obsah
úvodník
reportáž Duch Svatý vane, kudy
chce. I na kapitule
str. 3
str. 4–5
jsme tam, kde jsou mladí, takže
už i na facebooku
str. 6–7
vychovávej jako D. Bosco str. 8
prázdninové akce 2014 str. 9–15
Štěpán kardinál Trochta byl před
40 lety usoužen
str. 16–19
dvacet let v Bulharsku, deset
let dobrovolníků
str. 20–21
zajímavosti ze života církve,
ze světa
str. 22–24
Slovo redakce
Milí přátelé Dona Boska,
máme nového generála, měli bychom ale poděkovat také tomu odcházejícímu. Chvilku to
trvalo, než jsme se naučili jeho mexické jméno, než jsme přešaltrovali na jeho způsob psaní výročního
hesla nebo listů hlavního představeného, než jsme se s ním
zkrátka sžili. Ángel zní jméno nového nástupce Dona Boska
a všichni doufáme, že svému jménu, které znamená Anděl,
dostojí a bude řídit kongregaci jako pravý anděl strážný.
Jistě zasvěceněji o něm napíše ještě provinciál Petr, který
se za pár dní vrátí z generální kapituly v Římě.
Ostravský salesián Jirka Caha mě nedávno přizval na
salesiánský lyžařský výjezd do Alp. Sešlo se nás sedm
salesiánů, jedna sestra FMA, dvě Staré páky a dva kluci
„z ulice“, které jsme přibrali, abychom si na nich mohli
cvičit nové výchovné postupy. Za týden se vytvořila bezvadná parta a člověk přemýšlel, jestli bychom byli s to
vytvořit takovou atmosféru i u nás doma (myslím teď na
naše domy a domácnosti). Jistě, hory dělají své, protože
probouzejí adrenalin a euforické stavy (pusťte se jen tak po
ledovci dolů po černé sjezdovce, když jste na lyžích nestáli
už pár let, nebo jen párkrát, a to nanejvýš na modré ve
Filipovském údolí u Velké nad Veličkou!); vytvářejí nadhled
a syndrom létavých tvorů (ne nadarmo má Janovo evangelium v emblému orla a začíná stejně jako kniha Genesis);
únava z celodenního lyžování uvolňuje další tělesné drogy
a spouštěče, takže máte tendenci se smát i tomu, čemu
se v šedi každodennosti vůbec nesmějete. Zkrátka hory
doporučuji jako lék pro teoretiky i praktiky, pro všechny,
kdo se salesiánským duchem zatím jen koketují, nebo ho
ještě dostatečně neznají.
S přáním slunečných jarních dní
Zdeněk Jančařík
Vydavatel:
Salesiánská provincie Praha
Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8
tel.: 283 029 111, www.sdb.cz
Bankovní spojení: 168 44 021/0100, variabilní symbol 62
Redakce:
křížovka o ceny
vše nejlepší
2 salesiánský magazín 2014/2
str. 25
šéfredaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB
redaktor: Jiří Kučera
sazba: Miroslav Palíšek, SDB
návrh obálky a grafická úprava: Martina Mončeková
adresa: Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8,
tel.: 283 029 216, e-mail: [email protected]
str. 26
Tisk Triangl, a. s.
MIČ 47 465, ISSN 1214-5262, MK ČR 5673
Úvodník
Vážení čtenáři!
Díky Salesiánskému magazínu můžeme být s vámi – našimi sympatizanty či dobrodinci – pravidelně v kontaktu.
Jsme velmi rádi, že máme tolik přátel a příznivců.
Od loňského roku zůstávají v naší
provincii tři dominantní úkoly:
– stavba kostela, školy a střediska
mládeže ve Staré Zagoře,
– stavba kostela Ducha sv. v Brně
Líšni,
– g enerální přestavba domu komunity ve Fryštáku.
Největší podporu potřebuje v současné době stavba kostela, školy
a střediska mládeže ve Staré Zagoře v Bulharsku, která navazuje na
trpělivou dvacetiletou práci našich
bulharských misionářů. Připravovaná investice je kolem 70 mil. Kč.
Jsme si vědomi, že bez velkorysosti a štědrosti našich dobrodinců
naše díla nemohou fungovat.
Kromě tohoto záměru zůstává
stále potřeba podpory aktivit, bez
nichž by naše poslání nemohlo existovat. Pro ilustraci uvádíme největší
vydání, plánovaná v tomto roce:
• formační aktivity v rámci provincie
(kurzy, studium, bydlení a strava
studentů): 1 160 000 Kč;
• pastorační aktivity Salesiánské
provincie: 90 000 Kč
• výdaje na tisk dokumentů, publikací, Salesiánského magazínu
a další vydání v oblasti sociální
komunikace: 2 182 000 Kč;
• opravy a investice jednotlivých
objektů: 2 100 000 Kč.
To je však jen necelá polovina běžných ročních výdajů.
Uvědomujeme si, že žijeme díky
Boží prozřetelnosti a vaší štědrosti.
Vnímáme, jak mimořádný dar
dal Bůh v Donu Boskovi nejen
církvi, ale především mladým lidem. Jeho principy výchovy jsou
stále aktuální a platné. Proto jsme
vděčni všem, kteří se spolu s námi
zapojují do služby a práce pro mladé. Svým nepřehlédnutelným způsobem se tak podílejí na úsilí pomoci mladým lidem stát se poctivými
občany a dobrými křesťany.
V souvislosti s restitucemi si uvědomujeme, jak zodpovědně musíme
nakládat s financemi. Většina obyvatel v naší zemi vyjadřuje s restitucemi nespokojenost. My salesiáni
obdržíme také menší část financí
podle zákona o majetkovém vyrovnání. Výnosy za třicet let postupného doplňování zákona mají pokrýt
naši režii. Nevíme, zda bude stačit,
ale věříme, že Boží prozřetelnost se
projevuje i touto formou.
Lidé do peněz promítají snad
všechny své naděje. Peníze jsou
ale jen prostředky, které mají sloužit pro osobní i obecné dobro. Naše
práce je bezesporu příspěvkem tomuto dobru – výchovy a růstu mladých lidí v zodpovědné a čestné
občany. A pokud mnozí najdou či
prohloubí v našich zařízeních víru,
považujeme to za vrchol našeho
působení.
Svou podporou nám pomáháte
v tomto působení. Za to vám ze
srdce děkujme.
V tomto čísle najdete přiloženou
složenku pro tento účel. Ať už použijete k příspěvku složenku nebo
převod ze svého účtu, rádi bychom
vám poděkovali. Proto prosím: Pokud od nás neobdržíte děkovný dopis, upozorněte nás na tuto skutečnost na adrese: [email protected], nebo
Salesiánská provincie, Kobyliské
nám. 1, 182 00 Praha 8.
Za vaši podporu vás můžeme
ujistit svou pravidelnou modlitbou
za dárce a dobrodince.
Za Salesiánskou provincii
Evžen Rakovský, ekonom
SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN
Každé
2 měsíce
přichází
Don Bosco
k vám
domů.
Časopis Salesiánský
magazín zasíláme
bezplatně každému,
kdo o to požádá. Od
roku 1887 je to dar
Dona Boska těm,
kteří sympatizují se
salesiánským dílem.
Objednejte
Salesiánský
magazín
svým známým!
Oznamte
nám změnu
své adresy!
Salesiánský magazín
Kobyliské nám. 1
182 00 Praha 8
tel.: 283 029 218
e-mail: [email protected]
SALESIÁNSKÝ MAGAZÍN
salesiánský magazín 2014/2 3
R e p o r tá ž
Duch Svatý vane, kudy chce a jak ch
Otázky byly dány i tím, že jsme
se generální kapituly účastnili oba
poprvé. První náš dojem po příjezdu do Říma (22. února 2014)
byl, že salesiánský svět se pomalu
přesouvá z Evropy do Asie či Afriky.
Hned po našem příjezdu jsme odevzdali své počítače, aby se mohla
nainstalovat místní počítačová síť.
Byla to první kapitula, která byla
„digitální“. Veškeré materiály jsme
získávali v digitální formě, i část
hlasování probíhalo pomocí našich
počítačů. Aby nás počítače nerozptylovaly během jednání, byl vždy
blokován internet.
Druhý den jsme vyrazili do Turína, kde jsme se mohli dotknout
míst spojených s Donem Boskem.
Během tří dnů v Turíně a jeho okolí
jsme se zamýšleli nad heslem kapituly „práce a střídmost“. Přednášky
nás zvaly k návratu k Donu Boskovi
a především k jeho radikalitě žít
Z koncertu v Sixtinské kapli
4 salesiánský magazín 2014/2
Foto na této dvoustraně: archiv S. M.
Jaké to bude? Co budeme dělat celou dobu? Budeme někoho znát? Takové a podobné
otázky jsme si pokládali
s provinciálem Petrem Vaculíkem před příjezdem do Říma
na 27. generální kapitulu.
Zleva: český provinciál Petr Vaculík, nový hlavní představený don Artime a delegát
Petr Cvrkal
naplno s Bohem pro mladé. První
naše zastavení bylo na Valsalice,
kde byl kdysi pohřben Don Bosco
a kde také byli první generální
kapituly salesiánů. Pobyt v Turíně
jsme také využili k setkání s našimi
studenty, kteří studují na Crocettě.
Potom jsme se vrátili do Říma, kde
jsme byli hlavním představeným
a všemi rádci seznámeni se stavem
kongregace. Poté jsme vstoupili do
čtyřdenních duchovních cvičení,
která vedl sekretář hlavního představeného don Juan José Bartolomé. Ve chvíli ticha a modliteb jsme
rozjímali nad texty Písma svatého,
které jsme konfrontovali s naším
osobním a komunitním salesiánským životem.
Po první, přípravné části kapituly byla 3. března slavnostně zahájena generální kapitula za přítomnosti vzácných hostů – Joaoa Braz
de Aviz, prefekta kongregace pro
zasvěcený život, kardinála Tarcisia
Bertoneho či představené sester
salesiánek – Yvonne Reungoatové.
Kapitula měla dva základní úkoly, připravit závěrečný dokument
a zvolit hlavního představeného
R e p o r tá ž
hce. I na digitální kapitule
a jeho generální radu. První týdny
se pracovalo ve skupinách nebo
v plénu. Byli jsme rozděleni do pěti
pracovních skupin, jedna z nich
byla právní. Přes rozdílnost názorů
a kultur vládla na kapitule přátelská
a rodinná atmosféra. Rodinnosti napomáhal mezikontinentální turnaj
v košíkové a ve fotbalu, nedělní
společné výlety – Neapol, Florencie
a Assisi, koncert v Sixtinské kapli za
přítomnosti sekretáře Svatého otce
Mons. Pietra Parolina, který pro nás
měl večerní slůvko a další neformální setkání.
Náš pobyt v Římě jsme využili
také k setkání se spolubratry, kteří
zde žijí a studují, a mj. jsme společně oslavili čtyřicáté narozeniny
Toníka Pražana a 42. narozeniny
Jaromíra Zádrapy.
Práce na závěrečném dokumentu byla přerušena 24. března, kdy
začala volba hlavního představeného a jeho rady. První den patřil
rozlišování, při kterém nám pomáhal klaretián don José Cristo Rey
Pascual Chávez, odcházející z funkce
hlavního přestaveného
García Paredes. Postupně jsme se
zamýšleli nad hlavní výzvou, která
stojí před kongregací. Každý mohl
napsat jen jednu výzvu. Potom jsme
se zamýšleli, nad tím, jaké vlastnosti by měl mít hlavní představený.
Znovu každý z nás napsal jednu
vlastnost. Před obědem proběhla
první průzkumná volba hlavního
představeného. Každý mohl napsat
jedno jméno.
Po obědě byli přečteni spolubratři, kteří získali více než deset
hlasů, seřazeni podle abecedy, bez
uvedeného počtu hlasů a potom
proběhlo ještě druhé kolo průzkumné volby. Výsledky byly uveřejněny
před večerními chválami.
Před každou volbou, tak jako
i před psaním výzev, které stojí před
kongregací, byl prostor k modlitbě,
osobní adoraci či k vzájemným rozhovorům.
V úterý 25. března začala volba.
Hned v prvním kole byl zvolen španělský spolubratr don Artime, který
se stal desátým nástupcem Dona
Boska. Jistě to byla pro mnohé překvapivá volba. I já se musím přiznat,
že před příjezdem na kapitulu jsem
ho neznal a asi ho neznala většina
salesiánského světa. Bylo to asi
stejně překvapivé jako volba Svatého otce Františka. Je vidět, že Duch
Svatý vane, kde chce a jak chce.
Děkujeme všem, kteří nás během
kapituly provázeli modlitbami.
Petr Cvrkal
Don Ángel Fernández Artime
Na 27. generální kapitule salesiánů v Římě byl velkou většinou delegátů zvolen Španěl
don Ángel Fernández Artime SDB (53), dosavadní provinciál jihoargentinské salesiánské
provincie. Je desátým nástupcem Dona Boska.
Don Ángel Fernández Artime je nástupcem Mexičana dona Pascuala Cháveze (66),
jenž byl zvolen před dvanácti lety.
Na otázku, jestli úřad přijímá, odpověděl Ángel Artime jasným „ano“. Poprosil při tom
o přímluvu spolubratří. Delegáti kapituly ho přivítali mohutným srdečným potleskem.
Ángel Fernández Artime se narodil roku 1960 v Gozón-Luanku ve španělské Asturii. První sliby složil 3. září
1978, věčné sliby 17. července 1984. 4. července 1987 přijal kněžské svěcení. Akademické vzdělání ukončil
licenciátem z filozofie a pedagogiky a magisterskou zkoušku složil z oboru pastorální teologie.
Ve španělské salesiánské provincii León (Kastilie) byl odpovědný za pastoraci mládeže, pracoval jako ředitel
střední školy v Ourense, působil jako člen provinciální rady a jako zástupce provinciála. Od roku 2000 do roku
2006 byl provinciálem v Leónu.
Nový hlavní představený salesiánů má také světové zkušenosti. Byl členem výboru pro přípravu 26. generální kapituly salesiánů v roce 2008, roku 2009 byl jmenován představeným jihoargentinské provincie. Tuto
úlohu zastával dodnes.
Při výkonu funkce jihoargentinského provinciála se často setkával také se současným papežem Františkem,
který jako kardinál Jorge Mario Bergoglio působil jako arcibiskup v Buenos Aires. Třebaže byl 23. prosince
2013 jmenován provinciálem nové jihošpanělské salesiánské provincie, do tohoto úřadu už nenastoupí, protože
se stal hlavním představeným Salesiánů Dona Boska.
salesiánský magazín 2014/2 5
Rozhovor
Jsme tam, kde jsou mladí. Takže už
Kdo píše na Bosco point příspěvky?
V současné době za většinou příspěvků stojí tzv. Mediální tým, což
jsou kromě mě ještě Anežka Hesová, ASC, a Majka Kučerová, FMA.
Postupně do redaktorské práce
zapojujeme další mladé lidi, a to
je také naše vize – aby se kolem
Bosco pointu vytvořila nadšená
komunita především mladých lidí,
kteří se budou učit kultivovat i tuto
oblast sociálních sítí.
Foto: archiv Mediální školy
Co si od působení salesiánů na
facebooku slibuješ?
Libor Všetula – otec zakladatel facebookového profilu salesiánů
Na začátku tohoto roku se papež František i hlavní představený salesiánů don Pascual Chávez nechali slyšet, že křesťané
by měli být více přítomní na sociálních sítích. Vzápětí se na
virtuální „modré planetě“ facebooku objevila salesiánská
stránka Bosco point. Je to výhra, nebo ústupek zkažené době?
O tom s jedním ze zakladatelů a redaktorů Bosco pointu salesiánem Liborem Všetulou.
Co je to Bosco point?
Krátce řečeno, je to facebooková
stránka salesiánské rodiny.
Prvotním impulsem byl nejen
silný pocit, že bychom jako salesiáni měli něco takového vytvořit,
ale také ona výzva našeho hlavního
představeného, abychom udělali
facebook víc salesiánský. Zakládali jsme ji tedy s úmyslem udělat
jakousi bezpečnou oázu v tomto
„modrém“ a někdy příliš chaotickém světě facebooku a také proto,
aby všichni uživatelé sociálních sítí
mohli vyjádřit sounáležitost s myšlenkou Dona Boska a salesiánské
rodiny vůbec.
6 salesiánský magazín 2014/2
O čem se na Bosco pointu mluví?
Jazyk facebooku je trochu specifický
a lidé čtou především to, co je buď
emotivní, šokující, vtipné, kontroverzní či provokující. My jsme si řekli, že chceme jednoduše zveřejňovat
příspěvky, které vychází ze salesián­
ské rodiny anebo s ní souvisí a že je
chceme publikovat zajímavě. Nenajdete tam tedy dlouhé texty (ty jsou
dnes spíše na webových stránkách),
ale jdeme spíše cestou fotografií,
videí a krátkých textů. Snažíme se
reagovat na aktuální dění v salesiánské rodině, v liturgickém roce (salesiánští světci, inspirace na neděli…)
a ve světě vůbec.
Řeknu to jednoduše. Don Bosco
a jeho následovníci byli vždycky
tam, kde byli mladí. A už hezkých
pár let tráví stále více mladých lidí
podstatnou část svého volného času
na sociálních sítích. A to přesně si
od působení na facebooku slibuji –
být tam, kde jsou oni a na tom místě jim přinášet inspiraci do života.
Kdyby za pár let sociální sítě přestaly být populární mezi mladými
lidmi, přesunuli bychom se jinam.
Mají si teď založit facebookový
účet i ti, kdo ho dosud neměli?
To by mělo být svobodné rozhodnutí
každého. K založení účtu na facebooku by měl především existovat
dobrý důvod, mělo by být ošetřeno
zabezpečení účtu a také stanoven
rozumný čas, kolik mi to v životě
zabere. To platí jak pro dospělé, tak
pro mladé. Ale pro mě tato otázka
není otázkou společenského statusu či bytí tzv. „in“. Facebook je
nástroj, a když mi zdravě k něčemu
poslouží, budu jej využívat, když ne,
prostě jej využívat nebudu.
Možná by ještě mělo zaznít, že
k tomu, aby člověk mohl sledovat
stránku Bosco point, nemusí si
vůbec zřizovat na facebooku svůj
účet. Profil je veřejný a tak každý,
kdo zadá www.facebook.com/
bosco­point, uvidí všechny příspěvky.
Rozhovor
i na facebooku, říká Libor Všetula
Jaké jsou zatím ohlasy fanoušků Bosco pointu?
Když jsme letos na svátek Dona
Boska Bosco point zakládali, měl
jsem ideál, že jednou, za pár měsíců, bude mít 1500 fanoušků, a to
bude nepřekonatelná meta. Za 40
dnů už má 1350 fanoušků a zdá se,
že potenciál ještě není vyčerpaný.
Ve světě sociálních sítí se nepředpovídá dobře, co přijde, a tak uvidíme,
co z tohoto projektu vzejde. Můžu
však říci, že zatím je Bosco point
na předních příčkách křesťanských
facebookových stránek a lidé na něj
reagují velmi dobře.
co nejvíce korespondovat s tím, jak
vystupuji v běžném životě. Protože
i tam s někým komunikuji, a s někým ne, dávám najevo, co se mi líbí,
a co už ne, projevuji emoce, dávám
si pozor na určitý typ lidí a na určité
chování anebo nějak žiji svůj vztah
s Bohem. A to samé by měl dělat
a nedělat křesťan na facebooku.
Anežka Hesová
Co by měl podle tebe křesťan
dělat na facebooku?
Především by měl zůstat sám sebou. S oblibou se ptám (nejen)
mladých lidí, jestli se nějak pozná
na jejich facebookovém profilu, že
jsou křesťané. Nemyslím to nějak
fundamentalisticky, že bychom měli
„vyřvávat“ vhod či nevhod, ale hodnoty, které zastávám v životě z víry
by se měly projevit např. tím, co
sdílím, co se mi líbí anebo co na
facebooku vytvářím.
Otázka by pak tedy mohla být
doplněna i o to, co by měl křesťan
na facebooku nedělat. Základní
pravidlo užívání sociálních sítí je, že
by mělo moje vystupování na nich
Mediální škola Dalším projektem „mediálního týmu“ z Brna-Žabovřesk je například Mediální škola, která si klade za cíl podporovat
a motivovat děti a mládež ve stylu salesiánské pedagogiky k tomu, aby
se z nich stávali kritičtí příjemci a odpovědní tvůrci na poli mediální
komunikace. Svou činností chce Mediální škola přispívat také k lepší
orientaci vychovatelů v této oblasti. Vše o Mediální škole najdete na
www.medialniskola.cz
salesiánský magazín 2014/2 7
V ychováv e j ja ko Don Bosco
Čekat
Slovo „čekat“ vstupuje do pedagogického slovníku proto, abychom
nezkazili všechno hned na začátku.
Slovo „čekat“ není moc oblíbené.
Rychlost a běh se nám dostaly pod
kůži. Pracujeme, jíme, vyděláváme
a utrácíme tak rychle, že všechno
letí kolem nás bez zanechání stopy.
Nejhorší je, že posedlost rychlostí
přenášíme i na své děti. Ve třech
letech musí umět číst, ve čtyřech
tancovat, v pěti hrát na hudební
nástroj, v šesti zpívat a pak je zde
ještě angličtina, judo, karate…
Prosím vás, zpomalme trochu!
Zrychlujme poštovní služby a vlaky,
ale ne děti! Pedagog se ptá: co je za
touto posedlostí zrychlením? V základu stojí minimálně dva důvody:
První důvod: přesvědčení, že
dětství je neužitečné období života, a tedy věk k co nejrychlejšímu
překonání. Není větší chyby! Být
(neříkáme „zůstat“) dítětem není
ztracený čas! Naopak, právě dětství je rozhodujícím obdobím života.
„Pokud jsi zasadil bodlák, tak neočekávej, že vyroste jasmín,“ říká
přísloví.
Druhý důvod: Je špatné myslet
si, že „odjet“ dříve znamená „přijet“ dříve. Je to podobné jako při
běžeckých závodech – kdo začíná
první, nemusí doběhnout jako první
do cíle. Pokud malé dítě začíná ve
třech letech hrát na klavír, neznamená to, že bude vynikajícím pianistou! Zbavme se tedy „komplexu
Mozarta“. Mozart (1756–1791) byl
zázračným dítětem, které už v pěti
letech komponovalo symfonie.
Uklidněme se a zůstaňme rozumní:
8 salesiánský magazín 2014/2
Foto: sxc.hu - vassiliki
Jsme u třetího bodu umění
výchovy. „Zasévat“ je výchozím bodem, po něm následuje „fandit“ či povzbuzovat
k růstu a nyní „čekat“, což je
postoj očekávání plodů v dítěti.
mnoho zájmových kroužků není
k ničemu. Přestaňme lítat celý den
sem a tam, abychom dítě vozili
do školy a ze školy, na tancování,
plavání, fotbal… „Rodiče-taxikáři“
jsou pro děti neštěstím, stejně jako
„turbo-rodiče“, kteří mají komplex
zrychlení.
Spisovatel Franz Kafka (1883–
1924) nám dal krásný obraz:
„Nechte budoucnost spát! Pokud
ji vzbudíte dříve, získáte ospalou
přítomnost!“
Umělé květiny se vytvoří během
jediného dne, ale zůstanou navždy
bez vůně.
Naše děti dnes dostávají všechno předčasně. Příliš brzy jsou přítomny násilným scénám, příliš
brzy vidí erotické filmy. „Mají tři
roky nebo trochu více a před jejich
očima již proběhlo všechno. V jejich
mysli se již uložilo všechno: injekční stříkačky v parcích, nehody na
silnici, rány AIDS na tváři chlapce.
Viděly život. Viděly smrt.“ To říká
psycholožka Anna Maria Battistinová. Co na to říkáte?
Je pravda, že jsou dnes někteří,
kteří si myslí, že se nesmí nic schovávat, ani vlastní tělo, ani vlastní
duše. Ale je také faktem, že děti se
cítí zraněny ve svém vnímání, ve
svých pocitech.
Roberto Ossicini, univerzitní
profesor, si všímá, že dnes máme
„děti až příliš rozvinuté v rovině intelektu, vztahů, ale mimořádně nezralé v rovině emocí… Máme děti
v silném nebezpečí roztěkanosti,
depresí, psychosomatických nemocí, které kdysi neničily dětství.“
Neničily je, protože dítě mohlo být
dítětem a mohlo žít jako dítě. Zdá
se to neuvěřitelné, ale je to tak:
devítileté dítě odpovídá na otázku
učitelky: „Co budeš dělat až budeš
velký?“ – „Budu odpočívat!“
Pino Pellegrino,
přeložil Petr Zelinka
Nabídka
Foto: archiv SaSM České Budějovice
Prázdninové akce 2014
Salesiáni České Budějovice
Název
Účastníci
Termín
Místo
Hlavní vedoucí
Cena
Pevně se držte,
kluci 1.–2. třída 29. 6.–6. 7. Horní Planá
Jiří Opekar
2190,–
vyplouváme
Strážci času
kluci 3.–4. třída 2.–11. 7.
Ovčín
Jiří Vítovec
2590,–
Dopis pro krále
kluci 5.–6. třída 30. 6.–10. 7. Mor. Knínice
Vítek Dlapka
2790,–
Mene Tekel
kluci 7.–9. třída 1.–12. 7.
Tampír
Filip Skřička
2890,–
VOPALAK
kluci 6.–9. třída 30. 6.–4. 7. voda
Vojtěch Urban
2490,–
Na vlně pohádek
dívky 1.–2. třída 19.–26. 7.
Kvilda
Lucie Proboštová 2190,–
Smlouva Raminského ohně dívky 3.–4. třída 16.–24. 7.
Slivice
Marie Švancárová 2390,–
Historie – učitelka života
dívky 5.–6. třída 11.–21. 7.
Ovčín
Lea Veselá
2790,–
The Land, The People, The dívky 7.–9. třída 12.–23. 7.
Tampír
Alžběta Lhotová 2890,–
Light
Říše Yara de Gretel
děti 5–7 let
28. 6.–5. 7. Pořešinec
Tereza Pumprová 2190,–
Léto s angličtinou
děti 1.–5. třída 14.–18. 7.
příměstský tábor Jiří Heller
1990,–
Léto se zážitky
děti 3.–8. třída 14.–18. 7.
příměstský tábor Jiří Heller
1490,–
Jak vyrobit dynamit
mladí 15–18 let 23.–31. 7.
Tampír
Petr Kuba
2590,–
Více informací na www.sasmcb.cz nebo u Jiřího Hellera, tel.: 731 625 955, e-mail: [email protected]
Salesiáni Fryšták
Název
Účastníci
Termín
Místo
Archeologové děti 10–15 let 7.–17. 8. Chatová základna Eliška u Fryštáku
Hlavní vedoucí
Cena
Jan Štěpán Musil 2350,–
salesiánský magazín 2014/2 9
Nabídka
Klub SHM Prostějov
Název
1. plyšový tábor
2. plyšový tábor
Rozpravky zo salaša
(s turistikou v Roháčích)
Ministrantský tábor
3. plyšový tábor
Účastníci
děti 7–10 let
děti 7–10 let
děti 13–15 let
Termín
28. 6.–5. 7.
5.–12. 7.
18.–27. 7.
Místo
Stará Voda
Stará Voda
Huty (SK)
Hlavní vedoucí
Ondřej Češka
Zita Novotná
Petr Češka
Cena
1400,–
1400,–
3000,–
děti 6–10 let
děti 11–13 let
3.–9. 8.
10.–17. 8.
Annaberg
Annaberg
Petr Matula
Pavla Janíková
Štěpánková
1400,–
1400,–
Foto: archiv SaSM České Budějovice
Další informace o táboře najdete na http://www.shmpv.cz
Salesiáni z Brna-Žabovřesk
Název
Účastníci
Termín
Pipi Dlouhá punčocha
děti 5–7 let
28. 7.–1. 8.
Ronja, dcera loupežníka
děti 7–10 let
1.–8. 7.
SMRŠŤ
děti 8–10 let
14.– 18. 7.
Velká cesta malého prince
dívky 8–14 let
29. 6.–6. 7.
Crossroad
děti 12–14 let
27. 7.–2. 8.
Duchovní obnova
mladí 18–26 let
29. 6.–3. 7.
Královna Ester
dívky 7–12 let
6.–12. 7.
SAS Chaloupka
kluci 10–13 let
10.–20. 7.
Sporťák 2014
kluci 10–13 let
21.–26. 7.
Taneční tábor
děti 9–11 let
10.–16. 8.
Další informace na http://brno.sdb.cz/stredisko/tabory/
10 salesiánský magazín 2014/2
Místo
příměstský tábor
příměstský tábor
příměstský tábor
Vedoucí
Hana Hudcová
Lenka Honecová
Jakub Švanda
Veronika Beránková
Dominik Liberda
Klára Maliňáková
Diana Veselovská
Josef Klinkovský
Pavel Tichý
Anna Žaloudková
Nabídka
Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň
Název
Účastníci
Termín
Místo
Pobytový tábor
dívky 8–12 let
6.–12. 7.
Hojsova Stráž
Příměstský tábor děti ze ZŠ
14.–20. 7. Plzeň, Křimická 73
Cyklotábor
mladí 13–17 let 9.–16. 8.
Chlum u Třeboně
Pobytový tábor
děti 12–15 let
11.–17. 8. Hojsova Stráž
Příměstský tábor děti ze ZŠ
11.–17. 8. Plzeň, Křimická 73
Více informací na http://plzen.shm.cz, tel.: 377 382 566, 734 435 010
Hlavní vedoucí
Zuzka Magerová, FMA
Eliška Truhlářová
Hanka Gennertová, FMA
Eva Pešťáková
Pavla Mikysková, FMA
Cena
1900,–
1200,–
2500,–
2000,–
1200,–
Salesiánské hnutí mládeže – Klub Praha-Počernice
Název a účastníci
Chaloupka – dívky ročník 2005–2007
Chaloupka – dívky ročník 2004–2006
Chaloupka – dívky ročník 2001–2003
Chaloupka – dívky ročník 1997–2000
Chaloupka – kluci ročník 2003–2006
Chaloupka – kluci ročník 2001–2003
Chaloupka – kluci ročník 1998–2001
Termín
26. 7.–2. 8.
26. 7.–2. 8.
28. 6.–5. 7.
10.–17. 7.
5.–12. 7.
26. 7.–2. 8.
26. 7.–2. 8.
Místo
Vrbatův Kostelec
Desná
Stařeč
Hoješín
Budislav u Litomyšle
Rokytnice v Orl. horách
Bílý Újezd
Salesiánky Praha-Kobylisy
Účastníci
děti 13–15 let
děti 10–13 let
děti 9–11 let
Termín
5.–14. 8.
16.–23. 8.
5.–12. 7.
Místo
Borotín
Sloup v Č.
Slivice
Hlavní vedoucí
Jana Martínková
Markéta Šavrdová
Bibiana Tulachová
Cena
1800,–
1400,–
1500,–
Salesiáni z Ostravy
Název
Hunger Games
Účastníci
Termín
děti 8–15 let 8.–17. 7.
Místo
Hodoňovice
Cena
2100,–
(1300,–)
Více informací na http://www.ostrava.sdb.cz
Salesiánské hnutí mládeže –
Klub Neratovice
Název
Krakonoš, nebo Yetti
v Čechách?
Po stopách Percyho
Harrisona Fawcetta
Účastníci
Termín
Místo
29. 7.–5. 8. Jilemnice
mladí 13–18 let
z Neratovic a okolí
děti 6–12 let
16.–23. 8. Uhelná
z Neratovic a okolí
Příbram
Více informací poskytne Daniela Vrbová, tel.: 723 737 292,
e-mail: [email protected]
Hlavní vedoucí
Bohdana Jakubcová
Veronika Moudrá
Anička Dejmková
Monika Číháková
Pavel Herian
Standa Čihák
Daniel Herian
Cena
1600,–
1600,–
1600,–
1600,–
1600,–
1600,–
1600,–
Rodinné dovolené
v DISu
Prázdninové pobyty pro rodiny,
pro skupiny či společenství. Bydlení ve čtyřlůžkových pokojích
se sociálním zařízením s plnou
penzí. Přihlašujte se na e-mailové adrese vladimirkopriva@
disfrystak.cz. Dovolená začíná v neděli večeří v 18 hodin
a končí se opět v neděli obědem.
Nebo jinak po domluvě.
Cena:
  8 750 Kč pro rodinu do 2 dětí
10 150 Kč pro rodinu 3–4 děti
11 550 Kč pro rodinu 5–6 dětí
Nad 6 dětí individuální domluva. Děti do 3 let zdarma.
Nabízené termíny:
13. 7. (ne) – 20. 7. 2014 (ne)
20. 7. (ne) – 27. 7. 2014 (ne)
27. 7. (ne) – 3. 8. 2014 (ne)
10. 8. (ne) – 17. 8. 2014 (ne)
17. 8. (ne) – 24. 8. 2014 (ne)
– jen 2 rodiny
salesiánský magazín 2014/2 11
Nabídka
Salesiánský klub mládeže Rumburk – Jiříkov
Název
Účastníci
Termín
Místo
Expedice Apalucha děti 1.–9. třída 20. 7.–1. 8. Bílý Potok, Hejnice
Bližší informace na http://www.skmrumburkjirikov.sdb.cz
Hlavní vedoucí
Ludmila Dvořáková
Cena
3000,–
Salesiánský klub mládeže Praha-Kobylisy
Název
Cesta kolem světa
Pingpongová chaloupka
Vltavské splutí
Tábor pro mladší holky
Tábor pro starší holky
Práce šlechtí
Účastníci
děti 7–14 let
mladí 11–17 let
mladí 13–18 let
dívky 6–10 let
dívky 10–14 let
dívky 16–18 let
Termín
16.–23. 8.
17.–23. 8.
8.–15. 8.
7.–13. 7.
21.–28. 7.
30. 6.–5. 7.
Místo
bude upřesněno
Brno-Líšeň
Vltava
Hrádek u Vlašimi
Tehov u Vlašimi
Vojkov u Sedlčan
Hlavní vedoucí
Václav Jiráček
Pavel Andrle
Pavel Andrle
Eva Blahová
Anežka Kotrbová
Marie Plešková
(Kubík)
Klíče k pokladu D. Boska kluci 8–10 let
6.–13. 7.
Zdice u Berouna
Martin Hobza
Záchrana světa
kluci 8–10 let
5.–18. 8.
Jesenice u Rakovníka Jan Legner
Cesta rytíře
kluci 9–10 let
29. 6.–12. 7. Horky u Ledče n. S. Lukáš Legner
Příměstský tábor pro
děti 3–8 let
11.–15. 8. Salesiánské
Blanka Malcová
nejmenší
středisko
Příměstský tábor pro
děti 3–8 let
18.–22. 8. Salesiánské
Blanka Malcová
nejmenší
středisko
Rosomáci 2014
kluci 9–12 let
13.–26. 7. Bude upřesněno
Jan Leschinger
Tenkrát na západě
kluci 12–14 let 7.–19. 7.
Jesenice u Rakovníka Jan Valer
Bližší informace na informace http://www.kobylisy.skm.cz, přihlašování http://www.salesianivali.cz
Cena
2000,–
1800,–
2600,–
1600,–
1500,–
1500,–
1700,–
2800,–
2800,–
bude
upřesněna
bude
upřesněna
2900,–
2700,–
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Název
Mladí vynálezci – modely a elektronické hračky, práce se dřevem
Člověk pro přírodu – chov drobných zvířat a pěstovaní rostlin
Labyrint říše rozumu – tři dny plné logických, strategických,
deskových a společenských her
Tradiční netradiční výtvarné techniky
Cena
300,– s obědy
600,– s obědy
20,– ,
s obědy 700,–
11.–13. 8. Šumbark 50,– ,
s obědy 200,–
Netradiční sporty
14.–16. 8. Šumbark 100,– s obědy
Tajemství kouzelných rukavic – na královský dvůr mezi řemeslníky 18.–22. 8. Město
600,– s obědy
Valdocké herní konzole – Xbox 360 a KINECT v akci
25.–28. 8. Valdocco
Zábava v Rubikově kostce – všestranné využití volného času
15.–17. 7. Přístav
Nekonečný příběh – týden s táborovou hrou, s noční hrou
28. 7.–1. 8. Město
700,– s obědy
a celodenní výlet
4.–8. 8.
Šumbark 150,– s obědy
Policejní akademie – týden plný překážek a akčních úloh
Cesta kolem světa – dobrodružná celotáborová hra
11.–15. 8. Město
700,– s obědy
Herní konzole v akci – xbox 360, kinect a taneční podložky 18.–20. 8. Šumbark 100,– s obědy
Stepmánie – soustředění účastníků v tanečních podložkách 18.–20. 8. Valdocco
12 salesiánský magazín 2014/2
Termín
7.–9. 7.
21.–25. 7.
30. 7.–1. 8.
Místo
Město
Šumbark
Šumbark
Nabídka
salesiánský magazín 2014/2 13
Nabídka
Salesiáni z Brna-Líšně
Účastníci
děti 2–6 let (dle domluvy)
děti 2–4 roky (dle domluvy)
děti 4–6 let
děti 2–6 let (dle domluvy)
děti 2–4 roky (dle domluvy)
děti 4–6 let
děti 7–10 let
děti 11–14 let
kluci 6–10 let
kluci 11–14 let
děti 8–12 let
děti 9–14 let
mladí od 13 let
mladí od 18 let
kluci 14–18 let
Termín
7.–11. 7.
30. 6.–4. 7.
25.–29. 8.
7.–11. 7.
30. 6.–4. 7.
25.–29. 8.
4.–8. 7.
4.–8. 7.
21.–25. 7.
21.–25. 7.
21.–25. 7
28. 7.–3. 8
15.–22. 8.
18.–27. 7.
20. 7.–3. 8.
mladí 14–20 let
dle uvážení rodičů
14.–20. 7.
17.–24. 8.
Místo
Hlavní vedoucí
Marie Tomášová
Marie Tomášová
Klára Simandelová
Marie Tomášová
Marie Tomášová
Klára Simandelová
Lukáš Zajíček
Josef Mendel
Milan Mihulec
Jitka Holomková
Josef Mendel
Jiří Jirovský
Vltava
Václav Vacek
Norsko
Václav Vacek
Moravské Boris Mičánek
Knínice
Nížkovice Boris Mičánek
Moravské Jiří Křemeček
Knínice
Přímstské tábory – Salesko
Název
Pro maminky s dětmi
Pro maminky s dětmi II.
Předškoláček
Maminky s dětmi
Maminky s dětmi II
Předškoláček
Mladší děti
Starší děti
Sportovní – fotbal
Sportovní – volejbal
Pohybové hry
Florbal
Vltavské splutí
Liqud Expedition
S.W.A.T.: MISSION
ELYSIUM
Forest VeSPOD
Rodiny s dětmi
Cena
500,–
500,–
1100,–
500,–
500,–
1100,–
1100,–
1100,–
1100,–
1100,–
1100,–
1100,–
2600,–
4600,–
3800,–
1200,–
1200,–
Bližší informace najdete na http://www.salesko.cz/tabory/
Salesiánské hnutí mládeže – Klub Ostrava
Foto: archiv klubu SHM Prostějov
Název
Účastníci
Termín
Místo
Hlavní vedoucí Cena
Poklad na Stříbrném jezeře dívky 6–11 let 7.–13. 7. Pohoř u Oder
Janina Sachová 1200,–
Pouští a pralesem
dívky 11–16 let 11.–17. 8. Frýdlant nad Ostravicí Janina Sachová 1200,–
Více informací na http://ostrava.shm.cz, tel.: 596 751 697
14 salesiánský magazín 2014/2
Nabídka
PRO MLÁDEŽ (19–35 LET) HLEDAJÍCÍ SVÉ ŽIVOTNÍ POVOLÁNÍ
Formační týden
„VIDČE“
„ZAMILOVAL JSEM SI TĚ, JSI MŮJ...“
Termín: 1.–8. srpna 2014
POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ CVIČENÍ
SROV. IZ 43,1–4
14.–19. 7. 2014
PSTRUŽÍ V BESKYDECH (ORLÍ HNÍZDO)
POŘÁDAJÍ SALESIÁNI A SALESIÁNKY
přednášky na základě Božího slova
každý den duchovní doprovázení
ticho během celého pobytu
společná modlitba
krásná příroda
Přihlášky a informace do konce června 2014:
s. Jana Svobodová, 731 625 918, [email protected]
Pro chlapce a dívky od 18 let.
Cílem je prohloubení duchovního života, náboženských vědomostí, života ve společenství
a pro druhé a rozpoznávání
povolání (manželství, zasvěcený
život).
Kurs organizují salesiáni P. Petr Chovanec (tel.
602560515), P. Pavel Hertl
(tel. 737128609), P. Josef Kopecký st. (tel. 728029684).
Přihlášky přijímá P. Josef Kopecký, Šantovo nám. 183, 570 01
Litomyšl, tel. 461612263,
728029684.
Salesiánské středisko Štěpána Trochty –
dům dětí a mládeže Teplice
Název
Pohádkový letní tábor
Farní chaloupka „Kukujové“
Farní chaloupka Starého zákona
Účastníci
děti 8–14 let
děti 11–14 let
děti 6–10 let
Termín
14.–23. 7.
30. 7.–9. 8.
29. 7.–8. 8.
Místo
Jitrava
Osečná
Sloup v Čechách
Hlavní vedoucí
Jaroslav Hunka
Jana Švecová
Věra Gajdůšková
Cena
900,–
2000,–
1500,–
Hlavní vedoucí
Jakub Havlíček
Jiří Baláš
Vojtěch Sivek
Cena
2800,–
1700,–
1500,–
Martin Bohata
900,–
Antonín Nevola
Lenka Stulíková
Terezie Krůtová
Lenka Stulíková
600,–
3900,–
2600,–
1000,–
Salesiáni z Plzně
Název
Káčko
Tábor nejen pro ministranty
PidiK
Účastníci
děti 10–15 let
kluci 8–14 let
děti po 1. třídě
do 12 let
děti 8–13 let
Termín
30. 6.–10. 7.
7.–12. 7.
20.–26. 7.
Místo
Bude upřesněno
Západní Čechy
Čachrov
Gulliverovy cesty,
21.–26. 7.
Salesiánské
příměstský tábor
středisko
K2
mladí 18–24 let 27. 7.–2. 8. Fryšták
Cyklotábor
děti 12–16 let 3.–13. 8.
Zdice
Dívčí chaloupka
dívky 8–14 let 4.–14. 8.
Stříbrná u Kraslic
Detektivní tábor Kryštofa
děti 7–14 let
18.–23. 8.
Salesiánské
Záhady
středisko
Lezecký tábor
21.–29. 8.
Dolomity
Bližší informace http://www.sdbplzen.cz/clanky/nabidka-letnich-taboru-2014/
Šárka Končírová
salesiánský magazín 2014/2 15
Výročí
Štěpán kardinál Trochta byl komuni
I když oba pocházíme ze stejné
valašské dědiny, ponejprv jsem se
s ním setkal asi začátkem druhé
světové války, když přijel z Prahy do
Fryštáku, aby jako salesiánský kněz
vedl s námi, začínajícími gymnazisty, duchovní přípravu na šťastnou
smrt. My jsme tomu říkali „cvičení
šťastné smrti“.
To byla u salesiánů taková
praxe koncem každého měsíce:
osazenstvo domu se soustředilo
na myšlenku zhodnocení života a pro kněze to byla příležitost
rozšířit si své osobní poznávání
celé salesiánské rodiny. Mně bylo
tenkrát kolem 12 roků a jemu už
dobrých 35.
Zatímco my jsme byli dětští zelenáči, on už stihl po absolvování
arcibiskupského gymnázia v Kroměříži odjet do italského Turína k salesiánům, tam vystudovat na kněze,
udělat doktorát z teologie, spolu se
„Staříčkem“ Stuchlým doprovodit
první české salesiánské aspiranty
z Turína do Fryštáku, postavit „fungl“ nové prostorné salesiánské domy
v Ostravě a v Praze, dělat propagaci
dílu Dona Boska po celých Čechách
přednáškami, v tisku a hlavně osobním šarmantním vyznáním a širokými občanskými styky.
16 salesiánský magazín 2014/2
Foto: archiv S. M.
Před čtyřiceti lety – 6. dubna
1974 – zemřela v Litoměřicích jedna z významných postav československé církve
z dob komunistického pronásledování, Štěpán kardinál
Trochta. Jeho příběh je v našem prostředí asi všem dobře
známý, proto jako vzpomínku
na toto výročí nepřinášíme
tradiční životopis, ale vzpomínku z pera Trochtova spolurodáka z Francovy Lhoty a asi
největšího znalce Štěpánova
mučednického osudu – Jaroslava Novosada.
Štěpán kardinál Trochta
Stal se tak výraznou osobností
na české veřejné scéně, že po zahájení druhé světové války nemohl
uniknout pozornosti gestapa a skončil po heydrichiádě v německých
koncentrácích.
Vzpomínám, jaký rozruch to
způsobilo tenkrát mezi námi kluky
a jak jsme se společně modlili za
jeho návrat, i když se to zdálo téměř
beznadějné, protože na „schodech
smrti“ v Mauthausenu vydrželi i ti
nejotrlejší prý nejdéle tři měsíce.
On tam prožil přes půl roku. Přestože byl v dokumentech označen
jako RU, tj. „návrat nežádoucí“,
přestože byl těžce postřelený odtažen ke krematoriu či zadupáván do
kádě hašeného vápna, přestože po
osvobození tábora v Dachau riskoval a na vlastních ramenou odnášel
(jako milosrdný Samaritán, zatímco jiní se skrývali) tyfem nakažené
nemocné spoluvězně na ošetřovnu,
přes to všechno a mnohá jiná nebezpečí, se vrátil před svátkem Panny Marie Pomocnice roku 1945 do
svého domova v Kobylisích.
Nedá se říct „zdráv a vesel“, spíše „fyzicky zhuntován, ale duševně
vesel“. Vrátil se, protože Pán Bůh
od něj očekával ještě více.
Výročí
isty před čtyřiceti lety usoužen
Vrátil se nejen do „svého“
domu, ale pokračoval i ve své práci. Po nocích ale často bloudíval
chodbami ústavu, protože nemohl
klidně spát následkem poškozeného zdraví v koncentráku a protože – jak sám říkával – se mu vracely děsivé vzpomínky na kremační
pece v Dachau. Přestože mohl mít
Němců „plné zuby“ byla pro něho
pastýřská služba víc než osobní bolest, naopak: ve spolupráci s Červeným křížem doslova „vytáhl“ z lágru vyháněných Němců na Strahově
dvanáctiletého německého chlapce
Huga Fritsche, zachránil ho od divokého odsunu, dva roky se o něj
bezplatně staral v domově, posílal ho do školy, zajistil mu svátost
biřmování a ve vhodnou dobu mu
zajistil přechodnou existenci u salesiánů v Mnichově. Pan Fritsch
dnes žije jako vážený důchodce
v Bavorsku.
Protože Štěpán Trochta neúnavně pracoval na bohatě se rozvíjejícím salesiánském díle v Čechách
a na Moravě, byl uvnitř Společnosti
Dona Boska velice váženým spolubratrem, a tak bylo téměř samozřejmé, že bude příštím nástupcem
tehdejšího vedoucího („inspektora“) P. Ignáce Stuchlého, „Staříčka“, kterému už táhlo pomalu na
osmdesátku. A tak byl spolu s ním
vyslán v roce 1947 na celosvětové
zasedání salesiánů v Turíně. Ale
odtamtud se vrátil ne jako budoucí
inspektor, ale jako Římem vybraný
biskup litoměřický. Jen co vyvázl
z opravdického kamenolomu mauthausenského, přešel do duševního
kamenolomu v severočeském pohraničí, odkud byli vyhnáni spolu
s německými věřícími i jejich kněží,
uvolněná místa obsadili dezorientovaní přistěhovalci z vnitrozemí,
biskup Weber byl postaven mimo
službu a zdivočelá svoboda neuznávala ani zákony lidské, natož
božské…
Proč je postava kardinála Trochty
aktuální i pro dnešní dobu?
• Víra v Boha a důvěra v něj. S lidskou pětisetkorunou a s důvěrou
v prozřetelnost šel postavit domovy pro mládež v Praze a v Ostravě.
Postavil je a u každého také nový kostel.
•P
omáhal druhému – i za cenu vlastního postihu. (V Dachau při epidemii tyfu, při pomoci jiným prchnout z ČSSR přes hranice).
• Poctivě pracoval až do úmoru na každém místě, kam ho prozřetelnost postavila. Dělal to, co pokládal za správné, i když odměnou
bylo zneuznání, či dokonce lidské zneuctění, protože věřil, že Bůh vidí
vše spravedlivě a jen od něj čekal svou odměnu. (jednání se státem)
• Miloval každého člověka bez rozdílu rasy, náboženství (katolík, žid
či bezvěrec), bez ohledu na osobní sympatie (dozorce či donašeč,
StBák).
• Osobní riziko věznění – při tajném udílení kněžských svěcení (přes
30 kněží).
• Tolik utrpení v životě (skoro tři roky koncentráku, přes sedm let nejtvrdší věznice komunistů (= pětina aktivního života) mohl trpělivě
unést jen tiše spolu s Kristem.
23. listopadu 1947 nastupuje jako biskup v Litoměřicích, ale
za pouhé tři měsíce se 25. února
1948 zmocňuje moci komunistická strana, za další dva měsíce
jmenuje biskupská konference
2. května delegaci pro vyjednávání
se státem a do jejího člena staví
svého nejmladšího představitele
Štěpána Trochtu. Když v listopadu
1948 byli biskupové ad limina ve
Vatikánu, doporučuje jim kardinál
Tardini (ze státního sekretariátu)
smírné jednání se státní mocí, ale
dr. Trochta si z opatrnosti dojednal udělení tzv. mexických fakult
(pravidla pro fungování církve
za pronásledování, pozn. redakce), protože již příliš mnoho věděl
o marxistických metodách. Prozíravá předvídavost byla jednou z jeho
výrazných charakteristik a znakem
jeho moudrosti.
23. února 1949 ve Smokovci
odhalený odposlech biskupů zostřil situaci natolik, že tajný agent
„Frait“ konstatoval, že „biskup
Trochta má po Smokovci depresi
větší než měl v koncentráku“. Vyjednávání skončilo, Štěpán ještě
stačil 19. června přečíst v litoměřické katedrále známý pastýřský list
„Hlas biskupů“ a hned příští den,
20. června, mu byl do vrátnice dosazen státní zmocněnec. Tak začala
doba jeho omezování, které mělo
nejrůznější formy: nejdříve zmocněnec na vrátnici, potom estébák
přímo v jeho pracovně, pak když
byl na léčení v lázních, doprovázel
ho na každém kroku… Až konečně koncem roku 1952 přestala
tato hra Státní tajnou bezpečnost
(StB) bavit a 16. ledna 1953 ho
dala zatknout a dopravit do věznice
v Ruzyni.
V té době to byl první a jediný sídelní český (nikoli slovenský)
biskup za mřížemi, zbavený nejen
hodnosti, ale i jména. Byl pouhé
vězeňské číslo.
Ostatní salesiáni byli již internovaní v Oseku, v Želivi nebo seděli
v kriminálech, takže se zdá, že jim
již „odzvonil zvonec“.
Štěpán byl po rok a půl trvající
salesiánský magazín 2014/2 17
Výročí
vyšetřovací samovazbě odsouzen
v červenci roku 1954 na 25 roků
vězení a začal poznávat zevnitř nejpřísnější věznice v Leopoldově, Valdicích či na Mírově pod vězeňským
číslem 2969. Při rozsáhlé amnestii
10. května 1960 byl předčasně
propuštěn do civilu.
Jako „řádný občan socialistické
vlasti“ nemohl být příživníkem, ale
musel pracovat. A to pod stálým
vytrvalým dohledem státní bezpečnosti, která v něm poznala „zavilého přívržence Vatikánu“ a dobře
věděla, co na mediálním fóru znamená každá dehonestující informace o Trochtovi. Proto když se
o církevních otázkách s komunisty
bavil ve smyslu Vatikánem doporučeného smírného jednání, udělali
z něj pro katolíky málem náčelníka
státního Pacem in terris, když byl
v církevním stanovisku neoblomný,
ohrožovali jeho zdraví a degradovali jeho rozhodovací schopnosti
chemickými přípravky, jak o tom
svědčí dochovaná dokumentace
StB. Tomu nebyla možnost se bránit, zejména když hlavní představitel církve v Čechách, arcibiskup
pražský, se s komunisty vůbec nebavil a byl přemístěn mimo český
policejní dozor do exilu v Římě,
zatímco Trochta byl buď v base,
nebo pod denním dohledem a nátlakem.
Události pražského jara 1968
přece jen trochu pohnuly ledy
i v církevní politice, a tak se mohl
počátkem září po soudní rehabilitaci a na četné žádosti představitelů litoměřické diecéze vrátit biskup Štěpán opět na svůj stolec.
Zdálo by se, že po dlouhých devatenácti letech může opět svobodně dělat svou práci. Omyl, protože
od 21. srpna zde byla okupační
sovětská vojska a začínala normalizace. V diecézní budově sice neměl estébáka, ale důsledný dozor
církevního tajemníka mu určoval,
co může dělat a jak, a co již dělat
nesmí. Protože kněží měl ještě
míň než před dvaceti roky, pozval
si na pomoc své „staré známé“
salesiány – P. Dr. Škurku, kterého
připravoval na salesiánskou dráhu ještě v Itálii, a dále P. Josefa
Pekárka a P. Ladislava Vika, které
oba tajně vysvětil na kněze v době
zákazu a na vlastní nebezpečí. Salesiáni tehdy ještě nebyli státem
„povoleni“ jako uznaná kongregace.
Ve Vatikánu velmi rychle zvážili
jeho věrnost po celou dosavadní
dobu persekuce a jeho prostřednictvím byla vedena jednání o možnostech dalšího rozvoje. Za pouhého půl roku byl v dubnu 1969
papežem jmenován kardinálem „in
pectore“ – v srdci. Tato forma „in
pectore“ byla Vatikánem zvolena
proto, že pro papeže byl skutečně
kardinálem, poradcem v celosvětových církevních záležitostech, ale
bylo to bez souhlasu, či přímo proti vůli příslušného státu, se kterým
Štěpán kardinál Trochta
(26. 3. 1905 Francova Lhota– 6. dubna 1974 Litoměřice)
Štěpán Trochta se narodil 26.
března 1905 ve Francově Lhotě
na Valašsku. Od dětství to neměl
snadné. Otec mu zemřel, když mu
bylo osm let. Matka zůstala s třemi dětmi sama.
V roce 1923 odjel do Itálie,
prošel noviciátem a v září 1925
složil první sliby. Když se v roce
1927 přestěhovali čeští chlapci
z noviciátu v italské Perose Argentině do Fryštáku na Moravě,
přišel s nimi jako jejich asistent
i Trochta. Doma rozvinul mohutnou propagační činnost, pořádal
přednášky, psal články do různých
časopisů. Po roce odchází zpět do
Itálie studovat teologii. Představení mu řekli: „Je vás málo a potřebujete mít co nejdříve kněze. Není
čas, abys mohl dělat doktorát až
18 salesiánský magazín 2014/2
po teologii.“ Trochtovi se podařilo
s vypětím stihnout obojí, během
teologie sepsal doktorskou práci,
složil předepsané rigorózní zkoušky na turínské královské univerzitě. Stal se doktorem teologie a byl
v Turíně vysvěcen na kněze.
Po návratu do vlasti si musel
odsloužit vojenskou službu a pak
se vrhl do práce. Salesiánské dílo
v Čechách rostlo. Tíhu růstu nejvíce, vedle „Stařečka“, jak lidé nazývali prvního českého inspektora
P. Ignáce Stuchlého, nesl Trochta.
Byl poslán, aby řídil stavbu domu
a kostela v Ostravě. Sotva skončil,
byla tu stavba domu v Praze-Kobylisích a pak v Pardubicích. Mezitím se rozhořela druhá světová válka. Existence našeho národa byla
ohrožena. K jeho obraně se spojili
nejlepší synové a dcery. Nechyběl
ani Trochta. Byl ředitelem domu
v Praze a zapojil se do odboje, jak
mohl. Přišlo, co se dalo čekat. Během heydrichiády byl zatčen gestapem a poslán tam, odkud byl
návrat nežádoucí.
A přece se díky Boží ochraně
vrátil. S podlomeným zdravím,
ale s cennými zkušenostmi se
znovu zapojuje do práce. Spolubratři salesiáni byli přesvědčeni, že vystřídá v úřadě inspektora
Ignáce Stuchlého. Ale Svatý otec
Pius XII. ho v roce 1947 jmenoval litoměřickým biskupem.
Byl nejmladším biskupem českého a slovenského sboru, měl
nejvíce postiženou diecézi, měl
pověst dobrého diplomata. Stal
se mluvčím biskupského sboru
Výročí
za komunistů byl bez biskupské
funkce od internace v polovině roku
1949 až do září 1968. Proto bylo
možné označit jeho biskupství „in
pectore“ a s postavením kardinála
tomu nebylo jinak…
Až počátkem března 1973
v obtížných jednáních s vládou
v těžké situaci, jaká v naší vlasti
po únorovém převratu pro církev
nastala. Pověst o jeho umění
vyjednávat nepřeháněla. Podstupoval tím ale nemalé riziko. Jeho
robustní postava s žoviálním veselým výrazem přímo lákala, aby
se na něj hodně nakládalo. Trochta takové úkoly velkoryse bral,
i když věděl, že na to doplatí.
A skutečně doplatil, především
svým zdravím a u málo informovaných i svou dobrou pověstí.
Věřil, že obětovat se pro dobrou
věc tam, kde se do toho nikomu
nechce, má svou hodnotu a sílu
a přinese nakonec dobré ovoce.
V roce 1951 mnohé překvapilo, když se jeho jméno objevilo
mezi těmi, kdo složili slib věrnosti
socialistické republice. V té době
byl internován ve své rezidenci
a k složení slibu byl násilně odvezen. Když ho přivezli zpět do
rezidence, uvítala ho jeho maminka slovy: „Jestli jsi jim to podepsal, nejsi mým synem.“ Bylo
to tvrdé, ale nehájil se, ani před
maminkou, ani před svými kněžími. Když se na něj sypaly maléry,
neměl ve zvyku se z nich vykrucovat. Věřil v Boží prozřetelnost,
že ho sama obhájí, bude-li to
v zájmu Boží věci. Biskup Trochta
mlčel tak dlouho, až jeho domnělé
kolaborantství ocenil režim 25 lety
vězení a mnohem později Pavel VI.
kardinálským purpurem.
Biskup Trochta se dočkal návratu do své diecéze v roce 1968
a začal znovu s chutí pracovat.
Poměry se však vyvíjely pro církev
nepříznivě. Byla znovu zatlačována do kouta, odkud se odvážila
v době pražského jara trochu vykročit.“
Trochtovi to přineslo nová utrpení. Mohl sice cestovat do Říma,
ale byl i tam na každém kroku
sledován a hlídán. Kardinálem byl
tajně jmenován v roce 1969, ke
zveřejnění došlo až v roce 1973.
Omezování jeho činnosti pokračovalo. Musel nečinně přihlížet, jak církevní tajemníci kladou
překážky horlivým kněžím, znemožňují jejich pastoraci… A zhoršovalo se také jeho zdraví vystavené v minulosti tolika zátěžím.
Srdce vypovídalo a zrak se stále
více kalil. Začátkem roku 1974
to dosáhlo takového stadia, že se
operace stala nezbytnou. Ve středu 27. března se vrátil z nemocnice s naléhavým doporučením
lékařů, aby zachovával absolutní
klid. To však nebylo zcela v jeho
moci. V pátek 5. dubna byl donucen přijmout krajského církevního
tajemníka. Po dlouhém, vyčerpávajícím konfliktu kardinál jen řekl:
„Myslím, že to bude moje smrt.“
Příštího dne odpoledne krátce
před 15. hod. kardinál skonal.
Foto: archiv S. M.
nebylo žádoucí zhoršit stávající
vztahy.
Termín „in pectore“ bylo možno
na Trochtu aplikovat v mnohem širším měřítku. Vždyť za nacistů byl
jen „běžným“ koncentráčníkem bez
možnosti výkonu kněžských funkcí,
uznal Vatikán za přípustné zveřejnění tohoto tajného jmenování,
i když se to následně neobešlo bez
vyčítavého postoje státních představitelů.
Ti nadále znemožňovali, aby
byl jmenován jako kardinál. Měli
z Trochty stále strach, a to se prokázalo veřejně i v dubnu 1974, při
Štěpánově pohřbu. Byly kladeny
všemožné překážky účasti na jeho
pohřbu jak české veřejnosti, tak
i zahraničním delegacím (vídeňský
kardinál König či polský kardinál
Wyszyński se na pohřeb vůbec nedostali). Ale nic to nebylo platné,
účastníků byly na tři tisíce, a z toho
četní zahraniční biskupové. Je to
pozoruhodné, kolik lidí se sešlo jej
uctít v tak odloučeném příhraničním kraji a při tolika překážkách,
vždyť Litoměřice byly v den jeho
pohřbu téměř obleženým uzavřeným městem a medializace byla
minimální.
Jaroslav Novosad
P. Januš, P. Trochta a Saša Leontějev
salesiánský magazín 2014/2 19
Misie
Dvacet let v Bulharsku, desáté výro
Foto: archiv S. M.
„Letos oslavíme dvacáté výročí příchodu salesiánů do
Bulharska. Dvacet let mnohdy neviditelné práce pro spásu těch, ke kterým jsme zde
posláni. Přesto pevně věříme,
že nás sem Bůh poslal a že
přispíváme do mozaiky misijní práce na poli ekumenickém
i pro podporu místní katolické menšiny. Naší nadějí jsou
také seminaristé v Turíně –
Donbor a Jaroslav, kteří patří
do naší komunity. To vše jsou
znaky Boží lásky k nám.“
(Z bulharského zpravodaje)
Salesiáni
v Bulharsku
1994 – První salesiáni přicházejí na
přání papeže Jana Pavla II. do Bulharska. Tento svatý otec si přál, aby
byli salesiáni přítomni ve všech balkánských zemích. Salesiánská provincie Praha přijala na přání hlavního představeného Egidia Viganò
Bulharsko za své misijní území.
Čeští salesiáni se usazují v Kazanlaku, dál působí ve, Staré Zagoře,
Gabrovu, Jambolu a Pravdinu.
2007 – Otevírá se nové dílo v krajském městě Stará Zagora (180 000
obyvatel) vzdáleném 40 km od Kazanlaku. V jedné čtvrti Staré Zagory
Vizualizace kostela Panny Marie Pomocnice ve Stare Zagoře
(Lozenec) žije asi 20 tisíc Romů.
Salesiáni zde otevřeli středisko
v pronajatých prostorách přímo
v romské čtvrti. Prostory byly malé
a nedostačující. Aby mohli salesiáni
odpovědět na potřeby tamních mladých lidí, začínají plánovat výstavbu
kostela spojeného s centrem odborného a kulturního vzdělávání.
2010 – Salesiáni kupují pozemek
na okraji romské čtvrti.
2012–2013 – Salesiáni připravují
stavební projekt a získávají stavební
povolení.
26. 10. 2013 – Slavnostní svěcení
základního kamene.
„Program v našem středisku je
podřízen doučování a katechezi.
Všechny další činnosti, např.
kroužky: kreslení, výtvarka, počítače, výuka na hudební nástroje,
taneční, šití, jazyky…, slouží jako
motivace pro pravidelnou docházku. Katecheze je naší stálou prioritou. Máme formační skupinky
chlapců a dívek, kteří se připravují
na křest, duchovní obnovy, tábory,
výlety apod. Na mše svaté vodíme
děti do našeho tři kilometry vzdáleného kostela, a to třikrát týdně.
Minulý rok jsme začali s činností
v jedné ze škol v této romské čtvrti,
kde se zaměřujeme na motivaci ke
vzdělání.“
Jiří Svoboda, SDB, ředitel
salesiánské komunity v Bulharsku
Salesiánské misijní úmysly pro druhé čtvrtletí roku 2014
Duben: Za mládež v latinské Americe rok od mezinárodního dne mládeže v Rio de Janeiro 2013.
– Aby mladí lidé nebyli pouze objektem státní politiky, ale zapojovali se dobrovolně do mírového i lidského
pokroku a stali se apoštoly nové evangelizace.
Květen: Za evangelizaci v Číně v kontextu regionu východní Asie – Oceánie.
– Ať Maria – vzor a matka mučedníků – doprovází církev v Číně růstem křesťanských společenství.
Červen – Za projekt Evropa v zemích severní Evropy.
–Aby salesiánské komunity v Evropě, které zakoušejí mocné účinky rostoucí důvěry díky mladým misionářům
a spolubratřím z jiných zemí, dokázaly reagovat na očekávání potřebné mládeže a podporovaly ji v hledání
smyslu života. Ať se polské provincie více otevřou a nabídnou reálnou pomoc projektu Evropa za hranicemi
své země.
20 salesiánský magazín 2014/2
Misie
očí misijních dobrovolníků
Deset let
dobrovolnictví
Celkem přes něj bylo vysláno přes
130 dobrovolníků. Mohlo se tak
stát i díky projektu Adopce nablízko
podporujícímu dobrovolníky.
Program Cagliero se skládá
z osmi přípravných víkendů. Členem Cagliero týmu – skupiny lidí,
která má přípravu na starosti – je
i Ondřej Bílý.
Proč ses rozhodl stát se členem
týmu Cagliera?
Nabídku stát se členem týmu Cagliera jsme dostali společně s manželkou. Oba jsme Caglierem prošli jako
účastníci a díky tomuto programu
jsme mohli prožít krátkodobou dobrovolnou službu v Bulharsku a dlouhodobou v jižní Indii. A mohu říct, že
to pro mně byla zásadní zkušenost,
která mi změnila život. Cagliero pro
mě znamenalo první bližší setkání
s vírou, kněžími a církví. Velmi mě
oslovila východní katolická liturgie,
díky níž jsem postupně objevil duchovní rozměr člověka a uvěřil jsem.
Po návratu z dobrovolné služby jsem
se nechal pokřtít a vnímám to jako
velký dar.
Nabídku být v týmu Cagliera
jsem přijal, protože jsem chtěl podpořit tento v rámci ČR jedinečný
projekt. Aby pokračoval i nadále,
aby další mladí lidé mohli prožít
to co my, a aby se pomocné ruce
Foto: archiv Sadba
Program Cagliero – salesiánský volontariát letos slaví
své desáté výročí. Dává mladým lidem možnost strávit
dobu několika měsíců dobrovolnou pomocí v různých
zemích světa. A pomáhá tak
měnit životy nejen dětem,
s nimiž dobrovolníci pracují,
ale i samotným dobrovolníkům.
Ondřej Bílý během dobrovolnické
služby v Indii
a velká srdce dobrovolníků dostaly
do míst, kde jsou nejvíce potřeba.
Co ti to dává a jakým způsobem
se můžeš realizovat?
Jedná se například o praktické dovednosti, ve kterých se zlepšuji díky
úkolům a rolím, které v týmu mám.
Učím se spolupracovat s druhými
lidmi na dosažení určitého cíle –
zorganizovat přípravný víkend,
komunikovat s lektory, kteří nám
jezdí přednášet, případně také sám
aktivity vést. Navíc se mohu částečně podílet i na tom, jakou podobu
a zaměření dobrovolnická příprava
má a jaké projekty prostřednictvím
našich dobrovolníků podpoříme. To
je pro mě velice zajímavé.
A setkávání s lidmi, kteří nejsou
k ostatním lhostejní a snaží se pro
ně něco udělat, je pro mě osvěžující. Díky Caglieru jsem získal dobré
přátele a mám pravdivé informace
z různých koutů světa. Přijde mi
důležité vědět, co se opravdu děje
za hranicemi ČR. Protože člověk
pak nežije v iluzi a nepodléhá tolik
bezbřehému optimismu ani pesimismu z věcí, které právě prožívá
naše společnost. Jsme jen kapka
v moři.
Jako další pro mě důležitou součást Cagliera vnímám duchovní program, který se prolíná celou přípravou. Přípravné víkendy jsou tak pro
mě časem pro zastavení se a intenzivnější modlitby. Svým způsobem je
pro mě každý přípravný víkend něco
jako duchovní obnova, kdy načerpám sílu do následujícího měsíce.
Poslední dobou navíc začínám
mít pocit, hraničící s jistotou, že
moje nynější práce pro Cagliero má
větší význam než samotná dobrovolnická práce, kterou jsem konkrétně já v zahraničí dělal.
Jak to lze skloubit s rodinou,
kterou máš?
První rok jsme byli v týmu Cagliera s manželkou, neměli jsme ještě
děti. Takže i přípravné víkendy pro
nás znamenaly společně prožitý
čas. Poté co se nám narodila dcera
Barborka, tak nám přibylo radostí
a povinností a času je jaksi méně
než dřív. Navíc se ukázalo, že
9 víkendů v roce (8 přípravných
víkendů + 1 popříjezdový víkend)
a drobná příprava mezi nimi, představuje celkem hodně času, který
trávíme zvlášť. Ale jsem moc rád, že
mě manželka podpořila a že mohu
v Caglieru pokračovat. Bere mi to
čas, který bych mohl strávit s rodinou, případně se věnovat svým
koníčkům, ale tohle mi také přijde
správné, důležité a užitečné.
Iveta Pešatová
Připravují se:
V dobrovolnické přípravě pro rok
2014/2015 je v současné chvíli 19 zájemců. Většina z nich již
zná místo své dobrovolné služby,
rozjedou se do Zimbabwe, Konga,
Zambie, Etiopie, Indie, Bulharska
nebo Velké Británie. Dobrovolníci
budou slavnostně vysláni do světa
v sobotu 14. června 2014 v Praze-Kobylisích.
salesiánský magazín 2014/2 21
Kr á t k é z p r á v y
Spolupracovnické sliby
Sjela se na ni pěkná spousta lidí ze
všech koutů republiky. A my byli
moc rádi, že tento pro nás důležitý
den prožijí s námi.
Dopolední čas přede mší
svatou jsme strávili povídáním
s Johnym Komárkem, který nám
přiblížil, co slibujeme a taky nás
úžasně povzbudil na začátku naší
nové cesty.
Následoval vynikající, téměř
vánoční oběd a potom už cesta do
kostela. Při mši svaté panovala nezapomenutelná atmosféra! U oltáře
stálo snad deset kněží, lidé v lavicích byli radostní a chvíle slibů
hluboká a krásná! Osobně budu
vzpomínat i na obnovu slibů ostatních spolupracovníků. Bylo cítit
(i vidět), že stojí za námi, podporují
nás a přijímají do rodiny.
Po mši svaté jsme se přesunuli
do školy sv. Zdislavy, kde bylo pro
nás všechny nachystáno lahodné
Foto: www.ascczech.cz
V sobotu 15. února 2014 se
v Kopřivnici konala slavnost,
při které jsme složili slib Salesiánů spolupracovníků.
občerstvení a bohatý doprovodný
program. Kdo chtěl, mohl si zasportovat, projít se po škole, povykládat
si s lidmi, které strašně dlouho neviděl nebo jen tak posedět se starými
známými.
Na tento velký den budeme
dlouho vzpomínat. Děkujeme všem,
kteří přijeli, a hlavně všem těm,
kteří se snažili, abychom si mohli
slavnost co nejvíce užít, tedy místní
radě, formátorům, Johnymu, kuchařkám, zásobovačům, uklízečům,
hlídačům dětí, nosičům nábytku,
distributorům jídla i číšníkům všemožných nápojů.
Za Marušku Ryšavou, manžele
Martina a Lenku Mackovy a za
mého manžela Dominika
Pavla Oujeská
Florbalový turnaj Dona Boska
Již 11. ročník florbalového
turnaje Dona Boska, konaný pod záštitou prvního
náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka
proběhl 31. ledna a 1. února
v Lubné.
Při slavnostním zahájení prvního
dne účastníky přivítali a k férové
hře motivovali mj. starosta obce
Josef Chadima, ředitelka ZŠ Lubná Jirka Kučerová a místostarosta
města Litomyšle Radomil Kašpar.
K nabuzení příjemné atmosféry
přispěla vlídná slova otce P. Hertla
22 salesiánský magazín 2014/2
ze salesiánského střediska mládeže
Sebranice.
První část turnaje se v pátek
zúčastnilo 5 týmů mladších žáků
a 10 týmů starších žáků. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo
FBK Hradec Králové. Nejcennější
kov za starší žáky si odvezl tým
Peak­sport Litomyšl.
V sobotu se proti sobě postavila družstva mužů. Pro velký zájem
byl počet týmů z časových důvodů
omezen na šestnáct. O bronzovou
medaili se utkalo domácí družstvo
Bratři Sokolové proti poličským
Warriors. Po velice vyrovnaném
zápase se z třetího místa nakonec
radoval tým Warriors. O zlatý kov se
bojovalo mezi FBC Oujeee a Pošťák
tým. Po napínavém zápase si titul
vítěze odvezl tým FBC Oujeee, který přepsal historické tabulky, když
dokázal obhájit prvenství ve dvou
ročnících po sobě.
Turnaj Dona Boska, to je pořádná porce kvalitního florbalu s každoroční účastí přibližně tří stovek
hráčů a sedmdesáti utkání. Zápasy
mají tradičně skvělou diváckou kulisu a atmosféru, na kterou se mohou
hráči těšit i příští rok opět v Lubné.
Tereza Košňarová
Kr á t k é z p r á v y
Andělé ve Fontáně
Salesiánské středisko Štěpána Trochty jako organizátor soutěže uspořádalo u příležitosti vernisáže těchto
obrázků zábavné soutěžní odpoledne, kterého se zúčastnily desítky
dětí i jejich rodičů.
„Do výtvarné soutěže se letos
zapojil rekordní počet soutěžících,
celkem 177 dětí,“ říká koordinátorka soutěže, Stanislava Schöpková.
„Oceněné děti si odnesly poukázky na nákup výtvarných pomůcek
v hodnotě až 300 Kč.“
Soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích do 7 let, 8–14 let a 15–
26 let. Zúčastnily se základní školy
i jiné instituce, např. ZŠ Nové Lázně v Teplicích, ZŠ Jaroslava Pešaty,
ZŠ Zborovice, jednotlivci z Turnova,
z Plzně či Farního úřadu Chomutov.
Slavnostní předání odměn proběhlo
na konci února 2014.
Duchovní cvičení
pro bývalé žáky
Vzhledem ke vzniklým komplikacím
duchovní cvičení pro bývalé žáky
a oratoriány proběhnou letos sice
opět ve Fryštáku, ale o prázdninách,
a to v termínu od pondělí 11. srpna do pátku 15. srpna. Duchovní
cvičení začnou večeří v 18.00 hod.
a skončí 15. 8. dopoledne. Přihlášky je možno poslat do 10. 7. 2014
na e-mail: machalek.miroslav@
seznam.cz. Také se lze přihlásit
osobně na tel: 596751322, UPC
591132542, mobil 72357384 či
na adrese: M. Machálek, Výškovická 83, 700 30 Ostrava 30. Kazatelem je opět P. Pavel Kuchař, SDB.
M. Machálek
Foto: archiv teplického salesiánského střediska
Od soboty 1. března je ve třetím
patře nákupního centra Fontána
v Teplicích k vidění výstava obrázků, které zaslaly děti do soutěže „Namaluj svého anděla“.
Na zábavním odpoledni jste mohli potkat i „skutečné“ anděly
Zábavního odpoledne ve Fontáně se zúčastnily desítky dětí
i s jejich rodiči. Známý teplický
žonglér Radim Lůžek děti hned na
začátku pobavil svými triky s diabolem, o hudební vystoupení se
postaral rapper Feddy, zpěvačky
Lucie a Aneta a kapela složená
z dětí, které navštěvují salesiánské středisko na Luně. Děti mohly zkusit procvičit své schopnosti
v nejrůznějších disciplínách: hod
míčkem do andělského košíku, navlékání korálků, překážková dráha
nebo například skládání obrázku
anděla.
„I v dalších měsících připravujeme podobné programy pro veřejnost, zejména pro děti a rodiny,“ popisuje plány ředitelka salesiánského
střediska Vendulka Drobná.
js
Vize 97 podpořila
Statistika naší
salesiánskou rodinu provincie za
rok 2013
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 poskytla finanční dar salesiánské rodině ve výši
48 000 Kč na pokrytí životních,
zdravotních a sociálních nákladů
salesiánky sestry Věry Vorlové.
Nadace Vize 97 působí hlavně
v oblasti sociální, zdravotnické,
vzdělávací a kulturní, příležitostně
organizuje nebo podporuje různé
počiny na poli péče o lidská práva
a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace zároveň
podporuje nejrůznější organizace
a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc.
Evžen Rakovský
Statistika české provincie na konci
roku 2013:
• Přednovicové 0, novicové 2, spolubratři s časnými sliby 4.
• Spolubratři s věčnými sliby 144
(3 kandidáti kněžství, 11 koadjutorů, 1 stálý jáhen, 129 kněží).
• Celkový počet spolubratrů provincie 148.
• Spolubratři na asistenci: 2.
• Studenti teologie: 4.
• Průměrný věk provincie je 54,9
roků.
• Zemřelí spolubratři v roce 2013:
4 (J. Daněk, E. Hrbatý, S. Palásek
a J. Vaníček).
salesiánský magazín 2014/2 23
Kr á t k é z p r á v y
Chlapec z oratoře zabit v Sýrii
Občanská války v Sýrii pokračuje a ničí domovy i životy.
Lidé usilují přežít uprostřed
výbuchů a ostřelování.
Dvanáctiletý Jack z oratoře v městě
Aleppu už k nim nepatří. V pátek
3. ledna ve 14.30 explodovaly na
autobusové zastávce městské čtvrti
Midán dva granáty. Jejich střepiny
zasáhly skupinu dětí, které čekaly
na autobus do oratoře, kam chodí
na náboženství.
Některé vyvázly se zraněním, ale
Jack Salloum, žák šesté třídy základní
školy, zemřel. Ředitel oratoře Georges
Fattal SDB s katechetkami Ranijou
Selukjiovou a Georginou Balliovou
pak tuto zprávu museli oznámit rodičům. Jackovi kamarádi se pak sešli
večer v oratoři k modlitební vigilii.
Za 33 měsíců trvání této kruté
a absurdní války zemřelo v Sýrii již
ANS
11 tisíc dětí.
JABOK – Vyšší odborná škola sociálně
pedagogická a teologická
Studijní obor: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE
Nabízíme denní i kombinovanou formu studia ve
školním roce 2014/2015. Studium je organizováno
vysokoškolskou formou a je výrazně zaměřeno na
praxi (600 hodin v průběhu studia). Ve spolupráci
s Evangelickou teologickou fakultou UK nabízíme
možnost bakalářského studia. Pro studenty
Jaboku je k dispozici vlastní kolej v budově školy.
Školné: 3 500 Kč za semestr.
Den otevřených dveří: 5. 2. 2014 od 10:00 a od 14:00
Přihlášky: podávají se elektronickou formou na http://is.jabok.cz/
I. kolo: 1. 2. 2014–30. 4. 2014
II. kolo: 1. 7. 2014–15. 8. 2014
Přijímací pohovor: I. kolo: červen 2014
II. kolo: srpen 2014
Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: 211 222 440
[email protected], www.jabok.cz
24 salesiánský magazín 2014/2
Křížovk a o ceny
POMŮCKA:
TURUT
UTUM
Moudrost
TVRDÁ
TÓNINA
2. DÍL
TAJENKY
PLÍSNIT
PCHÁČ
OMÁČKA
SPZ
ZBABĚLEC
OSTRAVY
ASIAT
ŠIKMOST
PÁVEK
(slovensky)
ŽÍRAVINA DRUH PILY
ŘECKÝ BŮH
VÁLKY
JMÉNO
HONČARA
KONEC
(anglicky)
MPZ
EGYPTA
PRAŠIVINA
ČÍSLOVKY
PERFO­
ROVAT
ÍRÁNSKÉ
SÍDLO
PODOBA
ZAKALIT
(řídce)
NĚKDO
(slovensky)
HRABAVÝ
PTÁK
SOKOLSKÉ
SLAVNOSTI
HMYZOŽRAVEC
(řídce)
1. DÍL
OSVĚDČENÍ
TAJENKY
KRKAVEC
ALKOHO­
LICKÝ
NÁPOJ
LAHŮDKA
SOVA RYBÍ
ŠŤOUCHAT
STRÝC
(slovensky)
ČÍŇAN
SPOJKA
ŽALÁŘ
ZNAČKA
TITANU
ALŽÍRSKÉ
VÍNO
NEVOLNÍK
ČESKÁ
STRANA
VÁPENCOVÉ
ÚZEMÍ
OBNOSITI
HALIT
PASEKY
OKRAJE
KLOBOUKŮ
BANKROT
OBLAK
POVOLANCI
ČÁST
SVÍČKY
CEPOVÁNÍ
JMÉNO
McBAINA
CITOSL.
DOVTÍPENÍ
NYNÍ
ALBÁNSKÁ
MĚNA
DOKONCE
SELANKY
SPZ
BENEŠOVA
ŠAŠEK
A SICE
SYN SÉMA
SPOJKA
ZNAČKA
ERBIA
ZNAČKA
ARSENU
UKLOUZNOUTI
TRČÍCÍ
ZBYTEK
DŘEVINY
ALKOHOL
K VÝROBĚ
VOŇAVEK
VÝTAŽKY
Z BYLIN
Správné řešení z minulého čísla: Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů.
Vylosovaní výherci správně vyluštěné tajenky ze Salesiánského magazínu 2014/1: Jarmila Odvářková, Hustopeče u Brna, Mojmír
Němec, Libochovice, Petr Jarolímek, Odolena Voda, Anna Křenková, Tylovice, Ladislav Soucha, Tábor, Ladislav Gvozdek, Ostrava,
Markéta Šuchová, Kunčičky u Bašky, Milada Černá, Mikulovice, Vlaďka Hrdličková, Brno a Fujdlovi, Hranice.
Křížovka
Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Kobyliské náměstí 1,
182 00 Praha 8). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné ceny. Řešení
zasílejte do 31. května 2014.
salesiánský magazín 2014/2 25
Blahopřejeme
Vše nejlepší k narozeninám
Salesiánům, kteří v březnu
a dubnu oslavili narozeniny,
vyprošujeme hojnost Božího
požehnání, darů Ducha Svatého a vytrvalost při působení
v duchu Dona Boska. Blahopřejeme samozřejmě i těm,
kteří nejsou v našem stručném přehledu uvedeni.
Dubnové oslavence odstartoval
P. Jiří Křemeček, který oslavil padesátiny. P. Petr Kalas oslavil 10.
dubna 35. narozeny a 19. dubna
oslaví 75. narozeniny P. Benno Beneš. Bývalý šéfredaktor Salesiánského magazínu P. Jaroslav Kopecký
oslaví 21. dubna 90. narozeniny.
Kulaté čtyřicátiny oslaví 23. dubna
salesiánka Ludmila Rybecká, zvaná též Orel. Pětašedesátiny oslaví
26. a 28. dubna P. Emil Matušů,
a P. Karel Doležel. Padesátiny oslaví
29. dubna P. František Bezděk.
Foto: archiv 4× S. M.
Březnové oslavence odstartoval
hned 1. 3. P. Josef Šplíchal, který oslavil 77. narozeniny. Den
poté, 2. března oslavil čtyřicátiny
P. Antonín Pražan, t. č. v Římě,
a koadjutor Jiří Zezula, t. č. v ČR.
Polokulatiny – 35 let – oslavil 6.
března P. Jiří Baláš. Úctyhodných
86 let se 11. března dožil P. Josef
Freml. Šedesáté narozeniny oslavil
20. března P. Josef Dolista. Pětačtyřicátiny oslavila 23. března salesiánka Majka Kučerová. Padesátku
na krku má P. Josef Klinkovský,
který ji oslavil 26. března. Ve stejný
den oslavil 85. narozeniny i P. Blažej Müller. 30. března slavil 85.
narozeniny i Václav Kelnar.
P. Benno Beneš
P. Josef Klinkovský
26 salesiánský magazín 2014/2
P. Antonín Pražan
P. Pavel Čáp oslavil 27. ledna 2014 padesátiny. Jeho jubileum nám
v redakci sice „uniklo“, o to víc děkujeme všem, kteří nám poslali do
redakce řadu laskavých mailů s milými upozorněními na tento nedostatek. Oslavenci přejeme, aby mu to i nadále vesele běhalo. -red-
Akce
salesiánský magazín 2014/2 27
Setkání absolventek
Dvacet let trvání, které má Církevní domov mládeže v Hradci Králové za
sebou, je důvodem k vděčnosti Bohu za požehnání a pomoc, jimiž domov
celou dobu provázel. Bylo se i důvodem sezvat ty, které pod jeho střechou strávily kus života. Poslední lednovou sobotu se tak chodby CDM zaplnily absolventkami,
jejich manžely, dětmi, sestrami a vychovatelkami, jež zde působily.
Nad kronikami domova
Foto: 4× M. Tkadlevoá a H. Křenková
Absolventky přijely i s rodinami
Bývalé ředitelky Církevního domova mládeže v Hradci Králové
Společné foto
Celý den provázela radost ze setkání s těmi, s nimiž nám bylo dáno projít kus života, a zároveň ujištění, že vzájemné vztahy dále trvají, že se můžeme vzájemně podporovat a nést v modlitbě bolesti i radosti jedni druhých.
Za sestry salesiánky Lída Rybecká a Helena Křenková
NEPRODEJNÉ
Bankovní spojení: 168 44 021/0100, variabilní symbol 62
Download

Salesiánského magazínu č. 2/2014