Zápis z Kolegia děkana č. 17
Datum: 1. prosince 2014
Zasedání řídil: děkan HGF – prof. Dirner
Přítomni:
Omluveni:
prof. Dirner, Dr. Bendová, prof. Diviš, doc. Staňková, doc. Valíček, doc. Černota,
RNDr. Poláček, Ing. Polínková, prof. Luňáček, prof. Schejbal, doc. Žůrek,
doc. Vilamová, doc. Kučerová, R. Buganská
JUDr. Király
Kontrola úkolů:
Trvá:
1. VaV:
a) zmírnit disproporci VaV výstupů mezi jednotlivými instituty HGF,
b) dělit výstupy VaV dle aktuálních úvazků; např. pokud má někdo v rámci VŠB-TUO jiné
afilace a dosahuje jeho úvazek 150 % (100 % HGF, 50% úvazek pro jiné pracoviště VŠBTUO), potom své výstupy VaV dělí v poměru 50 % pro HGF a 50 % pro jiné pracoviště
v rámci VŠB-TUO. Pokud by bylo u daného výstupu VaV rozhodnuto jinak, vedoucí institutu
zodpovídá za jiné dělení výstupů na svém pracovišti, a to na základě statutu HGF VŠB-TUO
čl. 21.
Z: proděkan Valíček
T: úkol trvalý pro rok 2014
2. Připravit podklady pro doktorské, jmenovací a habilitační řízení.
Z: proděkanka Staňková, VI
T: 31. 12. 2014
3. Pravidelně na Institutech organizovat semináře doktorandů. Zápis ze semináře společně s
prezenční listinou zasílat na studijní oddělení.
Z: vedoucí institutů
T: jednou za 2 měsíce
Splněno:
1. Na základě zápisu z jednání AK MŠMT z dubna 2014 připravit přehled publikační činnosti
pedagogů pro obor Geovědní a montánní turismus, doc. Skupien.
2. Aktualizovat seznam předmětů vyučovaných v ECTS, vedoucí institutů.
3. Vzhledem k návštěvě prezidenta a rektorskému volnu dne 12. 11. 2014 se studenti společně
s vyučujícími v 10:00 hod přesunou do Auly, vedoucí institutů.
4. Z důvodu nízké mezinárodní mobility studentů a pedagogů HGF a na základě vyjádření Ing.
Marcely Davidové, Ph.D. na KD_14, rozšířeném o vedoucí institutů, konaném dne 13. 10. 2014,
jmenuji od 10. 11. 2014 Ing. Alici Padisákovou koordinátorkou programu ERASMUS
a zároveň ji pověřuji správou a kompletním vedením agendy v tomto programu. V termínu do
01. 12. 2014 předá stávající koordinátorka Dr. Davidová všechny dokumenty o studentech
využívajících v současné době tento program,proděkan Diviš, proděkan Valíček,tajemnice HGF.
5. Na základě sdělení děkana HGF na KD 8. 9. 2014 – viz. zápis, připravit informaci
o ekonomických dopadech projektů INOHGF, ICT a VB, tajemnice HGF.
Nové:
1. Ve smyslu úkolu z KR ze dne 10. 11. 2014 zpracovat pro končící projekty OP VaVpI rozvahu
udržitelnosti.
Z: Hlavní řešitelé projektů
T: 16. 1. 2015
Informace:
1. Děkan HGF:
- sdělil informace z KR,
- kompetentní zástupce pro vznikající Radu fondu - Ing. Igor Ivan, Ph.D.
- děkuje všem pracovníkům Planetária k úspěšnému ukončení projektu „Vesmírná brána“.
2. Tajemnice HGF informovala o ekonomických dopadech projektů na rozpočet HGF.
Projekt OP VaVpI „Vesmírná brána“:
MŠMT snížení dotace 4 774 268,24 Kč (bude podán podnět k FÚ, který zahájí šetření; při
nesouhlasném stanovisku se musíme obrátit na soud);
ÚOHS správní řízení – pokuta 250 000,-Kč (30. 5. 2014 podán rozklad, dosud bez výsledku).
Projekt OP VaVpI „ICT“:
ÚOHS dělení zakázek (3 VZ bez nálezu, 29 VZ v řešení), předána originální dokumentace k VZ
(vyjádření VŠB-TUO zasláno v 08/2014, dosud bez výsledku);
NKÚ kontrola ukončena 01/2013; VZ čelisťový drtič 510 669,- Kč a výběr mandatáře
550 000,- nyní na FÚ.
Projekt OP VK „INOHGF“:
MŠMT snížení dotace 688 686,- Kč (odvíjí se od rozhodnutí ÚOHS – „Laboratoř J 339“);
ÚOHS správní delikt – pokuta 30 000,-Kč (5. 6. 2014 podán rozklad, dosud bez výsledku).
3. Proděkan Valíček informoval:
- o schůzce k nově podávaným projektům, která se uskuteční 10. 12. 2014 v 8.00hod, bude
zaslán email členům komise do 5. 12. 2014,
- o zařazení časopisu GSE do citační databáze Index Copernicus. Metodologie hodnocení
Index Copernicus zahrnuje tyto parametry hodnocení: vědecká kvalita, kvalita editorů,
mezinárodní dostupnost, frekvence – pravidelnost – stabilita, technická kvalita. Toto je
jeden z dílčích kroků, jak získat reálnou představu o dalších možných perspektivách našeho
časopisu GSE. Pro příští rok 2015 si stanovujeme za cíl žádat o zařazení do databáze Scopus,
- o spolupráci s Čínou,
- o schůzce s prorektorem Gottvaldem k projektu MSK, která se uskuteční 4. 12. 2014,
- o nových projektech HORIZON2020 aj.; v této souvislosti kvůli racionalizaci a
informovanosti dojednána schůzka s prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c. , která se
uskuteční 3. 12. 2014.
KD schválilo ceník Planetária.
Rozšířené Kolegium děkana o vedoucí institutů se uskuteční dne 5. 1. 2015 ve 13:00 hodin v zasedací
místnosti HGF A 238.
Zapsala: Romana Buganská
Schválil: prof. Dirner
Download

Zápis z Kolegia děkana č. 17 Datum: 1. prosince 2014 Zasedání řídil