Roèník XIX.
ZÁŘÍ 2013
Cena 10 Kč
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Měsíčník pro Přeštice a okolí
ANNA PRŮCHOVÁ
OSLAVILA 100 LET
str. 3
Slovo starosty
Vážení,
už je zase po letních prázdninách a dovolených,
přiměřeně odpočatí se musíme vrátit do tříd a do
práce. Přeji nám všem, abychom v nich zase potkávali dobré kamarády, učitelky, spolupracovníky,
parťáky…, protože škola a práce nejsou jen místa
a činnosti, ale i mezilidské vztahy.
Komplikovanější návrat na „pracoviště“ budou
mít děti v MŠ Dukelská, kde v srpnu začalo zateplování všech budov s celkovou investicí cca 12 mil.
korun. Protože město obdrželo příslib dotace
z Operačního programu životního prostředí ve výši
cca 9,3 mil. Kč až v červnu, nemohly být práce
provedeny podle předpokladu během prázdnin, firma STAWO, s.r.o. by měla předat hotovou stavbu
do konce října. Přestože je bezpečnost v prostoru stavby zajištěna, prosím všechny o opatrnost.
Netradiční zařízení pro naše nejmenší děti zahájí
činnost v nově upravených třídách budovy KKC
„Dětská skupina Čtyřlístek“– firemní školka. Na
stavební rekonstrukce dalších školských objektů
bude do konce tohoto roku zpracována projektová
dokumentace. Jedná se o jednopatrovou nástavbu
budovy ZUŠ v Poděbradově ul. a o rekonstrukci
šaten s nástavbou dvou pater v budově 1. stupně ZŠ
Josefa Hlávky.
Přes léto pokročily stavby, které přitahují pozornost často kritické veřejnosti, jsem za to rád.
Firma Vavřík stavby, s.r.o. provedla v ceně cca
500 tis. Kč pokládku nových chodníků na Pohořku.
Na zbývající úseky chodníků směrem ke hřbitovu
bude položena nová dlažba v rámci stavební akce
vybudování přechodu pro chodce u hřbitova. Možnost zřízení přechodu se středovým ostrůvkem na
tomto místě je z dopravních důvodů podmíněna
rozsáhlejší úpravou celé křižovatky. Všichni jsme
si vědomi potřebnosti zřízení přechodu u hřbitova, včetně uvedených širších stavebních úprav by
měl být hotov do konce tohoto roku. Firma Bögl
a Krýsl, k. s., rychle postupuje s výstavbou infrastruktury pro 28 RD za cca 7,6 mil. v lokalitě vedle
silnice směrem na Dolní Lukavici, hotova by měla
být do konce tohoto roku. První kupní smlouvy se
zájemci o bydlení v této atraktivní lokalitě budou
uzavřeny po tom, co zastupitelstvo města schválí
prodejní cenu parcel pro RD. Aktuálně divácky
nejvíce sledovanou stavbou je úprava břehu řeky
v ceně cca 1,5 mil. Kč prováděná v rámci projektu etapové výstavby sportovně relaxačního areálu
KČT. Jak odstraňování 12 pařezů a betonových
prvků ze břehu, tak fixace břehu dřevěnými kůly
a palisádami pro pod vodní hladinou jsou práce na
pohled zajímavé, na provedení obtížné. Začátek
realizace této první etapy projektu posunula červnová povodeň, firma DYBS s.r.o. by ji měla dokončit a městu předat do konce září.
Na závěr z jiného soudku a nejen k zamyšlení. Po
rozkrytí důvěrných informací poslední vláda mající důvěru dolní komory parlamentu, ale nemající
důvěru občanů, úspěšně podala demisi. Současná
vláda s důvěrou prezidenta nedostala důvěru poslanecké sněmovny a vládne v demisi, sněmovna si
dále nedůvěřovala a sama sebe rozpustila. Důvěřuj a neprověřuj. Nedůvěřuj a neprověřuj. Krásná
jsou slova důvěra, upřímně a jim podobná. Člověk
by upadal do skepse – komu má důvěřovat. Důvěřuj sobě nebo se rozpustíš anebo budeš rozpuštěn.
Upřímně. A důvěřuj taky tomu, kdo je důvěry hoden. V nadcházejících volbách jde prioritně o důvěru v lidi, až potom v programy. Ona se, narozdíl od
nich, nedá vymyslet.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
V pondělí 16. září od 18.30 hodin
se uskuteční v zasedací síni
OÚ Příchovice povídání
Ing. Jiřího Běla
o známé a neznámé řece Úhlavě.
Srdečně zve OÚ Příchovice!
KULTURNÍ AKCE
– ZÁŘÍ 2013
str. 4
l
Vydává Město Přeštice
85 LET VÝROČÍ
NÁRODNÍ HÁZENÉ
str. 6-7
Dětská skupina“Čtyřlístek“ nově
v KKC Přeštice
Vychází již
od roku 1995
POUŤ NA OSADĚ
ŠEŘÍKŮ
str. 9
Několik slov k začátku
nového školního roku
V souvislosti se zahájením nového školního roku si dovoluji popřát všem žákům, jejich
učitelům i všem nepedagogickým pracovníkům úspěšný vstup do nového školního roku
2013/2014. Našim prvňáčkům ať se splní všechna radostná očekávání, až budou v té opravdové
škole, a těm, kteří v tomto roce budou na ZŠ již
poslední rok, ať se daří zvládnout učivo tak dobře, aby jejich známky byly natolik pěkné, aby se
dostali na jimi vybrané střední školy či odborná
učiliště, prostě tam, kam si přejí.
Nově jmenovaným ředitelům přeštických
příspěvkových organizací – jmenovitě panu
Mgr. Petru Fornouzovi (ZŠ Josefa Hlávky)
a paní Jitce Erbenové (MŠ Dukelská) i paní
Jitce Erbenové (MŠ Gagarinova), která bude
vykonávat ředitelskou funkci již druhé funkční
období, přeji mnoho úspěchů v náročné řídicí
funkci. Zároveň si dovoluji spoluobčanům připomenout, že několik dlouholetých bývalých
přeštických pedagogů, kteří již bohužel nejsou
mezi námi, by právě letos oslavilo svá životní
jubilea – jedná se o 80., 85., 90., 95. a 100. narozeniny.
V současné době se věnuji shromažďování
všech potřebných informací a fotografií těchto
našich bývalých dlouholetých pedagogů. Čtenáři Přeštických novin budou s výsledky mého
snažení seznámeni v některém z nejbližších čísel PN.
Pan Zdeněk Dvořák vytvořil pro sbírku Domu historie Přešticka další model
významné přeštické budovy, tentokrát hostinec U Císaře rakouského.
Foto R. Süssová, text D. Valentová
Vedení ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín zve všechny
bývalé zaměstnance a širší veřejnost
na oslavy 20. výročí založení školy v Merklíně
a zároveň na slavnostní ukončení projektu
„Škola bez bariér“– rekonstrukce a přístavba školy.
Těšíme se na Vás 20. 9. 2013 ve 14.00 hod. na zahradní slavnosti.
Mgr. Ivana Kováčová, ředitelka školy
Město Přeštice
vyhlašuje diskuzní téma
pro měsíc září
Bylo uzavření městské volné anonymní
diskuse správné?
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových
stránkách www.prestice-mesto.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
2
Informace Městského úřadu
Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červenec 2013
• na území města bylo nalezeno: peněženka
s průkazkami, desky s fin. hotovostí a 2 ks klíčů na Masarykově nám., klíče v zámku vozidla
na Havlíčkově nám., 2x injekční stříkačka na
Masarykově nám. a v Městském parku, zjištěno: chybějící poklopy kanalizační šachty v ul.
Palackého a otočená dopr. značka v ul. Husova
• výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku a občanského soužití:
1x skupinka mladíků povykujících před večerkou v ul. Husova, 2x v ul. Slovenská – partnerská
hádka a rvačka, křikem na předzahrádce Krijcosu, Sportbaru, 4x v ul. Palackého a u knihovny v ul. Rebcova – řešeno v blokovém řízení,
Vyjádření místostarosty k příspěvku
pana Slavomíra Váchy v minulém čísle PN
Vážení spoluobčané,
dovoluji si rozporovat některá sdělení pana
Slavomíra Váchy v srpnových PN, a to v jeho
příspěvku „Jen jsem tak poslouchal na zastupitelstvu“, v němž uvádí, že prý paní Pavla
Hřebcová, bývalá řed. MŠ Dukelská, ´letěla´ ze školky pro vážné porušení pracovních
povinností ředitelky, i tvrzení, že „takové vážné
ekonomické chyby v hospodaření školy stály
Mgr. Josefa Šperla, bývalého řed. ZŠ Josefa
Hlávky, místo“.
Žádné vážné ekonomické chyby v hospodaření školy nestály Mgr. Josefa Šperla místo.
Kdyby tomu tak bylo, byl by odvolán. K ničemu takovému ale nedošlo. Mgr. Josefu Šperlovi
skončil mandát ředitele k 31. 7. 2013 a na zřizovateli školy bylo zvolit – jmenovat ředitele pro
další období. V tomto rozhodování má zřizovateli pomoci konkurzní řízení, probíhající rovněž
dle zákonných norem. Jeho výsledek není pro
rozhodování zřizovatele závazný, ale má jen
doporučující charakter. Je pouze pomůckou při
rozhodování.
Z konkurzního řízení vyšli oba přihlášení kandidáti jako vhodní. Přestože Mgr. Josefa Šperla
konkurzní komise označila – určila jako vítěze
konkurzu a Mgr. Petr Fornouz skončil po hlasování konkurzní komise na druhém místě, RM,
která je za jmenování zodpovědná, jej posoudila jako vhodnějšího. A to z důvodu propracovanější koncepce vedení i dalšího směřování
školy a také skutečnosti, že má bohaté zkušenosti z vedení ve státní i komerční sféře.
K paní Pavle Hřebcové:
Již v březnovém čísle PN jsem seznamoval
spoluobčany s tím, že Rada města Přeštice (dále
jen RM) pojala důvodné podezření, že se dnes
již bývalá ředitelka MŠ v Dukelské ul. v Přešticích paní Pavla Hřebcová dopustila při výkonu
své funkce závažných pochybení, která ve svém
důsledku znevažují dobré jméno zřizovatele
MŠ – tedy města Přeštice a v konečném důsledku poškozují tuto MŠ. S přihlédnutím k vážnosti vzniklé situace RM požádala paní ředitelku,
aby písemně vysvětlila zřizovateli MŠ svoje
jednání.
Po předložení požadovaného vysvětlení a po
důkladném prostudování radními RM konstatovala, že:
– podklady předložené paní ředitelkou obsahují ve významném množství subjektivní interpretace nebo subjektivní výklad popisovaných
událostí a skutečností – podklady postrádaly
objektivní, kritický a nezaujatý přístup.
RM chtěla danou záležitost uzavřít přijetím usnesení na svém zasedání v pondělí dne
4. února 2013. Absolutně odmítám, i přes výtky
k bývalé paní ředitelce, že obsahem usnesení
„prý zcela jistě mělo být – jak již jsem mnohokrát slyšel – konstatování jejího odvolání“.
Ještě před pondělním zasedáním RM však
podala paní ředitelka sama svoji rezignaci na
výkon funkce ředitelky MŠ, a to k pátku 8. února 2013. O tom, jak by bývala RM rozhodla,
kdyby bývala paní ředitelka nepodala svoji
rezignaci ještě před zasedáním RM, je možné
skutečně jen a jen spekulovat.
I když na konci svého, s výjimkou jednoho
měsíce, více než dvacetiletého ředitelského
působení paní Hřebcová prokazatelně pochybila, dovolil jsem si jí v březnových PN poděkovat za mnohaletou práci odvedenou ve vedení
MŠ Dukelská ul. V souvislosti s její rezignací jsem si též dovolil poděkovat za rozvoj MŠ
v Dukelské ulici paní Marii Herýkové, která, ač
nikdy nebyla oficiálně jmenovanou zástupkyní
paní ředitelky Hřebcové, po mnoho let vždy,
v případě potřeby, vypomohla s řízením MŠ,
v neposlední řadě v srpnu loňského roku 2012.
Absolutně tedy odmítám to, čím jsem začal
tento svůj příspěvek, že dle pana Váchy prý
paní Pavla Hřebcová „letěla“ ze školky pro
vážné porušení pracovních povinností ředitelky
i tvrzení, že takové vážné ekonomické chyby
v hospodaření školy stály Mgr. Josefa Šperla
místo. Považuji toto za klamání spoluobčanů
a za předávání neobjektivních informací, které
však mohou ale někteří spoluobčané pojmout
za objektivní a považovat tak současnou RM
Přeštice za „likvidátorskou“, což není v žádném
případě pravda.
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
2x poskytnuta pomoc ležícím mužům v podnapilém stavu v ul. Příkrá a Nepomucká
• dne 2. 7. provedena montáž bezpečnostních
řetízků seniorům, pořízených z dotačního programu MV ČR za přispění města Přeštice,
v počtu 37 ks
Z další činnosti uvádím:
• Dne 2. 7. byla hlídce nahlášena krádež vozidla
VW odstaveného v ul. Rybova. Pomocí kamerového systému bylo toto vyvráceno a čtyřiasedmdesátiletý muž si poté vzpomněl, že jej
zaparkoval v jiné ulici.
• Dne 10. 7. v 15.10 h zasahovala hlídka na
MěÚ, kde zaměstnanec hospodářského odboru
v podnapilém stavu (naměřeno přes tři promile) obtěžoval vedení úřadu. Osmadvacetiletý
mladík byl z kanceláří vykázán a porušení pracovní kázně s ním bude po vystřízlivění již řešit
zaměstnavatel.
• Dne 13. 7. byl pomocí městského kamerového
systému zjištěn devatenáctiletý mladík z Radkovic, který ze dvora KKC odcizil horské kolo,
na kterém poté odjel na Příchovice. Pro pode-
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vás touto cestou informuje, že v důsledku změn na základě zákona č. 119/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony, došlo k následujícímu posunu výměny řidičských průkazů: řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013.
V zájmu úspěšné výměny shora uvedených
řidičských průkazů bez stresových situací
či jiných problémů neodkládejte výměnu na
poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do
jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost,
l ks fotografie předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či
příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní
poplatek. „Občané, kteří dovršili 65 let věku
(změna zák. k 1. 7. 2013), musí mít platnou
lékařskou prohlídku.“ Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního
a dopravního MěÚ Přeštice
zření z trestného činu krádeže byla věc předána
na policii.
• Dne 21. 7. ve 4.55 h přistihla hlídka MP
u sběrného dvora v ul. Průmyslová pětapadesátiletého muže z Přeštic, který odtud odvážel
na káře odcizený elektroodpad. Muž vše vrátil
na původní místo a přestupek byl řešen v blokovém řízení.
Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník
Zábor veřejného prostranství.
Vzpomínka
Dne 1. září 2013 uplynulo již 5 let, kdy nás náhle a navždy opustil pan
Josef Pěchouček,
zasloužilý
činovník
a rozhodčí národní házené z Příchovic. Sport byl
náplní celého jeho života.
Svůj první zápas v národní házené odpískal v šestnácti letech. V roce
1963 postoupil do druhé ligy a o dva roky později už pískal nejvyšší soutěž mužů. Čtyřikrát se
mu dostalo pocty řídit prestižní utkání ČechyMorava. Vrcholem rozhodcovské kariéry byl
týž duel v roce 1977, kterému přihlíželo 2 600
diváků a přímo ho vysílala televize. Celkem
odpískal přes čtyři tisíce utkání. Rozhodoval
i lední hokej a fotbal. Se zaujetím funkcionařil
v rodných Příchovicích, na kraji i v Praze, vždy
s plným nasazením.
Za tichou vzpomínku sportovní veřejnosti
a všech, kteří ho znali, děkuje syn Radek s rodinou.
Festival Dvořákova Praha oslaví výročí narození
Antonína Dvořáka na zámku Lužany
Jako slavnostní ouvertura hudebního festivalu
Dvořákova Praha bude 8. září uvedena Lužanská mše Antonína Dvořáka na místě nejvíce
příhodném – v kapli lužanského zámku. Přesně
v tento den uplyne 172 let od narození tohoto nejznámějšího z českých skladatelů, tvůrce
ryze českého a světového zároveň.
Dílo, jež Dvořák zkomponoval pro svého
přítele a českého mecenáše Josefa Hlávku,
přednese přední český soubor Ensemble Inégal
v čele s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou a výtečnými sólisty jako jsou Markéta
Cukrová, Gabriela Eibenová, Václav Čížek
a Roman Hoza. Varhany lužanské kaple z roku
1887 rozezní Vladimír Roubal. Historie souboru Ensemble Inégal je úzce spjata právě se Mší
D Dur, op. 86, zvané „Lužanská“. Kromě bezpočtu koncertních provedení realizoval v roce
2001 Ensemble Inégal svou první CD nahrávku
v lužanské kapli s unikátně dochovanými historickými varhanami a ve stejném obsazení jako
při Dvořákově provedení v roce 1887. Ansámbl
se těší evropskému renomé zejména díky kon-
certům a CD s novodobými objevy z děl českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky.
Jeho interpretační záběr sahá od renesance až
po hudbu současnou. A kromě staré hudby má
soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické i moderní.
Vedoucí souboru Ensemble Inégal Adam
Viktora, který je všestranně angažovaným
umělcem a badatelem, uvede před koncertem
společně s americkým muzikologem Davidem
Beverdigem krátkou přednášku o vzniku jedné
z nejslavnějších duchovních skladeb českých
hudebních dějin. Program začíná v 19.30 hod.,
jednotná cena vstupenek je 250 Kč.
Festival Dvořákova Praha, který bude oficiálně slavnostně zahájen 10. září v pražském
Rudolfinu koncertem České filharmonie a americké violoncellistky Alisy Weilerstein, tímto
zakládá novou tradici série „Po stopách AD”.
Ta nás zavede při dalších ročnících do míst, kde
Dvořák tvořil, ale i odpočíval či kde najdeme
stopy jeho mimořádné umělecké dráhy. Více
informací na www.dvorakovapraha.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Společenská kronika
Blahopřejeme k životním výročím.
VÝROČÍ (srpen)
81 let
Věra NOHEJLOVÁ
82 let
Milada KŘENOVÁ (Skočice)
84 let
Marie KŮSTKOVÁ
Bohumír JANČA
František ANDRLÍK
Václav REITSPIES
ZÁŘÍ
Blahopřání k 80. narozeninám
Dne 27. 7. oslavil své 80. narozeniny pan
Václav Beneš
z Přeštic. Přesně v den jeho jubilejních narozenin jej navštívil Mgr. Jan Königsmark, místostarosta města, předal mu květiny a dárkový
balíček. Jménem vedení města popřál oslavenci především hodně zdraví, štěstí, pohody
a spokojenosti do dalších let. Setkání s panem
V. Benešem bylo velice příjemné. Protože je
p. Beneš přeštický rodák a jeho manželka také
(paní M. Benešová – dlouholetá velice uznávaná a oblíbená porodní asistentka), bylo stále
o čem povídat a na co vzpomínat. Čas strávený
v jejich milé společnosti utekl tak rychle, že se
nechtělo ani odcházet. Takže ještě jednou, pane
Beneši, do dalších let hlavně hodně zdraví.
86 let
Marie NAXEROVÁ
87 let
Josef KOTOUS
Marie PLOCAROVÁ
88 let
Vladimír ŠÁRA
89 let
Ludmila ČERMÁKOVÁ
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.
3
70. narozeniny pana Mgr. Karla Naxery
Jubilejní 70. narozeniny oslavil dne 25. 7. pan
Mgr. Karel Naxera,
bývalý ředitel ZŠ Přeštice. Byl to právě on, který převzal v roce 1996
řízení nové školy v Přešticích Na Jordáně, nyní ZŠ Josefa Hlávky.
O takové škole, která patří k nejmodernějším v naší republice, snilo
několik generací žáků. Určitě to neměl jednoduché, ale on, velice zkušený pedagog, to zvládl na jedničku. Však on měl k tomu jen ty nejlepší
předpoklady. Jeho prvním působištěm byla ZŠ v Horažďovicích, zde
začínal učit v roce 1965, později vyučoval na ZŠ v Merklíně. V roce
1982 nastoupil jako metodik do Krajského pedagogického ústavu v Plzni, v letech 1990-1996 se opět vrátil do ZŠ v Merklíně, nyní však již
jako ředitel školy. Poté se stává ředitelem v nové škole v Přešticích.
Zde zastává ředitelské místo až do 27. června 2008. V té době již měl za sebou 43 let pedagogické
práce a nárok odejít na zasloužený odpočinek. Opustil ředitelské místo, ale ještě dva roky na škole
zůstává jako výchovný poradce. Velkou zásluhou je jistě i to, že se právě s jeho velkou podporou
a úsilím podařilo po dlouhých desetiletích znovuotevřít první ročník šestiletého gymnaziálního studia a tím nastolit možnost pro další vzdělávání mladé generace přímo u nás v Přešticích. Bohužel
tento projekt se po několika letech nepodařilo v Přešticích udržet. Ovšem velké poděkování za toto
si pan Mgr. Naxera bezpochyby zaslouží.
Starší generace si zcela jistě pamatuje jeho otce, který byl také učitelem, i matku, která byla vychovatelkou ve školní družině, rovněž manželka Mgr. K. Naxery byla po mnoho let učitelkou na ZŠ
Přeštice. Mnohé zásluhy bývalého pana ředitele Naxery se netýkají jen práce ve školství, ale také
práce ve veřejném životě. Nelze také opomenout i mimoškolní práce pana Mgr. Naxery pro mladou
generaci a tělovýchovu v našem městě. Po mnoho let vykonával funkci předsedy TJ Přeštice.
U příležitosti jeho jubilejních narozenin jej osobně navštívil místostarosta města, předal mu květiny a další dárky, vyslechl jeho dlouholeté zajímavé, poutavé a poučné vzpomínky ze školství,
a to nejen v Přešticích. Pan Mgr. Karel Naxera je jedním z autorů publikace Školy na Přešticku
- historie a současnost, která byla vydána v roce 2010 městem Přeštice a slavnostně představena
a pokřtěna v aule ZŠ Přeštice v únoru 2011.
Za všechny, kteří bývalého ředitele přeštické ZŠ pana Mgr. Karla Naxeru známe, mu ještě jednou přeji do dalších let především pevné zdraví a jako místostarosta města, do jehož agendy spadá
právě školství, kultura a sport, si mu dovoluji poděkovat za jeho celoživotní, nejen pedagogickou
práci a za velký přínos pro školství, a to nejen v Přešticích, ale na celém Přešticku.
Bezpochyby patří pan Mgr. Karel Naxera k těm pedagogům, na které se nezapomíná.
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
ÚMRTÍ (červenec)
(1929)
Josef ZDRAHAL
(1927)
Vlasta MICHALOVÁ
Květoslava VACULOVÁ (1934)
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice
Blahopřání k 75. narozeninám
Dne 4. srpna 2013 oslavil
75. narozeniny pan
Tomáš Löffelmann
z Přeštic. Vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví a spokojenost přejí synové Tomáš a Jiří
s rodinami, dcera Petra s rodinou.
Blahopřání k 80. narozeninám
Své 80. narozeniny oslavila 30. 7. paní
Marie Mrskošová,
rovněž z Přeštic. Za vedení města jí byla předána květina a dárek s přáním pevného zdraví,
radosti, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Anna Průchová – významné životní výročí
Paní Anna
Průchová
z Dolní Lukavice 26. července 2013 oslavila své 100. narozeniny. U této příležitosti se sešli
představitelé obce, její příbuzní, přátelé a občané Dolní Lukavice v penzionu Haydnův dům. Zde
jí pan starosta Vítězslav Opálko jménem obce zajistil oslavu tak významného výročí. Po úvodním
hudebním vystoupení místních dětí z Lukaváčku starosta obce oficiálně paní Průchové poblahopřál a předal dárky od obce. Následoval slavnostní přípitek a gratulace přítomných občanů, kterých
se sešlo opravdu hodně. Z celého setkání vyzařovala dobrá nálada a upřímná radost nad tím,
že právě „naše“ paní Průchová může s místními
oslavit tak vzácné jubileum i přes všechny rány,
které jí osud nadělil. Paní Průchová se narodila jako čtvrté dítě manželům Vokáčovým, provdala se za pekaře Jana Průchu. Když pekárnu
zavřeli, pracovala jako kuchařka na „Energovodu“. Za 100 let se v obci hodně změnilo, kromě
technologického pokroku si pochvaluje čistotu
a upravenost veřejných prostranství v Dolní
Lukavici – zejména před kostelem.
95. narozeniny paní Růženy Neubauerové
Dne 20. července 2013 se dožila paní
Růžena Neubauerová
významného životního jubilea – oslavila své úctyhodné 95. narozeniny. Paní Neubauerová, která po celá léta žila v Bukové, nyní již několik let bydlí u své dcery v Příchovicích, která se o ni
vzorně stará. Milá oslavenkyně však na svůj věk vůbec nevypadá. Protože musela od mládí hodně
pracovat, neboť její rodina měla velké hospodářství, mnoho polí, na odpočinek nezbýval čas. Paní
Neubauerová má ráda společnost, moc ráda si povídá, umí velice poutavě vyprávět, však toho za
svůj život plno zažila a tak je skutečně na co a na koho vzpomínat. Je to hodná a milující maminka,
babička a prababička. Velikou radost má ze svých vnoučat – pěti vnuček a jediného vnuka Radislava. Ten jako chlapec ke své babičce velice často a rád jezdil, a to nejen na prázdniny a jezdí za
ní i se svojí rodinou dodnes. Vnuk paní Neubauerové Radislav Neubauer pracuje jako místostarosta na jednom z městských plzeňských obvodů. Z pozice své funkce také velice často dochází za
seniory, aby jim poblahopřál k jejich významným životním jubileím. Má vřelý vztah k seniorům,
což jeho babičku moc těší. Na oslavě tak úctyhodných narozenin, kterými 95. narozeniny bezesporu jsou, se sešla celá její veliká rodina a mnoho přátel. Své spoluobčance přijela samozřejmě
poblahopřát také starostka obce Buková paní Eva Frank společně se zástupkyní kulturní komise
paní Bělou Vaňáčovou.
Také v Příchovicích paní Neubauerové poblahopřáli veřejným rozhlasem a zahráli její oblíbenou
hezkou písničku. Protože obec Buková je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
i s rozšířenou působností Přeštice, byl milé oslavenkyni za tuto trojkovou obec – za město Přeštice
– poblahopřát také jeho místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Paní Neubauerová je velice zbožná žena, i v pokročilém věku za doprovodu svých nejbližších velice ráda navštěvuje bohoslužby
celebrované přeštickým vikářem P. Mons. ThLic. JCLic. Karlem Plavcem, Th.D., který jí též osobně poblahopřál společně s paní katechetkou Mgr. Věrou Hanušovou, která patří k nejoblíbenějším
paní Neubauerové.
Všichni k mimořádnému a významnému životnímu jubileu přáli milé oslavenkyni především
pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a spokojenosti do dalších let. Aby měla i nadále mnoho životního optimismu a ať z ní stále vyzařuje radost ze života, zájem o veškeré dění kolem, ať je pořád tou
usměvavou, šťastnou a chápající maminkou, babičkou a prababičkou, ke které se celá její rodina
vždy tak ráda vrací.
Mgr. Eva Klepsová
Za obec Buková poblahopřály oslavenkyni paní Růženě
Neubauerové její starostka a též členka kulturní komise.
Foto Josef Kubát
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Kultura a umění
září 2013
6. 9. 2013 Přednáška MUDr. T. Lebenharta
Čas konání: 18.00 hodin
Téma – proč jsme nemocní, proč jsou nemocné
děti. Největší mýty a chyby moderní medicíny.
Celostní pohled, možnosti léčby a prevence.
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 70 Kč

7. 9. 2013 Přeštické pivní slavnosti
Čas konání: od 11.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

16.-21. 9. 2013 Evropský týden mobility 2013
PO 16. 9. 2013 – Den s BESIPem
celý den stánek BESIPu
Masarykovo náměstí Přeštice
ÚT 17. 9. 2013 – Den pro život s MP a Záchrannou službou Přeštice
9.50 hod. – Dopoledne s MP Přeštice
– aula ZŠ J. Hlávky
19.00 hod. – beseda – malý sál KKC Přeštice
(veřejnost)
ST 18. 9. 2013 – Den s filmem
8.30 + 10.30 hod. – Autopohádka (I. stupeň ZŠ)
19.00 hod. – Kluk na kole – francouzský film
(veřejnost)
ČT 19. 9. 2013 – Bezbariérové Přeštice –
vycházka se seniory (komentované prohlídky
DHP a kostela NPM)
PÁ 20. 9. 2013 – Den bez aut – dopravní den pro MŠ a školní družinu v parku
Na Chmelnicích
9.00 hodin – MŠ Dukelská, MŠ Gagarinova
13.30 hodin – školní družina
SO 21. 9. 2013 – Vyjížďka na kolech se zastupiteli po místních částech
10.00 hodin – sraz u kašny na Masarykově
náměstí, zakončení akce v Žerovicích (občerstvení, posezení))

24. 9. 2013 Osobnosti Přešticka na slovíčko…
Čas konání: 17.30 hodin
Tentokrát do pomyslného křesla pro hosty usedne doc. akad. malíř Josef Mištera.
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné
ZÁŘÍ
28. 9. 2013 Giant liga – cyklistický závod
amatérů a profesionálů
Mc Donald´ s dětská Tour 2013
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice
 28. 9. 2013 Filmový klub – Hrad Roupov
ve filmu...
Čas konání: 19.00 hodin
V rámci filmového promítání uvidíte jedinečný
dokument, který natočil Pavel Kalista.
Po skončení filmu se bude konat beseda, autogramiáda a prodej DVD s filmem. Během večera bude vystaven jediný model hradu Roupov
v ČR od A. Huclové.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 60 Kč

Zprávy z Radkovic
Poslední sobotu a neděli v červenci t. r. pořádala obec Radkovice a TJ Sparta Radkovice dvě
hezké akce. V sobotu pouťovou svatou mši, kterou celebroval před radkovickou kaplí plzeňský
biskup Mons. František Radkovský a v neděli
se uskutečnilo dobývání hradu Skála v Černém
lese po šesti stech letech. Původní obléhání
vojskem Václava IV. trvalo od června do listopadu roku 1413. Pěkné akce se zúčastnilo více
než 150 osob, byla ukazována stará řemesla,
archeologické vykopávky a konaly se komentované prohlídky hradu.
Více o dějinách hradu v práci Hrad Skála
u Přeštic autorů M. Novobilského a P. Rožmberského z roku 2005.
Ing. Jiří Běl

26. 9. 2013 O Sněhurce
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Dobývání hradu Skála po 600 letech 28. července 2013.

Tel.: 777 930 603.
(Přeštice a blízké okolí)
Start nového školního roku 2013/2014
Po letních prázdninách se do školních lavic
Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích opět
vrátí žáci vykonávající povinnou školní docházku. V letošním školním roce budou otevřeny na
1. stupni čtyři první třídy, na 2. stupni se otevře pět šestých tříd. Letošní školní rok bude pro
žáky 2. stupně i jejich rodiče trošku rozdílný
než předchozí roky.
Nejvýznamnější změnou je výuka druhého
cizího jazyka. Změna Rámcového vzdělávacího programu (RVP) se promítla i do Školního
vzdělávacího programu školy (ŠVP). V praxi to
znamená, že od 7. ročníku ke stávajícímu anglickému jazyku přibude jako druhý cizí jazyk
jazyk německý nebo ruský. Hodinová dotace
je v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně,
v přechodném období pro osmé a deváté třídy
v rozsahu tří hodin týdně. Na příští školní rok
se připravuje rozšíření možnosti výběru druhého cizího jazyka o jazyk francouzský. Se zavedením změn dojde v budoucnosti také k úpravě
hodinových dotací u některých předmětů.
Právě zavedení změn RVP a realizace úprav
ŠVP v praxi bude zpočátku roku nejdůležitějším úkolem. Při této příležitosti bych chtěl
poděkovat bývalému vedení školy, panu řediteli
Mgr. J. Šperlovi a jeho zástupcům paní
Mgr. V. Šafratové a panu Mgr. V. Kašparovi
za aktualizaci ŠVP související s úpravami RVP
a s tím spojených změn pro začínající školní rok,
za odvedenou práci ve vedení školy i vstřícnost
při nápomoci realizování změn ŠVP do praxe.
Od nového školního roku dochází ke změně
ve vedení základní školy. Po výběrovém řízení byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr.
Petr Fornouz. Po rezignaci stávajících zástupců
pro 2. stupeň byly do funkce zástupců ředitele
jmenovány pí Mgr. Michaela Hrubá (aprobace
Dě-francouzský jazyk) a pí Mgr. Ivana Boulová
(aprobace Př-Ze). Na 1. stupni zůstává zástupkyní ředitele pí Mgr. Hana Černošková.
Konec prázdnin a nástup do školy opět změní
denní režim školákům a rodičům. Ale není jen
škola – po škole se najde jistě dostatek volného
času na různé aktivity. Tímto bych chtěl vyzvat
všechny organizace, které nabízejí různé
mimoškolní aktivity pro děti, aby své nabídky zaslaly do základní školy, neboť kde jinde
by se měly děti dozvědět o možnostech využití volného času než právě zde? Kontaktovat je
možno na e-mail: [email protected] nebo
osobně, kde spojení naleznete na webu školy
www.zsprestice.cz
Přeji všem vyučujícím, pracovníkům školy
a především žákům a jejich rodičům úspěšný
start do nového šk. roku 2013/2014.
Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
4
TIP na výlet
Program na měsíc září 2013
6. 9. PÁ: BĚŠINY
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov, z Klatov 9.15
do Běšin. Zpět z Běšin 16.22 do Přeštic
TRASA: Běšiny – Kozí – Javoříčko – Brtí –
Hořákov – Běšiny
(14 km vede M. Pojarová)
14. 9. SO: HADRAVA
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov, z Klatov 10.22
do Pocinovic. Zpět z Nýrska 14.22 (16.22) do
Přeštic.
TRASA: Pocinovice – Lomeček – Nové Pocinovice – Hadrava – Nýrsko
(12 km vede F. Vokáč)
20. 9. PÁ: NÝRSKO – DEŠENICE
(exkurze v nýrské přehradě)
Vlakem z Přeštic 8.43 do Nýrska. Zpět z Dešenic 16.12 do Přeštic.
TRASA: Nýrsko – Pajrek – Hraničář – Suchý
Kámen – Pod Hraničářem – hráz přehrady
(exkurze) – Nýrsko
(15 km vede V. Čermák)
29. 9. NE: HOHENBOGEN
Vlakem z Přeštic 7.29 do Nýrska (8.22), z Nýrska bus 8.28 do Tanneneck (8.57). Zpět z Rittsteig 14.22 do Nýrska (15.05), z Nýrska 16.22
do Klatov, z Klatov 16.39 do Přeštic.
TRASA: Tanneneck – Kolmstein – Höllhöhe –
Berghaus – Schönblick – Berghaus – Hohenbogen – Neukirchen b. H. Blut –Atzlern – Sicherhof (pojištění + eura s sebou)
(16 km vede V. Řežábek)
SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ
HOTELU SPORT ve čtvrtek 19. září 2013
v 17.00 hod.
Změna programu vyhrazena!
Starostka obce Nezdice srdečně zve v sobotu 7. září 2013 v 16.00 hodin
na vysvěcení sochy sv. Vojtěcha Mons. ThLic. ICLic. Karlem Plavcem, Th. D.
(u tří lip) za obcí Zelené.
Doprovodné slovo ak. malíř Jaroslav Šindelář a další hosté.
S koupalištěm bude potíž ještě několik let
Přelom prázdnin, ve stínu více než 35 °C,
prostě léto jak má být a jaké letošní léto bylo.
Ale přece jen bylo něco podivného. Koupaliště Dobřany a desítky přeštických občanů, lom
v Hradci, stejný obrázek, a podobně je tomu
v Roupově či Skašově. Nabízí se jedna zvídavá
otázka: Kde se v horkých dnech koupe přeštický místostarosta Jan Königsmark?
„Nejraději se jezdím koupat do Roupova.
Toto koupaliště mám doopravdy velice rád. Už
jako malý kluk jsem tam jezdíval s rodiči.“
Není to trochu divné? Největší město v okrese a občané za koupáním vyrážejí až desítky
kilometrů daleko. Jak to vypadá s možnostmi
koupání v Přešticích doopravdy?
„Vykoupat se v Přešticích je opravdu problém.
V úvahu připadá pouze řeka. Hodně občanů to
vyřešilo vlastním bazénem na zahradě.“
Nové koupaliště v Dobřanech, příští rok
podobné v Blovicích. A Přeštice stále nic. Projekt s krytým bazénem nutno říci „krachl“.
Proč?
„Projekt ´krachl´, protože se bohužel nepodařilo získat dotaci z ROPů (regionální operační program), o níž město žádalo. Takže
evidentně zásadním problémem je nedostatek
peněz. Nějaké koupaliště by bylo zcela jistě
potřebné, ale jednoznačně vše záleží především
na finančních možnostech města, které jsou
bohužel bez dotací velice omezené. Samozřejmě že nové koupaliště v Dobřanech, i příští rok
podobné v Blovicích je pro mě osobně velicemotivující. Zatím i ekonomika provozu nového
dobřanského koupaliště je prý slibná. Ale na
druhou stranu musím uvést, že jsem již z více
zdrojů také bohužel slyšel, že se tam prý kazí
voda. Přiznávám, že to mám pouze z doslechu,
bez záruky, osobní zkušenost s koupáním tam
dosud nemám.“
S velkou slávou byl prezentován projekt
volnočasového využití prostor u KČT. Ten
ale vůbec neřeší problém koupání. Do řeky se
několik stovek občanů nevejde. Nehledě na to,
že by bylo nutno důkladně řeku vyčistit proti
proudu minimálně pod ´sladovnu´. Nyní při
nedostatku peněz v době ekonomické recese
je možná trochu neúčelné hledat megalomanské řešení krytého bazénu. Nebylo by vhodné
v prvém kroku hledat východisko v přírodním
koupališti s kapacitou vhodnou pro město? Ale
samozřejmě s možnou dostavbou krytého bazénu v blízkosti. Nebo se pokusit řešit problém
podobně jako v Dobřanech či Blovicích?
„V Přešticích není bohužel vůbec jednoduché najít pro koupaliště vhodné místo, které
by vyhovovalo pro stavbu přírodního koupaliště a u kterého by pak v budoucnu bylo
možné přistavět krytý bazén. S krytým bazénem se počítá dle územního plánu za novou
školou, ale nevím, jestli je právě toto místo
vhodné i pro přírodní koupání.“
Kde hledat největší problém vybudování
koupaliště? Vhodné místo? Peníze? Nebo úplně něco jiného?
„Vybudování koupaliště ztěžují dvě věci.
Nedostatek peněz a vzhledem k poloze Přeštic
a záplavovým územím také vhodná lokalita.“
Hovoří se o tomto problému mezi členy městské rady alespoň jen tak mezi řádky, mimo
´oficiální protokol´? Vždyť téma chybějícího
koupaliště bylo v anketě mezi občany řazeno
hodně vysoko.
„Samozřejmě, že o tomto problému víme
a hovoříme o něm. Jsme si vědomi, že si naši
občané pěkné koupaliště již dlouho přejí a bezpochyby si jej zaslouží. Věřím, že navzdory
všem problémům se podaří najít řešení a že se
naši občané tolik žádaného koupaliště nakonec
přece jen dočkají. Stejně tak si před lety naši
občané přáli pro své děti novou a moderní školu
a málokdo věřil, že se to podaří. Ale podařilo se
a dnes máme v našem městě jednu z nejmodernějších škol v naší republice.“
Na koupání se Mgr. Jana Königsmarka,
místostarosty města Přeštice
ptal Petr Šatra.
Zpevňování břehu Úhlavy u loděnice pokračuje, již na podzim zde má být bezproblémový průchod podél řeky a příští rok pro zájemce i bezpečné koupání.
Foto Petr Šatra
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
Přeštice v čase – L.
V padesátém pokračování tohoto malého seriálu, kterým si připomínáme co bylo, se věnujeme
Lužanům. Tato obec v blízkosti Přeštic je jednou z nejstarších v našem okolí, první zmínka o ní je
z roku 1175. Na místě dnešního zámku stávala již v roce 1245 dřevěná tvrz, která byla v roce 1583
přestavěna na renesanční zámek. V roce 1866 koupil zámek a panství pro svoji matku Josef Hlávka
a začal ho přestavovat do dnešní podoby. Kdo jste si ho dosud neprohlédli, máte možnost ve dnech
21. a 22. září t. r., stojí za to. Josef Hlávka chtěl postavit v Lužanech kostel, ale narazil na odpor sedláků. Proto se rozhodl pro stavbu své kaple u zámku. U odbočení na Skočice je od roku 1707 hezká
barokní kaplička. Při cestě z Přeštic do Lužan je asi v polovině cesty vpravo socha sv. Josefa z roku
1714 (příští rok 300 let!). V Lužanech byl v letech 1838 až 1896 cukrovar čp. 56. Ještě v květnu
1998 rozkvetly na poli u Lužan v květnu tisíce tulipánů v šedesáti odrůdách. Kromě Josefa Hlávky,
který v Lužanech bydlel na zámku, mají Lužany svého významného rodáka z čp. 31 Josefa Kožíška
(1861-1933). Ve své době byl významným učitelem a spisovatelem. Velmi zajímavý je celý život
a práce Josefa Hlávky, osudy lidí, s kterými se stýkal v Praze a na zámku v Lužanech a celá doba, ve
které žil. Byla to osobnost, která se často nerodí. Nezapomínejme!
Ing. Jiří Běl
5
Mgr. Karel Naxera oslavil sedmdesátku
V období letních prázdnin, přesněji 25. července, oslavil svoje životní jubileum pan
Mgr. Karel Naxera.
Člověk, který mimo svůj profesní život učitele a ředitele školy, zasvětil mnoho volného času také tělovýchově a sportu. V Tělovýchovné jednotě Přeštice pracoval v různých funkcích a pak dlouhé roky jako předseda VV TJ Přeštice až do roku 2008. Patří
k lidem, kterým nebyla a není lhostejná budoucnost přeštického sportu a ani budoucnost
našeho města. Vždy ho zajímalo sportovní i kulturní dění, kterého se aktivně účastnil.
Jeho všeobecný zájem o Přeštice a Přešticko dokládá např. obsáhlá brožura „Školy na
Přešticku – historie a současnost“, jejíž je spoluautorem. Zde se protíná jeho zájem
o historii s láskou k práci a poslání kantora.
S panem Naxerou se vždy dobře spolupracovalo. Svoji vstřícnost ukázal mimo jiné
při získávání statutu sportovních tříd v ZŠ Přeštice a v mnoha dalších záležitostech.
Každý se nestaví tak pozitivně k zavádění něčeho nového, co přináší i jisté komplikace.
Při jednání byl ochotný a korektní. Uznával a uznává hodnoty jako je pravda a slušnost,
což se dnes již bohužel moc nenosí.
Vážený pane Mgr. Karle Naxero, dovolte mi, abych Vám popřál k Vašim narozeninám za všechny bývalé sportovní funkcionáře hodně a hodně zdraví, štěstí, pohody
a spokojenosti do dalších let.
Luboš Štych, zastupitel
Návštěva FENG ŠUEJ zahrádky v Přešticích
V historické části města pod kostelem ve dvorku za průjezdem čajovny Sedmé nebe a solné
jeskyně se nedávno otevřela čajová zahrádka
s příjemným posezením venku v klidném prostředí. Je zde možné si vychutnat mimo teplých
čajů i osvěžující zdravé nápoje jako je solanka
(považována za elixír nebo prapolévku života
plnou minerálů), sklenku výživného mladého
zeleného ječmene a hlavně lahodné čaje z kvalitních bylin z různých koutů světa připravené jako
ledový čaj, který jistě navrátí energii i v horkých
letních dnech. Přes den si v zahrádce přijdou
na své především děti, které si hrají v dětském
zahradním koutku nebo je možné u čaje jen tak
pozorovat ptáčky, včelky, motýlky, které sem
lákají vysázené keříky a květiny či poslouchat
jemný cinkot zvonkohry, se kterou si pohrává
větřík. Se soumrakem se zahrádka mění v romantické místo, které má až skoro mystickou atmosféru díky rozmístěným feng šuej doplňkům,
svíčkám, nasvíceným lucerničkám a minizenové
Zámek v Lužanech v roce 2013.
Turistická pozvánka
Kulturní komise obce Dolní Lukavice si
dovoluje pozvat všechny turisty a milovníky
krásné přírody na 2. turistickou procházku do
lesa Vysoká se zakončením v hospůdce ve Snopoušovech s grilováním. Trasa Dolní Lukavice
– přes Hradčany do Snopoušov a zpět je cca
10 km dlouhá. Sraz všech účastníků je v 8.30
hod. u kostela sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici
na návsi.
Mgr. Eva Klepsová
Vyobrazení zámku v Lužanech v roce 1793.
Přeštický kanec
Ještě několik informací o přeštickém praseti,
které úzce souvisí s naším městem a okolím. Po
dobrých článcích mého přítele Sl. Váchy mám
tyto informace. Existuje amatérský film 16mm
přeštických filmařů z roku 1961 s touto tématikou, je přetočen na DVD. V roce 2011 se ještě
chovalo přeštické prase v ZD Mladotice a Kralovické zemědělské a. s. v Kralovicích, v Žihli
na Žihelském statku a. s., v Čejči na Horákově
farmě a. s., v Otrokovicích v plemenářských
službách a v Kostelci nad Orlicí ve VÚŽV Uhříněves, přeštická prasata lze také vidět v plzeňské
ZOO. Dá se uvažovat, že by bylo možné obnovit
chov přeštického prasete i v našem okolí? Velkým propagátorem kvality masa z přeštického
prasete je řezník z Prahy pan František Kšána.
V roce 2012 vydal Výzkumný ústav živočišné
výroby v Uhříněvsi publikaci Přeštické černostrakaté prase, živé dědictví po předcích. Více
na stránkách www.vuzv.cz. V několika restauracích v Praze nabízejí menu z přeštického prasete,
např. vepřová krkovička z přeštického prasátka
nebo rožněná šunka z přeštického vepře. I v Praze se ví o Přešticích.
Ing. Jiří Běl
Město Přeštice zve
širokou veřejnost
na Zastupitelstvo
města Přeštice
dne 26. 9. 2013
od 17.00 hodin
ve velkém sále KKC Přeštice,
Masarykovo náměstí.
Zveme Vás na oslavu
žehnání
opravené sochy sv. Vojtěcha
mezi obcemi Zelené a Nezdicemi
v sobotu 7. září 2013
u uvedené sochy
v 16.00 hodin
Zve Vás AKTIVIOS, Občanské sdružení
Jižního Plzeňska
zahrádce. Také meditační posed a krásný výhled
na osvícený chrám Nanebevzetí Panny Marie
či jemný šum nedaleké řeky dotvářejí celkový
působivý dojem relaxace a harmonie s přírodou
při čajovém dýchánku.
(placená inzerce)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 6
Národní házená v Přešticích
slaví 85 let
Vážení sportovní přátelé,
oddíl národní házené TJ Přeštice slaví v letošním roce 85. výročí založení. Ve srovnání s věkem člověka to znamená, že náš oddíl je již pěkným „dědečkem“ a měl by užívat
zaslouženého důchodu. Nicméně tomu tak není, dovolím si tvrdit, že je tomu naopak a že
náš „oslavenec“ je stále plný energie a nápadů (i když se samozřejmě občas musí potrápit
s nějakými neduhy). Dovolte mi, abych Vám v následujících pár řádcích alespoň okrajově
představil náš oddíl.
Nerad bych Vás zahrnul nepřeberným množstvím čísel, statistik a výčtem úspěchů či neúspěchů, ale několik skutečností si zaslouží, abych je uvedl konkrétně. Oddíl národní házené TJ Přeštice je jedním z největších oddílů národní házené v celé České republice, je druhým největším oddílem v Tělovýchovné jednotě
Přeštice s více než 230 členy, kteří hrají, případně trénují a zajišťují chod 2 družstev přípravky dívek, 1 družstva přípravky chlapců, 2 družstev mladších žaček,
1 družstva mladších žáků, 1 družstva starších žaček, 1 družstva starších žáků, 1 družstva
dorostenek, 1 družstva dorostenců, 2 družstev žen a 2 družstev mužů hrajících v dlouhodobých mistrovských soutěžích od oblastních přeborů až po 1. ligu. Členové jednotlivých
družstev stráví na hřišti v průběhu svých tréninků a zápasů průměrně zhruba 180 hodin
ročně, což nevypadá jako ohromující číslo, ale ve skutečnosti to odpovídá půlhodině každý
den v roce, nebo chcete-li jednomu odpracovanému měsíci v zaměstnání či více než jednomu měsíci ve škole. A to už není zrovna málo.
A přesně tato čísla jsou důvodem a hnací silou pro další nápady a zlepšování nejen ve hře
samotné, ale i ve snaze neustále vylepšovat podmínky pro všechny hráčky, hráče, trenérky,
trenéry, vedoucí, funkcionáře a samozřejmě také pro diváky a příznivce našeho sportu. Areál našeho oddílu patří bez nadsázky k nejmodernějším a nejhezčím v celé republice (jsem
o tom přesvědčen z vlastní zkušenosti a také z ohlasů z blízkého i vzdáleného okolí), za
což patří velký dík všem, kteří se podíleli a podílejí na jeho zvelebování. Nebudu konkrétně vyjmenovávat, kdo nám do jaké míry přispěl, ať už finančně či jiným způsobem podle
svých možností – radou, nápadem, prací pro oddíl atd. Velice rád bych někoho vyzdvihnul,
ale více se bojím, že bych na někoho zapomněl a to by bylo neomluvitelné. Jsem však přesvědčen, že všichni, kteří našemu oddílu jakýmkoliv způsobem pomohli k zajištění nejen
sportovních činností, jsou si vědomi, že si jejich pomoci a podpory nesmírně vážíme.
A závěrem mi dovolte, abych jménem svým i Vašim popřál našemu oddílu k výročí
a do dalších let hodně sportovních úspěchů, našim divákům a příznivcům hodně hezkých
sportovních zážitků, našim hráčkám a hráčům stálé zdraví a radost ze hry a trenérkám,
trenérům, vedoucím a funkcionářům pevné nervy a trpělivost se svými svěřenci.
Rudolf Lang
předseda oddílu
Dorostenky – 3. místo v oblastní soutěži, stříbrné medaile v Poháru ČR
Zleva horní řada – trenérka m.n.h. Šárka Bradová, Šárka Voráčková, Kateřina Kaslová, Eva
Živná, Eliška Komorousová, Štěpánka Kořínková, Nikola Tušková, trenér Petr Moravec
Dolní řada zleva – Kristýna Schejbalová, Patricie Červená, Adéla Moravcová, Lucie Kačírková,
Adéla Bradová
Dorostenky příjemně překvapily
Dorostenky měly minimum času na přípravu
na Pohár. Postupovaly jako náhradnice ze třetího
místa v oblasti, když druhé Příchovice odmítly.
„Už jsme s ničím nepočítali, ale příležitost jsme
měli, tak jsme ji vzali, ať holky ukážou, co v nich
je,“ zpětně se již usmívá Petr Moravec.
První zápas odehrály v pátek s Jihlavou. „Byl
to dobrý soupeř na rozehrání. Děvčata se představila výborně, hrála svoji nejlepší házenou.
Po prvním poločase bylo rozhodnuto, co jsme
vystřelili, to tam spadlo. Hodně jsme zaskočili
všechny účastníky,“ popsala prvý zápas Šárka
Bradová.
Přeštice – Jihlava 24:3 (13:2)
Odpoledne čekal soupeř velice těžký, děvčata
z Opatovic. První poločas s nimi dokázaly držet
krok. Druhý byl horší. Nedařilo se v útoku,
pryč byla přesnost střelby. „Byla to z naší stra-
ny bojácná házená. Na dvě vstřelené branky za
poločas se nevyhrává, rázem jsme byli zpátky
na zemi, pryč byla euforie,“ poukázal na příčiny Petr Moravec.
Přeštice – Opatovice 9:13 (7:8)
„Pokud chtěla děvčata myslet na medaili,
bylo jasné, že další zápas musí vyhrát,“ bere
si opět slovo Šárka. Stará Ves v pátek neprohrála a patřila mezi aspirantky na medaili. Byl
to od začátku zápas obran, v jejich souboji se
lépe dařilo přeštickým dorostenkám. Dvoubrankový náskok o poločasu ještě navýšily,
což znamenalo důležitou výhru a opět trochu
sebevědomí. „Vítězství bylo důležité hlavně
v případě rovnosti bodů a počítání vzájemných zápasů.“
Přeštice – Stará Ves 9:5 (4:2)
Pokračování na str. 7
Ženy A – vítězky dlouhodobé části I. ligy, držitelky Prezidentského poháru, stříbrný celek
z play off I. ligy
Zleva stojící – vedoucí Petr Šatra, Veronika Voláková, m.n.h. Helena Klinerová, Václava Skálová,
Petra Bošková, Kristýna Vizingrová, Eliška Vizingrová, Jolana Levorová, Jitka Živná, trenér
m.n.h. Stanislav Zadražil.
Zleva v pokleku – Ivana Šrámková, Hana Horáková, Eva Krouparová, Hana Volfová, Soňa Zadražilová, Lenka Špongrová, Nikol Červená.
Pokračuje stříbrné „prokletí“?
Smutný konec mělo druhé finálové utkání
play off žen. Domácí celek ani podruhé nestačil na hosty z Tymákova a hráčky byly dekorovány pouze stříbrnými medailemi. Po výborné
základní části, kterou vyhrály, to bylo zklamání, o čemž svědčily i mnohé uslzené obličeje.
A s odstupem času pohled trenéra Stanislava
Zadražila: „K titulu jsme měli strašně blízko.
Sešla se dobrá parta, holky si dokázaly vyhovět,
táhly za jeden provaz. Základní část odehrály
výborně. Prohráli jsme až v posledním dvoukole kdy bylo vše jasné, Prezidentský pohár a první místo nám nemohl nikdo sebrat. Do play off
jsme šli s vysokými ambicemi, nejlepší obrana
(jen 294 obdržených branek, třetí nejproduktivnější útok). Čtvrtfinálové soupeřky ze Žatce
překvapivě zlobily více u nás. Ale oba zápasy
jsme vyhráli a postoupili. Čekalo nás Hlinsko,
to byl dost šok, když vyřadilo silný Chomutov.
Nám to paradoxně pomohlo, na Chomutov neumíme zahrát. A síla Hlinska se ukázala. U nich
jsme remízovali, doma se pak v dešti obávali
o vítězství do posledních vteřin. Ale postup do
finále jsme udrželi. Tam čekal Tymákov. Na ten
jsme již nestačili. Nedokázali jsme ničím překvapit, stále jen dotahovali ztrátu. Asi jsme si
štěstí vybrali během soutěže, když jsme jej dvakrát porazili. Ale stříbrné medaile jsou úspěch,
pro hodně hráček první velká medaile.“
Převažuje zklamání?
„Nyní už ne, naopak radost. Finále potvrdilo daný stav, Tymákov umíme porazit, ne
pravidelně porážet. Oba zápasy ukázaly, že
letos nejlepší národní házená se hrála v západních Čechách. Mezi úspěchy je nutno zařadit
i 3. místo ve finálovém turnaji Českého poháru.
Ale k titulu bylo strašně, strašně blízko. Další
šance může být za několik let.“
Tyto úspěchy potvrdila i nominace pro utkání
Čechy-Morava v Nýřanech, kde Přeštice měly
zastoupení čtyř hráček – brankářky Soni Zadražilové, obránkyň Lenky Špongrové a Kristýny Vizingrové a útočnice Jitky Živné.
Proč?
„Kádr se mění, hostovala u nás Jolana Levorová, výborná útočnice. Příchovice ale postoupily do ligy, stává se z ní soupeřka. Z osobních
důvodů změnila oddíl Hanka Volfová. V brance
končí Helena Klinerová. A možná do hry vstoupí
nějaká mateřská... Všechny odchody znamenají
výrazné oslabení, jsou to zkušené ligové hráčky.
Dvojku v brance bude dělat Adéla Moravcová,
po zranění se vrací Eliška Vizingrová, Tereza
Kaslová. Kádr rozšíří na hostování ze Štěnovic
sestry Nikol a Patricie Červené a na jaře 2014
by výrazně měla v útoku pomoci Veronika Voláková po návratu z mateřské dovolené.“
Takže skepse do další sezony?
„To samozřejmě ne. Budeme měnit trochu
styl hry. Vidím reálné možnosti někde kolem
pátého šestého místa. Liga se ale letos vyrovná
a já věřím v boj o medaile! V Českém poháru
uhrát semifinále, dál je vše možné…“
Ocenění jednotlivců
od Svazu NH
titul zasloužilý mistr sportu
Josef Kohout
František Bouda
titul mistr sportu
Milan Kolena
Josef Nechutný
Jaroslav Kohout
Josef Pěchouček
Jan Hranáč
Antonín Kožíšek
Petr Malý
Pavel Hranáč
Jiří Sýkora
Miroslav Plaček
Jaroslav Treml
Jiří Ježek
titul mistr národní házené
Milan Fornouz
Jan Adámek
Zdeňka Kriegerová
Lenka Mrnková
Karel Švarc
Ing. Jaroslav Levora
Pavla Adámková
Stanislav Zadražil
Šárka Bradová
Helena Klinerová
Romana Jabbourová
zasloužilý trenér
Karel Brunát
Karel Tušek
Jan Adámek
Stanislav Zadražil
zasloužilý rozhodčí
Václav Běl
zasloužilý funkcionář
Ludvík Andrlík
vzorný trenér
Ivan Moravec
(placená inzerce)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
Dorostenky
příjemně...
Zlaté medaile
zůstaly doma
Z mládežnických družstev mají za sebou
nejúspěšnější sezónu mladší žačky. Po bezproblémovém vítězství v oblasti zazářily i na mistrovství republiky. Hrály v domácím prostředí
a za tři dny nepoznaly porážku a právem získaly titul mistryň republiky. Velice spokojené
byly obě trenérky m.n.h. Romana Jabbourová
a Kristýna Vizingrová: „Trochu jsme nevěděly,
co nás s děvčaty čeká. Byly to úplně jiné, neznámé soupeřky.
Začínaly jsme s Ostopovicemi. První poločas
nevyšel, byly jsme nervózní, děvčata nedokázala prostřelit dobrou brankářku soupeřek. Rozhodl druhý poločas, obrana stále držela a útok
se rozstřílel.“
Přeštice – Ostopovice 14:5
„Krčín měl být ´černým koněm´, ale ukázal
se ve slabém světle, děvčata soupeřky doslova
rozstřílela. Nutno přiznat, že Krčín měl hodně
malých začínajících hráček.“
Přeštice – Krčín 31:6
„V sobotu s Chropyní už šlo o medaili. Byla
to taková přetahovaná, udělaly jsme si drobný
náskok a ten dokázaly udržet a vyhrály.“
Přeštice – Chropyně 16:11
„Odpolední zápas v sobotu s Bakovem byl
opět pouze o nastřílených brankách. Měl to být
nejslabší soupeř, ale vzdoroval víc než Krčín.“
Přeštice – Bakov 24:9
„Ukázalo se, že naše brankostroje byly k něčemu dobré, měly jsme výrazně kladné skóre.
Proto nám k prvnímu místu stačila s Mostem
remíza. První poločas byl strašný, nepřihrály jsme si, nevystřelily. Ve druhém děvčata
zabojovala a díky proměněnému trestu po čase
a konečné remíze zůstal titul přebornic republiky doma.“
Přeštice – Most 9:9
Trenérky během zápasů viděly ještě jednu
důležitou věc: „Holky hrály nejen hezkou házenou, předvedly, že se z házenkářské abecedy
hodně naučily. Ale hlavně hrály jako kolektiv.
To asi rozhodlo o prvním místu. Ne jedna výborná hráčka a ostatní do počtu. Když se nedařilo
jedné, nahradila ji druhá. Prostě o všem rozhodla parta.“
Jejich slova potvrzuje i vyhodnocení nejlepších hráček, žádná přeštická nebyla na vrcholu,
ale mezi nejlepšími jich bylo několik. Druhou
nejlepší brankářkou byla vyhodnocena Nicol
Lenková, třetí obránkyní Andrea Brunátová,
třetí nejlepší útočnicí mistrovství a zároveň třetí
nejlepší střelkyní byla Klára Ausbergerová.
V dresu Čech
reprezentovali
Antonín Kožíšek, František Bouda, Josef
Kohout, Petr Malý, Jiří Sýkora, Jaroslav
Levora, Karel Švarc, Josef Pěchouček,
Milan Brabenec, Milan Fornouz, Stanislav
Zadražil, Jan Adámek, Václav Voráček,
Pavel Ausberger, Ondřej Šik, Rudolf Lang.
Jana Havlíčková, Zdeňka Kriegerová,
Hana Černá, Jitka Krocová, Eva Tušková,
Hana Adámková st., Šárka Bradová, Šárka Květoňová, Pavla Adámková, Helena
Klinerová, Miroslava Kalčíková, Pavlína
Stehlíková, Petra Stehlíková, Lenka Mrnková, Veronika Voláková, Lenka Špongrová,
Hana Horáková, Soňa Zadražilová, Kristýna Vizingrová, Jitka Živná.
Mladší žačky – vítězky oblastního přeboru,
mistryně České republiky
Zleva nahoře – trenérka Kristýna Vizingrová, Julie Hrbáčková, Veronika Dobrá, Martina
Kamenová, Kamila Tušková, Barbora Schejbalová, Lucie Řezníčková, Noemi Mlynaříková,
Nicol Lenková, trenérka m.n.h. Romana Jabbourová.
Dole zleva – Lucie Wiesnerová, Klára Ausbergerová, Andrea Brunátová, Adéla Schejbalová,
Kamila Tremlová, Michaela Trávová.
Dokončení ze str. 6
Druhý sobotní soupeř měl také čtyři body,
tak další zápas o medaili. „Výhra nás mohla
„vystřelit“ vysoko, prohra srazit, že bychom
byli i bez medaile,“ přiblížil zápas opět Petr.
„O tu se chtěla děvčata porvat.“ A také podle
toho vypadal hlavně první poločas. Nervozita,
slabší chvíle si vybrala obrana, naštěstí útok
střílel branky. „Ve druhém poločase obrana
změnila styl hry, lépe obsazovala, byla dotěrnější,“ přibližuje nutnou změnu Šárka, „to znamenalo vybojované míče, které útok dokázal
proměnit. Výsledkem byla výhra, která znamenala medaili.“
Přeštice – Bakov 19:14 (11:11)
„V neděli už před prvním hvizdem bylo vše
jasné,“ měli vše sečteno trenéři. „Žádný výsledek nám díky vzájemnému střetnutí se Starou
Vsí nemohl vzít stříbro. A také díky prohře
s Opatovicemi nemohla mít děvčata zlato. Tak
to byl poklidný zápas rozhodnutý během několika minut a zbytek již byla oslava stříbrné
medaile.“
Přeštice – Most 16:3 (9:1)
Přeštické dorostenky přivezly stříbrné medaile, navíc Adéla Moravcová získala ocenění jako
nejlepší brankářka, Patricie Červená byla druhá
nejlepší obránkyně.
Muži A – nový účastník I. ligy
Zleva stojící – trenér Petr Moravec, Tomáš
Mrskoš, Tomáš Chmelík, Ondřej Šik, Rudolf
Lang, Kamil Šelep, Gabriel Kováč, Karel
Zeman, vedoucí Martin Chmelík.
Zleva v pokleku – Pavel Kydlíček, Tomáš
Hajžman, Marek Brada, Matěj Gruszka, Tomáš
Urban.
7
Z pokladnice
oddílu...
muži
* I. liga
zlatá – 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979,
1980, 1984, 1986
stříbrná – 1977, 1981, 1982, 1983, 1987
bronzová – 1988, 1990
* Český pohár
zlatá – 1983, 1986
ženy
* I. liga
stříbrná – 1990, 1994, 2002, 2004, 2006, 2013
bronzová – 1989, 1992, 2001, 2008, 2010
* Český pohár
zlatá – 2009
stříbrná – 1994
bronzová – 1993, 2004, 2007, 2011, 2013
dorostenky
* Mistrovství České republiky
zlatá – 1985, 1998, 2007, 2009
stříbrná – 1976, 2005, 2008, 2010
bronzová – 1975, 2004, 2006,
* halové Mistrovství ČR
zlatá – 2007
stříbrná – 2006
* Pohár SNH (Pohár ČR)
zlatá – 1975
stříbrná – 2011, 2013
bronzová – 1996
dorostenci
* Mistrovství České republiky
zlatá – 1976, 2010
bronzová – 2006, 2011
* halové Mistrovství ČR
zlatá – 2006, 2011
* Pohár SNH (Pohár ČR)
zlatá – 1975
st. žáci
* Mistrovství České republiky
zlatá – 1973, 2006
* Pohár SNH (Pohár ČR)
zlatá – 1975, 1979, 2003, 2005
stříbrná – 1992
st. žačky
Po roce zpátky mezi elitu
Po roce se vrátili zpět mezi prvoligovou elitu muži. A právem. Nejvíce bodů získali jak na
domácím, tak cizích hřištích, ale hlavně měli
nejlepší obranu. Druholigovou cestu k návratu na výsluní popisuje staronový trenér Petr
Moravec: „Od začátku to byl jasný cíl, na tom
se shodli všichni a také jsme se pro to snažili
všechno udělat.“
Jak se rok vyvíjel?
„Ač jako jeden z horkých favoritů na postup,
nijak dobře nám vstup do sezony nevyšel. Zdálo
se, že možný postup ztratíme už v prvých zápasech. Prostě v hlavách hráčů byla nervozita
z toho, že musejí vyhrát. Kolikrát to byla ze
strany útoku doslova křeč.“
Jak se tedy dařilo plnit postupové plány?
„Plán postupu se pomalu ´zřítil´ hned při
první prohře v Podlázkách a ve třetím kole
po druhé prohře na podzim se Zálužím. Ale
postupně jsme se trochu srovnali, začali povinně vyhrávat. Ale přišel konec podzimní sezony
a syndrom povinnosti byl zpátky. Pomohla klopýtnutí ostatních, kdy se nám špice nevzdálila.
Po zimní přípravě to vypadalo zase lépe, ale
hned první jarní utkání a ještě ke všemu zápas
s Podlázkami, nastínil otázku co s útokem, který má na to, aby dával 25 branek a dává pouhých 10 až 12.“
Byly nějaké zápasy nebo údobí, kdy jsi zapochyboval o možném postupu?
„Prvně a jedinkrát jsem zapochyboval po
utkání jarní části s Podlázkami doma, kdy jsme
pouze remizovali 12:12. Jinak jsem pořád věřil
ve vzchopení se celého útoku, protože obrana
hrála až na jedno podzimní utkání se Zálužím
velice spolehlivě a dobře.“
Byly případně nějaké problémy?
„Zranění se nám naštěstí vyhnula. Pouze
zastavení činnosti hráči Ausbergerovi (v té
době nás opravdu pískali nerozhodčí), rozhodilo přípravu útoku.“
Kdy bylo vše jasné?
„Jasné pro mě to bylo po dvoukole Záluží-Všenice, kdy útok prokázal ´konečně´ svoje
nesporné kvality.“
Jste zpět v I. lize. Jaké jsou možnosti
družstva?
„Určitě se chceme udržet a nejen to, ale
bezpečně se udržet. Nebojovat o bytí či nebytí
v posledním zápase. Moje představa je tak do
8. místa. Vím, že jsou to smělé plány, ale když
útok bude hrát jako na jaře, nemám strach
o svůj výhled.“
Jaká bude sestava? Změny, doplnění?
„Neplánujeme žádné změny. Manšaft, který si
postup vybojoval, bude hrát i první ligu. Mnohem více času dostane mladý obránce Gruszka
a ještě se uvidí jak to bude vycházet v útoku.
Možnost návratu útočníka Ausbergera není
nereálná.“
* Mistrovství České republiky
zlatá – 1996, 2007
stříbrná – 1972, 2002, 2004
bronzová – 2005, 2006
* halové Mistrovství ČR
zlatá – 2005, 2007
* Pohár SNH (Pohár ČR)
zlatá – 2006
ml. žačky
* Mistrovství České republiky
zlatá – 1999, 2004, 2013
stříbrná – 1991, 2002, 2004, 2012
bronzová – 2006
* halové Mistrovství ČR
zlatá – 2004, 2012
bronzová – 2006
* Pohár SNH (Pohár ČR)
stříbrná – 1998
bronzová – 1994, 2005
ml. žáci
* Mistrovství České republiky
stříbrná – 2006
* halové Mistrovství ČR
stříbrná – 2006
* Pohár SNH (Pohár ČR)
stříbrná – 1989, 2003
Trenéři
družstva Čech
Karel Tušek (ženy 1984-1996)
Jan Adámek (ženy 1996-2009)
Stanislav Zadražil (muži 1994-2005)
(placená inzerce)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ
8
Virtuální univerzita třetího věku
– zimní semestr 2013/2014
Přednášky budou tento školní rok probíhat ve 4 střediscích, na začátku studia si můžete
vybrat, kde budete studovat (např. dle dostupnosti místa a jiných vašich preferencí):
Místo konání: KKC Přeštice
Téma: Dějiny oděvní kultury – Vydáme se na
dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků odívání a zakončíme v době renesanční.
Místo konání: OÚ Nezdice
Téma: Lidské zdraví – Přednášky jsou věnovány výkladu základních pojmů v lékařství,
duševním poruchám a nemocem ve stáří, nejzávažnějším chorobám, kterými jsou ateroskleróza, vysoký krevní tlak a cukrovka.
Skenem pohlednice s budovou synagogy v Přešticích a kopií pozvánky k jejímu slavnostnímu zasvěcení 7. září 1913 si připomínáme 100 let, kdy si zde vybudovala Židovská náboženská obec svoji svatyni. Stavbu započatou 1. března uvedl v život vnesením tóry rabín
Leopold Singer za přítomnosti řady hostů. Po druhé světové válce se v Přešticích židovská
obec neobnovila a synagoga byla v roce 1948 prodána místní Českobratrské církvi evangelické, která budovu citlivě rekonstruovala na kostel Mistra Jana Husa. Při rozsáhlé panelové výstavbě v centru Přeštic v roce 1974 byl kostel zbořen. Dnes na místě obou modliteben
stojí panelový dům čp. 1049.
Zdroj: Dům historie Přešticka
Místo konání: OÚ Vlčí
Téma: Čínská medicína v naší zahrádce
– V kurzu nám budou představeny nejtradičnější léčivé rostliny, které využívalo lidstvo od
pradávna.
Místo konání: OÚ Řenče
Téma: Lidské zdraví (viz výše)
Cena: 300 Kč (6 přednášek)
Nabídka kurzů
KKC Přeštice 2013/2014
jazykové kurzy: anglický jazyk
německý jazyk
 francouzský jazyk
 Anglická kouzelná školka
pro děti 3-15 let
 doučování pro děti
 praktické kurzy: Taneční 2013
 jóga
 paličkování
 počítače

ELEKTROINSTALACE
Strejc&Pátý
domy, byty, dƎevostavby, prƽmyslové instalace
slaboproudé rozvody (TV, SAT, PC, EZS, dom. telefony)
výroba rozvadĢēƽ, hromosvody, revize,
elektrické pƎípojky, fotovoltaické elektrárny
Tel. 606 405 230 Tel. 607 560 384
[email protected]
[email protected]

Časová náročnost:
cca 1-2 hodiny, 1x za 14 dní
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU – TERMÍNY BUDOU
UPŘESNĚNY BĚHEM ZÁŘÍ – najdete též na
www.mas-aktivios.cz
Kdo se může přihlásit ke studiu?
– senior (statut důchodce)
– invalidní důchodce bez rozdílu věku
– osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby
čekající na přiznání důchodu apod.)
Bližší informace a přihlášky:
Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka OS Aktivios, tel. 376 382 312, 725 883 296,
[email protected], www.mas-aktivios.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Zámecké zahradní slavnosti
V sobotu 10. srpna se konaly v zámeckém
areálu Dolní Lukavice „Zámecké zahradní
slavnosti“. Tyto slavnosti jsou pouze jednou
z mnoha akcí a aktivit rozsáhlého projektu
„Skrytá bohatství aneb Venkov Plzni“. Tento
projekt realizuje sedm místních akčních skupin Plzeňského kraje, mezi něž patří i naše
Občanské sdružení Aktivios, ve spolupráci
s kreativním týmem Plzeň 2015. Celý projekt
se line v duchu „západočeského venkovského baroka“. Pořadatelé kulturních akcí chtějí
upozornit na neutěšený stav barokních skvostů kolem nás a snaží se oživit a vdechnout
nový život těmto nádherným a příjemným
objektům.
V roce 2015 bude vyhlášena Plzeň jako
hlavní město kultury, a proto je přirozené
představit kulturní potenciál venkovských
oblastí Plzeňského kraje.
Na zahradních slavnostech v Dolní Lukavici výborně zahrála a zazpívala dvojčata Štěpán a Luboš Mrázovi za doprovodu Lukáše
Hodana, zatančila vynikající Daniela Kottová a byla představena pohádka Čertův švagr v podání divadelní společnosti Tradeáši
z Nezdic. „Hodinový výlet do New acoustic
music“, který se odehrál v zámecké kapli
v podání Petra Vrobela (mandolína) a Jiřího
Kříže (kytara) stál opravdu za to, vždyť také
za velkého potlesku publika se výlet poněkud
protáhl.
Po celé odpoledne zde probíhaly tvůrčí dílny pro děti pod vedením trpělivé Vendulky
Lešetické, ukázka malířské techniky Hany
Süssové z Přeštic, řada tradičních jarmarečních stánků a samozřejmě nechybělo dobré
jídlo a pití. Zajímavým doprovodným bodem
programu byla komentovaná prohlídka zámecké kaple a parku v podání Evy Klepsové.
Seznámila přítomné nejen s historií objektu,
ale zároveň přiblížila patrona kaple sv. Jana
Nepomuckého a zmínila i další památky
v obci a okolí.
Zahradní zámecké slavnosti zakončilo velmi netradiční divadelní představení Studia
dell´arte z Českých Budějovic – Faust aneb
Hra o věčném souboji dobra se zlem v lidské
duši. Toto vystoupení bylo oceněné druhou
cenou na Mezinárodním divadelním festivalu
loutkového divadla v Praze.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat též
partnerům akce, především pak paní Veverkové, majitelce zámku, za možnost uspořádat v zámeckém parku a kapli tyto slavnosti
a obci Dolní Lukavice za technickou pomoc.
Děkujeme všem, kteří jste přispěli dobrovolným vstupným na dobrou věc – na vybavení
Diakonie ČCE, středisko Radost v Merklíně.
V rámci projektu naše místní akční skupina
OS Aktivios vydá velmi zajímavou publikaci
„Barokní zámky – příběhy a lidské osudy“
– s jejímž autorem RNDr. Martinem Langem
postupně navštívíte čtrnáct barokních zámků
na území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka
a Mirošovska. Nahlédnete nejen do historie
samotných objektů, ale jak sám název napovídá i do mnohdy pohnutých osudů majitelů
panství.
O prodejních a distribučních místech vás
budeme informovat v našem Zpravodaji a na
našich webových stránkách:
www.mas-aktivios.cz
Za OS Aktivios manažerky projektu
Skrytá bohatství aneb Venkov Plzni
Ing. Hana Bouchnerová
a Mgr. Martina Hanzlíková
Manažerky projektu Hana Bouchnerová
a Martina Hanzlíková zvou na další kulturní
akci. Pozvání tak symbolizuje předáním barokního křížku pomyslnou cestou a zve po krásách
baroka Plzeňského kraje.
ZÁŘÍ
9
Pouť na Osadě šeříků
Rok uběhl a v Osadě šeříků se konala opět
osadní pouť. Ráno 20. července se za účasti
osadníků připravilo vše k uspořádání pouti.
A ve 14 hodin vše odstartovalo. V disciplínách
se vystřídali malí i velcí osadníci. Za splnění
disciplíny byli odměněni žetonky, které směnili v tombole. Každý malý účastník dostal
limonádu a koláček zdarma, velcí si mohli koupit pivo a kávu u osadníka Kollmana. V 19 hodin slavnostně zapálil táborák šerif osady
Šmat, kde si mohl každý opéci svůj špekáček.
Večerní zábavy se zúčastnil místostarosta pan
Königsmark s radní paní Hájkovou. Tímto
bych chtěl poděkovat všem osadníkům, kteří
se zúčastnili přípravy na pouť nebo přispěli do
tomboly. Velké poděkování patří městu Přeštice za zapůjčení stanů, lavic a stolů. Poděkování též osadníku Laškovi, který postavil
svůj stan pro tombolu a osadníkovi Hlasovi za
vzorné hlídání půjčených věcí z města. Všem
ještě jednou děkuji a těším se na shledání
v příštím roce.
Za osadní výbor šerif Šmat
ČSASPV – přebor ČR sportovní gymnastika
Dne 18. května 2013 se zúčastnili naši žáci
TJ Přeštice přeboru ČR ve sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně – reprezentovali zároveň i Plzeňský kraj. Naši žáci se na přeboru
vůbec neztratili, když mladší žáci (Lucák Lukáš
v jednotlivcích obsadil 6. místo, Kučera Pavel
7. místo a Ovsík Václav 14. místo) získali
v soutěži družstev hezké 3. místo.
Ale i v ostatních kategoriích nechybělo mnoho, aby naši závodníci stáli na stupních – Trach-
ta Aleš získal 4. místo, Kučera Petr ve starších
žácích rovněž 4. místo.
Nejlépe si vedl ve své kategorii starší žák
Květoň Václav, který získal 2. místo, tímto si
přivezl stříbrnou medaili.
I přes různé problémy odjížděli z přeboru
závodníci i trenéři spokojeni s dobrou reprezentací nejen Plzeňského kraje, ale i TJ Přeštice
a sebe.
Ivana Kohoutová – ČSASPV
Divadelní představení Studia dell´arte z Českých Budějovic – Faust aneb Hra o věčném souboji dobra se zlem.
Zleva: Ovsík Václav, Ing. Lucák Jiří, Kohout Jaroslav, Kučera Petr, Květoň Václav, Kučera
Pavel, Lucák Lukáš, Ovsík Václav, Trachta Aleš
Foto Mgr. Naďa Květoňová
PROJEKT NAVAZUJE NA PLZEŇ – EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015.
AKCE SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU SKRYTÁ BOHATSTVÍ ANEB VENKOV PLZNI.
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE
DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
21. Haydnovy
hudební slavnosti
pátek 13. 9. od 20.00 hodin
Vícov, kostel sv. Ambrože
D. CIZNER – soprán
J. DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ
– varhanní pozitiv
CANTABO DOMINO / ZAZPÍVÁM PÁNU
Neděle 22. 9. od 18.00 hodin
Přeštice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
KOLEGIUM PRO DUCHOVNÍ HUDBU
KLATOVY
V. ASCHENBRENNER – dirigent
J. M. Haydn: Requiem c moll
Soustředění starší přípravky – Přeštice hřiště
Od 14. 7. do 17. 7. 2013 proběhlo soustředění starší přípravky na fotbalovém hřišti TJ Přeštice.
O hladký průběh soustředění se starali tréneři Brada a Klír, vedoucí mužstva pí Klírová a zdravotník pí Štěpánková. Všem patří velký dík.
Hráči: horní řada – Bláha, Hrubý, Šindelář, Kocourek, Falout, Klír. Dolní řada – Štěpánek,
Kříž, Němec, Kuneš, Šára, Ježek, Tolar. Ležící – Kliner, Fořt.
Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice
Vás zve na
PąEŠTICKÉ
PIVNÍ
SLAVNOSTI
v sobotu 7. záłí 2013 od 11 hodin
na Masarykovĉ námĉstí
ZÁŘÍ
10
Rozhovor s Helenou Hodanovu, tanečnicí,
osobním trenérem pro fitness i zdravotní cvičení
a hlavní lektorkou Tanečního studia Hely
Studio Helena Hodanová provozuje zde v Přešticích, Palackého ulici v Modrém domě
– 2. patro. Pořádá různé kurzy pro pokročilé i začátečníky. Novinkou, která Vás čeká v průběhu podzimu, je zdravotní cvičení Pilates.
Chtěla jste tančit od malička?
Prý jsem tančila jako maličká
u zvuku vysavače, ale že se ze
mne stane lektorka tance, to asi
nikdo
nečekal.
Jako většina dívek zde v Přešticích jsem začínala
u mažoretek. Byla
jsem při úplném
začátku tohoto sportu v Přešticích. Pokud bych
neodešla na střední školu do Plzně, byla by ze
mne hlavní mažoretka.
Jak jste se dostala k orientálnímu tanci?
Na střední škole jsem od tance odbočila a dala
se na bojová umění a bojové sporty. Zhruba v 18
letech jsem šla jako doprovod mé kamarádky na
kurz orientálních tanců. Netušila jsem, jak moc
mě tento kurz ovlivní. Po prvním semestru kurzu mne lektorka přemluvila na první vystoupení
pro veřejnost. Zúčastnila jsem se historicky první Miss orient, na které jsem se probojovala do
finále. Po finále přišla nabídka na lektorskou činnost pro Centrum orientálního tance (COT), již
jsem přijala a už jsem se v tom vezla. Od té doby
se přidávaly další taneční styly a aktivity.
Orientálním tancem to tedy neskončilo?
Spolu s kolegyní z COT jsme založily taneční skupinu, která se věnovala modernímu tanci.
Orientální tanec však pro mne zůstal srdeční
záležitostí, jeho zdravotní účinky (nejen) pro
dámy se mu nedají upřít! V poslední době se
mé aktivity posunuly ke zdravotním účinkům
pohybu – začala jsem poskytovat zdravotní
cvičení jako individuální tréninky pro klienty
i skupinové lekce Pilates. Hodiny Pilates plánuji oficiálně zahájit v Přešticích v průběhu
podzimu.
Proč by měli lidé tančit?
Protože je to přirozené, je to zdravotně pozitivní pohyb a tanec stejně jako jakákoliv jiná
vhodná pohybová aktivita uvolňuje tělo i mysl!
Co Vás vedlo k založení tanečního studia?
Vedla jsem výuku na různých místech a chtěla
ji spojit na jedno příjemné místo, tak jsem se zkusila poptat a našla prostor. Další, co jsem měla
v plánu, bylo sjednotit více lektorů působících
v Přešticích do jednoho prostoru a nabídnout tak
ucelenou nabídku tanečních a sportovních aktivit
pro dospělé i děti, což se začíná uskutečňovat.
V hlavě mám další plány, tak držte palce, aby vše
vyšlo a stále bylo co nabídnout.
Jaká je práce lektora? Náročná, nebo je to
zábava?
Ráda bych zůstala u toho, že je to zábava,
ale zároveň je to náročné. Baví mne komunikace s lidmi, snažím se pro své klienty připravit příjemné prostředí tak, aby se bavili
a to obtížné si ani neuvědomovali. Hodiny se
snažím stavět tak, že se sejdeme a zablbneme,
přičemž se klienti naučí nějaké kroky, uvolní
se, zaposilují bříško (nejen pomocí cviků, ale
i díky smíchu) a naučí se určitou choreografii.
To vše však musím předem vymyslet a připravit – vybírám vhodné skladby, připravuji cviky
a choreografii.
Může tedy kdokoliv přijít a zapojit se nebo je
vhodné nejdřív přijít za Vámi jako lektorem?
Pokud má někdo nějaké omezení, zdravotní
problémy, stav po nemoci atd., je vhodné tyto
informace lektorovi sdělit, aby lektor podle
toho s klientem pracoval, například mu upravil cvičení nebo upozornil co dělat, co nedělat,
nebo co změnit. Například v případě Zumby
lze volit cvičení Zumba Gold pro starší a méně
pohyblivé klienty nebo ZumbAtomik pro děti
a podobně.
Co vše tedy Vaše studio nabízí a kde najdou
případní zájemci o kurzy další informace?
Studio nabízí Orientální tanec, Flirt dance,
Street dance, Zumbu, Piloxing, HP posilovací trénink, Jumping, Bosu, Dance pro mládež, Pilates. Na jedné straně jsou tedy rychlé
zábavné formy (tanec, posilování), na straně
druhé pomalé zdravotní a kompenzační cvičení (Pilates).
Mohou se případní zájemci přijít podívat na
hodinu, než se rozhodnou pro kurz?
V průběhu září 2013 budou vypsány ukázkové hodiny jednotlivých tanců. Kdokoliv se
může zúčastnit a zkusit si konkrétní tanec či
cvičení. Je třeba vzít si s sebou ručník, pití
a vhodnou obuv. Hodiny budou vypsány na
webových stránkách na www.zumba-prestice.wbs.cz (nově na stránkách celého studia
www.hely.cz), na Facebooku – Taneční a pohybové studio Heleny Hodanové. Je také možno
napsat dotaz na e-mail: [email protected]
(placená inzerce)
(red)
V Přešticích vymění vodovodní
šoupata i kanalizační poklopy
Osm hlavních vodovodních uzávěrů (šoupat) za celkem 160 tisíc korun vymění v září
a v říjnu zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s.
v Přešticích. V ulicích bude osazeno také šest
nových kanalizačních poklopů. Tyto práce na
obnově vodohospodářské infrastruktury města
jsou plně hrazeny jejím provozovatelem, tedy
společností ČEVAK a. s., a vyplývají z koncesní smlouvy.
Obyvatelé se tak zbaví nepříjemného „klapání“ kanalizačních poklopů. Nová šoupata zase
pomohou k lepší ovladatelnosti vodovodní sítě
při případných poruchách. Díky nim budeme
moci odstavit kratší úsek vodovodního řadu
a tím také snížit počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné
vody.
Město Přeštice, jako jedna z mála obcí, plní
předepsaný Plán obnovy vodovodů a kanalizací
v návaznosti na platnou legislativu a podmínky
Evropské unie při čerpání evropských dotací.
Kromě velkých a finančně náročných akcí, jako
byla rekonstrukce úpravny vody nebo modernizace čistírny odpadních vod, které zlepšily kvalitu dodávané a čištěné odpadní vody, dbá podobnými pracemi i na obnovu stávajících sítí.
Za ČEVAK a. s. vedoucí provozního střediska
Plzeňsko Josef Šefl.
DDM Přeštice – místo pro vzdělání
i zábavu ve volném čase dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže v Přešticích je školské zařízení s dlouholetou tradicí a proto i v následujícím
školním roce chceme opět otevřít naše dveře dětem,
mládeži i dospělým. DDM Přeštice nabízí mnoho
zájmových činností, které uspokojí většinu zájemců o aktivní trávení volného času. Děti mohou navštěvovat nejen pravidelnou činnost (kroužky), ale i
různé akce, výlety a výtvarné soutěže. Také pořádáme pobytové tábory a tábory příměstské.
Zájemci o naši činnost si mohou na našich
webových stránkách www.ddmprestice.cz prohlédnout aktuální nabídku kroužků a stáhnout
si přihlášku na příští školní rok. Vyplněné při-
hlášky odevzdejte v DDM Přeštice, kde vám
rádi zodpovíme veškeré dotazy týkající se naší
činnosti. Také můžete využít pro své dotazy náš
e-mail: [email protected] nebo tel. číslo
377 982 059.
Velmi se na všechny těšíme a širokou veřejnost zveme na zářijový Týden otevřených dveří,
kdy si můžete prohlédnout prostory DDM Přeštice, kam se během školního roku nedostanete.
Termín této akce ještě upřesníme na našich
internetových stránkách nebo ve vitríně DDM
Přeštice.
Hana Hasáková
DDM Přeštice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Letní turnaj národní házené mužů
v Nezvěsticích
Dne 10. srpna se muži TJ Přeštice zúčastnili
přípravného turnaje v Nezvěsticích. Za účasti
šesti družstev: Nezvěstice A, B, Rožmitál, Litice, Blovice a TJ Přeštice. Hrálo se 2x12,5 min.
každý s každým.
Sestava TJ Přeštice:
brankáři: Tomáš Chmelík, Gabriel Kováč
obrana: Karel Zeman, Tomáš Mrskoš, Tomáš
Hajžman
útok: Pavel Kydlíček (15 branek), Marek Brada
(12), Tomáš Urban (9), Kamil Šelep (5)
Výsledky Přeštic:
- Litice 7:8, - Blovice 10:5, - Nezvěstice B 9:6,
- Rožmitál 10:5, - Nezvěstice A 5:6
Konečná tabulka turnaje:
1. Sokol Nezvěstice A
42:24 10 bodů
2. TJ Přeštice
41:30 6 b.
3. TJ Spartak Rožmitál 35:37 5 b.
4. TJ Plzeň Litice
32:40 4 b.
5. Sokol Nezvěstice B
36:45 3 b.
6. Sokol Blovice
25:35 2 b.
Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
Přípravný turnaj žen
Memoriál V. Šmolíka v Tymákově
Výsledky žen Přeštic:
Ve skupině B:
TJ Přeštice – Sokol Tymákov B 9:6
Branky: Krouparová 4, Živná 3, Červená 2
TJ Přeštice – TJ Plzeň-Újezd 5:4
Branky: Červená 3, Živná a Krouparová po 1
Ostatní výsledky sk. B:
Plzeň-Újezd – Tymákov B 10:8 Skupina A:
Tymákov A – Štěnovice 14:1, Blovice 9:6
Blovice – Štěnovice 9:5
Finálová skupina – výsledky Přeštic:
TJ Přeštice – Sokol Blovice 8:3
Branky: Živná 5, Krouparová 2, Bradová A. 1
TJ Přeštice – Sokol Tymákov A 4:11
Branky: Červená 2, Živná a Krouparová po 1
Konečné pořadí turnaje:
1. Sokol Tymákov A, 2. TJ Přeštice, 3. TJ Plzeň-Újezd, 4. Sokol Blovice, 5. Sokol Tymákov B,
6. Sokol Štěnovice
Sestava Přeštic:
Brankářky: Soňa Zadražilová, Adéla Moravcová
Obrana: Eliška Vizingrová, Kristýna Vizingrová, Hana Horáková, Petra Bošková
Útok: Jitka Živná, Eva Krouparová, Nikol Červená, Tereza Kaslová, Adéla Bradová
Trenérka: m.n.h. Šárka Bradová
Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
– informace o akcích na září 2013
V týdnu od 9. září opět začnou pravidelné
cvičební hodiny pro všechny věkové kategorie v sokolovně. Rozpis cvičebních hodin bude
vyvěšen u sokolovny a na obvyklých místech
ve městě.
Již ve čtvrtek 5. září v 16.30 hod. se koná
úvodní hodina stolního tenisu pro chlapce od
8 do 12 let. Sraz před Sokolovnou. S sebou: pálku, cvičební obuv.
Další akcí pořádanou v září, konkrétně v sobotu 14. 9., je již 3. ročník SCHODOBĚHU. Prezence je ve 13 hodin pod kostelními schody
u Domu historie Přešticka. Začátek závodů je
v 13.30 hodin.
Poslední sobotu v září, tj. 28. 9., pořádá Sokolská župa šumavská a Tělocvičná
Fotbalový oddíl TJ Přeštice pořádá v sobotu
22. září od 9.00 hodin na hřišti v Přešticích
Zveme všechny příznivce!
jednota Sokol Přeštice výstup na Křížový
vrch a prohlídku kláštera v Chotěšově. Prezence: 8.30-10.00 hod. u kláštera v Chotěšově, oficiální zahájení: v 9.00 hod. Zajištěna společná prohlídka kláštera od 9.00
hodin (vstupné 60 Kč a 30 Kč zlevněné).
Na Křížový vrch je možné se vydat buď
z místa prezence (trasa 10 km) nebo z obce
Černotín po naučné stezce Ametyst – Příroda a lidé (trasa 6 km). Na Křížovém vrchu
bude zajištěno drobné občerstvení – pivo,
limo, vuřty na opékání.
Srdečně zveme všechny. Přijďte si zasoutěžit
a zasportovat.
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
– sestra Jitka
Krádeže jízdních kol
Léto je v plném proudu a bohužel na teritoriu Územního odboru Plzeň-venkov se množí
krádeže jízdních kol. Kola se ztrácejí například
ze sklepů domů, stojanů na veřejných prostranstvích anebo před restauracemi. O kolo můžete
přijít prakticky v každou denní dobu. Místa
s velkou koncentrací lidí či zámek na kolo nejsou
zárukou toho, že o kolo nepřijdete. Pro zloděje
je to zpravidla otázka několika vteřin. Krádeže
jízdních kol jsou sezónní záležitostí. Na jaře
a během letní sezóny policisté do policejních
statistik zapisují podstatně více těchto případů,
než v ostatních měsících roku. Někteří cyklisté
své jízdní kolo nechají opřené jen tak volně o zeď
třeba před obchodem, o lavičku, sloup veřejného
osvětlení či jiný objekt bez využití bezpečnostního zámku nebo jiného zabezpečovacího prvku. To je velké riziko. Nezabezpečený bicykl je
velkým lákadlem pro zloděje. V tomto případě
si jej stačí pouze vzít a odvézt. Důkladné zabezpečení jízdních kol je přitom velice účinnou
zbraní proti zlodějům. Skutečně se vyplácí kolo
zamykat a mít jej pokud možno stále na očích.
Může se ale stát, že to z nějakého důvodu nelze. Práci zlodějům však můžete snadno ztížit.
Přehoďte převody na nejnižší rychlostní stupeň,
aby se nemohl rychle rozjet a zmizet. Pro případ
odcizení vašeho jízdního kola je dobré mít fotografie vašeho jízdního kola se všemi jeho markanty. Mohou následně posloužit jako důkazní
materiál. Poznačené výrobní číslo je samozřejmostí. Obchody nabízejí celou řadu zabezpečení
jízdních kol v podobě například bezpečnostního
zámku, uzamykatelných stojanů či elektronické
prvky zabezpečení, které spustí hlasitou sirénu,
jakmile s bicyklem někdo nepovolaný pohne.
Opatrnost a obezřetnost se jistě vyplatí. Nenechte si cyklistické vyjížďky pokazit nějakou nepříjemností.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí PČR
ZÁŘÍ
11
„A“ muži zahájili sezonu s novým vedením
Pod novým trenérským vedením Jan Kraus
a Václav Kašpar zahájili muži „A“ sezonu 2013-2014. Po sérii přípravných utkání, ve kterých
jsme podali velmi kvalitní výkony, jsme čekali
snadnou výhru v 1. kole na domácím hřišti se
soupeřem z Lub.
Přípravné zápasy:
Písek „B“ – Přeštice 1:1 (0:1)
Přeštice – Zruč 4:0 (2:0)
Přeštice – Nýřany 2:0 (1:0)
Rokycany – Přeštice 1:0 (0:0)
Mistrovské utkání:
10. 8. 2013 Přeštice – Luby 1:1 (1:0), branky:
vlastní, penalty 3:1
Sestava: Růžička – Zdeněk M., Uzlík V.,
Gruszka J., Hrdlička P., Bouc M. (80‘ Švarc
M.), Turek S. (53‘ Trdlička P.), Duchek J.,
Vacík M. (56‘ Bešta P.), Fořt M., Lambor P.
(77‘ Zoubek M.)
Utkání skončilo mírným zklamáním domácího celku. Po velmi povedených přátelských
utkáních jsme zklamali v koncovce. Rozhodčí odpustili hostům 2x pokutový kop a pak
nastala křeč v koncovce. Naopak jsme překvapili v penaltovém rozstřelu a získali jsme bod
navíc.
18. 8. 2013 Koloveč – Přeštice 6:0 (3:0)
Sestava: Hodan Š. – Zdeněk M., Trdlička P., Gruszka J. (66‘ Bešta M.), Hrdlička,
Turek S., Duchek J., Vacík M. (53‘ Bouc M.),
Fořt M., Lambor P. (35‘ Švarc M.), Bešta P.
Přeštice byly lepším týmem jen prvních
patnáct minut, ale žádnou šanci neproměnily.
Pak udeřilo na druhé straně zásluhou Černohorského a od té doby již vládla na hřišti jen
Koloveč.
Hosté přestali bránit a dostali na cestu do
Přeštic ještě pět branek. V utkání chyběl brankář Růžička a stoper Uzlík, což poznamenalo
obrannou stránku. Hosté celkově působili ve
druhém poločase odevzdaně a nebojovali.
Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice
Program mužstev TJ Přeštice září – 2013
A muži
So 7. 9. 17.00 Přeštice – Horažďovice
So 14. 9. 17.00 Rapid Plzeň – Přeštice
So 21. 9. 16.30 Přeštice – Horní Bříza
Ne 29. 9. 16.30 Holýšov – Přeštice
B muži
Ne 1. 9. 10.15 Přeštice – Měčín
So 7. 9. 17.00 St. Smolivec – Přeštice
Ne 15. 9. 10.15 Přeštice – Dlouhá Ves
So 21. 9. 16.30 Losiná – Přeštice
Ne 29. 9. 10.15 Přeštice – Pačejov
Starší a mladší dorost
Ne 8. 9. 10.00 + 12.15 Vejprnice – Přeštice
(SD + MD)
So 14. 9. 10.00 Přeštice (SD) – Tachov
St 18. 9. 18.00 Přeštice (MD) – Bělá
Ne 22. 9. 10.00 + 12.15 Senco – Přeštice
(SD + MD)
So 28. 9. 10.00 + 12.15 Domažlice – Přeštice
(SD + MD) Starší a mladší žáci
St 4. 9. 15.15 + 17.00 Přeštice (SŽ + MŽ)
– Klatovy
Ne 8. 9. 10.00 + 11.45 Přeštice (SŽ + MŽ)
So 14. 9. 10.00 + 11.45 Horažďovice – Přeštice
(SŽ + MŽ)
Ne 22. 9. 10.00 + 11.45 Přeštice (SŽ + MŽ)
– Nýrsko
Ne 29. 9. 10.00 + 11.45 Smíchov Plzeň – Ž
Přeštice (SŽ + MŽ)
Starší přípravky
Po 2. 9. 17.45 Vikt. Plzeň F – Přeštice B
(UMT)
Pá 6. 9. 16.30 Přeštice A – Chrást
St 11. 9. 17.00 Blovice – Přeštice A
Čt 12. 9. 16.30 Přeštice B – Senco Plzeň A
Pá 20. 9. 16.30 Přeštice A – Černice
Pá 20. 9. 16.00 Košutka Plzeň – Přeštice B
Út 24. 9. 16.00 Smíchov Plzeň – Přeštice A
Čt 26. 9. 16.30 Přeštice B – Chrást
Mladší přípravky
Pá 6. 9. 16.30 Přeštice A – 1. FC Junior Plzeň
Čt 12. 9. 16.30 Přeštice B – 1. FC Junior Plzeň
Pá 13. 9. 16.00 Košutka Plzeň B – Přeštice A
Pá 20. 9. 16.30 Přeštice A – Letná Plzeň
Pá 20. 9. 16.00 Košutka Plzeň A – Přeštice B
St 25. 9. 16.00 Košutka Plzeň B – Přeštice B
Pá 27. 9. 16.00 Černice – Přeštice A
Reprezentace na Přeboru ČR České
obce sokolské ve všestrannosti
Žáci z oddílu všestrannosti
TJ Sokol Přeštice byli v letošním roce
opět nominováni župou šumavskou
na Přebor ČOS mladších a starších žáků ve všestrannosti do Brna a Prahy. Sokolská všestrannost zahrnuje tyto sportovní disciplíny: plavání, šplh, gymnastika (hrazda, kruhy, přeskok,
prostná, bradla) a atletika (sprint, skok daleký,
hod míčkem, dlouhý běh) – vlastně takový
„desetiboj“. První víkend v červnu patřil přeboru ČR ČOS v sokolské všestrannosti mladšího
žactva, který se konal v Brně. Župu šumavskou
reprezentovali 4 cvičenci z TJ Sokol Přeštice
Bratr Josef Hrabě. Zleva: Štengl Jiří –
18. místo, Trachta Aleš – 1. místo, Lucák Lukáš
– 4. místo, Gemerský Pavel – 18. místo.
Foto Ing. Jiří Lucák (Brno)
Václav Květoň – 7. místo
Foto Mgr. Naďa Květoňová (Praha)
– Pavel Gemerský, Lukáš Lucák, Jiří Štengl
a Aleš Trachta. Díky svým výkonům získali
skvělá umístění (viz foto).
Aleš Trachta se stal PŘEBORNÍKEM ČOS
ve všestrannosti ve své kategorii mladších žáků
I – získal celkové 1. místo (1. místo v gymnastice, v atletice a 2. místo ve šplhu), Lukáš Lucák
získal celkové 4. místo v kategorii mladších
žáků II, medaili si přivezl za 3. místo v atletice.
Václav Květoň reprezentoval TJ Sokol Přeštice v kategorii starších žáků na Přeboru ČOS
v Praze 14.-16. června 2013 ve všestrannosti.
Po celkovém sečtení výsledků z jednotlivých
disciplín obsadil při velké konkurenci 7. místo.
Gratulujeme a těšíme se ze sportovních výkonů a každého úspěchu našich cvičenců z oddílu
všestrannosti.
bratr Josef Hrabě
oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 12
Sraz volkswagenů v obci Vodokrty
Osmý ročník VWodokrtského srazu se uskutečnil 9. 8. až 11. 8. 2013. Místo konání bylo
v areálu vodokrtského koupaliště, kam se již
od čtvrtka sjížděli první netrpěliví majitelé
volkswagenů. Někteří neváhali a přijeli například až z Teplic, Ústí nad Labem, Českých
Budějovic, Brna a jiných koutů republiky. Sjelo
se téměř na padesát vozů této značky. K vidění
byli „brouci“ od roku výroby 1956 až po modely sedmdesátých let. Dále neméně zajímavé
busy, buggy, typ 3, Karmann Ghia a porsche.
Cílem tohoto srazu není, aby se sjelo co nejvíce
vozů, ale užít si pohodovou vesnickou atmosféru plnou zábavy, přátelství a fajn lidí. V pátek
od 19.00 zahrála bigbítová kapela Víla Análka,
která ví „po čem hudební fajnšmekři touží.“
Zvláště Ti, kteří mají smysl pro humor...
V sobotu proběhl hlavní program. Kdo z návštěvníků chtěl, požádal majitele VW a ten ho rád
svezl spanilou jízdou přes Vodokrty, Krasavce,
Lukavici Dolní a Horní až do Chlumčan, kde
byla domluvena prohlídka motomuzea.
Po prohlídce a návratu zpět na koupaliště proběhly soutěže pro děti i dospělé. Postavily se
proti sobě soutěžní týmy domácích a broukařů.
Soutěže přetahování lanem, neckyáda, tahání
brouka na čas a další. Vítězům byly předány
pěkné ceny. Dětem jsme zpestřili odpoledne
projížďkou na živém koni a sladkostmi.
Dále bylo možné si vyrazit u vstupní brány pamětní minci, s jejíž výrobou zájemcům
pomohli umělečtí kováři, kteří rovněž vytvořili
produkt s motivem volkswagenu. Tento produkt se poté vydražil.
Hlavní soutěží během celého víkendu bylo
hlasování o nejhezčí volkswagen s podporou
všech návštěvníků a hostů srazu. Součtem těchto hlasů jsme vyhodnotili první místa a následně předali diplomy, ceny a krásné poháry zhotovené z motorových částí brouka, ze kterých
měli majitelé těchto vozů velkou radost.
Občerstvení o celém víkendu bylo bezkonkurenční – pivo, limo, topinky, bramboráky,
palačinky, polévka, páteční selátko na grilu
a mnoho dalšího, což potěšilo nejeden hladový
krk. Sobotní večerní hudební program zakončil
tuto akci a v neděli se už pomalu účatníci srazu
rozjeli do svých vzdálených domovů plni krásných zážitků a těšení se na další ročník.
René Brzica
Oddíl Šmoulové – skautská přípravka
přijme děti od pěti let věku do našeho oddílu skautská přípravka.
Kluci a holčičky, které se nebojí se něco nového naučit, najít nové kamarády
a zažít různá dobrodružství na schůzkách, výpravách a na táboře,
mohou přijít ve čtvrtek 12. září 2013 do skautské klubovny v Nepomucké ulici.
Schůzky se konají každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod.
Těší se na vás Jájina a Petr
Ještě něco o táboře…
Cesta do Popradu a zpět
aneb The Pio ČSSR Race
Dostali jsme s kamarády nápad zkusit jet na
Pionýrech Jawa na Slovensko a zpátky. Bylo
nás dohromady šest – Lukáš Bešta, Pavel Heral,
Jiří Pekárna, Radim Bažant z Přeštic, Jan Mašek
z Lužan a Radek Přibyla z Příchovic. Ujeli jsme
1820 km a cesta trvala celkem týden. Původně byl naplánovaný start 31. července a příjezd
zpět do Přeštic 10. srpna. Nakonec jsme stihli
dojet 7. srpna ve 20 hodin. Trasa byla vytyčena z Přeštic směrem na Vimperk a dále až na
Moravu podél hranice s Rakouskem a na Slovensku na Podbranč (Senice) přes Zvolen. Zpět
jsme vybrali cestu středem naší republiky přes
Jihlavu. Sami jsme nevěděli, jestli se nám to
vůbec povede dojet, aby to stařičké motocykly
vydržely. Ale bylo tomu na-opak. Motorky
zvládaly lépe než my. Závažné závady nebyly žádné, z těch drobných akorát v Mikulově
problém se spojkou, dále na třech pionýrech
v kolech poškozené dráty kvůli špatně vyrobeným novým dílům a poškození duše v zadním
kole. „Příští rok chceme zkusit jet ještě dál, ale
nechci předbíhat,“ říká jeden z jezdců Lukáš
Bešta.
Text + foto Milan Janoch
Jak jsme se měli na táboře jste si mohli přečíst v minulém čísle v článku Petra Šatry. Letos
nám opravdu přálo počasí, krásně svítilo sluníčko, nepršelo a nebyly tropy.
Děti si užily koupání v náhonu i na koupališti
na Hrázi nebo v Křenicích. Přitom nic nebránilo plnit etapy táborových her, sportovat při
netradiční olympiádě nebo se vydat na celodenní výlet. Při táboráku zněly kytary dlouho do
noci a nikdo nemusel utíkat před deštěm.
Šmoulové v potoce.
Zkrátka, měli jsme se prima jako na každém
táboře a díky počasí ještě mnohem líp.
V září začínáme další skautský rok a rádi
uvítáme nové kluky a holky, kteří s námi chtějí zažívat dobrodružství, výpravy, soutěže,
kamarádství nejen na táboře, ale celý rok.
Už teď můžeme slíbit podzimní víkendovou
výpravu.
Jájina
A při sportování.
AUTOSERVIS, PNEUSERVIS – NOVċ OTEVěENO!!!
PĜíchovice 294 – areál bývalého autoparku
Jaroslav Kasl: 604 971 677, Martin Stuchl: 777 608 301
Provádíme:
- Mechanické a autoelektrikáĜské práce pro osobní automobily a dodávky
- VýmČna olejĤ, provozních náplní, rozvodĤ, ložisek, tlumiþĤ, …
- Opravy motorĤ, brzd, pĜevodovek, výfukĤ, drobné opravy karosérií…
- Výkup havarovaných, mechanicky i jinak poškozených vozidel
- Servisní prohlídky, diagnostika
- ZprostĜedkování dovozu aut
- PĜíprava a zajištČní STK, emisí
- Servis a údržba klimatizací
- Pneuservis, opravy a prodej pneumatik
- Prodej náhradních dílĤ – nových i použitých
- VýmČna skel
- Montáž tažných zaĜízení
8
PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC
Přeštice.
e-mail: [email protected]
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků
poskytnutých čtenáři.
Download

Září (.pdf) - Kulturní a komunitní centrum Přeštice