deník 1. 10. 2013)
Malá, ale ne bezvýznamná!
Česká republika dnes jen těžko může sama prosazovat své zájmy. V rámci globálního
světa jsme totiž velice malá země; ale ne bezvýznamná! Společně s dalšími státy tvoříme
Evropskou unii, jsme součástí NATO a dalších mezinárodních a regionálních organizací.
V rámci těchto společenství pak můžeme hájit či prosazovat své zájmy.
Nic nám nebrání navazovat a prohlubovat dobré vztahy s jinými, byť vzdálenými
zeměmi. Na první pohled bezvýznamná gesta mohou pomoci rozvíjet mezinárodní spolupráci
a podporovat naše zájmy. Zahraniční návštěvy mohou otevřít dveře našim podnikatelům,
vědcům a umělcům, a také my máme co nabídnout. V relativně nedávné historii byly
169
okamžiky, kdy jsme pomáhali řeckým dětem nebo nabízeli stipendia vietnamským
studentům.
Dnes jsme součástí visegrádské čtyřky, OSN a dalších organizací. V každé máme své
slovo, hlas a příležitost, záleží jen na tom, jak se ozveme.
Radek Huška, oktáva
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.
(Opavský a hlučínský deník 1. 10. 2013)
David a Goliáš
Pokud se odvážíme porovnat Českou republiku s ostatními státy Evropy či celého
světa, zjistíme, že svou rozlohou se nejedná o žádný dominantní stát. Dle tohoto faktu jsou
lidé nuceni přemýšlet o naší zemi jako o méněcenné či ne příliš významné.
Ovšem už samotná historie ukázala, že stát rozlohou malý může být významem a
silou v dějinách mocný. Už od dob prvních českých knížat projevovala naše vojska dostatek
odhodlání a odvahy v bojích s okolními panovníky, dokonce jsme zaznamenali značná
vítězství, která se navždy vryla do podvědomí obyvatel země samotné i Evropanů. Naše
vítězství se v průběhu dějin neodehrávala pouze na bojištích, nýbrž i v oblasti kultury, umění
či vzdělanosti. Všechny faktory dohromady spolu tvoří obraz českého státu, nezadatelného
ve všech směrech a schopného prosazovat své zájmy jak na polích diplomatických, tak i
bitevních. V porovnání s územím a počtem obyvatel, kterým disponovali sousední země, se
nám podařilo zcela nemožné. Důkazem toho je také množství českých panovníků, vojevůdců,
reformátorů, spisovatelů a vědců. Jejich přínosem získalo jméno České republiky na váze.
Ale je opravdu odkaz naší minulosti i odkazem přítomnosti či budoucnosti? Na tuto
otázku existují dvě odpovědi, záleží pouze na tom, zdali je položena člověku věřícímu ve
schopnosti své země, či člověku, který již ztratil víru v prosazení českých zájmů v dnešním
světě.
Ne každé období dějin bylo pro nás zcela příhodné, pocítili jsme jak sladkou chuť
vítězství, tak i trpkou příchuť porážky a stejné je to i v dnešní době. Někdy se požadavkům
vyjde vstříc a jindy zase ne, ale tak je to dnes u všech států.
170
Ale s nadějí a špetkou patriotismu si dovoluji tvrdit, že Česko má stále šanci
prosazovat to, co považuje za způsob zprostředkování blaha státu a všech lidí v něm žijících.
Pouze se musíme dostatečně snažit.
Vít Mužík, sexta
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
(Opavský a hlučínský deník 1. 10. 2013)
Má Česká republika šanci prosadit své zájmy v konkurenci velmocí? A jakou?
Chceme-li najít odpovědi na tyto dvě otázky, musíme si nejprve určit, co jsou vlastně
zájmy České republiky, a kdo je dnes velmocí.
Čas od času nás média informují o akcích české armády pod vlajkou NATO, někde na
východě. Občas slyšíme o diplomatických návštěvách a sporech jednotlivých zemí, do kterých
nějakým způsobem zasáhne i naše republika. Jaké zájmy ale chceme hájit na poli
mezinárodněpolitické a ekonomické konkurence? A hlavně, jak je chceme hájit?
Náš stát je v posledních letech chápán spíše jako otazník. Hrajeme si na vlastním
písečku a mocenské problémy jdou mimo nás. Již nejsme srdcem Evropy. To podstatné se
řeší v Bruselu bez nás. Jsme členem velkého celku a necháváme se zastrašovat silou větších.
V hledáčku EU jsme bráni jako středně velký stát. Bohužel neumíme našich výhod plně
využít. Měli jsme a stále máme schopné a uznávané osobnosti, ať už to byl Havel, Klaus nebo
Schwarzenberg, které mají co říci, mají kontakty a snahu prosazovat zájmy naší země, které
pro nás považují za nejlepší. Navíc jsou to jména v zahraničí známá a jistým způsobem i
uznávaná. Máme tak šanci, ale nemáme snahu.
Je smutnou pravdou, že jako „stát“ selháváme. Vnitřní problémy nás užírají a pro
ostatní už ani nejsme důstojným soupeřem. Velmoci se mění a utváří nový řád. Řád, ve
kterém pro nás brzy už nemusí být místo. Po roce 1989 pro nás bylo všechno z východu
špatné. Naši přední politici upřeli svou pozornost na západ k USA, Británii, Francii a
Německu.
Jsme vskutku národem Švejků. Východ dnes totiž ovládá svět. Rusko s Čínou, to jsou
velmoci. Česká republika se však snaží své zájmy prosazovat prostřednictvím EU. Jsou to ale
skutečně naše zájmy?
171
Problémem je, že příliš nestojíme o členství v EU a vlastně ani přesně nevíme, co
chceme. Každá vláda si přináší své vlastní ideje a programy. Pokud však chceme mít nějakou
šanci prosadit své zájmy v konkurenci velmocí, musíme si ujasnit, co od budoucnosti
očekáváme.
Stabilizujme svou vnitřní politiku a přestaňme dělat ostudu za hranicemi. Česko bylo
vždy místem, kde se psaly dějiny. Nedovolme je psát jinde a bez nás. Přestaňme přebíhat
mezi pravicí a levicí, mezi východem a západem. Najděme si své místo na globální mapě
světa. Od dob Mnichova se totiž všude jedná o nás, bez nás.
A jakou máme šanci? - Takovou, jakou si sami urveme!
Michal Škrobánek, oktáva
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
(Opavský a hlučínský deník 1. 10. 2013)
Předávání Cen VIA BONA
3. října 2013 se v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze už
šestnáctým rokem předávaly ceny za filantropii VIA BONA, které uděluje Nadace VIA. V každé
z kategorií byli porotou nominováni tři finalisté z řad jednotlivců a firem za jejich
filantropické úsilí a následováníhodné příklady dárcovství.
Letos jsem se i já dostala do finále v kategorii ceny za školní dobročinnost, ve které
jsem skončila ve finálové trojici společně se žáky Základní školy Jarov v Praze 3, dále studenty
3. lékařské fakulty UK Praha Scottem Keelem a Petrem Olivou, kteří před 4 roky založili
organizaci, která podporuje postižené děti na vozíku, se kterými se účastní pražských
půlmaratonů – tito dva mladí muži to samozřejmě bezkonkurenčně vyhráli a není divu. Je
obdivuhodné, že i americky student pomáhá českým dětem.
Z dalších kategorií bych ráda zmínila cenu pro velkou firmu a nakonec cenu za osobní
zaujetí – Srdcař roku, kterou zaslouženě vyhrál Tomaš Slavata, který má sám za sebou těžkou
a neblahou minulost, a i přesto našel sílu a pomáhá dětem ze sociálně slabších rodin a dětem
z dětských domovů, pro které organizuje nejen řadu sportovních aktivit, ale inspiruje je i
svým životním příběhem.
172
Potěšilo mne, že byl oceněn i Olbram Zoubek za celoživotní podporu a ochotu
darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Ocitla jsem se v dobré
společnosti lidí štědrého srdce.
Průběh večera byl velmi slavnostní, celou akci moderovala známá novinářka Pavlína
Kvapilova, která by si též zasloužila ocenění, konec konců slovo odvaha se skloňovalo celý
večer. Mně osobně se slavnost, kterou zaštítil americký velvyslanec Norman Eisen, velmi
líbila. Ráda bych se pokusila v budoucnu rozšířit svou dobrovolnickou činnost, zatím pracuji s
dětmi z dětského domova a se seniory. Mám pořad co dohánět a nejen já, kdyby bylo
takových lidí, jako ti, kteří získali ceny, více, jinak by se nám žilo. Každý by měl dobrý pocit, že
pomohl druhým a nemyslí jen sám na sebe. Dle mého je skvěle, že jste někde potřební.
Eva Zemanová, oktáva
(Vítkovský zpravodaj 2013/11)
(Opavský a hlučínský deník 15. 10. 2013)
173
(Opavský a hlučínský deník 29. 10. 2013)
(Opavský a hlučínský deník 12. 11. 2013)
174
(Opavský a hlučínský deník 12. 11. 2013)
175
(Opavský a hlučínský deník 26. 11. 2013)
(Opavský a hlučínský deník 10. 12. 2013)
176
9
Excelence středních škol
„Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních
škol 2013“ je rozvojový program vyhlašovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
jehož základním cílem je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o
talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků
v soutěžích. Mezi další cíle programu patří rovněž posílení zájmu a motivace žáků,
pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, zvyšování vědomostní
úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů i finanční ocenění úsilí
pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích
vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Přehled škol podle krajů
Kraj
Plzeňský
Vysočina
Praha
Středočeský
Karlovarský
Královéhradecký
Jihočeský
Ústecký
Moravskoslezský
Zlínský
Pardubický
Liberecký
Olomoucký
Jihomoravský
církevní školy
Celkem
žádosti podané
18
15
36
38
12
25
25
24
42
17
26
12
34
35
7
366
177
výše dotace (v Kč)
1 182863
1 030 953
1 714 037
1 245750
1 053 234
1 172 430
1 411 634
1 255 576
1 743 909
1 322 618
1 454 270
1 199 066
1 441 106
2 521 380
251 156
19 999 982
HODNOCENÍ ŠKOLY V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
POŘADÍ
ŠKOLA
POČET ŽÁKŮ
FINANČNÍ
SUMA V KČ
PRŮMĚRNÁ
ČÁSTKA NA ŽÁKA
1.
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba
651
164.061
--
3.
Mendelovo gymnázium, Opava
632
137.731
218
6.
Gymnázium M. Koperníka, Bílovec
422
95.196
--
SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava-Zábřeh
cca 500
40.509
--
Slezské gymnázium, Opava
380
40.509
107
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
319
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
280
Základní škola a gymnázium Vítkov
148
34.433
233
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
593
30.382
--
--
Gymnázium, Krnov
358
14.178
--
--
Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín
479
4.051
--
13. – 16.
17.
20. – 23.
178
-40.509
--
Excelence středních škol 2013
výsledky žáků za školní rok 2012/2013 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT
Název školy: Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace
Jméno a příjmení žáka
Ondřej Žídek
David Machač
Tereza Škařupová
Rok narození žáka
1992
1997
1994
Jan Suda
1995
Radek Huška
1994
Matěj Rucký
Celkem bodů pro školu:
1993
Soutěž
České hlavičky - Cena Merkur
Biologická olympiáda - kategorie B
Středoškolská odborná činnost - obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenské obory
Středoškolská odborná činnost - obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenské obory
Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a
problematika volného času
Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
179
Body
1,0
1,0
0,2
0,2
0,2
1,0
3,6
10
Přijímací řízení
Do čtyřletého studia se k 30. 6. 2014 přihlásilo celkem 40 žáků, 37 bylo přijato, tři
nebyli přijati (přerušili přijímací řízení), zápisový lístek odevzdalo 18 žáků. Žáci byli přijati
v prvním kole na základě centrálně zadávaných krajských písemných přijímacích zkoušek z JČ
a M a výsledků ze základní školy, ve druhém kole byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ.
Do osmiletého studia se k 30. 6. 2014 přihlásilo 26 žáků, 23 bylo přijato, tři nebyli
přijati (nedostavili se k přijímacím zkouškám), přijato s odevzdaným zápisovým lístkem bylo
20 žáků. Žáci byli přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky z JČ, M a výsledků ze
základní školy.
Mgr. Lenka Zychová, zástupkyně ředitelky školy pro gymnázium
Žáci primy 6. 6. 2014
180
Závěr
Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Uplynulý školní rok byl bezesporu plný očekávání, jak se bude novému školskému
subjektu, který vznikl ze dvou základních škol a gymnázia, dařit. Dovolte mně alespoň malé
ohlédnutí.
Po nezbytném sestěhování jsme zahájili školní rok přivítáním nových žáků a slavnostní
imatrikulací. Počet žáků se zvýšil na 691, z toho 1. stupeň základní školy navštěvovalo 353
žáků, 2. stupeň základní školy 207 žáků a gymnázium 131 žáků. Provoz zabezpečovalo 26
nepedagogických a 66 pedagogických pracovníků.
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu byla účast žáků školy na soutěžích
a olympiádách. Žáci uspěli na okresní, krajské i celostátní úrovni. Ocenění přebírali na
ministerstvu školství, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu zemědělství, na vysokých
školách a v dalších institucích.
Dnešní školství se ubírá cestou projektů, projektového vyučování a zážitkových forem
učení. Plnili jsme úkoly dvou česko – polských projektů v rámci přeshraniční spolupráce,
jednoho projektu v rámci česko – slovenské spolupráce, pokračovaly také práce na
udržitelnosti projektů z minulých let. Udržovali jsme rovněž kontakty se základní školou a
gymnáziem z polských Kalet a základní školou a gymnáziem ze slovenského Vrbového. Žáci
naší školy měli možnost tyto školy navštívit a přivítat zástupce zmiňovaných škol na
Mezinárodních sportovních závodech ve Vítkově. Spolupracovali jsme s Agenturou pro
regionální rozvoj na projektu o řemeslech a Střední školou stavební v Opavě na projektu
Stage 14.
Ve spolupráci s kluby rodičů se uskutečnil Dětský maškarní ples, Mikulášká nadílka,
Maturitní ples a Ples mladých.
Po celý rok probíhaly přípravy maturitních zkoušek oktavánů, minimaturit kvartánů a
středoškolské odborné činnosti septimánů a oktavánů.
Uskutečnil se zápis do prvních tříd základní školy, přijímací řízení do primy víceletého
gymnázia a 1. ročníku gymnázia.
Konaly se kurzy plavání, lyžování, dopravní výchovy, etikety a adaptační kurzy. Žáci 1.
stupně byli zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol a Zdravé zuby. Žáci se účastnili
181
velkého množství sportovních aktivit, stali jsme se jednou z deseti nejúspěšnějších škol
okresu Opava v desetileté historii Asociace školních sportovních klubů. Uskutečnil se
turistický přechod Jeseníků. Žáci školy natáčeli pro Českou televizi v Ostravě dva projekty,
jeden se jmenoval Šikulové a druhý U6 - úžasný svět techniky. S velkým ohlasem se setkaly
mezi rodiči a veřejností školní akademie. Věnovali jsme se dobrovolnické činnosti a zapojili se
do veřejných sbírek. Ve škole pracoval ekotým školy a žákovský parlament.
Zapojili jsme se do pěti rozvojových programů z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy zaměřených na etiketu, etickou výchovu, exelenci středních škol, speciální
vzdělávání a cizí jazyky. Zpracovali jsme a podali jsme dvě žádosti o dotaci na projekty
Erasmus plus (bývalý Comenius), jeden zaměřený na jazyk anglický a druhý na jazyk
německý.
Podali jsme žádost o dotaci na Modernizaci učeben Základní školy a gymnázia ve
Vítkově z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Dotaci jsme získali ve
výši 2.900.000 Kč. V průběhu letošních prázdnin pak probíhala výběrová řízení na nákup
multimediální techniky, učebních pomůcek a nábytku. Renovovány byly učebny fyziky,
chemie, biologie a cizích jazyků.
Své úkoly plnili pedagogičtí pracovníci rovněž ve školní družině a školním klubu, kde
pracovalo 13 oddělení. Zorganizovali pro žáky a jejich rodiče velkou řadu aktivit. Velké
nároky byly kladeny na provoz školní jídelny. O prázdninách probíhala běžná záchovná
údržba a úklid školy. Uskutečnily se rekonstrukce dvou chlapeckých sociálních zařízení v
pavilonu E a malování obou chodeb v budově 1. stupně.
O činnosti naší školy jsme informovali pravidelně školskou radu, kluby rodičů, na
webových stránkách školy, v místním a regionálním tisku a na informativních schůzkách s
rodiči.
Blanka Váňová, ředitelka školy
(Vítkovský zpravodaj 2014/8)
182
Přílohy
Slavnostní imatrikulace nových studentů
V pondělí 2. září 2013 proběhl v pozdních odpoledních hodinách na MÚ ve Vítkově
vůbec poprvé v dějinách školy slavnostní obřad
imatrikulace, při němž byli uvedeni do svých nových
rolí
studenti
prvních
ročníků
čtyřletého
a
osmiletého studia gymnázia Základní školy a
gymnázia Vítkov. Slavnostního aktu se kromě žáků a
jejich rodičů zúčastnili představitelé města, vedení
školy a příslušní vyučující obou tříd. Obřad začal
nástupem studentů za zvuků studentské hymny
Gaudeamus Igitur. Po hymně České republiky
následoval projev pana starosty ing. Pavla Smolky,
paní ředitelky Mgr. Blanky Váňové a
paní
zástupkyně Mgr. Lenky Zychové. Studentský slib
přečetla žákyně prvního ročníku Petra Švecová. Po
složení slibu třídní učitelé Mgr. Milena Mačáková a
Mgr.
Petr
Ambrož
osobně
představili
nové
studenty, kteří následně obdrželi z rukou paní
ředitelky a pana starosty pamětní listy, almanach
školy a podepsali se do pamětní knihy města. Za celou slavností udělali tečku žáci Základní
umělecké školy s hudebním vystoupením. Celá akce se vydařila a určitě započne v dějinách
školy novou tradici.
Mgr. Milena Mačáková, třídní učitelka primy
(nezveřejněná verze článku)
183
184
Adaptační dopoledne, aneb není kvinta jako kvinta
Když se řekne adapťák, tak si každý představí tábor vysoko v horách, kde se horolezci
připravují na výstup na Kx. Ten náš (dne 11. září 2013) byl však trochu jiný. Přistupovali jsme
k němu s nedůvěrou. Na školním hřišti? Co tam budeme dělat? Nu, na hřišti jsme nebyli,
protože poprchalo, a tak jsme se schovali do gymnastického sálu, kde jsme se nejprve zhlíželi
v zrcadlech, ale pak začalo vlastní seznamování. Dozvěděli jsme se něco nového o každém z
nás. I náš třídní o sobě něco prozradil. Ve skupinách jsme řešili řadu problémových situací,
chodili jsme po horké lávě, snažili se dotknout země omezeným počtem styčných bodů,
ochránit pomocí brček vejce tak, aby sneslo pád z velké výšky. Někomu se dařilo to, a jinému
ono. A tak nám to odpoledne pěkně uteklo. Škoda, že ve vyučovacích hodinách nezažijeme
tolik švandy, i když tam občas také je přítomna. Už teď se začínáme těšit na lyžák.
Poslední výlet oktávy
Dne 26. září začal poslední společný výlet našeho ročníku. Naše cesta zamířila do
kempu v Rožnově pod Radhoštěm. Zprvu nám počasí nepřálo, cestou z vlakového nádraží
nás doprovázel prudký déšť. Jakmile jsme dorazili do kempu, začali jsme shánět přímotopy,
abychom si mohli usušit mokré věci a někteří dokonce použili i fén. Po krátkém odpočinku
jsme se vydali na prohlídku města. Naším hlavním cílem byl rožnovský pivovar, kde jsme
poseděli a ochutnali místní speciality a pak jsme se vrátili do kempu, kde nás čekala večeře,
během níž se upřesňoval večerní program. Nakonec jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna
skupina šla do krytého bazénu a druhá se vydala na bowling.
Ráno jsme se časně probudili, a jelikož nás čekala větší túra, tak jsme se vydatně
nasnídali. Autobus nás odvezl na Pustevny. Ani zde nám počasí moc nepřálo, bylo chladno,
mlha a neviděli jsme ani na krok. Túra nepatřila mezi ty nejnáročnější, po cestě jsme udělali
pár společných fotek u sochy Radegasta a u památníku Cyrila a Metoděje. Cestou zpět se
počasí umoudřilo a začalo svítit slunce. Odpoledne se většina z nás šla projít do centra
města, ostatní navštívili dřevěné městečko. Do kempu jsme se zase vrátili na večeři. Žádný
pevný večerní program jsme naplánovaný neměli, proto jsme se bavili společně sami.
Poslední den začal pozdní snídaní, pak jsme si v klidu sbalili věci a vyřešili vše
potřebné. Dopoledne náš ještě čekala menší procházka na Jurkovičovou rozhlednu. Výhled
byl opravdu skvostný. Čas utíkal jako voda a už jsme byli s taškami na cestě na vlakové
185
nádraží. Ve Valašském Meziříčí jsme neplánovaně dlouho čekali na rychlík ze Slovenska, který
měl 75 minut zpoždění. Nakonec jsme však dojeli v pořádku do Vítkova.
Myslíme, že můžeme mluvit za všechny zúčastněné a říct, že se výlet opravdu povedl
a děkujeme našemu dozoru Marii Mikulíkové, Pavlu Pavlíkovi, Tomášovi Kalužovi za
trpělivost, kterou s námi měli po dobu výletu.
Veronika Popová a Olga Jüstelová, oktáva
Etický učitel – etický žák
Naše škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora implementace
etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce
2013. Projekt má název Etický učitel – etický žák. V rámci projektu se uskuteční 5
čtyřhodinových workshopů, kterých se zúčastní 80 % pedagogických pracovníků školy. Cílem
workshopů je získat základní pojmy a orientaci v etické výchově, aktivně si zažít metody a
aktivity, které mohou pedagogové uplatnit ve výuce se žáky, plánovat implementaci
konkrétních aktivit a metod do své výuky a plánovat zavádění prvků etické výchovy do
různých vzdělávacích oblastí. Každá aktivita bude zakončena společnou reflexí. Témata
jednotlivých workshopů: 1) Pozitivní emoce a škola, 2) Motivace žáků, 3) Atribuce a
akceptace žáka, 4) Práce s odměnami a 5) Práce s rodiči.
Romana Fajmonová
Den otevřených dveří pro žáky 9. ročníků základních škol
6. 11. 2013 proběhl první den otevřených dveří, určený žákům 9. ročníků základních
škol v okolí. V úvodu byla pro účastníky připravena prezentace o škole, kterou přítomným
představili Mgr. Miroslav Bučánek a Michal Škrobánek (oktáva). Všichni příchozí zde obdrželi
propagační materiály a instrukce o dotazníku, který měli vyplňovat na jednotlivých
stanovištích, rozmístěných po celé škole. Zájemcům o studium dělali průvodce žáci sexty,
kteří je postupně dovedli na šest stanovišť - dějepisné, biologické, chemické, fyzikální, cizích
jazyků a estetických výchov - kde se setkali s jednotlivými vyučujícími daných oborů a jejich
pomocníky ze sexty a septimy.
186
Na dějepisném stanovišti všechny přítomné seznámil Vít Mužík (žák sexty) s výukou
dějepisu na naší škole, soutěžemi, kterých se v daném oboru účastníme, ale také s možností
zapojit se do dalších mimoškolních aktivit. Celá prezentace daného oboru byla zpestřena
výkladem o antropologii, s níž se Vít seznámil během expedice TIS, organizované TALNETem.
Na fyzikálním stanovišti, připraveném Petrem Ambrožem, bylo příchozím
demonstrováno katodové záření (katodová trubice), zákon zachování energie, Ruhmkorffův
induktor (elektrické výboje), van de Graffův generátor, Winchestrova elektrika a elektroskop
- tj. zobrazení elektrostatického pole pomocí papírků, dále pak jevy spojené s průchodem
elektrického proudu v plynech (spektrum) a následně zákony zachování hybnosti (tj.
setrvačníky kolem nás).
V učebně biologie Mgr. Božena Závodná s Mgr. Milenou Mačákovou připravily ukázku
mikroskopování, zkoušku Ph u běžných nápojů, měření krevního tlaku, skládání orgánů,
demonstraci resuscitace, trávení a katalyzace rozkladem peroxidu vodíku H 2O2, nebo výrobu
alkoholu a kyseliny uhličité s pomocí kvasinek,
V chemické laboratoři Mgr. Milena Mačáková připravila tyto pokusy: sopka na stole,
sodíkové jo-jo, nehořlavý kapesník, faraonovi hadi, peklo ve zkumavce, explodující gumídek a
blesky ve zkumavce.
Na chodbě u jazykových učeben se odehrávaly
aktivity z anglického a německého jazyka, připravené
PhDr. Janou Ambrožovou a Mgr. Silvií Večeřovou. Zde
měli žáci devátých ročníků připraveno několik
zajímavých úkolů - složit mapu Velké Británie, zjistit
(pomocí provázku či svých vědomostí), která řeka je
v Německu nejdelší (zda Dunaj, Rýn, nebo Labe),
přiřadit
slovíčka
v různých
jazycích
k určitým
předmětům, či přiřadit název díla k úryvku, který byl
k dispozici.
Ve školním klubu Mgr. Terezie Šímová
připravila první část prezentace estetických výchovy - malování v písku a plovoucí svíčky,
druhá část pak pro příchozí byla přichystána v gymnastickém sále, kde pod vedením Mgr.
Heleny Kozlové žáci tercie sehráli pásmo J. Kainara „Zlatovláska“.
Mgr. Miroslav Bučánek
187
Naše škola-Vaše škola aneb Výsledky dotazníku ze dne otevřených dveří
1) Jak se Ti líbí budova školy?
-
líbí se mi celá
-
líbí se mi velké prostory, třídy jsou dobře vybaveny
-
líbí se mi prostory školy, dobré počítače, barva školy
-
skvělé multimediální učebny
-
dobré, pěkné třídy
-
líbí se mi třídy, nelíbí se mi asfaltové hřiště
-
pěkné vybavení tříd, málo místa, dobrý
-
pěkná – líbí se mi tady všechno, je to velmi pěkná škola
-
dobře vybavené třídy
-
dost
-
pěkná
-
barva super
-
nelíbí se mi barvy
-
ano líbí
-
interiér i exteriér se mi líbí
188
-
velmi pěkná
-
hezká, líbí se mi všechno
-
celkem dobré
-
je pěkná
-
je pěkná
-
budova školy se mi líbí
-
pěkná
-
je pěkná
-
je pěkná, nově zrenovovaná
2) Které předměty patří mezi Tvé oblíbené?
-
TV
-
TV, VV
-
TV, ČJ, Z
-
VV, PŘ
-
VV, TV
-
TV, VKO, ČASP, VV, IN, RJ, Z, HV, F, M, AJ
-
RJ, ČJ, M
-
M, Z, AJ, PŘ, AK
-
TV
-
TV, D, F, AJ
-
CH, M, VV
-
ČASP
-
F, TV, VV, ČASP
-
IN
-
TV, D
-
TV, F
-
VV
-
TV
-
TV, VV
-
TV
-
F, Z, TV
-
TV, VV, AJ, F
189
-
TV
-
TV, VV, ČASP
3) Uveď svůj názor na konkrétní stanoviště:
a) biologické
-
zajímavé
-
líbily se mi ty buňky, jak se rozdělují
-
bavilo mě, jak mi měřili tlak
-
nezaujaly mě
-
zajímavé, hlavně PH nápojů
-
bavilo mě měřit si tlak a skládat člověka
-
skvěle připravené, naučné
-
bylo to velmi zajímavé – nejvíc se mi líbily pokusy
-
nepatří mezi mé zájmy
-
dobré
-
nádherné – bylo to zajímavé
-
nic moc, nelíbilo se mi to
-
hodně dobré
-
ano bylo to super
-
bylo zajímavé dívat se přes mikroskop
-
líbila se mi práce s mikroskopem
-
nic moc
-
nic moc
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
dívali jsme se pod mikroskop, bylo to zajímavé
-
zajímavé
-
bylo to zajímavé
-
skládali jsme člověka
b) chemické
-
zajímavé pokusy
-
bylo to dobré, líbilo se mi to
-
bavily mě pokusy a líbil se mi had
190
-
zajímavé pokusy
-
bylo to poučné
-
bavilo mě se dívat, jak dělají různé chemické pokusy, např. s gumovými medvídky
-
zajímavé, nejlepší pokus, teda jediný, který vyšel, byl s gumovými medvídky
-
zaujalo mě, jak se kyselina zabarvila na růžovo
-
bylo to dobré
-
dobré
-
dobré – bylo to legrační
-
dobré to bylo
-
drsné, hodně
-
nejlepší byla sopka
-
nápadité chemické pokusy
-
velmi dobré
-
úchvatné
-
bavilo mě to
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
dělali jsme tam různé pokusy
-
zábavné
-
bylo to super
-
bylo to poučné
c) fyzikální
-
bavilo mě to, ale už jsem to viděl
-
líbily se mi ty přístroje
-
líbila se mi neonová barva při pokusu
-
zajímavé pomůcky
-
výborné, a povedené
-
bylo to zajímavé
-
fyzika nepatří mezi mé oblíbené předměty
-
nezaujalo mě to, fyziku nemám ráda
-
bylo to dobré
-
dobré
191
-
dobré – nebavilo mě to
-
líbilo se mi to
-
hodně drsné
-
robot na ovládání
-
zajímavé přístroje i pokusy
-
líbilo se mi to
-
super
-
dobré
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
dívali jsme se, jak pracuje elektrika, líbilo se mi to
-
dobré
-
líbilo se mi to
-
dívali jsme se, jak dělají pokusy, bylo to zajímavé
d) cizích jazyků
-
dobře udělané
-
líbilo se mi to puzzle, věty i přiřazování jaký je to jazyk
-
líbilo se mi to, byla to sranda
-
nepatří mezi mé zájmy
-
dobré, ale těžké
-
bavilo mě skládat mapu
-
zábavné, poučné
-
poučné, naučila jsem se některé předměty v cizím jazyku
-
nepatří mezi mé zájmy
-
dobré
-
dobré
-
nuda
-
nezajímalo mě to
-
skládání map
-
celkem náročné, ale zábavné
-
nezajímá mě to
-
to mě nebavilo
192
-
dobré
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to, poznávali jsme jazyky
-
zábavné
-
líbilo se mi to
-
přiřazovali jsme cizí slova
e) dějepisné
-
dozvěděl jsem se zajímavé věci
-
líbilo se mi to, prezentace moc dobrá
-
moc se mi to nelíbilo, bylo to moc dlouhé
-
nejlepší
-
poučné, ale nezaujalo mě to
-
bavilo mě se dívat na ostatky lidského těla
-
nejlépe připravené, zajímavé foto
-
zaujala mě prezentace o archeologických vykopávkách
-
nepatří mezi mé zájmy
-
dobré
-
bylo to dobré
-
nelíbilo se mi to
-
nejlepší
-
přednáška byla dobrá
-
možná příště trochu ví aktivity
-
velmi dobrá prezentace
-
zajímavé, ale dlouhé
-
něco bylo zajímavé, něco ne
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
dívali jsme se na prezentaci, líbilo se mi to
-
zajímavé – moc dlouhé (moc detailů)
-
zajímavé
-
poučné
193
f) divadelní představení
-
moc mě to nebavilo
-
zaujalo mě to
-
bavilo mě to, docela zajímavé
-
sranda
-
neúčast
-
bylo to velmi zajímavé, ale moc dlouhé
-
nezábavné, historie nepatří mezi mé zájmy
-
nezaujalo mě to
-
nebyl jsem
-
pěkné
-
nádherné
-
nic moc
-
dost dobré
-
dobří herci
-
skvěle zpracované
-
nic moc
-
hezké
-
dobré
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
nelíbilo se mi to
-
pěkné
-
bylo to super
-
nestihl
g) malování v písku
-
nezkoušel jsem to
-
nezkoušel jsem to
-
nejlepší
-
zábavné
-
neúčast
-
nebavilo mě to
194
-
zajímavé
-
zajímavé, napsala jsem do písku své jméno
-
nebyl jsem
-
dobré
-
suprové – bavilo mě to
-
nezúčastnil jsem se
-
dělali jsme vajíčka, dobré
-
nezúčastnil jsem se
-
pro mě nezáživné
-
příště už bych to nedělal
-
nejlepší
-
dobré
-
líbilo se mi to
-
líbilo se mi to
-
kreslili jsme v písku
-
dělali jsme svíčky – zábavné
-
moc mě to nenadchlo
-
nestihl
4) jaké důvody by Tě vedly/nevedly ke studiu na gymnáziu ve Vítkově:
a) Proč ANO?
-
--
-
protože bych nemusel dojíždět
-
je to v okolí místa, kde bydlím
-
bydlím blízko
-
--
-
protože pak bych mohla studovat dál
-
je to blízko mého bydliště, byla bych zvyklá na učitele a na kamarády
-
je to blízko mého bydliště
-
--
-
--
-
bydlím blízko
-
chci jít studovat na střední školu
195
-
--
-
--
-
výhoda dojíždění, všeobecné zaměření gymnázia
-
pokračovat dál na VŠ
-
bydlím blízko, znám tu hodně lidí
-
nemusíme platit za dojíždění
-
--
-
--
-
--
-
bez dojíždění, stejná škola
-
--
-
--
b) Pro NE?
-
protože chci jít na školu s odborným zaměřením
-
protože chci na školu s odborným zaměřením
-
chci změnit prostředí, chci být na internátu, chci jít na určitý obor
-
protože bych musela na vysokou školu, a to nechci
-
protože nemám dobré studijní výsledky
-
protože bych chtěla poznat nové prostředí a nové lidi
-
chci se zabývat něčím jiným, nechtěla bych poté na vysokou školu
-
chci na školu s odborným zaměřením
-
nemám na to známky
-
chci jít studovat odbornou střední školu
-
chci jinam na školu
-
protože tam jsou přijímací zkoušky
-
chci studovat učební obor
-
protože ne, chci jít na obor
-
--
-
nevím
-
nevím, jestli bych se tady dostal nebo dokončil studium úspěšně
-
nemá to smysl, zůstat na stejné budově
-
nemám na to známky
196
-
protože mám vybranou školu
-
já jdu na učební obor na střední školu
-
gymnázium je na stejné budově jako základní škola
-
chci jít studovat na střední školu
-
mám jiné záliby a špatné známky, chci na zemědělku, proto nechci na gymnázium
5) Tvá škola?
-
všech 24 respondentů pochází z 9. ročníků Základní školy a gymnázia Vítkov
Den otevřených dveří
Dne 14. 11. proběhl Den otevřených dveří. Pedagogové i vybraní žáci byli připraveni
zájemce z řad rodičovské veřejnosti provést školou. Dny otevřených dveří bývají na škole
uskutečňovány několikrát ročně. Prohlídka školy začíná zpravidla u šaten a dále je zaměřena
na učebny vybavené nejnovější didaktickou technikou, např. multimediální učebna, odborné
učebny a učebna výtvarné výchovy.
197
Quo Vadis v Kopřivnici
Obávané datum - pátek 13. prosince 2013 - se v našem uskupení Quo Vadis, neslo
vskutku v akčním duchu. Se souborem jsme se zúčastnili divadelního festivalu Vánočka 2013
pořádaného nadšenci a studenty z Kopřivnice.
Za pomoci Střediska volného času Vítkov a ZŠ a
gymnázia Vítkov jsme naši spanilou jízdu na prkna, která
znamenají svět, skutečně podnikli. Pořadatelé nám časově
i technicky vyšli maximálně vstříc, a tak už vše záviselo jen
na našem výkonu. Hodina „H“ byla určena na 21:00.
Během
hry
jsme
se
dočkali
několikrát
přerušení
potleskem, což jen svědčilo o úspěšnosti naší černé
komedie „Den poté“ a výkonech našich herců.
Diváci se bavili a my i přes drobnou improvizaci
dotáhli další naše představení do skvělého a dramatického
závěru, kdy už se obecenstvo klátilo smíchy pomalu až na
podlaze. Odměnou na závěr nám byl snad nekonečný
aplaus a pochvala z řad sledujících i organizátorů. Uznání
zaslouží především naši noví členové, pro které bylo páteční vystoupení premiérou. Vše
zvládli na jedničku a my mohli s klidnou myslí a hřejivým pocitem v našich srdcích odjet
domů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na této výpravě, a doufáme, že Den poté bude bavit
diváky i v dalších městech.
Za Divadelní uskupení Quo Vadis
Jan Suda, režisér souboru
198
Středoškolská odborná činnost a naše škola 2014
Středoškolská odborná činnost
(SOČ)
je
soutěž
vyhlašovaná
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a garantovaná od ledna
2014 Národním institutem pro další
vzdělávání,
jejímž
cílem
je
vést
talentované žáky k samostatnému a
tvořivému
přístupu
při
řešení
odborných problémů v 18 vědních
oborech (více na www.soc.cz).
Soutěže se mohou zúčastnit žáci
denního
studia
kterémkoliv
Probíhá
z
střední
školy
vyhlášených
zpravidla
ve třech
v
oborů.
kolech
formou soutěžních přehlídek nejlepších
individuálních nebo kolektivních prací,
které žáci osobně obhajují před porotou.
Školní kolo se u nás letos uskuteční 21. února 2014. Po celý den budou žáci gymnázia
obhajovat své práce na rozličná témata a nejúspěšnější z nich budou následně vysláni do
okresního kola v Opavě.
Středoškolská odborná činnost se však netýká pouze žáků středních škol, ale i jejich
pedagogů, kteří je k zapojení do SOČ motivují a působí jako vedoucí prací, hodnotitelé a
odborní konzultanti v přírodovědných, technických a humanitních oborech.
V rámci projektu PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění Nadání)“, organizovaného
„Národním institutem pro další vzdělávání“ v Ostravě ve spolupráci s „Ústřední komisí
Středoškolské odborné činnosti“, se proto dva z našich pedagogických pracovníků ve dnech
30. a 31. ledna 2014 zúčastní „Semináře SOČ pro pedagogické pracovníky“, který by jim měl
pomoci získat další informace o metodice odborné práce (práce s tématem a psaní odborné
práce), etice odborné vědecké činnosti (autorské právo, patenty), prezentaci výsledků
199
odborné vědecké práce, medializaci a popularizaci vědy, informačních zdrojích v odborné
činnosti aj.
Mgr. Miroslav Bučánek
Proběhlo školní kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti
V pátek 21. února 2014 proběhlo školní kolo 36. ročníku Středoškolské odborné
činnosti (SOČ), kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a od ledna
tohoto roku garantuje Národní institut pro další vzdělávání. Cílem soutěže je vést
talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů
v osmnácti vědních oborech.
Po celý den žáci gymnázia obhajovali své práce na rozličná témata. Letos se do
školního kola zapojilo patnáct studentů v sedmi oborech. Ze zdravotních důvodů však své
práce před odbornou a žákovskou porotou prezentovalo pouze třináct z nich.
Odborná porota se rozhodla doporučit k postupu do okresního kola v Opavě Barboru
Onderkovou (práce „Etologie křečíka džungarského“, obor 04. Biologie), Annu Krajíčkovou
(práce „Lidé s Downovým syndromem a společnost“, obor 06. Zdravotnictví), Františka
Satkeho (práce „Hospodaření s vodou se zaměřením na Moravskoslezský kraj“, obor 08.
Ochrana a tvorba životního prostředí), Radima Šrámka (práce „Led stroboskop“, obor 12.
Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie), Kateřinu Kubesovou (práce „Obchodní
řetězce“, obor 13. Ekonomika a řízení), Daniela Janečku (práce „Psychologie muže a ženy a
rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním“, obor 14. Pedagogika,
psychologie, sociologie a problematika volného času) a Jiřího Solaře (práce „Využití znalostí o
neuronových sítích v technických oborech“, obor 18. Informatika). Všichni jmenovaní
obdrželi ve svých oborech 1. místo.
Žákovská porota pak ocenila 1. místem práci Daniela Janečky, 2. místem Michala
Škrobánka (práce „Marketingová filosofie v praxi aneb Dlouhá cesta za podstatou
materiálního světa“, obor 13. Ekonomika a řízení) a 3. místem práci Anny Krajíčkové.
Všem účastníkům děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším
kole SOČky.
Mgr. Miroslav Bučánek
200
201
VÝSLEDKY ODBORNÉ POROTY
POŘADÍ
AUTOR - PRÁCE
OBOR
1. místo postup
Barbora Onderková: „Etologie křečíka džungarského“
1. místo postup
Anna Krajíčková: „Lidé s Downovým syndromem a
společnost“
Obor 04. Biologie
1. místo bez postupu
Gérgeli Csémi: „Mozková mrtvice jako civilizační choroba“
2. místo
Olga Jüstelová: „Atopický ekzém a příznaky s ním spojené“
1. místo postup
František Satke: „Hospodaření s vodou se zaměřením na
Moravskoslezský kraj“
Obor 08. Ochrana a tvorba
životního prostředí
1. místo postup
Radim Šrámek: „Led stroboskop“
Obor 12. Tvorba učebních
pomůcek, didaktické technologie
1. místo postup
Kateřina Kubesová: „Obchodní řetězce“
2. místo
Michal Škrobánek: „Marketingová filosofie v praxi aneb
Dlouhá cesta za podstatou materiálního světa“
2. místo
Marian Kubíček: „Klíč k úspěšnému podnikání“
1. místo postup
Daniel Janečka: „Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi
nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním“
2. místo
Eva Zemanová: „Život v dětském domově, nejčastější
důvody pobytu v něm a jak tyto děti vnímá okolí“
3. místo
Adam Vymětal: „Hledala se svoboda, našly se drogy“
1. místo
- postup
Jiří Solař: „Využití znalostí o neuronových sítích
v technických oborech“
Obor 06. Zdravotnictví
Obor 13. Ekonomika a řízení
Obor 14. Pedagogika,
psychologie, sociologie a
problematika volného času
Obor 18. Informatika
VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉ POROTY
POŘADÍ
AUTOR - PRÁCE
OBOR
1. místo
Daniel Janečka: „Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi
aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním“
Obor 14. Pedagogika,
psychologie, sociologie a
problematika volného času
2. místo
Michal Škrobánek: „Marketingová filosofie v praxi aneb
Dlouhá cesta za podstatou materiálního světa“
Obor 13. Ekonomika a řízení
3. místo
Anna Krajíčková: „Lidé s Downovým syndromem a
společnost“
Obor 06. Zdravotnictví
202
Sněhuláci pro Afriku
Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláky nepostaví. Některé z nich se ale ani
nedostanou do školy. Na první informaci nic nezměníme, tu druhou však můžeme společně
ovlivnit. A tak se organizátoři neziskové organizace Kola pro Afriku ve spolupráci
s Gymnáziem, Ostrava - Hrabůvka rozhodli v lednu vyhlásit celorepublikovou akci pod
záštitou Ministerstva školství a mládeže ČR Sněhuláci pro Afriku.
Cílem projektu je pomoci
dětem v Africe dostat se ke
vzdělání. Každá škola, která se
projektu zúčastnila, měla za úkol
během ledna postavit co nejvíce
sněhuláků, přičemž forma pomoci
organizaci Kola pro Afriku spočívá
v tom, že se za každého sněhuláka
vybere startovné ve výši 50,- Kč.
Také naše škola se velmi aktivně zapojila do akce. Přestože sněhové podmínky během
ledna nebyly nijak valné, nenechali jsme se odradit a sněhuláky jsme vytvořili z různých
materiálů. Do projektu se zapojili nejen žáci, ale velkou měrou přiložili ruku k dílu i rodiče a
prarodiče.
Sešlo se nám neuvěřitelných
144 sněhuláků a sněhuláčků, kteří
jsou vystaveni v přízemí budovy
nižšího stupně Základní školy a
gymnázia Vítkov. Finanční částka
900,- Kč bude věnována organizaci
Kola pro Afriku na přepravu dalších
kol do Afriky, neboť kola jsou pro
africké děti mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy.
Jsme moc rádi, že se naše škola podílela na realizaci projektu, a těšíme se na příští
ročník Sněhuláků pro Afriku.
Mgr. Jana Špoková
203
POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ
V měsíci prosinci 2013 jsme získali již devátou dotaci na projekt z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Finanční
prostředky využijeme v projektu „POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH
PŘEDKŮ“, který bude realizován od března 2014 do listopadu 2014. Do projektu bude
aktivně zapojeno 195 žáků a 75 pedagogů základních škol a gymnázií z Česka a Polska.
Projekt seznámí žáky jednoduchým a netradičním způsobem se starými, možná už i
zanikajícími řemesly českých a polských předků, se starými věcmi a nástroji, které ke své
práci v uvedených řemeslech potřebovali. Také bude rozvíjet profesionální orientaci žáků.
Specifikem projektu je zprostředkování různých informací o některých zajímavých
řemeslech prostřednictvím zážitku. Tento zážitek žáci získají prostřednictvím různých
prováděných činností souvisejících s uvedenými řemesly.
Celý prováděný projekt povede k tomu, aby se žáci s řemesly nejenom seznámili,
získali představu o konkrétních činnostech daného řemesla, ale aby také dokázali vyrobit
konkrétní, reálný výrobek. Žáci a pedagogové budou mít opět příležitost k navázání a
prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Překračujeme hranice“
Vít Mužík a Cena Jana Zajíce
„Cena Jana Zajíce“ se uděluje žákům a studentům vítkovského regionu za hrdinské
činy, záchranu lidského života, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství a úspěchy
v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem a stupňů, publikační, uměleckou a charitativní
činnost už od roku 1992.
204
V pátek 21. února 2014 byla v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově tato
cena ve II. kategorii udělena z rukou starosty města, za přítomnosti řady osobností,
zastupujících Parlament České republiky, Moravskoslezský kraj, město Šumperk i partnerské
město Kalety, Vítu Mužíkovi, žáku sexty Základní školy a gymnázia ve Vítkově.
Už od primy patří Vít k nejlepším žákům své třídy. Má řadu koníčků, mezi nimiž
dominuje filatelie a numismatika, ale hlavní oblastí jeho zájmu jsou dějiny. Jeho zápal pro
historii se poprvé zúročil v roce 2012, kdy získal prvenství v celostátním kole „Dějepisné
olympiády“, za což v závěru téhož roku získal prestižní cenu „Nadačního fondu Jaroslava
Heyrovského“. Další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. V lednu 2013 obsadil i přes
výraznou konkurenci starších žáků 4. místo v „Dějepisné soutěži“, pořádané pro
středoškolské studenty MSK Slezskou univerzitou, Slezským gymnáziem a Mendelovým
gymnáziem, a letos, 24. ledna 2014, byl již v téže soutěži první.
Vít je také aktivním účastníkem vzdělávacího projektu Univerzity Karlovy pro zvídavou
a nadanou mládež „Talnet“, který je zaměřený především na přírodní a technické vědy.
V jeho rámci absolvoval nejrůznější kurzy, soustředění a zejména „Expedici TIS“ 2013, kterou
prezentoval i žákům školy během svých přednášek. Nelze opomenout jeho brilantní
příspěvky o historii na školních poznávacích exkurzích.
Nevěnuje se však pouze dějinám, ale je úspěšný také v dalších oborech - v prvním
pololetí letošního školního roku se společně se svými týmy umístil dvakrát na 1. místě
v soutěži „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ a „Ekologie v rámci tvorby
krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“. Se spolužáky se také zapojil do programu „Think Big“
společnosti O2 s projektem „Má to smysl aneb Ekologie v praxi 2014“.
Velmi si ceníme jeho pracovitosti, přátelské a otevřené povahy, i kritického úsudku,
neboť tak příkladně reprezentuje školu a zároveň šíří dobré jméno našeho města.
Mgr. Miroslav Bučánek, třídní učitel
Předávali jsme Cenu Jana Zajíce
21. února proběhlo již po dvaadvacáté slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce, na kterém
se podílelo město Vítkov a Nadační fond Ceny Jana Zajíce, jehož činnost byla ukončena v
loňském roce. Jako poslední předseda správní rady nadačního fondu Ceny Jana Zajíce si
dovolím malé ohlédnutí.
205
V roce 1992 byla ve Vítkově založena Nadace Ceny Jana Zajíce, která byla později
přeměněna na nadační fond nesoucí jméno vítkovského rodáka Jana Zajíce, jehož nesmírná
mravní čistota a síla i velikost oběti, kterou přinesl pro své bližní, zůstane navždy uložena v
našich myslích i srdcích. Prostřednictvím nadačního fondu jsme se každoročně obraceli k
mladým lidem, kteří se mimořádně angažovali v nejrůznějších oblastech činnosti a
dosahovali v nich výjimečných výsledků.
Bezprostřední podnět pro vznik nadace, která by cenu udělovala, dal televizní film
Jan, jehož děj se vrátil k událostem počátku roku 1969. Scénáristou filmu je Vladislav Kučík,
který byl po celou dobu trvání fondu jeho čestným ředitelem a pravidelně se zúčastňoval
slavnostního udílení cen.
Za loňský rok byly uděleny ceny
v obou kategoriích. V té první, do 15 let,
byl oceněn Adam Straka, žák 6. ročníku
Masarykovy základní školy a mateřské
školy v Melči. Svou ctižádostivost,
cílevědomost a nezdolnou vůli úročí
zejména v oblasti sportu. Skvěle se mu
daří ve fotbalu i florbalu a částečně také
v lehké atletice. Největších úspěchů však dosahuje v motokrosu, kde sklízí úspěchy nejen v
rámci regionálních soutěží, ale také na mezinárodním poli.
Tento sport je Adamovou zálibou již od raného dětství. Už od svých 6 let za vydatné
podpory svých rodičů reprezentuje oblast Vítkovska v regionálních a národních amatérských
závodech juniorů, a to s motocyklem o obsahu 50 ccm.
Díky své píli a silné vůli dosahuje Adam stabilně výborných výsledků v národních i
mezinárodních motokrosových soutěžích.
Ve II. kategorii získal cenu žák sexty Základní školy a gymnázia ve Vítkově Vít Mužík.
Již od primy patří k nejlepším žákům, po celou dobu studia má vyznamenání.
Je neméně úspěšný v celé řadě soutěží. Hlavní oblastí jeho zájmu jsou dějiny.
Má řadu koníčků, mezi nimiž dominuje filatelie, zajímá ho výpočetní technika,
numismatika, rovněž jeho psaní se vyznačuje originalitou a bohatstvím myšlenek.
V závěru roku 2012 byl Vítek oceněn prestižní cenou Nadačního fondu Jaroslava
Heyrovského za celostátní vítězství v Dějepisné olympiádě.
206
V lednu roku 2013 obsadil i přes výraznou konkurenci starších žáků 4. místo v
oblastním
kole
„Dějepisné
soutěže“
pořádané
pro
středoškolské
studenty
Moravskoslezského kraje a letos v této soutěži zvítězil.
V tomto školním roce už dvakrát
obsadil společně se svými týmy 1. místo v
soutěži
Voda
a
životní
prostředí
Moravskoslezského kraje a Ekologie v rámci
tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí.
Oba ocenění převzali Cenu Jana
Zajíce z rukou starosty města Pavla Smolky.
S gratulacemi se připojil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Bartošek, senátoři Vladimír Plaček a Libor Michálek, poslanec Petr Kudela, hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a další významní hosté, rodiče a přátelé
oceněných.
Stejně jako v loňském převzali i letos oba ocenění krásné dary firmy Moser, která
před léty věnovala putovní Cenu Jana Zajíce.
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2014/03)
207
(Opavský a Hlučínský Region 18. 3. 2014)
208
Hasík
Dne 6. 3. 2014 se žáci šestých tříd a primy zúčastnili besedy se záchranáři z hasičské
služby z Vítkova, která se nazývá Hasík. Tato výchovně-vzdělávací akce se uskutečnila
v gymnastickém sále budovy Základní školy a gymnázia Vítkov.
Hasík je výchovně-vzdělávací program, který se koná po celé ČR. Jedná se
o preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Cílem této akce bylo žáky seznámit s nebezpečnými situacemi, které mohou kdykoliv
nastat. Dozvěděli se, jak se zachovat při požáru a povodni. Naučili se dávat první lékařskou
pomoc. Na závěr besedy si odnesli drobné dárky a upomínkové předměty.
Mgr. Renata Šťastná
Informativní schůzky pro rodiče
Na 11. března 2014 jsme připravili informativní schůzky pro rodiče žáků
5. tříd. Cílem tohoto setkání bylo přiblížení studijních plánů pro osmileté gymnázium. Rodiče
byli seznámeni s projekty a soutěžemi, kterých se žáci gymnázia účastní. Studenti kvinty a
sexty představili své úspěšné spolužáky, kteří byli oceněni např. cenou „České hlavičky“,
Cenou Jana Zajíce, popř. byli úspěšní v soutěži Středoškolské odborné činnosti. Zástupkyně
pro gymnázium, paní Zychová, s výchovnou poradkyní, paní Večeřovou, seznámili rodiče
s tradičními záležitostmi, jež se pojí se studiem na gymnáziu. Rodiče měli možnost
nahlédnout do minimaturitních prací, ročenek a prací středoškolské odborné činnosti.
Dotazy rodičů se ponejvíce týkaly rozdílů ve studijních plánech pro základní školu a osmileté
gymnázium.
Dne 18. března 2014 proběhla informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd, jež byla
obdobou schůzky z předchozího týdne. Paní Zychová společně s panem Bučánkem představili
prezentaci školy, seznámili rodiče s úspěchy našich studentů v středoškolské odborné
činnosti a v projektech Vysoké školy báňské. Rodiče byli informováni o aktuální nabídce
školy, která se týká lyžařského a turistického kurzu, zahraničních exkurzí a dalších
vzdělávacích akcí.
Mgr. Silvie Večeřová
209
Studentská vědecká konference ve Vrbovém
V pátek 14. 3. 2014 jsme se v rámci spolupráce s naší partnerskou školou
„Gymnáziem J. B. Magina“ ve Vrbovém na Slovensku zúčastnili „Mezinárodní studentské
vědecké konference“. Naši školu se svými pracemi reprezentovali:
1. Vít Mužík, David Machač a Denis Dimitrov: „Voda a životní prostředí
Moravskoslezského kraje“,
2. Daniel Janečka: „Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout
nejběžnějším nedorozuměním“,
3. Anna Krajíčková: „Lidé s Downovým syndromem a společnost“,
4. Vít Mužík, Lenka Bílková: „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu
uhlí – Energetická koncepce s ohledem na náš kraj“,
5. Kateřina Kubesová: „Obchodní řetězce na Vítkovsku“.
Po prezentacích následovala
prohlídka města Vrbové. Žáci mohli
obdivovat místní dominantu - kostel se
šikmou věží, židovskou synagogu a
památník rodáka Mórice Beňovského.
Po
obědě
následovalo
závěrečné
vyhodnocení prezentací s příslibem
další spolupráce. Cestou zpět jsme
navštívili lázeňské městečko Piešťany.
Další společnou akcí bude mezinárodní sportovní utkání – Vítkov, Vrbové, Kalety.
Mgr. Milena Mačáková
Dne 14. března 2014 jsem se zúčastnil i s několika vybranými kolegy z naší školy
„Mezinárodní studentské vědecké konference“, organizované partnerským gymnáziem ve
Vrbovém.
Z Vítkova jsme vyjížděli v půl šesté ráno a po několikahodinové cestě, kdy jsme se
snažili dohnat spánkový deficit, jsme dorazili ke Gymnáziu J. B. Magina, kde jsme měli
prezentovat své práce našim slovenským spolužákům a jejich učitelům. Samotná konference
trvala několik hodin, během nichž všichni přednášející studenti ukázali to nejlepší z obou
škol, a pomohli tak upevnit a prohloubit vztahy mezi učiteli a žáky.
210
Kromě vlastní konference jsme také stihli
navštívit město Vrbové a při návratu do Vítkova i
město Piešťany.
Cesta zpátky uběhla opravdu rychle,
poněvadž kromě zaníceného rozhovoru, jehož
původem byla zajímavá témata z konference,
jsme se všichni už těšili do Vítkova, kam jsme
dorazili v půl osmé večer.
Tímto
zúčastněných
bych
chtěl
poděkovat
jménem
všech
pořadatelům
z partnerské školy, naší paní ředitelce Mgr.
Blance Váňové, a našim učitelům Mgr. Mileně
Mačákové a Mgr. Miroslavu Bučánkovi, kteří nás
na konferenci připravovali a umožnili nám tak získat další cenné zkušenosti.
Daniel Janečka, septima
Okresní kolo SOČ 2014
Dne 16. dubna v dopoledních hodinách na Mendelově gymnáziu v Opavě proběhlo
okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Žáci naší školy se zapojili v šesti soutěžních
oborech ze sedmnácti. Na prvních místech skončili Kateřina Kubesová (obor 13 Ekonomika a
řízení, s prací „Obchodní řetězce na Vítkovsku“) a Jiří Solař (obor 18 Informatika, s prací
„Využití znalostí o neuronových sítích v technických oborech“), druhé místo obdržela Anna
Krajíčková (obor 06 Zdravotnictví, s prací „Lidé s Downovým syndromem“), na třetím místě
se umístili Bára Onderková (obor 04 Biologie, s prací „Etologie křečíka džungarského“) a
Daniel Janečka (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času,
s prací „Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším
nedorozuměním“), čtvrtý byl Radim Šrámek (obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická
technologie, s prací „Led stroboskop). Postupujícím do kraje i všem účastníkům, kteří
reprezentovali naši školu, blahopřejeme.
S pozdravem Mgr. Miroslav Bučánek
211
Přijímací zkoušky 22. - 23. 4. 2014
V těchto dnech proběhly přijímací zkoušky do prvního ročníku gymnázia
a primy.
Pro uchazeče do 1. ročníku byly připraveny stejné testy jako na všech školách
Moravskoslezského kraje, které sestavila firma Matt&Hurry. Testy z matematiky a českého
jazyka trvaly vždy hodinu a žáci mohli získat maximálně 50 bodů z každého předmětu.
Zkoušek se v tomto termínu zúčastnilo 11 žáků, z nich 7 nastupuje v září ke studiu na naší
škole.
Pro zájemce o osmileté studium byly připraveny vlastní testy, které sestavili
pedagogové gymnázia. Jejich řešení trvalo hodinu a z matematiky a českého jazyka mohli
získat vždy 50 bodů. Zkoušek se zúčastnilo 18 žáků, z nichž všichni v září do primy nastupují.
Mgr. Lenka Zychová
Evropa pro občany
Ve dnech 18. a 19. května 2014 vycestovalo 43 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci naší
školy do polského partnerského města Kalety v rámci polského projektu Evropa pro občany.
Polští studenti si na neděli 18. května 2014 připravili konferenci na téma Evropská
unie, kde českým žákům a polským spolužákům přednesli, jaké výhody a nevýhody má
členství v EU, co dává EU mladým lidem, které orgány v rámci EU působí aj. Naši žáci si mohli
vyzkoušet volby do Evropského parlamentu, přičemž vybírali z nabídky českých stran.
Pondělí 19. května 2014 se odehrávalo jednak v prostorách tamní základní školy,
jednak v prostorách gymnázia. Žáci byli rozděleni do skupin po třech a byli vysláni do
jednotlivých polských tříd, kde se opět zabývali tématem EU, na závěr proběhl kvíz. Úspěšní
řešitelé byli oceněni diplomy a věcnými cenami. Následoval Festival evropských písní a
Evropská módní přehlídka, tentokrát v tělocvičně. I v rámci těchto aktivit byli čeští žáci
oceněni diplomy. Na závěr byli všichni přivítáni na ZŠ Miotek, kde proběhlo poslední klání
mezi polským a českým týmem ve hře Kolo štěstí.
Ve dnech 21. a 22. května na tentýž projekt Evropa pro občany do polského
partnerského města Kalety vycestovalo 45 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci naší školy. Oba
dny byly ve znamení sportování, české a polské týmy se utkaly v řadě kolektivních sportů, ale
212
i v disciplínách jednotlivců. Ti, kteří předvedli vynikající výkony, získali diplomy a věcné ceny.
Při cestě zpět do Vítkova ještě čeští účastníci navštívili Aquapark Tarnowskie Góry.
Po celou dobu pobytu bylo zajištěno bohaté občerstvení a příjemné ubytování. Žáci
navázali nová přátelství, vyměnili si telefonní čísla a nadšeni odjížděli domů s očekáváním
dalších setkání.
Mgr. Michaela Škrabalová
Poznáváme řemesla moravských a slezských předků
V rámci
projektu
„Poznáváme
řemesla
moravských
a
slezských
předků“
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 20072013 proběhnou v měsíci květnu a červnu tři aktivity.
Ve dnech 21. - 24. května se budou žáci naší školy společně s žáky z polských Kalet
seznamovat s tradičními řemesly v olomouckém regionu. Ve dnech 4. - 7. června se
uskuteční další dvě akce pod názvem „Řemesla moravskoslezských předků“ a „Řemesla
polských předků“. Těchto akcí by se mělo zúčastnit 105 žáků a 15 pedagogů základních škol a
gymnázia z Česka a Polska.
Projekt seznámí žáky jednoduchým a netradičním způsobem se starými, možná už i
zanikajícími řemesly českých a polských předků, se starými věcmi a nástroji, které ke své
práci v uvedených řemeslech potřebovali. Celý projekt povede k tomu, aby se žáci s řemesly
nejenom seznámili, získali představu o konkrétních činnostech jednotlivých řemesel, ale aby
213
také dokázali vyrobit konkrétní, reálný výrobek. Žáci a pedagogové budou mít opět
příležitost k navázání a prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a
odstraňovaní jazykových bariér.
Jana Kravčíková, koordinátor projektu
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Překračujeme hranice“
Řemesla olomouckých předků
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 20072013, projekt CZ. 3. 22/3. 3. 04/12. 03276, název mikroprojektu „Poznáváme řemesla
moravských a slezských předků“, název akce Řemesla olomouckých předků.
První den 21. května 2014 jsme se sešli s našimi přáteli z polského města Kalety u
Kulturního domu ve Vítkově a vyrazili na první plánovanou exkurzi do Loštic. Zde jsme
navštívili Muzeum olomouckých tvarůžků, ve kterém jsme se seznámili s historií tvarůžků
v tomto regionu a jejich výrobou. Po obědě jsme si vyzkoušeli výrobu keramiky a drátkování
u paní Hlavinkové v Litovli. V odpoledních hodinách jsme se ubytovali v hotelu Hanácký Dvůr
v Olomouci. Seznámili jsme se s programem a byli poučeni o BOZ během celého pobytu. Po
večeři jsme se naučili pracovat s pedigem a vyrobili jsme košíky, zvonečky a džbány.
Druhý den 22. května 2014 jsme si v dopoledních hodinách prohlédli expozici zvyků a
řemesel v zámku v Konicích. Po obědě jsme v Senicích na Hané zhlédli exkurzi na téma
malované hodiny. V odpoledních hodinách jsme dodělávali pedig a seznámili se s pojmem
decoupage. Po večeři jsme vypracovávali pracovní list, ve kterém byly informace týkající se
všech našich zhlédnutých exkurzí. Poté jsme vyráběli hodiny formou decoupage.
Třetí den 23. května 2014 jsme navštívili rodinnou firmu na výrobu dřevěných hraček
v Loučanech a poté výrobu keramiky ve stejné vesnici. Po obědě jsme zhlédli a vyzkoušeli si
výrobu slaměných hraček, ozdob a také domácí tkaní koberců. Tato exkurze proběhla
214
v Brodku u Konice. V odpoledních hodinách jsme dodělávali hodiny formou decoupage.
Po večeři jsme dokončili pracovní list a seznámili se s technikou drátkování. Vyráběli jsme
květiny a srdíčka.
Čtvrtý den jsme se po snídani sbalili a vyrazili do Kostelce na Hané,
kde proběhla exkurze v kovářství Stawaritsch. Po obědě nás čekala prohlídka Hanáckého
skanzenu Příkazy. Zde jsme si vyzkoušeli výrobu vepřovice, ze které bylo postaveno několik
budov skanzenu. Poté jsme odjeli směr Vítkov, kde jsme po příjezdu zpracovávali materiál.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Překračujeme hranice“
Den D - Den poté
Den D. Nebo spíše „Den poté“? Ano, tak se jmenovala divadelní hra, kterou studenti
vítkovského gymnázia připravili k loňským oslavám 60. výročí založení školy. Necelý rok poté
předvedli její rozšířenou a mírně upravenou verzi, jejímž autorem je dnes již absolvent
gymnázia Michal Škrobánek. Režie se ujal jeho
neméně zkušený kolega a kamarád ze školní lavice
Jan Suda. Pod jejich taktovkou dostávala hra
postupně svou podobu, kterou nabídli veřejnosti 30.
května 2014 v místním kulturním domě.
„Děkuji všem, kteří se na tvorbě této hry
nějakým způsobem podíleli. Chceme dělat divadlo
pro širší okruh diváků. Jsem proto velmi rád, že si nás
vítkovská veřejnost pomalu všímá a dostáváme se
do podvědomí místních. Nebýt ovšem skvělých
nadšenců, kteří do toho šli s námi, nikdy bychom nic
215
takového nedokázali. Byl bych rád, aby byl náš Den poté jakýmsi impulsem i pro další
ochotnické divadelní počiny ve Vítkově a přispěl tak k rozšíření kulturního života. Opravdu
smekám před výkony našich herců. Když uvážím, že jsme amatéři, studenti a náš nejmladší
herec navštěvuje teprve primu, jsem na nás docela pyšný,“ dodává Michal Škrobánek.
Den poté je příběh o penězích, mafii, pomstě a lásce v nepravý čas. Celá hra je
zasazena do let prohibice v USA a line se v žánru tragikomickém s prvky parodie. Jak
dopadne zápletka mezi vychytralým právníkem a těhotnou prostitutkou? Jak se mafie
vyrovná se zradou ve vlastních řadách? A jak moc se přes noc změní život jednoho starého
mládence? I o tom je Den poté.
Soubor tvoří studenti všech ročníků – na fotografii septimáni Viktor Vašátko a Daniel
Janečka v rolích protřelých mafiánů. Onoho právníka si zahrál Michal Škrobánek, starého
mládence Jan Suda, taxikáře Denis Dimitrov, které skvěle doplňovaly Míša Konečná, Lucie
Šustková, Klára Nováková, Zina Krajíčková a další. Ocenění si zaslouží i všichni ti, kteří
vytvářeli dobře fungující bezejmenné zázemí.
Příznivé reakce diváků, kteří se opravdu výborně bavili a ocenili elán a nemalý kus
práce divadelního kroužku, jenž pracuje pod SVČ Vítkov, vedly nakonec k myšlence, že by
stálo za to hru reprízovat. Takže bychom rádi už nyní pozvali příznivce studentského divadla
na konec září, kdy proběhne repríza této vtipné a svěží hry.
(Vítkovský zpravodaj 2014/7)
Studentky tercie na přehlídce Divadelní lízátko 19. 3. 2014
216
(SOČkař, časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 3-2013/2014)
Řemesla moravskoslezských a polských předků
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 20072013, projekt CZ. 3. 22/3. 3. 04/12. 03276, název mikroprojektu „Poznáváme řemesla
moravských a slezských předků“.
V termínu 4. 6. – 7. 6. 2014 jsme spolu s polskými žáky a kolegy vyrazili za poznáním
lidových řemesel moravskoslezských a polských předků. Obě akce byly zaměřeny na bližší
prozkoumání jednotlivých technik, práci s řemeslem, nářadím aj. skrze odborné exkurze a
prohlídky v muzeích.
Sami jsme měli možnost vyzkoušet si kovat kov, dlabat dřevo, malovat na sklo,
vyrobit hračku, ochutnat těsto, prát prádlo, vyrobit papír apod. Praktické dovednosti jsme
doladili znalostmi přímo u odborníků, či se dočetli ze starých kronik a popisu dávných
předků. Večerní program patřil tvořivým dílnám. Navázali jsme nové přátelství s polskými
kamarády.
217
Celý projekt byl velmi přínosný, ukázal nám nelehký život našich předků. Uvědomili
jsme si důležitost tradic řemesel a jejich zachování.
Mgr. Terezie Šímová, Karína Kopecká
Modernizace učeben
Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z operačního programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko v rámci výzvy č. 2 1-30 Modernizace výuky na základních školách. Cílem a
náplní projektu je modernizace učeben chemie a přírodopisu, vybudování nových učeben
fyziky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činí 2 917 189,- Kč, z toho náklady žadatele
437 578,- Kč. Z projektu bude pořízena nová výpočetní a multimediální technika –
218
interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, počítače, notebooky, tablety, tiskárny,
barevná kopírka, digitální kamery a fotoaparáty, nábytek do tříd – žákovské lavice a židle,
jazyková laboratoř, interiérové vitríny, pracovní stoly pro odbornou výuku chemie, pomůcky
pro výuku žáků – stavebnice modelů funkčních zařízení solárních, optických a
polovodičových, magnetická optická sada s magnetickou tabulí a elektronickým laserem,
žákovské soupravy pro magnetismus a elektromagnetismus, mikroskop s USB kamerou,
tellurium, laboratorní soupravy pro školní chemické pokusy, měřící systémy pro výuku
chemie, souprava pro chromatografii, digitální váhy a další pomůcky.
Termín realizace projektu 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015.
„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady
CZ.1.10/2.1.00/30.01578
219
Download

Ročenka XVII-2013-2014 - Základní škola a gymnázium Vítkov