Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Ročník 2
Číslo
1/2014
Sociální práce začíná u nás
Ze stromů padá listí, sluníčko je zubaté a ze šípkových keřů se na nás vesele smějí červené plody. Ano, je tady
podzim a s ním i nový školní rok. Vstoupili jsme do něj s lehkým chvěním, plni nadějí, očekávání, ale i předsevzetí.
Populační křivka svou klesající tendencí děsí vzdělávací instituce. I my jsme to zažili. Na konci školního roku jsme si
kladli otázky typu: „Dají si zájemci o studium sociální práce přihlášku k nám?“ Naplníme kapacitu školy?“ Dnes už
odpovědi na tyto otázky známe. Studenti – zájemci o studium sociální práce k nám přišli. Jsme za to rádi. Chceme
věřit, že důvodem není jen statut studenta a s tím související daňové zvýhodnění, ale hlavně právě zájem o sociální
práci, tedy o práci s člověkem, založenou na solidaritě, empatii a víře v to, že každý jedinec je schopen změny, růstu
a sebezdokonalování.
Všem novým studentům přejeme hodně zdaru, lehký nadhled a držíme Vám palce na Vaší cestě za vzděláním.
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu sociální
Kalendář akcí VOŠS
2014/2015
Říjen
2. 10. Setkání generací
13. 10. Beseda k dobrovolnictví
15. 10. Bílá pastelka
30. 10. Studentská minikonference na téma
„Studenti poznávají zahraniční sociální
systémy“
a vyhodnocení fotografická soutěž
„Všechny cesty vedou do Říma“
Listopad
13. 11. Den nevidomých a VOŠS
18. 11. Vernisáž výstavy fotografií na téma
„Rodina“
20. 11. Konference „Dejme dětem rodinu“
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Stalo se…
Sociální inkluze a VOŠS
V srpnu letošního roku se Vyšší odborná škola
sociální stala v rámci Memoranda o spolupráci
partnerem Statutárního města Ostrava v projektu
Sociální inkluze Ostrava. Uzavření Memoranda
vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci
činností obou stran při vytváření a realizaci
komplexních
lokálních
strategií
sociálního
začleňování na úrovni města. Cílem strategií je
snižování a eliminace sociálního vyloučení v sociálně
vyloučených lokalitách na území města Ostravy.
Spolupráce, založená na dobrovolnictví, bude
uskutečňována
formou
výměny
informací,
vzájemnými konzultacemi, přijetím společného
stanoviska, společného postupu apod., a to v souladu
s platnými právními předpisy. Bude se vztahovat na
všechny oblasti realizace strategií sociálního
začleňování, zejména na zaměstnanost, bydlení,
sociální služby a zdravotní péči. Zvláštní pozornost
bude věnována podpoře subjektů zabývajících se
poskytováním služeb při sociálním začleňování. Zde
se předpokládá sdílení informací o průběhu
a výsledcích aktivit.
Věříme, že naše škola vzhledem ke svému zaměření
na oblast sociální práce má našim partnerům co
nabídnout. Pro školu to znamená, že budeme opět
v centru dění a výsledky spolupráce obohatí náš
prakticky zaměřený vzdělávací program.
Těšíme se na spolupráci!
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS
Studenti spolu se seniory při práci
Květ v kontuře a arteterapie v praxi
Ve čtvrtek 18. září 2014 se v prostorách školní galerie
Svět uskutečnila vernisáž výstavy Marcely Losové,
starobohumínské
rodačky,
která
studentům
kombinované formy studia (spolužákům) představila své
dílo – originální malby, v nichž zachytila květ
v kontuře. Marcela Losová se dlouhodobě věnuje
hlavně přírodní tématice a sází na originální
zpracování. Používá techniku vrstvení, která obrazům
dodává plasticitu. Obrazy, které zapůjčila škole, svou
náladou a atmosférou vkusně doplňují období, ve
kterém se výstava koná, tj. podzim, který nás všude
obklopuje.
Protože paní Losová pracuje v Domově pro seniory
v Ostravě-Přívoze, kde se mimo jiné aktivně věnuje
arteterapii, byla vernisáž rozšířena o pracovní dílnu
pro studenty. Ti si mohli pod vedením paní Losové a za
spolupráce uživatelů výše uvedeného domova, hostů
naší školy, zkusit vlastní tvorbu doplněnou právě
o konturu. A protože aktivita zasáhla do vyučování, téma
arteterapie bylo zdůrazněno jako cíl vyučovací hodiny pro
předmět psychologie Mgr. Vendulou Schystalovou.
Malování všechny zaujalo
Studenti tak kromě hezkého kulturního zážitku měli
možnost vyzkoušet na sobě prvky arteterapie jako
psychoterapeutické disciplíny, která má hlavní těžiště
přímo v procesu tvorby klienta. Je postavena na
sebeuzdravném mechanismu tvoření a proces ani
dílo nejsou dále interpretovány. Ze samotného
procesu tvorby bylo patrné, že toto konání studenty
nejen překvapilo, ale i obohatilo. Výsledek práce,
bude paní Losovou upraven a vystaven ve školní
galerii Svět. Celou akci podpořilo občanské
sdružení Pro školu.
Ing. Eva Zátopková
Mgr. Vendula Schystalová
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Stalo se…
Vítáme Vás na Evropském dni jazyků
Takto byli studenti přivítáni při příchodu do školy v pátek
26. 9. 2014 svými spolužačkami ze studijní skupiny 3. A. Ve
vyzdobeném vestibulu s nápisy ve 12 evropských jazycích měli
studenti možnost získat informace o jazykové rozmanitosti Evropy
a mohli se přihlásit na exkurzi do Wroclawi, která se uskuteční
5. 12. 2014. Studenti si v zábavném kvízu vyzkoušeli, co všechno
vědí nebo nevědí o jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Kvízu
se zúčastnilo 98 studentů, z nichž byli vylosováni 3 vítězové. Štěstí
tentokrát přálo H. Horvathové z D3. A, K. Stonawské z 1. A a D.
Stankové z 1. B. Studentky obdržely poukázky do Drogerie
Rossmann v hodnotě 300,-- Kč, které věnovalo OS Pro školu
a drobné propagační dárečky. Dále si studenti vybírali film pro
odpolední promítání. Z nabídky 15 filmů dostal nejvíce hlasů film
Dying Young (Zemřít mladý). I výuka cizích jazyků byla v tento den
poněkud netradiční a uvolněná. Vyučující cizích jazyků si pro své
studenty připravily povídání o zajímavostech ze zemí studovaného
jazyka nebo soutěže opět o drobné ceny. Ale i ti, kteří nic nevyhráli,
si mohli odnést časopis v angličtině, záložku do knihy nebo
ochutnat pravé Chocolate cookies.
Mgr. Jana Kořistková
První pomoc
V druhém týdnu nového školního roku si studenti prvních
a druhých ročníků vyslechli odbornou přednášku na téma
První pomoc. V úvodu MUDr. David Skoumal velmi
poutavou formou přiblížil studentům problematiku chování
obyvatelstva za mimořádných okolností a seznámil je se
základy první pomoci. První část doplnil o informace
týkající se kardiopulmonální resuscitace, krvácení
a šokových stavů. Po krátké přestávce se zaměřil na první
pomoc při úrazech, a to konkrétně na první pomoc při
poranění pohybové soustavy, pomoc při poranění lebky,
ošetření různých druhů ran a na první pomoc při
akutních stavech různých onemocnění (infarkt myokardu,
cévní mozková příhoda, epilepsie, komplikace diabetu).
Přednáška MUDr. Skoumala byla velmi zajímavá, doplněná
řadou příkladů. Studenty zaujal jeho zřetelný způsob
vyjadřování, dynamika výkladu a příklady ze záchranářské
praxe, což vedlo k tomu, že se aktivně zapojovali do diskuze
a zahrnovali ho různými dotazy. V základech poskytování
první pomoci se studenti školili v souladu se vzdělávacím
programem.
Fotografie z Evropského dne jazyků
Mgr. Vendula Schystalová
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Stalo se…
Setkání generací na VOŠS
U příležitosti letošního Dne seniorů Vyšší odborná škola sociální
umožnila, aby se v rámci mezigenerační solidarity v jejích prostorách
uskutečnilo dne 2. října 2014 slavnostní SETKÁNÍ GENERACÍ.
Setkání připravilo občanské sdružení Ostravský debatní klub My
50 plus, ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Střediskem
volného času Ostrava. Pozvání přijalo bezmála 160 hostů.
Program byl vskutku velmi pestrý. Od prezentace výstavy a ocenění
výtvarných děl s příhodným názvem Stáří očima ostravských dětí
a mládeže až po ukázky literárních prací dětí a křest almanachu
o stáří s názvem Jak ho vidím já. Třešničkou na dortu bylo
vystoupení hudební skupiny IN BLUE Ivana Němečka a známého
hudebníka Jaroslava Wykrenta, kterému jsme položili několik
otázek:
Sál na VOŠS byl při tomto setkání generací
nabitý úžasnou atmosférou
„Kde berete inspiraci pro texty Vašich písní?“
Všude kolem sebe.
„Baví Vás více psaní textů nebo zpěv?“
Obě věci stejně. A kdybych mohl, tak by mě bavilo i to co jsem dělal
předtím. Hraní na kytaru, piano, zobcovou flétnu.
„Který z textů je Vaší srdeční záležitostí?“
Většinou vždycky ten poslední.
„Nosíte v hlavě nějaký text, téma, které byste chtěl, aby bylo
zhudebněno? A který byste napsal speciálně na míru pro
některého zpěváka. Jestliže ano, o čem by píseň byla?“
Nemám ambice psát text na míru kterémukoli zpěvákovi. Já jsem se
totiž, ať už jsem psal muziku nebo texty, vždycky snažil prezentovat
vlastní pocity a nálady. Takže mé texty jsou dodnes především
jakýmsi osobním vyznáním, o které se dělím se svým okolím.
Jaroslav Wykrent – nezapomenutelný zážitek
pro všechny hosty
„Pane Wykrente děkujeme za rozhovor.“
Poděkování patří také 5 studentům VOŠS, kteří naše hosty při aktivitě
doprovázeli.
Mgr. Michaela Holaňová
Vystoupení Jaroslava Wykrenta bylo velkou třešničkou
na dortu
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Studenti píší…
Jmenuji
se
Zuzana
Mikšíková,
jsem
absolventkou VOŠS v Ostravě - Mariánských
Horách. Studium jsem zdárně ukončila v roce
2013. Jsem velmi ráda, že jsem na VOŠS
studovala, díky studiu jsem se mohla seznámit
s různými lidmi jak při praktickém výcviku, tak ve
škole, vytvořit si nová přátelství, získat mnoho
znalostí, zkušeností, praktických dovedností,
schopností, sebevědomí.
Ihned po absolvování studia jsem aktivně
vyhledávala práci, během jednoho měsíce od
ukončení studia jsem získala zaměstnání jako
pracovník v sociálních službách v Armádě spásy
z. s., v Domě pro ženy a matky s dětmi v Opavě.
Pracuji zde rok, mám novou pracovní pozici
sociální
pracovnice
na
noclehárně
a koordinátora pracovníků v sociálních službách.
Jsem velmi spokojená, zaměstnavatel mi
umožnil zvyšovat si vzdělání. Při zaměstnání
jsem
vystudovala
zkrácenou
formu
bakalářského kombinovaného studia, obor
vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose
Komenského v Praze. Studium mi bylo zkráceno
na dobu jednoho roku, díky předešlém studiu na
VOŠS.
Dne 18. 9. 2014 jsem měla možnost spolupracovat
s vedením školy, paní Ing. Zátopkovou, paní
Tomčíkovou, se svými spolužáky a uživateli
Domova Slunovrat na výtvarném projektu pod
názvem Květ v kontuře v galerii Svět.
Ocenila jsem, že tento dvouhodinový výtvarný
projekt byl pojat jako arteterapie nejen v praxi, ale
i teorii, kterou zajistila paní Mgr. Schystalová jako
jedno z témat našeho vyučování z předmětu
psychologie.
Chtěla bych proto touto cestou poděkovat vedení
školy, že mi umožnilo získat novou zkušenost
v oblasti arteterapie a podílet se s přítomnými
z určité části na výzdobě školy. Také musím ocenit
dobrou organizaci, vč. zajištění materiálu
potřebného k tvorbě a v neposlední řadě i aktivitu a
dobrou náladu, které celou akci doprovázely.
Marcela Losová
VOŠS mě připravila na práci sociálního
pracovníka. Při práci využívám především
znalosti z psychologie, sociálního zabezpečení
a sociální politiky, teorií a metod sociální práce,
sociální patologie, informačních technologií,
anglického jazyka a práva.
Při studiu na Univerzitě jsem využila velmi
cenné studijní opory pro předmět psychologie od
Mgr. Gabriely Klosové. Díky kvalitní výuce na
VOŠS se mohu dobře orientovat v sociální
oblasti a pomáhat tak lidem.
Bc. Zuzana Mikšíková, DiS.
Nevíte co se starým klavírem?
Vytvoříme mu nový domov!
Ptáte se kde?
No přece u nás na VOŠS!
Děkujeme případnému dárci.
(kontaktujte: tel. 596 634 848; email: [email protected])
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Napsali o nás …
Nový gauč v klubovně
Nová lávová lampa
Sociální práce začíná u nás!
Nový šicí stroj
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě?
Z hlediska historie je VOŠS stálicí na trhu vzdělávání.
O oblíbenosti a potřebnosti studia vzdělávacího
programu se sociální tematikou v regionu svědčí její
každoroční naplněnost do kapacity povolené
zřizovatelem. Vzdělávací program je totiž zaměřen
zejména na praktickou odbornou přípravu.
Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho
délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové
i kombinované formě. Přijetí ke studiu je mimo jiné
podmíněno doloženým zájmem o studovaný obor.
Vzdělání se poskytuje, za úplatu ve výši tři tisíce Kč za
rok. Absolvent obdrží diplom a Europass a je mu
udělen titul diplomovaný specialista v oboru
sociální práce a sociální pedagogika. Vzdělávací
program je nově koncipován jako modulární s kreditním
systémem, umožňující absolventům nejen okamžité
začlenění do pracovního procesu, ale v případě zájmu
také pokračování v dalším studiu.
Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních
uzlů, sídlí v moderně vybavené budově. Často se
v ní při různých příležitostech setkávají odborníci
z oblasti sociální práce. Studium usnadňují studijní
opory pro jednotlivé předměty a nově také
e-learningové kurzy.
Organizace vzdělávání, metody a formy výuky se
blíží studiu na vysoké škole. Odborná praxe tvoří
čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu.
Ve výuce je kladen důraz na praktické aplikace
a prezentační a komunikační dovednosti, což se
pozitivně projevuje u absolutoria. Z vlastních hodnocení
provedených školou vyplynulo, že spojení teorie
s praxí je její silnou stránkou.
Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost
v rámci zahraničních stáží a exkurzí poznat místně
příslušnou sociální síť dané země, její obsahovou,
organizační, legislativní a administrativní strukturu,
orientovat se v postupech, formách a metodách práce,
poznat formy spolupráce mezi sociálními a dalšími
institucemi a organizacemi, konfrontovat teoretické
poznatky s praxí, srovnat sociální systémy, poznat
vlastní limity a možnosti, rozvíjet profesionální
kompetence a zlepšit své komunikační dovednosti
v cizím jazyce. Studenti si z těchto misí nepřivážejí jen
zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty
a odhodlání znovu vycestovat.
Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese
sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí,
dovedností. Získávají řadu osobnostních předpokladů
nezbytných pro sociální práci. Uplatnit se mohou ve
státní
správě
a samosprávě,
v neziskových
organizacích,
krizových
centrech,
zařízeních
sociálních
služeb,
v občanských
poradnách,
zdravotnických zařízeních apod. Vykonávat mohou
také práci asistenta pedagoga. Jsou schopni zajišťovat
komplexní sociální intervenci v přímém styku
s občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
podílet se na koncepčních činnostech, a to i v oblasti
komunitního plánování a projektování sociálních
služeb.
Škola je dlouholetým členem jak Asociace vyšších
odborných škol, tak Asociace vzdělavatelů
v sociální práci. Nově pak členem Asociace
konceptu Snoezelen České republiky. Členství
v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Pozvánka na exkurzi
VOŠS ve spolupráci s CK Exotour (Mgr. Eliška Retková)
pořádá exkurzi pro studenty všech forem studia
VÁNOČNÍ WROCLAW
Wroclaw – město setkávání a trpaslíků
Čtvrté největší město Polska leží na řece Odře a jedinečnou idylickou atmosféru tvoří
více než 100 mostů a lávek, které jsou kouzelně zavěšeny nad řekou. Díky své poloze je
město nazýváno Benátkami severu. Symbolem města se stali trpaslíci, jejichž bronzové
sošky zdobí různé části města a vypráví svůj příběh vztahující se k městu. Při hledání
trpaslíků objevíte krásné uličky a zažijete neopakovatelnou atmosféru a spoustu zážitků.
Kdy –
Pátek 5. 12. 2013
Odjezd –
6:00 od DKMO
Program –
Návštěva historického centra Wroclavi. Most Pokoju a Most
Grunwaldzki, nejstarší část města – Domský ostrov
s Katedrálou sv. J. Křtitele (Vratislavský dóm), opera, radnice,
univerzita, Rynek - vánoční trhy na jednom z nejstarších
náměstí v Evropě, možnost nákupů.
Cena –
550 Kč
Přihlášky –
Jana Kořistková, kabinet č. 246
Stačí nahlásit jméno, příjmení, rodné číslo (nutné pro cestovní
pojištění) a přinést 550 Kč.
Neváhejte a přihlaste se včas, protože počet míst je omezen. Rozhodující pro účast na
zájezdu je datum zaplacení ceny zájezdu.
Jana Kořistková, garant Sekce cizích jazyků
Vánoční Wroclaw
Zimní pohádka ve Wroclawi
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Kaleidoskop sociální práce
aneb
Poznáváme se navzájem
CENTRUM PRACOVNÍ ČINNOSTI
Zařízení poskytuje služby sociální prevence
v sociálně terapeutických dílnách. Centrum
pracovní činnosti mohou navštěvovat ženy i muži
s lehkým až těžkým mentálním postižením od
18 let věku, kteří z důvodu svého postižení
nenacházejí uplatnění v běžném životě a na trhu
práce.
Posláním služby je nabídnout těmto lidem
možnost tvořit a být užitečný, rozvíjet své
rukodělné schopnosti, získat náplň a řád pro
přebytek volného času a pomoci jim překonat
nedobrovolnou
osamělost
v přátelském
a chápajícím prostředí. Klienti, kteří k nám
docházejí, si vedle pracovních dovedností
a návyků osvojují rovněž zásady společenského
chování a jsou vedeni k větší samostatnosti,
vytrvalosti a zodpovědnosti.
Ke každému
klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme
jeho potřeby, přání, zájmy, možnosti a zdravotní
omezení.
V současné době v zařízení funguje celkem pět
sociálně terapeutických dílen.
V dílně domácích prací se klienti věnují nácviku
různých činností souvisejících s úklidem, které
využijí ve svém každodenním životě. Někteří si
zde poprvé vyzkoušejí třeba praní v automatické
pračce nebo žehlení prádla.
Naše výrobky
Na získání větší samostatnosti v běžném životě
se zaměřujeme také v dílně vaření. Klienti se
seznamují se základy přípravy jídel studené
i teplé kuchyně. S tím souvisí výběr a nákup
potravin, orientace v obchodě, pochopení funkce
a hodnoty peněz, základy stolování a hygieny
v kuchyni a další. I ti, kteří dosud nebyli políbeni
kulinářským uměním, nyní zjišťují, že vaření
může být zábavné a s nadšením vyrábějí rozličné
dobroty.
V šicí dílně se uživatelé učí pracovat s jehlou,
nůžkami a různým textilním materiálem.
Oblíbenou činností je nejen vyšívání, ale také
tkaní koberců, které mají na prodejních
výstavách velký úspěch. V dřevodílně jsou
uživatelé vedeni zejména ke zručnosti při
používání různého pracovního nářadí, které je
potřebné v běžném životě, jako např. pilka,
kladívko, hoblík, kleště a jiné. Velmi kreativní
dílnou s širokou škálou činností je aranžovna.
Snažíme se zde rozvíjet estetické cítění,
tvořivost, zručnost, trpělivost, jemnou motoriku.
Klienti pracují s barvami, papírem, plastem,
keramickou hlínou nebo přírodními plodinami.
Pokud Vás naše zařízení zaujalo, neváhejte
a přijďte se k nám podívat!
Adresa: Holvekova 611/38b
718 00 Ostrava – Kunčičky
Více informací naleznete na
www.ctyrlistekostrava.cz
Naše výrobky
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Všechny děti potřebují rodinu
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, které sídlí v areálu MŠ Repinova v Ostravě, oslaví v letošním roce 10 let
svého trvání. Možná znáte její jméno v souvislosti s pestrou nabídkou různých aktivit pro děti, jejich rodiče, seniory
i cizince. S aktuálním pravidelným programem rodinného centra se můžete seznámit v inzerátu uveřejněném v tomto
vydání.
Chaloupka však kromě toho nabízí také širokou škálu pomoci pro rodiny, které se dostanou do složité životní situace.
Pomoc je také nabízena maminkám, které si občas nedokážou poradit s výchovou svých dětí, těm, které mají občas
problémy v partnerství nebo prostě jen tak si potřebují popovídat a ujasnit myšlenky a tím si ulehčit v životních
situacích. Těmto všem pomáhá zkušený rodinný sociální poradce a to zdarma při osobních individuálních
konzultacích. Také tým sociálních pracovnic Chaloupky už několik let pomáhá všude tam, kde je potřeba.
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka je doprovázející organizací pro více jak 50 pěstounských rodin. V našem
rodinném centru působí Klub náhradních rodin, v němž se setkávají rodiče s dětmi v náhradní rodinné péči. Právě
práce s pěstouny a jejich rodinami tvoří stěžejní náplň činnosti týmu našich sociálních pracovnic. Pomohou
s hospodařením v domácnosti, s finanční gramotností, s problematickou výchovou dětí, s hlídáním dětí
v mimořádných situacích, asistují při řešení problémů na úřadech, soudech, u lékaře nebo ve škole, zajistí pomoc
psychologa nebo právníka. Jejich přítomnost a odborné rady mají nemalou hodnotu a význam a pomáhají eliminovat
nejen stávající, ale řešit také následné problémy.
Velmi oblíbenou činností jsou také vzdělávací a aktivizační programy, kterých se děti z pěstounských rodin účastní.
Po celý rok pro ně připravujeme bohaté kulturní a sportovní programy, které děti opravdu milují a na které se hodně
těší. V rámci projektu Sportem proti nudě, realizovaném díky podpoře Statutárního města Ostrava, navštěvujeme
sportovní kluby a představujeme dětem sportovní aktivity tak, abychom je podpořili ve zdravém způsobu trávení
volného času.
Vyvrcholením aktivit pro děti je strávení několika dnů na pobytovém táboře a v letošním roce tomu nebylo jinak.
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava pořádalo na začátku prázdnin týdenní pobytový tábor na horách
pro děti z pěstounských rodin. Tábor byl realizován v krásném prostředí pohoří Beskyd na Morávce v penzionu
U Přehrady. Dvacet dětí ve věku od pěti do patnácti let prožilo nádherný týden. O jejich zábavu a bezpečí pečovalo
pět zaměstnanců naší organizace, kteří mají dlouholetou praxi v práci s dětmi nebo jsou přímo pedagogové.
Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležitá možnost vyrůstat v harmonickém
prostředí rodiny. V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské
státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí.
Chaloupka díky zkušenostem a velké pomoci pěstounským rodinám hledá také nové pěstouny pro děti, které nemají
to štěstí žít v rodinách. Pokud byste se o pěstounství chtěli dozvědět více, potřebovali zkonzultovat, zda se stát
pěstounem nebo přímo pomoci se pěstounem stát, pak se vám budeme osobně věnovat a touto cestou vás provázet.
Jistě budete se mnou souhlasit, že všechny děti potřebují lásku a šťastnou rodinu. Ne všichni mají ale to štěstí
a my jsme tu proto, abychom štěstí vyšli naproti a pomohli.
Připojte se i vy a pomozte nám najít rodiny, které sníží počet dětí v ústavní péči.
Edita Kozinová, ředitelka RKC Chaloupka, z.s.
V klubovně se často hrají různé
deskové hry
Veselé skotačení dětí ve skákacím hradě
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Dobrovolník je ten
..…kdo nezištně věnuje trochu svého času jiným
….kdo si radši popovídá s lidmi, než aby sám doma sledoval film o lidech
….kdo nelituje strávené hodinky s člověkem, který je na tom možná hůř než on
….kdo rád poznává nové lidi a jejich životní příběhy
Středisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb,
odlehčovací služby hledá dobrovolníky pro společnost
lidí s poruchami paměti.
Bližší informace:
Bc. Jaroslava Kopecká: 734 769 700
email: [email protected]
Rolnická 55, Ostrava – Nová Ves
I malá (nejmenší) věc co dáme druhému je nekonečně víc, než nic.
(Jitka Zgola)
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
TYFLOSERVIS, o. p.s. OSTR AV A
J i ž 2 3 l e t p o s k yt u j e m e s l u ž b y l i d e m s e
z r a k o v ým p o s t i ž e n í m v r á m c i c e l é Č e s k é
republiky prostřednictvím 13. krajských
ambulantních středisek.
Jedno z těchto středisek sídlí v centru
O s t r a v y, n a S a d o v é u l i c i , v b l í zk o s t i
K o m e n s k é h o s a d ů . Z a k l i e n t y v yj í ž d í
pracovníci do terénu v rámci celého
Moravskoslezského kraje. Služby jsou
poskytovány bezplatně. Každý čtvrtek je
od 10 – 18hod. ve středisku ambulantní
den,
kdy
si
mohou
po
předchozí
telefonické domluvě zájemci o služby
p ř i j í t v yz k o u š e t o p t i c k é a k o m p e n z a č n í
p o m ů c k y, p o r a d i t s e n e b o s i d o m l u v i t
individuální kurz.
Lidé, kteří vlivem nějaké nenadálé životní
události, ať už nemoci nebo úrazu, př ijdou
o m o ž n o s t o r i e n t o v a t s e p o m o c í zr a k u , s e
o c i t a j í v n e l e h k é s i t u a c i . A b y b yl i s c h o p n i
si co
nejvíce
každodenních
činností
obstarat samostatně a bez pomoci, musí
s e u č i t d o v e d n o s t e m , k t e r é j i m u m o žn í
orientovat
se
na
zá k l a d ě
v yu ž i t í
k om p e n z a č n í c h p o m ů c e k a s m ys l ů .
T yf l o s e r v i s o . p . s . n a b í z í t ě m t o l i d e m
a jejich
rodinám
službu
sociální
rehabilitace a zrakové terapie. V rámci
sociální
rehabilitace
může
člověk
s postižením
zr a k u
absolvovat
nácvik
prostorové
orientace,
kdy
se
naučí
p o h yb o v a t s p r ů v o d c e m a s b í l o u h o l í n a
t r a s á c h , k t e r é v yu ž í v á n a p ř . k c e s t ě d o
obchodu, k lékaři nebo na zastávku MHD.
Tato služba je mezi klienty nejvyužívanější.
M e z i d a l š í s l u ž b y n a b í z e n é T yf l o s e r v i s e m
patří
dlouhodobé
k u r z y,
které
směřují
k nácviku sebeobsluhy (domácí práce –
úklid, vaření, praní prádla apod.), nácviku
p s a n í n a s t r o j i a k l á v e s n i c i P C , v ýu c e
psaní a čtení Braillova bodového písma
nebo nácviku vlastnoručního podpisu .
Zraková
terapie
pak
spočívá
zejména
v poradenství
o
d o s t u p n ýc h
o p t i c k ýc h
p o m ů c k á c h , p o m o c i p ř i v ýb ě r u , o d zk o u š e n í ,
zaučení
a
možnostech
jejich
získání.
P r a c o v n í c i T yf l o s e r v i s u s e p r o s t ř e d n i c t v í m
k u r z ů a o d b o r n ě v e d e n ýc h i n t e r v e n c í s n a ž í
r o z v í j e t a k t i v i t u s l a b o z r a k ýc h a n e v i d o m ýc h
k l i e n t ů t a k , a b y b yl i v c o n e j v yš š í m o žn é
míře soběstační.
Služby
jsou
p o s k yt o v á n y
v rámci
d l o u h o d o b ýc h
individuálně
p l á n o v a n ýc h
kurzů
nebo
j e d n o r á z o v ýc h
interven cí
a kontaktů,
z a m ě ř e n ýc h
zejména
na
poradenství
v oblasti
kompenzačních
pomůcek. Cílovou skupinou klientů jsou
lidé od 15 let věku s těžkou zrakovou
v a d o u n e b o s k o m b i n o v a n ým h a n d i c a p e m .
V e ř e j n o s t i T yf l o s e r v i s n a b í z í p ř e d n á š k y,
s e m i n á ř e a z á ž i t k o v é a k c e , n a k t e r ýc h s e
lidé mohou dozvědět více o problematice
zrakového
z n e v ýh o d n ě n í ,
o
zásadách
k om u n i k a c e a z í s k a t t a k n á h l e d n a ž i v o t
osob se zrakovou vadou nebo o tom, jak
efektivně
pomoci
n e v i d o m ém u
člověku,
kterého potkají na ulici.
Kontaktní informace
Tyfl oservis o.p.s
Krajské ambulantní středisko
Sadová 1577/5
702 00 Ostrava
tel. 596 783 227
e-mail: ostra [email protected] loservis.cz
web: www.t yf loservis.cz
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí je nezisková organizace, která se snaží
zpříjemnit život rodičům postižených dětí i jejich ratolestem.
Zázemí má naše sdružení v Paskově, kde budujeme v přízemních prostorách rodinného domu denní
stacionář.
Pořádáme výlety, víkendové a ozdravné pobyty, letní tábory, vyjížďky na koních v jízdárně ale
také letní pobyty v zahraničí.
V současné době plánujeme podzimní tábor v přírodě v Jeseníkách a víkendovou akci v měsíci
listopadu. V prosinci nás čeká Mikulášská a Vánoční besídka s rozsvícením vánočního
stromečku.
Na našich akcích se rodiče sejdou, popovídají si o problémech, vymění si rady a zkušenosti. Děti si
najdou nové kamarády, na které se při dalších akcích těší, zažijí spolu něco zajímavého a něčemu se
také přiučí.
Našim předsedou je MUDr. Jaroslav Hájek, který je zástupce přednosty Onkologické kliniky Fakultní
nemocnice v Ostravě - Porubě a hlavně jeho zásluhou vzniklo užitečné sdružení, které pomáhá jak
dětem, tak také rodičům.
Čmeláček se snaží začlenit postižené osoby do běžného života a najít jim také pracovní uplatnění,
organizujeme semináře a přednášky ohledně pedagogiky a lékařství.
Případní sponzoři, kteří by chtěli naše sdružení podpořit ať už finančně či materiálově se mohou
ozvat na níže uvedené kontakty.
Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí
Mitrovická 260
739 21 Paskov
tel: 725 366 140
email: [email protected]
Grilování - Zahájení nového školního roku
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
COOL léto bez velkých investic
(jak se odstěhovat na léto třeba do Londýna jen za 3.990 Kč)
Kdo by nechtěl zažít léto v cizích zemích plné dobrodružství, cestování, nových přátel, návštěv světových
velkoměst, lenošení u moře a výletů na zajímavá místa? Zkuste si představit, že tato možnost se nabízí. Že to stojí
spoustu peněz? Ano i ne. Zkuste si představit, že existují i příležitosti, které umožňují prožít COOL léto v zahraničí
samostatně, bez rodičů, bez velkých investic a k tomu získat spoustu praktických zkušeností a poznat nové země
tak, jak to žádná klasická cestovní kancelář nenabízí.
A jaké možnosti to jsou? Je jich spousta a COOLAGENT je přináší mladým lidem z ČR a SR již 20. sezonu! Stačí
si vybrat tu, která vám vyhovuje nejvíce:
- AU PAIR EVROPA:
Letní programy Au Pair Evropa jsou nejoblíbenější zejména ve Velké Británii včetně Londýna, ve Francii včetně
francouzské Riviéry a Paříže a ve Španělsku včetně Mallorky a Costa del Sol. V těchto zemích jsou šance na
nalezení rodiny nejvyšší. Vhodné jsou pro zájemkyně nad 18 let. Letní programy trvají 2-4 měsíce a jsou flexibilní,
nejvyšší šanci na nalezení rodiny mají ty zájemkyně, které mohou odcestovat už koncem května či co nejdříve
v červnu. Rodin pro kluky bývá velmi málo, a proto je perspektivnější, když si vyberou jiný typ programu. Poplatek
za zprostředkování se v COOLAGENT hradí až po nalezení rodiny (předem se hradí jen registrace 400 Kč), a tak
se určitě vyplatí zkusit to. Au Pair (to určitě víte) neplatí za ubytování a stravu a dostává kapesné, např. v Británii
min. 65 liber týdně.
- PROGRAMY PRACOVNÍ PRAXE:
Tyto programy jsou vhodné pro zájemce od 18 let, kteří chtějí léto využít k tomu, aby získali praktické zkušenosti
do svého CV a zlepšili si cizí jazyk. Pozice pro praxi jsou zejména v cestovním ruchu, oblíbené jsou programy
v Řecku, ve Španělsku včetně Mallorky a Menorky, ve Velké Británii a pro vysokoškoláky i program Work and
Travel v USA. Praxe jsou placené, takže účastníkům se minimálně vrátí náklady, které do vycestování investují
(a často si přivezou i něco navíc nebo získají prostředky pro další cestování po ukončení pobytu). Tyto programy
vždy zahrnují nalezení místa pobytu, pozice a ubytování předem (dle podmínek jednotlivých programů; vyjma
W&T USA), předodjezdovou přípravu, praktické rady a instrukce pro vycestování, zajištění dopravy, kontakt
a podporu zahraničního organizátora programu, handbook, mezinárodní certifikát o účasti v programu a možnost
obracet se několik non-stop help-linek během pobytu v případě jakýchkoli dotazů či problémů.
- LETNÍ STUDIUM JAZYKŮ V ZAHRANIČÍ:
Žádný přehled by nebyl kompletní bez letních jazykových programů v zahraničí. Tyto programy jsou vhodné
zejména pro mladší zájemce, kteří se kvůli věku zatím nemohou zúčastňovat programů pracovní praxe či Au Pair.
Se studiem jazyků v zahraničí je spojená určitá finanční investice, při dobrém výběru a využití slevových akcí to
však zdaleka nemusí být tolik, kolik si účtují některé jiné agentury. Víte, že můžete studovat angličtinu v Británii už
od 16.880 Kč / 2 týdny včetně ubytování (Bournemouth) nebo na Maltě za 14.580 Kč / 2 týdny včetně ubytování
(Swieqi)? Samozřejmostí jsou aktivity na volný čas, možnost výletů a mezinárodní certifikát o studiu v zahraničí.
A na závěr alespoň jeden ohlas COOL klientky z předchozích let:
Ahoj Coolagenti, zdravím ze Španělska. To se asi divíte, protože jak si určitě pamatujete, našli jste mi loni
v létě rodinu v Brightonu v Anglii. Tam jsem také byla a bylo to super, dokonce tak, že jsme zůstali
v kontaktu, a letos, protože odjížděli na celé léto do Malagy, mě vzali opět s sebou. Je to tu moc fajn, i když
trochu víc horko než v Anglii :-), děcka jsou super a hlavně si mě už pamatovaly, takže se už tolik
nestyděly jako loni. Rodina mi dokonca zaplatila letenku a příští týden jedeme na výlet na Gibraltar. Díky
a mějte se fajn. Míša (publikováno se svolením autorky).
O tom, jaké další konkrétní zkušenosti lze získat a jaké jsou další možnosti pro cestování a život v zahraničí bez
velkých investic, jak strávit několik měsíců či dokonce let v Anglii, USA, Kanadě či Austrálii, potom zase někdy
příště ;-) Spoustu detailů a ohlasů najdete také na www.coolagent.cz
COOLAGENT
Tvoje cesta do světa
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Sociální práce začíná u nás!
Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava
Nabízíme

Studujícím v Ostravě - ubytování na Domově
mládeže, který se nachází při naší domovské škole
Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách,
Karasova 16. Ubytování je kolejního typu (bližší
informace: www.oao.cz).

K pronájmu prostory s moderním zázemím pro
konání konferencí, odborných seminářů (VOŠS,
Zelená 40A, Moravská Ostrava). www.voss-ova.cz

K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen
(prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být
určena pro lidi s mentální retardací a kombinovaným
postižením,
s poruchou
autistického
spektra,
s demencí apod. Vyloučeno není užití při paliativní
péči, tlumení chronických bolestí.
Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin
a zajímáte se o sociální práci, neváhejte
a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná
u nás!
Naši školu si můžete prohlédnout na webových
stránkách, po individuální domluvě nebo
při Dni otevřených dveří dne 28. 1. 2015, na
který Vás srdečně zveme.
Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích
zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti
sociální práce, získáváte body navíc.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 1/2014 vychází 8. 10. 2014 ● Tvůrčí tým: Marcela
Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. ● Newsletter zasíláme elektronicky spolupracujícím organizacím ● Před
uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků,
příp. fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu
fotografií zaslaných dopisovateli ● Archiv Newslettru najdete na www.voss-ova.cz
Sociální práce začíná u nás!
Download

1. číslo