Ročenka XVI.
2012-2013
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145,
příspěvková organizace
0
Obsah
Úvod........................................................................................................................ 2
1
Seznam žáků................................................................................................ 4
2
Seznam pracovníků..................................................................................... 12
3
Kalendář akcí............................................................................................... 13
4
Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov................................................................. 22
5
Maturitní zkoušky....................................................................................... 23
6
Minimaturita............................................................................................... 26
7
Zprávy předsedů předmětových komisí...................................................... 27
7.1
Česky jazyk a literatura.................................................................... 27
7.2
Cizí jazyky........................................................................................ 34
7.3
Dějepis, základy společenských věd a zeměpis............................... 47
7.4
Biologie a chemie............................................................................ 117
7.5
Matematika a fyzika........................................................................ 125
7.6
Informatika a výpočetní technika.................................................... 130
7.7
Tělovýchova a sport......................................................................... 134
7.8
Hudební a výtvarná výchova........................................................... 141
8
Hledání řešení vítkovského školství............................................................ 154
9
O škole v médiích........................................................................................ 176
Závěr....................................................................................................................... 211
Přílohy..................................................................................................................... 212
1
Úvod
Před šedesáti lety se ve Vítkově sešla
skupina tvůrčích a kreativních osobností, které
chtěly malé město v oblasti Sudet, znovu
dosídlené po válce, povznést, obohatit a učinit
obyvatelným pro novou dobu. Mezi jinými
počiny té doby vyniká založení gymnázia, které
dětem místních občanů umožnilo dosáhnout
středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou
a nenutilo je dojíždět za vzděláním mimo
domov a jejich rodiče zvažovat, zda chtějí žít na
vítkovsku, nebo blíže kultuře a vzdělání...
1.
září
1953,
do
tehdy
založené
jedenáctileté střední školy pod vedením ředitele
Josefa Staňka, nastoupilo prvních 35 žáků.
Během šesti desetiletí se v čele školy vystřídalo osm ředitelů, kteří s desítkami pedagogů a
správních zaměstnanců nezaměnitelným způsobem ovlivňovali osudy tisíců studentů i jejich
rodinných příslušníků.
Jak už z předešlého textu vyplývá, v září letošního roku naše škola oslaví 60. výročí své
existence. Proto jsme se v mírném předstihu rozhodli toto jubileum oslavit a v sobotu 8.
června
2013
jsme
otevřeli
budovu
gymnázia veřejnosti, pozvali bývalé i
současné
studenty,
jejich
rodinné
příslušníky, učitele, představitele města a
místních vzdělávacích institucí. Ve třídách
se
objevily
sbírky
starodávných
vyučovacích pomůcek, učebnice, mapy,
fotografie, promítala se stará videa, při
nichž si absolventi školy mohli alespoň
krátkodobě připomenout své mládí a studium na zdejší škole. Ruch dne pak doplnily proslovy
2
pamětníků i vedení školy, jejichž slavnostní charakter umocnilo vystoupení dechového
orchestru ZUŠ Vítkov, zkouška scénického pásma Zlatovláska od Josefa Kainara, které bude
mít veřejnost možnost zhlédnout 24. června v knihovně města Vítkov, vernisáž v naší školní
galerii Gaudeamus, vystoupení místních pěveckých sborů v kostele Nanebevzetí Panny Marie
nebo školní akademie, která program v budově gymnázia uzavřela.
Každá akce těchto rozměrů
však nevznikne sama, podílí se na ní
množství lidí. Všem, kteří se zapojili do
příprav, dohlíželi na hladký průběh
celého slavnostního dne, vystoupili se
svými
příspěvky,
hudebními,
hereckými, či jinými, pomohli radou,
finančně (např. na tvorbu školního
almanachu) nebo jiným způsobem,
bychom rádi touto cestou poděkovali za podporu a pomoc, které si velmi vážíme a tento
odstavec, ač obecný, je určen právě a jenom Vám.
Jak již bylo řečeno - šedesátka není pro školu žádný věk, a proto gymnáziu, které od
1. 7. 2013 přebírá jako zřizovatel město Vítkov, v nových podmínkách a s názvem „Základní
škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace“, přejeme především dostatek
nadšených studentů a kvalitní pedagogy, kteří budou pravými osobnostmi ve svých
oborech. Všem přejeme příjemnou vnitřní atmosféru s pozitivními a přátelskými vztahy
mezi žáky, rodiči i učiteli. A věříme, že tato podoba gymnaziálního vzdělávání ve Vítkově
naváže na tradice z minula a bude přispívat k rozvoji celého Vítkovska.
vedení Gymnázia Vítkov
3
1
Seznam žáků
Sekunda
třídní učitelka: Mgr. Helena Kozlová
4
Tercie
Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kotrlová
8
Kvarta
Třídní učitelka: Mgr. Marie Špokova-Blaschke
Zastupující třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková
9
Kvinta
Třídní učitel: Mgr. Miroslav Bučánek
10
Sexta
Třídní učitel: Tomáš Kaluža
11
Septima
Třídní učitelka: PhDr. Marie Mikulíková
1.
2.
3.
4.
Miroslav Týn
Adam Vymětal
Eva Zemanová
1
Oktáva
třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková
1.
2.
Vít Šrámek
Radek Váňa
1
4. A
třídní učitel: Mgr. Radomil Bazala
1.
Adéla
1
2
Seznam pracovníků
Pedagogičtí zaměstnanci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mgr. Lenka Zychová
Mgr. Miroslav Bučánek
Petr Ambrož
PhDr. Jana Ambrožová
Ing. Jindra Balarinová
Mgr. Radomil Bazala
Mgr. Alena Grosová
Mgr. Jaroslav Herman
Tomáš Kaluža
Mgr. Zuzana Kotrlová
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mgr. Helena Kozlová
Mgr. Milena Mačáková
Mgr. Petr Máj
PhDr. Marie Mikulíková
Mgr. Jana Repková
Bc.A. Michaela Rucká
Mgr. Jitka Složilová
Mgr. Marie Špoková-Blaschke
Mgr. Dagmar Štopplová
Mgr. Hana Vejvodová
4.
5.
Ludmila Říčná
Jaroslava Vymětalíková
Správní zaměstnanci
1.
2.
3.
Jana Glossová
Zuzana Veselá
Václav Říčný
12
3
Kalendář akcí
Srpen
29. 8.
Zahajovací porada, práce na úpravě a výzdobě tříd, jednání
předmětových komisí
30. 8.
Školení DUM - organizace AutoCont
Příjezd americké asistentky Mary Bradford Bisbee
Září
3. 9.
Slavnostní zahájení školního roku
Opravné maturitní zkoušky z ČJ – Odry
4. 9.
Začátek vyučování dle pravidelného rozvrhu hodin
5. 9.
Opravné písemné maturitní zkoušky z M – Odry
6. 9.
Projekt „Studentské volby“ (1. – 4. ročníky)
10. 9.
Biologická exkurze Rejvíz, rozhledna Zlatý Chlum (4. A, 8. O, 4. K)
11. 9.
Opravná profilová část ústní maturitní zkoušky
14. – 21. 9.
Sportovně-turistický kurz Chorvatsko
21. 9.
Vzdělávací program „Dravci“ (sekunda – kvinta)
26. 9.
Den jazyků
zveřejnění aktualizovaných tematických okruhů k profilové části
maturitní zkoušky
28. 9.
Státní svátek
Říjen
2. 10.
Historická exkurze Darkovičky, Hrabyně (seminaristé 3. a 4. ročníků
+ zájemci)
4. – 5. 10.
Adaptační kurz + exkurze Ostrava – oblast Dolní Vítkovice (kvinta +
Mary B. Bisbee)
5. 10.
Beseda „Sokrates“ o studiu na vysokých školách (4. ročníky)
Beseda s bývalou absolventkou Nikolou Ambrožovou o studiu
farmacie a lékařství (zájemci z 2. – 4. ročníků)
13
10. 10.
Beseda o možnosti studia v USA (zájemci z 1. – 3. ročníků)
11. 10.
Seminář projektu „Rodiče vítáni“ – Praha
17. 10.
Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Vítkov, Opavská ul.
Předávání ceny „České hlavičky“ Ondřeji Žídkovi – Mahenovo
divadlo v Brně (zájemci)
18. 10.
Školení dobrovolníků „ELIM“
18. – 19. 10.
Projekt „100 vědců do škol“ – Ostrava
19. 10.
Předávání ocenění nejúspěšnějším žákům středních škol MSK ve
školním roce 2011/2012 na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu
v Ostravě – oceněn Pavel Škrobánek
22. 10.
Seminář „Ruština v praxi“ – Brno
24. 10.
Prezentace studijních programů pro výchovné poradce ZŠ na
Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické v Opavě
25. 10.
Školení DUM - organizace AutoCont
25. – 26. 10.
Podzimní prázdniny
28. 10.
Státní svátek
30. 10.
Piškvorky Opava
Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Budišov nad Budišovkou
31. 10.
Informa Opava
Listopad
2. 11.
Haloween + promítání filmu (zájemci)
5. 11.
Školní kolo „Dějepisné olympiády“ (tercie, kvarta)
6. 11.
SCIO - testování klimatu ve třídě (sekunda, tercie, kvarta)
Výtvarná soutěž – Ostrava
8. 11.
Den otevřených dveří
Beseda „Svět očima Středoevropana“
Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Komenského, Odry
8. – 10. 11.
Plenér AVE ARTu a vernisáž „Burianovské variace“
9. 11.
Futsal hoši – Ostrava
12. – 15. 11.
Bobřík informatiky (Benjamin – sekunda, Kadet – tercie, kvarta,
Junior – kvinta, sexta, Senior – septima a 4. ročníky)
14
13. 11.
Šetření „KVALITA“ (kvinta)
Setkání s rodiči žáků 9. ročníků na ZŠ Melč a ZŠ Vítkov, Komenského
ul.
14. – 16. 11.
Dotazníkové šetření „Řekni drogám NE!“
15. 11.
Soutěž „IVT-IT-SLOT“
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí + třídní schůzky
Den poezie – městská knihovna Vítkov
16. 11.
Stužkovací večírek 8. O
20. 11.
Beseda o studiu stomatologie a zubní hygieny s Hanou Říčnou (4.
ročníky, kvinta + zájemci)
21. 11.
Testování informační gramotnosti GEPARD (kvarta)
23. 11.
Promítání outdoorových filmů (sekunda – kvarta + výběr 3. stupně)
27. 11.
Školní kolo olympiády z anglického jazyka (vybraní žáci kvinta –
septima)
Matematická internetová soutěž
28. 11. – 6. 12.
Testování SCATE (Bridge)
29. 11.
Závěrečná konference EduČaS – Ostrava
Prosinec
3. 12.
Seminář o výuce francouzského jazyka – Praha
Basketbal dívky – Opava
Školní kolo olympiády z anglického jazyka – finále
6. 12.
Basketbal hoši – Opava
7. 12.
Seminář o výuce ruského jazyka – Brno
Přednáška „Studenti studentům“ o státních maturitách
8. 12.
Maturitní ples
11. 12.
Projekt „Studentské prezidentské volby“ (kvinta – 4. ročníky)
12. 12.
„Setkání s vědci“ – Opava
13. 12.
Školení Oxford University Press – Nový Jičín
14. 12.
Beseda „Tento letošní a jiné konce světa“ + studium na MU Brno –
Mgr. Marek Skarka z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky
Masarykovy univerzity Brno (zájemci)
15
Soutěž „Knihovna Václava Havla“ – Praha
17. 12.
Předávání Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského – Ústav
fyzikální chemie, Praha (Vít Mužík, Miroslav Bučánek)
Beseda o studiu na Lékařské fakultě UP Olomouc – Monika
Matějková, Miroslav Škrobánek (zájemci)
17. – 18. 12.
Astronomická školička – Slezská univerzita, Opava
18. 12.
Přednáška „Obojživelníci a plazi“ – přednášející z Jihočeské
univerzity (sekunda, tercie, kvarta)
Vánoční posezení pracovníků školy
19. 12.
Vánoční program žáků školy v Našem domově, Vítkov
Školní kolo „VII. ročníku dějepisné soutěže“ (zájemci)
20. 12.
Vánoční den otevřených dveří a vánoční odpoledne s knihou a
hudbou
21. 12.
Vánoční besídky tříd
24. 12. – 2. 1.
Vánoční prázdniny
Leden
2. – 5. 1.
Exkurze sexty – Beskydy
3. 1.
Školení požárních hlídek
7. 1.
Okresní kolo ve florbalu - dívky
8. 1.
Okresní kolo ve florbalu - hoši
9. 1.
Okresní kolo ve florbalu - dívky
10. – 18. 1.
KALIBRO (sekunda, kvarta)
10. 1.
Okresní kolo ve florbalu - hoši
11. 1.
Beseda „Má i válka svá pravidla aneb Může se ve válce všechno?“
(sexta, seminaristé 3. a 4. ročníky, zájemci z kvinty)
14. 1.
Florbal dívky – Opava
16. 1.
Prezentace projektu „MAS Opavsko: Doubravka a Miešek – 1000 let
česko-polské historie“ ve školní tělocvičně
Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí
21. 1.
Okresní kolo ve florbalu středních škol - dívky
16
Beseda se zástupci Matematického ústavu Slezské univerzity
v Opavě (seminaristé matematiky 3. a 4. ročníky)
22. 1.
Okresní kolo ve florbalu středních škol - hoši
24. 1.
Okresní kolo ve volejbale - dívky
Klasifikační porada a pedagogická rada
25. 1.
VII. ročník krajského kola „Dějepisné soutěže“ – Opava
28. 1.
Okresní kolo dějepisné olympiády – Opava
Krajské kolo olympiády z ruského jazyka – Ostrava
Beseda „Ekologické problémy starověkých civilizací“
Lyžařský zájezd - Kouty nad Desnou
29. 1.
Výstava „Pavel Tigrid: Slovy proti totalitám“
Volejbal hoši – Opava
30. 1.
Exkurze Olomouc (septima, kvinta)
„Movie Night“ – filharmonie Ostrava (sekunda, tercie, kvarta +
zájemci ze sexty)
31. 1.
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich
rozvoj (kvarta)
Beseda s Eliškou Petrtýlovou o studiu práv
Únor
1. 2.
Pololetní prázdniny
5. 2.
Prezentace projektu „Univerzita Mikuláše Koperníka“ (3. stupeň)
6. 2.
Pythagoriáda (sekunda, tercie)
7. 2.
Beseda s Liborem Vašátkem o studiu informačních technologií
8. 2.
Beseda o protidrogové prevenci (septima)
8. a 11. 2.
Výstava „Zmařené osudy“ v městské knihovně Vítkov (tercie, kvarta,
kvinta)
10. – 15. 2.
lyžařský výcvik
11. 2.
Prezentace školy v ZŠ a MŠ Březová
12. 2.
Prezentace školy v ZŠ Spálov
18. 2.
Prezentace školy v ZŠ ve Fulneku
19. 2.
Prezentace školy v ZŠ v Odrách
17
Divadlo Aréna – „Višňový sad“ (kvinta, septima)
Školení pro maturitní komisaře
20. 2.
Školní kolo biologické olympiády kategorie C a B
21. 2.
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
22. 2.
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Workshop projektu „MAS Opavsko – Doubravka a Miešek: 1000 let
česko-polské historie“ – Opava
Projekce filmu Jan a beseda se scénáristou Vladimírem Kučíkem
Předávání ceny Nadačního fondu Jana Zajíce
25. 2.
Oblastní kolo recitační soutěže – SVČ Vítkov
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Březen
1. 3.
Beseda o studiu práv a rekreologie na MU Brno
Ples školy
4. 3.
Zahájení projektu „Vlajka pro Tibet“
6. 3.
„Symfonická báseň v české hudbě“ – filharmonie Ostrava
7. 3.
Zeměpisná olympiáda – Opava
Výtvarná a hudební soutěž na ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce
8. 3.
Beseda o Indii s Vítem Zaoralem
Školní kolo biologické olympiády
Okresní kolo recitační soutěže
18. 3.
SCIO – generálka na přijímací zkoušky (kvarta)
19. 3.
St. Patrick´s Day
20. 3.
Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
Beseda s mluvčím Nadace OKD p. Sobolem a p. Medunovou ze SVČ
Vítkov
21. 3.
Beseda o pracovních možnostech, historii a vývoji Evropské unie
22. 3.
Místní referendum o školství ve Vítkově
25. 3.
Basketbal hoši
26. 3.
Basketbal dívky
Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F
18
Den učitelů
27. 3.
Okresní kolo biologické olympiády
Srdíčkový den
Den učitelů – Městský úřad Vítkov
28. 3. – 1. 4.
Velikonoční prázdniny
Duben
3. 4.
Basketbal dívky – Opava
4. – 6. 4.
Exkurze „Naším mocnářstvím“
10. 4.
Školení k projektu „Inovace českých a československých dějin ve
výuce dějepisu“ - Ostrava
Okresní kolo biologické olympiády v Opavě
11. 4.
Klasifikační konference za 3. čtvrtletí + třídní schůzky
12. 4.
Krajské kolo biologické olympiády v Ostravě
Prezentiáda – Ostrava
Školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády
16. 4.
Středoškolská odborná činnost (SOČ) - Opava
17. 4.
Okresní kolo matematické olympiády – Opava
Beseda „Postavení České republiky a Evropské unie v současném
světě - krize Západu a nástup nových velmoci“
18. 4.
Krajské kolo fyzikální olympiády – Ostrava
Vyhlášení výsledků mezinárodní literární soutěže sci-fi povídek –
Vrbové, Slovensko
19. 4.
Finále pěvecké soutěže Talent Havířov 2013
Finále Prezentiády – Praha
21. 4.
Soutěž Eurorebus – Opava
22. a 23. 4.
První kolo přijímacích zkoušek do osmiletého a čtyřletého studia
23. 4.
Beseda „Postavení francouzštiny v současné Africe“
24. 4.
Turnaj v basketbalu hoši
25. 4.
Klasifikační porada maturitních ročníků
Soutěž Office Aréna – Šenov
26. 4.
Turnaj v basketbalu - dívky
19
30. 4.
Předávání vysvědčení 4. ročníkům, poslední zvonění
Květen
1. 5.
Státní svátek
2., 3. a 7. 5.
Písemné maturitní zkoušky
8. 5.
Státní svátek
MAS Opavsko: Doubravka a Miešek – 1000 let česko-polské historie
– Hradec nad Moravicí
9. 5.
Beseda „Demokracie a lobbing“ (kvinta, septima)
13. – 17. 5.
Svatý týden
14. 5.
Testování 9. ročníků
Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
15. 5.
Prezentace soutěže „Voda MSK“
17. 5.
Soutěž Bajtík – Opava
20. – 22. 5.
Státní a profilová část ústní maturitní zkoušky
20. 5.
Minimaturitní písemka z českého jazyka (kvarta)
24. 5.
Pythagoriáda
Koncert tanečního oddělení ZUŠ Vítkov – Kulturní dům Vítkov (2.
stupeň)
27. 5.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – Městský úřad Vítkov
28. 5.
Beseda „Hon na internetové piráty“ (2. stupeň)
29. 5.
Bajtík - Opava
Červen
11. 6.
Druhé kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého a osmiletého studia
Seminář k soutěži „Voda MSK“
12. 6.
Soutěž „Stavím, stavíš, stavíme“ ve stavění se stavebnicí Merkur
12. – 15. 6.
Přechod Súľovských skal
14. 6.
Koncert ZUŠ – Kulturní dům Vítkov (2. stupeň)
17. 6.
Seminář k soutěži „Voda MSK“
18. 6.
Prezentace minimaturitních prací
Seminář k soutěži „Voda MSK“
20
Schůzka s rodiči žáků budoucích prvních ročníků (prima, kvinta)
19. 6.
Klasifikační konference a pedagogická rada
24. 6.
Adolf Dudek: Nehulíme, kreslíme – městská knihovna Vítkov
25. 6.
Školení k projektu „Inovace českých a československých dějin ve
výuce dějepisu“ – Ostrava
26. 6.
„Česká balada“ – ZŠ Vítkov, Opavská ul. (2. stupeň)
28. 6.
Předávání vysvědčení, focení tříd a učitelů
29. 6.
Prodlužování „Cesty česko-německého porozumění“
21
4
Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov
Klub rodičů plnil v uplynulém školním roce své obvyklé úkoly. Peníze, které se vybraly
jako příspěvek od rodičů, se rozdělovaly zpět mezi žáky, stejně jako výtěžek z plesu. Jako
vždy jsme žákům hradili cestovné na soutěže, odměny nejlepším a drobné pohoštění u
maturit a minimaturit.
Kromě tradičního školního plesu zaštítil klub pořadatelsky ples maturantů, který si
jinak organizují studenti sami, a letos také taneční večer při příležitosti oslav 60. výročí
založení školy.
Kromě toho pomohli rodiče svým přístupem i při složitých jednáních o budoucnosti
gymnázia. Přesto, že Gymnázium Vítkov jako samostatná organizace zaniká, náš Klub rodičů
bude stále pokračovat i pod hlavičkou nové organizace.
Za všechnu práci a pomoc v tomto složitém období patří všem členům klubu a
přátelům školy náš dík.
Mgr. Alena Grosová, zástupce pedagogů
22
5
Maturitní zkoušky
23
Přehled maturantů v jarním termínu 2013 a jejich maturitních předmětů
Oktáva
4. B
Společná část MZ
Český jazyk a literatura
Matematika nebo cizí jazyk
Čj
Aj
Čj
M
Čj
Aj
Čj
M
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
M
Profilová část MZ
Profilová zkouška č. 1
Profilová zkouška č. 2
Aj
Bi
Ivt
M
Bi
Čj
Aj
M
Bi
Čj
Bi
Čj
Aj
Ivt
Zsv
Ivt
Zsv
Čj
Zsv
Čj
Bi
Čj
Aj
Bi
Zsv
Aj
Aj
Bi
Z
Aj
Aj
Ivt
Zsv
Aj
Bi
Čj
Čj
D
Společná část MZ
Český jazyk a literatura
Matematika nebo cizí jazyk
-M
Čj
--
Profilová část MZ
Profilová zkouška č. 1
Profilová zkouška č. 2
-----
24
4. A
Společná část MZ
Český jazyk a literatura
Matematika nebo cizí jazyk
Čj
M
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
M
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
M
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
M
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
Čj
Aj
25
Profilová část MZ
Profilová zkouška č. 1
Profilová zkouška č. 2
Zsv
Aj
Z
Aj
Bi
Aj
Bi
Ch
Bi
Ch
Zsv
Čj
Čj
Ivt
Bi
Ch
Bi
Ch
Zsv
D
Bi
Ch
Bi
Ch
Zsv
Z
Aj
Ivt
Zsv
Čj
Zsv
Aj
Zsv
Z
Zsv
Aj
6
Minimaturita
Prezentace minimaturitních prací 18. 6. 2013
9:40 - 10:00
10:00 - 10:15
PREZENTACE MINIMATURITNÍCH PÍSEMNÝCH
PRACÍ
přestávka
Solanská Žaneta: Charchadon Megalodon
Tesař Jakub: Rybářství
Tomanová Adéla: Anatomie srdce a jeho
choroby
přestávka
Zwesper František: Leonberger
10:15 - 10:30
Matláková Romana: Homosexualita
10:30 - 10:45
Švecová Petra: Kladivo na čarodějnice
8:05 - 8:40
8:40 - 8:55
8:55 - 9:10
9:10 - 9:25
9:25 - 9:40
český jazyk
Jaroslav
Herman
biologie
biologie
Petr Ambrož
Petr Ambrož
biologie
Petr Ambrož
biologie
občanská
výchova
Petr Ambrož
Miroslav
Bučánek
Miroslav
Bučánek
dějepis
10:45 - 10:55 přestávka
10:55 - 11:10
Chalupa Lukáš: KHL
11:10 - 11:25
Drnková Jana: Vývoj rockové hudby
11:25 - 11:40
Jakubíková Anna: Skaut v České republice
tělesná
výchova
hudební
výchova
občanská
výchova
Tomáš
Kaluža
Helena
Kozlová
Jana
Repková
občanská
výchova
občanská
výchova
Jana
Repková
Jana
Repková
11:40 - 11:50 přestávka
11:50 - 12:05
Krajíčková Zina: Autismus
12:05 - 12:20
Štěpánová Karolína: Šikana
26
7
Zprávy předsedů předmětových komisí
7.1
Česky jazyk a literatura
Český jazyk a literaturu učili ve školním roce 2012/2013 tito pedagogové: Zuzana
Kotrlová, Hana Vejvodová a Jaroslav Herman. Letos poprvé se naši studenti zúčastnili
literární soutěže o nejlepší sci-fi povídku Keď si vymýšlam… pořádané partnerským
Gymnáziem J. B. Magína ve Vrbovém již 13 let. Své práce do soutěže poslali Michaela
Konečná, Denis Dimitrov (oba z kvinty) a Adéla Kalužová (sekunda), povídka Michaely
Konečné „Omikron a Omega“ byla nakonec vybrána do sborníku a samotná autorka se
zúčastnila slavnostního předávání cen.
Úspěch jsme zaznamenali také v recitační soutěži – do okresního kola postoupila
Adéla Kalužová. Z iniciativy Kateřiny Kubesové (sexta) byl založen školní časopis Gama, do
něhož svými články přispívali studenti různých tříd. Pevně doufáme, že časopis bude
úspěšně fungovat i v dalších letech a studenti se s námi opět podělí o své názory na
aktuální události, že si i nadále budeme moci přečíst vtipné fejetony, zajímavé rozhovory,
reportáže, ankety apod.
Ani v tomto roce jsme studenty neochudili o divadelní představení oblíbené
Komorní scény Aréna – třídy kvinta a septima zhlédly známou hru Višňový sad A. P.
Čechova. Diváckým zážitkem byl také umělecký pořad spojující krom literárního také
herecké, výtvarné i hudební umění České balady, vystoupení mapující vývoj balady v české
literatuře bylo určeno žákům druhého stupně.
Velkou radost nám letos udělali maturanti – obě maturitní třídy, oktáva i 4. A,
úspěšně zvládly všechny tři části státní maturitní zkoušky z českého jazyka. Vynikajících
výsledků dosáhli studenti zvláště u ústní zkoušky, kde ve většině případů prokázali nejen
znalost tématu, ale také schopnost kultivovaného mluvního projevu. Stoprocentně úspěšní
byli také studenti maturující ve školní profilové části z českého jazyka a literatury.
Mgr. Zuzana Kotrlová
27
Studenti a TGM
Tomáš
Garrigue
Masaryk,
první
československý prezident, je významná osobnost
české politiky, vědy a kultury. Jako politik i člověk
vždy zdůrazňoval důležitost mravní výchovy nejen ve
škole a společnosti, ale i v rodině. Razil zásadu, že
negativní společenské jevy nejsou pouze důsledkem
sociální nouze, ale jsou prohlubovány nedostatkem
mravnosti.
Masarykovo demokratické hnutí, které má
za cíl propagovat odkaz tohoto našeho velikána,
každoročně vyhlašuje soutěž „TGM - život, dílo a
odkaz pro současnost“. Letošního ročníku této
soutěže se zúčastnila také studentka našeho
gymnázia Tereza Opršalová (4. A), která se 2.
listopadu umístila na 2. místě s prací na téma „T. G.
Masaryk a vliv na výchovu dítěte“. Její pěkné
umístění je důkazem, že Masarykovy ideály mají
stále co říci i současné mladé generaci.
Mgr. Hana Vejvodová
(Vítkovský zpravodaj 2012/12)
28
Pozvání do knihovny
Naše městská knihovna kráčí vstříc
čtenáři a ten na oplátku stále častěji a rád
přichází. Na 15. listopad pro nás paní
Martina
Šostá
připravila
Den
poezie,
hudební a recitační pásmo, v němž se jí
podařilo shromáždit dětské i dospělé
milovníky poezie, kteří nám zarecitovali své
oblíbené verše.
Kateřina Jakubíková, kvinta
V básních převládla podzimní nálada, tolik
souznící se soumrakem, jenž padal za okny. Podvečer
zahájili malí předškoláčci, posléze vystoupily děti z
místních základních škol a gymnázia. A byla to radost
poslouchat, možná právě tady je zdroj i počátek
vztahu nejen k řeči vázané. Emotivní atmosféru
dotvářely zvuky houslí, tak podobné melodii veršů.
Potom jsme se zaposlouchali do recitace dospělých,
kteří do nich vkládali sílu svých životních prožitků, od
těch drobných, zdánlivě nepodstatných, až po ty
nejhlubší... Bylo to šťastné souznění poezie a hudby.
Stále se rozrůstající společenství přátel krásné
literatury se rozcházelo až za pozdního večera. Paní
Kateřina Kubesová, sexta
Šosté patří dík za to, jak se jí daří spojovat čtenáře
nejrůznějšího věku a osudů a naplňovat tak jedno z poslání knihovny.
Marie Mikulíková
(Vítkovský zpravodaj 2012/12)
29
Mgr. Helena Kozlová
Adéla Kalužová, sekunda
Rostislav Šivák, oktáva
Aleš Kocián, oktáva
30
Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad
19. února 2013 naše škola navštívila Komorní scénu Aréna v Ostravě, kde jsme zhlédli
divadelní tragikomedii Višňový sad, která byla napsána Antonem Pavlovičem Čechovem
v roce
1900.
Celý
příběh
se
odehrává
na
nejmenovaném ruském panství, které je lemované
obrovskými a krásnými višňovými sady - symboly staré
doby. Bohužel kvůli zadluženosti vlastníků panství
postupně chátrá, ale majitelka a její bratr jsou trochu
naivní a stále doufají v záchranu sadu. Nakonec se však
musí sad spolu s celým panstvím prodat a celý děj
nekončí pro většinu postav dobře.
Jednu z ústředních postav této hry představuje
dříve prostý a chudý Lopachin, který se stal úspěšným
podnikatelem - symbolem změn a nových pořádků.
Jeho předkové byli pouzí sluhové majitelů višňového
sadu, kteří by si mohli o něčem takovém, jako je panství, nechat jenom zdát. Díky dekretu o
zrušení nevolnictví se pak sen stal skutečností.
Divadelní hra v podání Komorní scény Aréna v Ostravě byla perfektně zahraná. Nesla
spoustu skrytých významů, které si diváci museli dávat dohromady a až teprve poté, co
seskládali střípky mozaiky, mohli správně pochopit pocity postav, které byly schovány pod
„pokličkou“. Tuto návštěvu divadla vnímám jako zajímavou věc, za kterou jsem velice ráda.
Barbora Staňková, kvinta
31
Keď si vymýšľam
Napsala jsem již mnoho prací na rozličná témata, s různým slohovým postupem a
odlišným nadšením. Ovšem napsat sci-fi povídku do celoslovenské soutěže „Keď si
vymýšľam“, to pro mě byla výzva.
Po přečtení a prolistování
bezspočtu knih jsem zjistila, co mi na
sci-fi vadí. Všechny příběhy, které
jsem držela v rukou, se odehrávaly
pouze a jen v budoucnosti. Můj cíl byl
proto jasný, napsat sci-fi příběh, který
se bude odehrávat v minulosti. Má
povídka dostala název „Omikron a
Omega“ a popisovala trochu jiný běh
historických událostí, než jak je známe.
Za několik měsíců po dopsání příběhu se ze slovenského Gymnázia J. B. Magína ve
Vrbovém ozvali a pozvali mě na slavnostní křest sborníku soutěžních povídek, kde byla
otisknuta i má povídka. Proto jsem se den před mými narozeninami, 18. 4. 2013, vydala na
Slovensko, kde jsem se setkala s pořadateli a ostatními autory. Jak už jsem se zmínila,
jednalo se o celoslovenskou soutěž, proto jsem já, jakožto Češka, nebyla zařazena do
„normální“ kategorie. Dalo by se říct, že jsem byla první oceněná cizinka v této soutěži.
Pořadatelé ovšem slíbili, že od příštího roku bude kategorie i pro cizí pisatele, takže se určitě
budu těšit na další ročník.
Během programu jsme mohli slyšet a vidět karaoke, hru na rozličné hudební nástroje,
zpěv a výstavu slovenské fotografky. Po tomto doprovodném programu se začaly udělovat
ceny. I já jsem si vyšla na stupínek a přečetla úryvek ze své povídky.
Psát mě baví, bavilo a bavit bude. I to jsem řekla v rozhovoru s Karpatskou televizí,
která byla na tomto křtu přítomna. Jsem ráda, že jsem mohla napsat svou první sci-fi povídku
a jet na Slovensko reprezentovat naši školu.
Michaela Konečná, kvinta
(Vítkovský zpravodaj 2013/6)
32
Beseda s Chantal Poullain
V květnu proběhla v městské knihovně beseda se známou divadelní a filmovou
herečkou, ale i zpěvačkou a malířkou Chantal Poullain. Do knihovny vstoupila usmívající se
Chantal v elegantních bíle-lososových minišatech, které doplňovalo sako a hedvábný šátek
ve stejné barevné kombinaci. Po neformálním úvodu začala odpovídat na dotazy obecenstva,
tedy převážně žen. Představila svou knihu „Život na laně“, vyprávěla o seznámení s Bolkem
Polívkou, nevynechala ani syna Vladimíra, zmínila začátky své nadace Archa, která
zpříjemňuje dětem pobyt v nemocnicích, a svou kouzelnou češtinou líčila svůj letitý zápas s
naším jazykem, který nikdy nestudovala a má ho pouze odposlouchaný. Po celou besedu
panovala velmi příjemná atmosféra, všichni pozorně poslouchali a spontánně reagovali.
Chantal poutavě vyprávěla o svém dětství v Provenci, lásce k moři i k životu, studiích v
Ženevě, kde, jak přiznala, se necítila dobře, na rozdíl od takového New Yorku, který nabíjí
energií. Mne opravdu ohromila nejen svým elánem, ale též přirozeností a opravdovým
šarmem. Besedu zakončila studentka gymnázia Adéla Tomanová svým procítěným zpěvem,
který příjemně doplňoval květnové odpoledne.
Karolina Vetešková
(Vítkovský zpravodaj 2013/7)
33
7.2
Cizí jazyky
V tomto školním roce se na našem gymnáziu vyučovala angličtina, němčina, ruština
a francouzština.
Velkým přínosem bylo posílení našeho sboru o americkou lektorku, slečnu Mary B.
Bisbee, kterou nám zajistila Fulbrightova nadace a jež nejen vyučovala všechny studenty
po jedné hodině týdně, ale ochotně se účastnila i mimoškolních aktivit, čímž poskytla
studentům možnost více se procvičit v reálné komunikaci.
Z akcí mimo vyučování jsme zorganizovali dvakrát promítání amerického filmu
s komentářem (a to i pro veřejnost), oslavu Dne jazyků, svátku Halloween, svátku svatého
Patrika a na jaře čtyřdenní poznávací zájezd „Po stopách našeho mocnářství“.
Z jazykových soutěží jsme letos měli úspěchy v okresních kolech anglické
olympiády: Nikola Tomášová (sekunda) vybojovala v Opavě 2. místo, stejně si vedla ve
vyšší kategorii Karolína Štěpánová z kvarty.
Všichni studenti konající maturitu z cizích jazyků - ať už státní nebo profilovou uspěli, někteří s výtečnými výsledky.
PhDr. Jana Ambrožová
Bonus pro naše studenty
Deset amerických absolventů vysokých škol bude po celý příští školní rok vypomáhat
na vybraných středních školách, převážně gymnáziích, s výukou angličtiny. Pobyt u nás jim
umožnila stipendia česko-amerického vládního programu výměn ve vzdělávání, který
spravuje Fulbrightova komise.
Asistenti budou působit převážně ve větších městech, jako je např. Hradec Králové,
Plzeň, Jihlava, Mladá Boleslav... Vítkov je opravdu nejmenší z toho výčtu. Na naší škole
působili již dříve rodilí mluvčí a my jsme se po několik let pokoušeli na tuto tradici navázat a
umožnit tak našim studentům každodenní kontakt s nimi. Máme za to, že i studenti v
odlehlých částech země si to zaslouží a právě takto letos uvažovala i Fulbrightova komise,
když ze stovky zájemců vybrala i naši školu. Byli jsme samozřejmě potěšeni, když nám tuto
zprávu z komise volali a domníváme se, že máme rovněž co nabídnout. Stipendisté totiž
přijíždí s cílem poznat život v naší zemi a severní Morava má též své kouzlo... Naše asistentka
u nás stráví celý školní rok a účastní se našich školních akcí. Pracovat s dětmi bude nejen v
34
angličtině, ale i v jiných předmětech. Jsme rádi, že výuka jazyků získává na naší škole další
rozměr.
(Vítkovský zpravodaj 2012/9)
Evropský den jazyků
Již potřetí jsme na naší škole oslavovali Evropský den
jazyků, který připadá na 26. září. Studenti se sešli ve vestibulu
a sledovali vystoupení svých kamarádů: převládal zpěv
v jazycích, které se na škole vyučují (angličtina, němčina,
francouzština a ruština), ale slyšeli jsme i dva jazyky méně
frekventované (japonštinu a finštinu). Vynikající sólové
pěvecké výkony předvedli Miroslav Macáš (kvinta), Anna
Neuvirtová (septima) a Adéla Tomanová (kvarta), ke
sborovým písním sexty se přidalo i publikum.
Zpěv zpestřili studenti sekundy, kvarty, kvinty, sexty a
septimy krátkými vtipy a hádankami v angličtině, mnozí včetně výborných hereckých
projevů.
Den jazyků se opět vydařil, děkujeme vyučujícím, kteří se na přípravě podíleli, i
studentům v obecenstvu za spolupráci.
PhDr. Jana Ambrožová, vyučující angličtiny
(www.gvitkov.cz)
35
Beseda o možnostech studia v USA
Nedávno jsem si na naší školní nástěnce, hned vedle změn v rozvrzích, všimla
pozvánky na besedu o možnostech
studia v USA. Stálo na ní datum „10.
října - 5. hodina v učebně kvinty“.
Velice mě to zaujalo, a proto jsem se
spolu s některými spolužáky, rozhodla
zjistit, jaké jsou ty možnosti.
Hned na začátku jsem se
dozvěděla, proč se tak málo studentů
rozhodne studovat mimo Českou
republiku. Tím důvodem je strašně moc zařizování a… peněz. I když pravdou je, že v nabídce
je také plno stipendií, o kterých jsme se dozvěděli dostatek informací.
Nejsem ten typ, co si při první komplikaci řekne: „Tak nic...“, tudíž jsem poslouchala
dál. Přednášející z poradenského centra Fulbrightovy nadace nám osvětlil rozdíly mezi
studiem na našich vysokých školách a na školách amerických. A věřte, že jazyk a prestiž jsou
ty nejmenší. Shrnuto a podtrženo - na studium v cizích zemích by se neměli hlásit flákači bez
zájmů, cílů a se špatným průměrem známek.
Jedna vyučovací hodina podle mého názoru nebyla zcela dostačující, bylo toho ještě
mnoho k probrání. Jasné ale je, že na ty z nás, kteří o zahraničním studiu uvažovali, udělala
přednáška dojem. A pro ty, kteří jsou už v pokročilejším stádiu uvažování, se bude hodit rada
bezpochyby nejdůležitější a několikrát omílaná: Začít včas.
Kateřina Kubesová, sexta
(www.gvitkov.cz)
Oslava svátku Halloween
Halloween má tradici v anglicky mluvících zemích, u nás se obvykle neslaví. Přesto
jsme chtěli využít příležitosti, že máme letos na škole americkou lektorku, slečnu Mary
Bisbee, a svátek si tak připomenout spíše jako kulturní zajímavost. Z různých tradic, o kterých
nám Mary v hodinách vyprávěla, jsme si vybrali „bobbing for apples“, čili lovení jablek
plovoucích na vodě ústy. 31. října 2012 se o přestávce studenti shromáždili ve vestibulu a ti
36
odvážnější si lovení vyzkoušeli –
sami se přesvědčili, že to není tak
jednoduché, jak se zdá, volili
různou taktiku a
úspěšní.
Odměnou
někteří
byli
jim
bylo
vylovené jablko, malá sladkost a
hlavně legrace, již si při soutěži
užili.
V pátek 2. listopadu 2012
promítala
Mary
v komunitním
centru školy film Hocus Pocus – komedii
inspirovanou svátkem Halloween, na kterou
se se svými kamarády každoročně dívá v tuto
dobu. Pro dokreslení atmosféry napekla i
tradiční americké pečivo – cookies, jež
chutnalo výtečně! Film přišlo kromě studentů
shlédnout i několik diváků z řad veřejnosti.
Děkujeme Mary za inspiraci a vesele
strávené chvíle.
PhDr. Jana Ambrožová
Evropský den jazyků v gymnáziu
Již tradičně jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků, který připadá na 26. září a
připomíná i při závratném technickém pokroku stále rostoucí význam jazykové kompetence v
otevřeném světě. Letos jsme vsadili hlavně na zpěv v jazycích, které se na škole vyučují, ale
slyšeli jsme i dva jazyky méně frekventované - finštinu a pro nás velmi exotickou
„neevropskou“ japonštinu. Vynikající sólové pěvecké výkony předvedli Anna Neuvirtová,
Adéla Tomanová a Miroslav Macáš, ke sborovým písním sexty se přidalo i publikum. Zpěv
doplnili studenti ostatních tříd krátkými scénkami a hádankami v angličtině, mnozí včetně
výborných hereckých výkonů, což diváci vděčně přijali, trochu veselí do školy přece patří...
37
Den jazyků se opět vydařil, byl výsledkem spolupráce učitelů jazyků, hudební výchovy
a samozřejmě studentů.
(Vítkovský zpravodaj 2012/11)
Školní kola olympiády v anglickém jazyce
Ve dnech 27. 11. a 4. 12. 2012 proběhla na naší škole olympiáda v angličtině.
V kategoriích I (prima + sekunda) a II (tercie + kvarta) psali tentokrát gramatický a poslechový
test všichni studenti, nejlepší v obou kategoriích postoupili do ústní části soutěže. Ta se
v případě mladších studentů skládala z popisu obrázku a samostatného projevu na základní
témata, terciáni a kvartáni kromě tématu vedli dialog simulující běžné situace, a to
s americkou lektorkou. Studenti kvinty, sexty a septimy tvořili dohromady kategorii III.
Tradičně absolvovali nejprve test z gramatiky, slovní zásoby, čtení s porozuměním a
poslechu. Z každé třídy pak postoupili ti nejúspěšnější do ústní části, kde samostatně hovořili
na složitější témata (např. globalizace) a řešili neobvyklé situace. Hodnocen byl obsah i
jazyková správnost a bohatost projevu.
Výsledky soutěže jsou následující:
KATEGORIE I:
1. místo - Nikola Tomášová (sekunda)
2. místo - neuděleno
3. místo - Adéla Kalužová (sekunda)
KATEGORIE II:
1. místo - Karolína Štěpánová (kvarta)
2. místo - Tomáš Krzok (tercie)
3. místo - Petra Švecová (kvarta)
KATEGORIE III:
1. místo - Daniel Janečka (sexta)
2. místo - Dominika Kundrátová (septima)
3. místo - Alena Glauderová (septima)
38
Vítězům blahopřejeme ke skvělému umístění a postupu do dalších kol soutěže, všem
ostatním studentům děkujeme za účast a věříme, že získali dobrou zkušenost.
Jana Ambrožová, Mary B. Bisbee, Jitka Složilová (vyučující angličtiny)
Film IT´S A WONDERFUL LIFE
V pátek 21. 12. 2012 promítala na
gymnáziu naše americká lektorka slečna
Mary Bisbee svůj oblíbený film s vánoční
tematikou IT´S A WONDERFUL LIFE. Kdo si
našel v předvánočním shonu dvě hodiny
času, byl odměněn dojemným a hluboce
lidským příběhem o člověku, který vždy
pomáhal ostatním, ačkoliv mnohdy musel
obětovat své osobní zájmy a touhy.
Film nás přiměl zamyslet se nad opravdovými životními hodnotami a za to Mary
děkujeme. Těšíme se na další filmy, jež potvrdí, že ne všechna americká produkce má hlavně
komerční účel.
PhDr. Jana Ambrožová
39
Výsledková listina soutěže
Název soutěže:
Kategorie:
Okres:
Místo konání:
Datum konání:
Pořadí
Jméno a příjmení
Krajské kolo v jazyce ruském
SŠ I.
Ostrava
Středisko turistiky, B. Martinů 17, Ostrava-Poruba, 708 00
28. ledna 2013
Rok
narození
Adresa školy
Gymnázium, Komenského 713,
Třinec, 739 61
Slezské gymnázium, Zámecký
2.
Schreierová Anežka
1995
okruh 29, Opava, 746 01
Střední škola hotelnictví a služeb a
3.
Sonnková Hana
1995
Vyšší odborná škola, Tylova 34,
Opava
Mendelova
střední
škola,
4.
Jurečková Lucie
1995
Divadelní 4, Nový Jičín, 741 01
Gymnázium s polským jazykem
5.
Karolczyková Katarzyna 1995
vyučovacím, Havlíčkova 213/13,
Český Těšín, 737 01
Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu
6. - 7.
Kordeková Jana
1996
669, Ostrava-Poruba, 708 00
Gymnázium a SPŠEI, Křižíkova
6. - 7.
Wilczková Denisa
1994
1258, Frenštát pod Radhoštěm,
744 01
OA Český Těšín, Sokola Tůmy 12,
8.
Balínek Samuel
1995
737 01
Gymnázium Vítkov, Komenského
9.
Zemanová Eva
1994
145, Vítkov, 740 01
SOŠ dopravy a cestovního ruchu,
10. - 12. Kuchtová Kristýna
1996
Revoluční 92, Krnov, 794 01
Gymnázium a SOŠ, Frýdek10. - 12. Syřínek Jakub
1995
Místek, Cihelní 410, FrýdekMístek, 738 01
Gymnázium Petra Bezruče, ČSA
10. - 12. Nováková Veronika
1995
517, Frýdek Místek, 738 02
OA a SOŠL Opava, Hany Kvapilové
13.
Khýrová Alena
1994
20, 746 01
OA Polská 1543, Ostrava-Poruba,
14.
Maturkaničová Alice
1996
708 00
SŠ Mendlova, Divadelní 4,
15.
Dreslerová Kristýna
1995
(pracoviště Tyršová 9) Nový Jičín,
741 01
Pozn.: U shodného počtu bodů – rozhodla komise porotců.
1.
Mravec Jiří
Bodové hodnocení:
Celkový počet bodů
Poslech
Konverzace
Jazyková situace
1997
Poslech
Konverzace
Jazyková
situace
Celkem
bodů
17
10
10
37
16
10
10
36
15
10
10
35
14
10
10
34
14
9,5
10
33,5
13
10
10
33
14
10
9
33
15
9
8
32
11,5
10
9,5
31,5
11
10
10
31
13
9
9
31
12
10
9
31
12
7
7
26
9
7
7
23
8
7
7
22
38 bodů
18 bodů
10 bodů
10 bodů
POROTA VYJADŘUJE SVÉ UZNÁNÍ ZA ÚSTNÍ PROJEV – Lucii Jurečkové, Janě Kordekové,
Evě Zemanové, Kristýně Kuchtové, Haně Sonnkové.
40
Úspěchy v anglickém jazyce
Ve dnech 21. a 22. února 2013 proběhla v Opavě okresní kola soutěže v anglickém
jazyce. Kategorií I. A a II. B. se účastnily Nikola Tomášová (sekunda) a Karolína Štěpánová
(kvarta). Obě se umístily na krásných druhých místech, ke kterým jim blahopřejeme. Jakým
způsobem probíhal den jedné z účastnic, Nikoly Tomášové, si můžete přečíst níže.
„Dne 21. února jsem měla
možnost zúčastnit se okresního kola
anglické soutěže sedmých ročníků v
Opavě. Společně s mým doprovodem,
naší knihovnicí paní Veselou, jsme se
ráno vydaly do opavského Střediska
volného času, kde jsem po našem
příchodu měla ještě chvíli čas věnovat
se přípravě. Díky brzkému příjezdu všech soutěžících jsme první část soutěže - lexikální - začali
psát o něco dříve. Na test jsme měli 30 minut, ale jelikož jej všichni ukončili o deset minut
dříve, soutěž se opět urychlila. V deset hodin začalo druhé kolo - konverzace. Té jsem se
obávala nejvíce, i přesto, že jsem měla výbornou přípravu naší lektorky Mary B. Bisbee. Na
řadu jsem šla jako jedenáctá ze čtyřiadvaceti, měla jsem tudíž ještě pár minut na zopakování
jednotlivých konverzačních témat. Během této doby mě opravdu vyděsila skupinka studentů,
sedících blízko mě. Všichni měli sešity a v nich ke každému tématu připravený článek. Já se
tímto stylem vůbec nepřipravovala. Spoléhala jsem na svou vlastní hlavu.
Poté, co jsem byla zavolána
k porotě, jsem se nejprve v rychlosti
představila a následně si vylosovala téma
„Můj dům“. Z počátku jsem byla velice
nervózní, ale díky příjemné porotě jsem se
velice
brzy
uklidnila.
Po
samotné
konverzaci jsem s napětím čekala na
výsledky, protože konkurence byla veliká.
S nadšením jsem zjistila, že jsem se umístila na 2. místě a kromě diplomu jsem získala i
poukázku do knihkupectví a hlavně poukaz od jazykové školy na YLE Cambridge Exam
(zkoušku s následným certifikátem pro mladé studenty angličtiny).
41
Za toto umístění nejvíce vděčím mé paní učitelce Janě Ambrožové a lektorce Mary B.
Bisbee. Děkuji.“
Výsledková listina okresního kola soutěže v anglickém jazyce
(u kategori I. A a II. B pouze prvních pět míst)
Kategorie:
Datum konání:
Pořadí
I. A
21. února 2013
Příjmení a jméno
Název školy
Písemná část Ústní část Celkem
(34 bodů)
(20 bodů) (54 bodů)
1.
Kovařík Kryštof
ZŠ Opava, Otická 18
34,0
17,3
51,3
2.
Tomášová Nikola
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145
32,0
18,0
50,0
3.
Halška Jaromír
ZŠ Opava-Kylešovice
33,0
15,5
48,5
4.
Plačková Bára
Mendelovo gymnázium, Opava
27,0
19,5
46,5
5.
Kloda Vojtěch
ZŠ Hlučín-Rovniny
34,0
10,5
44,5
Kategorie:
Datum konání:
Pořadí
II. B
22. února 2013
Příjmení a jméno
Název školy
Písemná část Ústní část
(42 bodů)
(40 bodů)
Celkem
(82 bodů)
1.
Švecová Tereza
Mendelovo gymnázium, Opava
36,0
34,5
70,5
2.
Štěpánová Karolína
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145
39,0
30,5
69,5
3.
Návratová Lucie
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
38,0
30,5
68,5
4.
Pallová Barbora
Mendelovo gymnázium, Opava
38,0
25,5
63,5
5.
Palkovská Adéla
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
32,0
27,0
59,0
Kategorie: I
Datum konání:
Pořadí
II. A
25. února 2013
Příjmení a jméno
Název školy
Písemná část Ústní část
(25 bodů)
(30 bodů)
Celkem
(55 bodů)
1.
Cigánková Kateřina
Slezské gymnázium, Opava
25,0
28,0
53,0
2.
Kriebel Tadeáš
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
24,5
28,0
52,5
3.
Ševčíková Jana
Mendelovo gymnázium, Opava
23,0
27,0
50,0
4.
Galis Daniel
Mendelovo gymnázium, Opava
23,5
25,0
48,5
5.
Janečka Daniel
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145
22,5
23,0
45,5
6.
Hlubek Vojtěch
Slezské gymnázium, Opava
21,5
23,0
44,5
7.
Kundrátová Dominika Gymnázium, Vítkov, Komenského 145
21,0
23,0
44,0
42
Oslava svátku svatého Patrika
Svátek
svatého
Patrika
–
patrona Irů – připadá na 17. 3., ale
v letošním roce to byla neděle, takže
jsme si ho na naší škole připomínali
v úterý 19. 3. 2013. Typickým znakem
tohoto dne je zelené oblečení, což byl
nejjednodušší způsob, jak se k oslavě
připojit. Zelené pivo ve škole čepovat
nelze, podávala se tedy kiwiová
limonáda, zelený – nikoliv plesnivý –
chléb, který v tento den jedí Irové, jsme nahradili zelenými muffiny a bonbóny.
Nejprve jsme si poslechli lidové písně hrané na irskou flétnu, a to v podání Vojtěcha
Šímy. Následovaly irské vtipy (studenti sexty) a hromadný zpěv neoficiální hymny obyvatel
Dublinu Molly Malone za doprovodu Mgr. Heleny Kozlové. Na závěr skupiny studentů
z jednotlivých tříd řešily kvíz s irskou tematikou - moderoval ho Matěj Rucký z oktávy vítězná družstva v obou kategoriích obdržela samozřejmě zelené ceny.
Sympatický „smaragdový ostrov“ tak jistě zlákal k návštěvě nejednoho z nás.
PhDr. Jana Ambrožová
Úspěchy v anglickém jazyce
Ve dnech 21. a 22. února 2013 proběhla v Opavě okresní kola soutěží v anglickém
jazyce. Kategorií I. A a II. B. se účastnily studentky vítkovského gymnázia Nikola Tomášová
(sekunda) a Karolína Štěpánová (kvarta). Obě obsadila krásná druhá místa, ke kterým jim
blahopřejeme.
(Vítkovský zpravodaj 2013/4)
Náš rok s Mary Bisbee
V gymnáziu i dříve působili rodilí mluvčí z USA a z Velké Británie, a tak jsme se pokusili
navázat na předchozí zkušenosti a zajistit našim žákům možnost každodenního kontaktu s
43
takovýmto vyučujícím. Měli jsme štěstí, neboť Mary Bisbee, která u nás strávila celý školní
rok, je milá, příjemná, vstřícná a brzy si s našimi žáky porozuměla. Pomáhala nám nejen při
výuce, což bylo samozřejmě zásadní, ale zapojovala se do většiny školních aktivit. Mohli jste
ji vidět na školních plesech, na lyžařském kurzu, absolvovala s námi většinu exkurzí,
putováním po naší bývalé monarchii počínaje a přechodem Súlovských skal konče. Mary
nedávno dostudovala jazyky a nebylo divu, že se s vervou pustila i do zápasu s češtinou, což
byla mnohdy sice zábava, ale pro nás hlavně poučení, prostě příležitost sledovat náš nelehký
jazyk z jiného úhlu pohledu. Mary musíme pochválit, udělala velký pokrok a pokračuje,
protože v naší zemi zůstává, byť ne ve Vítkově, ale budeme i nadále v kontaktu. Jsme velmi
rádi, že i žáci z malého města měli příležitost si přímo v rámci výuky a volnočasových aktivit
zdokonalit svoji angličtinu. Každé setkání s cizincem je i velkou zkušeností a oboustranným
obohacením. Děkujeme Mary za tuto šanci a přejeme jí hodně štěstí.
ROZHOVOR S MARY
Pocítilas kulturní šok v České republice nebo ve Vítkově?
Česká republika se moc neliší od ostatních evropských zemí, v nichž jsem žila
(konkrétně ve Skotsku a Itálii), takže jsem nezažila nějaký silný kulturní šok. Musela jsem se
jen přizpůsobit spoustě maličkostí - například přezouvání, když jsem šla k někomu domů,
nebo zdůraznit, že chci v restauraci neperlivou vodu, a zamykat dveře. Nejtěžší bylo zvyknout
si na jídlo, jazyk a vzdělávací systém.
Můžeš srovnat studenty ve Spojených státech a v Česku?
Veřejné střední školy v Americe jsou často mnohem větší než v Česku. Moje místní
střední škola, která sloužila pro celou oblast, měla asi 2000 studentů, a to nebyla považována
za velkou. V takových školách je často mnoho problémů s drogami a násilím, což jsem tady
nezaznamenala. Studenti na velkých školách si nevytvoří takové osobní vztahy se svými
učiteli, jak jsem tomu byla svědkem na Gymnáziu ve Vítkově, protože je obvykle jeden učitel
učí pouze na jednu hodinu po dobu jednoho roku. V amerických školách se od studentů
očekává, že budou dělat spoustu práce doma – domácích úkolů, čtení a projektů. Hodiny
slouží k hodnocení práce, již udělali samostatně. Výuka v České republice se mi zdá
intenzivnější.
44
Proč chceš zůstat v této zemi i příští rok?
Mám k tomu spoustu důvodů. Mám pocit, že jsem tento rok začala mnoho věcí a moc
nerada bych s nimi skončila tak brzy. Navázala jsem hodně skvělých vztahů s českými lidmi,
začala jsem si vytvářet svůj způsob výuky a hodně jsem se zlepšila v češtině. Chci tu zůstat
ještě rok, abych zjistila, jak moc ještě můžu pokročit. Když jsem přijela do Česka, hned jsem
pocítila, že bych sem mohla patřit. Krajina je tu tak krásná. Vítkov mi připomněl mé rodné
město (venkovské zemědělské město uprostřed Massachusets) a lidé mě tu přátelsky uvítali.
Taky jsem zjistila, že je zde opravdu málo rodilých mluvčích a já bych tu mohla být užitečná.
Jak budeš vzpomínat na Vítkov?
Budu na něj vzpomínat jako na hezké městečko mezi kopci, s nádhernou krajinou
vhodnou na turistiku a lyžování a dostatkem vybavení pro každodenní život. Ale nejvíc budu
vzpomínat na lidi. Tolik z nich bylo na mě milých: zvali mě na kávu, oběd nebo pivo, ukazovali
mi zajímavá místa v tomto regionu a zodpovídali mé otázky. Mám úžasné vzpomínky na svoji
školu, chytré a zvídavé studenty, kvůli nimž jsem se těšila na vyučování a kteří mě patrně
naučili víc, než já je. Neuvěřitelně velkorysá a milá byla hostitelská rodina, která se o mne
celý rok starala. Bude mít vždy místo v mém srdci.
Vidíš nějaké obecné rozdíly (či podobnosti) v povaze Čechů a Američanů?
Můj obecný dojem z Čechů je, že jsou velmi skromní, skoro plaší. Občas se mohou
zdát apatičtí, ale často se pro něco nadchnou. Jsou trochu obezřetní k neznámým lidem, ale
jakmile je poznají blíž, jsou velmi vstřícní, upřímní a pohostinní. Naopak Američané jsou
často hluční, otevření a hrdí sami na sebe, své úspěchy a svoji zemi.
Máš ráda česká jídla?
Mám ráda hodně českých jídel, hlavně řízek, svíčkovou a smažený sýr. Nicméně zelí a
bramborový salát nepatří k mým nejoblíbenějším jídlům. Moc mi chutná české pivo, zvlášť na
závěr dlouhého dne. Strava je tady hodně vydatná, nějakou chvíli mi trvalo, než jsem si
zvykla na velké obědy a lehčí večeře, protože ve Státech je to většinou naopak. Doma jsem
nikdy nejedla polévku, ledaže jsem byla nemocná, ale teď ji jím pořád.
45
Co je pro na češtině tebe nejtěžší?
Česká gramatika je pro mě opravdu těžká a matoucí. Nikdy si nejsem jistá
koncovkami. Neprospělo mi, že jsem češtinu většinou studovala samostudiem a navíc ne
příliš systematicky. Zpočátku jsem měla trochu problémy s výslovností hlásek jako ř, t´,d´ a
ch, ale protože jsem s nimi přicházela často do styku a procvičovala je, zlepšila jsem se.
Chtěla bys něco dodat?
Jen to, že se těším, až strávím další rok v této krásné zemi, potkám nové lidi a víc
poznám vaši kulturu.
Jana Ambrožová, Marie Mikulíková
(Vítkovský zpravodaj 2013/8)
46
7.3
Dějepis, základy společenských věd a zeměpis
V letošním školním roce vyučovali na naší škole dějepis Mgr. Hana Vejvodová a
Mgr. Miroslav Bučánek, základy společenských věd Mgr. Jana Repková a Mgr. Miroslav
Bučánek a zeměpis Tomáš Kaluža.
Klasickou výuku jsme žákům zpestřovali řadou soutěží, besed, exkurzí a dalších
vzdělávacích akcí. V prvním pololetí se žáci starší patnácti let mohli zapojit do
„Studentských voleb 2012“ a následně do „Studentských prezidentských voleb 2012“. Obě
akce byly součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který měl žákům ukázat,
jak funguje volební systém v naší zemi. Druhé pololetí pak bylo zpestřeno projektem
organizace MAS Opavsko „Doubravka a Miešek – 1000 let společné česko-polské historie“,
v jehož rámci žáci druhého stupně a kvinty vyrobili historické kostýmy s doplňky, připravili
dar na knížecí svatbu a také zdravici. Vše pak představili v květnu 2013 na zámku Hradec
nad Moravicí.
Během celého školního roku jsme uskutečnili řadu besed. V rámci projektu „Věda
do škol“ se na naší škole uskutečnily besedy vyučujících Univerzity Palackého v Olomouci
na zajímavá témata – JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI: „Má i válka svá pravidla aneb Může se
ve válce všechno?“, Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.: „Ekologické problémy starověkých
civilizací“, Mgr. Michael Brtnický: „Postavení České republiky a Evropské unie v současném
světě: krize Západu a nástup nových velmocí“, PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.: „Demokracie a
lobbing“ – na které byli pozváni i žáci okolních základních škol a vítkovská veřejnost. Ve
spolupráci s organizacemi EURES Ostrava, EUROCENTRUM Ostrava a Europe Direct Ostrava
se uskutečnil několikahodinový přednáškový cyklus o EU týkající se možností pracovního
uplatnění EU, vývoje evropské integrace, vztahu ČR a EU, i aktuálních problémů Unie.
Samozřejmě jsme nezapomněli na letošní maturanty a budoucí vysokoškoláky, pro které
se uskutečnila beseda „Studenti studentům“ o podobě maturitní zkoušky v letošním
školním roce, a řada besed s našimi bývalými studenty o studiu na našich vysokých školách
– beseda se zástupkyní vzdělávacího institutu SOKRATES, besedy o studiu farmacie, práv,
sportovních studiích atd. Zajímavou nabídkou pro naše studenty byla prezentace projektu
„Univerzita Mikuláše Koperníka“, v jehož rámci si žáci středních škol mohli vyzkoušet, jaké
je studium na vysoké škole.
Z exkurzí je nutné zmínit historickou exkurzi do Darkoviček a Hrabyně,
uskutečněnou ve spolupráci s Československou obcí legionářskou pro Moravskoslezský
47
kraj, která poskytla finanční prostředky, „Přechod Sulovských vrchů“ a exkurzi do oblasti
vojenského prostoru Libavá.
Ve studentské galerii Gaudeamus se na přelomu ledna a února prezentovala
výstava „Pavel Tigrid: Slovy proti totalitám“, která mapovala život a dílo novináře a
představitele našeho exilu v době vlády komunismu v Československu. Výstavu „Zmařené
osudy“ na motivy knihy „Hanin kufřík“, ukazující osudy Židů v Československu v době před
a za druhé světové války, pak navštívili žáci druhého stupně a kvinty v Městské knihovně
Vítkov na počátku února. Velice zajímavé bylo také promítání filmu „Jan“ a následná
beseda s jeho scénáristou MgA. Vladimírem Kučíkem, čestným ředitelem Nadačního fondu
Jana Zajíce.
Ani letos naši žáci nezapomněli pomáhat druhým, v březnu se zapojili do
Srdíčkového dne pro občanské sdružení Život dětem, které pomáhá handicapovaným
dětem a po celý rok řada našich žáků spolupracovala s organizací ELIM v Našem domově.
Po celý školní rok naši studenti přispívali svými články do Opavského a hlučínského
deníku v rubrice „Život na Opavsku pohledem gymnazistů“, kde reagovali na aktuální
témata.
Po celý rok se naši žáci zapojovali do nejrůznějších soutěží a řada z nich byla také
oceněna. 17. října získal v Mahenově divadle v Brně za přítomnosti kamer České televize
cenu v soutěži „České hlavičky“ (kategorie Merkur) náš absolvent Ondřej Žídek (ve školním
roce 2011/2012 získal 2. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti – SOČ),
19. října stanul mezi oceňovanými studenty Moravskoslezského kraje náš absolvent Pavel
Škrobánek (v loňském školním roce získal 1. místo v celostátním kole SOČ) a 17. prosince
získal „Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského“ Vít Mužík (kvinta) za úspěch v
loňském celostátním kole dějepisné olympiády.
I letos jsme se zúčastnili soutěže vyhlašované „Českou Iberoamerickou společností“
pro studenty středních škol, letos na téma „Vztahy České republiky se zeměmi latinské
Ameriky a iberského poloostrova“. Do soutěže jsme zaslali tři práce a všechny byly
oceněny – Michaela Konečná (kvinta) s prací „Byl jsem Španělák“ obdržela 1. místo,
Vojtěch Šíma (septima) s prací „Působení Moravských bratří“ získal 2. místo a Zuzana
Polášková (kvinta) s tématem „Latinská Amerika a čeští emigranti“ získala diplom za účast
v soutěži.
48
V lednu se v krajském kole „VII. ročníku dějepisné soutěže“ pořádané Slezským
gymnáziem, Mendelovým gymnáziem a Slezskou univerzitou, letos na téma „Radosti a
strasti přemyslovských knížat“, Vít Mužík (kvinta) umístil na 4. místě a Radek Váňa
(oktáva) na krásném 5. místě.
V únoru se školního kola zeměpisné olympiády zúčastnili v kategorii B – M. Wolfová
(1. místo), A. Kalužová a M. Mareth (2. místo), v kategorii C - L. Chalupa (1. místo) a Z.
Krajíčková (2. místo) a v kategorii D – J. Suda (1. místo), D. Opletal (2. místo) a T. Staněk (3.
místo). V okresním kole v březnu se v kategorii B M. Wolfová umístila na 15. místě, L.
Chalupa v kategorii C na 25 místě a v kategorii D se J. Suda umístil na 6. místě a D. Opletal
na 10. místě.
Školní kolektivy se také letos zúčastnily soutěží Eurorebus do úrovně krajského
kola. Jakub Plaskura (4. A), Karolína Vetešková a Vít Mužík (kvinta) se zapojili do esejistické
soutěže „Ceny Knihovny Václava Havla“ na téma „Jak si představujete českou prezidentku
nebo prezidenta“. Jan Suda, Radek Huška, Eva Zemanové a Kristina Holáňová se zúčastnili
školního kola „Ekonomicko-manažerské olympiády“, kterou již pátým rokem pro studenty
3. ročníků středních škol České a Slovenské republiky organizuje Fakulta managementu a
ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
I letos jsme se zapojili do Středoškolské odborné činnosti, kde nejúspěšnější byla
Tereza Škařupová s prací „Euroskepticimus českého národa“ (obor filozofie, politologie a
ostatní humanitní a společenskovědní obory), která se dostala až do celostátního kola, kde
získala 11. místo ve své kategorii (1. místo v okrese i kraji). Radek Huška s prací „Prevence
kriminality mládeže“ (obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času) získal v krajském kole třetí místo (2. místo v okrese) a Jan Suda získal v okresním kole
2. místo s prací „Vývoj a věrohodnost televizních zpravodajství a jejich vliv na
informovanost obyvatelstva“ (obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory).
Mgr. Miroslav Bučánek a Tomáš Kaluža
49
„Studentské volby 2012“ aneb Sliby se mají plnit nejenom o vánocích
Ve čtvrtek 6. září proběhly na naší škole „Studentské volby 2012“, projekt organizace
Člověk v tísni, o.p.s., který byl součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách.
Studenti ve věku od patnácti do devatenácti let si mohli vyzkoušet, jak to bude vypadat, až
jednou půjdou volit. Názory dvou studentů čtvrtých ročníků, Jana Faltýnka a Jakuba Plaskury,
uvádíme níže.
„Nikdy v životě jsem nebyl volit a tak jsem rád, že jsem si zažil generálku. Bylo to fajn.
Měl jsem k tomu ještě tu výhodu, že jsem byl členem volební komise, a proto jsem mohl
zaznamenat některé věci, které nebyly zrovna chvályhodné. Za největší nešvar považuji to, že
se někteří studenti příliš nezamýšleli, koho by měli volit. Prostě přišli a zakroužkovali stranu,
která se jim líbila jen podle názvu, nebo nějak vtipně působila. Naštěstí šlo pouze o zkoušku
volebního procesu. Doufám, že až příště půjdou tito mladí lidé k volbám, budou trošku víc
přemýšlet a uvědomí si, co by vlastně od té které strany chtěli. Myslím si, že celý projekt byl
fajn. Pro mě osobně „Studentské volby“ rozhodně smysl měly, vyzkoušel jsem si jak volby
samotné, tak pozici volebního komisaře.“
„Projekt, který nám - studentům - umožnil vyzkoušet si volby nanečisto, mně přišel
velice zajímavý. Především jsem byl zvědavý, jak naši studenti vidí současnou situaci a zda ví,
koho volí. Stále si totiž stěžujeme, že pro nás naši politici nedělají nic dobrého, že je systém v
České republice nastaven evidentně špatně, že slibů bylo dost. Proč tudíž nechávat u
kormidla lidi, s nimiž jsme nespokojeni. V této chvíli šlo o zkoušku, ale za chvíli půjdeme
skutečně k volebním urnám... a možná to bude počátek změn.“
Mgr. Miroslav Bučánek
(www.gvitkov.cz)
50
(Opavský a Hlučínský deník 11. 9. 2012)
51
(Opavský a Hlučínský deník 18. 9. 2012)
52
(Opavský a Hlučínský deník 25. 9. 2012)
53
(Opavský a Hlučínský deník 2. 10. 2012)
54
(Větřkovský zpravodaj 2012/10)
55
(Oderský zpravodaj 2012/10)
Historická exkurze do Darkoviček a Hrabyně
Dne 2. října 2012 žáci třetích a čtvrtých ročníků, převážně ze společenskovědního
semináře, navštívili v rámci historické exkurze opevnění Darkovičky a památník II. světové
války v Hrabyni. Průvodcem nám byl po celou dobu plukovník Jaroslav Žáček, který
zastupoval Československou obec
legionářskou pro Moravskoslezský
kraj, jež poskytla finanční prostředky
na tuto akci.
První
opevnění
zastávkou
Darkovičky,
bylo
významná
vojensko-technická památka, která
je
evropsky
prezentací
vysoce
ceněnou
ojedinělého
bývalého
56
fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech 1935-1938. Zde si studenti mohli
pečlivě prohlédnout každé zákoutí jedné z pevností a vznést ke zkušeným průvodcům dotazy
ohledně existence opevnění.
Následoval
přesun
do
památníku II. světové války v Hrabyni.
Zde všichni nejprve zhlédli výstavy
„Heliodor Píka - vojenský atašé v
Rumunsku“ a „Ženy a válka“. V
samotném památníku se pak dozvěděli
několik informací o jeho vzniku, funkci
v dobách minulých, rekonstrukci a
novém účelu v současnosti. Následně si
pak mohli prohlédnout expozici „Doba
zmaru a naděje“, která všem připomněla válečné dějiny 2. světové války, včetně vlivu války
na civilní obyvatelstvo, válečnou výrobu a kulturu.
Mgr. Miroslav Bučánek
„Nejvíce se mi líbila pasáž věnovaná koncentračním
táborům, byla jsem uchvácená z toho, jak se muzeu podařilo
hudbou, obrazy a kulisami navodit atmosféru koncentráků,
ale zároveň jsem byla velmi znechucená, když jsem si na
informačních tabulích přečetla, co všechno tehdy lidem
prováděli. Byl to opět jeden z momentů, kdy jsem si
uvědomila, že jsem velmi ráda za dobu, ve které žiji.“
Olga Jüstelová, septima
„Jsem velmi rád, že jsem měl možnost vše vidět na vlastní oči, taková místa jsou
potřebná, protože lidé by si měli pamatovat, co se dělo na území, kde žijeme. Historie je tu
proto, abychom jako lidstvo neopakovali stejné chyby. Opakování je přeci matka moudrosti.“
Jakub Plaskura, 4. A
(www.gvitkov.cz)
57
Beseda o studiu na vysokých školách
5. října se v našem gymnáziu uskutečnily dvě besedy pro studenty posledních ročníků.
Čtvrté ročníky se setkaly s Ing. Zuzanou Machovou, PhD., zástupkyní vzdělávacího institutu
SOKRATES, a zájemci z řad posledních dvou ročníků následně diskutovali o studiu farmacie
s naší bývalou studentkou Nikolou Ambrožovou.
První ze zmíněných besed je
pořádaná společností, která již 15 let
zajišťuje komplexní servis studentům,
kteří se hlásí na vysokou školu.
Kromě informací o VŠ, studijních
programech,
oborech,
přijímacím
řízení či aktuálním dění poskytla také
žákům
praktické
informace
o
způsobu vyplňování přihlášek na VŠ,
vyplňování
přijímacích
testů,
zákonných možnostech podávání „odvolání“ či dalších alternativách v případě nepřijetí.
Druhá z besed seznamovala se
studiem farmacie a příbuzných oborů.
Studenti se dozvěděli informace o
přijímacím
řízení,
počtu
úspěšně
přijatých, průběhu studia, možnostech
ubytování, ale také perspektivách po
ukončení studia a budoucích platových
podmínkách v zaměstnání. Došlo také
ke
srovnání
jediných
dvou
farmaceutických fakult u nás - Brna a Hradce Králové.
Obě besedy byly nejen zajímavé, ale hlavně velice poučné a přínosné. Slovy Anny
Krajíčkové: „Beseda se mi určitě líbila a troufám si říct, že mi rozšířila obzory. A to přece jde.“
(www.gvitkov.cz)
58
(Opavský a Hlučínský deník 9. 10. 2012)
59
(Opavský a Hlučínský deník 16. 10. 2012)
60
(Opavský a Hlučínský deník 23. 10. 2012)
61
(Opavský a Hlučínský deník 30. 10. 2012)
62
(Opavský a Hlučínský deník 6. 11. 2012)
63
(Opavský a hlučínský deník 13. 11. 2012)
64
(Opavský a hlučínský deník 20. 11. 2012)
65
(Opavský a hlučínský deník 27. 11. 2012)
66
(Opavský a hlučínský deník 4. 12. 2012)
67
Maturita „více“ jasná
V pátek 7. 12. 2012 na naší škole proběhl diskusní seminář o státních maturitách
„Studenti studentům“, určený žákům čtvrtých ročníků. Byl pořádaný Studentským fórem ve
spolupráci s CERMATem a jeho cílem bylo seznámit budoucí maturanty jak se změněnou
podobou maturity na základě legislativních změn prosazených vládou, tak se zkušenostmi
jejich vrstevníků z předchozích dvou let.
Z počátku jsem tuto akci bral pouze jako „ulejvárnu“ z vyučovacích hodin, myslel jsem
si totiž, že jsem na systém maturity, která mě čeká, připraven. Neviděl jsem důvod, proč nám
o tom má někdo vyprávět další a další věci.
Nic převratného a bombastického jsem se nedozvěděl, tedy co se týče naší maturity.
Pouze úvodní informace, popisující formy maturit v zahraničí, byly něčím nové. Šlo však jen o
takovou zajímavost, která měla vést k většímu pochopení, proč se Česko stalo zemí se státní
maturitou.
Pozitivní na celé přednášce určitě bylo, že jsem si informace o blížící se zkoušce
z dospělosti ujasnil a srovnal. Žádné další pozitivum nevidím. Přesto vnímám tyto dvě hodiny
jako poměrně smysluplně strávené, přeci jen - informací není nikdy dost.
Jakub Plaskura, 4. A
68
(Opavský a hlučínský deník 11. 12. 2012)
69
Naše volba prezidenta
V úterý 11. prosince 2012 u nás v gymnáziu proběhly, v rámci projektu Jeden svět na
školách společnosti Člověk v tísni, „Studentské prezidentské volby“. Na rozdíl od předchozích
„Studentských voleb 2012“, které měly
simulovat volby do krajských zastupitelstev,
vidím největší pozitivum v tom, že tentokrát
snad studenti lépe věděli koho volit, neboť
jednotliví kandidáti na post prezidenta jsou
již dostatečně medializovaní.
Myslím si, že celkový výsledek voleb
v naší zemi u žáků středních škol není
žádným
překvapením,
s
téměř
41%
odevzdaných hlasů zvítězil Vladimír Franz,
následovaný Janem Fischerem s 19,4%
hlasů. Zcela jistě na mladší voliče zapůsobil
exotický zevnějšek vítěze, který vyvolává
rozporuplné reakce a dráždí především
starší generace. Přímo tak vybízí k rebelii...
Na naší škole se však výsledky voleb od těch celostátních lišily. Snad díky tomu, že už
jsme se z předchozích voleb nanečisto poučili, zanechali recese a zvažovali, kdo by
doopravdy měl být naší hlavou státu. Snad díky znalosti předvolebních průzkumů... A koho
zvolili studenti vítkovského gymnázia? Vítězem se u nás stal se 17% hlasů Jan Fischer,
následovaný Vladimírem Franzem se 13% hlasů a Milošem Zemanem s 11% hlasů. Za
prezidenta bychom tudíž zvolili leadera mnoha současných sofistikovaných předvolebních
průzkumů.
Ať už výsledky skutečných voleb dopadnou jakkoliv, doufám, že mladí lidé přijdou do
volebních místností v lednu roku 2013 v hojném počtu. Je zapotřebí zvolit tu správnou hlavu
státu.
Jakub Plaskura, 4. A
(Vítkovský zpravodaj 2013/1)
70
Cena Knihovny Václava Havla za nejlepší studentský esej aneb Jak si představujete
českou prezidentku nebo prezidenta
V pátek 14. prosince 2012 se trojice studentů naší školy (Karolína Vetešková, Vít
Mužík a Jakub Plaskura - na dolní fotografii s Jáchymem Topolem), ze tříd kvinta a 4. A, s paní
učitelkou PhDr. Marií Mikulíkovou vydala
na menší výlet do Prahy, kde se
zúčastnila vyhlašování „Ceny Knihovny
Václava Havla za nejlepší studentský
esej“ na téma „Jak si představuji českou
prezidentku nebo prezidenta?“.
Po příjezdu do hlavního města
jsme byli očekáváni v Senátu, kde jsme
měli domluvenou prohlídku. Poté jsme si
prošli krásnou zimní Prahu s vánoční výzdobou, došli jsme až na Pražský hrad, do chrámu sv.
Víta a nevynechali ani focení se stráží.
V menší klidné hospůdce jsme
se ohřáli čajem a následovala cesta do
Knihovny Václava Havla na samotné
vyhlášení.
Po
vystoupání
schodů,
ozdobených svíčkami, jsme si poslechli
nejlépe napsané práce, které byly po
zásluze odměněny. Nikdo z nás se
nevrátil s cenou, ale všichni máme
příjemný pocit alespoň z účasti na této
akci.
Myslím, že se nám výlet vydařil a počasí nám přálo. Určitě to stálo za to.
Karolína Vetešková, kvinta
71
Vít Mužík a Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2012
Dne 17. prosince 2012 se v posluchárně Ústavu fyzikální chemie Jaroslava
Heyrovského AV ČR v Praze konalo slavnostní předávání Cen Nadačního fondu J.
Heyrovského za rok 2012. Hlavní náplní tohoto fondu je vyhledávat nadané středoškolské
studenty, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytvářet tvůrčí klima, v němž se
mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. Tímto způsobem se pak snaží naplnit
vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele
Nobelovy ceny.
Mezi laureáty se letos objevil i žák vítkovského gymnázia, Vít Mužík (kvinta), který v
závěru školního roku 2011/2012 zvítězil v celostátním kole dějepisné olympiády.
Na začátku celé akce byly projevy profesora Rudolfa
Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd, Ing. Evy
Bartoňové, státní tajemnice a náměstkyně ministra školství,
mládeže a tělovýchovy, Ing. Květy Stejskalové, vědecké
tajemnice ÚFCH JH AV a dr. Josefa Kubáta, předsedy Jednoty
českých matematiků a fyziků. O profesoru Heyrovském
pohovořil jeho žák a pozdější asistent prof. Vítězslav Kalous,
který se zaměřil především na neznámé aspekty života této
osobnosti české vědy. Všichni se museli začít smát, když líčil
J. Heyrovského jako „raubíře“, který dělal v mládí lotroviny,
lozil po stromech a dělal pokusy, které ne vždy končily dobře. Uznale pak osazenstvo
posluchárny pokyvovalo hlavami, když se zmiňoval o jeho učitelských schopnostech a
dovednostech.
Ceny laureátům předávala paní Ing. Eva Bartoňová spolu s Dr. Michaelem
Heyrovským, synem Jaroslava Heyrovského. Všichni, včetně našeho Víta Mužíka, dostali
pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, diplom, knihy a v obálce finanční odměny. Pozvání
obdrželi i učitelé laureátů a vítězných studentů ve Středoškolské odborné činnosti, kteří se
zasloužili o jejich úspěch. Ti pak obdrželi pamětní listy, plakát o Jaroslavu Heyrovském a
knihu. Za úspěchy Víta Mužíka v dějepisné olympiádě i našeho absolventa Pavla Škrobánka
ve Středoškolské odborné činnosti byl takto oceněn Mgr. Miroslav Bučánek, vyučující
dějepisu a základů společenských věd.
(Vítkovský zpravodaj 2013/2)
72
(Opavský a hlučínský deník 18. 12. 2012)
73
Výsledky školního kola dějepisné soutěže - 19. 12. 2012
„Radosti a strasti přemyslovských knížat“
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.
9.
10.
11.
Jméno a příjmení
Vít Mužík
Radek Váňa
Lenka Bílková
Radek Huška
Denis Dimitrov
Tomáš Staněk
Ondřej Križan
Kateřina Kubesová
Martin Zatloukal
Michal Škrobánek
Daniel Rychlík
Počet bodů
68 bodů
58 bodů
54 bodů
50 bodů
45 bodů
41 bodů
Třída
kvinta
oktáva
kvinta
septima
kvinta
oktáva
39 bodů
sexta
34 bodů
32 bodů
22 bodů
sexta
septima
sexta
(Oderský zpravodaj leden 2013)
74
(Opavský a hlučínský deník 8. 1. 2013)
75
Věda do škol aneb Rozšiřujeme si obzory
Dne 11. ledna 2013 se v prostorách gymnázia ve Vítkově konala přednáška na téma
„Má i válka svá pravidla aneb Může se ve válce všechno?“, jejímž úkolem bylo
zprostředkovat nám mezinárodněprávní pohled na vývoj a především současnost válek a
ozbrojených konfliktů. Přednášejícím byl JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, vyučující katedry
ústavního práva a mezinárodního práva veřejného právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
Během přednášky jsme se dozvěděli, jak je to s problematikou legality použití
ozbrojené síly v mezinárodních vztazích, jaká
pravidla platí přímo na bitevních polích, jak se
různá právní ustanovení dotýkají nejenom
vojáků, ale i civilistů. Diskutovali jsme o
současných konfliktech v Afghánistánu, Iráku, ale
probírali jsme také situaci na Balkáně a mnohdy
jsme zabíhali i pro příklady do historie, což mě
velice potěšilo. Mnoho informací o právních
ustanoveních nám posluchačům bylo zcela neznámých a vůbec by nás nenapadlo, jak může
právo ovlivnit vývoj mnohých situací, ale díky uvědomělému a poutavému projevu
přednášejícího, prokládanému zajímavými videi a diskuzemi, jsme se mohli dostatečně
zamyslet nad otázkou války a práva, a rozšířit si tak obzor našich vědomostí.
Tato přednáška je součástí projektu Univerzity Palackého v Olomouci, financovaného
Evropským sociálním fondem, jehož cílem je populární formou přiblížit aktuální poznatky
z oblasti vědy a výzkumu mladému publiku a
umožnit mu setkání a diskusi s renomovanými
odborníky z vysoké školy. Myslím si, že pan
doktor Faix zcela naplnil poslání tohoto
projektu a doufám, že následná přednáška o
„Ekologických
problémech
starověkých
civilizací“ v závěru měsíce ledna bude stejně
zajímavá.
Vít Mužík, kvinta
(Vítkovský zpravodaj 2013/2)
76
(Opavský a hlučínský deník 8. 1. 2013)
77
MAS
Opavsko:
„Doubravka
a
Miešek
–
1000
let
společné
česko-polské historie na naší škole“
MAS Opavsko neboli Místní akční skupina Opavsko, je sdružení, jehož úkolem je
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a
zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. V rámci projektu „Doubravka a Miešek - 1000
let
společné
česko-polské
historie“ si pak toto sdružení
vytklo za cíl navázat na kulturní
vazby obou národů, oživit
tradice, řemesla i historické
povědomí o naší společné
minulosti.
16. ledna 2013 naši
školu navštívila skupina, která
nás
seznámila
s celým
projektem. Ten vyvrcholí 8.
května 2013 na zámku Hradec nad Moravicí, kde společně se sokolníky, historickými
skupinami a kapelami žáci a učitelé zapojených škol pomohou vytvořit atmosféru středověké
knížecí svatby. Každá skupina žáků si vyrobí své vlastní dobové oděvy a doplňky, vytvoří pro
manželský pár Doubravku a Mieška svatební dar a secvičí zdravici knížecí rodině.
78
(Opavský a hlučínský deník 22. 1. 2013)
79
VII. ročník krajského kola dějepisné soutěže
25. ledna 2013 se v Opavě konal sedmý ročník dějepisné soutěže. Pořadateli byli
Mendelovo gymnázium, Slezské gymnázium a Slezská univerzita v Opavě, na jejíž půdě se
klání historiků konalo. Téma letošní soutěže bylo „Radosti a strasti přemyslovských knížat“.
Naše gymnázium vyslalo do boje dva
zástupce - Radka Váňu (oktáva) a Víta
Mužíka
(kvinta).
Oba
jsme
se
pilně
připravovali, ale vzhledem k tomu, že jsme
s podobnou
soutěží
neměli
žádné
zkušenosti, nervozita byla na místě.
Klání probíhalo ve dvou fázích. Jako
první nás čekal písemný test. Po jeho
odevzdání se nás ujali zkušení pracovníci
Slezské
univerzity
a
provedli
nás
konzervátorskými dílnami, což pro každého
člověka, který alespoň trochu inklinuje
k dějinám, musí být zajímavé. Poté jsme se
vrátili a byly nám oznámeny výsledky
písemných testů, přičemž prvních devět
nejlepších postoupilo do další části soutěže
k ústnímu zkoušení. Radek i já jsme patřili mezi ty šťastnější. Každý z nás dostal čtyři úkoly,
na jejichž přípravu nám byl poskytnut drahocenný čas, po jehož vypršení jsme byli
přezkoušeni doktorandy Slezské univerzity.
Na vyhlášení výsledků jsme všichni čekali s napětím. Bohužel se nám s Radkem
nepodařilo obsadit první příčky, ale Radek se umístil na krásném pátém místě a já odešel
domů s bramborovou medailí. Již teď se těším na další ročník.
Vít Mužík, kvinta
80
Ekologické problémy starověkých civilizací
28. ledna 2013 proběhla na našem gymnáziu
v rámci projektu „Věda do škol“ dvouhodinová přednáška
Doc. PhDr. Lubora Kysučana, Ph. D., vedoucího katedry
klasické filologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, na níž se sešli jak žáci naší kvarty a kvinty, tak
také žáci posledních ročníků vítkovských základních škol.
Během poutavého výkladu přednášejícího jsme se
dozvěděli o významu životního prostředí pro formování
civilizací, vztahu nejstarších civilizací k přírodě, o přírodních
katastrofách, které mnohé kultury zcela zničily, ale také o
klimatických změnách, které donutily mnohé národy
k migracím a válečným tažením. Vše bylo
provázeno příklady z oblasti Egypta, Předního i
Dálného
východu,
Řecka,
Říma
i
předkolumbovské Ameriky.
Celá přednáška mi přišla velice přínosná a
zajímavá. Chtěla bych přednášejícímu poděkovat
za možnost zúčastnit se tohoto projektu a
dozvědět se něco nového.
Karolína Vetešková, kvinta
81
Pavel Tigrid: Slovy proti totalitám
Pavel Tigrid. Spisovatel, novinář, představitel naší exilové kultury, jeden ze
zakladatelů Rádia Svobodná Evropa a ministr kultury v devadesátých letech. Jeho jméno znají
především starší generace. Pro ty mladší je, bohužel, většinou neznámé. Přitom se jedná o
jednoho z velkých mužů českých dějin, který by z naší kolektivní paměti rozhodně neměl
zmizet.
Ve dnech 21. ledna až 3.
února 2013 se s jeho osobností
mohli seznámit žáci místních škol i
veřejnost na výstavě „Pavel Tigrid:
Slovy proti totalitám“, umístěné
v prostorách gymnaziální galerie
Gaudeamus. Výstava vznikla díky
projektu „Moderní dějiny do škol“,
spolufinancovaného
sociálním
fondem
Evropským
a
státním
rozpočtem České republiky. Byla koncipována jako interaktivní vzdělávací pomůcka,
skládající se ze dvanácti panelů popisujících život, dílo a osudy tohoto muže, prezentací a
pracovních listů. Každého, kdo se přišel podívat, určitě zaujala. Jak výstavu hodnotí Natálie
Janková a Marta Kučerková z kvinty, se dozvíte na následujících řádcích:
„Když jsem slyšela, že u nás ve škole bude výstava o Pavlu Tigridovi, ani jsem
nevěděla, kdo to je, ale poté, co jsem viděla prezentaci, výstavu v prostorách naší školy, která
se skládala z velkých pláten upevněných do kovových stojanů, a následně si vyplnila
několikastránkové pracovní listy, musím říct, že jsem se dozvěděla mnoho zajímavých
informací.“ „Já bych ještě doplnila, že se mi výstava líbila, protože se přece jen lišila od jiných
výstav, které na naší škole bývají. Také osobnost, které se týkala, udělala na mě a mé
spolužáky dojem.“
Mgr. Miroslav Bučánek
Svědectví lidské paměti
Dne 29. 1. a 30. 1. 2013 se žáci devátého a osmého ročníku naší školy (ZŠ Opavská)
zúčastnili výstavy Pavel Tigrid, instalované v Gymnáziu Vítkov. Na dvanácti panelech se
82
seznámili s životem a prací spisovatele, novináře a politika Pavla Tigrida, a to jak textovou,
tak i obrazovou formou. Významnou složkou výstavy byl také výklad o historickospolečenském vývoji 2. poloviny 20. století, doplněný historií Rádia Svobodná Evropa. Po
zhlédnutí dokumentárních materiálů obdržely dvojice žáků pracovní listy a odpovídaly na
otázky. Většina odpovědí byla obsažena v obsahu výstavy. Některé otázky byl obtížné, přesto
na vyhledávání správných odpovědí žáci intenzivně pracovali. Návštěvu výstavy zakončila
beseda o nedávné minulosti v rámci výuky dějepisu. Tématika moderních dějin je pro mladé
lidi zajímavá a aktuální – proto každou podobnou akci kvitují s povděkem.
(Vítkovský zpravodaj 2013/3)
83
(Opavský a hlučínský deník 5. 2. 2013)
84
Prezentace projektu „Univerzita Mikuláše Koperníka“
Dne 5. 2. 2013 se v naší škole uskutečnila prezentace projektu „Univerzita Mikuláše
Koperníka“. Jde o čtyřdenní vzdělávací pobyt na fiktivní vysoké škole, organizovaný na
Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, který se zrodil v hlavách několika absolventů této
školy. Ti si uvědomili, že pro mnohé středoškoláky je vysokoškolský systém velkou
neznámou. Rozhodli se tak seznámit budoucí univerzitní studenty s tajemstvím imatrikulace,
fungováním kreditního hodnocení předmětů, životem na koleji a dalšími věcmi, typickými
pro vysokou školu.
Projekt nabízí širokou plejádu zajímavých a poučných přednášek, vedených
současnými studenty i pedagogy vysokých škol. Studenti fiktivní univerzity si sami vybírají
předměty ze studijního katalogu, zapisují se na ně prostřednictvím internetu, chodí na
přednášky, učí se a skládají zkoušky. Účastníci tak v několika dnech poznají vysokoškolský
systém, někteří si mohou ujasnit své představy a rozhodnout se pro své budoucí povolání.
85
Zmařené osudy aneb Hanin kufřík
V hodině dějepisu jsme dne 8. února 2013 navštívili v Městské knihovně Vítkov
výstavu „Zmařené osudy“, zaměřenou na život české židovské rodiny v dobách druhé
světové války.
Tato
výstava
pojednávala
především o Haně Brady, která byla spolu
se svým bratrem dva dny po svých
jedenáctých narozeninách odvezena do
koncentračního tábora v Osvětimi, kde
nakonec
zahynula
v plynové
komoře.
Hanin osud, na rozdíl od mnohých jiných,
nezůstal neznámým díky Fumiko Išioku
z Tokijského
centra
pro
studium
holocaustu, která v roce 1998 začala
hledat způsob, jak poučit mladé Japonce o
historii
vyvražďování
Židů
v Evropě.
V Osvětimi získala kufřík se jménem Hany Brady a následně začala pátrat...
Je mi do pláče, kdykoliv čtu knihy nebo
sleduji dokumenty a filmy s touto tématikou.
Nedokážu si představit, že by se něco
podobného mělo stát mně, nebo mému
bratrovi. Myslím si, že tato výstava rozhodně
na každého musí zapůsobit. Byla velice
zajímavá,
informativní
a
samozřejmě
i
dojemná. Mohli jsme se zamyslet a uvědomit
si, že žijeme v naprosto jiné době a měli bychom si vážit lidí a všeho, co dnes máme.
A pro ty, kteří tuto výstavu nestihli navštívit, mám doporučení – určitě si přečtěte
knihu od Karen Levine „Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila.“
Klára Kubicová, kvinta
(Vítkovský zpravodaj 2013/3)
86
(Opavský a hlučínský deník 12. 2. 2013)
87
(Opavský a hlučínský deník 19. 2. 2013)
88
Beseda a promítání filmu „Jan“
22. února 2013 měla moje třída (sexta)
společně s kvartou a kvintou tu čest zhlédnout film
„Jan“ přímo s jeho scénáristou MgA. Vladislavem
Kučíkem, čestným ředitelem Nadačního fondu Ceny
Jana Zajíce.
Film, odehrávající se v roce 1969, pojednává o
osudu vítkovského rodáka, Jana Zajíce, který se na
protest proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy
v Československu po vzoru tehdy již mrtvého Jana
Palacha upálil. Film je zasazený převážně do Šumperka, kde Jan Zajíc studoval střední
průmyslovou školu. Tehdejší doba okupace Československa nebyla vůbec jednoduchá a
tento film nám ukazuje, jak vlastně lidé tuto situaci vnímali.
Dá se říct, že děj filmu
začíná i končí pro Jana Zajíce
osudovým
ohněm.
Vlastní
příběh však začíná až ve chvíli,
kdy přijde zpráva o sebeupálení
Jana Palacha (19. 1. 1969). Jan
Zajíc a jeho přátelé odjíždějí do
Prahy na protestní hladovku,
kterou ukončují v den pohřbu
tohoto mladého muže. Jan si
myslí, že se tímto činem něco změní v myšlení lidí, ale bohužel už měsíc po této tragédii se
život v Československu vrací do starých kolejí. Je zklamaný tím, že se nic neděje a rozhodne
se čin zopakovat. Jednak proto, aby čin Jana Palacha nebyl zapomenut, a jednak, aby se
konečně něco změnilo...
Na tomto filmu mě velmi zaujalo, že se měnila jeho barevnost, a to, jak se Jan vrací ve
vzpomínkách do dětství. Film opravdu působil jako jakýsi dokument dané doby s typickými
auty, oblečením, způsobem života a písní Karla Kryla Bratříčku zavírej vrátka, která je kritikou
té doby, a je ve filmu zvolena správně.
89
Film o vítkovském rodáku se zcela jistě autorům zdařil, i když mi chvíli trvalo, než jsem
se do děje dostala, ale nakonec, když se Jan poléval hořlavinou, tak se mi chtělo až brečet,
vždyť dva mladí studenti zmařili takto svůj život. Jejich oběť určitě nepřišla vniveč, v lidech se
něco hnulo a myslím, že té oběti bychom si měli pořád vážit a nezapomenout na ni.
Jana Dobiášová, sexta
90
(Opavský a hlučínský deník 26. 2. 2013)
91
Besedy o studiu na vysokých školách
1. března 2013 se na naší škole konaly dvě z řady besed o studiu na vysokých školách.
Nejprve nás navštívila bývalá studentka práv v Olomouci, Marie Mikulíková, která je
nyní advokátkou. Hlavním tématem této besedy bylo, co vlastně můžeme po ukončení studia
práv dělat. Dozvěděli jsme se nejen o ukončování studia, ale hlavně o tom, jak dlouhou cestu
musíme ještě ujít, abychom se stali po vystudování školy advokáty, notáři, soudci apod.
Zjistili jsme, že je mnoho směrů, kterými se můžeme vydat. Ale nikdy to nebudeme mít
jednoduché. Např. abychom se stali advokáty, musíme alespoň po dobu 3 let pracovat v
advokátní kanceláři jako advokátní koncipienti. Poté musíme složit advokátní zkoušku, která
je poměrně těžká, což dokazuje i to, že pouze jedna třetina zájemců ji udělá. Myslím si, že
pro nás, budoucí právníky, byla přednáška velmi zajímavá a přínosná. Uvědomili jsme si, že
to budeme mít ve škole i po škole složité. Ale po veškerých zkouškách budeme mít práci,
která nás bude bavit, a budeme ji mít rádi.
Na další besedě jsme pak mohli diskutovat s absolventem sportovních studií na
Masarykově univerzitě v Brně Mgr. T. Navrátilem. Ptali jsme se na různé obory, které
bychom mohli v budoucnu studovat, ale asi nejvíce nás zaujal management sportu, který se
vyučuje přímo na Masarykově univerzitě v Brně. Odpovědi pana magistra byly vyčerpávající a
ukázaly, že dotyčný ví, o čem mluví.
Tereza Škařupová (oktáva), Pavel Ihnát a Tomáš Brodský (septima)
(www.gvitkov.cz)
92
(Opavský a hlučínský deník 5. 3. 2013)
93
(Opavský a hlučínský deník 12. 3. 2013)
94
(Opavský a hlučínský deník 19. 3. 2013)
95
Přednáškový cyklus o Evropské unii
21. 3. 2013 se v naší škole uskutečnil
několikahodinový blok přednášek týkajících
se Evropské unie a možností pracovního
uplatnění v EU. Za EURES Ostrava vystoupila
Ing. Lenka Fabíková, za EUROCENTRUM
Ostrava Mgr. Martin Tichý a za Europe Direct
Ostrava Mgr. Tomáš Majliš. Témata se týkala
vývoje evropské integrace, vztahu ČR a EU,
aktuálního fungování Unie, pracovních příležitostí a sezónních prací v EU.
„Moc mě tato problematika zajímá.
Zvláště první část, o hledání práce na území
Evropské unie byla moc zajímavá, rozhodně
o tom budu uvažovat, protože takto
strávené prázdniny jsou určitě lákavou
vyhlídkou. Druhá část, která byla věnována
vývoji evropské integrace, byla vesměs
opakováním již známých informací z hodin
základů společenských věd a dějepisu. Poslední část přednášky – i když už jsme byli značně
unaveni – pak přinesla velmi užitečné
informace.
Přednášející
nám
osvětlil
některé problémy EU i jejich případná
řešení a následně se rozpoutala velice
živá diskuze. Někteří naši spolužáci mají o
EU dost načteno a mají na ni svůj názor.
Byla radost sledovat, jak jsou studenti
rozhořčeni, když se mluvilo o možnosti
přijetí eura u nás, nebo o ekonomické
krizi nejen v Evropě. Na mě udělalo toto dopoledne rozhodně kladný dojem.“
Kateřina Kubesová (sexta), Mgr. Miroslav Bučánek
96
Krajské kolo 42. ročníku dějepisné olympiády
25. 3. 2013 se konalo v Ostravě krajské kolo dějepisné olympiády, na kterém se
rozhodlo o zástupcích, kteří budou reprezentovat Moravskoslezský kraj v ústředním kole
dějepisné olympiády. Letos jsem byl na celou akci pozván i já, abych mohl mladým
historikům poreferovat o krajském či celostátním kole z pozice účastníka, který si již oběma
prošel.
Za
své
pozvání
vděčím předsedkyni komise
paní Mgr. Janě Jeřábkové,
která se s úsměvem na
tváři postarala o hladký
průběh
krajského
kola
dějepisné olympiády. Jako
každým rokem i tentokrát
dorazily
další
významné
osobnosti. Měl jsem tu čest
potřást si rukou s panem
Mgr. Karlem Sibinským, starostou městského obvodu Ostrava Jih, dále s panem Mgr.
Františkem Pokludou, zástupcem odboru školství Moravskoslezského kraje či paní Ing. Sylvou
Sládečkovou, vedoucí odboru školství městského obvodu Ostrava Jih. Jejich účast dodala celé
akci na vážnosti a i samotní soutěžící byli jejich přítomností nadšeni. Dále následoval
samotný test, ve kterém soutěžící zdárně obstáli. Musím říci, že mi bylo velkou ctí předávat
ceny vítězům a popřát jim mnoho štěstí do ústředního kola dějepisné olympiády. A nyní mi
nezbývá než doufat, že se jim podaří obsadit první příčky.
Vít Mužík, kvinta
97
(Opavský a hlučínský deník 26. 3. 2013)
98
(Opavský a hlučínský deník 9. 4. 2013)
99
Školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády
12. dubna 2013 v 13:00 se na naší škole konalo školní kolo studentského projektu
Ekonomicko-manažerské olympiády, který již pátým rokem organizuje Fakulta managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato soutěž je určena studentům 3. ročníků
středních škol České a Slovenské republiky. Ze třídy septimy se předkola zúčastnila Kristina
Holáňová, Eva Zemanová, Radek Huška a Jan Suda.
97
(Opavský a hlučínský deník 16. 4. 2013)
98
Z devíti statečných pět mušketýrů
Jaké to je změřit síly se studenty jiných středních škol v rámci Středoškolské odborné
činnosti si vyzkoušelo letos během okresního kola 35. ročníku této soutěže devět odvážných
studentů našeho gymnázia. Ti se 16. dubna vydali do Opavy na Mendelovo gymnázium, kde
ve svých soutěžních oborech představili porotám své práce a vyslechli si ortel.
Na
prvních
místech
se
umístili Matěj Rucký (Řeka Moravice,
obor ochrana a tvorba životního
prostředí)
a
Tereza
Škařupová
(Euroskepticismus českého národa,
obor filozofie, politologie a ostatní
humanitní
a
společenskovědní
obory), druhé místo získali Vít
Šrámek (Problematika cyklistického
tréninku, obor zdravotnictví), Radek Huška (Prevence kriminality mládeže, obor pedagogika,
psychologie, sociologie a problematika volného času) a Jan Suda (Vývoj a věrohodnost
televizních zpravodajství a jejich vliv na informovanost obyvatelstva, obor filozofie,
politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory). Třetí místo obdržely Ivana
Drnková (Očkování koní, obor biologie) a Jana Černá (Kyselo-zásaditá rovnováha ve stravě,
obor zdravotnictví).
Krajského kola se 14. května z postupujících zúčastnila Tereza Škařupová, Matěj
Rucký, Radek Huška a Jan Suda. Tři z nich byli úspěšní: Tereza s prací „Euroskepticismus
českého národa“ vybojovala první místo a postup do celostátního kola, Matěj Rucký s
Radkem Huškou obdrželi třetí místa. Všem účastníkům obou kol SOČ blahopřejeme a
děkujeme za reprezentaci školy. Tereze pak přejeme hodně štěstí v ústředním kole.
Mgr. Miroslav Bučánek
(Vítkovský zpravodaj 2013/6)
99
Postavení České republiky a Evropské unie v současném světě: krize Západu a
nástup nových velmocí
Ve středu 17. dubna 2013 se na naší škole díky projektu Univerzity Palackého
v Olomouci „Věda do škol“ uskutečnila beseda Mgr. Michaela Brtnického z katedry
politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Na samotném počátku přednášky se studenti seznámili s dramatickými změnami
mezinárodněpolitického postavení evropských států v průběhu 20. století a se vznikem
Evropské unie. Dozvěděli se, že
pokračující
evropská
integrace
poskytuje státům starého kontinentu
možnost prosazení se v mezinárodní
politice
(EU
je
třetí
největší
organizace světa) a z tohoto důvodu
je EU velice důležitá i pro Českou
republiku a její zahraniční politiku,
která
se
především
v současnosti
na
západní
orientuje
Balkán,
východní Evropu, jižní Kavkaz a Blízký východ.
Následně se řešila EU a její partnerství. Nejdůležitější zahraničně-politický partner
Unie jsou tradičně USA, které jsou tak pro EU prioritou. USA a EU tvoří společně značnou část
ekonomického výkonu světa. Tato spolupráce, i přes některé neshody a problémy, tvoří
nejstrategičtější mezinárodněpolitickou
osu současných mezinárodních vztahů.
Závěrečná část besedy se pak
týkala vztahu EU ke státům, které
charakterizuje
rychlý
vzestup
ekonomického i politického významu jedná se o státy pod akronymem BRIC
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína a JAR).
Studenti se pak dozvěděli, že i přes růst
100
významu tohoto spojenectví řeší Evropská unie v tuto chvíli vztahy k jednotlivým zemím na
základě bilaterálních vztahů a dohod (např. s Čínou problematiku patentových práv, lidských
práv, s Ruskem problematiku surovin a energetických zdrojů atd.).
Celá beseda pak byla ukončena diskusní částí, kdy se řešil vstup Turecka do EU,
možnost přijetí Eura Českou republikou apod.
Celá beseda byla zajímavá a srozumitelná i pro mně, pro člověka, který se o
problematiku EU do hloubky nezaobírá.
Olga Jüstelová, septima
101
(Opavský a hlučínský deník 30. 4. 2013)
102
Výročí osvobození Československa
8. května 1945 skončila v Evropě 2. světová válka. Byla válkou totální mnohem více
než válka z let 1914 – 1918. Ve 2. světové válce se střetla diktatura s demokracií. Německý
útok proti SSSR znamenal počátek boje na život a na smrt mezi fašismem a komunismem.
Žádná jiná válka nepřinesla tolik obětí, mrtvých či nezvěstných. Jejich počet se
odhaduje na padesát až šedesát miliónů, z toho značné množství z řad civilního obyvatelstva.
Nikdo však nedokáže vyčíslit utrpení, způsobené válkou, a to i v Německu, které ji
rozpoutalo.
Roku 1945 starý svět vykrvácel a Spojené státy a Sovětský svaz se konečně zařadily
mezi velmoci. Ideologické rozpory mezi nimi vedly k rozdělení Evropy na dva protichůdné
tábory, které trvalo zhruba 45 let. Československo bylo jednou ze zemí, za kterou se spustila
po druhé světové válce železná opona. Státy východního bloku byly nuceny přizpůsobit se
zcela odlišnému ekonomickému i politickému systému, jak to vyžadoval Sovětský svaz, který
si takto vybral svoji pomyslnou odměnu za osvobození.
Druhá světová válka byla mezníkem ve vývoji lidstva, protože lidi přinutila
přehodnotit všechny dosud uznávané hodnoty a jistoty, včetně lidských práv a lidské
odpovědnosti. Kromě nezměrného hrdinství odhalila válka nezměrnou krutost, o které se
lidé dříve mylně domnívali, že něco tak hrozného není schopna spáchat žádná civilizovaná
lidská bytost. Lidé se rodí sice svobodní a mají nárok na jistá práva, ale nesou rovněž
odpovědnost za své činy a této odpovědnosti se nemůže zříci žádný člověk. Věnujme všem
obětem 2. světové války vzpomínku a přejme si, aby se něco podobného již nikdy
neopakovalo.
Hana Vejvodová
(Vítkovský zpravodaj 2013/5)
Srdíčkový den
Již řadu let studenti našeho gymnázia pomáhají organizovat celostátní veřejné sbírky
pro různé nadace a občanská sdružení. 27. března se naši žáci zúčastnili Srdíčkového dne pro
občanské sdružení Život dětem, kdy prodávali drobné předměty našim spoluobčanům nejen
ve Vítkově, ale i v Odrách a v Budišově nad Budišovkou. Výtěžek z této akce je určen na
pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány na stabilní péči svých rodičů, a to
k usnadnění nezbytné celodenní péče, kterou si zdravotní stav dětí vyžaduje. Domníváme se,
103
že tyto aktivity také napomáhají studentům orientovat se v mezilidských vztazích, v umění
jednat s lidmi, ale hlavně jim přinášejí dobrý pocit z toho, že je někdo potřebuje a že bez
jejich pomoci by to bylo mnohem těžší. Touto cestou bychom chtěli rovněž poděkovat všem
občanům, kteří si u našich studentů zakoupili tyto drobné předměty a společně s námi
pomohou realizovat řadu originálních a potřebných projektů.
Jana Repková
(Vítkovský zpravodaj 2013/5)
Měšek a Doubravka - 1000 let česko-polské historie
V letošním školním roce měli žáci na Opavsku, stejně tak jako v nedalekém Polsku
možnost zapojit se prostřednictvím své školy do projektu Místní akční skupiny Opavsko, LGD
Płaskowyź Dobrej Ziemi a města Hradce nad
Moravicí, nazvaného „Rekonstrukce setkání
svatebních průvodů polského knížete Měška a
české kněžny Doubravky v 2. polovině 10.
století - 1000 let společné česko-polské
historie“,
který
byl
uskutečněn
v rámci
Historických slavností, konaných ve středu 8.
května 2013 v areálu zámku Hradec nad
Moravicí.
Naše škola neváhala a zapojila se do
projektu taky. Přihlásila se opravdu početná
skupina přibližně dvaceti žáků, která se
v průběhu
školní
rutiny
na
celou
akci
připravovala. Chystali jsme si kostýmy, cvičili
zdravici a vymýšleli dary pro Měška a Doubravku. To vše za dozoru našich pedagogů.
Celá akce se uskutečnila v nádherném zámeckém areálu v Hradci nad Moravicí, kde
se shromáždily všechny „družiny“. Samotná rekonstrukce a propracovanost programu nás
velice příjemně překvapila. Množství atrakcí bylo jistě jednou z příčin velkého zájmu o tyto
historické slavnosti. Přítomni byli stánkaři s nejrůznějšími typy zboží a ukázkami výroby
rozličných produktů, vše doplňovala vystoupení základních škol, církevní konzervatoře, fire
104
show Lhota, Codex Music, sokolníci „René Vrbický“, loutkové divadlo „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“ a bitevní klání historických skupin Sigurd, Gunnar a Svantevit.
My pouze doufáme, že se nejedná o poslední akci tohoto typu. Neboť je opravdu
velká škoda nepřipomínat si různé chvíle a okamžiky naší historie právě onou zábavnou
formou.
Vít Mužík, kvinta
105
Demokracie, korupce, lobbing aneb Filosofie všedního dne
Věda do škol je projekt Univerzity Palackého v Olomouci, podpořený Evropskou unií,
který se snaží motivovat a podporovat rozvíjející se myšlení žáků základních a středních škol.
9. května k nám na gymnázium zavítal PhDr. Petr Vodešil, PhD., z katedry filosofie UP
Olomouc s přednáškou na téma „Demokracie a lobbing“, kterou se snažil ukázat studentům
jak křehká je hranice mezi korupcí a lobbingem a jak daná problematika ovlivňuje fungování
naší společnosti.
„Přednáška se snažila přiblížit nám problém lobbingu a korupce v moderní
demokratické společnosti. Abychom však do tohoto problému mohli nahlédnout, museli jsme
začít trochu někde jinde, a to u filozofů osvícenství, kteří se zabývali demokracií a fungováním
státu.
Nejprve
jsme
rozebírali
„Druhé pojednání o vládě“ od
Johna
Locka,
filosofa,
který
zvažoval tzv. přirozený stav lidí, tj.
stav před vznikem státu. V tomto
stavu jsou podle Locka lidé od
přirozenosti svobodní, rovní a
nezávislí. Nejsou však bez zákona,
v lidech existuje přirozený zákon,
podle něhož by jedinec neměl
poškodit ostatní na životě, zdraví, svobodě či vlastnictví. Zůstat v přirozeném stavu je však
pro lidi obtížné. Kvůli lepší ochraně svých práv a efektivnějšímu souzení a trestání zločinců,
ustaví mezi sebou vládu.
Poté jsme se dostali k Thomasu Hobbesovi a jeho dílu „Leviathan“. Tento myslitel se
zabýval stejným problémem jako Locke, měl i stejné podklady, ale přišel s jinou teorií.
Nejspíše ovlivněný válkou, zpochybnil přirozené právo a Boží zákon. Prohlásil, že lepší je být
pod nadvládou panovníka (i když s panovníkem nejsme spokojeni), než propuknutí války.
Následně jsme se dostali k problematice lobbingu a korupce. Dozvěděli jsme se, že
lobbing nemá sílu ovlivnit výsledky např. výběrového řízení, lobbování ve skutečnosti může
pomoci v konečné fázi rozhodování, kdy jsou například dvě firmy na velmi podobné úrovni.
Pak pomáhá třeba to, že je firma z regionu, že má dobré výsledky, kvalitně staví atd. Cílem
106
lobbingu je, aby se lidé, kteří rozhodují, o takových věcech dozvěděli. Bohužel, toto často
sklouzává k úplatkářství a korupci, které není podchyceno v našem zákonodárství, což má za
následek kupříkladu předražené dálnice.
Přednáška se nám líbila a její informační hodnota nás mile překvapila.“
Olga Jüstelová, Anna Krajíčková (septima), Mgr. Miroslav Bučánek
107
(Opavský a hlučínský deník 14. 5. 2013)
108
(Opavský a hlučínský deník 21. 5. 2013)
109
(Opavský a hlučínský deník 28. 5. 2013)
110
(Opavský a hlučínský deník 4. 6. 2013)
111
(Opavský a hlučínský deník 11. 6. 2013)
112
(Opavský a hlučínský deník 25. 6. 2013)
113
Blahopřejeme k dalším úspěchům
I v letošním školním roce, tak jako je u nás už tradicí, se naši žáci zúčastnili soutěže
vyhlašované Českou Iberoamerickou společností pro studenty středních škol. Letošní téma
znělo „Vztahy České republiky se zeměmi latinské Ameriky a Iberského poloostrova“.
Do soutěže jsme zaslali tři práce a všechny byly velice úspěšné. Michaela Konečná
(kvinta) s prací „Byl jsem Španělák“ obdržela 1. místo, Vojtěch Šíma (septima) s prací
„Působení Moravských bratří“ získal 2. místo a Zuzana Polášková (kvinta) s tématem
„Latinská Amerika a čeští emigranti“ získala diplom za účast v soutěži.
Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších podobných
soutěžích.
Mgr. Miroslav Bučánek
(Vítkovský zpravodaj 2013/7)
Celostátní kolo SOČ
Ve dnech 14. – 16. 6. 2013 se konala celostátní přehlídka Středoškolské odborné
činnosti (SOČ) v Brně. Soutěž se konala na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy
univerzity, kde se sešlo okolo 300 studentů z celé republiky, kteří se umístili na prvních a
druhých příčkách svých oborů v jednotlivých krajích. Do celostátní soutěže jsem se dostala
z prvního místa v Moravskoslezském kraji s prací „Euroskepticismus českého národa“, která
byla zařazena v oboru „Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory“.
Na celostátní přehlídce bylo mnoho talentovaných středoškolských studentů, kteří
věnovali mnoho úsilí a času tvorbě svých SOČek, a nejinak tomu bylo v mé kategorii. Já se
nakonec umístila na 11. místě z šestnácti soutěžících mého oboru. Toto umístění považuji za
velký úspěch, neboť jsem mohla svou práci přednést před odbornou porotou a hlavně
porovnat s ostatními. Soutěž pro mne byla určitě velkým přínosem také v jiném ohledu hodně jsem se naučila a potkala jsem nové kamarády.
Příští rok budu určitě držet palce našim žákům, ať se také dostanou do celostátního
kola a zažijí atmosféru soutěže na takovéto úrovni.
Tereza Škařupová, absolventka oktávy
(www.gvitkov.cz - červen 2013, Vítkovský zpravodaj 2013/7)
114
Libavá
17. června jsme se vydali na exkurzi do vojenského prostoru Libavá. První zastávkou
byl poutní kostel svaté Anny ve Staré Vodě. Svým osamělým a ponurým vzhledem vyvolával
úzkost, kterou umocňovala vysoká zeď kolem. Působilo to, jako by ho měla chránit před
vnějším prostředím. Zpočátku jsem si myslel, že zeď nechala postavit armáda, nicméně stála
u kostela už dříve. Kdysi v ní byly malé kaple, po kterých dnes nezbylo nic. Při vstupu do
kostela na nás dýchl chladný vzduch a přivítaly nás ruské nápisy hyzdící malby. Nedokážu
pochopit neúctu ruských vojáků, kteří
si takto zkracovali své dlouhé chvíle.
Pravoslaví stejně jako katolictví má
přece základ v křesťanství.
Kolem kostela stávala řada
domů. Stará Voda byla živá vesnice
s letitou historií a pracovitými lidmi.
Jejich životy narušila druhá světová
válka.
Vlny
německých
vojáků
vystřídala sovětská osvobozenecká
vojska,
odcházeli
starousedlíci
německé národnosti... a posléze
v roce 1968 přišla sovětská armáda...
Zdejší klášterní komplex, který byl centrem vzdělanosti, byl vážně poškozen koncem
války a zcela zanikl... Dnes z něj zbylo pouhé torzo. Málokdo by uvěřil, jaké elity zde
studovaly. Tento kraj osiřel již po válce. Zastavovali se zde nově příchozí obyvatelé, kteří
mnohdy spíše pomohli dokonat zkázu vylidněného území. Vzápětí byla oblast zabrána
armádou.
Pokračovali jsme k poutnímu místu – Královské studánce. Váží se k ní krásné pověsti o
králi a vyřezávané sošce svaté Anny. Studánkou protéká velmi kvalitní voda, kterou jsme
ochutnali. Už od nepaměti je zde poutní místo spojené se zdejším kostelem. Poutě měly
letitou tradici, dokonce starší než na nedalekém Svatém Kopečku u Olomouce. Všechno je
dnes pryč.
Dále jsme jeli do městečka Libavá. Navštívili jsme zdejší kostel a starý mlýn
holandského typu. Kostel je dnes v katastrofálním stavu. Je zázrak, že stojí. Zásluhu na tom
115
mají nadšenci, kteří pečují o odkaz předků. Město potkala stejná historie, jako celý kraj. Dnes
je téměř liduprázdné. Opravené činžáky jsou neobsazené a potkáváme tu většinou vojáky.
Zdejší hřbitov byl zplanýrován Sověty, kteří na jeho místě postavili tělocvičnu... a tak místu
vzali vzpomínky na minulost.
Další z míst k poslednímu odpočinku, hřbitov ve Staré Vodě, postupně upravují a
udržují skauti. V řadě obcí hřbitovy zarostly a zbyly pouhé mohyly jakoby roztroušené po
krajině. Prázdnota a osamělost jsou všudypřítomné. Po cestě jedete sami, po městě se
procházíte, aniž byste někoho potkali. Lidské osudy pořád zůstávají patrné. Torza domů a
hřbitovy časem zarostly, ale tráva a mech i po tolika letech nedokázaly zakrýt úplně vše.
Jdete krajinou v domnění, že se procházíte po lese, přitom stojíte na základech kdysi
krásného domu plného života a lidských starostí. To, co se léta budovalo, během několika let
zůstalo opuštěné a zchátralo do nevratného stavu. Kostely jsou poslední vzpomínkou na
starý kraj, který obsadila vojenská technika a barbarské zvyky dnes už dávno nepřítomné
sovětské armády. Pomalým otvíráním vojenského prostoru již dříve svitla naděje původním
německým obyvatelům, pokud ještě žijí, navštěvovat rodný kraj a zavzpomínat na své
dětství. Otázkou je, jaká bude budoucnost? Nákladná údržba vojenských prostorů a
postupná redukce armádních majetků pomalu, ale jistě vede k otevírání vojenského prostoru
Libavá. Možná se někdy v budoucnu život vrátí i do krajů, odkud byl před lety vyhnán.
Radek Huška, septima
(Vítkovský zpravodaj 2013/8)
116
7.4
Biologie a chemie
Školní rok 2012/2013 jsme zahájili tradiční zářijovou exkurzí čtvrtých ročníků
tentokrát na Rejvíz, přírodní rezervaci v pohoří Hrubého Jeseníku, která je známá svým
rašeliništěm a naučnou stezkou. Následovala soutěž Přírodovědný klokan, ve které mohli
studenti prokázat znalosti nejen z biologie, ale i chemie, fyziky a zeměpisu.
Koncem září jsme absolvovali se třídami nižšího gymnázia přednášku společnosti
Orfeus na téma Dravci, která byla doplněna ukázkami jejich výcviku. Koncem října jsme se
s vybranými studenty zúčastnili Intenzivní školy v Ostravě v rámci projektu 100 vědců do
škol. Měli jsme tak možnost vyslechnout řadu přednášek z oblasti biologie, medicíny a
nanotechnologií. Třešničkou na dortu bylo ubytování v luxusním hotelu Imperial.
V prosinci nás navštívil vyučující Jihočeské univerzity s přednáškou Plazi a
obojživelníci. Před Vánoci jsme se studenty kvinty uskutečnili exkurzi do Opavy, kde se
v prostorách střední zemědělské školy konala výstava na téma Plodiny známé i neznámé.
V únoru proběhla školní kola biologické olympiády kategorie B, C a D. Největší úspěch
zaznamenal student kvinty David Machač, který se umístil v krajském kole na krásném 2.
místě. Seminaristé se letos v hojné míře účastnili školního, okresního i krajského kola SOČ.
V kraji obhájil 3. místo Matěj Rucký s prací Voda a životní prostředí, v okresním kole získal
1. místo Vít Šrámek s Cyklotréninkem. Na jaře se rozběhnul projekt Voda ve spolupráci
s VŠB. Sestavili jsme dva týmy: kvintu zastupují David Machač, Barbora Staňková, Denis
Dimitrov, Marta Kučerková a Vít Mužík, septimu František Satke, Gabriela Švecová a
Michal Škrobánek. Absolvovali jsme 1. workshop s přednáškami a dvě exkurze na vodní
nádrž Morávku, Kružberk, Slezskou Hartu a úpravnu vod ve Vítkově-Podhradí. Ve
spolupráci s Mosteckou hnědouhelnou společností jsme se zapojili do soutěže Uhlí a
strategie těžby. Na toto téma vypracoval prezentaci Dan Opletal ze sexty a Lenka Bílková
s Vítem Mužíkem z kvinty, výsledky však budou zveřejněny v příštím školním roce.
Mgr. Milena Mačáková
117
Cestou necestou, polem nepolem
10. září 2012 proběhla pravidelná ekologická exkurze žáků oktávy, čtvrtého ročníku a
kvarty; tentokrát do oblasti Jeseníků.
Navštívili jsme významné, na severní
Moravě největší, rašeliniště Národní
přírodní rezervace Rejvíz, které se do
dnešní doby zachovalo především
díky chladnému klimatu v této
lokalitě.
Naučná
informačních
stezka
tabulí
má
s texty
5
o
geologické minulosti, podnebí a zde
žijících organismech. Je 2,2 km dlouhá a končí u Velkého mechového jezírka, kde mocnost
rašeliny dosahuje až 300 cm.
Dále jsme pokračovali po červené turistické značce na kamennou rozhlednu Zlatý
Chlum, která je dominantou města Jeseník. Leží v nadmořské výšce 875 m n. m., je 26 m
vysoká a poskytuje výhled na Hrubý
Jeseník od Pradědu až po Šerák. Ze
Zlatého Chlumu jsme pokračovali po
modré značce na Čertovy kameny –
unikátní skalní vyhlídku a odtud už naše
kroky směřovaly do města Jeseník, kde
čekal náš autobus. Počasí bylo překrásné,
takže jsme si exkurzi všichni užili.
Mgr. Milena Mačáková
(www.gvitkov.cz)
118
Dravci
21. 9. 2012 jsme v rámci výuky
zoologie navštívili se studenty kvinty a
nižších
ročníků
gymnázia
poutavý
program společnosti Zayferus s ukázkami
dravých ptáků.
Žáci získali nové poznatky o
životě, chovu, výcviku a ochraně celé
řady dravců a sov. Viděli jsme praktickou
demonstraci volného letu i lovu. Součástí
akce byly i drobné soutěže. Odměnou
vítězi byl přímý kontakt s dravcem a
drobné ceny.
Ve velké konkurenci nejrychleji
odpověděla Bohdana Komárková, která
znala latinský název výra velkého (Bubo
bubo) a získala krásný kalendář s tematikou šelem a dravců, a Jana Drnková, která
identifikovala luňáka hnědého (ocas vykrojený do vidličky) a odnesla si tak skládací leporelo.
Výhercům gratulujeme.
Mgr. Milena Mačáková
(www.gvitkov.cz)
119
100 vědců do škol
18. 10. 2012 jsem se vydal se třemi dalšími spolužáky – Ivou Drnkovou, Tomášem
Staňkem, Láďou Součkem – a naši paní třídní učitelkou Milenou Mačákovou do Ostravy na
projekt „100 vědců do škol“, o kterém jsme věděli, že se bude konat ve formě zajímavých
přednášek až do desáté hodiny večerní. Trochu nás tato skutečnost děsila, ačkoli jsme tušili,
že témata přednášejících budou zajímavá, netroufali jsme si odhadnout, jestli dokážeme
v učebně plné lidí udržet pozornost. Nicméně jedno nás těšilo nejvíce, a to, že vše bylo
zdarma. Byli jsme totiž ubytováni ve čtyřhvězdičkovém hotelu Imperial s bazénem, saunou a
snídaní v ceně. Tudíž jsme v autě
horlivě debatovali, jací tam budou
lidé, zda bude program striktní a
zda budou vůbec podávat kávu a
jídlo.
Když
jsme
se
v hotelu
zaregistrovali a dali si skvělý oběd,
došli jsme na první přednášku o
umělém životě a umělé inteligenci,
která,
troufám
si
říct,
byla
nejzábavnější a nejzajímavější přednáškou vůbec. Přednášející z Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze nám přednášel o evoluci robotího „DNA“,
které se skládalo z jedniček a nul. Bylo opravdu skvělé pozorovat, jak se přímo před vašima
očima potvrzuje Darwinova teorie do nejmenších detailů.
Potkali jsme i vědce, který nám vyprávěl o způsobu sebevzdělávání, díky kterému byl
schopen vymyslet nový typ procesoru a ze svých schopností těží každý den. Absolvovali jsme
i přednášky o rychlosti mozku a metodách vyšetření stejně jako o různých způsobech, jak
zkoumat nanosvět a přímo na vlastní oči tuto techniku vidět.
Avšak cílem projektu bylo nás inspirovat k vlastní tvorbě, a proto jsme v pátek dostali
dvě hodiny na to, abychom doslova ušili projekt horkou jehlou, byli ho schopni krátce obhájit
a prezentovat. Nebylo to nic lehkého. Do diskuze padaly různé návrhy, připomínky i náměty,
až jsme nakonec našli něco, co by lidem usnadnilo život, nestálo je to příliš peněz a s trochou
financí a úsilí by se dal projekt realizovat do jednoho či dvou let. Říkali jsme si, že náš
technický projekt by mohl mít úspěch a mohl by se dostat před garanční komisi. Když jsme
120
však viděli návrhy typu „jak poslat octomilku na stanici ISS“ či „jak nalézt bakterii likvidující
alergeny a emise ve vzduchu“, zjistili jsme,
že pohlížet na práci reálnýma očima se
mnohdy nevyplácí, a že jsme raději měli
pustit uzdu naší fantazii. Možná bychom
slavili větší úspěch.
Musím
ale
říci,
že
rozhodně
nevnímám dny strávené v Ostravě jako
zbytečné či snad promrhané. Ba naopak,
jsem rád, že jsme se takového projektu
mohli účastnit a mohu s klidným svědomím
říct, že kdybych se tento rok neloučil se
střední školou, jel bych se na budovu
Ostravské
univerzity
v Ostravě
podívat
znovu.
Matěj Rucký, oktáva
Jak se stát zubařem a jak mít zdravé zuby?
Na tyto a další otázky nám
20. listopadu 2012 odpovídala paní
doktorka Hana Říčná, absolventka
našeho gymnázia. Ptali jsme se na
všechno,
co
nás
zajímalo.
Nejdůležitější pro většinu z nás byla
asi vysokoškolská studia. Jaké jsou
předpoklady pro zvládnutí tohoto
oboru? Čím musíme projít, abychom
se mohli stát zubařem? Jaká jsou zubařská odvětví? Jak vypadá taková vysokoškolská praxe?
Jaké jsou finanční předpoklady pro zvládnutí studia? Dále jsme se ptali na to, jak správně
pečovat o své zuby, které přípravky používat, které nikoli, a hlavně jak je správně používat.
Dozvěděli jsme se, jaké mají lidé nejčastěji problémy se zuby a spoustu dalších stejně
121
důležitých věcí, které využijí jak ti, kteří mají zájem o tato studia, tak ti, kteří chtějí mít zdravé
a hezké zuby. Tato beseda určitě stála za to a mnohým z nás udělala jasno ve výběru své
budoucí profese.
Michaela Konečná, kvinta
Setkání s vědci v kuchyni
12. 12. 2012 jsme se studenty kvinty přijali pozvání Masarykovy střední zemědělské
školy v Opavě na akci Setkání s vědci na téma Netradiční potraviny v kuchyni, konané v rámci
projektu Evropské unie.
V prostorách školy byla rozmístěna
stanoviště jednotlivých výzkumných pracovišť
z oblasti botaniky. Dozvěděli jsme se řadu
zajímavostí o pěstování a využití hospodářsky
významných plodin, zdravém životním stylu
(produkty
zdravé
výživy
bylo
možné
i
ochutnat), výsledcích vědeckého výzkumu
zdravých
plodin
v oblasti
medicíny
a
inovovaných metodách ochrany rostlin.
122
Zklamání přinesla pouze absence slíbených přednášek a malý počet vystavovatelů. I
přes tento nedostatek zmíněné setkání jistě obohatilo vědomosti žáků prvního ročníku naší
školy.
Mgr. Milena Mačáková
Beseda o studiu na lékařských fakultách
17. prosince 2012 se zájemci o studium na
lékařských fakultách sešli na jednohodinové besedě s
absolventkou našeho gymnázia Monikou Matějkovou,
studentkou 6. ročníku Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
Seznámila nás nejen s tím, jak budou probíhat
přijímací zkoušky, z čeho se budou skládat, jak celkově
probíhá studium na vysoké škole, ale také na jaké
předměty se máme hlavně soustředit, abychom na naší
budoucí škole stíhali učivo.
Tato přednáška mě velmi zaujala, jelikož sám
chci po ukončení studia na gymnáziu studovat
lékařskou fakultu v Olomouci.
David Machač, kvinta
123
Přednáška „Plazi a obojživelníci“
V předvánočním týdnu, 18. 12. 2012, jsme pro žáky nižšího gymnázia v rámci studia
biologie připravili ve spolupráci s katedrou zoologie Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích přednášku na téma „Plazi a obojživelníci“. Mgr. Petr Veselý nás poutavou
formou seznámil se zástupci těchto tříd žijících na našem území.
„Tato přednáška se mi velice líbila. Byla pojata zábavnou formou. Pán z Českých
Budějovic nám povídal o obojživelnících a plazech z České republiky, nikdy jsem nevěděl, že
v České republice žije tolik druhů žab. Samozřejmě jsem věděl, že u nás žije třeba rosnička
nebo skokan, ale nikdy jsem neslyšel, že by u nás žila nějaká ropucha zelená, blatnice
skvrnitá nebo kuňka obecná. O plazech jsme se dozvěděli jejich obranné taktiky a jejich
přirozené biotopy.“
Mgr. Milena Mačáková a Matěj Mareth (sekunda)
Voda Moravskoslezského kraje - 16. 5. 2013
Přednášku jako takovou bych hodnotil známkou jedna, protože tam bylo dost
informací a přednášející odvedl výbornou práci. Ale podle mě by na besedě měli být
především ti, které toto téma opravdu zajímá a chtěli by se zúčastnit této soutěže, a to
z toho důvodu, aby zjistili víc informací, které by je obohatily. Neměli tam být ti, co se tam
jdou jen ulívat z hodiny. Celá přednáška byla zajímavá a docela lákavá a já přeji těm, co se
z naší školy zúčastní soutěže Voda Moravskoslezského kraje nejlepší možný výsledek.
Roman Nguyen, kvinta
124
7.5
Matematika a fyzika
Jako každý rok, i letos se naši žáci účastnili Pythagoriády, Matematického klokana a
Matematické olympiády. Největšího úspěchu dosáhl Jiří Solař, žák septimy, který v nejvyšší
kategorii zvítězil ve školním kole Matematického klokana a ve srovnání se žáky stejné
kategorie v okrese Opava skončil o pouhý bod na druhém místě. Všichni žáci školy také
prošli základním kolem soutěže Finanční gramotnosti. Vzešlá trojice žáků vyššího stupně
po roce opět postoupila do krajského kola, kde ovšem skončila v poli poražených.
Úspěšným byl tento rok díky fyzikální olympiádě, kde jsme se zúčastnili vyšších kol
ve čtyřech kategoriích. V okresním kole v kategorii F nás úspěšně reprezentoval Jan
Juroška. V kategorii E naše barvy hájila Zina Krajíčková, a to v krajském kole. Do krajského
kola také postoupil v kategorii D Denis Dimitrov a jeden bod mu scházel k úspěšnému
řešiteli. V krajském kole se snažili v kategorii C uspět Gergely Csémi a Martin Zatloukal.
Po celý rok na škole pracoval fyzikální kroužek. Vždy v pátek jsme řešili fyzikální
problémy, které se během týdne nakupily.
O jarních prázdninách se studenti David Machač, Denis Dimitrov a Gergely Csémi
zapojili do soutěže Entropa, kde řešili problémové úlohy z biologie, chemie, fyziky a
matematiky. V soutěži, které se zúčastnilo na šedesát družstev, skončili na pěkném 17.
místě.
V červnu se dvě družstva sekundánů zúčastnila na SPŠ strojní v Opavě soutěže ve
skládání modelů ze stavebnice Merkur. Dívky - Viola Váňová, Ester Nováková, Johana
Šostá, skončily na 20. místě a hoši - Jan Rychetský, Denis Černín, ačkoliv byli jen dva,
skončili desátí z 22 družstev.
Mgr. Alena Grosová a Petr Ambrož
125
Matematická internetová olympiáda
27.
11.
se
naše
škola
zúčastnila
internetové matematické olympiády, kterou
pořádalo
Vysoké
učení
technické
v Brně.
Družstvo tvořilo sedm členů - kapitán Honza
Faltýnek, Míša Solařová, Radek Váňa (zástupci
oktávy), dále Olča Jüstelová, Domča Kundrátová,
Radim Šrámek a Anička Krajíčková (zástupci
septimy). Na začátku jsme sice měli jisté problémy, ale i tak nás to neodradilo a začali jsme
s velkým odhodláním počítat. Soutěž se skládala z deseti příkladů, na které jsme měli 120
minut. Zadání jsme si společně pročetli, a
jelikož byla soutěž určena pro třetí i čtvrtý
ročník, některé úlohy se skládaly z učiva
výhradně čtvrtého ročníku, a proto se těchto
příkladů ujali naši starší spolužáci. Vytvořili
jsme dvojice a každá si nějakou úlohu
vybrala. V případě nějakého problému jsme
se snažili si pomáhat navzájem.
Patnáct minut před koncem nastal
v učebně velký zmatek. Vypočtené úlohy jsme
museli úhledně přepsat z cvičných papírů,
oskenovat je a poslat na stránky pořadatelů.
Nakonec se nám všechny námi vypočítané úlohy
podařilo odeslat. I když se nám nepodařilo
všechno vypočítat, byla to pro nás obrovská
zkušenost a doufáme, že se opět budeme moci
zúčastnit této či podobných soutěží.
Dominika Kundrátová, septima
126
Konec světa ve Vítkově
21. 12. 2012. Je vám toto datum něčím povědomé? Mělo by, protože právě na tento
den byl Mayi vypočítán konec lidské civilizace a planety samotné. Kdo s touto teorii přišel, a
nakolik je ověřitelná, nám na základě vědeckých poznatků a faktů objasnil 14. prosince na
přednášce „Ten letošní a jiné konce
světa“ absolvent našeho gymnázia,
dnes již zkušený astrofyzik, Mgr.
Marek Skarka.
Na příkladech z historie nám
ukázal, že letošní rok není ani
prvním ani posledním datem, kdy se
měla Země pohltit do tmy, zániku či
do
náruče
mimozemské
rasy.
Některá odprezentovaná data byla velice zajímavá. Dokazovala, že stále existuje možnost, že
se naše planeta jednou srazí s jiným vesmírným tělesem, ale díky moderním technologiím
bychom o blízkém nebezpečí věděli dlouho dopředu a s velkou pravděpodobností bychom
byli schopni katastrofu odvrátit nebo přinejmenším výrazně snížit její důsledky.
21. 12. 2012 je už za pár dní. Vědci nevěřícně kroutí hlavou, stoupenci katastrofických
scénářů dále spřádají své teorie a prezentují je světu. A běžný člověk? Ten žije dál svůj
každodenní život a připravuje se na rok 2013.
Michal Škrobánek, septima
(Vítkovský zpravodaj 2013/1)
127
(Oderský zpravodaj leden 2013)
128
N-trophy
Ve dnech 28. ledna až 1. února 2013 se náš tříčlenný tým ve složení Denis Dimitrov,
David Machač (kvinta) a Gergely Csémi (sexta) zúčastnil kvalifikačního kola soutěže N-trophy,
z něhož mělo šanci do finále postoupit 16 týmů.
N-trophy je soutěž plná experimentů a bádání z oblasti fyziky, chemie a biologie, kdy
pro postup do finále nebylo třeba vyřešit úlohy
dokonale, ale vyřešit je lépe než ostatní týmy a přitom
si užít dobrodružství. Vše na základě přísloví „Lepší
vrabec v hrsti, nežli holub na střeše“. V N-trophy to
znamená „Lepší provedený nepřesný odhad, nežli nepovedené přesné měření. Ale i popis
neprovedeného měření je lepší než nic.“
Celá soutěž je o kladení si otázek, vyvracení hypotéz, zpřesňování měření a hledání
souvislostí.
Výsledkem snah našeho týmu DiGeMa bylo 17. místo ze 101 týmů z celé České
republiky. Skončili jsme první pod čarou jako případní náhradníci. Snad budeme mít příští rok
více štěstí a probojujeme se do finále v Brně.
129
7.6
Informatika a výpočetní technika
Oblastní kolo soutěže v logické hře piškvorky vyhrál náš tým a postupuje do kola
krajského
Gratulujeme Janu Faltýnkovi, Tereze Škařupové, Matěji Ruckému, Ivě Drnkové a
Jiřímu Solařovi! Na Slezském gymnáziu v Opavě se s tím rozhodně nemazali.
V úterý 30. 10. 2012 to na Slezském gymnáziu jenom svištělo. Krátké duely, napínavé
okamžiky, zábava, to vše vládlo během tohoto turnaje. Jak víme, tak letos se mohly zúčastnit
i 8. a 9. třídy základní školy a rozhodně tuto možnost nepromarnily. Jejich týmy se
probojovaly až do play-off.
Oblastního turnaje na Slezském
gymnáziu v Opavě se zúčastnilo 14
týmů. Ze začátku zde vládla mezi hráči
bojovná atmosféra. Partie mezi dvěma
hráči trvala až čtyřicet minut. Poté
turnaj zrychlil tempo a ve třídách to
jenom
svištělo.
Hráči
brali
své
nevydařené duely jako legraci a v obou
učebnách
vládla
atmosféra.
Po
velmi
velmi
přátelská
až
někdy
napínavých soubojích ve skupinách bylo rozhodnuto o postupujících týmech. Z těchto
soubojů byly nejvíce obdivuhodné zápasy s týmy ze základních škol, které se probojovaly až
do play-off.
V play-off se tedy utkaly týmy Čertíci vs. Vybité baterky, Frankiovci vs. Křižáci,
Mumínci vs. Piškvorkáři a SPgŠ a SZŠ vs. Happy pigs. Tady už končila veškerá legrace. Hráči
věděli, že už nehrají o body, ale o postup, a jakékoliv pochybení je může poslat domů. Se
zvyšujícím se počtem kol atmosféra houstla. O 3. a 4. místě, kde válčili Křižáci vs. Mumínci,
bylo velmi rychle rozhodnuto. Naopak týmy Happy Pigs a domácí tým Čerti chtěli dokázat, že
mají silnější mysl a duely trvaly až dvacet minut a některé z nich končily i remízou. Po velmi
dlouhých a napínavých duelech vyšel z tohoto zápasu vítězně tým Happy pigs.
130
1. místo
-
Happy
Komenského
145,
pigs
(Gymnázium,
VÍTKOV
-
Tereza
Škařupová, Jan Faltýnek, Jiří Solař, Ivana
Drnková, Matěj Rucký)
2. místo - Čerti (Slezské gymnázium, Zámecké
náměstí 29, OPAVA - Vojtěch Henčl, Ondřej
Šmalec, Tomáš Smolka, Michael Peterek,
Aleš Tichý)
3. místo - Mumínci (SOU stavební, Boženy
Němcové 2309/22, OPAVA - Lukáš Slavík,
Martin Němec, Jonáš Moravec, Martin
Michalík, Ondřej Pleva)
4. místo - Křižáci (ZŠ, Boženy Němcové 2,
OPAVA
-
Nicolas
Pérez,
Michaela
Matušková, Tomáš Juchelka, Jan Voják,
Pavel Bilík)
(dostupné na http://www.pisqworky.cz/novinky/854-na-slezskem-gymnaziu-v-opavese-s-tim-rozhodne-nemazali a www. gvitkov.cz)
Velký úspěch studentů Gymnázia
Lucie Marethová z tercie
se
zúčastnila
mezinárodní
soutěže v malování na počítači
nazvané Pod modrou oblohou.
Byl to již 8. ročník a letošní téma
znělo Můj sen. Do soutěže se
přihlásilo 191 škol z České
republiky, Slovenska a Polska
s více
než
2 000
výtvarnými
pracemi. Lucie obsadila 3. místo,
131
a tak 3. května slavnostně převezme svou cenu ve dvoraně Muzea v Moravské Třebové z
rukou europoslance Vladimíra Remka a pod dohledem České televize. Gratulujeme!
Studenti Anna Jakubíková, Petra Švecová (obě kvarta) a Vít Mužík (kvinta) se jako tým
zúčastnili soutěže Prezentiáda aneb Nekoktej a vyhraj. Nejprve vypracovali prezentaci na
téma Ideální učitel. Práce zaujala, takže
byli pozváni do krajského kola v Ostravě.
Tam probíhaly obhajoby prací před
odbornou porotou, kde se hodnotil
hlavně verbální i neverbální projev,
spolupráce členů týmu a v neposlední
řadě i pohotovost při závěrečných
dotazech. Naši studenti s přehledem
vyhráli v konkurenci 10 týmů z celého
Moravskoslezského kraje a postoupili do
celostátního finále, kde už se utkají ty nejlepší týmy z celé republiky. Budeme držet palce, ať i
zde předvedou to nejlepší, co umí.
Ing. Jindra Balarinová
(www.gvitkov.cz - duben 2013, Vítkovský zpravodaj 2013/5)
Počítačová soutěž Bajtík - ve finále zvítězily studentky Adéla Kalužová (1. místo) a
Barbora Zubíková (2. místo), obě ze sekundy. Gratulujeme!
Tato soutěž je dvoukolová:
nejprve žáci nakreslí logo firmy a
vypracují prezentaci na téma, které
se dozví až na místě - letos tímto
tématem byla voda. Porota pak
vybere nejlepší práce a jejich autory
pozve do finále, kde je musí obhájit
před
odbornou
porotou.
Naše
studentky postoupily do finále obě
(v jejich kategorii Megabajtík soutěžilo celkem 23 žáků) a ve finále byly nejlepší. Navázaly tak
132
na úspěchy našich studentů v předchozích ročnících - v roce 2011 zde vyhrál Vít Mužík a vloni
Lucie Marethová.
(www.gvitkov.cz – červen 2013)
133
7.7
Tělovýchova a sport
Komise pracovala v tomto školním roce ve složení: Jana Repková, Marie ŠpokováBlaschke a Tomáš Kaluža.
Školní rok začal tradičně sportovně turistickým kurzem v Chorvatsku. Následovaly
turnaje okrskových kol a následně okresních kol. V okresním kole pro střední školy se hoši
ve stolním tenise a basketbalu umístili na 4. – 6. místě, ve florbalu na 12. místě a ve
volejbale na 7. místě, dívky se v turnajích středních škol v okrese umístily na 2. místě
v basketbalu, ve florbalu na 6. místě, na 7. místě ve volejbalu. Dívky sekundy se ve florbalu
umístily v okrese na 6. místě a v basketbalu na 4. místě, v obou sportech byly v okrsku na
1. místě. V okrskovém kole atletického víceboje se hoši tercie a kvarty umístili na 5. místě,
dívky tercie a kvarty na 3. místě (L. Marethová skončila na 4. místě), hoši sekundy skončili
na 2. místě (M. Jersenský 1. místo) a dívky sekundy skončily na 5. místě.
Od 10. do 15. února 2013 se konal lyžařský výcvik v areálu SKIPARK Grůň a
zeměpisně-turistický přechod Súľovských vrchů se konal od 12. do 15. června 2013.
Tomáš Kaluža, vlastní rukou
Chorvatsko 2012
14. září jsme všichni netrpělivě posedávali ve škole a těšili se, až zase na chvíli
opustíme stereotyp všedních dnů.
Nedočkavě jsme přemítali nad tím,
co nás na letošním sportovněturistickém kurzu čeká, s jakými
lidmi
se
seznámíme
a
kolik
pěkných vzpomínek si budeme
moci odvézt.
Ve dvě hodiny odpoledne
jsme
se
okamžiku
dlouho
očekávaného
konečně
dočkali.
Obsadili jsme svá místa v autobuse, nabídli si něco k snědku a doufali, že tentokrát cesta do
Chorvatska nebude tak zdlouhavá a my se z příjemného slaného vzduchu a šumění moře
budeme těšit co nejdříve.
134
Jakmile
jsme
dorazili na
místo,
rozběhli jsme se k moři, ačkoli jsme byli po
náročné noci rozlámaní, ale všichni jsme se
na tento okamžik těšili. Přijeli jsme do
nádherného počasí. Přes hory se sice čas od
času převalilo několik mraků, ale v záři
horkého středomořského slunce to nikomu
nevadilo.
První den jsme započali vycházkou do
městečka Baška Voda a tam jsme se
dozvěděli, kde hledat poštu, obchody,
směnárnu a taky pár dobrých levných
restaurací, kdyby nás náhodou přepadla chuť
na něco jiného, než na konzervovaná jídla,
jež jsme si s sebou museli vzít. Jakmile jsme došli zpět do kempu, rychle jsme se převlékli do
plavek a odebrali se na pláž, kde jsme čerpali energii na další dny. A že jí bylo potřeba.
Učitelé nám dali opravdu zabrat. Absolvovali jsme túru na pohřebiště římských
vojáků. Byla to sice náročná cesta, ale vyjít tam nahoru do hor stálo za to. Pohled na moře
obklopující nedaleké ostrovy Hvar a Brač nás úplně okouzlil. Další dny jsme se učili jezdit na
kánoích a užili jsme si spoustu legrace. Občas, když jsme se na loďce zapovídali, proud nás
odnesl ke druhé pláži a trvalo nám pak hodně dlouho, než jsme se dostali zase zpátky. Naši
gymnaziální profesoři nás také učili hrát
petang. Šlo nám to sice dobře, ale zdaleka
jsme nebyli tak úspěšní jako Chorvaté, kteří
se tomuto sportu věnují každý den.
Snad asi největší zážitek pro nás
byly rafty. I když foukal studený vítr a řeka
také nebyla zrovna nejteplejší, všichni jsme
si řádění na vodě pořádně užili a také nám
bylo povoleno vyzkoušet si skákání do vody
z vysoké skály. Předváděli jsme se před sebou, kdo předvede nejlepší a nejbláznivější skok, a
to nás tak vyčerpalo, že jsme po příjezdu do kempu aspoň na chvíli zakotvili ve svých
135
postelích. Večer jsme poseděli se svými přáteli a navzájem si sdělovali dojmy, zážitky a pocity
z tohoto náročného, ale kouzelného týdne.
Sečteno podtrženo, opět jsme si díky skvělým vyučujícím, vstřícným lidem v kempu a
krásnému počasí Chorvatsko užili tak, že na něj budeme vzpomínat ještě hodně dlouho.
Klára Donovalová, septima
(www.gvitkov.cz)
Filmový festival zimních sportů
23. listopadu 2012 se ve spolupráci se
Střediskem volného času Vítkov na naší škole
uskutečnilo pro studenty sekundy, tercie, kvarty a
vybrané zájemce z dalších tříd promítání špičkových
filmů
o
extrémním
snowboardingu,
lyžování,
snow-kitingu
a
zimním
lezení,
dalších
zimních
radovánkách. Mezi promítané filmy patřily snímky
All.i.Can, Baffin Babes, Ultim8 Separation, Bezpečný
freeride - laviny, White line, Cold, Scottish Ice Trip a
Parellels. Všem se tato akce velice líbila.
(www.gvitkov.cz)
Blahopřejeme!
4. prosince se náš „elitní“ desetičlenný tým zúčastnil okresního finále středních škol v
basketbalu dívek. V silné konkurenci opavských gymnázií a dalších středních škol jsme po
tuhých bojích a nervy drásajících duelech obsadily druhé místo a odvezly si krásný pohár a
dárkový koš plný pochoutek.
Po cestě domů panovala dobrá nálada a troufám si říct, že výsledek nás mile potěšil.
Každá hráčka ze sebe prostě vydala maximum. Některé z nás si už bohužel příští rok úspěch
nezopakují, ty zbylé to snad dotáhnou až na kraj!
Michaela Solařová, oktáva
(Vítkovský zpravodaj 2013/1)
136
Odbíjená juniorky 2012/2013
V dubnu skončil pro Gymnázium Vítkov další ročník Okresního poháru odbíjené
juniorek. Reprezentovaly nás: Michaela Konečná, Dominika Kundrátová, Kristýna
Kundrátová, Klára Prusková, Tereza Škařupová, Barbora Staňková, Klára Donovalová,
Gabriela Steblová, Nela Bártková, Lucie Šustková a Andrea Dostálová.
Děvčata letos vybojovala v soutěži 3. místo. Chtěli bychom poděkovat za reprezentaci
všem holkám, které úspěšně dokončily další ročník OP. Opět nás letos opustí maturantky,
které v příští sezóně už za gymnázium zřejmě nenastoupí. Pokud vás někoho odbíjená baví a
chcete reprezentovat školu, přijďte nás posílit. Scházíme se každý pátek od 15.00 do 17.00
hod. ve velké tělocvičně gymnázia. Těší se na vás trenéři Jan a Pavlína Bartošovi.
Tabulka soutěže F) OP JUNIORKY
1. VK Kylešovice-kadetky
2. TJ Hlučín
3. SK Gymnázium Vítkov
4. SSKG Opava
5. TJ SK Kravaře - ŠSK
8
8
8
8
8
8
5
5
2
0
0
3
3
6
8
24:6
21:9
17:13
8:18
0:24
16
13
13
10
8
(Vítkovský zpravodaj 2013/6)
Slovenští studenti na návštěvě ve vítkovském gymnáziu
7. června k nám zavítali studenti ze sousedního Slovenska, tedy z gymnázia ve
Vrbovém. Tato návštěva nebyla náhodnou, protože již dlouho naše školy pořádají výměnné
akce, a tak žáci mohou prožít zajímavý pobyt, a to jak na naší škole, tak na škole ve Vrbovém.
Tyto zájezdy nejsou jen tak obyčejné. Studenti si mohou odvézt velmi poutavé zážitky.
Pokusím se vám tedy přiblížit, jak takový pobyt vypadá.
Bezprostředně po příjezdu se studenti ubytují ve vybraných učebnách a začne nabitý
program. Většinou přijíždějí ve čtvrtek odpoledne, škola už je prázdná, a tak i přestože
většina studentů už je doma, mnoho jich zůstává ve škole, aby se mohli navzájem se
seznámit.
137
Studenti mohou plně využívat veškerá zařízení, která naše škola má, například vlastní
posilovnu, dvě plně vybavené tělocvičny, horolezeckou stěnu a mnoho dalšího. Pro Slováky
bylo naše zařízení velmi atraktivní, hned po příjezdu se převlékli do sportovního oblečení a šli
hrát fotbal, a to nejenom kluci, ale také děvčata, která byla sportovně nadaná. Řada z nich
sportovala na vyšší úrovni, holky byly výborné basketbalistky, kluci dobří fotbalisté a také
měli zdatné florbalistky. První den byl, dá se říci, seznamovací, teprve druhý den se dal
opravdu nazvat „aktivním“, jelikož se pořádal sportovní turnaj ve florbalu, fotbalu,
basketbalu i volejbalu. Týmy byly dívčí i chlapecké, ale také smíšené. Nejdříve se soutěžilo ve
fotbalu, jako první hrálo chlapecké mužstvo. Slováci byli vyrovnaní soupeři a i přesto, že jsme
se maximálně snažili, udolali nás a prohráli jsme o dvě branky. Děvčata hrála také vyrovnaně,
ale nakonec ta naše také prohrála, i když jen o 1 branku. Ve florbalu jsme byli opět stejně
dobří, ale znovu jsme prohráli o jednu branku. Zápas skončil 1:0 pro hosty. V basketbalu jsme
ovšem zapojili srdce, přálo nám štěstí a vybojovali jsme si vítězství. Na závěr tohoto velkého
mezinárodního turnaje jsme hráli volejbal. Tento zápas ovšem vypadal jako trénink, jelikož
naše gymnázium má velmi silný tým plný „poloprofesionálních“ hráčů, a tak jsme Slováky ve
třech setech porazili 3:0. Po turnaji se atmosféra opět uvolnila, naši slovenští kamarádi si
mohli zajít na oběd do školní jídelny a odpoledne jsme se rozloučili a oni odcestovali zpět
domů. Celkově tyto akce hodnotím velmi pozitivně, je to pro nás velmi zajímavý zážitek
poznávat studenty z cizích zemí a už teď se těším, až příští rok zavítáme opět my do
Vrbového.
Tomáš Brodský, septima
138
Přechod Súľovských skal 12. – 15. 6. 2013
Letošní přechod, vedený panem Kalužou a paní Kotrlovou, byl nezapomenutelný. Ve
středu 12. června jsme se sešli ráno na vítkovském vlakovém nádraží. V sobě jsme měli plno
nadšení a energie, na zádech batohy plné svačin nabalených našimi starostlivými
maminkami. Přestože jsme vyjížděli velmi brzy, panovala ve vlaku bujará nálada, která byla
způsobena našim entusiasmem.
Po dlouhé cestě vlaky a autobusem jsme se dostali na místo devět kilometrů vzdálené
od cílové chaty. Kritický pro nás byl už první úsek cesty, který se skládal z jednoho velmi
strmého kopce, za nímž následoval další kopec, a poté dalších pár malých kopečků. Po asi
tříhodinové cestě jsme se dostali do obce Súľov, ve které jsme měli mít ubytovaní. Po chvíli
hledání a s pomocí místního obyvatelstva jsme se úspěšně dostali do kempu, ve kterém jsme
měli zajištěný nocleh. Chata byla pěkná, nová, v podkroví s vanou. K večeři jsme ochutnali
slovenské národní jídlo
– halušky s brynzou.
Další den nás
čekala náročná trasa.
Zprvu očekávaných 18
km se proměnilo v 25
kilometrů zakončených
obtížným výstupem do
strmého kopce, který v
zimě
slouží
jako
lyžařská sjezdovka. Pro
některé účastníky bylo štěstím, že jim byla nabídnuta možnost vyhnout se složité cestě a
dojet na místo dalšího ubytování autobusem. Tentokrát jsme měli pro sebe celou chatu a na
večeři jsme si pošmákli na guláši. Večeře byla doprovázena podrobným popisem přípravy
plněné papriky podle pana Kaluži. Někteří z nás si zpříjemnili večer návštěvou krytého
bazénu a hrou bowlingu. Zbytek trávil večer pozorováním Kriminálky Las Vegas v televizi.
Plán trasy na třetí den byl v podstatě jednoduchý. Před sebou jsme měli výstup do
dlouhého strmého kopce s názvem Velká Luka, a poté následný sestup. Avšak nenechte se
zmásti, cesta byla obtížná a zabrala nám celý den. Přestávku jsme si udělali pouze v
restauraci pod vrcholem, kde jsme se občerstvili chutným jídlem, avšak náladu nám trochu
139
kazila nepříjemná obsluha. Na chatu v Martině jsme se dostali až k večeru. Večeře byla
sváteční, jelikož zde byla jídelna již připravena na svatební hostinu, která měla probíhat příští
den.
Následujícího dne bylo naším jediným úkolem dojít na místní vlakové nádraží a
dopravit se domů. Na závěr bych chtěl říci, že tento přechod byl velmi obohacující a přinesl
nám poznání našich vlastních možností a sblížení s našimi spolužáky z různých ročníků, kteří
se přechodu s námi účastnili.
Martin Zatloukal, sexta
140
7.8
Hudební a výtvarná výchova
V rámci výuky hudební výchovy proběhla řada akcí. Jako první bod uveďme zájezdy
za kulturou pořádané sekcí hudební výchovy. Na podzim jsme uspořádali zájezd do Divadla
Antonína Dvořáka na balet Petra Iljiče Čajkovského Spící krasavice pro studenty i rodiče.
V novém roce potom dva zájezdy v době školního vyučování pro žáky nižšího gymnázia na
výchovné koncerty Janáčkovy filharmonie („Hudba z filmů“ a „Symfonické básně v tvorbě
českých skladatelů“).
Z našich kulturních aktivit uveďme úspěšnou reprezentaci Adély Tomanové
na pěveckých soutěžích (dvě okresní pěvecké soutěže – 1. a 2. místo). Adéla také
reprezentovala školu na jazzových koncertech ve Vítkově a v jazzovém klubu v Opavě.
V závěru roku pak vystoupila na akci prodlužování cesty česko-německého porozumění
v Guntramovicích.
I letos jsme navázali na spolupráci s vítkovským domovem důchodců a nacvičili pro
ně pásmo vánočních koled a poezie. V rámci historické slavnosti v Hradci nad Moravicí
jsme zase připravili zdravici k rekonstrukci svatebních průvodů polského knížete Mieška a
české kněžny Doubravky. V rámci oslav svátku sv. Patrika jsme provedli ve spolupráci se
sekcí cizích jazyků irskou lidovou píseň. Třída sekunda pracovala v průběhu druhého
pololetí na projektu Zlatovláska, jednalo se o básnické pásmo podle J. Kainara proložené
písněmi K. Svobody. Toto vystoupení jsme realizovali pro veřejnost v městské vítkovské
knihovně a také na základní škole ve Větřkovicích. V tomto projektu chceme pokračovat i
v příštím školním roce.
Mgr. Helena Kozlová
Petr Iljič Čajkovskij: Spící krasavice
Mnozí z nás, mezi nimi i já, jsme viděli poprvé balet světoznámého tvůrce vážné
hudby. Bylo to díky zájezdu do Národního divadla moravskoslezského, které nás uvítalo
s otevřenou náručí.
Čekala jsem, že s naší školou jedeme na klasickou pohádku O Šípkové Růžence.
Musím přiznat, že má představa o tomto díle byla mylná. Byl to sice opravdu příběh o
Šípkové Růžence, ale podle francouzské pohádky Charlese Perraulta. Baletky se jako
keramické panenky otáčely a odrážely na baletních špičkách, jejich blyštivé kostýmy se
141
odrážely od pozlacených ozdob v divadle a hudba vyloženě brala dech. Celková kombinace
přenádherné hudby, která se měnila ze strašidelné na lehkou, uklidňující či radostnou, byla
oslňující, a myslím, že mohu mluvit za všechny zúčastněné, když řeknu, že nám všem brala
dech.
Nedokážu totiž ještě ani teď slovy popsat, co se nám v tu chvíli dělo v hlavě i před
očima. Baletky i tanečníci popírali všechny fyzikální zákony, až měli někteří z diváků nutkání
prozkoumat poznatky o gravitační síle znovu a podstatně důkladněji. Každopádně byl tento
zážitek nezapomenutelný. Náš velký obdiv mají jak účinkující, kteří předvedli skvělý výkon,
tak hudebníci, kteří se výborně zhostili své úlohy a Petr Iljič Čajkovskij, díky němuž dostala
Šípková Růženka nový rozměr - stala se spící krasavicí a snem o dokonalosti.
Michaela Konečná, kvinta
(www.gvitkov.cz)
Co mi připomíná Francii...
V ostravské pobočce Francouzské aliance se v podvečer 7. listopadu konala soutěžní
výstava výtvarných prací, jejichž autory-amatéry inspirovala právě Francie.
Téma nelehké, pokud nechcete
ztvárnit
obligátní
Eiffelovku
či
cosi
kulinárního, příp. Vítězný oblouk, a pokud
ano, tak ovšem originálně, jak znělo v
soutěžních podmínkách. Letos jsme do
této soutěže vyslali studenta kvinty
Davida
Machače,
inspirovat
který
obrazem
se
J.-L.
nechal
Davida
Korunovace císařovny Josefíny v katedrále
Notre-Dame 2. prosince 1804. J.-L. David
se soustředil především na postavu
Napoleona, který spěšně a okázale klade korunu na Josefininu hlavu místo papeže. Této
scéně útrpně přihlíží kněz jako předobraz nových pořádků.
142
Úkolem soutěžících bylo nejen svoji představu zpodobnit podle zadaného tématu i
formy, ale též ji představit a přiblížit ostatním soutěžícím, návštěvníkům a samozřejmě
porotě, která nakonec musela mezi
opravdu
početnými
soutěžícími
rozhodnout. A i když David Machač
nedosáhl na příčky nejvyšší, porota v
neformální diskusi na závěr označila
jeho řečnický výkon za nejlepší, neboť
dokázal
přirozeně
a
přesvědčivě
vysvětlit svůj vztah k Napoleonovi,
této kontroverzní postavě, bezesporu
jednomu ze symbolů Francie, a přiblížit smysl velkolepého obrazu.
David jel na zkušenou a svůj úkol splnil. Byl to pro nás příjemný podvečer, během
kterého se o nás hostitelé s příslovečným francouzským šarmem starali, a my už se těšíme na
jarní, tentokrát pěvecké setkání.
PhDr. Marie Mikulíková, BcA. Michaela Rucká
(www.gvitkov.cz)
143
144
Burianovské variace
V sobotu 10. listopadu proběhla v Gymnáziu ve Vítkově ve školní galerii Gaudeamus
vernisáž výstavy prací studentů výtvarné střední
školy AVE ART Ostrava. Obrazy na téma
Burianovské variace tvořili studenti od středy do
zmíněné soboty přímo na gymnáziu, kam po léta v
rámci spolupráce mezi oběma školami jezdí na
tradiční workshopy.
Studenti chtěli vzdát hold kopřivnickému
rodáku a malíři Zdeňku Burianovi, jenž svůj
umělecký život zasvětil spolupráci s různými vědci,
aby vizuálně rekonstruoval minulost naší planety.
Vážné téma ovšem studenti uchopili po svém,
nejedná se prostě o žádné výtvarné karaoke,
obrazy spíše působí tak, jakoby se štětce chopil slavný komik Vlasta Burian a pravěký svět
nám představil v různých dadaisticky propletených souvislostech.
V podobně rozverném duchu
probíhala i vernisáž, na níž si autoři
pomocí
různých
převleků
humorně
pohrávali v krátké performanci se svou
identitou.
Studentka
kvarty
Adéla
Tomanová okouzlovala přítomné svým
zpěvem, na kytary ji provázeli Martin
Šrubař a Vláďa Vlk a nakonec se dostaly
ke slovu, lépe řečeno, k chuti, grilované
pochoutky, jež připravoval bývalý školník
Karel Hoza. Tedy jinými slovy řečeno multimediální útok na všechny smysly návštěvníků.
Mgr. Jaroslav Herman
145
První místo v pěvecké soutěži Eurotopia
EUROTOPIA Opava o.p.s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 1999 v
regionech Opava a Vítkov, od roku 2008 také v Krnově. Činnost organizace je zaměřena na
práci s dětmi a rodinami. Z velkého množství aktivit, určených pro mládež našeho regionu, se
stala oblíbenou každoroční pěvecká soutěž pořádaná pro děti základních škol a příslušných
ročníků víceletých gymnázii z Opavy a okolí. Organizace vždy zajišťuje pro děti příjemné
prostředí, letos v Obecním domě v sále
purkmistrů, pohoštění, technické zázemí a
odbornou porotu z divadla či ze ZUŠ Opava.
Pro soutěžící je vždy připraven bohatý
kulturní program, ve kterém vystupují
zejména taneční folklórní sobory. Jelikož
organizace se snaží o vytvoření tolerantní
multikulturní společnosti v našem regionu,
setkáváme
se
zde
s kulturou
různých
národnostních menšin.
Adéla Tomanová, žákyně třídy kvarty,
se této soutěže zúčastnila již po druhé. Na
letošní
ročník
si
připravila
intonačně
náročnou jazzovou píseň Feeling Good.
Soutěžila již ve věkově nejvyšší kategorii, a
ačkoliv posluchači mohli právě v její kategorii
slyšet řadu téměř profesionálních vystoupení, Adéla v této velmi silné konkurenci získala
nakonec 1. místo. Blahopřejeme a těšíme se na její další umělecký růst.
Mgr. Helena Kozlová
(Vítkovský zpravodaj 2013/1)
146
Exkurze v Olomouci aneb od Tiziana po Warhola
30. ledna 2013 byl krásně zamlžený chladný den a my jsme jeli do Olomouce. Cesta
trvala něco přes hodinu, ale i ta byla pro mě nekonečně dlouhá, protože jsem nevěděl, jestli
mám spát či bdít. Jelikož jsem byl nakonec vzhůru celou cestu, alespoň jsem poslouchal
zajímavosti o Olomouci, které vyprávěla paní učitelka Mikulíková a pár spolužáků.
Po příjezdu jsem byl velice rád, že konečně vystoupím z autobusu, a maličko se
projdeme. Vít Mužík nás zavedl na naši první zastávku, tou byla zkouška Moravské
filharmonie. Kdybych to měl říct krátce: „Bylo to úžasné“. Celé to byla prostě nádhera, i když
se jednalo pouze o zkoušku. Určitě bych někdy rád zašel na jejich koncert. Byl jsem rád za
možnost vidět a slyšet tuto filharmonii naživo.
Následovala procházka historickou Olomoucí s výkladem o různých památkách, jenže
já byl ještě fascinován překrásnou hudbou, takže jsem si moc informací do hlavy neuložil.
Naší další zajímavou zastávkou bylo Arcidiecézní
muzeum výtvarného umění a Muzeum moderního umění,
s výstavou „Od Tiziana po Warhola“. Já si sice myslel, že
díky této výstavě bude muzeum jen o kresbách a
portrétech, ale naštěstí tomu tak nebylo. V muzeu se
nacházel například nádherný historický kočár, který byl
překrásně dekorovaný, sochy, různé mince, číše a další
předměty. Velice zajímavá pak byla část výstavy zaměřená
na moderní umění. Návštěvníci zde mohli nalézt tajemnou
místnost, do níž vstoupili a svítily jim oči a vše bílé, co měli
v ten okamžik na sobě. Prostě příjemné kulturní vyplnění
středečního dopoledne. Někteří z nás si dokonce stihli zajít ještě do zdejší katedrály, a pak už
následoval rozchod, který jsem s kamarády využil k obědu a obhlídce olomouckého orloje.
Poté už následovala jen cesta domů autobusem, kterou jsem prospal – holt únavě se
člověk nevyhne.
Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit této exkurze. Určitě jsem si odnesl hodně
zajímavých poznatků, zážitků a myslím, že nejsem sám. Šlo o příjemně prožitý den.
Roman Nguyen, kvinta
147
Janáčkova filharmonie Ostrava a Movie Night
30. ledna 2013 nám škola začala jako obvykle. Ráno jsme zasedli do školních lavic a
poctivě jsme se učili, ale po druhé vyučovací hodině žáci vybraných tříd bleskově opustili
školu. Doslova z ní „vystřelili“, nasedli do autobusu a nechali se odvézt do Ostravy. Tam nás
v Domě kultury Vítkovice čekal koncert, který pro školy připravila Janáčkova filharmonie. Byl
zaměřený na filmovou hudbu světovou i domácí a nazvaný „Movie Night“.
Hudebníci začali známou písní ze
Star
Wars
a
pokračovali
samými
hitovkami. Zazněla hudba ze Sněhurky a
sedmi trpaslíků, pohádky O slavíkovi a
čínském císaři, filmů James Bond, Harry
Potter či Piráti z Karibiku. Vše bylo
doprovázeno komentáři dirigenta Petra
Šumníka, který nás poučil o tom, jak
taková filmová hudba vlastně vzniká, jak se rodí hity stříbrného plátna, ale vyprávěl i o životě
tvůrců známých skladeb.
Celý tento výlet do světa filmové hudby se doopravdy vydařil a můžu říci, že se
všem určitě líbil.
Adéla Kalužová, sekunda
Začátek roku s Janáčkovou filharmonií
Přivést děti k poslechu vážné hudby v dnešním rychlém, hlučném světě, kde komerční
hudební tvorba zní masově ze všech stran, není zajisté vůbec jednoduché. Děti, které
navštěvují ZUŠ a samy hrají na hudební nástroj, mívají start do tohoto světa značně ulehčen,
tito studenti se většinou sami aktivně přihlašují na večerní zájezdy za kulturou, které naše
škola pravidelně pořádá.
Cílem gymnaziálního vzdělávání je ovšem snaha o vytvoření vztahu k pokladům české
i světové hudební literatury u co nejširší skupiny nám svěřené mládeže. Koncerty pořádané
Janáčkovou filharmonií v Ostravě nám v tomto snažení značně pomáhají. Na začátku nového
roku jsme v rámci výuky uspořádali dva zájezdy na výchovné koncerty 30. ledna a 6. března.
148
MOVIE NIGHT
První koncert s názvem „Movie Night“ přivedl začínající posluchače k objevení
barevnosti zvuku symfonického orchestru. Pan dirigent Petr Šumník, který celým koncertem
provázel, předvedl studentům jednak specifické zvuky jednotlivých nástrojů, tak i barevnost
nástrojových seskupení a posléze celého orchestru. U dětí zaznamenal velký úspěch zejména
dechový nástroj mistrovsky upravený k vydávání zvuků imitujících kvákání žáby.
Kvalitní filmová hudba byla studentskému posluchačstvu velmi blízká a ve spojení
s promítanými ukázkami z jednotlivých filmů nabídla nevšední umělecký zážitek. Pro
dokreslení přikládáme program koncertu i jednotlivé postřehy našich studentů:
Program:
John Williams – Hvězdné války
Frank Churchill – Sněhurka a sedm trpaslíků
Václav Trojan – Císařův slavík (Slavíkův koncert) – Jakub Černohorský
Václav Trojan – Císařův slavík (Žabák) – Vladimír Ševčík
Ennio Morricone – Tenkrát na západě – Josef Pukovec st.
John Williams – Harry Potter
Henry Mancini – Růžový panter
Monty Norman – James Bond
Klaus Badelt – Piráti z Karibiku
Postřehy:
„Bylo to moc pěkné. Slyšet hudbu na živo je totiž mnohem velkolepější než
ve filmu.“ Kristýna Plačková (tercie)
„…Určitě si zaslouží potlesk za to, jak nám dobře zahráli a za jejich souhru, protože
hráli tak jak měli a nikdo nebyl takříkajíc „out“. Šimon Orság (tercie)
„…Podle mě bylo nejlepší slyšet živě úvodní znělku z filmu James Bond 007. Zajímalo
by mě, jak dlouho to dávali dohromady, jak dlouho se to učili…“ Dominik Satke (tercie)
„Janáčkova filharmonie! Dříve jsem nevěděla, co čekat, teď už vím. A můžu zcela
upřímně říct, že jsem šťastný člověk. Mělo to šťávu, dokonce si ¾ sálu pohupovalo nohou,
což je podle mě úspěch.“ Jitka Fajmonová (sexta)
149
„Byla jsem unesena snad ze všeho, co se na pódiu dělo. Byla to nádhera, já jako
muzikant bych snad nic z toho, co tam zaznělo, neuměla zahrát. Takže za mě deset bodů z
deseti a zlatý bludišťák k tomu. Už se nemohu dočkat dalšího vystoupení.“ Sára Vahalíková
(sexta)
„Byla to velice dobrá zkušenost, byla to moje první zkušenost s filharmonií a byl to
dech beroucí zážitek.“ Gergely Czemi (sexta)
SYMFONICKÁ BÁSEŇ V ČESKÉ HUDBĚ
Březnový koncert s názvem „Symfonická báseň v české hudbě“ byl svým obsahem
poslechově náročnější a můžeme říci, že se jednalo vlastně o další stupínek na cestě
k porozumění symfonické tvorbě. Začněme nyní od programu koncertu:
B. Smetana: Šárka z cyklu Má vlast
L. Janáček: Taras Bulba, smrt Andrejova (1. věta)
A. Dvořák: Polednice, symfonická báseň podle balady K. J. Erbena
Celým koncertem nás provázel americký dirigent Paul Mauffray, který pocházel
z města New Orleans, které žáci znají jako kolébku jazzové hudby. Tento dirigent dětem
sdělil, že jeho skvělou češtinu má na svědomí náš hudební skladatel Leoš Janáček, kterého
chtěl více poznat. Dle výkladu k jednotlivým symfonickým básním jsme však brzo pochopili,
že nejen Janáček je pro amerického dirigenta srdcovou záležitostí, ale i náš Bedřich Smetana
a Antonín Dvořák, kdy Erbenovu báseň Polednice odrecitoval skvělou češtinou.
Postřehy:
„Koncert se mi líbil, určitě bych měl zájem jet znova. Americký dirigent mě zaujal svou
trpělivostí, smyslem pro humor i pro hudební umění.“ Jiří Jakubík (tercie)
„…Naprosto překvapující bylo vystoupení dirigenta, který by se klidně mohl živit i jako
komik, protože chvílemi se smál celý sál.“ Nela Bártková (4. A)
„Moc se mi líbilo dirigentovo podání, jeho vysvětlení skladby. Díky tomu jsem
rozuměla, která část skladby odpovídá které části příběhu… Opršalová Tereza (4. A)
„Jak se říká, nakonec to nejlepší, tak na tomto koncertě mě nejvíce zaujala Polednice,
kterou zahráli na závěr.“ Wolfová Monika (sekunda)
150
Úspěch v pěvecké soutěži Talent Havířov 2013
19. 4. 2013 jsem se zúčastnil finále mezinárodní pěvecké soutěže Talent Havířov
2013. Do finále se ze všech soutěžících probojovalo 25 finalistů, kteří soutěžili ve čtyřech
kategoriích. Ve své kategorii (16 let a více) jsem obsadil krásné 3. místo.
Hostem a současně porotcem byl vítěz Česko-Slovenské SuperStar 2009 Martin
Chodúr, který mě za zpěv pochválil, čehož si velice cením
Miroslav Macáš, kvinta
(www.gvitkov.cz, duben 2013)
151
Opět na Cestě porozumění
Každoročně se koncem června scházejí v Guntramovicích ti, kteří chtějí symbolicky
vyjádřit odhodlání jít cestou porozumění a budovat společně dobré vztahy mezi národy. Už
v roce 1998 začalo budišovské občanské sdružení Vlastenecký poutník organizovat
mezinárodní projekt Cesta česko-německého porozumění, kdy na úpatí Červené hory začala
vyrůstat skutečná cesta z dlaždic ze slezské žuly.
Cesta začíná u kříže, jenž stojí v místech hromadného hrobu vojáků, kteří tu padli
v roce 1758 za prusko-rakouské války. Dnes ji tvoří 226 desek s nápisy. Pokládají je
jednotlivci, rodiny, organizace, obce, tedy ti, které tyto myšlenky oslovují. Letošní
prodlužování Cesty, které uváděl pan ing. František Vrchovecký, mělo opět důstojný a
komorní průběh. O významu této aktivity promluvil historik pan Mgr. Petr Anderle, noví
účastníci Cesty a hosté.
Slavnost provázeli v minulých letech svým zpěvem studenti místního gymnázia. Letos
zazpívala velmi působivě Adéla Tomanová. Po slavnostním položení desíti nových desek
proběhla v kapli sv. Jana Nepomuckého polní mše k uctění památky všech, kteří padli na
evropských bojištích.
(Vítkovský zpravodaj 2013/8)
Jazzový podvečer v knihovně
11. července jsme na jazzovém podvečeru přivítali opavské hudebníky – MUDr.
Milana Vilče (klavír) a slečnu Adélu Tomanovou (zpěv).
Pan doktor Vilč je s klavírem spjat po celý život a dnes, kdy si užívá zaslouženého
důchodu, dokonce začal studovat konzervatoř. A kdo byl na nedávném koncertě pro klavír a
vibrafon, měl už možnost jeho hru slyšet.
Adéla Tomanová zazpívala v knihovně již při besedě s paní Chantal Poullain, známe ji i
z Jazzových zákusků, kde tradičně vystupuje s Martinem Šrubařem a Vláďou Vlkem, a též z
vernisáží a plesů gymnázia.
Pan Vilč i Adéla mají za sebou vícero vystoupení, ve Vítkově jsme je však společně
slyšeli poprvé.
O jediný nemilý zážitek se postaralo počasí – do poslední chvíle jsme váhali, zda
zůstat venku a využít zeleně útulné knihovní zahrady, či vsadit na jistotu a odebrat se do sálu.
152
Obava z deště nakonec zvítězila, ale ani to nic neubralo na výkonu obou muzikantů a
příjemné dojmy z koncertu zdaleka převažovaly.
Tento měsíc si přijdou na své i milovníci folku a rocku, neboť 15. 8. vystoupí Ivan
Krajcar se svou skupinou Desperado a 30. 8. František Reisner se skupinou Special Band.
Díky hudebníkům máme jistotu v pozitivním zážitku, takže nezbývá, než držet palce,
aby počasí tentokrát stálo při nás!
(Vítkovský zpravodaj 2013/8)
153
8
Hledání řešení vítkovského školství
(5 + 2 dny, Opavsko, 4. 10. 2012)
154
(5+2 Opavsko, 11. 10. 2012)
155
Informace pro občany
... Nejvíce času jsme na zasedání zastupitelstva nevěnovali rozpočtu, ale základním a
středním školám ve Vítkově. Projednávali jsme dva návrhy, které směřovaly ke změně
stanovisek, které jsme v zastupitelstvu v minulosti přijali.
Před více než rokem a půl jsme přijali usnesení, ve kterém jsme nesouhlasili se
záměrem převodu gymnázia z kraje na naše město. V červnu jsme souhlasili se záměrem
kraje sloučit obě střední školy ve Vítkově, gymnázium a střední školu v Podhradí. První návrh
obsahoval variantu sloučení Gymnázia Vítkov se Základní školou se sídlem v Komenského
ulici. Stejný požadavek mají také členové přípravného výboru, kteří požadují konání místního
referenda k této otázce. Bohužel na zasedání nebyl nikdo z nich přítomen, takže jsem jim
nemohl osobně sdělit, že jejich návrh obsahuje formální nedostatky, a že byli písemně
vyzváni k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.
Druhý návrh byl předložen na začátku jednání všem zastupitelům v písemné podobě.
Bylo v něm navrhováno spojení gymnázia s oběma našimi základními školami. K tomuto
návrhu nebyla žádná důvodová zpráva, a tudíž jsme neměli k dispozici jak ekonomické, tak
organizační řešení. Tento návrh byl nakonec v tajném hlasování přijat, přestože bylo jedním
ze zastupitelů navrhováno o této otázce nehlasovat. Zastupitel argumentoval tím, že u obou
předkládaných návrhů byl porušen jednací řád zastupitelstva. Navíc schválený návrh počítá
se sloučením základních škol a toto nebylo v programu jednání, který musí být zveřejněn 7
dnů předem, aby byla veřejnost informována o tak důležitém kroku. Podle jeho mínění by
tím mohl být porušen zákon o obcích, proto podnikne kroky k tomu, aby se ujistil, zda jsme
postupovali v souladu se zákonem.
Přijaté usnesení však neznamená, že automaticky dojde ke sloučení základních škol a
převzetí gymnázia. To stále patří kraji, a pokud nedojde k převodu zřizovatelských funkcí na
naše město, tak ke sloučení nemůže dojít. Musíme teď počkat na stanovisko kraje, zda také
on změní svůj názor. Kraj totiž připravuje sloučení gymnázia a střední školy, protože jsme
s tím v červnu souhlasili. Teď však naše zastupitelstvo názor změnilo a nevíme, jak se k tomu
postaví kraj. Budeme muset počkat na oficiální stanovisko Moravskoslezského kraje.
Samozřejmě, že nás také velice zajímá, co by se stalo se střední školou, pokud bychom
převzali gymnázium a nedošlo by tedy k jeho sloučení s gymnáziem...
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2013/1)
156
USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 23. ledna 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
č. 821/19
Zastupitelstvo města:
1. Souhlasí se záměrem převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizaci
Moravskoslezského kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace,
IČ 47813105 na příspěvkovou organizaci Města Vítkov Základní škola Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 69987181 s účinností od 1. 7.
2013.
2. Schvaluje Dohodu o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované
příspěvkovou organizace kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková
organizace.
3. Nabízí Moravskoslezskému kraji nemovitosti s pozemky areálu Základní školy Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace za nemovitosti a pozemky Gymnázia,
Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, za stejných podmínek, jak je uvedeno
v Dohodě o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou
organizací kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace.
4. Ukládá předat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a
sportu ověřený výpis usnesení Zastupitelstva města Vítkova.
5. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o společném postupu při řešení převodu
činnosti zabezpečované příspěvkovou organizaci kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského
145, příspěvková organizace.
Ing. Pavel Smolka
starosta
Zdeněk Heger
místostarosta
157
(Mladá fronta Dnes 25. 1. 2013)
158
(Opavský a hlučínský deník 29. 1. 2013)
159
(Opavský a hlučínský deník 29. 1. 2013)
160
(Region Opavsko 29. 1. 2013)
161
(5 + 2 dny Opavsko, 29. 1. 2013)
162
(Opavský a hlučínský deník 5. 2. 2013)
163
(Vítkovský zpravodaj 2013/2)
164
(Právo 9. 2. 2013)
165
Dvě školy na Opavsku rebelují proti kraji. Otevírají nechtěné třídy
Dvě gymnázia na Opavsku se rozhodla neuposlechnout krajský úřad, který doporučil
omezení kapacity. Gymnázium Vítkov znovu otvírá osmileté studium, Mendelovo gymnázium
v Opavě i v příštím školním roce přivítá nováčky čtyřletého studia ve třech prvních ročnících.
„Objevila se taková negativní úvaha: Na jedno opavské gymnázium berou šedesát, na
druhé devadesát, kde máme větší pravděpodobnost se dostat? Rodiče se rozhodují jít tam,
kde berou víc, a to je pro nás špatně,“ vysvětlil důvody ředitel Mendelova gymnázia Petr
Pavlíček. Nelíbí se mu také, že počty studentů musejí snižovat jen vybrané školy.
Jak to bude od podzimu?
Mendelovo gymnázium vyhlásilo přijímací řízení do tří tříd čtyřletého studia,
přijímá devadesát studentů. Nevyhovělo doporučení krajské rady, podle kterého
měla do prvních ročníků nastoupit jen šedesátka uchazečů.
Gymnázium Vítkov obnovuje osmileté studium. Letos primu nemá a kraj
chtěl víceleté studium ve Vítkově utlumit.
Ostatní gymnázia v kraji doporučení kraje vyhověla, nastoupí tam o necelých
300 prváků méně.
Gymnázium se proti usnesení krajské rady postavilo hned v lednu, ve škole i po celém
městě už několik týdnů koluje petice.
„Máme více než tři tisíce podpisů, petici pošleme kraji,“ dodal Pavlíček. Počet
nasbíraných podpisů ještě podstatně naroste, opavské gymnázium hodlají podpořit kolegové
z Ostravy.
Proti rozhodnutí krajské rady se totiž koncem ledna postavili i pedagogové z
porubského Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a rovněž zorganizovali petici. Škola se však
nakonec podvolila rozhodnutí kraje.
„Rozhodli jsme se otevřít jen doporučované dvě třídy. Jedna třída, to je dost peněz a
pravděpodobně bychom dostali peníze jen na dvě. Bojovat ale chceme dál pro další školní
rok,“ sdělila ředitelka Zdeňka Průšová.
Pod ostravskou peticí se zatím sešlo na třináct set podpisů. „Ještě tento týden se
bude podepisovat. Na našem gymnáziu už nemůžeme pro příští školní rok nic zvrátit, proto
jsme se rozhodli podpořit opavské gymnázium a recipročně podepíšeme jejich petici,“ uvedl
166
organizátor protestu a pedagog jazykového gymnázia Jiří Hruška. Petiční výbor chce zároveň
zabránit opakování opatření na ostravském gymnáziu v dalším školním roce.
Pokud třídy budou plné, kraj peníze poslat musí
Kraj rozhodnutí vedení Mendelova gymnázia musí respektovat. „Nic jiného nám
nezbývá, už začalo přijímací řízení,“ komentoval vedoucí odboru školství Libor Lenčo. Vyvrátil
spekulace o tom, že by gymnázium na třídu navíc nedostalo peníze. „Pokud škola studenty
přijme a vykáže je, kraj jí musí zaplatit. Jinak to nejde,“ upřesnil.
Podle náměstkyně hejtmana Věry Palkové je ale postup školy nesolidární. „Pokud
nejsou všichni solidární a jdou bezohledně svou cestou, efekt optimalizace se vytrácí,“
uvedla.
Vrásky kraji dělá i vítkovské gymnázium. Bude přijímat i do osmiletého studia. „Pevně
doufáme, že se třída naplní. Dílčí ohlasy už máme. Uvidíme v polovině března,“ říká Lenka
Zychová pověřená vedením školy.
Kraj chtěl přitom víceleté vzdělávání v této škole úplně utlumit. Gymnázium sází na
to, že od září bude patřit městu, vítkovští zastupitelé před dvěma týdny rozhodli o převzetí
zřizovatelských funkcí. V březnu by to měli potvrdit i zastupitelé kraje.
„Součástí připravené dohody s krajem je i zachování víceletého studia na gymnáziu,“
sdělil starosta města Pavel Smolka.
Vítkovské gymnázium případně vyhlásí více kol přijímaček
Ve škole momentálně první ročník osmiletého vzdělávání nemají, loni se přihlásilo
málo dětí. Podle města i gymnázia proto, že se škola měla slučovat s učilištěm a to rodiče
odradilo. Letos čekají zájem větší.
„Chceme ekonomicky soběstačnou třídu,“ upřesnila Lenka Zychová s tím, že by škola
v případě potřeby vyhlásila i druhé a třetí kolo přijímacího řízení.
Šéf odboru školství krajského úřadu Libor Lenčo se ke snaze staví skepticky.
„Neočekáváme, že se třída naplní. Přinese to problém s financováním,“ míní.
Kraj už několik let na platy místních učitelů doplácí. A i když chce gymnázium převzít
vedení města, může se stát, že bude dál patřit kraji.
Usnesení zastupitelstev kraje ani města nebude nic platné proti rozhodnutí místních
občanů. Vítkovský starosta má na stole žádost o referendum i s třinácti sty podpisy.
167
„Kontrolujeme náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, hlasování bude na přelomu března a
dubna,“ sdělil Smolka.
V případě Vítkova bude krajský úřad vyčkávat, jak referendum dopadne. V případě
opavského gymnázia pak bude mít zřejmě přijímací řízení dohru. „Situaci vyhodnotíme po
přijímacím řízení a rozhodneme o postupu pro příští školní rok,“ vysvětlila další postup
náměstkyně hejtmana Věra Palková.
Autor: Žaneta Motlová, 12. února 2013
(http://ostrava.idnes.cz/skoly-oteviraji-tridy-06w-/ostravazpravy.aspx?c=A130212_1888664_ostrava-zpravy_kol)
(Dnes 21. 2. 2013)
168
(Opavský a hlučínský deník 23. 2. 2013)
(Opavský a hlučínský deník 19. 3. 2013)
169
Historicky první místní referendum ve Vítkově se bude konat dne 22. března 2013
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednávalo dva návrhy dvou různých
přípravných výborů na uspořádání místního referenda. Oba se týkají školství. Konkrétně
sloučením gymnázia se Základní školou, Komenského ulice a sloučením našich dvou
základních škol. Již několikrát jsme vás ve Zpravodaji informovali o situaci kolem gymnázia a
střední školy v Podhradí. Zastupitelstvo města zastávalo více než rok a půl názor, že
nebudeme přebírat gymnázium a dokonce podpořilo sloučení gymnázia se střední školou,
které připravoval Moravskoslezský kraj jako zřizovatel obou škol. Na základě návrhu
přípravného výboru, který nám byl doručen v prosinci a podporoval převzetí gymnázia pod
město, změnili zastupitelé názor a souhlasili s převzetím gymnázia. Na základě toho vznikl
druhý přípravný výbor, který s tímto krokem nesouhlasí, protože vidí budoucnost obou
středních škol v jejich sloučení. Vzhledem k předloženým návrhům vyhlásilo zastupitelstvo
města místní referendum. Datum konání bylo stanoveno na 22. 3. 2013 v době od 10 do
20.30 hodin. Občané se budou moci vyjádřit k těmto dvěma otázkám: 1) Souhlasíte s tím,
aby Město Vítkov převzalo od stávajícího zřizovatele Moravskoslezského kraje zřizovatelské
funkce ke Gymnáziu, Vítkov, Komenského 145, p.o., a to ke dni 1. 7. 2013 a současně aby
Gymnázium, Vítkov sloučilo se Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace? 2) Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov sloučilo své základní školy,
Základní školu Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace a Základní školu
Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace do jednoho subjektu?
Co je vlastně místní referendu? Je to jediná možnost, kdy mohou občané přímo
rozhodnout o dané věci. Výsledek referenda je pro zastupitele města závazný a musí se jím
řídit. K tomu je však třeba splnit dvě podmínky. Referenda se musí zúčastnit minimálně 1 725
voličů a minimálně 1 232 z nich musí podpořit tu či onu předloženou variantu. A to tak, že na
hlasovacím lístku, který obdrží ve volebních místnostech (nebudou roznášeny do
domácností) označí u každé otázky odpověď ANO nebo NE.
V první otázce se budete moci vyjádřit k tomu, zda má naše město převzít gymnázium
a sloučit ho se Základní školou Komenského (odpověď ANO). Nebo gymnázium zůstane pod
Moravskoslezským krajem a bude sloučeno se střední školou v Podhradí (odpověď NE).
Druhá otázka řeší sloučení našich dvou základních škol, Opavské a Komenské. Pokud
souhlasíte se sloučením, označte odpověď ANO, pokud nesouhlasíte a chcete, aby zůstaly
samostatné, označte NE.
170
Jaké varianty mohou nastat? Při odpovědi ANO na obě otázky dojde k tomu, že
gymnázium převezmeme, sloučíme ho se Základní školou Komenského a Základní školou
Opavská do jednoho subjektu. Ze ZŠ Opavská budou žáci i učitelé přestěhováni do spojeného
areálu
gymnázia
a
ZŠ
Komenská.
Prázdnou
budovu
ZŠ
Opavská
nabídneme
Moravskoslezskému kraji, který by do ní měl přestěhovat střední školu z Podhradí. Při
odpovědi ANO na první a NE na druhou otázku město převezme gymnázium, sloučí ho se ZŠ
Komenská do jednoho subjektu. ZŠ Opavská zůstane samostatná ve stávající budově. Střední
škola se z Podhradí do Vítkova stěhovat nebude, ale je nutno říct, že kraj již několikrát
avizoval, že chce opustit areál na Podhradí. Je pak otázkou, co by bylo se střední školou, zda
by v našem městě do budoucna zůstala. Při odpovědi NE na první a ANO na druhou otázku
nedojde k převzetí gymnázia pod město. Kraj by pak sloučil gymnázium se střední školou,
přičemž by se teoretická výuka přesunula z Podhradí do budovy gymnázia. Naše základní
školy by se sloučily do jednoho subjektu, ale využívaly by obě stávající budovy, protože do
areálu ZŠ Komenská by se všichni žáci nevešli. Pokud by NE bylo u obou otázek, došlo by ke
sloučení gymnázia se střední školou tak, jak je uvedeno v předcházející variantě, přičemž by
zůstaly pod Moravskoslezským krajem. Ke sloučení našich dvou základních škol by nedošlo a
zůstaly by tam, kde jsou nyní.
Pokud vám není otázka budoucnosti základního a středního školství ve Vítkově
lhostejná, přijďte a v místním referendu vyjádřete svůj názor.
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2013/3)
171
(Opavský a hlučínský deník 26. 3. 2013)
(5 + 2 Opavsko 28. 3. 2013)
Výsledky místního referenda
Od pátku 22. března známe výsledek místního referenda. Zákon stanoví, že pro
platnost místního referenda je třeba účasti 35% oprávněných osob. V našem případě se
referenda zúčastnilo 22,56 %, nebyla tedy překročena zákonem stanovená hranice pro
platnost místního referenda. Referendum tedy z pohledu zákona není platné, a tudíž pro
zastupitelstvo není závazné. Zůstávají tedy v platnosti stávající usnesení, která směřují k
převzetí gymnázia pod město a ke spojení škol do jednoho subjektu. To ovšem neznamená,
že bylo uspořádáno zbytečně. Vzhledem k žádostem dvou přípravných výborů jsme místní
referendum vyhlásit museli. Každý z obou návrhů byl podpořen více než tisíci podpisy
172
občanů našeho města. Občané, kteří využili svého práva vyjádřit se k předloženým otázkám,
nám svůj názor sdělili a je následující:
K referendu se dostavilo 1 113 občanů.
1. otázka: Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov převzalo od stávajícího zřizovatele
Moravskoslezského kraje zřizovatelské funkce ke Gymnáziu, Vítkov, Komenského 145, p.o., a
to ke dni 1. 7. 2013 a současně, aby Gymnázium, Vítkov sloučilo se Základní školou Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace?
ANO – 435, NE – 643
2. otázka: Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov sloučilo své základní školy, Základní
školu Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace a Základní školu Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace do jednoho subjektu?
ANO – 344, NE – 717
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se referenda zúčastnili.
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2013/4)
Informace o přípravných pracích ke sloučení škol
Zastupitelstvo města Vítkova rozhodlo s účinností od 1. 7. 2013 o sloučení tří
samostatných škol v jeden subjekt s názvem Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace. V současné době probíhají především administrativní práce spojené s tímto
rozhodnutím. Jedná se o práce na úseku ekonomickém, kde již proběhly inventarizace
majetku, přípravné práce ve spisové a archivní službě, provádějí se kroky ke sloučení
softwaru pro mzdy, pokladny, evidenci majetku a účetnictví, připravují se mezitímní účetní
závěrky, inventarizace veškerých aktiv a pasív, konečné rozvahy, výkazu zisku a ztráty,
převody dodavatelů energií, rušení registrace u ČSSZ a zdravotních pojišťoven, výroční zprávy
o hospodaření a činnosti organizací. Prováděny jsou souběžně úkony spojené s přechodem
práv a povinností zaměstnanců. Další důležitou oblastí jsou změny v rejstříku škol a školských
zařízení, obchodním rejstříku, změny smluvních vztahů a vytvoření organizační struktury
nové organizace. Žáky škol a zákonné zástupce žáků zajímají především změny ve výchovně
vzdělávací oblasti. Jsou ustanoveni třídní učitelé pro jednotlivé třídy se snahou zachovat
učitele, na které jsou žáci jednotlivých škol zvyklí, úvazky jednotlivých učitelů s důrazem na
jejich kvalifikaci a aprobaci. Stále probíhá přijímací řízení do primy a 1. ročníku gymnázia.
173
Školní družina je připravena pro činnost 10 oddělení pro 300 žáků a školní klub pro dvě
oddělení pro 200 žáků.
Žáci budou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým
mentálním postižením, školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální,
školního vzdělávacího programu pro 1. stupeň osmiletého gymnázia, školního vzdělávacího
programu pro 2. stupeň osmiletého gymnázia a školního vzdělávacího programu pro školní
družinu a školní klub. Uskutečnila se pracovní jednání z důvodu sjednocení učebnic a
pracovních sešitů. Na prvním stupni budeme mít 16 tříd s průměrným počtem žáků v jedné
třídě 23, na 2. stupni 9 tříd rovněž s průměrným počtem žáků 23 a na gymnáziu 7 tříd s
průměrným počtem žáků 19,1.
Pro porovnání uvádím aktuální stavy žáků stávajících škol a jejich naplněnost za
květen 2013:
Škola
ZŠ Opavská
ZŠ Komenského
Gymnázium
Počet tříd
10
15
8
Kapacita školy
500
400
360
Počet žáků
214
325
148
Naplněnost v %
42,8 %
81,3 %
41,0 %
Prozatímní předpoklad počtu žáků a tříd pro školní rok 2013/2014, kteří přejdou z
jednotlivých škol, je následující:
Škola
ZŠ Opavská
ZŠ Komenského
Gymnázium
Celkem sloučené školy
Počet tříd
Počet žáků
9
16
7
32
208
366
134
708
Naplněnost v %
41,6 %
91,5 %
37,2 %
92,9 %
První stupeň bude umístěn do budovy stávajícího gymnázia, druhý a třetí stupeň do
budov Základní školy na Komenského ulici. Školní družina bude pracovat jak v budově
základní školy, tak v budově gymnázia. Jazyk anglický bude vyučován od první třídy,
informatika od 4. třídy, druhý cizí jazyk v základní škole od sedmé třídy a na víceletém
gymnáziu od tercie (8. třídy). Plavecký výcvik budou absolvovat žáci 2. – 4. tříd. Lyžařskou
školičku žáci 1.-5. tříd, lyžařský a snowboardový výcvik žáci 2. a 3. stupně. V jednání je
činnost rodilého mluvčího v hodinách jazyka anglického na druhém a třetím stupni. Probíhají
přípravné práce v kabinetech, ve třídách, připravuje se stěhování pomůcek, výpočetní
techniky a vybavení tříd. Pokračují práce na projektech a jejich udržitelnosti, připravují se
174
projekty nové. Tělocvična gymnázia a hřiště s umělým povrchem budou v červenci a srpnu v
provozu. Informace související se sloučením škol budou průběžně zveřejňovány na
[email protected] od 1. 7. 2013.
Blanka Váňová, ředitelka školy
(Vítkovský zpravodaj 2013/5)
175
9
O škole v médiích
Komunitní centrum při Gymnáziu Vítkov zve...
Naše komunitní centrum se stalo nedílnou součástí života školy i města. Nabízíme
samozřejmě zvláště vzdělávací akce, především kurzy cizích jazyků, počítačové a finanční
gramotnosti, příp. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy.
Jsme připraveni zareagovat i na podněty veřejnosti či firem. V kurzech angličtiny budeme
spolupracovat i s rodilým mluvčím, který bude hostem naší školy po celý školní rok.
Dále hodláme pokračovat v nejrůznějších sportovních aktivitách, připravovaných naší
školou, příp. ve spolupráci se Střediskem volného času, nebo organizovaných četnými
místními sportovními sdruženími. Nedávno jsme dokončili umělou horolezeckou stěnu a
rekonstruovali umělý povrch našeho hřiště, což zajisté zvýší komfort cvičících.
Naše spolupráce se SVČ se neomezuje jen na sportovní akce, ale společně nabízíme
např. i kroužek robotiky, meteorologie či astronomie... Můžete se opět těšit na zajímavé
vernisáže, které vám představí nejen výtvarníky, ale i hudebníky nějak spjaté se školou či
regionem. Do naší výstavnické nabídky zařazujeme ovšem i např. atraktivní a stále aktuální
témata z naší historie a současnosti. Již 26. září se uskuteční tradiční neformální připomenutí
Dne jazyků, které zpestříme malým kulinárním a hudebním exkurzem... Všechny naše aktivity
mají samozřejmě i společensky rozměr, byť hlavní akcí této kategorie je náš školní ples, který
připravujeme na 1. březen příštího roku a už teď srdečně zveme. Malou předpremiérou bude
prosincový maturitní ples, na kterém se představí studenti 4. A a oktávy.
Naší veřejnosti je k dispozici i bohatá knihovna, což je nejen „zaprášená“ klasika, ale i
výběr z nejnovější beletrie, případně odborná literatura a časopisy, prostě přijďte! Naše škola
je otevřena instituce, která pravidelně zve na besedy zajímavé hosty či dává slovo našim
žákům a pracovníkům - vyprávíme o neobvyklých životních osudech, cestách po vzdálených
zemích či diskutujeme o dnešku... přirozenost a spontánnost zaručují těmto akcím oblibu.
Pravidelně s našimi žáky vyjíždíme do divadel, na koncerty a vždy s námi cestují i další
milovníci kultury. Občas ovšem nabídneme tyto zážitky i v prostorách školy, kdy pozveme
např. některé z divadel jednoho herce, př. nějaké komorní hudební těleso.
176
I v tomto školním roce chystáme různá zajímavá putování, o kterých se stejně jako o
všem výše uvedeném včas dočtete na našich stránkách (www.gvitkov.cz), na našich
informačních panelech, př. ve Zpravodaji.
(Vítkovský zpravodaj 2012/9)
Co se u nás událo v loňském školním roce
... a o čem možná ani nevíte a přitom je to důležité nebo zajímavé anebo dokonce
obojí. Nabízíme listování naši ročenkou, což ovšem nejsou jen slova, slova, slova..., ale
vědomí si setrvalého zápolení moderního člověka s časem, připravili jsme i nemálo fotografií
a jiných dokumentů pro prodlužující se podzimní večery. Když vás ročenka zaujme, budeme
rádi, jedná se totiž o kolektivní práci učitelů a žáků, které dává již po několik let definitivní
podobu pan Mgr. Miroslav Bučánek. Zveme tedy na naše stránky www.gvitkov.cz, kde jsou
poslední ročenky, starší máme k dispozici ve školní knihovně a nejstarším dokumentem je
naše kronika. Hodláte-li nahlédnout do naší historie i současnosti, jste srdečně zváni.
(Vítkovský zpravodaj 2012/9)
Návštěva Vrbového
V pátek 5. října 2012 jsem spolu se zástupci Městského úřadu Vítkov navštívila
partnerské město Vrbové u příležitosti Dnů města, které byly zasvěceny zejména slavnému
vrbovskému
rodákovi,
spisovateli,
cestovateli a králi Madagaskaru Morici
Beňovskému.
Po srdečném přijetí na radnici a
slavnostním zasedání zastupitelstva byla
za účasti madagaskarského konzula a
dalších významných osob odhalena socha
Morice Beňovského. Slavnost vyvrcholila
„Koncertem hvězd“ pod širým nebem, na
kterém vystoupili sólisté Slovenského
národního divadla.
177
Při pobytu na Slovensku jsem nemohla vynechat návštěvu našeho družebního
gymnázia. Pan ředitel Glos a paní učitelka Filanová mě provedli celou budovou. Z výzdoby
chodeb i tříd je vidět, že ve škole, která má teprve dvanáctiletou historii, se studenti
rozhodně nenudí. Centrem dění je prosvětlený vestibul, kde se konají nejrůznější akce, školní
ples,
výstavy,
shromáždění,
studentská
soutěže
a
jiné.
V minulém týdnu zde proběhla
vernisáž
výstavy
fotografií
o
tradicích na Slovensku, kterou mě
provedl slovenský básník, žijící
v Budapešti, Gregor Papuček.
I vrbovské gymnázium se v
minulých
letech
potýkalo
s
úbytkem žáků. Škola našla řešení v založení bilingvního studijního oboru. Po dvou letech
intenzívních příprav na školu nastoupily dvě třídy žáků z osmých a devátých tříd, které se
budou v prvním roce věnovat intenzivnímu studiu anglického jazyka. V dalších letech pak
v tomto jazyce žáci absolvují značnou část vyučovacích předmětů. Součástí studia budou i
zahraniční stáže a možnost složit
mezinárodně uznávané jazykové
zkoušky. I maturitu z vybraných
předmětů lze konat v angličtině.
Absolventi s takovým jazykovým
vybavením
budou
lépe
připraveni, jak na další studium,
tak i pro pracovní trh. Vše
nasvědčuje tomu, že se vedení
gymnázia vydalo, i když ne
jednoduchým,
ale
určitě
správným směrem.
No a jak dál v naší
spolupráci?
Určitě
využijeme
nabídky vrbovských a zapojíme se do literární soutěže sci-fi „Keď si vymýšľám…“. A pokud se
178
chcete se slovenskými studenty seznámit osobně, tak na únor chystáme společný lyžařský
kurz na Grúni v Beskydech.
Velmi krátká jednodenní návštěva u slovenských přátel mě utvrdila v tom, že mnohé
problémy, které před nás život staví, jsou řešitelné, rezignace není na místě a stojí za to
vymýšlet a bojovat dál!
Mgr. Lenka Zychová
(www.gvitkov.cz)
Blahopřání vítkovským školám
Z nejvyšších míst vedení Moravskoslezského kraje přišel do Gymnázia Vítkov v úvodu
školního roku dopis náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Věry Pálkové, v
němž blahopřeje žákům naší školy k úspěchům dosaženým v soutěžích vyhlášených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a vyslovuje poděkování všem, kteří žáky
připravovali.
V loňském školním roce žáci Moravskoslezského kraje přivezli z vědomostních,
sportovních, odborných a uměleckých soutěží více než dvě stovky medailí. Naši žáci se na
těchto úspěších také podíleli. Z celostátního kola Dějepisné olympiády si přivezl Vít Mužík 1.
místo, a z ústředního kola Středoškolské odborné činnosti si Pavel Škrobánek přivezl 1. místo
a Ondřej Žídek 2. místo.
Blahopřejný dopis náměstkyně obdržela také Střední škola ve Vítkově-Podhradí,
neboť i žáci této školy dosáhli významných úspěchů ve vědomostních, sportovních,
odborných a uměleckých soutěží, ze kterých si dovezli více než dvě stovky medailí.
Největší podíl na dosaženém úspěchu měli žáci, kteří obsadili 1. a 3. místo v
celostátním kole soutěže Brněnské zrcadlo a zvítězili v Celostátní matematické soutěži žáků
SOŠ, ISŠ, SOU a OU.
(Vítkovský zpravodaj 2012/10)
179
180
181
182
(http://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/281883-cesi-jsou-konzervativni-a-za-mobilyplati-zbytecne-moc-zjistil-student.html 17. 10. 2012)
183
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OCENÍME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL A
NEJAKTIVNĚJŠÍ ŠKOLY V OBLASTI EKOLOGIE
Tisková zpráva - 18. 10. 2012
Slavnostní předání ocenění v soutěži „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ a
„Neúspěšnější žáci středních škol v Moravskoslezském kraji“ se uskuteční v pátek 19. října
2012 od 13:00 hod. na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě za přítomnosti
náměstkyně hejtmana pro oblast školství Věry Palkové a ředitele Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Jaroslava Sourala, kteří úspěšným žákům a školám předají věcné
dary v celkové hodnotě 200 tis. Kč.
V letošním roce Moravskoslezský kraj opět rozhodl ocenit nejúspěšnější žáky
středních škol, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků krajského,
národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či jiných mimoškolních aktivitách.
V letošním roce pracovní skupina vybírala z 42 návrhů v kategorii jednotlivec a z 20 návrhů
v kategorii školní tým. V kategorii „jednotlivec“ bude oceněno 25 nejúspěšnějších žáků
středních škol a v kategorii „školní tým“ bude oceněno 5 nejlepších týmů středních škol
Moravskoslezského kraje. Ocenění žáci převezmou dárkové poukazy na nákup knih, dárkové
poukazy na nákup zboží pro sport a volný čas, dále certifikáty na jméno a prezentační
předměty Moravskoslezského kraje.
Součástí slavnostního odpoledne je také vyhodnocení a ocenění vítězů soutěže
„Ekologická
škola
v
Moravskoslezském
kraji“.
Touto
soutěží
chceme
podpořit
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve školách a školských zařízeních. Oceněny
budou nejaktivnější školy, které svými ekologickými aktivitami za uplynulý školní rok přispěly
k rozvoji vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Do celokrajské soutěže „Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2011/2012 se přihlásilo celkem 41 škol
a školských zařízení. Rada kraje rozhodla ocenit 5 z nich referenčními listy a dárkovými
poukazy na nákup knižního zboží v hodnotě 5 tis. Kč a tři nejúspěšnější školy v kategoriích
Mateřská škola, Základní škola a Střední škola rozhodla rada kraje ocenit certifikátem
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a dárkovými poukazy na nákup pracovních
pomůcek a knižního zboží v celkové hodnotě 25 tis. Kč pro každou oceněnou školu.
Moravskoslezský kraj již šestým rokem podporuje, oceňuje a zviditelňuje probíhající
ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů – koordinátorů
184
ekologické výchovy, kteří působí na školách. Od roku 2007 se do celokrajské soutěže
přihlásilo téměř 400 škol a školských zařízení.
V letošním roce zároveň Moravskoslezský kraj vyhlásil již 11. ročník „Oceňování
nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“. Na základě doporučení
pracovních skupin pro posouzení návrhů na ocenění a schválení radou kraje předali
nejvýznamnější představitelé Moravskoslezského kraje za jedenáct let existence tohoto
ocenění certifikáty a dary téměř 350 žákům.
Zpracovala: Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-27845)
Škrobánek Pavel – žák Gymnázia ve Vítkově
185
Mladý analytik ví, jak na mobilní operátory
Vítkov – Hodně lidí v poslední době s oblibou nadává na české mobilní operátory. Prý
jsou příliš drazí a okrádají nás. Jen málokdo je však schopen podniknout proti útlaku
komunikačních firem nějaký konkrétní krok. To však není případ Ondřeje Žídka.
Devatenáctiletý absolvent Vítkovského gymnázia zvítězil díky svému projektu, který
se zabýval analýzou českého telekomunikačního trhu, v soutěži České hlavičky pro nejlepší
středoškolskou práci v oblasti ekonomie, podnikání a řízení. „Ze začátku jsem práci dělal
pouze jako školní projekt. Měl jsem ale velmi kladné ohlasy, a tak jsem se zkusil přihlásit do
Českých hlaviček a nakonec to vyšlo. K tématu mé práce mě přivedla obecně známá
skutečnost, že služby českých operátorů jsou předražené. Chtěl jsem toto tvrzení potvrdit,
nebo vyvrátit,“ říká bývalý gymnazista, nyní už student marketingových komunikací na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Předražené služby
Jeho studie potvrdila, že čeští operátoři jsou stále o více než polovinu dražší než v
jiných zemích, ve kterých stejné firmy působí. Situace se pomalým tempem zlepšuje. Sám
Ondřej Žídek zná však recept, jak si s drahými operátory poradit už dnes. Postrašit operátora
„Jediné, co musí člověk udělat, je zavolat operátorovi a říct mu, že chce ukončit smlouvu a
přejít ke konkurenci. Pokud se jedná o bezproblémového zákazníka, operátor skoro vždy
přijde s mnohem výhodnější smlouvou. Mám to sám vyzkoušené,“ vysvětluje s úsměvem
student.
To, že si jako téma své vítězné práce zvolil mladík původem z Bohučovic na Opavsku
právě problém ze světa mobilních sítí, není náhoda. Špatné zkušenosti s tuzemskými
operátory má už od mládí. „Do naší vesnice ještě nedávno nedosahovala žádná síť, takže
jsme skoro nemohli používat telefony. Já jsem se rozhodl, že s tím něco udělám, a po mnoha
dopisech, které jsem operátorům odeslal, jsem nakonec ten signál pro naši obec zajistil,“
popisuje Žídek.
Tím však jeho boj s telekomunikačními společnostmi teprve začal. Postupem času se
naučil, jak s nimi jednat a jak využívat jejich vlastní pravidla ve svůj prospěch. „Mezi svými
přáteli jsem teď známý tím, že jim bez problémů zařídím lepší smlouvu s operátorem nebo
jim aspoň poradím, jak na to. Komunikace s poskytovateli mobilních služeb se stala vlastně
mým koníčkem. Nejvíc se mi na tom líbí, že pomáhám svým kamarádům,“ přiznává mladík.
186
Kromě pomáhání známým se chce mladý vysokoškolák i nadále věnovat analyzování
cenové politiky firem, na které se zaměřil ve své vítězné práci. „Chtěl bych svoji studii rozšířit
nebo na ni alespoň navázat ve chvíli, kdy do Česka dorazí nějaká další konkurenční firma,
která by mohla donutit ty stávající snížit ceny za své služby. Bude určitě zajímavé sledovat,
jak si s novým obchodním sokem zaběhnuté společnosti poradí,“ konstatuje se zájmem
mladý analytik.
(Moravskoslezský deník 30. 10. 2012; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektorát monitoring
tisku – 44. týden 2012)
Zmapoval české operátory
VÍTKOV, HRADEC NAD MORAVICÍ – Není mu jedno, jak volá a za kolik volá. Proto na
toto téma zpracoval analýzu a dostal prestižní ocenění.
Analýza se týkala českého trhu mobilních operátorů, kterou zpracoval devatenáctiletý
student Ondřej Žídek, který tou dobou navštěvoval Gymnázium ve Vítkově. Za analýzu
Ondřej obdržel cenu České hlavičky, což je mladší obdoba prestižní ceny Česká hlava pro
špičkové vědce.
V práci Ondřej vyjádřil myšlenku, že operátoři podle něj často nasazují ceny vyšší než
v zahraničí. Svůj díl viny na tom ale nesou také konzervativní zákazníci. V dotazníku nasbíral
odpovědi celkem od 333 zákazníků českých operátorů, sledoval ceny a způsob regulace trhu
v zahraničí. Ondřej přišel na to, že operátoři působící v Česku v jiných zemích nabízejí ceny až
o šedesát procent nižší. Dále se také ve své práci pozastavoval nad faktem, že čeští zákazníci
ani nehledají levnější řešení a spokojí se klidně s horšími podmínkami.
Dnes už Ondřej studuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové
komunikace a PR. „Obor jsem si nevybral náhodou. Po ukončení vysoké školy bych rád
pracoval u některého z českých operátorů. To může znít jako paradox, dnes operátory totiž
spíše kritizuji. Domnívám se ale, že vstupem dalších hráčů na mobilní trh dojde ke snížení
účtovaných cen a zvýšení kvality poskytovaných služeb,“ plánuje do budoucna Ondřej Žídek.
O telekomunikační odvětví se zajímá už několik let. Již dříve ve svém okolí radil
přátelům a známým, jak telefonovat co nejvýhodněji. Zlomový okamžik ale asi nastal v tu
chvíli, když řešil nulové pokrytí signálem pro mobilní telefony v Bohučovicích u Hradce nad
Moravicí. „Řadu let jsem si stěžoval na nedostatečný signál na nižších úrovních – jako řadový
zákazník. Jelikož mé podněty neměly téměř žádný efekt, své žádosti o vylepšení pokrytí jsem
187
se směřoval výš a výš. Nakonec jsem se obrátil na všechny tři generální ředitele českých
operátorů. Netrvalo to dlouho a ledy se pohnuly,“ popisuje Ondřej tehdejší situaci. Díky jeho
iniciativě dva ze tří českých operátorů ve druhé polovině tohoto roku signál posílili. Tím
potěšil prakticky každého občana Bohučovic, čemuž je velmi rád.
Nezapomíná ale také na své gymnaziální působiště ve Vítkově, kterého si velmi váží.
„Jedná se o školu, která mně dala perfektní základy, a v dnešní době, kdy se mají školy
všemožně slučovat, je dobré vědět, že tato škola si nějaké spojování nezaslouží,“ uzavřel
Ondřej Žídek.
(Týdeník Opavský a Hlučínský Region 30. 10. 2012; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
rektorát monitoring tisku – 44. týden 2012)
Jak se natáčejí České hlavičky
Prožívat událost ve skutečnosti je něco úplně
jiného, než ji sledovat v televizi. Soutěž České hlavičky,
která byla letos vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy už pošesté, našla „českou hlavičku“ i mezi
bývalými žáky našeho gymnázia - v Ondřeji Žídkovi.
Jen díky naší chytré hlavičce se 17. října skupina
stávajících žáků gymnázia mohla jet podívat do Mahenova
divadla v Brně, jak vypadá takové skutečné předávání cen,
na které se běžně díváme v televizi. Zároveň jsme také
mohli podpořit Ondru a pokusili se mu zpříjemnit ten
nádherný pocit uznání, které mu samozřejmě právem
patří.
Celý
galavečer,
během
kterého
postupně předávaly významné osobnosti
našeho vědeckého a akademického světa
středoškolákům
kategoriích,
ceny
moderoval
Všudypřítomnou
zpestřilo
188
kulturní
v
pěti
různých
Aleš
Cibulka.
vědeckou
vystoupení
atmosféru
taneční
skupiny Merlin, která předváděla rytmický step, slovenské zpěvačky Kristiny, či smyčcového
tria Inflagranti.
Všichni jsme se dobře bavili a myslím, že nás upřímně potěšilo vidět Ondru stát na
jevišti nádherného brněnského divadla s oceněním za práci „Cenová politika mobilních
operátorů vs. český zákazník“ v kategorii MERKUR „Ekonomie a podnikání“. Určitě se rádi
podíváme i 17. listopadu na televizní sestřih. Nakonec mi už zbývá jen poblahopřát Ondrovi
k jeho obrovskému úspěchu a popřát mu další podobná ocenění.
Michaela Konečná, kvinta
(www.gvitkov.cz, Vítkovský zpravodaj 2012/11)
Mezi nejlepšími
19. října 2012 byli v prostorách ostravské konzervatoře vyznamenáni nejúspěšnější
žáci středních škol našeho kraje za loňský školní rok.
I naše škola byla úspěšná, neboť Pavel Škrobánek, dnes již student Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, získal v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, kategorie 14
Pedagogika,
psychologie,
sociologie
a
problematika volného času, prvenství poté, co
úspěšně prošel školním, okresním a krajským
kolem. Jeho práce „Chytře proti AIDS“ se
zabývá originálním pojetím prevence proti
tomuto zhoubnému onemocnění a byla rovněž
odměněna Cenou České spořitelny, Cenou
MŠMT, Cenou Středočeského kraje a dvěma
Cenami Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní Pavel převzal z rukou představitelů kraje
ocenění pro nejlepší žáky.
Úspěch nepřichází znenadání. Pavel
po celou dobu osmiletého studia rozvíjel své
všestranné nadání – výborně si vedl v cizích
jazycích a přírodních vědách. Radostí bylo číst
jeho psané slovo. Zcela zaslouženě postoupil
vloni
jeho
esej
o
odvrácené
straně
189
vědeckotechnického pokroku mezi nejlepší v soutěži Knihovny Václava Havla. Hodně volného
času věnoval sportu a samozřejmě osvětové činnosti v rámci Českého červeného kříže.
Organizační schopnosti tohoto úspěšného studenta jsme pak sledovali zvláště v posledním
ročníku studia, kdy byl jedním z organizátorů maturitního plesu a dalších akcí spojených se
závěrem studia.
Přesto všechno zůstává skromným a sympatickým mladým mužem, který za svým
cílem - medicínou - kráčel po celou dobu studia. Přejeme proto Pavlovi úspěchy nejen ve
studiu, ale i v osobním životě a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
vedení gymnázia ve Vítkově
(www.gvitkov.cz, Vítkovský zpravodaj 2012/11)
(Region Opavsko 23. 10. 2012)
190
(5+2 Opavsko 25. 10. 2012)
191
(Opavský a Hlučínský deník 30. 10. 2012)
192
(Opavský a Hlučínský deník 30. 10. 2012)
193
(Větřkovský zpravodaj 2012/11)
194
(Opavský a hlučínský deník 13. 11. 2012)
195
Ministr předal Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací
Praha, 29. 11. 2012 - Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné
výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací obdrželi dnes z rukou Petra Fialy čtyři
laureáti.
Oceněnými pro rok 2012 jsou:
Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Cenu obdržel za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti objasnění molekulární
charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk, zejména objasnění detailů
funkcí identifikace nových komponent molekulární signální kaskády. Výsledky výzkumu jsou
předpokladem vývoje nových typů léčiv a využití v preklinickém výzkumu závažných lidských
onemocnění.
196
(zkráceno z: http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministr-predal-ceny-za-mimoradne-vysledky-vyzkumu-vyvojea?highlightWords=Ministr+p%C5%99edal+Ceny+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9+v%C3%BDsledky+v%C3%BDzkumu%2C
+v%C3%BDvoje+inovac%C3%AD)
197
(Hospodářské noviny 27. 12. 2012)
198
Ceny České hlavičky byly uděleny
Ceny za nejlepší vědecké práce středoškoláků za letošní rok České hlavičky byly
vyhlášeny 17. října v Brně. Odborná porota složená ze zástupců vysokých škol a akademie
věd vybrala jako nejlepší práci v kategorii Merkur, která se uděluje za práce a projekty z
oblasti ekonomie, podnikání a řízení, analýzu českého trhu mobilních operátorů studenta
Gymnázia ve Vítkově Ondřeje Žídka. Za projekt 3D tiskárny získali cenu Futura Václav Holler,
Miloš Jedlička a spol., studenti kybernetiky ze Střední školy aplikované kybernetiky. V
kategorii Ingenium udělila porota hned dvě ceny a to Lukášovi Červenkovi z Gymnázia z
Frýdlantu nad Ostravicí za propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými
softwarovými balíčky a Markovi Novákovi z Gymnázia České Budějovice za vývoj zařízení,
které soustřeďuje několik jednoúčelových měřidel jako osciloskopu, altimetru, spektrálního
analyzátoru a dalších. Cenu Genus získal Michal Šrámek ze Schola Humanitas z Litvínova za
výzkum pískovce řasáku, což výrazně přispělo ke geologickému objasnění složení České
křídové pánve.
Laureáti Českých hlaviček - 2012 MERKUR „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE
Cena se uděluje za práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a řízení,
realizované nebo kompletně zpracované podnikatelské záměry, či za vědecké projekty z
jiných oblastí, u kterých bude prokázán významný ekonomický efekt. Ondřej Žídek –
absolvent Gymnázia Vítkov, student prvního ročníku Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Devatenáctiletý student Ondřej Žídek vypracoval rozsáhlou
analýzu českého trhu mobilních operátorů. Tuto studii doplnil o vlastní dotazníkové šetření
na 333 respondentech – zákaznících českých operátorů. Jeho zjištění jsou alarmující. V
zemích, v nichž působí stejné společnosti jako u nás, zákazník zaplatí reálně i o 60 % méně za
dokonce větší objem poskytnutých služeb než v ČR. Problém představují nevýhodné
účtování, vysoké ceny, nemožnost vyvázat se z letitých smluv, drahé dotované telefony atp.
Český zákazník podle Ondřeje Žídka nemá dostatečnou oporu ani v regulátoru trhu, Českém
telekomunikačním úřadu. Byť se situace nyní mírně začíná zlepšovat, například britský
Ofcom, stejná instituce jako náš ČTÚ, poskytuje na svých stránkách transparentní a
aktualizované kalkulátory, které zákazníkovi po zadání volitelných parametrů určí, u kterého
z operátorů by zaplatil méně. Tato služba u nás byla po letech zavedena s tím, že ji
neposkytuje přímo ČTÚ, ale nezávislé internetové portály, jimž zmíněný úřad pro tuto službu
199
přidělil certifikaci. Zajímavé jsou výsledky dotazníkového šetření na docela velkém vzorku
populace. Z něj plyne, že český zákazník vlastně ani nemá snahu cenu za své mobilní volání
snížit. Ondřej Žídek upozorňuje na fakt, že Češi jsou zejména v otázce telefonování značně
konzervativními zákazníky, operátorům proto platí zbytečně vysoké částky. V dotazníku
uvedla téměř polovina dotázaných, že dostali od operátora nabídku na snížení ceny volání,
jakmile se od svého poskytovatele služeb rozhodli odejít, ale 70 procent z nich tuto nabídku
nevyužilo a odešlo k jiné společnosti. Autor práce tento fakt odůvodňuje jistou mírou
rozzlobenosti, která se zákazníků zmocňuje ve chvíli, kdy zjišťují, že léta platili víc, než by
museli. Stačilo totiž, aby se klient operátorovi ozval a vyžádal si lepší podmínky. Stejně
zajímavé zjištění je, že necelých 70 procent z těch, kteří přešli k jinému operátorovi, tak
učinilo z jiného důvodu než kvůli ceně. Důležitějšími faktory jsou v tomto případě dle
Ondřeje Žídka například potíže se signálem, špatná zákaznická péče, letité smlouvy či
absence férovějšího účtování u daného operátora.
(České hlavičky hlásí, prosinec 2012)
200
(Universalia – časopis Univerzity T. Bati ve Zlíně, 2012/zima)
201
(Hradecké noviny 2012/6)
(Opavský a hlučínský deník 7. 1. 2013)
202
(Region Opavsko 8. 1. 2013)
Udíleli jsme Cenu Jana Zajíce
Letos tomu bude již 21 let, kdy byla ve Vítkově založena Nadace Ceny Jana Zajíce,
která byla později přeměněna na nadační fond. Každý rok o tomto čase oceňuje město žáky a
studenty Vítkovska za mimořádné pracovní a studijní výsledky, za vítězství v soutěžích a
olympiádách na národní úrovni, za publikační, vědeckou a charitativní činnost, v neposlední
řadě pak za záchranu lidského života. Nadační fond nese jméno vítkovského rodáka Jana
Zajíce, jehož nesmírná mravní čistota a síla i velikost oběti, kterou přinesl pro své bližní,
zůstane navždy uložena v našich myslích i srdcích. Prostřednictvím nadačního fondu se
každoročně obracíme k mladým lidem, kteří se mimořádně angažují v nejrůznějších
oblastech činnosti a dosahují v nich výjimečných výsledků. Za uplynulých dvacet let bylo ve
Vítkově oceněno již 33 mladých lidí, jejichž práce si zaslouží obdiv a uznání. Žijí svůj
každodenní život se spoustou snů a očekávání, jak už to u mladých bývá. Odvádět dobré
studijní výsledky považují za samozřejmost, mají řadu zájmů a koníčků, jimž obětují spoustu
času a úsilí, protože tuší, že nic není zadarmo. Stane-li se součástí jejich práce cílevědomost a
vytrvalost, začnou se přibližovat k cíli. A přidá-li se k píli trocha talentu, dobré zázemí a
podpora ze strany rodičů, stanou na stupních nejvyšších. Před sebou mají celý život, se
kterým si budou muset poradit. Výsledky jejich práce však již dnes ukazují, že jsou na té
nejlepší cestě. Chtěli bychom věřit tomu, že k jejich budoucím úspěchům a vítězstvím
pomůže také ocenění města, kterého se jim dnes dostává.
203
Ve II. kategorii rozhodla správní rada Nadačního fondu Ceny Jana Zajíce udělit cenu
Matěji Ruckému. Matěj je žákem 8. ročníku víceletého Gymnázia ve Vítkově. Od primy patří k
vynikajícím studentům. Všechny ročníky gymnázia absolvoval se studijním průměrem 1,0. V
loňském školním roce získal 1. místo v celorepublikové esejistické soutěži České
Iberoamerické společnosti. Účastnil se celostátní soutěže NATO – simulace jednání v
angličtině. O tom, že angličtina je pro něj něco víc, než jen jedním z mnoha předmětů ve
škole, svědčí několik předních míst v okresních a krajských olympiádách v anglickém jazyce.
Pravidelně obsazuje již několik let přední místa v okresních a krajských kolech „Pišqvorek“. O
tom, že je také skvělým týmovým hráčem svědčí 2. místo v krajské soutěži Voda a životní
prostředí Moravskoslezského kraje, kde byl členem tříčlenného soutěžního týmu. Matěj je
úspěšný nejen ve vědomostních, ale také ve sportovních soutěžích. Svědčí o tom 3. místo v
okresní soutěži v plážovém volejbalu z loňského roku. Aktivně se podílí na spolupráci s
Domovem Vítkov v rámci dobrovolnické činnosti. Jeho životním cílem je stát se lékařem a
pomáhat tak lidem, k čemuž má všechny předpoklady.
Pozvání na letošní předávání ceny přijala řada významných osobností: paní Alena
Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, pan Miroslav Novák,
hejtman Moravskoslezského kraje, paní Marta Fišerová z oddělení protokolu kanceláře
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci města Šumperka,
partnerského města Kalety a zástupci firmy Moser, která vyrobila a věnovala hlavní cenu pro
oceněné. Slavnostnímu udělení cen byli přítomni také Janovi sourozenci paní Marta Janasová
a pan Jaroslav Zajíc s rodinami.
(Vítkovský zpravodaj 2013/3)
Ocenění nejen za SOČ - Výroční ceny NF Jaroslava Heyrovského 2012
V aule ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR v Praze 8 se 17.
prosince 2012 opět sešli nejúspěšnější čeští středoškoláci a jejich učitelé nejenom proto, aby
převzali svá ocenění za rok 2012, ale aby si i připomněli 122. výročí narození profesora
Jaroslava Heyrovského (*20. 12. 1890), prvního československého nositele Nobelovy ceny.
O profesoru Heyrovském promluvili jeho žák a pozdější spolupracovník prof. dr.
Vítězslav Kalous, DrSc. a Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., spoluautorka zajímavé výstavy
Příběh kapky. Tato putovní výstava již prošla 11 různých míst v České republice a i pro rok
2013 jsou již připravována její další zastavení. Všude měla velmi dobrý ohlas (více o výstavě
204
najdete na stránkách ústavu http://www. jh-inst.cas.cz/heyrovsky. Další vzdělávací programy
pro učitele a studenty najdete v popularizačním projektu Tři nástroje s adresou na
http://www.jh-inst.cas. cz/3nastroje).
Bez některých osobností si tuto akci skoro nedovedeme představit – bez čestného
předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., státní tajemnice a
náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy paní Ing. Evy Bartoňové, která
přítomné pozdravila i jménem ministra školství prof. Fialy, a která také nad akcí převzala
osobní záštitu. Dr. Michael Heyrovský není jen čestným hostem, ale velmi aktivním
spoluorganizátorem celé akce. Přišli i zástupci ústředních komisí, které navrhují jednotlivé
laureáty: za fyzikální olympiádu již tradičně prof. dr. Ivo Volf a prof. Ing. Bohumil Vybíral z
Hradce Králové, za biology doc. dr. Jan Farkač, za chemiky doc. dr. Jan Kotek, za matematiky
vystoupil předseda JČMF dr. Josef Kubát, který připomenul 150. výročí založení Jednoty. Za
Středoškolskou odbornou činnost přišel její předseda dr. Milan Škrabal a další milí hosté.
Těžké rozhodování měla loni ústřední komise chemické olympiády, protože i v roce
2012 byl nejúspěšnějším českým olympionikem František Petrouš, který Cenu NFJH získal již
dvakrát, takže vsadili na dalšího olympionika.
Při tomto setkání se ukázalo, že někteří učitelé, kteří se svým žákům věnují, vytvářejí
ve svých školách „líhně“ talentovaných studentů – například v Purkyňově gymnáziu ve
Strážnici nebo ve Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové. Také se ukázalo, že
bývalí nositelé Cen NF JH, jako například biolog M. Mikát, po velmi krátké době fungují již
sami jako školitelé.
V době, kdy bude zveřejněn tento článek, budou probíhat kola olympiád i SOČ, kde se
začíná rozhodovat o tom, koho ústřední komise soutěží navrhnou k ocenění za rok 2013!
Více informací na www.njh.cz a www. soc.cz.
Ocenění studenti
Za Chemickou olympiádu kategorie A Kamil Maršálek z Klvaňova gymnázia v Kyjově,
který na 44. Mezinárodní chemické olympiádě ve Washingtonu v USA získal stříbrnou medaili
– z našich byl druhý, když zlatou získal již potřetí František Petrouš z Českých Budějovic.
Kamila učil Mgr. Jiří Ondráček.
Za ChO kategorie E Jan Belza ze SPŠ chemické v Brně, kterého učil Ing. Josef Janků.
205
Za Biologickou olympiádu Magdalena Holcová z gymnázia v Praze 2, Botičská ul.,
získala na 23. Mezinárodní biologické olympiádě v Singapuru stříbrnou medaili a učil ji Mgr.
Petr Šíma.
Za Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) – 02 fyzika (1. místo) Michal Vyvlečka ze
Střední průmyslové školy v Otrokovicích, kterého učil Mgr. Aleš Reimer, za práci Určování
parametrů extrasolárních systémů pomocí CCD fotometrie exoplanetárního tranzitu.
Za Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) – 03 chemie (1. místo) Eva Martínková z
gymnázia Jana Palacha v Mělníku za práci Stanovení dusitanů a dusičnanů v pitné vodě
pomocí kapilární elektroforézy. Jejím konzultantem byl Mgr. Tomáš Křížek, Ph.D, z
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Eva bude reprezentovat ČR na soutěži EU Contest 2013.
Za Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) – 18 informatika (1. místo) Lukáš
Červenka z gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí za práci Propojení optimalizačních programů
s kvantově-chemickými softwarovými balíky. Jeho konzultantem byl Doc. RNDr. René Kalus,
Ph. D, z katedry aplikované matematiky VŠB-TU v Ostravě.
Celkem se laureáty Cen NF JH 2012 stalo jedenáct studentů (více na www. njh.cz).
Ocenění získali i studenti za dvě kategorie MO, dále za FO, olympiádu v českém jazyce (OČJ)
a dějepisnou olympiádu (DO).
Ocenění pedagogové
Nadační fond Jaroslava Heyrovského ocenil nejenom učitele laureátů, ale pozval a
ocenil i osmnáct učitelů či konzultantů vítězných prací SOČ, kteří si pozvání do Prahy velice
považovali.
Mgr. Michal Botur, Ph. D, Př F UP Olomouc, katedra algebry a geometrie
Mgr. Aleš Reimer, SPŠ Otrokovice
Mgr. Tomáš Křížek. Ph. D, Př F UK Praha 2, katedra analytické chemie
RNDr. Pavel Vlach, Ph. D, Gymnázium Blovice
Mgr. Jaromír Brožík, Schola Humanitas, Litvínov
Mgr. Michaela Pekařová, Ph. D, Biofyzikální ústav AV Brno
Ing. Jan Tesarčík, MSŠZ Opava
Michael Mikát, student Př F UK Praha
Ing. Čestmír Suchoň, SPŠ a OA Frýdek-Místek
RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph. D., Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
206
Ing. arch. Taťána Kusteinová – SPŠ stavební Hradec Králové
RNDr. Jana Hálková - Purkyňovo gymnázium Strážnice
Ing. Hana Lněničková, OA Olomouc
Mgr. Miroslav Bučánek Gymnázium, Vítkov
Mgr. Barbora Hegrová, Purkyňovo gymnázium Strážnice
PhDr. Lenka Danadová, Gymnázium Mikulov
PhDr. Ilona Němcová, Gymnázium Jana Palacha Mělník
Doc. RNDr. René Kalus, Ph. D., VŠB Ostrava, katedra aplikované matematiky
(SOČkař, časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ, 2-2012/13)
SOČ pohledem studentů - Jak vypadá celostátní přehlídka SOČ?
Zajímá vás, jak vypadá celostátní přehlídka pohledem studentů? Co je pro soutěžící
nejvíce překvapující, a na co je vhodné se důkladně připravit? Zeptali jsme se těch, kteří se
zúčastnili před vámi, mnozí opakovaně.
Ondřej Žídek - 2. místo v oboru Ekonomie na CP SOČ v Kutné Hoře
Na celostátním kole mě překvapilo množství lidi, kteří přijeli soutěžit ze všech krajů v
rámci České republiky. Je víc než dobré vědět, v jaké učebně a v kolik hodin vaše prezentace
začíná. Předejdete tak zmatkům, vaše vystupování tak díky této maličkosti může být
pohodovějším. Další z věcí, jejíž vypozorování se může vyplatit, je sledovat soutěžící před
tebou. Pokud člověk vidí, jak porota reaguje, taký typ dotazů účastníkům celostátní přehlídky
SOČ pokládá, lze leckdy dobře odhadnout, na co se může těšit při svém vystoupení.
(SOČkař, časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ, 3-2012/13)
Ocenění vítkovských učitelů
Moravskoslezský kraj každoročně oceňuje u příležitosti Dne učitelů pedagogy ve dvou
kategoriích. I. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku a II. kategorie – Ocenění za
dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Letošní udílení ocenění proběhlo 22. 3. v opavském Minoritském klášteře. Mezi 25
oceněnými byli i dva pedagogové z Vítkova. Ve II. kategorii byli oceněni a z rukou hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a náměstkyně hejtmana Věry Palkové převzali
pamětní list, finanční dary a květiny Mgr. Božena Závodná a Ing. Leoš Váňa. Vzhledem k
207
omezenému prostoru a velkému množství aktivit a záslužných činnosti, které vykonávali na
svých školách, je nebudu uvádět. Zmíním jen to, že pedagogické práci se paní Závodná
věnuje již 35 let a pan Váňa 23 let. Oba také působili a působí ve vedoucích funkcích na svých
školách. Paní Závodná více než 7 let ve funkci zástupkyně ředitele na ZŠ v Opavské ulici a pan
Váňa 19 let ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Vítkov v současné době zástupcem
ředitele.
Také ve Vítkově nezapomínáme na záslužnou práci pedagogů, kteří působí na všech
školských zařízeních v našem městě. Již několik let oceňujeme jednoho pedagoga z každého
školského zařízení. Předávání ocenění, kytičky a finančního daru proběhlo 27. března v
prostorách reprezentačního sálu městského úřadu. O krátký kulturní program se postarali
žáci naší umělecké školy. Poté následovalo předání ocenění z rukou starosty a místostarosty
města za přítomnosti ředitelů školských zařízení. V letošním roce byli oceněni Mgr. Zlata
Bajerová (Střední škola, Vítkov-Podhradí), pan Miroslav Bučánek (Základní umělecká škola,
Vítkov), slečna Michaela Dlouhá (Středisko volného času, Vítkov), pan Tomáš Kaluža
(Gymnázium, Vítkov), Mgr. Miluše Špoková (ředitelka Mateřské školy, Vítkov), Mgr. Danuše
Štenclová (ZŠ Vítkov, Opavská ulice), Mgr. Blanka Váňová (ředitelka ZŠ Vítkov, Komenského
ulice) a Mgr. Michal Zatloukal (ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce). Všem oceněným bych chtěl za
jejich práci poděkovat a popřát hodně pracovních i osobních úspěchů.
Pavel Smolka, starosta města
(Vítkovský zpravodaj 2013/4)
Cena Jana Zajíce
Pátek 22. 2. byl dnem, který se do mé paměti zapsal několika skvělými a
nezapomenutelnými zážitky. Dnem navázání nových přátelství, prohloubení vztahů s blízkými
a přehodnocení mých vnitřních postojů. Dnem, kdy jsem dostal Cenu Jana Zajíce. Abych byl
upřímný, tak mě na této ceně lákaly nejvíce peníze… do doby, než došlo k samotnému
předávání. Nyní, když už mám všechny dary a očekávanou cenu doma, zjišťuji, vlastně jsem si
jist, že ocenění má pro mě zcela jiný význam. Asi každý by si totiž cenil slov obdivu a chvály
vyřčených ústy významných osobností více, než získaných peněz. Vážím si také uznání ze
strany jednotlivých členů rodiny Jana Zajíce či pozvání polské delegace do města Kalety.
Jsem samozřejmě také vděčný za dary, které mi byly věnovány. Především obdivuji
umělecký talent učňů firmy Moser, kteří pro nás vyznamenané vyrobili nádherné vázy.
208
Nakonec si rovněž dovolím poděkovat našemu městu, které opravdu odvedlo skvělou práci,
a týmu lidí, který tak profesionálně celou slavnost připravil. Především bych chtěl ocenit
výkon pana Tomáše Baleji, který slavnost moderoval, vynikající vystoupení cimbálové muziky
Strážničan, recitaci mého spolužáka Aleše Kociána a v neposlední řadě práci kuchařek ze
základní školy, neboť raut, který byl připraven pro účastníky celé akce, byl obdivuhodný.
Závěrečná slova díků bych chtěl věnovat své škole a učitelům, neboť se obávám, že jinak než
takto ani nemohu splatit všechno, co pro mě má škola, má třídní učitelka, bývalé i stávající
vedení, mí spolužáci a ostatní pracovníci školy udělali. Děkuji a ještě jednou děkuji, že jsem
ocenění mohl získat, neboť Cenu Jana Zajíce vnímám jako završení všeho, čeho jsem
doposud dosáhl.
Matěj Rucký, oktáva
(Vítkovský zpravodaj 2013/4)
Blahopřejeme
Není pro učitele většího potěšení z práce, než úspěšní žáci... Nejdříve přivezl 3. místo
z krajského kola Puškinova památníku, tedy tradiční soutěže v uměleckém přednesu a zpěvu
v ruském jazyce, Miroslav Macáš a pár dnů nato jeho spolužák David Machač vybojoval v
nesmírně tvrdé konkurenci téměř čtyřiceti většinou starších studentů 2. místo v biologické
olympiádě. Ale dejme slovo samotnému Davidovi: „12. dubna jsem se již po čtvrté zúčastnil
krajského kola biologické olympiády. Soutěž se skládala z celkem šesti úkolů - tří částí
praktických, teorie a poznávání přírodnin, zaměřených na téma láska, sex a něžnosti v říši
živočichů a rostlin. Moje první účast v této kategorii se dost odlišovala od ročníků předešlých,
a to hlavně množstvím úkolů a náročností otázek. Při konečném vyhlášení výsledků mě velmi
potěšilo nečekané druhé místo, společně s pozváním na letní soustředění mladých biologů v
Železných horách. Moc děkuji všem vyučujícím a blízkým, kteří mi pomohli s přípravou, a
doufám, že budu mít příští rok opět možnost zúčastnit se této poutavé a zajímavě soutěže.“
A třetím úspěchem je výborné 3. místo Mirka Macáše ve finále mezinárodní pěvecké
soutěže Talent Havířov 2013. Oběma studentům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy
a přejeme jim další úspěšná vystoupení.
(Vítkovský zpravodaj 2013/5)
209
Blahopřejeme
Úspěšná série pěveckých vystoupení studenta kvinty Mirka Macáše pokračuje. Jsme
rádi, že se mu koncem dubna podařilo zvítězit v soutěži RH FAKTOR Boskovice s vlastní písní
a pár dnů nato vybojoval vítězství v soutěži Hanácký skřivan v Prostějově. V květnu se Mirek
ještě zúčastnil soutěže Karvinský talent 2013, odkud si přivezl 3. místo.
Nechť je pro vás tento výčet úspěchů i pozvánkou na ples konaný u příležitosti 60.
výročí založení školy, který se bude konat 8. června. Mirek na plese vystoupí společně se
studentkou kvarty Adélou Tomanovou.
Již tradičně se naši studenti účastní mezinárodní soutěže Matematický klokan. V
tomto roce žák septimy Jiří Solař dosáhl v nejvyšší kategorii 89 bodů a tím se ztrátou jednoho
bodu obsadil druhé místo v okrese, což je v kategorii pro 3. a 4. ročník vynikající umístění.
(Vítkovský zpravodaj 2013/6)
Vážení, od doby, kdy má dcera začala studovat na vítkovském gymnáziu, jsem se
začala zajímat o dění v této škole a bylo-li třeba, vždy jsem pomohla. Jsem celkem akční
člověk, a tak vím, jak je těžké v dnešní době něco organizovat. Zvláště když jde o takovou
událost, jakou je 60. výročí založení školy. Proto si dovoluji alespoň touto cestou poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli. Největší zásluhu však na tom všem
mají Mgr. Lenka Zychová, PhDr. Marie Mikulíková, Mgr. Miroslav Bučánek a hlavní
organizátor Tomáš Kaluža.
Marcela Prdová
(Vítkovský zpravodaj 2013/7)
210
Závěr
(Region Opavsko 4. 6. 2013)
(Opavský a hlučínský deník 4. 6. 2013)
211
Přílohy
TERCIE
Jméno, příjmení
Jana Drnková
Lukáš Chalupa
Anna Jakubíková
Zina Krajíčková
Romana Matláková
Žaneta Solanská
Karolína Štěpánová
Petra Švecová
Jakub Tesař
Adéla Tomanová
František Zwesper
Pořadí ve třídě
1.
7. - 8.
2. - 3.
4.
-6.
5.
2. - 3.
10.
9.
7. - 8.
Celkové pořadí
6. - 7.
16. - 17.
9. - 11.
12.
-15.
14.
9. - 11.
22. - 23.
20. - 21.
16. - 17.
Počet bodů
Pořadí ve třídě
5.
10.
7.
13.
9.
-4.
1.
11.
8.
6.
12.
2.
3.
Celkové pořadí
5.
18.
8.
22. - 23.
13.
-4.
1.
19.
9. - 11.
6. - 7.
20. - 21.
2.
3.
Počet bodů
45,5
32,5
43,0
42,5
-33,0
35,5
43,0
25,0
27,0
32,5
KVARTA
Jméno, příjmení
Barbora Černochová
Veronika Dittrichová
Jiří Jakubík
Jan Juroška
Anna Kazimírová
Tomáš Krzok
Lucie Marethová
Ester Nováková
Šimon Orság
Kristýna Plačková
Alena Polášková
Dominik Satke
Johana Šostá
Viola Váňová
212
47,0
29,5
44,0
25,0
40,0
-49,5
55,0
29,0
43,0
45,5
27,0
53,5
50,0
Výsledky školního kola 42. ročníku
dějepisné olympiády
2012-2013
KVARTA
Jméno, příjmení
Jana Drnková
Lukáš Chalupa
Anna Jakubíková
Zina Krajíčková
Romana Matláková
Žaneta Solanská
Karolína Štěpánová
Petra Švecová
Jakub Tesař
Adéla Tomanová
František Zwesper
Pořadí ve třídě
1.
7. - 8.
2. - 3.
4.
-6.
5.
2. - 3.
10.
9.
7. - 8.
Celkové pořadí
6. - 7.
16. - 17.
9. - 11.
12.
-15.
14.
9. - 11.
22. - 23.
20. - 21.
16. - 17.
Počet bodů
Pořadí ve třídě
5.
10.
7.
13.
9.
-4.
1.
11.
8.
6.
12.
2.
3.
Celkové pořadí
5.
18.
8.
22. - 23.
13.
-4.
1.
19.
9. - 11.
6. - 7.
20. - 21.
2.
3.
Počet bodů
45,5
32,5
43,0
42,5
-33,0
35,5
43,0
25,0
27,0
32,5
TERCIE
Jméno, příjmení
Barbora Černochová
Veronika Dittrichová
Jiří Jakubík
Jan Juroška
Anna Kazimírová
Tomáš Krzok
Lucie Marethová
Ester Nováková
Šimon Orság
Kristýna Plačková
Alena Polášková
Dominik Satke
Johana Šostá
Viola Váňová
47,0
29,5
44,0
25,0
40,0
-49,5
55,0
29,0
43,0
45,5
27,0
53,5
50,0
Do okresního kola postupuje Ester Nováková,
za naši školu jsou taktéž nominováni všichni, kteří mají více než 60%
z celkového počtu 70 (resp. 71) bodů, tj. nad 43 bodů. Účast
v okresním kole těchto žáků bude upřesněna na základě rozhodnutí
organizátorů.
213
214
215
216
Vánoční den otevřených dveří Gymnázia Vítkov
20. prosince 2012, jen pár dní do Štědrého večera, dorazil duch Vánoc i do prostorů
našeho gymnázia. Studenti a učitelé ochotně vytvořili zábavný program pro všechny
návštěvníky Dnu otevřených dveří, který se celý nesl v poklidné atmosféře nastávajících
svátků.
Dopolední program byl věnován vystoupením našich studentů, kteří zpívali, malovali
a předváděli své schopnosti. Chodbami zněly koledy a všichni se dobře bavili. V tělocvičně
probíhala sportovní klání a návštěvníci si opět mohli prohlédnout vše dle libosti.
Odpolední program nabídl ještě atraktivnější zábavu, jazzové trio Adély Tomanové,
které navodilo skvělou náladu, a recitování těch nejmenších, kteří básničkami vyčarovali
úsměv na každé tváři. Všichni přítomní aspoň na chvíli zapomněli na každodenní starosti a
mohli se těšit z kouzla okamžiku. Nechybělo též občerstvení a projev pana učitele Bučánka,
který svými slovy chytil za srdce a popřál krásné prožití svátečních dnů.
Vánoce by měly být obdobím, kdy si navzájem děláme radost a rozveselujeme naše
srdce. 20. prosinec v podání Gymnázia Vítkov takovým krátkým obdobím jistě byl. Díky si
zaslouží všichni, kteří se svou snahou do celého programu nějakým způsobem zapojili, ale
také ti, kteří neváhali a naše gymnázium navštívili.
Michal Škrobánek, septima
(www.gvitkov.cz)
217
Pachatelé se vracejí na místo činu... aneb děkujeme :)
Ne, že bychom věřili na ty řeči o konci světa, který měl nastat 21.
prosince 2012, ale rozhodli jsme se toto magické datum využít pro třídní sraz
po pěti letech od maturity.
Vzhledem k tomu, že někteří od té doby svou alma mater nenavštívili,
padl návrh, jestli bychom se nemohli sejít tam. No, a protože jsou na gymnáziu
ve Vítkově pořád stejně vstřícní a ochotní, jak pamatujeme z doby našich studií,
tak se nám toto přání splnilo. Strávili jsme několik krásných hodin plných
vzpomínek ve své bývalé kmenové třídě, kde nás pro dokreslení té pravé
atmosféry přivítal jak třídní s výhružkou, že si napíšeme písemku, tak i další
kantoři a známí.
Všem (včetně paní uklizeček a pana školníka, kteří nám pomohli s
přípravami a organizací) bych jménem celé své bývalé třídy chtěla moc
poděkovat za milý zážitek a už se těšíme na další setkání.
Za oktávu 1999-2007, Ilona Bečicová
218
0
1
Cena Jana Zajíce
Pátek 22. 2. byl dnem, který
se do mé paměti zapsal několika
skvělými
a
nezapomenutelnými
zážitky. Dnem navázání nových
přátelství,
prohloubení
vztahů
s blízkými a přehodnocení mých
vnitřních postojů. Dnem, kdy jsem
dostal Cenu Jana Zajíce.
Abych byl upřímný, tak mě
na této ceně lákaly nejvíce peníze…
do doby, než došlo k samotnému předávání. Nyní, když už mám všechny dary a očekávanou
cenu doma, zjišťuji, vlastně jsem si jist, že ocenění má pro mě zcela jiný význam.
Asi každý by si totiž cenil slov obdivu a chvály vyřčených ústy významných osobností
více, než získaných peněz. Vážím si také uznání ze strany jednotlivých členů rodiny Jana
Zajíce či pozvání polské delegace do města Kalety.
Jsem samozřejmě také vděčný
za dary, které mi byly věnovány.
Především obdivuji umělecký talent
učňů firmy Moser, kteří pro nás
vyznamenané vyrobili nádherné vázy.
Nakonec si rovněž dovolím
poděkovat
našemu
městu,
které
opravdu odvedlo skvělou práci, a týmu
lidí, který tak profesionálně celou
slavnost připravil. Především bych chtěl ocenit výkon pana Tomáše Baleji, který slavnost
moderoval, vynikající vystoupení cimbálové muziky Strážničan, recitaci mého spolužáka
Aleše Kociána, a v neposlední řadě práci kuchařek ze základní školy, neboť raut, který byl
připraven pro účastníky celé akce, byl obdivuhodný.
220
Závěrečná slova díků bych chtěl věnovat své škole a učitelům, neboť se obávám, že
jinak, než takto, ani nemohu splatit všechno to, co pro mě má škola, má třídní učitelka,
bývalé i stávající vedení, mí spolužáci a ostatní pracovníci školy udělali.
Děkuji a ještě jednou děkuji, že jsem ocenění mohl získat, neboť Cenu Jana Zajíce
vnímám jako završení všeho, čeho jsem doposud dosáhl.
Matěj Rucký, oktáva
221
Ceny Jana Zajíce znají své letošní laureáty
V pátek 22. února 2013 byly u příležitosti 44. výročí upálení Jana Zajíce předány
ocenění nesoucí jeho jméno studentům Kristýně Havlické a Matějovi Ruckému. Slavnostního
aktu ve Vítkově se zúčastnil i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Kristýna Havlická, navštěvuje osmou třídu Základní školy v Melči, byla především
odměněna za své mimoškolní aktivity - výtvarnou a sportovní. Dalším významným kritériem,
proč si Kristýna Havlická ocenění zasloužila, byl i její nadprůměrný prospěch ve škole. Učitelé
o ní tvrdí, že pro druhé je svou pečlivostí, přátelským chováním, cílevědomostí a v
neposlední řadě také nezdolnou vůlí velkým příkladem.
Druhým oceněným se stal student osmého ročníku víceletého Gymnázia ve Vítkově
Matěj Rucký. V loňském roce vyhrál
celorepublikovou esejistickou soutěž
české
Iberoamerické
Několikrát
předních
se
také
místech
společnosti.
umístil
v okresních
na
a
krajských olympiádách v angličtině.
Matěj Rucký se úspěšně zapojil i do
soutěže „Voda a životní prostředí
Moravskoslezského kraje“.
Cenu Jana Zajíce mohou získat žáci, studenti i učni za hrdinský čin, záchranu lidského
života, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství a úspěchy v olympiádách
a soutěžích všech druhů i stupňů. Nebo také za publikační, uměleckou nebo charitativní
činnost. Cena Jana Zajíce byla zastupitelstvem města Vítkov zřízena v roce 1992. Poprvé pak
byla předána o rok později. Nominovat kandidáty mohou jednotlivci, organizace, podniky,
charitativní spolky, církve i samotní členové správní rady. Návrhy se podávají ve dvou
kategoriích, a to do 15 let a do 20 let věku. Cena se pak vždy uděluje u příležitosti výročí
smrti Jana Zajíce.
(Moravskoslezský kraj: Veřejná správa - Ceny Jana Zajíce znají své letošní laureáty.
[online]. 2013 [Cit. 27. 2. 2013]. Dostupné na URL: <http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/cz/ceny-jana-zajice-znaji-sve-letosni-laureaty-30244/>)
222
Beseda s Ing. Vladislavem Sobolem
Dne 20. března 2013 se v odpoledních hodinách konala v našem gymnáziu v učebně
kvinty beseda s Ing. Vladislavem Sobolem, mluvčím Nadace OKD. Pořadatelem byli žáci Klubu
KaMeRa, SVČ Vítkov. Besedu vedla p. Medunová, vedoucí SVČ Vítkov, která přestavila pana
Sobola, informovala o spolupráci s Nadací OKD a prezentovala práci členů Klubu KaMeRa.
Následně se rozběhla diskuse mezi přítomnými žáky základních škol, gymnázia a panem
Sobolem o práci tiskového mluvčího, jeho vztahu s médií i o Nadaci OKD a jejich cílech.
223
Exkurze Naším mocnářstvím
Měsíc duben měl být podle
našich odhadů zřejmě o něco
teplejší. Realita však za odhady
dosti pokulhávala. Nepřízeň počasí
nám však nezabránila, abychom se
my, studenti Gymnázia ve Vítkově,
spolu se zájemci z řad rodičů a
přátel školy, vydali na cestu po
hlavních městech našeho starého,
středoevropského mocnářství.
Bratislava, Budapešť a Vídeň. To byly cíle naší cesty, tedy když nepočítáme zdravotní
zastávky na četných benzínkách. Úlohy průvodců se zmocnili paní Mikulíková a pan Chvátal.
Nutno dodat, že jsou to oba zběhlí historikové a jejich výklad byl velice zajímavý. Kdo už
někdy tato místa navštívil, ví, jaká krása se v místních památkách snoubí s genialitou a silou
tehdejší moci Habsburků. I já musel ocenit některé aspekty, se kterými jsem se během své
turistické návštěvy setkal. Některé okamžiky v mé mysli zůstanou už asi navždy. Teď
vzpomínám s úsměvem. V danou chvíli mi ale do smíchu příliš nebylo.
V Bratislavě jsem použil svůj talent pro angličtinu. Prodavačka mně několikrát
odkázala ve slovenštině do hlubokých zadních míst. Usmívala se a dál hovořila anglicky. Když
jsem ji při odchodu popřál krásný den ve svém rodném jazyce, lehce jí spadla čelist a zrudla
jako nápis na jejím krámku. V Budapešti mě pro změnu pronásledovala skupinka Turků, kteří
zjevně nabyli dojmu, že jsem nadšený sběratel iphonů a chci si jeden koupit i od nich.
Navzdory tomu musím uznat, že mě uherské země opravdu uchvátily. Když jsem za našich
pár stovek dostal do rukou tisíce maďarských forintů, připadal jsem si jako „tisícionář“. Hned
v prvním obchodě jsem pochopil, že jsem žebrák. Místní ekonomika v podobě 27% DPH je
pro turisty jako špatný sen. Také trend zvyšovat ceny ze dne na den je dosti bezohledný.
Současná vláda země je však (ultra)pravicově zaměřená a tak se není příliš čemu divit.
Zastávka v Rakousku byla jako posun do jiné dimenze. Na jedné straně moderní
centrum obchodu a politiky EU. Druhá strana, ta nás zajímala především, je ta historická.
Neuvěřitelné, monumentální, skvostné, gigantické, dech beroucí. To jsou slova, která mě při
vzpomínce na toto město a stavby, které jsem zde viděl, napadají. Zde jsem prožil své
224
nejlepší zážitky z celého výletu. Zúčastnil jsem se mezinárodního dne polštářové bitvy, ve
které mě převálcoval švédský turista, který byl fyzicky zřejmě o něco výše. Vypadal jsem sice
jako vypelichané kuře, přesto jsem zde mezi turisty poznal skvělé lidi. Uvědomil jsem si, jak
důležitá je pro dnešní dobu znalost angličtiny. Ať už to byl Sydney z Kalifornie, Nataly z Itálie
nebo mladý Korejec, jehož jméno jsem nedokázal vyslovit. Na ty všechny nikdy nezapomenu,
byť jsem s nimi byl jen kratičkou chvíli. Má návštěva parlamentu s fotoaparátem málem
skončila zatčením. Vše se ale nakonec vysvětlilo. Sice budu asi v několika asijských rodinných
albech, jak mě vyvádí z budovy policista, ale tím se netrápím. Byl to skvělý výlet, plný
krásných zážitků se skvělými lidmi. Děkuji průvodcům, řidičům, organizátorům i všem
ostatním, kteří se svou prací, nebo jen účastí podíleli na realizaci tohoto výletu.
Michal Škrobánek, septima
(www.gvitkov.cz, duben 2013)
225
Download

Ročenka XVI-2012-2013 - Základní škola a gymnázium Vítkov