Motto:
„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat
rybu, podle její schopnosti vylézt na strom, bude
celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná“.
(Albert Einstein)
1
Založení
Obecně prospěšnou společnost založili pověření členové
výboru ARPZPD v ČR, klub Auxilium, o.s. dne 1.7.2013
na základě rozhodnutí členské schůze klubu ze dne
29.5.2013. Smyslem založení obecně prospěné společnosti
bylo
oddělení
profesionálních
činností
–
zejména
poskytování sociálních služeb registrovaných dle zákona o
sociálních službách.
Posláním organizace je pozitivně ovlivňovat svou
činnosti životní podmínky osob, jejichž život je ovlivněn
zdravotním postižením ( lidé se ZP od narození, osoby o
ně pečující, i celé jejich rodiny)
Cílem všech činností společnosti je zkvalitnit život rodin
pečujících o blízké osoby se
Poskytnout
potřebnou
pomoc
zdravotním postižením.
a
podporu
rodinám
pečujícím o dítě či mladého člověka s postižením a
umožnit jim o něj co nejdéle pečovat v jeho přirozeném
sociálním prostředí. Poskytovat sociální služby, které
2
v regionu scházejí zcela nebo jen pro cílovou skupinu dětí
a mladých lidí s nejtěžším stupněm postižení. Založit
sociální firmu zaměstnávající pečující osoby
Jestliže neslyšíte, jak příležitost klepe, pak si najděte jiné
dveře
(neznámý autor)
3
Název:
Auxilium, o.p.s.
Sídlo:
Hošťálková 428, 75622
IČO:
02083825
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u
krajského soudu v Ostravě oddíl O, vložka 1211
Zastoupení organizace: Mikulíková Božena, ředitelka
organizace
Správní rada:
Předsedkyně :
Lenka Kalíková, Bc
Členové:
Mgr. Jolana Gazdová
Věra Kundrátová
Dozorčí rada:
Malinová Markéta
Rabčanová Anna, Bc.
Schonweitzová Irena
4
Zakladatelé:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Jméno:
r.č.
trvale bytem:
Šebelová Lenka
605002 1327
Vsetín, Těšíkov 1174
Pavelka Jiří, Ing.
650512 0435
Vsetín, ul. 4.května
Mikulíková Božena
636128 1344
Hošťálková 428, 756 22
Kalíková Lenka, Bc
815130 4260
Lužná 226, Valašská Polanka
Sekyra Dalibor
740608 5841
Krhová 375
Helena Losová, Mgr
755525/5851
Vsetín, Luh 1783
Drozdová Dagmar
715909 4981
Velké Karlovice, Podťaté 942
Mocek Libor
7406225893
Lešná 6
5
Členové výboru ARPZPD v ČR, klub Auxilium, o.s.
Pracoviště: Vsetín, Poliklinika- Nemocniční 955, 4. patro
Centrum Auxilium
6
1.7.2014
vznik sociální dílny zaměstnávající osoby
pečující o blízké osoby se ZP s názvem „Máminy ruce“
3.9.2013
získání živnostenského oprávnění
předmět podnikání: Výroba a obchod neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
26.9.2013
zápis do rejstříku obecně prospěšných
společností oddíl u krajského soudu v Ostravě oddíl O,
vložka 1211
21.10.2013 registrace poskytovatele sociální služeb
dle zákona o sociálních službách s účinností ode dne
1.1.2014
Raná péče
identifikátor 7488093
Soc. aktivizační služby pro děti/osoby se ZP
identifikátor 9069104
7
Osobní asistence
identifikátor 9045809
Odlehčovací služby
identifikátor 7875047
28.12.2013 pověření k výkonu sociálně právní ochrany
dětí dle zákona SPOD pro tyto činnosti :
1. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižení
2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
3. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a
poskytování
poradenské
pomoci
fyzickým
osobám
vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelů nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením
do pěstounské péče
8
4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností
31.12.2013 převedl ARPZPD v ČR, klub Auxilium, o.s.
převedl
majetek
a
ostatní
závazky
organizace
související s výkonem převzatých služeb na Auxilium,
o.p.s.
9
Převzetí aktivit klubu s platností od 1.1.2014
Sociální služby registrované dle zákona o sociálních
službách
- raná péče
- sociálně aktivizační služby pro děti/osoby se ZP
- osobní asistence
- odlehčovací služby
Neregistrované sociální služby:
- asistovaná doprava
- půjčovna pomůcek
- alternativní
rehabilitace a multisenzorická stimulace
10
Kontakty
na
pracovníky
organizace
ode
dne
31.12.2013.
Ředitelka: Mikulíková Božena
Mobil: 603823293
Email:[email protected]
Služby péče: Iva Kunetková, Bc., mobil 739317116
Email: osobní.[email protected]
Sociálně aktivizační služby pro děti/osoby se ZP:
Michalíková Vladimíra, Mgr., mobil 604605808
Email:sociá[email protected]
Raná péče:
Mikulíková Božena, mobil 603823293
Email: [email protected]
Asistovaná doprava:
Sociální dílna:
mobil 739317120, 604123095
Losová Helena, Mgr. Mobil
731656678
11
Aktivity roku 2013:
Založení Dílna pečujících osob – Máminy ruce
Osoby pečující často ve svém životě trpí pocitem
méněcennosti. Jsou vnímány jako ty, které prakticky nic
nedělají, „jen“ nepřetržitě pečují o děti/osoby s nejtěžším
stupněm ZP. Naše maminky se však rozhodly situaci
změnit. Chtějí svou prací dokázat, co všechno umí. V naší
dílně vyrábějí originální výrobky převážně z přírodních
materiálů – malovaná a batikovaná trička, zdobené
výrobky z kůže, aranžmá a dekorativní předměty apod.
Věříme, že si svou odbornou a pečlivou prací získají
odběratele výrobků nejen pro charitativních účel, ale právě
pro krásu a precisnost své práce.
Facobook: [email protected]
Email: [email protected]
12
Dílna Máminy ruce a její výrobky
13
Benefiční odpoledne se skupinou Rockset
První viditelnou aktivitou naší společnosti bylo benefiční
odpoledne realizované v partnerství s ARPZPD v ČR, klub
Auxilium, o.s.
dne 11.10.2013 ve vsetínském zámku.
Představení nově založené organizace spolu s příjemně
stráveným dnem ve společnosti dětského loutkohereckého
souboru BuBu, divadelní skupiny Bublanina, hudebního
seskupení NOCa a skupiny Rockset vyneslo 24.000,- Kč
na zakoupení materiálu pro začínající sociální dílny
Máminy ruce
14
Projekt: Ne životu za sklem
Realizace: 1.12.2013 – 31.12.2014
Podpořen sbírkovým projektem Pomozte dětem
částkou 193.375,- Kč organizovaným NROS a Českou
televizí.
Cílem je umožnit dětem s PAS žít v přirozeném prostředí.
Poskytnout podporu dětem i jejich rodičům tak, aby
autismus limitoval jejich život co nejméně. Projekt umožní
zkvalitnění registrovaných sociálních služeb pro cílovou
skupinu dětí s autismem. (důsledné uplatňování principů
strukturalizace a vizualizace v rámci všech aktivit
organizace).
15
Projekt umožní realizaci aktivit pro děti s poruchami
autistického spektra raného a časného věku. Pobytové akce
umožní nácvik odpoutávání dětí od rodiny spolu s
druhotným dopadem pro pečující osoby - odlehčení.
Pobyty doplňují aktivity během celého roku. V rámci
jednotlivých aktivit bude realizován nácvik sociálních
dovedností v rámci strukturovaného režimu a alternativní
komunikace dle individuálních potřeb dětí. Aktivity
projektu mají též prorodinný charakter - usilují o posílení
soudržnosti rodin.
16
Hospodaření v roce 2013
Registrované služby 2013
Náklady
Finanční rozklad
Provozní náklady RP
165
Provozní náklady SAS
52
Provozní náklady OA
106
Provozní náklady OS
52
Náklady celkem
375,Výnosy
Uživatelé služeb
0
Dary
Ostatní výnosy
Dotace
Výnosy celkem
0
0
0
0
Zisk/Ztráta
-375
Náklady spojené s registrací sociálních služeb
17
Neregistrované služby 2013
Náklady
Finanční rozklad
Provozní náklady
19 349
Osobní náklady
0
Ostatní náklady
556
Náklady celkem
19 905
Výnosy
Uživatelé služeb
0
Dary
19 000
Ostatní výnosy
0
Dotace
0
Výnosy celkem
19 000
Zisk/Ztráta
- 905
Hospodářská činnost
Náklady
Finanční rozklad
Provozní náklady
62 427
Osobní náklady
13 650
Ostatní
1 637
Náklady celkem
77 714
Výnosy
Tržby
42 660
Dary
43 787
Ostatní výnosy
32 290
Výnosy celkem
118 737
Zisk/Ztráta
41 023
18
Založení a činnost Auxilium o.p.s. v roce 2013
podpořili:
KS Program
Levíček Vratislav
Mudr. Zatloukalová
Mudr. Hrubčíková
Galvamet
Mudr. Švagerová
Lino Krabice Petr
Koučink akademie
Děkujeme dalším nejmenovaným dárcům
Každý okamžik je tím správným okamžikem, když
chceme udělat něco dobrého
19
20
21
Download

Motto: „Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat